Skip to main content

Full text of "Van Goor's English-Dutch and Dutch-English dictionary"

See other formats


UNIVERSITY 
OF FLORIDA 
LIBRARIES 


COLLEGE LIBRARY 


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

LYRASIS IVIembers and Sloan Foundation 


http://www.archive.org/details/vangoorsenglishdOOunse 


VAN GOOR'S 


ENGLISH-DUTCH 


DUTCH-ENGLISH 
DICTIONARY 

BY 

F. PRICK VAN WELY 

ELEVENTH REVISED EDITION 


DAVID MCKAY COMPANY. INC. 
NEW YORK 


VOORBERICHT 

De tiende druk van Van Goof's Engels Zakwoordenboek is 
zorgvuldig herzien. Hij is overgebracht in de spelling 1955 
met dien verstande, dat in het Engels-Nederlandse deel in 
gevallen van dubbele spelling de „voorkeurspelling" is toe- 
gepast en in het Nederlands-Engelse deel de vertaling in het 
Engels is opgenomen achter het woord in de „voorkeur- 
spelling", terwijl de vormen in ,,niet-voorkeurspelling" in de 
gewone alfabetische volgorde zijn geplaatst en verwijzen naar 
de vormen in „voorkeurspelling" (b.v. copie, zie kopie). 
Alleen als ze onmiddellijk op elkaar volgen (b.v. certificaat 
en certifikaat), zijn zij in een artikel opgenomen. Bij gelijk- 
waardige spelling wordt bij een der vormen de vertaling op- 
genomen en bij de andere met het gelijkteken daarnaar ver- 
wezen  (b.v.  aambeeld  :=  aanbeeld). 

Het Nederlandse geslacht wordt in het Engels-Nederlandse 
deel alleen bij de onzijdige woorden aangegeven, in het 
Nederlands-Engelse deel bij alle, met weglating van de aan- 
duiding v(m) van de ^Woordenlijst", die in een woorden- 
boek voor een vreemde taal niet op haar plaats is. Staan 
er twee geslachtsaanduidingen, dan laten de nieuwste voor- 
schriften vrijheid in het gebruik van het geslacht; hier 
worden de beide mogelijke geslachten door het teken & ver- 
bonden  (antraciet,  m &  o). 

Is er tussen de vormen met verschillend geslacht betekenis- 
verschil,  dan  zijn  beide  vormen,  indien  zij  in  een  artikel 

voorkomen, van geslacht voorzien  (football  voetbal  o 

[spel], voetbal ;«  [voorwerpsnaam] ). 

Nijmegen, augustus 1956 F. Prick van W'ely 


In de elfde druk zijn slechts enige noodzakelijke verbeterin- 
gen aangebracht. 


Zomer 1959 F. Prick van Wely 


prin 


VERKLARING DER AFKORTINGEN 

aj = bijvoeglijk naamwoord, adjective. 

jig ^=- figuurlijk, figuratively. 

m = mannelijk,  masculine. 

mv = meervoud, plural. 

o = onzijdig, neuter. 

V = vrouwelijk, feminine. 

vi = onovergankelijk werkwoord,  intransitive verb. 

vt = overgankelijk vi'erkwoord, transitive verb. 

V.D. = verleden deelv/oord. 

V.T. = verleden tijd. 


VERKLARING DER FONETISCHE TEKEXS 

r ongeveer als de aa van het Nederlands vaar. 

ae' tussen de a van het Nederl. man en de e van het Nederl.  met. 

belt meer naar de korte a over dan de o in het Duits Gotter. 

a; ongeveer  als  de eu van het Frans peur  +  de toonloze 3. 

e zweemt enigszins naar de i in min. 

83 ongeveer als de e in het Frans pere, doch met grotere kaakopening. 

i ongeveer als de i in het Duits Bine, 

i: als ie in het Nederl. tien, maar iets langer aangehouden. 

ou ongeveer als de Nederl. letterverbinding oooe. 

0 ongeveer als de o in het Nederl. pot. 

d: ongeveer als oa in het Overijsels loaten. 

u ongeveer als de kort aangehouden oe in het Nederl. voet. 

ongeveer als de oe in het Nederl. meed, maar langer aangehouden. 

3 ongeveer als de e  in  het Nederl.  de. 

ai ongeveer als de e! in het Duits Bein. 

au ongeveer als de verkorte a van het Nederl. baker, gevolgd door een 
vluchtige of-klank. 

ei ongeveer als de Nederl. letterverbinding eei. 

3i hierin is de o een verkorte d;. 

g als g in het Frans guerre. 

j als 7 in het Nederl. jaar. 

r) als ng in het Nederl. zing. 

3 '  als ^ in het Frans courage. 

; als ch in het Frans Charlotte. 

g als tb in het Engels this. 

e als th in het Engels thin. 

w als w in het Engels well. 

X als ch in het Nederl. lach. 

Het teken ' v66r  een  lettergreep  duidt  aan,  dat  deze  de  klemtoon  krijg, 

als in  father  ['farSa]. 


a [ei]  (de letter)  a. 

a [ei; a] een. 

aback  [s'bask]  terug,  achteruit;  be 

taken  — ,  verbluft  staan. 
abandon [a'bsendn]  aan zijn lot over- 

laten, prijsgeven, verlaten, opgeven; 

■ — ■  oneself  to,  zich  overgeven  aan. 
abase [s'beis] vernederen, verlagen. 
abash [a'basj] beschamen. 
abate  [a'beit]  afslaan;  verlagen,  ver- 

minderen. 
abbess ['jebis] abdis. 
abbey  ['abi]  abdij. 
abbot  ['sebst]  abt. 

abbreviate [s'briivieit] af-, verkorten. 
abbreviation  [abriivi'eijsn]  af-, ver- 

korting. 
abdicate  ['eebdikeit]  afstand doen 

(van). 
abdication  [sebdi'keijan]   (troons)af- 

stand. 
abduct [sb'dAkt] ontvoeren. 
abduction  [ab'dAkJsn]  ontvoering. 
abductor  [sb'dAkta]  ontvoerder. 
abed  [s'bed]  te bed. 
abet  [a'bet]  aanzetten,  ophitsen;  de 

hand reiken. 
abhor  [ab'hD:]  verafschuwen. 
abhorrence  [ab'hDisns]  afschuw. 
abide [s'baid]  (ver)toeven; volharden; 

—  by, zich houden aan  [een  con- 
tract, enz.]. 
ability  [s'biliti]  bekwaamheid;  ver- 

mogen  a. 
abject  ['aebdsekt]  laag,  verachtelijk. 
abjure  [sb'dsus]  afzweren. 
ablaze  [s'bleiz]  in lichte(r)  laai(e); 

gloeiend. 
able C'eibl] bekwaam, bevoegd; be ■ — ■, 

kunnen. 
able-bodied ['eibl'bDdid]  sterk en ge- 


zond, volwaardig, valide, weerbaar; 

vol  [matroos]. 
ably  ['eibli]  bekwaam, knap, handig. 
abnormal  [sb'nDrmal]  abnormaal. 
aboard  [s'boid]  aan boord. 
abode [a'boud] woning, verbhjfplaats; 

V.T. & V.D. v. abide. 
abolish [a'bslij]  afschaffen, opheffen, 

vernietigen. 
abolishment, abolition  [a'bDliJmant, 

sebs'lijan]  afschaffing,  opheffing, 

vernietiging. 
abominable  [a'bominabl]  afschuwe- 

lijk, verfoeiiijk. 
abomination  [sbDmi'neiJan]  gruwel. 
aborigines  [aeba'ridsiniiz]  eerste be- 

woners. 
abound  [a'baund]  in  overvloed  zijn, 

overal. 
above [s'bAv] boven; te boven gaand; 

meer  dan;  bovengenoemd;  boven- 

staand; ■— all, boven alles, bovenal, 

vooral,  in de eerste plaats. 
above-board  [s'bAv'bDid]  eerlijk. 
above-mentioned [a'bAv'menJsnd] bo- 

vengemeld,  bovengenoemd. 
abreast  [a'brest]  naast  elkander;  — 

oj the times, op de hoogte van de 

tijd. 
abridge  [3'brid3]  verkorten. 
abridgement  [a'bridsmant]  verkor- 

ting. 
abroad   [s'brDid]   buiten;  van  huis, 

buitenslands; ruchtbaar, in omloop; 

jrom   — ',  uit  het  buitenland. 

overvloeien  (van,  in,  ivith) . 
about  [s'baut]  om...(heen), rondom: 

omstreeks;   ongeveer;   betreffende, 

over; / have no  money  —  7ne,  ik 

heb geen geld bij mij; be — to..., 

op  het  punt  staan  om...;  all  — ^, 


Eng. Zakwrdbk. 11 


abrogate 

abrogate  ['sebrageit]  afschaffen,  op- 

heffen. 
abrupt  [s'brApt]   afgebroken,  steil; 

bruiisk;  plotseling. 
abscess  ['aebsis]  abces o, gezwel o. 
abscond  [ab'skDnd]  zich  verbergen; 

zich  uit  de  voeten  maken. 
absence  ['iebsans]  afwezigheid. 
absent  ['cebsant]  afwezig. 
absent-minded ['aebsant'maindid] ver- 

strooid,  afgetrokken. 
absolute  ['sebsaluit]  absoluut,  vol- 

strekt;  onbeperkt;  volkomen. 
absolution  [aebss'luijsn]  absolutie, 

vergiffenis. 
absolve [ab'zolv] vrijspreken; de abso- 
lutie geven; ontslaan [van belofte]. 
absorb  [ab'sD.b]  op-, inzuigen, opne- 

men;  jig  in  beslag  nemen;   — ed 

by {in, with), geheel opgaand in. 
absorption  [3b's3:pj'3n]  op-, inzuigen 

o, opnemen o\ opgaan o  [in]. 
abstain  [sb'stein]  zich  onthouden. 
abstainer [sb'steina] total — , geheel- 

onthouder. 
abstemious [ab'stiimiss]  zich onthou- 

dend,  matig. 
abstention  [ab'stenjan]  onthouding. 
abstinence  ['sbstinsns]  onthouding; 

total  — ,  geheelonthouding. 
abstract  ['asbstrtekt]  uittreksel  o;  aj 

abstract,  afgetrokken. 
abstracted [sbs'trasktid]  afgetrokken. 
abstraction  [abs'trskjan]  abstractie, 

afgetrokken denkbeeld o. 
absurd  [ab'said]  ongerijmd, dwaas. 
absurdity  [ab'saiditi]  ongerijmdheid, 

dwaasheid. 
abundance  [s'bAndans]  overvloed. 
abundant  [a'bAndant]  overvloedig. 
abuse  [s'bjuis]  misbruik  o\  beledi- 

ging;  scheldwoorden;   [3'bju:z]   vt 

misbruiken;  beledigen;  uitschelden, 

schelden  op. 
abusive [a'bjuisiv] verkeerd; grof; '~ 

language,  beledigende  taal,  scheld- 
woorden. 
abut  [o'bAt]  grenzen  (aan,  on). 
abyss  [a'bis]  afgrond. 


' accompaniment 

acacia  [s'keija]  acacia. [misch. 

academic(al)   [aeka'demikd)]  acade- 
academy  [a'ksedami]  academie, hoge- 

school. 
accede  [ak'sird]  toetreden  (tot,  to)\ 

[troon]  bestijgen;  toestemmen. 
accelerate  [ak'sebreit]  bespoedigen, 

versnellen; optrekken  [v. auto]. 
acceleration [akseb'reijan]  bespoedi- 

ging,  versnelling;  acceleratie. 
accelerator   (pedal)   [ak'sebreita- 

(pedl)] gaspedaal o & m. 
accent  ['aeksant]  accent o,  nadruk, 

klem(toon); jig toon. 
accentuate  [sk'sentjueit]  de klemtoon 

of nadruk leggen op. 
accept  [ak'sept]  aannemen. 
acceptable  [sk'septabl]  aannemelijk, 

aanvaardbaar. 
acceptance  [ak'septans]  aanneming; 

ontvangst;  accept o  [v. wissel]. 
acceptation [aeksep'teijan] aanneming; 

(aangenomen)  betekenis. 
acceptor  [ak'septa]  acceptant  [v. 

wissel]. 
access  ['skses]  toegang;  aanval  [v. 

ziekte] ; jig vlaag. 
accessible [ak'sesibi] toegankelijk, ge- 

naakbaar;  ontvankelijk  (voor, to). 
accessory  [ak'sesari]  bijzaak;  mede- 

plichtige;  accessories,  onderdelen; 

toebehoren o\ bijwerk <?; aj bijkom- 

stig, bij-; medeplichtig. 
accident ['aeksidsnt] toeval o, ongeval 

o, ongeluk o, 
accidental [aeksi'dental] toevallig; bij- 

komend, bij-. 
acclaim  [s'kleim]  toejuichen. 
acclamation  [aekb'meijan]  bijval. 
accommodate [a'kamadeit]  aanpassen; 

schikken, voegen;  bijleggen; onder- 

brengen, herbergen. 
accommodating  [a'komadeitig]  (in)- 

schikkelijk, tegemoetkomend. 
accommodation  [skoma'deijan]  aan- 

passing;  schikking;  plaatsruimte, 

onderdak o, logics o, herberging. 
accompaniment  [a'kAmpanimant]  be- 

geleiding. 


accompany 

accompany  [s'lcAinpani]  begeleiden; 
fig vergezellen. 

accomplice [a'kDmplis] medeplichtige. 

accomplish  [a'kDmpliJ] volbrengen; 
volvoeren, vervullen. 

accomplished [s'lomplijt] beschaafd; 
volmaakt; voldongen  [feit]. 

accomplishment  [a'kDmpIiJmant] ver- 
vulling;  voltooiing;  volmaaktheid; 
talent o. 

accord  [s'koid]  overeenstemming, 
overeenkomst; of one's own — , uit 
eigen  beweging,  vanzelf;  with  one 
— , eenstemmig; vi overeenstemmen; 
vt toestaan, verlenen. 

accordance  [s'kDidans]  overeenstem- 
ming. 

according  [a'kDidirj]  overeenstem- 
mend; '^ to, naar gelang dat..., al 
naar; volgens. 

accordingly [a'kDidigli] dienovereen- 
komstig, dus. 

accordion [3'kD:di3n] harmonika. 

account [s'kaunt] (af)rekening; reken- 
schap, verklaring; verslag o\ call 
to — , ter veranttt'oording roepen; 
take into — , rekening houden met; 
turn to — , partij trekken van, zich 
ten nutte maken; of no ■ — ■, van 
geen belang; o « — of, vanwege, 
v/egens; on his own ■ — •, op eigen 
verantwoording; on no — , not on 
any ■ — ', in geen geval; vi ^-^ for, 
rekenschap geven van, verklaren; 
voor zijn rekening nemen; uitma- 
ken,  vormen  [een  bedrag]. 

accountable [a'kauntsbl] verantwoor- 
delijk. 

accountant [s'kauntsnt] boekhouder; 
accountant. 

accrue  [a'kru:]  aangroeien. 

accumulate [3'kju:mjuleit] (zich) op- 
hopen. 

accumulation [akjuimju'leijsn] opho- 
ping. 

accumulator [a'kjuimjuleita] accumu- 
lator. 

accuracy ['£ekjur3si] nauwkeurigheid, 
nauwgezetheid, stiptheid. 


I acquittal 

accurate ['aekjurit] nauwkeurig, nauw- 

gezet, stipt. 
accursed,  accurst   [s'ksisid,  a'kaist] 

vervloekt, gevloekt. 
accusation  [skju'zeijan]  beschuldi- 

ging, aanklacht. 
accusative  [s'kjuizativ]  accusatief, 

vierde naamval. 
accusatory  [a'kjuizatsri]  beschuldi- 

gend. 
accuse [a'kjuiz] beschuldigen, aankla- 

gen. 
accustom  [a'kAstsm]  gewennen. 
accustomed [a'kAStsmd] gewoon, ge- 

wend. 
ace [eis]  aas m of o. 
acetylene  [s'setiliin]  acetyleen o. 
ache  [eik]  pijn;  vi  zeer  doen;  pijn 

lijden. 
achieve  [s'tjiiv]  volbrengen,  preste- 

ren; bereiken, behalen. 
achievement  [a'tfi.vmant]  prestatie; 

daad; wapenfeit o;  succes o. 
acid ['assid] zuur o\ af zuur. 
acidity  [s'siditi]  zuurheid. 
acknowledge [s'knjlids] erkennen; be- 

kennen;  berichten  [ontvangst]. 
acknowledg(e)ment  [s'knDlidsmsnt] 

bekentenis, erkenning, dank; bericht 

o van  ontvangst. 
acme ['askmi]  toppunt o\ glanspunt o. 
acorn  ['eikD:n]  eikel. 
acquaint  [s'kweint]  bekendmaken 

(met, with);  —  oneself with, zich 

op de hoogte stellen van. 
acquaintance   [s'kweintans]   bekend- 

heid;  kennismaking;  bekende,  ken- 

nis(sen);  make his -~, kennis met 

hem  maken. 
acquiesce [sekwi'es]  berusten; instem- 

men  (met, in). 
acquiescence  [sekwi'esans]  berusting, 

instemming,  toestemming. 
acquire  [a'k-vvaia]  (ver)krijgen. 
acquisition  [jekwi'zijan]  aanwinst. 
acquit  [s'kwit]  ontslaan, vrijspreken; 

— oneself of, zich kwijten van. 
acquittal  [s'kwitsi]  vrijspraak;  ont- 

heffing. 


acquittance 

acquittance [s'kwitans] kwijting, vol- 
doening; kwitantie. 

acrid  ['skrid]  scherp, wrang. 

acrimonious  [Ekri'mounjss]  scherp, 
bits. 

acrobat  ['aekrabaet]  acrobaat. 

acrobatic  [skrs'bsetik]  acrobatisch. 

across [a'krDs] (over)dwars, gekruist, 
aan de overkant, naar de overkant, 
erover; (dwars) door, over, aan de 
overkant van. 

act [£Ekt] daad, handeling; bedrijt o; 
wet; akte; taken in the {very) '-', 
op heter daad betrapt; be in the ~ 
of, op het punt zijn om...; aan 
bet... zijn; vi handelen, te werk 
gaan; (in)'werken; acteren; ~/«g, 
ook: 'waarnemend; vt opvoeren, spe- 

action ['sekjan] actie, handeling, daad, 
bedrijf o, werking; proces o\ take 
— , jig iets doen. 

active ['a;ktiv] werkend, werkzaam, 
actief,  bedrijvig. 

activity [sek'tiviti] werkzaamheid, ac- 
tiviteit, bedrijvigheid. 

actor  ['ajkt9]  toneeispeler, acteur. 

actress ['sktris] toneelspeelster, ac- 
trice. 

actual  ['asktju3l]  werkehjk;  feitehjk. 

actuality [sktju'asliti] werkelijkheid; 
actueel zijn o. 

actually ['sektjuali] werkelijk, in wer- 
kelijkheid; metterdaad; waarachtig, 
zowaar; voor  (op) het ogenblik. 

acute [s'kju-.t] scherp(zinnig); acuut; 
hevig,  intens;  nijpend. 

adage t'asdids] spreek-woord o. 

adapt [3'daspt] geschikt maken, aan-, 
toepassen;  bewerken  [roman]. 

adaptability  [adaepts'biliti]  aanpas- 

singsvermogen o. 
adaptation  [asdasp'teijan]   aan-,  toe- 
passing; bewerking [v. roman]. 
add [sd] bij-, toevoegen; optellen; ~ 
to, bijdragen tot, vermeerderen; ver- 
hogen, vergroten. 
adder  ['aeds]  adder. 
addict [a'dikt] wijden; ~ed to liquor, 


administrator 

aan de drank  (verslaafd). 
addition  [a'dijsn]   bij-,   toevoeging, 
toegift;  optelling;  bijvoegsel  o\  in 
'— , bovendien; in ~ to, behalve, bij. 
additional  [a'dijsnsl]  bijgevoegd; 

extra-,  nog...,  ...meer. 
address  [a'dres]  adres  o;  oorkonde; 
toespraak;  handigheid;  vt  adresse- 
ren,   aanspreken,  toespreken;  zich 
wenden, richten. 
addressee  [sedre'si:]  geadresseerde. 
adequate ['sdikwit] geevenredigd; ge- 
past, geschikt, doelmatig; voldoende. 
adhere [sd'hia]  (aan)kleven: aanhan- 

gen; blijven bij, zich houden aan. 
adherence  [ad'hisrsns]  verkleefd- 

heid. 
adherent  [ad'hiarant]  aanhanger. 
adhesion [3d'hi:33n] adhesie. 
adieu [a'dju:] vaarwel o, afscheid o. 
adjacent [a'dseisant]  aangrenzend, be- 

lendend. 
adjective ['aedsektiv] bijvoeglijk naam- 

woord o. 
adjoin [a'd^oin] grenzen aan; the ~- 

ine,  list,  nevenstaande  lijst. 
adjourn [a'dsam] uitstellen; verdagen. 
adjournment  [a'dsainmsnt]  uitstel o; 

verdaging. 
adjudge  [a'dsAds]  toewijzen. 
adjudicate  [a'dsuidikeit]  uitspraak 
doen  (over,  upon);  ~  bankrupt, 
failliet verklaren. 
adjunct  ['asdsArjkt]  bijvoegsel o, aan- 
hangsel o; toegevoegde o; assistent; 
aj toegevoegd. 
adjure  [a'dsua]  bezweren. 
adjust  [a'djASt]  vereffenen,  in  orde 
brengen, regelen, stellen; aanpassen. 
adjustment [a'djAStmant] vereffening, 

regeling;  aanpassing. 

adjutant  ['ffidsutant]  adjudant. 

administer  [ad'minista]  besturen, be- 

heren;  toepassen  [wetten];  toedie- 

nen;  '— justice,  rechtspreken. 

administration  [adminis'treijan]  be- 

stuur 0, beheer o; regering; toedie- 

ning;  toepassing. 

administrator [ad'ministreita] be- 


admirable 

stuurder, beheerder. 
admirable  ['asdmirabl]  bewonderens- 

waardig; prachtig, uitstekend, voor- 

treffelijk. 
admiral  ['asdmirsl]  admiraal. 
admiralty  ['sedmiralti]  admiraliteit. 
admiration  [a;dmi'reij3n]  bewonde- 

ring. 
admire  [ad'mais]  bewonderen. 
admirer  [3d'mai3r3]  bewonderaar. 
admissible  [sd'misibl]  toelaatbaar, 

geoorloofd;  aannemelijk. 
admission  [ad'mijsn]  toelating,  aan- 

neming, opneming;  toegang(sprijs), 

entree;  erkenning. 
admit  [ad'mit]  toelaten;  aannemen, 

opnemen;  erkennen,  toegeven. 
admittance  [ad'mitsns]  toegang;  toe- 
lating. 
admonish  [ad'msnij]  vermanen. 
admonition  [sedma'nijsn]  vermaning. 
admonitory  [ad'mDoitari]  vermanend. 
ado   [s'du:]   drukte,  ophef,  moeite; 

much — abotit nothing, veel druk- 
te cm niets. 
adolescence  [aeda'lessns]  jongeling- 

schap,  rijpere  jeugd. 
adolescent  [ieda'lesant]  opgroeiend. 
adopt  [a'dapt]  aannemen; ontlenen 

(aan, from). 
adoption  [s'dDpJsn]  aanneming;  ont- 

lening  [van een  woord]. 
adoptive  [3'dDptiv]  aangenomen 

[kind]. 
adorable  [a'doirabl]  aanbiddellijk. 
adoration  [asda'reijsn]   aanbidding. 
adore  [a'do:]  aanbidden. 
adorn  [a'dDtn]  versieren,  tooien. 
adornment  [a'dDinmsnt]  versiering, 

tooi. 
Adriatic  [ei-,  asdri'aetik]  the  ~' 

{Sea), de Adriatische Zee. 
adrift [a'drift] drijvend; break — , op 

drift raken. 
adroit  [a'drDit]  behendig,  handig. 
adulation  [cedju'leijan]  vleierij. 
adulator  ['jedjuleita]  vleier. 
adult  [a'dAlt]  volwassene. 
adulterate [a'dAltsreit] vervalsen. 


advocate 

adulteration  [sdAlta'reiJsn]  verval- 
sing. 

advance [sd'vains] vordering, voor- 
uitgang, voortgang, opmars; voor- 
schot o; bevordering; stijging; ver- 
hoging; in -~^, bij voorbaat, voor- 
uit; vt vooruitbrengen; (voor)uit- 
steken, vooruitzetten; verhaasten; be- 
vorderen; verhogen [prijs]; oppe- 
ren, naar voren brengen; voorschie- 
ten [geld] ; vi vooruitkomen, vor- 
deren;  oprukken;  stijgen  [prijs]. 

advancement [sdVainsmant] (be)vor- 
dering;  voorschot  o. 

advantage [3d'va:ntid3] voordeel o\ 
to — •, gunstig, voordelig; vt bevoor- 
delen. 

advantageous  [Kdv3n'teid33s] voor- 
delig. 

advent  ['sedvant]  komst, nadering; 
advent. 

adventure  [ad'ventja]  avontuur o. 

adventurer  [sd'ventjsrs]  avonturier. 

adventurous [ad'ventjsras] gewaagd, 
vermetel;  avontuurlijk. 

adverb  ['aedv3:b]  bijwoord  o. 

adversary  ['2edv3S3ri]  tegenstander. 

adverse ['asdvsis] vijandig; ongunstig; 
• — • wind, tegenwind. 

adversity  [sd'vsisiti]  tegenspoed. 

advertise  ['asdvataiz]  aankondigen, 
adverteren;  reclame maken  voor. 

advertisement [sd'vsitismant]  adver- 
tentie; reclame, 

advice [ad'vais] raad; advies o\ be- 
richt  o. 

advisable [sd'vaizsbl] raadzaam. 

advise [ad'vaiz] (aan)raden; advise- 
ren; berichten; — d, (wel)beraden; 
he will be well ^~^d to..., hij zal 
er goed  aan  doen... 

advisedly  [ad'vaizidii]  welberaden; 
met opzet. 

adviser [sd'vaiza] raadsman, adviseur. 

advisory [sd'vaizsri] raadgevend, ad- 
viserend, advies-. 

advocate ['asdvakit] verdediger; voor- 
stander; ['asdvskeit] vt bepleiten, 
verdedigen,  voorstaan. 


aerial 

aerial  ['earisl]  antenne; aj lucht-. 
aerodrome  ['earsdroum]  vliegveld o. 
aero-engine  ['83r3end3in]  vliegtuig- 

motor. 
aeronautics  [esrs'noitiks]  luchtvaart. 
aeroplane  ['earsplein]  vliegtuig  o. 
afar  [s'fa:]  ver,  in  de verte. 
affability  [sefs'biliti]  vriendelijkheid, 

minzaamheid. 
affable ['aefsbl] vriendelijk, minzaam. 
affair  [s'fea]  zaak,  aangelegenheid; 

gevecht o. 
affect  [a'fekt]  werken  op,  aandoen; 

aantasten, taken,  (be)treffen; bewe- 

gen; voorwenden. 
affectation [sfek'teijan] gemaaktheid. 
affected [s'fektid] aangedaan; gezind; 

gemaakt; geveinsd. 
affection  [s'fekjan]  aandoening; 

(toe)genegenheid,  liefde. 
affectionate [a'fekjanit] liefhebbend. 
affiliate  [s'filieit]  (zich)  aansluiten. 
affiliation  [sfili'eijsn]  aansluiting; 

jig  band. 
affinity  [a'finiti]  verwantschap. 
affirm [s'fsim] bevestigen, verzekeren. 
affirmation  [asfs'meij'sn]  bevestiging, 

verzekering. 
affirmative  [a'faimativ]  bevestigend. 
affix  ['aefiks]  aanhangsel  o\  voor-, 

achtervoegsel  o\  [a'fiks]  vl  (vast)- 

hechten  (aan,  on,  to),  toevoegen; 

verbinden [salaris]. 
afflict  [a'flikt]  bedroeven,  kwellen; 

teisteren. 
affliction  [s'flikjsn]  droefheid, kwel- 

ling; ramp. 
affluence  ['asfluans]  toevloed,  over- 

vloed. 
afford  [3'fD;d]  verschaffen;  zich ver- 

oorloven;  I  cannot  —  /'/,  ik  kan 

het niet betalen. 
affray  [a'frei]  vechtpartij. 
affront  [a'frAct]  belediging;  vt bele- 

digen; trotseren. 
afield  [s'fiild]  op  het veld; jar  '~, 

ver van huis; ver mis. 
aflame  [a'fleim]  in vlam, vlammend; 

jig gloeiend. 


aggravate 

afloat [a'flout] vlot, drijvend; op zee; 

in ornloop [geruchten]. 
afoot  [3'fut]  te  voet;  aan  de  gang, 

aan de hand. 
afore  [a'fo:]  voor. 
aforesaid  [s'fsised]  voornoemd. 
afraid  [s'freid]  bang, bevreesd. 
afresh  [s'frej]  opnieuw,  wederom. 
Africa ['sefrika] Afrika o. 
African  ['jefriksn]  Afrikaan(s). 
after ['aifta] achter; daarna; naar, vol- 

gens; na; later; nadat;  ~'  all, toch 

(nog); be '—..., iets in de zin heb- 

ben; op iets  uit zijn. 
after-care  ['a: f takes]  nazorg. 
afternoon  [a;ft3'nu:n,  'a:ft3'nu:n] 

(na)middag. 
after-pains ['arftspeinz]  naweeen. 
afterward(s)  ['a:ft3w3d(z)]  nader- 

hand, later. 
again  [a'gein,  s'gen]  weer, opnieuw, 

nog eens; — and ■ — ■, telkens en tel- 

kens  (weer). 
against  [a'geinst,  s'genst]  tegenover, 

tegen. 
agape  [a'geip]  met  open  mend. 
agate  E'segit]  agaat  o  [stofnaam], 

agaat m  [voorwerpsnaam] ;  aj aga- 

ten. 
age  [eid3]  eeuw;  leeftijd;  (old)  — , 

ouderdom,  oude  dag;  I  have  not 

seen you jar — s, ik heb je in geen 

tijd  gezien;  oj  ■ — •,  meerderjarig; 

under  —-',  minderjarig;  vi  ver- 

ouderen;  vt oud maken. 
aged  E'eidsid]  oud,  bejaard;  — 

[eidsd]  six,  zes  jaar  oud. 
agency  ['eid33nsi]  werking;  agent- 

schap   o,   vertegenwoordiging;   in- 

stantie,  organisatie,  bureau  o;  be- 

middeling;  middel  o. 
agenda  [s'dsenda]  agenda. 
agent  ['eidssnt]  agent. 
agglomeration [sgbma'reijan]  opeen- 

hoping. 
aggrandize  ['aegrandaiz]  vergroten. 
aggrandizement  [s'grsendizmant]  ver- 

groting. 
aggravate ['aegraveit] verzwaren; ver- 


aggregate 

ergeren;  verbitteren. 

aggregate ['asgrigit] geheel o; in the 
— , globaal. 

aggression  [s'grejan]  aanval. 

aggressive  [a'gresiv]  aanvallend; 
vecht-,  strijdlustig. 

aggressor  [a'gresa]  aanvaller. 

aggrieve  [s'griiv]  bedroeven; benade- 

aghast [a'gaist] ontzet; paf. [len. 

agile  ['adsail]  rap,  vlug. 

agility  [a'dsiliti]  rapheid,  vlugheid. 

agitate ['sdsiteit] bewegen, schudden; 
opwinden;  ageren  (voor, jor). 

agitation  [asdsi'teijsn]  beroering. 

agitator  ['jedsiteita]  stokebrand. 

ago  [s'gou]  geleden. 

agonize ['segsnaiz] met de dood wor- 
stelen;  folteren, kwellen. 

agony  ['sgani]  (deeds) strijd;  ziels- 
angst. 

agree [a'gri:] overeenkemen; akkoord 
gaan (met, /o); het eens worden of 
zijn; ^^dl, akkeord!; beer does not 
— with me, bier bekomt me slecht. 

agreeable [a'griabl] aangenaam; /'/ 
you are  '--',  als  u het goed vindt. 

agreement [a'griimant] evereenkomst; 
verdrag o, akkoord o, afspraak. 

agricultural  [aegri'kAltJaral]  land- 
bouw-. 

agriculture  ['asgrikAltJs]  landbouw. 

aground  [a'graund]  aan  de grond. 

ague  E'eigju:]  (koerts) rilling. 

ahead  [a'hed]  voor(uit), vooraan. 

aid [eid] hulp; in — oj, ten bate 
van;  vt helpen, bijstaan. 

ail  [eil]  schelen. 

ailing  ['eilirj]  ziekelijk,  sukkelend. 

aim [eim] oogmerk o, doel(wit) o\ 
take — , aanleggen, mikken; vi mik- 
ken; — at, mikken ep; jig doelen 
ep; streven naar; beegen; vt richten 
(ep,  tegen,  at). 

aimless  ['eimlis]  doelloos. 

air [Ea] lucht; windje o; melodie; 
air o\ by ~', per vliegtuig; ojf the 
■— , uit de ether [v. zender]; on the 
— , veer de radio, voor de micre- 
foon, in de ether; over the ■ — ■, ever 


alacrity 

de radio, door de ether; vt luchten. 
airborne ['esbo.n]  door de lucht ver- 

voerd  of   aangevoerd;   opgestegen; 

luchtlandings-;   —  landing,  lucht- 

landing. 
air  conditioning  ['esksn'dijanir)] 

kunstmatige luchtverversing en -ont- 

smetting. 
aircraft  ['eakraift]  vliegtuig o, vlieg- 

tuigen;  —  carrier, vliegdekschip o. 
aircraft (s) man  ['83kra:ft(s)m3n] 

vliegtuigmaker. 
air crew  ['eskru:]  vliegtuigbeman- 

ning. 
airfield  ['eafiild]  vliegveld o. 
air force  ['83fD:s]  luchtmacht. 
air-gunner  ['sagAna]  boordschutter. 
air hostess  ['Sahoustis]  stewardess, 
airily  ['Earili]  luchtig. 
airing ['eariij]  luchten o; take an — , 

een luchtje scheppen. 
air lift  ['ealift]  luchtbrug. 
air line  ['ealain]  luchtlijn. 
air liner  ['ealaina]  verkeersvliegtuig, 

lijnvliegtuig o. 
air mail  ['eameil]  luchtpost. 
airman  ['Saman]  vlieger. 
airplane ['eaplein] vliegtuig o. 
airport  ['8apD:t]  luchthaven. 
airpump  ['eapAmp]  luchtpomp. 
air raid  L'eareid]  luchtaanval;  — - 

precautions,  luchtbescherming;  --^ 

shelter,  schuilkelder;  • — '  warden, 

blokhoofd  o;   —  warning,  lucht- 

alarm  o. 
airscrew  ['saskru:]  schroef. 
airship  ['Eajip]  luchtschip  o. 
air-tight  ['eatait] luchtdicht. 
airway  E'eawei]  luchtlijn. 
airwoman  ['eawuman]  vliegster. 
airy  ['eari]  luchtig; ■^ castles, lucht- 

kastelen. 
aisle  [ail]  zijbeuk; pad o. 
ajar [a'dsa:]  op een kier. 
akimbo  [a'kimbou]  in de zij(de). 
akin  [a'kin]  verwant. 
alabaster  ['ielabaista]  albast o. 
alacrity  [a'lsekriti]  wakkerheid; gre- 

tigheid. 


alarm I 

alarm [s'laim] alarm (sein) o\ onrust, 
angst; wekker; take the ~', lont rui- 
ken; vt alarmeren, verontrusten, ont- 
stellen. 

alas  [a'lais]  helaas! 

albatross  ['aelbstos]  albatros. 

Albion ['selbian] Albion o\ Engeland 
o. 

album ['xlbam] album o. 

albumen [£Erbju:men] eiwit o. 

alcohol  ['a-lksh^l]  alcohol. 

alcoholic  [slka'hDlik]  alcoholisch. 

alcove  ['aslkouv]  alkoof. 

alder  ['oJds]  els, elzeboom. 

alderman ['Dildsmsn] wethouder, 
schepen. 

ale  [eil]  aal o, bier o. 

alert  [a'lait]  waakzaam,  vlug;  — , 
alarm o; on the ^-^, op zijn hoede. 

alga  ['aslg3,  meerv.  algae  'asldsi:] 
zeewier o. 

algebra  ['£eld3ibr3]  algebra. 

algebraic  [sldsi'breiik]  algebrai'sch. 

alibi  ['aelibai]  alibi  o. 

alien ['eiljan] vreemdeling; aj vreemd; 
buitenlands. 

alienate  ['eiljsneit] vervreemden. 

alienation [eilja'aeijan] vervreemding; 
{mental)  ■ — •,  krankzinnigheid. 

alight   [s'lait]   aangestoken,  aan 
[lamp];  in  brand;  verlicht;  vi uit- 
stappen, afstijgen; neerstrijken. 

align [s'lain] opstellen; richten; aan- 
passen; • — ■ oneselj with, zich aan- 
sluiten  bij. 

alike [s'laik] gelijk, eender; evenzeer. 

alive [a'laiv] in leven, levend(ig); — 
to,  zich  bewust van. 

all [d:1] (ge)heel, gans; alle(n), alles, 
al; helemaal; -~ hut, nagenoeg, 20 
goed als; alien op... na; '~ oj us, 
wij alien; — the better, des te be- 
ter; at — , in enig opzicht; in het 
minst; toch; not at ~, in het ge- 
heel  niet, volstrekt  niet. 

allay [s'lei] (doen) bedaren; verlich- 
ten,  matigen,  verminderen. 

allegation  [aeli'geijan]  bewering. 

allege  [a'leds]  aanvoeren;  beweren. 


along 


allegiance  [s'liidsans]  trouw;  band. 
allegory  ['jeligari]  allegoric. 
alleluiah  [seli'luijs]  (h)alleluja  (o). 
alleviate  [a'liivieit]  verlichten,  ver- 

zachten, lenigen. 
alleviation  [sliivi'eijan]  verlichting, 

verzachting,  leniging. 
alley  ['aeli]  steeg, laan;  (kegel)baan; 

(door)gang;  blind  — ,  slop  o. 
alliance  [a'laians]  verbond  o. 
allied [a'laid] geallieerd, verbonden; 

verwant. 
alligator  ['aligeita]  kaaiman. 
allocate  ['aelakeit]   toewijzen. 
allocation  [seb'keijan]  toewijzing. 
allot  [a'bt]  toe(be)delen,  toewijzen. 
allotment [s'btmsnt] toewijzing; aan- 

deel  o\ lot o; perceel o\ volkstuin- 

tje o. 
allow  [s'lau]  toestaan,  veroorloven; 

(toe)geven; bewilligen; erkennen. 
allowance  [s'lauans]   toelating,  ver- 

gunning; toelage; rabat 0, korting. 
alloy   [s'bi]   allooi  o\  legering;  vt 

legeren. 
all-round  ['Dil'raund]  van alle mark- 
ten thuis, veelzijdig;  — price, prijs 

alles  inbegrepen. 
All  Saints'  (Day)  ['Dil'seintsCdei)] 

Allerheiligen. 
All Souls' (Day)  ['3:l'soulz(dei)] Al- 

lerzielen. 
allude [3'l(j)u:d]  zinspelen  (op, to). 
allure  [s'ljus]   (aan-,  ver)lokken. 
allurement  [a'ljusmant]  aan-, verlok- 

king. 
alluring  [s'ljuarirj]  aanlokkelijk. 
allusion  [3'1( j,)u:33n]  zinspeling. 
alluvium  [3'l(j)u:vi3m]  alluvium  o. 
ally [a'lai] bondgenoot; vt verbinden; 

vi zich verbinden. 
almanac  ['Dilmsnsk]  almanak. 
almighty  [Dil'maiti]  almachtig. 
almond  ['aimsnd]  amandel. 
almost  ['3;lmoust, -mast]  bijna. 
alms  [a:mz]  aalmoes,  aalmoezen. 
aloft  [s'bft]  boven,  omhoog. 
alone  [a'loun]  alleen. 
along   [a'br)]   langs...;  over,  op. 


alongside ' 

door;  voort,  door;  mee. 
alongside  [s'bg'said]  langszij;  — 

(of), langs;  naast. 
aloof  [3'lu:f]  op een afstand,  ver. 
aloofness  [s'luifnis]  afzijdigheid, ge- 

reserveerdheid. 
aloud  [a'laud]  (over)luid, hardop. 
Alps  [selps]  ihe — , de Alpen. 
alphabet  ['aslfsbit]  alfabet  o. 
alphabetic(al)  [£elf3'betik(I)]  alfa- 

betisch. 
Alpine  ['slpain]  alpen-. 
already  [Dil'redi]  al,  reeds. 
Alsace  ['sIsks]  de  Elzas. 
Alsatian  [sel'seijan]  Elzasser;  Duitse 

herdershond. 
also  ['d:1sou]  ook,  eveneens. 
alt  [sit]  alt. 

altar  ['Dilta]  altaar o & m. 
alter  ['D:lt3]  veranderen,  wijzigen. 
alteration  [silta'reijsn]  verandering, 

wijziging. 
altercation  [3:lt3'keij3n]  twist. 
alternate  ['Diltsneit]  afwisselen;  [d:1- 

't3:nit]  aj afwisselend. 
alternating  ['Diltaneitii)]  —  current, 

wisselstroom. 
alternative  [Dil'tainstiv]  alternatief 

(o). 
although  [Dil'Sou]  hoewel,  ofschoon. 
altitude  ['seltitjuid]  hoogte. 
alto  C'aeltou]  alt. 
altogether  [Dilta'geSs]  alles bijeen, 

over  het geheel;  helemaal. 
alum  ['jebm]  aluin. 
aluminium  [aelju'minjsm]  aluminium 
always  E'diIwsz]  altijd  (nog).    [<?. 
am [asm] / am, ik ben. 
A. M.  =  ante meridiem,  's morgens, 

voor  de  middag. 
amalgamate  [a'maslgsmeit]  mengen, 

zich  verbinden,  samensmelten. 
amass  [s'mses]  ophopen, vergaren. 
amateur  [sema'ts:,  'Ernsts:]  amateur, 

dilettant,  liefhebber. 
amaze  [a'meiz]  verbazen. 
amazement [a'meizmsnt] verbazing. 
amazon  ['semszsn]  amazone. 
ambassador  [cem'bssada]  ambassa- 


amount 

deur;  (af)ge2ant. 
amber  ['asmbs]  barnsteen  o &t. m. 
ambiguity [asmbi'gjuiti]  dubbelzin- 

nigheid. 
ambiguous  [cem'bigjuss]  dubbelzin- 

nig. 
ambition  [aem'bijsn]  eerzucht,  stre- 

ven o,  aspiratie. 
ambitious  [ffim'bijas]  eerzuchtig;  be- 

gerig  (naar, of); groots. 
ambulance  ['asmbjubns]  ambulance, 
ambush  ['asmbuj]  hinderlaag;  vt  uit 

een hinderlaag aanvallen. 
ameliorate  [3'mi:li3reit]  verbeteren. 
amelioration  [amirlis'reijsn]  verbete- 

ring. 
amen  ['a:'men,  'ei'men]  amen  (o). 
amenable  [s'mitnsbl]  meegaand,  ge- 

zeglijk; vatbaar  (voor, to). 
amend [s'mend] verbeteren. 
amendment [s'mendmsnt] verbetering; 

amendement o. 
amends [s'mendz] make —  {jor), het 

goedmaken; herstellen. 
amenity [a'mirniti] m.inzaamheid; aan 

gename  o\  amenities, vriendelijkhe- 

den; genoegens, gemakken. 
America  [a'merika]  Amerika o. 
American  [s'meriksn]  Amerikaan(s). 
amiability  [eimja'biliti]  beminnelijk- 

heid. 
amiable  ['eimjabl]  beminnelijk, lief, 
amicable  ['aemiksbl]  vriendschappe- 

lijk,  minnelijk. 
amid(st)  [3'mid(st)]  te midden van, 

onder; amidships, midscheeps. 
amiss [a'mis] verkeerd; te onpas, mis; 

take it — , het kwalijk nemen. 
amity  ['smiti]  vriendschap. 
ammonia  [a'mounjs]  ammoma(k). 
ammunition  [semju'nijan]  munitie. 
amnesty  ['cemnisti]  vergiffenis,  am- 
nestic; vt amnestic verlenen aan. 
among(st)  [3'mAr)(st)] onder, tussen. 
amorous ['asmsras] verliefd. 
amortization [smDiti'zeiJ'sn]  (schuld)- 

delging. 
amortize  [a'mDitiz]  delgen  [schuld]. 
amount  [a'maunt]  bedrag o; hoeveel- 


amphibian 


10 


annotation 


heid,   mate;   vi  —  to,  bedragen; 

neerkomen  op,  gelijkstaan  met. 
amphibian [sem'fibian]  amfibie. 
amphibious [sem'fibios] tweeslachtig, 

amfibie-. 
amphitheatre  ['EemfiSiats]  amfithe- 

ater o. 
ample [aempl] wijd, ruim, breed (voe- 

rig). 
amplifier  ['asmplifaia]  versterker  [v. 

geluid] . 
amplitude ['asmplitju;d] omvang; uit- 

gestrektheid;  overvloed. 
amputate ['smpjuteit] afzetten, ampu- 

teren [lichaamsdeel]. 
amputation [smpju'teijan] amputatie, 

afzetting. 
amulet  ['semjulit]  amulet. 
amuse  [a'mjuiz]  amuseren. 
amusement [a'mjuizmant] vermaak o, 

amusement o. 
amusing  [a'mjuizir]]  vermakelijk. 
an [an]  een. 

anaemia  [a'niimia]  bloedarmoede. 
anaemic  [s'niimik]  bloedarm. 
anaesthesia [seniis'Oiizis] verdoving v. 
anaesthetic  [Eeni:s'6etik]  verdovend 

(middel  o). 
anaesthetize  [^'niisGitaiz]  verdoven. 
analogous  [a'nsebgss]  overeenkom- 

stig. 
analogy  [3'n£eled3i]  overeenkomst. 
analyse  ['icnalaiz]  ontleden. 
analysis  [s'naelisis]  analyse,  ontle- 

ding. 
anarchist  ['asnskist]  anarchist. 
anarchy  ['ienski]  anarchic. 
anatomy  [s'ncetsmi]  anatomic. 
ancestor  ['asnsista]  voorvader. 
ancestral  [sn'scstral]  voorvadcrlijk. 
ancestry  ['aensistri]  voorouders. 
anchor  ['segka]  anker o; vt  (vcr)an- 

keren. 
anchorage  ['ajrjksrids]  ankcrcn o; an- 

kcrplaats; ankergcid o. 
anchovy  [aen'tjouvi]  ansjovis. 
ancient  ['cinjsnt]  oud. 
and  [send,  and;  an]  en. 
andiron  ['aendaian]  vuurbok. 


anecdote ['cenikdout] anekdote. 

anemone  [a'nemani]  anemoon. 

anew  [a'nju:]  opnieuw. 

angel  ['eindsal]  cngel. 

angelic  [jen'dsclik]  cngelachtig. 

anger  ['jegga]  toorn,  booshcid;  vt 

vertoornen,  boos  maken. 
angina  [aen'dsaina]  angina. 
angle  ['aerjgl]  hoek;  ;'/'  hengelen. 
angler  ['aerjgla]  hengelaar. 
Anglican  ['segglikan]  anglikaan(s). 
angling-rod  ['aer)glir|r)d]  hengel. 
Anglo-  ['eerjglou]  Engels-;  • — -Saxon, 

Angelsaks;  a]  Angelsaksisch. 
angry  ['£er)gri]  toornig;  boos  (om, 

over,  at,  about;  op,  with). 
anguish  ['EerjgwiJ]  angst,  foltering. 
angular  ['serigjula]   hoekig. 
aniline  ['jenilain]  aniline, 
animal  ['senimal]  dier o\ aj dierlijk; 

dieren-;  ~-  spirits,  levenslust. 
animate  ['ffoimeit]  bezielen;  opwek- 

ken,  aanwakkeren. 
animated ['snimeitid] bezield, levend. 

levendig, opgewekt;  —  cartoon,  ■ — 

picture,  tekenfilm. 
animation  [seni'meijan]  bezieling, 

aanmoediging;  opgewektheid. 
animosity  [asni'mositi]  animositeit, 
anise  ['fenis]  anijs. [wrok. 

ankle  ['asrjkl]  enkel. 
annals  ['aenalz]  jaarboeken, geschied- 

boeken. 
annex  ['seneks]  aanhangsel o, bijiage; 

bijgebouw  o\  [a'neks]  vt  aanhech- 

ten, bijvoegen; inlijven. 
annexation  [senek'seijan]  bijvoeging; 

annexatie,  inlijving. 
annihilate  [a'nai(h)ileit]  vernietigen. 
annihilation  [anai(h)i'leij'an]  vernie- 

tiging. 
annihilator  [a'nai(h)ileita]  vernieti- 

ger; blusapparaat o. 
anniversary  [sni'vaisari]  (ver)jaar- 

dag, iaarfeest o. 
annotate  ['a^nouteit]  van  verklarende 

aantekeningen voorzien. 
annotation  [snou'teijan]  aanteke- 

ning. 


announce 

announce  [s'nauns]  aankondigen, be- 

kendmaken,  mededelen. 
announcement [a'naunsmant] aankon- 

diging, bekendmaking, mededeling. 
announcer [a'naunsa] aankondiger; 

omroeper [v. d. radio]. 
annoy  [s'nDi]  kwellen, hinderen. 
annoyance  [a'noians]  last, ergernis. 
annoying  [a'nDiii]]  lastig, vervelend. 
annual  ['asnjual]  jaarlijks. 
annuity  [a'njuiti]  jaargeld  o,  lijf- 

rente. 
annul  [a'nAl]  vernietigen;  herroepen, 

intrekken,  opheffen,  annuleren. 
annulment  [a'nAlmant]  vernietiging; 

herroeping,  intrekking,  opheffing, 

annulering. 
annunciation   [anAnsi'eiJan]   aankon- 

diging;  Annunciation  (Day),  Ma- 

ria-Boodschap. 
anodyne  ['Eoadain]  pijnstillend mid- 
del  o;  doekje  o voor  het bloeden; 

aj pijnstillend. 
anoint  [a'nDint]  zalven. 
anomaly  [a'oDmsli]  afwijking,  onre- 

gelmatigheid. 
anon  [s'oDn]  aanstonds. 
anonymous  [s'nDnimasJ  anoniem. 
another  [a'oASs]  een ander, nog een. 
answer  ['arnsa]  antwoord  o; fig op- 

lossing;  rt  antwoorden  op,  beant- 

woorden  (aan);  ~'  the bell, open- 

doen [als er gebeld wordt]; vi ant- 
woorden; — for, verantwoorden; in- 

staan voor. 
answerable ['ainsarabl] verantwoorde- 

lijk. 
ant  [sent, a:nt]  mier. 
antagonist  [cen'taegsnist]  tegenstan- 

der. 
antarctic [aen'taiktik]  zuidelijk, zuid-, 

zuidpool-;  the Antarctic,  het  zuid- 

poolgebied. 
antecedent [asnti'sitdsnt] antecedent o; 

aj voorafgaand. 
antedate ['aentideit] antedateren. 
antelope  ['sentiloup]  antilope. 
antenna  [aen'tens,  meerv.  antennae 

asn'teni:]  antenne. 


1 1 apartment 

anterior  [asn'tisria]  voorafgaand, 

vroeger;  voorste. 
anthem  ['aenSsm]  Engelse  kerkzang; 

the national -~, het volkslied. 
ant-hill ['jenthil] mierenhoop. 
anthology  [asn'GDbdsi]  bloemlezing. 
anthracite  ['snGrssait]  antraciet. 
anti-aircraft  artillery  ['asnti'eskrarft- 

a:'tibri]  afweergeschut o. 
antic ['sentik]  dolle sprong, grol. 
anticipate  [aen'tisipeit]  voorkomen, 

voor zijn; vooruitlopen op; verwach- 

ten,  voorzien;  vervroegen. 
anticipation   [aentisi'peijan]   voorge- 

voel o\ verwachting; in — , bij voor- 

baat, vooruit. 
antidote  ['aentidout]  tegengif(t)  o. 
antipathy  [aen'tipaBi]  antipathic. 
antiquarian  [jenti'kwearian]  oudheid- 

kundig(e). 
antiquary  ['aentikwsri]  antiquaar. 
antique  [sn'tiik]  antiquiteit;  aj  ou- 

derwets, antiek. 
antiquity  [sn'tikwiti]  de  oudheid. 
antler  ['aentb]  tak  (v.  gewei);  -~j, 

gewei o. 
Antwerp  ['aentw3:p]  Antwerpen o. 
anvil  ['jenvil]  aanbeeld o. 
anxiety  [sij'zaisti]  benauwdheid;  be- 

zorgdheid,  zorg; verlangen o. 
anxious  ['aerjkjss]  bezorgd,  ongerust 

(over,  about);  angstwekkend,  ang- 

stig;  verlangend  (naar,  for). 
any ['eni] enig; een; ieder(e), elk(e), 

welke... ook, enigerlei. 
anybody  ['enibsdi]  iedereen;  iemand. 
anyhow  ['enihau]  hoe dan ook;  in 

ieder geval, hoe 't ook zij, toch. 
anyone  t'eniwAn]  iedereen; wie ook; 

iemand. 
anything  ['eni9ir)]  iets; alles; van al- 

les;  —  but, allesbehalve. 
anyway  ['eniwei]  zie anyhow. 
anywhere  ['eniwEs]  ergens;  overal. 
apace [a'peis] snel, vlug. 
apart  [s'part]  afzonderlijk;  van-,  uit 

elkaar, ter zijde;  ■~  from, afgezien 

van; behalve. 
apartment [a'paitmsnt] vertrek o\ flat. 


apathetic 

apathetic [aepa'Setik] lusteloos, onver- 

schillig. 
apathy  ['aspaOi]  lusteloosheid,  onver- 

schilligheid. 
ape  [eip]  aap;  naaper;  vt naapen. 
aperture  ['sepstjus]  opening. 
apicuhure  ['eipilcAltJa]  bijenteelt. 
apiece  [s'piis]  per stuk, elk. 
apologize  [s'pDbdsaiz]  zich veront- 

schuldigen. 
apology  [a'pDbdsi]  verdediging; ver- 

ontschuldiging. 
apoplexy  ['jepspleksi]  beroerte. 
apostasy  [a'pastssi]  afvalligheid. 
apostate  [s'pDstit]  afvallig(e). 
apostle  [a'pDsl]  apostel. 
apostrophe  [a'psstrafi]  toespraak;  af- 

kappingsteken  o. 
appal  [a'pD:!]  ontzetten,  ontstellen. 
apparatus  [asps'reitss]  apparaat  o, 

toestel o, gereedschappen. 
apparent [a'pae-, a'pEarant] blijkbaar; 

schijnbaar;  duidelijk. 
apparition  [fEpa'riJsn]  (geest)ver- 

schijning. 
appeal  [a'pi:!]  beroep  o,   appel   o; 

smeekbede;  fig  aantrekkingskracht; 

vi  —  to,  een  beroep   doen   op; 

zich  beroepen  op;  fig spreken  tot; 

/'/ does  not  —  to  me,  ik voel  er 

niet veel voor. 
appealing [3'pi:lii]]  smekend. 
appear  [s'pia]  (ver)schijnen;  blijken, 

lijken;   optreden;   zich   vertonen; 

voorkomen. 
appearance  [s'piarans]  verschijning; 

schijn; voorkomen o\ optreden o. 
appease  [a'piiz]  stillen,  sussen,  be- 

vredigen. 
append  [a'pend]  (aan)hechten;  bij- 

voegen. 
appendicitis  [spendi'saitis]  blinde- 

darmontsteking. 
appendix  [a'pendiks]  aanhangsel  o, 

bijlage,  bijvoegsel  o. 
appertain  [asps'tein]  behoren. 
appetite  ['spitait]   (eet)lust. 
appetizing  ['sepitaizirj]  appetijtelijk. 
applaud [s'pbid]  applaudisseren, toe- 


12 


apprehensive 


ichen. 


applause  [3'pb:z]  applaus  o,  toejui- 

ching. 
apple  ['cepl]  appel;  • — '  of discord, 

twistappel. 
apple-sauce  ['aeprs3:sj  appelmoes  o 

&  V. 

appliance [a'plaians] aanwending, toe- 
passing; toestel o, middel o. 

applicable  ['spliksbl]  toepasselijk. 

applicant ['jeplikant] sollicitant, aan- 
vrager,  gegadigde. 

application [sepli'keijan] aanwending, 
toepassing, gebruik o; vlijt; aan- 
vraag, sollicitatie; smeersel o, om- 
slag;  ■ — • form,  aanvraagformulier o. 

apply [a'plai] brengen, leggen (aan, 
bij, op, to), aanleggen; gebruiken, 
aanwenden, toepassen (op, to); sol- 
liciteren (naar, /or), aanvragen, zich 
aanmelden, zich vervoegen; — to, 
ook; zich wenden tot; van toepas- 
sing zijn op, slaan op, gelden voor; 
—  oneself to, zich toeleggen op. 

appoint  [s'pDint]  bepalen;  benoemen. 

appointment [a'pointmsnt] bepaling; 
afspraak; benoeming; functie; by — 
(to  his  Alajesty),  hofleverancier. 

apposition  [aepa'zijsn]  bijstelling. 

appraisal [s'preizl] schatting; waar- 
dering. 

appraise [a'preiz] schatten; waarderen. 

appreciable [s'priijabl] te waarderen; 
merkbaar. 

appreciate [a'priijieit] schatten; be- 
oordelen; waarderen, op prijs stel- 
len;  aanvoelen;  beseffen,  begrijpen. 

appreciation [spriiji'eij'an] schatting; 
beoordeling; waardering; aanvoeling; 
besef o, begrip o. 

appreciative [a'prijiativ] waarderend. 

apprehend  [spri'hend]  aanhouden; 
(be)grijpen; vrezen. 

apprehensible [aepri'hensibi] begrij- 
pelijk. 

apprehension [cepri'henjan] aanhou- 
ding;  bevatting,  begrip  o\  vrees. 

apprehensive [sepri'hensiv] bevreesd 
(voor, of). 


apprentice 


13 


armistice 


apprentice [a'prentis] leerjongen; vt 
in de leer doen  (bij, to). 

approach [a'proutj] nadering, toe- 
gang; benadering; jig aanpak; stap; 
vt naderen, gelijken op; nader bij 
(elkaar) brengen; zich wenden tot; 
jig  aanpakken. 

approachable [a'proutjabl] toeganke- 
lijk, genaakbaar. 

approbation  [^prs'beijan]  goedkeu- 
ring. 

appropriate [a'proupriit] geschikt, 
passend;   vereist;   bevoegd;   eigen 
(aan,  /o);   [a'prouprieit]   vt  zich 
toeeigenen;  bestemmen  (voor,  to). 

appropriation  [aproupri'eijan]  toe- 
eigening;  bestemming. 

approval [s'pruival] goedkeuring; on 
— , op zicht. 

approve [a'pruiv] goedkeuren; — d, 
ook: beproefd; erkend; ■ — 'd school, 
ook: inrichting voor criminele jeugd. 

approximate [a'prsksimeit] (be) na- 
deren; nader brengen (bij, to); 
[s'prjksimit] a] benaderend; — ly, 
bij  benadering, ongeveer. 

apricot ['eiprikDt] abrikoos. 

April  C'eipril]  apri). 

apron ['eiprsn] schort, voorschoot. 

apt [aspt] geschikt; geneigd (om te); 
bekwaam; he is '-- to becotiie impa- 
tient, hij wordt licht ongeduldig. 

aptitude  ['aeptitju:d]  geschiktheid; 
neiging;  bekwaamheid. 

aquarium  [s'kwBariam]  aquarium  o. 

Arab  ['aerab]  Arabier;  aj Arabisch. 

Arabia  [s'reibia]  Arabic  o. 

Arabian [s'reibian] Arabier; aj Ara- 
bisch. 

Arabic  ['aerabik]  Arabisch  (o). 

arbitral  ['aibitrsl]  scheidsrechterlijk. 

arbitrary  ['a:bitr3ri]  willekeurig. 

arbitration  [aibi'treijan]  arbitrage. 

arbitrator  ['aibitreits]  scheidsrechter. 

arbour  ['aibs]  prieel o. 

arc  [a:k]  (cirkel)boog. 

arcade  [a:'keid]  booggang;  winkel- 
galerij. 

arch  [a:tj]  boog;  vi zich  welven;  aj 


schalks; aarts-. 
archaism  ['a:keiizm]  verouderd 

woord  o,  verouderde  uitdrukking. 
archangel  ['a:keind33l]  aartsengel. 
archbishop ['aitj'bijap]  aartsbisschop. 
archduchess  ['aitJ'dAtJis]  aartsherto- 

gin. 
archduke  ['a:tj'dju:k]  aartshertog. 
archer  ['aitjs]  boogschutter. 
archipelago [aiki'pebgou] archipel. 
architect ['a:kitekt] architect; bouwer. 
architecture  ['aikitektja]  bouwkunde. 
archives  ['aikaivz]  archief  o,  archie- 

ven. 
archly  ['aitjli]  schalks. 
archness ['aitjnis]  schalksheid. 
archway  ['artjwei]  boog, gang. 
arctic  ['a:ktik]   noordcHjk;   noord-; 

noordpool-;  the  Arctic,  het  noord- 

poolgebied. 
ardent  ['aidant]  vurig,  blakend. 
ardour  ['aids]  hitte;  ijver; vuur o. 
are [a:]  [wij, zij] zijn,  [gij]  zijt. 
area ['earia] oppervlakte; open ruimte 

met  trap  naar  de  kelderverdieping 

V.  e.  Engels huis; gebied o. 
Argentine ['aidsantain] Argentijn(s); 

the ■ — ■, Argentinie o. 
argue  ['a:gju:]  redeneren; betogen. 
argument  ['a:gjumant]  argument  o; 

redenering;  discusssie. 
arid ['arid]  droog, dor. 
aridity [a'riditi]  droogte, dorheid. 
arise  [a'raiz]  oprijzen;  opstaan;  ont- 

staan,  zich  voordoen. 
arisen  [a'rizn]  V.D. van arise. 
aristocracy  [asris'tokrasi]  aristocratic. 
aristocrat  ['aeristakrast]  aristocraat. 
aristocratic (al)  [2erista'kraetik(l)] 

aristocratisch. 
arithmetic  [a'riGmatik]  rekenkunde. 
arithmetical [seriG'metikl] rekcnkun- 

dig, reken-. 
ark [a:k] ark. 
arm  [a:m]  arm;  wapen  o\  vt wape- 

nen; vi zich wapenen. 
armament  ['aimamant]  bewapening. 
armchair  ['a:mtj8a]  Icuningstocl. 
armistice  ['aimistis]  wapenstilstand. 


armorial 


14 


aspect 


har- 


been, 


armorial [ai'mDirial] wapen-; ~- bear- 
ings, wapenschild o. 
armour  ['aima]  wapenrusting; 

nas o\ pantser o\ vt pantseren; 

car,  pantserwagen. 
armpit ['aimpit] oksel. 
army ['a;mi]  leger o. 
aroma  [a'roums]  geur. 
aromatic  [aers'mstik]  geurig. 
arose  [a'rouz]  V.T.  van  arise. 
around [a'raund] rondom, cm. 

(in het)  rond. 
arouse  [a'rauz]   (op)wekken. 
arrange  [a'reindg]  schikken,  regelen; 

afspreken;  arrangeren. 
arrangement  [a'reindsmant]   schik- 

king, regeling; akkoord o. 
arrant  ['aersnt]  doortrapt, aarts-. 
array  [a'rei]  reeks,  (slag)orde;  dos, 

tooi;  vt  scharen;  opstellen;  uitdos- 

sen,  tooien. 
arrear(s)   [3'ri3(z)]   achterstand;  in 

'—'S,  achterstaliig;  ten  achter. 
arrest  [a'rest]  arrestatie, arrest o; un- 
der — ,  in  arrest;  vt tegenhouden; 

arresteren; '-^ing, fig pakkend, boei- 

end. 
arrival  [a'raival]  (aan)komst;  aange- 

komene; aanvoer. 
arrive [a'raiv]  (aan)komen; gebeuren; 

--^ at, komen tot, bereiken. 
arrogance  ['srsgsns]  aanmatiging. 
arrogant  ['srsgant]  aanmatigend. 
arrogate ['serageit]  (zich) aanmatigen. 
arrov^f  ['asrou]  pijl. 
arsenal  ['aissnsl]  arsenaal  o. 
arsenic  ['a:snik]  rattenkruit  o. 
arson  ['a:sn]  brandstichting. 
art  [a:t]  kunst;  kunstgreep;  list. 
artery  ['aitsri]  slagader;  hoofdader. 
artful  ['a:tful]  listig. 
artichoke  ['a:titJ"ouk]  artisjok. 
article ['a:tikl]  lidwoord o\ artikel o. 
articulate  [a;'tikjulit]  geleed;  duide- 

lijk (onderscheiden); [a:'tikjuleit] vt 

articuleren; duidelijk uitspreken. 
artifice  ['a:tifis]  kunst(greep),  list. 
artificial  [aiti'fijsl]  kunstmatig;  ge- 

kunsteld;  —  flower,  kunstbloem. 


artillery [ai'tilari]  artillerie. 

artisan  [a:ti'zsen]  handwerksman. 

artist ['a:tist]  kunstenaar. 

artistic  [a:'tistik]  artistiek. 

artless  ['a:tlis]  ongekunsteld. 

as [asz] gelijk, (even) als, 20; (zo)- 
als; toen, terw'ijl; daar; naar ge- 
lang; — /'/ ivere, als het ware; — 
for, wat betreft; — /'/, alsof; '— 
per, volgens; — though, alsof; — 
yet, tot nog toe; — to, wat be- 
treft. 

asbestos  [aez'bestss]  asbest  o. 

ascend  [a'send]  (op-, be)klimmen, 
(op-,  be)stijgen;  opgaan; opvarcn. 

ascendancy, ■— ency [a'sendsnsi] over- 
wicht o, invloed. 

ascension [a'senjan] (be)stijging; he- 
melvaart; Ascension Day, Hemel- 
vaartsdag. 

ascent [a'sent] (be-, op)stijging; op- 
gang;  steilte,  helling. 

ascertain [aess'tein] nagaan, uitmaken, 
bepalen, vaststellen. 

ascribe  [s'skraib]  toeschrijven. 

ash  [aej]  meer\'.  ashes  ['asjiz]  as. 

ash  [jej]  es. 

ashamed [a'Jeimd] beschaamd (over, 
of);  be  ■ — ■,  ook:  zich schamen. 

ashen ['asjn] as-, asgrauw; esse-. 

ashore [a'J^:] aan land, aan wal; aan 
de grond. 

ash-pan  ['sejpjen]  asbak. 

ash-tray  ['sjtrei]  asbakje o. 

Asia ['eija]  Azie o. 

Asian  ['eijan],  Asiatic  [eiji'setik] 
Aziaat;  aj  Aziatisch. 

aside  [a'said]  ter zijde,  op zijde. 

asinine  ['sesinain]  ezelachtig. 

ask [a:sk] vragen; ■ — • a question, een 
vraag doen  (stellen). 

askance  [a'skasns]  van  terzijde; 
schuin(s). 

aslant  [a'slaint]  schuin(s). 

asleep  [a'sliip]  in slaap. 

asp  [assp] esp. 

asparagus  [a'spaeragss]  asperge. 

aspect E'aespekt] aanzien o, uitzicht o, 
voorkomen  o,  aanblik; gezichtspunt 


aspen 


15 


astonishment 


o\ zijde, kant. 
aspen  ['aespan]  esp; a] espen, espe-. 
asphalt  C'assfselt]  asfalt  o\  vt  asfal- 

teren. 
aspiration  [aespi'reijsn]  aanblazing; 

inzuiging;  streven o. 
aspire [s'spaia] streven, dingen (naar, 

to, after, at). 
aspirin  ['aspirin]  aspirine. 
ass  [fes,  a:s]  ezel. 
assail [a'seil] aanranden, aanvallen; 

bestormen  (met,  with). 
assailant  [a'seibnt]  assailer  [a'seib] 

aanrander, aanvaller. 
assassin  [a'ssesin]  (sluip)moorde- 

naar. 
assassinate [a'saesineit] vermoorden. 
assassination  [asa^si'neijsn]  (sluip)- 

moord. 
assault  [a'sDilt]   aanval;  bestorming; 

by   '-~',   stormenderhand;   rl   aan- 
vallen;  bestormen. 
assaulter  [a'sDilts]  aanvaller;  bestor- 

mer. 
assemble [a'sembl]  (zich) verzamelen; 

bijeenkomen,  vergaderen;  in  elkaar 

zetten,  monteren. 
assembler  [a'sembb]  monteur. 
assembly  [s'sembli]  bijeenkomst, ver- 

gadering; verzamelen o; montage; — 

line, montagelijn, lopende band. 
assent  [a'sent]  toestemming;  instem- 

ming;  ri  toestemmen  (in,  to),  in- 

stemmen  (met,  to). 
assert  [a'sait]  doen  gelden;  handha- 

ven; beweren, verklaren. 
assertion  [s'ssijan]  handhaving;  be- 

wering. 
assertive [a'saitiv]  stellig; zelfbewust. 
assess  [a'ses]  schatten;  belasten,  aan- 

slaan;  beoordelen. 
assessment [s'sesmant] schatting; aan- 

slag  [in de belasting]; beoordeling. 
asset  E'seset]  creditpost  m; fig voor- 

deel o, bezit o, aanwinst, troef; ■ — s, 

activa;  — s and liabilities, activa en 

passiva. 
assiduity  [aesi'djuiti]  ijver,  naarstig- 

heid;   assiduities,   (voortdurende) | 


beleefdheden. 
assiduous  [s'sidjuas]  ijverig. 
assign  [s'sain]  aan-,  toewijzen;  vast- 

stellen, bestemmen. 
assignation  [aesig'neijan]  aanwijzing, 

toewijzing. 
assignment  [a'sainmsnt]  aan-, toewij- 
zing;  taak. 
assimilate  [a'simileit]  gelijk  maken 

(aan,  to,  with);  opnemen. 
assist  [a'sist]  helpen, bijstaan;  — at, 

bijwonen,  tegenwoordig  zijn  bij. 
assistance  [s'sistsns]  hulp,  bijstand. 
assistant  [s'sistsnt]  helper,  assistent; 

winkelbediende,  -juffrouw; a] hulp-. 
associate  [s'soujiit] metgezel; deelge- 

noot; medeplichtige;  lid o v. e. ge- 

nootschap;   [s'soujieit]   vt  vereni- 

gen;  verbinden;  vi  zich  verenigen; 

omgaan  (met, with). 
association  [ssousi'eijsn]  bond,  ver- 

binding, vereniging, genootschap o; 

omgang;  — s,  ook:  banden,  herin- 

neringen. 
assort  [3'sD:t]  sorteren. 
assortment  [s'sJitmant]  sortering. 
assuage [s'sweid^] verzachten, lenigen, 

stillen,  doen  bedaren. 
assume [a'sjuim]  op zich nemen, aan- 

nemen;  aanvaarden;  zich   aanmati- 

gen;  (ver)onderstellen. 
assumption [3'sAm(p)j3n] aanneming; 

(ver)onderstelling; aanmatiging; 

A- — •, Maria-Hemelvaart, Maria-Ten- 

hemelopneming. 
assurance  [s'Jusrans]  verzekering; 

zekerheid; driestheid. 
assure  [s'Jus]  verzekeren. 
assuredly [a'Juaridli]  (voor)zeker. 
aster  ['sesta]  aster. 
asterisk  ['^estarisk]  sterretje  (*)  a. 
astern [a'stain] achter(uit)  [v. schip], 
asthma ['£Es(9)m3]  astma o. 
asthmatic  [a2s(9)'miEtik]  astmatisch. 
astir  [s'sta;]  in beweging;  op, bij de 

hand. 
astonish [a'stanij'] verbazen. 
astonishment  [a'stDni^mant]  verba- 

zing. 


astound 


16 


aught 


astound  [s'staund]  verbazen. 
astraddle  [a'stradl]  schrijlings  (op, 

of). 
astray [s'strei] verdwaald. 
astride [a'straid]  schrijlings  (op, of). 
astrology  [ss'trDbdsi]  sterrenwichela- 

rij. 
astronomy  [ss'trDnsmi]  sterrenkunde. 
astute  [as'tjuit]  scherpzinnig;  slim, 

sluw. 
asunder  [s'sAnda]  afzonderlijk;  van- 

een, uiteen, in stukken. 
asylum  [s'saibm]  asiel  o,  schuil- 

plaats;  (lunatic)  — , krankzinnigen- 

gesticht o. 
at  [fft,  3t]  tot,  te,  op,  in,  van,  bij, 

aan,  naar,  om,  over,  voor,  tegen, 

met;  —  Brill's,  bij  Brill,  in  de 

winkel  & van  Brill, 
ate [et, eit] at, aten (van eat). 
atheism  ['eiBiizm]  godloochening. 
Athens  ['seOinz]  Athene o. 
athlete  ['ae91i:t]  atleet. 
athletic  [a:0'letik]  atletisch; atletiek-; 

— s, atletiek. 
at-home  [at'houm]  ontvangdag. 
Atlantic [st'lasntik] Atlantisch(e Oce- 

aan). 
atlas  ['aetbs]  atlas, 
atmosphere ['aetmasfis]  atmosfeer; fig 

sfeer. 
atom  E'astsm]  atoom o. 
atomic  [a'tDmik]  atoom-. 
atone  [s'toun]  boeten  (voor,  for); 

goedmaken. 
atonement   [s'tounmant]  boete;  ver- 

goeding;  verzoening. 
atop  [s'tDp]  boven  (op,  of). 
atrocio\is  [s'troujas]  grirwelijk. 
atrocity  [a'trasiti]  gruwel. 
attach  [a'tstj]  vastmaken; hechten; 

verbinden. 
attachment   [a'tstjmsnt]  verbinding; 

verknochtheid; aanhangsel o; beslag- 

legging;  liifsdwang. 
attack  [a'tsk]  aanval;  vt aanvallen. 
attain  [o'tein]  bereiken. 
attainable  [a'teinsbl]  bereikbaar. 
attainment  [a'teinmsnt]  bereiking; 


• — s,  talenten. 
attempt  [3'tem(p)t]  poging; aanslag; 

vt  trachten,  pogen,  proberen;  een 

aanslag doen  op. 
attend  [s'tend]  begeleiden;  bedienen, 

verzorgen;  oppassen; volgen  [colle- 
ges], bijwonen, bezoeken. 
attendance  [a'tendsns]  aanwezigheid; 

bediening;   zorg;   opwachting;   op- 

komst; publiek o. 
attendant [s'tendant] bediende, oppas- 

ser; his — s, zijn gevolg o  [v. vorst 

attention [a'tenjan] aandacht, oplet- 
tendheid; •-~.', geeft acht!; come to 
■ — ■, de houding aannemen; stand at 
{to)  — ,  in  de  houding  staan. 

attentive  [a'tentiv]  oplettend. 

attenuate [s'tenjueit] verdunnen; ver- 
zachten;  verzwakken. 

attest  [a'test]  betuigen, getuigen van. 

attestation fstes'teijan] getuigenis o 
&. r. 

attic  ['setik]  zolderkamer;  vliering. 

attire [s'taia] dracht, tool; vt tooien, 
uitdossen. 

attitude  ['astitjuid]  houding;  stand- 
punt  o. 

attorney [s'taini] procureur; gevol- 
machtigde; poiuer of — , volmacht. 

attract [a'trsekt]  (aan)trekken, boeien. 

attraction [a'traskfsn] aantrekking(s- 
kracht);  aantrekkelijkheid. 

attractive  [a'trtektiv]  aantrekkelijk; 
aantrekkings-. 

attribute ['jetribjuit] eigenschap, ken- 
merk o\  bijvoeglijke bepaling; 
[a'tribjuit]  vt toeschrijven,  toeken- 
nen. 

auburn  ['3:b3n]  goudbruin. 

auction  ['oikjan]  veiling;  rt veilen. 

auctioneer  [Dikjs'nis]  vendumeester. 

audacious  [oi'deijas]  stout, vermetel. 

audacity [Dt'dsesiti] vermetelheid. 

audible  ['o:dibl]  hoorbaar. 

audience ['D:dj3ns] audientie, gehoor 
o\  toehoorders,  publiek  o. 

aught [D:t] lets; for — / know, voor 
zover ik weet. 


augment 


17 


awful 


augment  [Dig'ment] vermeerderen, 

verhogen,  vergroten;  toenemen. 
augmentation  [Digmen'teijsn]  ver- 

meerdering, verhoging. 
august [D:'gAst]  verheven, groots. 
August  ['D:g3st]  augustus. 
aunt  [a:nt]  tante. 
aureole  ['3:riouI]  stralenkrans. 
auspice  ['3:spis]  voorteken  o\  under 

the — s of, onder bescherming van. 
auspicious  [Dis'pijas]  veelbelovend, 

gunstig. 
austere  [srs'tia]  Strang;  sober. 
austerity [D:s'teriti]  strengheid; sober- 

heid. 
Australia [Drs'treilja]  Australie o. 
Australian [D:s'treilj3n] Australier; a] 

Australisch. 
Austria  ['orstria]  Oostenrijk  o. 
Austrian  ['oistrian]  Oostenrijker;  aj 

Oostenrijks. 
authentic (al)  [D:'Gentik(l)]  authen- 

tiek, echt. 
authenticate  [D:'9entikeit]  bekrachti- 

gen, waarmerken. 
authenticity [DiOen'tisiti] echtheid. 
author  ['2:63]  schepper;  dader,  be- 

werker;  maker;  schrijver. 
authoress  ['oiGsris]  schrijfster. 
authoritative  [D:'6Driteitiv]  gezagheb- 

bend. 
authority  [Dr'ODriti]  autoriteit,  gezag 

o, macht; instantie; from {on) good 

'~,  uit  goede  bron. 
authorization  [DiOsrai'zeiJsn]  machti- 

ging. 
authorize  ['DiQaraiz]  machtigen. 
autograph ['3;t3gra:f] eigenhandig ge- 

schreven  (stuk o). 
automatic  [oita'mstik]  automatisch; 

werktuiglijk. 
automation  [Drts'meijan]  automatise- 

ring. 
automaton  [oi'tomatsn]  automaat. 
autonomous  [Dr'tonamas]  zelfbestu- 

rend. 
autonomy  [or'tonsmi]  zelfbestuur  o. 
autopsy  ['DitDpsi]  lijkschouwing. 
autumn  ['D.tam]  herfst. 

Eng. Zakwrdbk, U 


autumnal  [o/tAmnsl]  herfstachtig. 
auxiliary  [oig'ziljsri]  helper;  hulp- 

werkrwoord o; aj hulp-. 
avail  [a'veil]  baat,  nut  o;  vi baten; 

— oneself of, zich ten nutte maken, 

benutten. 
available  [a'veibbl]  beschikbaar; gel- 
avalanche ['aevslainj] lawine.     [dig. 
avarice  ['svaris]  gierigheid. 
avaricious  [aeva'rijas]  gierig. 
avenge  [3'vend3]  wreken. 
avenue ['sevinju:] toegang, wag; laan; 

boulevard. 
aver [a'va:] batuigen, verzekeran. 
average  ['cev3rid3]  gemiddelde o; 

doorsneeprijs;  schade,  averij; 

{up) on an — , gemiddeld, in door- 

snee;  aj gemiddeld,   doorsnae-;   vt 

gemiddeld komen  op. 
averse [s'vais] afkerig {van, to, from). 
aversion  [3'v3:j3n]  afkear. 
avert  [a'vait]  afwenden  [gavaar]. 
aviation  [eivi'aijan]  luchtvaart. 
aviator  ['eivieita]  vlieger. 
avid  ['aevid]  gretig,  begerig. 
avidity  [s'viditi]  begeerte, begerig- 

heid, gratigheid. 
avoid  [s'void]  (var)raijden. 
avoidance  [a'voidans]  vermijding. 
avow  [s'vau]  bakannan. 
avowal  [s'vaual]  bakentenis. 
avowedly  [a'vauidli]  opanlijk,  onbe- 

wimpeld, uitgesprokan. 
await  [s'wait]  wachtan,  wachtan  op; 

afwachten. 
awake  [s'weik]  ontwakan;  opwakkan 

[nieuwsgierigheid]; aj wakker, ont- 

waakt. 
awaken  [s'waikn]  wekken. 
award [s'wDid] toekenning; uitspraak; 

prijs; vt toakannen. 
aware  [a'wea]  gewaar;  be ~-  of, 

zich  bawust zijn van,  weten. 
a^vay  [s'wei]  wag, van huis; voort. 
away game  [a'waigaim]  uitwedstrijd. 
awe [d:] ontzag o, vreas; i>t ontzatten; 

ontzag inboezemen. 
awful ['D:ful] ontzagwekkend, ontzag- 

lijk, verschrikkelijk, vreselijk. 


awhile 


18 


bale 


awhile  [a'wail]  voor enige tijd. 
awkward ['aikwad]  onhandig, lomp; 
awl  [d:1]  els  [priem]. [lastig. 

awning ['D:nif)] (dek)zeil o, scherm o. 
awoke  [s'wouk]  V.T.  &  V.D.  v. 
awake. 


awry  [a'rai]  scheef, schuin, verkeerd. 
ax(e)  [aeks]  bijl. 
axiom  ['seksism]  axioma o. 
axis ['seksis]  axle ['asksl]  as. 
azure E'aesa] hemelsblauw o, azuur o\ 
a^ hemelsblauw, azuren. 


B 


b  [bi:]  (de letter)  b. 

babble ['bsebl] geklap o, gesnap o\ ge- 

kabbel o; vi klappen, snappen; kab- 

belen. 
babe [beib]  kind(je)  o. 
baboon  [ba'buin]  baviaan. 
baby ['beibi]  kind o. 
bachelor  ['bastjsb]  vrijgezel. 
bacilli  [ba'silai]  bacillen. 
bacillus  [bs'sibs]  bacil. 
back  [bask]  terug; achterwaarts;  ach- 

ter-;  — ,  rug;  achterspeler;  at  the 

'—  of,  achteraan,  achterin;  pt  (on- 

der)steunen;  wedden   [op  paard]; 

t'i achteruitgaan. 
backbite  ['bsekbait]  (be)lasteren. 
backbiter ['boskbaits] lasteraar. 
backbone  ['bjekboun]  ruggegraat;  to 

the  — ,  in merg en been. 
backdoor ['bsek'dD:]  achterdeur. 
backer  ['basks]  aanhanger; wedder 

[op  paard]. 
backgammon [baek'gsman] triktrak o. 
background  ['bskgraund]  achter- 

grond. 
backing  ['bskir)]  steun. 
backroom  ['baekrum]  achterkamer. 
backward  ['bakwad]  achterwaarts; 

achterlijk,  traag;  achterover,  -uit. 
backwards  ['ba^kwsdz]  achterwaarts, 

achterover, achteruit. 
back-yard  ['bsk'jaid]  achterplaats. 
bacon  ['beikn]  rookspek o. 
bacteria  [baek'tisria]  bacterien. 
bacterium  [bsk'tiarism]  bacterie. 
bad  [baed]  kwaad,  slecht,  erg;  ziek. 
bade  [basd]  V.T.  v.  bid. 


badge [baeds] kenteken o; insigne o\ 
penning. 

badger ['bsdsa] das [dier]; vt las- 
tig vallen;  sarren. 

badly  ['baedli]  kwalijk, slecht, erg. 

badness  ['bsednis]  slechtheid. 

baffle  ['baefl]  verbijsteren; verijdelen. 

bag [baeg] zak, tas; give the — , zijn 
conge geven; — and baggage, met 
pak en zak; vt in zakken doen; in 
zijn zak steken; buitmaken; vi zak- 
kerig  zitten,  flodderen. 

baggage  ['basgids]   {Am)  bagage. 

bagpipe(s)  ['basgpaip(s)]  doedelzak. 

bail  [beil]  borg, borgtocht. 

bailiff  ['beilif]  schout,  baljuw. 

bait [belt] (lok)aas o\ vi aanleggen, 
pleisteren. 

baize  [beiz]  baai;  (green)  laken  o. 

bake  [beik]  bakken,  braden. 

baker ['beika]  bakker. 

baking  ['beikirj]  baksel  o. 

baking-powder  ['beikirjpauds]  bak- 
poeder o &:  in. 

balance ['baebns] balans, (weeg)- 
schaal; evenwicht o\ saldo o, over- 
schot o; strike a — , de balans op- 
maken; vt in evenwicht brengen 
(houden); [rekening] vereffenen; 
vi in evenwicht zijn; jig kloppen, 
sluiten  [rekening]. 

balance-sheet  ['bslansjiit]  balans. 

balcony  ['bselkani]  balkon  o. 

bald [b3:ld] kaal; naakt; onopgesmukt. 

baldhead ['baildhed] baldpate ['boild- 
peit]  kaalkop. 

bale  [beil]  baal; ellende, ongeluk o\ 


baleen 

vi  —  out,  afspringen  [v.  parachu- 
tist], 
baleen  [ba'liin]  balein  o. 
baleful ['beilful] noodlottig, verderfe- 

lijk. 
Balkan ['bsilksn] Balkan; the — s, de 

Balkan. 
ball  [bD;l]  bal  m  [voorwerpsnaam] ; 

bal  o  [danspartij];  kogel. 
ballad  ['baebd]  ballade. 
ballast  ['bselast]  ballast. 
ballet  ['baelei]  ballet o. 
balloon  [ba'Iuin]  (lucht)ballon. 
ballot  ['baelat]   aantal  o  stemmen; 

stemming;  vi  balloteren. 
ballot-box  ['baelatbDks]  stembus. 
ball point pen  ['bDilpsintpen]  kogel- 

puntpen. 
ballroom  ['bD:lrum]  balzaal. 
balm  [ba:m]  balsam  ['b3:ls3m]  bal- 

sem. 
Baltic  ['boiltik]  Baltisch;  the  ~,  de 

Oostzee. 
baluster  ['bsebsta]  spijl. 
balustrade  [baebs'treid]  balustrade. 
bamboo  [biem'bu:]  bamboe o. 
ban  [bsen]  ban;  verbod  o\  vt  ver- 

bannen; verbieden. 
banal  ['beinsl,  'bsnal]  banaal. 
banana  [ba'narna]  banaan. 
band  [bsnd]  band;  bende;  muziek- 

korps o, muziek. 
bandage ['basndids] verband o; blind- 

doek;  vt  verbinden;  blinddoeken. 
bandbox  ['baendboks]  hoededoos. 
bandit  ['baendit]  bandiet. 
bandmaster  ['bsndmaists]  kapel- 

meester. 
bandoleer  [bsenda'lia]  bandelier. 
bandsman  ['baendzman]  muzikant. 
bandy  ['baendi]  kaatsen, wisselen. 
bane  [bein]  vergif(t)  o\ verderf o. 
baneful ['beinful]  vergiftig; verderf e- 

lijk. 
bang  [baerj]  slag,  smak;  bons;  knal; 

vt  slaan,  smakken  (met) ;  —  the 

drum,  op  de  trom  slaan,  de  grote 

trom  roeren;  vi  bonzen,  dreunen, 

knallen. 


19 


bargain 


banish  ['baenij]  (ver)bannen. 

banishment ['baenijmant] verbanning, 
ballingschap. 

banisters  ['basnistaz]  trapleuning. 

bank [bsrjk] bank; oever; berm; over- 
helling; vi overhellen; — on, ver- 
trouwen op. 

banker  ['bsrjka]  bankier. 

bank holiday L'bserjk'hDlidi] beursva- 
kantie. 

banknote ['baegknout] bankbiljet o. 

bankrupt  ['bsegkrApt]  bankroet. 

bankruptcy  ['baer)krAp(t)si]  bank- 
roet o. 

banner ['basna] banier, vaan, vaandel 
o, spandoek o & m. 

banns  [baenz]  huwelijksafkondiging. 

banquet  ['baerjkwit]  feestmaal  o. 

bantam  ['basntsm]  kriel(haan). 

banter ['baenta] gescherts o; vi schert- 
sen. 

baptism  ['baeptizm]  doop. 

baptismal  [baep'tizmal]  doop-. 

baptist ['basptist] baptist; ]ohn the 
B — , Johannes de Doper. 

baptize  [bsep'taiz]  dopen. 

bar [ba:] sluitboom; baar, staaf, tra- 
lie; reep [chocolade]; (maat)streep, 
maat; balie; bar; buffet o; belem- 
mering; horizontal — , rekstok; par- 
allel '—'S, brug [gymnastieki; vt 
uitsluiten, afsluiten, versperren; be- 
letten; strepen. 

barb [ba:b] weerhaak; vt van weer- 
haken voorzien; '---ed wire, prikkel- 
draad o. 

barbarian  [ba/bearian]  barbaar(s). 

barbarous  ['ba:baras]  barbaars. 

barber ['ba:ba]  barbier, kapper. 

bard  [ba:d]  bard, zanger. 

bare ['bsa] bloot, naakt, kaal, ont- 
bloot; the — idea, de gedachte al- 
leen;  vt ontbloten;  bJootleggen. 

barefaced  ['beafeist]  onbeschaamd. 

barefoot (ed)  ['b£afut(id)]  bloots- 
voets. 

bareheaded ['bea'hedid] blootshoofds. 

barely  ['beali]  ternauwernood;  enkel. 

bargain ['ba:gin] koop, koopje o\ it's 


barge 


20 


bead 


a  ■ — l,  afgesproken!;  into  the  — , 

op de koop toe; vi  (af)dingen; on- 

derhandelen; — jor, bedingen; ver- 

wachten. 
barge  [baids]  schuit. 
baritone ['baeritoun] bariton. 
bark [ba:k] bast, schors; bark [schip]; 

geblaf  o\  VI  blaffen;   vt   schillen; 

ontschorsen. 
bar-keeper ['ba:ki:p3]  tapper. 
barley  ['ba:li]  gerst. 
barmaid  ['ba:meid]  buffetjuffrouw. 
barman  ['baiman]  buffetknecht. 
barn  [ba:n]  schuur. 
barometer  [bs'rjmits]  barometer. 
baron  ['bsersn]  baron. 
baroness  ['baersnis]  barones. 
barque  [ba:k]  schuit,  bark, 
barracks  ['bsersks]  kazerne. 
barrage  ['baerars]  dam;  spervuur  o; 

versperring. 
barrel  ['baeral]  vat o\  (geweer)loop; 

trommel. 
barrel-organ  ['basrabigan]  draaiorgel 

o. 
barren  ['basrsn]  kaal, dor. 
barricade  [baeri'keid]  barricade;  vt 

versperren,  barricaderen. 
barrier  ['baeris]  slagboom;  versper- 
ring, hindernis. 
barring  ['ba:rir)]  met uitzondering 

van, behalve, behoudens. 
barrister  ['baptists]  advocaat. 
bar-room  ['ba:rum]  gelagkamer. 
barrow ['basrou] berrie; kruiwagen, 

handwagen. 
barter  ['ba:t3]  ruil(handel);  vt  rui- 

len;  --^^  away,  verkrwanselen. 
basalt  [bs'sDilt]  basalt  o. 
base  [beis]  basis; a] slecht, laag; on- 

edel;  vt baseren,  gronden. 
basely  ['beisli]  op  (een)  lage wijze. 
basement  ['beismant]  grondslag, fon- 

dament  o;  souterrain  o. 
base-minded ['beismaindid]  laaghar- 

tig. 
bashful  ['bsj'ful]  schuchter, bedeesd. 
basic  ['beisik]  fundamenteel, grond-. 
basin ['beisin] bekken o, kom; dok o. 


bassin o. 

basis  ['beisis]  basis. 

bask  [ba:sk]  (zich)  koesteren. 

basket  ['ba:skit]  korf, mand. 

bass  [beis]  bas;  [bass]  baars. 

bastard  ['basstsd]  bastaard. 

bat [baet] vieermuis; slaghout o, bat o. 

batch [baetj] baksel o\ troep, partij, 
portie, 

bate [beit] verminderen; aftrekken, la- 
ten  vallen;  inhouden  [adem]. 

bath [ba:9, mv. ba:3z] bad o\ vt ba- 
den,  een  bad geven. 

bathe [beiS] bad o [in rivier of zee]; 
vt baden; betten; bespoelen; vi 
(zich)  baden. 

bather  ['beiSs]  bader;  badgast. 

bathing-suit ['bei3ir]s(j)u:t] badpak <?. 

bath-room  ['barGrum]  badkamer. 

battalion [ba'taeljan] bataljon o. 

batter ['baeta] beslag o [v. gebak]; vt 
beuken  (op);  havenen. 

battery  ['bsetsri]  batterij. 

battle  ['baetl]  (veld) slag, strijd; vi 
vechten. 

battledore  ['baetldD:]  raket o 8c v. 

battle  dress  ['baetldres]  veldtenue  o. 

battle ground ['batlgraund] slagveld 
o;  strijdperk o. 

battlement  ['bstlmant]  kanteel. 

battleship  ['baetljip]  slagschip  o. 

battue  [bce'tu:]  klop-,  drijfjacht. 

Bavaria  [bs'vearia]  Beieren o. 

Bavarian  [bs'vearisn]  Beier(s). 

bawl  [b3:l]  schreeuwen, bulken. 

bay [bei] inham, baai, golf; lauwer- 
(krans), laurier; vos [paard]; ge- 
blaf o; keep at — , zich... van het 
lijf houden; bring to -~, in 't nauw 
drijven; vt aanblaffen; aj bruinrood. 

bayonet  ['beisnit]  bajonet. 

bay-window ['bei'windou]  erker. 

bazaar  [bs'za:]  bazaar. 

be [bi:] zijn, wezen; worden; his... to 
— , zijn aanstaande...; how are 
you?,  hoe  gaat  het? 

beach  [bi.tj]  strand o, oever. 

beacon ['biiksn]  (licht)baak, baken o. 

bead  [bi:d]  kraal, parel; vizierkorrel. 


beadle 


21 


behave 


beadle  ['bi:dl]  bode, pedel. 

beagle  ['bi:gl]  brak  [bond]. 

beak  [bi:k]  snavel;  tuit. 

beam  [bi:m]  balk,  boom;  straal;  vi 
stralen. 

bean  [bi:n]  boon. 

bear [bea] beer; baissier; vt (ver)- 
dragen; voortbrengen, baren; toe- 
dragen; • — • a hand, een handje 
helpen; — away, behalen; — 
down, neerdrukken; '--' o j j, weg- 
dragen; — o n, betrekking hebben 
op; — out, staven; — u p a n, 
betrekking hebben op; '— iv i t h. 
dulden;  geduld  hebben  met. 

bearable  ['bearsbl]  draaglijk. 

beard  ['biad]  baard;  weerhaak. 

bearded  ['biadid]  gebaard. 

beardless  ['biadlis]  baardeloos. 

bearer ['bsara] drager, brenger, bon- 
der; toonder;  balk, pilaar. 

bearing ['bearirj] houding, gedrag o\ 
richting, strekking; betrekking; [ko- 
gel-, rol] lager o\ [in samenst.] 
...houdend. 

bearskin  ['besskin]  berevel  o. 

beast  [bi:st]  beest a, dier o. 

beastly  ['bi:stli]  beestachtig. 

beat [bi:t] slag, klap, klop, tik; vt 
slaan, kloppen; verslaan; — //.', 
maak, dat je wegkomt; /'/ • — s me, 
daar kan ik met mijn verstand niet 
bij; --— the streets, door de straten 
slenteren;  ook  V.T.  v.  beat. 

beaten  ['bi:tn]  V.D.  v.  heat. 

beating ['birtirj] (pak o) slaag; slaan 
o. 

beau  [bou]  fat; galant. 

beautiful  ['bju:tiful]  schoon,  mooi, 
fraai. 

beautify  ['bju:tifai]  mooier  maken, 
verfraaien. 

beauty ['bju:ti] schoonheid; what a 
-~.', wat is  zij  (dat)  mooi! 

beaver  ['biivs]  bever. 

became  [bi'keim]  V.T. v.  become. 

because [bi'ksz] omdat; — oj, we- 
gens. 

beckon ['bekn] wenken. 


become  [bi'kAm] worden; goed staan; 

betamen; ook V.D. v.  become. 
becoming  [bi'kAmirj]  goed staand 

(passend), gepast, betamelijk. 
bed  [bed]  bed o\  bedding. 
bed-clothes C'bedklouSz] beddegoed o. 
bed-ridden  ['bedridn]  bedlegerig. 
bedroom  ['bedrum]  slaapkamer. 
bedspread  ['bedspred]  beddesprei. 
bedstead  ['bedsted]  ledikant  o. 
bee [bi:] bij; he has a — in his bon- 

7iet,  hij  ziet  ze  vliegen. 
beech  [bi:tj]  beuk(eboom). 
beef  [bi:f]  rundvlees a. 
beefsteak  ['bi:f'steik]  runderlapje  o. 
beeftea  ['bi:f'ti:]  bouillon. 
bee-hive  ['bi:haiv]  bijenkorf;  — 

chair, strandstoel. 
bee-master  ['bitmaista]  imker. 
been  [bi:n, bin]  V.D. v. be, geweest. 
beer  [bis]  bier o. 
beeswax  ['bi:zwseks]  was. 
beet  [bi:t]  beetwortel. 
beetle  ['bi:tl]  tor,  kever;  stamper, 

heiblok o; vi overhangen. 
beetroot  ['bi:tru:t]  beetwortel. 
befall  [bi'f^d]  overkomen,  gebeuren. 
befit  [bi'fit]  passen, betamen. 
before  [bi'fD:]  voor; voordien. 
beforehand  [bi'foihsend]  vooruit. 
beg  [beg]  bedelen;  smeken,  verzoe- 

ken; / — to inform you, ik heb de 

eer u te berichten. 
began [bi'gasn]  V.T. van begin. 
beggar ['begs] bedelaar;  kerel,  vent; 

vt in:  //  — s description,  bet gaat 

alle  beschrijving  te  boven. 
beggarly ['begali] armoedig, armzalig. 
begin  [bi'gin]  beginnen. 
beginning [bi'ginirj]  begin o. 
begone  [bi'gpn]  ga  weg!,  ga  been! 
beguile  [bi'gail]  bedotten; verlokken; 

^^ the time, de tijd doden. 
begun [bi'gAn] V.D. van begin. 
behalf [bi'ha:f ] in •— of, ten bate van, 

in  het  belang  van;  on  ^^  of,  uit 

naam  van;  ten  bate  van;  on  your 

■ — •, om uwentwil; uit uw naam. 
behave  [bi'heiv]  zich  gedragen;  — 


behaviour 


22 


besom 


oneself,  zich  netjes gedragen. 
behaviour  [bi'heivja]  gedrag o. 
behead  [bi'hed]  onthoofden. 
beheld  [bi'held]  V.T. & V.D. v. he- 
hold. 
behind  [bi'haind]  achter. 
behindhand  [bi'haindh£end]  achter; 

achterstallig;  achterlijk. 
behold [bi'hould]  aanschouwen. 
being  ['biiirj]  bestaan  o\  wezen  o. 
belated  [bi'leitid]  wat laat. 
belfry  ['belfri]  klokketoren. 
Belgian  ['beldsan]  Belg(isch). 
Belgium  ['beldgsm]  Belgie o. 
belie  [bi'lai]  logenstraffen. 
belief  [bi'li:f]  geloof o\ beyond 

{past)  —-,  ongelofelijk. 
believe  [bi'li:v]  geloven. 
believer  [bi'liiva]  gelovige. 
belittle  [bi'Jitl]  kleiner maken;  klei- 

neren. 
bell [bel] bel, klok, schel. 
bellicose  ['belikous]  oorlogszuchtig. 
belligerent  [bi-, be'lidsarsnt]  oorlog- 

voerend(e). 
bellovi'  ['belou]   bulken,  loeien. 
bellows  ['belouz]  (blaas)balg; a pair 

of — ', een blaasbalg. 
bell-pull ['belpul]  schelkoord o &i v. 
bell-wether  ['belweSs]  belhamel. 
belly  E'beli]   buik;  vi   (op)bollen, 

bol  staan,  buiken. 
belong  [bi'brj]   (toe)behoren  (aan, 

to). _ 
belongings  [bi'bgigz]  bezittingen, 

hebben en  houden  o,  spuilen. 
beloved  [bi'Uvid]  beminde, geliefde; 

[bi'lAvd]  aj bemind,  geliefd. 
below  [bi'lou]  beneden,  onder;  naar 

beneden. 
belt  [belt]  riem, gordel. 
belt-railway  ['beltreilwei]  ceintuur- 

baan. 
bemoan  [bi'moun]  bejammeren. 
bench  [ben(t)j]  bank; rechtbank. 
bench hand  ['ben(t)Jh£end]  bank- 

werker. 
bend  [bend]  bocht,  kromming;  vt 

buigen, krommen;  richten. 


beneath  [bi'ni:6]  beneden, onder. 
benediction   [beni'dikjan]   (in)zege- 

ning, zegen; lof o [kerkdienst]. 
benefactor [beni'faskts] weldoener. 
beneficent  [bi'nefisant]  liefdadig, 

weldadig. 
beneficial [beni'fijsl]  heilzaam. 
benefit  ['benifit]  voordeel  o,  nut  o; 

weldaad;  uitkering;  for the  -~  of, 

ten  bate van,  ten  behoeve  van;  vt 

goeddoen;  bevorderen;  vi  haat vin- 

den, voordeel trekken  (uit, by). 
benefit-night ['benifitnait] benefiet o. 
benevolence [bi'nevabns] welwillend- 

heid;  weldadigheid. 
benevolent [bi'nevslant] welwillend; 

weldadig. 
benign  [bi'nain]  benignant  [bi'nig- 

nant]  goedaardig, vriendelijk. 
bent [bent]  (geestes)richting, neiging; 

aanleg; V.T. & V.D. van bend; be 

—  (up)on,  gericht zijn op;  er op 

uit zijn om. 
benumb [bi'nAm] verkleumen, verstij- 

ven, verlammen. 
bequeath  [bi'kwi:3]  vermaken. 
bequest  [bi'kwest]  legaat o. 
bereave  [bi'ri:v]  beroven  (van,  of); 

the  '-~d  family,  bet  diepbedroefde 

gezin. 
bereavement  [bi'riivmant]  beroving; 

zwaar verlies  o.  sterfgeval  o. 
bereft  [bi'reft]  V.T. & V.D. van be- 
reave, 
beret  ['berei]  baret,  alpino. 
Berlin [bo/lin] Berlijn o; ['baJin] aj 

Berlijns. 
berry  ['beri]  bes. 
berth  [b3:0]  hut,  kooi;  couchette; 

ligplaats;  baantje  o. 
beseech  [bi'si;tj"]  smeken. 
beseem  [bi'si:m]  betamen, voegen. 
beside  [bi'said]  naast, bij, buiten; he 

was — himself, hij was buiten zich 

zelf. 
besides  [bi'saidz]  bovendien,  daarbij, 

behalve  [met  inbegrip  van], 
besiege  [bi'siids]  belegeren. 
besom  ['bi:z3m]  bezem. 


besought 


23 


bind 


besought  [bi'sD:t]  V.T.  &  V.D.  van 

beseech. 

bespoke  [bi'spouk]  — department, 
maatafdeling. 

best [best] best; make the — oj it, 
zich erin schikken, het voor lief 
nemen. 

bestial  ['bestial]  beestachtig. 

bestir [bi'sts:] — oneself, zich rep- 
pen,  aanpakken. 

best man  ['best'maen]  bruidsjonker, 
getuige  [bij huwelijk]. 

bestow  [bi'stou]  geven,  schenken; 
verlenen  (aan,  on,  upon). 

bet  [bet]  weddenschap;  vt  &  vi 
(ver)wedden; ook V.T. & V.D. 

betimes  [bi'taimz]  bijtijds,  tijdig. 

betray  [bi'trei]  verraden. 

betrayal  [bi'treial]  verraad o. 

betrothal  [bi'trouSsl]  verloving. 

betrothed  [bi'trouSd]  verloofd(e). 

better ['bet3] beter; the -^ part, het 
grootste deel; yon had — ..., je 
moest maar liever...; get the ■ — ■ of, 
het winnen van; te slim af zijn; like 
— , meer houden van, liever hebben; 
our — s, onze meerderen; vt ver- 
beteren. 

betterment ['betamant] verbetering. 

bettor  ['beta]  wedder. 

between  [bi'twi:n]  tussen. 

beverage  ['bevarids]  drank. 

bevy ['bevi] vlucht, troep, troepje o. 

bewail  [bi'weil]  betreuren. 

beware [bi'wea] zich hoeden, zich in 
acht nemen  (voor, of). 

bewilder  [bi'wilda]  verbijsteren. 

bewilderment [bi'wildamant] verbijs- 
tering. 

bewitch  [bi'witj]  betoveren. 

beyond [bi'JDnd] aan gene zijde (van), 
boven (uit), over, buiten, verder 
(dan),  meer  dan, voorbij;  behalve. 

bias ['baias] schuinte; overhelling, 
neiging; vooroordeel o; partijdig- 
heid; vt in: be ■ — {s)ed, bevoor- 
oordeeld zijn. 

bib  [bib]  slabbetje o. 

bible ['baibi]  bijbel. 


biblical  ['biblikl]  bijbels, bijbel-. 

bicker  ['bika]  kibbelen. 

bicycle  ['baisikl]  fiets; vi fietsen. 

bid [bid] bod o; make a — for, din- 
gen naar; een poging doen ter ver- 
krijging van; vt bevelen; verzoeken; 
zeggen, wensen, heten; bieden; ook 
V.T.  &  V.D.  v.  hid. 

biddable  ['bidabl]  gezeglijk. 

bidden  ['bidn]  V.D.  v.  bid. 

bidder  ['bida]  bieder. 

bidding ['bidir)] bevel o\ bieden o\ 
bod  o\  verzoek  o. 

bide  [baid]  beiden,  afwachten. 

bier  [bia]  (lijk)baar. 

bifurcate ['baifa:keit]  (zich)  splitsen. 

bifurcation  [baifa/keijan]  vork, 
tweesprong. 

big  [big]  dik, groot,  zwaar. 

bight  [bait]  bocht;  baai. 

bigness  ['bignis]  grootte,  dikte. 

bigot  ['bigat]  kwezel(aar). 

bigoted  ['bigatid]  kwezelachtig. 

bigotry ['bigatri]  kwezelachtigheid. 

bike  [baik]  fiets;  vi fietsen. 

bilberry  ['bilbari]  blauwe  bosbes. 

bile  [bail]  gal. 

bilious  ['biljas]  galachtig;  gal-. 

Bill  [bil]  Willem, Wim. 

bill [bil] snavel; snoeimes o; rcke- 
ning; wissel; lijst; aanplakbiljet o, 
strooibiljet o, programma o; wets- 
ontwerp o; — of exchange, wissel; 
•-~^ of fare, spijslijst; — of lading, 
cognossement o. 

bill-broker ['bilbrouka] makelaar in 
wissels. 

billet ['bilit] baantje o\ kwartier o 
[v. militairen]. 

billiards  ['biljadz]  biljart(spel)  o. 

billiard(s)  table  ['bilJ3d(z)teibl] 
biljart  o. 

billow  ['bilou]  baar, golf. 

bill-poster  ['bilpousta]  bill-sticker 
['bilstika]  aanplakker. 

bin  [bin]  kist; trog, bak. 

bind [baind] (in)binden; verbinden; 
verplichten; '^ up, verbinden [een 
wond] ;  samen-,  inbinden, 


binder 


24 


blank 


binder  ['bainda]  (boek) binder. 

bindery  ['baindari]  boekbinderij. 

binding  ['baindir)]  (boek)band;  aj 
verplichtend,  (ver)bindend. 

binocle  ['binDkl]  dubbele  kijker. 

binocular  [bai'nDkjub]  voor  beide 
ogen;  ■ — s,  dubbele  verrekijker. 

biography  [bai'Dgrsfi]  biografie:  le- 
vensbeschrijving. 

biplane  ['baiplein]  tweedekker. 

birch [baitj] berk; (straf)roede; vt 
(met)  de  roe geven. 

birchen ['baitjan] berken, berkehou- 
ten. 

bird [b3:d] vogel; — of passage, 
trekvogel; ■ — ■ of prey, roof vogel; 
the early — catches the worm, de 
morgenstond heeft goud in de mond; 
— s of a feather flock together, 
soort zoekt soort; a — in the hand 
is worth two in the bush, een vo- 
gel in de hand is beter dan tien in 
de lucht; kill two '-~s with one 
stone, twee vliegen in een klap slaan. 

bird's-eye ['baidzai] — view, gezicht 
o in vogelvlucht. 

bird ('s) -nesting ['b3:d(z)nestir)] het 
zoeken en uithalen van vogelnesten. 

birth [b3:G] geboorte; give — to, het 
leven schenken aan; by — , van ge- 
boorte. 

birthday  ['bsiOdei]  verjaardag, ge- 
boortedag. 

birth-mark  ['b3:6ma:k]  moedervlek. 

biscuit  C'biskit]  beschuit. 

bishop  ['bijap]  bisschop;  raadsheer 
[in 't schaakspel]. 

bishopric  ['bijaprik]  bisdom o. 

bit [bit] beetje o, stuk(je) o\ bit o\ 
boorijzer o; not a '—, geen zier; do 
one's ■ — ■, het zijne (zijn plicht) 
doen; V.T.  & V.D.  v.  bite. 

bitch  [bitj]  teef. 

bite [bait] hap; bete; beet; vt bijten 
(in, op,  aan). 

biter ['baita] bijter; the ■ — bit, de 
bedrieger bedrogen. 

bitten  ['bitn]  V.D. v. bite. 

bitter  ['bita]  bitter;  verbitterd;  -^j-, 


bitter o Si. m [drank], bitter m 
[glaasje  drank]. 

bivouac  ['bivusek]  bivak  o. 

blab  [blaeb]  babbelen;  verklappen. 

black [blask] zwart, donker, duister; 
somber; snood; a — eye, een blauw 
oog o\ — and blue, bont en blauw; 
vt zwart maken; • — • out, zwart ma- 
ken; verduisteren [stad]; fig ver- 
heimelijken; het bewustzijn (geheu- 
gen)  even  verliezen. 

blackberry ['blsekbari]  braam(bes). 

blackbird ['blsekbaid] merel. 

blackboard  ['blaekbDid]  ( school )bord 

0. 

blacken  ['blsekn]  zwart maken. 
blackguard  ['blasga:d]  deugniet, 

schurk;  aj  gemeen. 
blacking  ['blaskir)]  schoensmeer  o & 

m. 
blacklead ['blask'Ied] potlood o. 
blackleg  ['blaskleg]  bedrieger; onder- 

kruiper  [bij staking]. 
blackmail  ['blsekmeil]  (geld)afper- 

sing, chantage. 
black market  ['blask'maikit]  zwarte 

markt,  zwarte handel. 
black marketeer  [blskmaiki'tia] 

zwartehandelaar. 
black-out  ['blsekaut]  verduistering 

[tegen   luchtaanval];   verheimelij- 

king [van nieuws]; kortstondig ver- 

lies o van bewustzijn (geheugen). 
blacksmith  ['blaeksmiS]  smid. 
bladder  ['blseda]  blaas; blaar. 
blade [bleid] spriet; lemmet o, scheer- 

mesje o; blad o. 
blamable  ['bleimabl]  laakbaar. 
blame  [bleim]  blaam,  berisping, 

schuld;  vt  laken,  berispen,  afkeu- 

ren; de schuld geven. 
blameless  ['bleimlis]  onberispelijk. 
blanch  [bla:n(t)J]  (ver)bleken. 
bland  [blasnd]  zacht,  (poes)lief. 
blank [blaeijk] open plaats, wit o, wit- 

te ruimte;  leemte;  bianco formulier 

o;  niet  [in  loterij];  aj bianco,  on- 

ingevuld,   open;   wezenloos   [van 

blik];  fig  bot,  vierkant;  —   car- 


blanket 


25 


blown 


tridge,  losse  patroon. 
blanket  ['blaerjkit]  (wollen)  deken. 
blare ['hies] loeien, brullen; schallen; 

(rond) trompetten. 
blaspheme  [blaes'fi:m]   (God)  laste- 

ren, vloeken. 
blasphemous  ['blassfimas]   (gods)las- 

terlijk. 
blasphemy  ['blassfimi]  godslastering. 
blast  [bla;st]  (ruk)wind;  luchtdruk; 

geschal o;  springlading. 
blast-furnace ['bla:stf3:nis]  hoogoven. 
blatant  C'bleitant]  schetterend; opval- 

lend. 
blaze  [bleiz]  vlam; gloed;  schel licht 

o; in a '~, in lichte(r) laai(e); like 

— s, als de bliksem; vi vlammen, fel 

branden, gloeien; lichten, flikkeren; 

~'  away,  crop  los  paffen. 
blazer  ['bleizs]  sportbuisje  o. 
blazon  ['bleizn] blazoen o. 
bleach  [bli:tj]  bleken. 
bleach-works  ['bliitjwaiks]  blekerij. 
bleak [bli:k]  guur; naar; kaal; troos- 

teloos. 
bleat  [bli:t]  blaten. 
bled [bled]  V.T. & V.D. v. bleed. 
bleed [bli:d] bloeden; aderlaten, doen 

bloeden. 
blemish ['blemij] vlek; smet, klad; vt 

bekladden. 
blend [blend] vermenging; mengsel o; 

vt  (ver)mengen. 
bless  [bles]  zegenen;  — ■  me!, goeie 

genade! 
blessed  ['blesid  &  blest]  gezegend; 

zalig;  vervloekt. 
blessing ['blesirj] zegening, zegen; ask 

a — , bidden [voor of na het eten]. 
blew  [blu:]  V.T. v. blow. 
blind  [blaind]  rolgordijn  o,  zonne- 

blind o,  scherm o;  aj blind;  —  of 

{in) one eye, blind aan een oog; vt 

blind maken, verblinden. 
blindfold ['blaindfould] geblinddoekt; 

blindelings; vt blinddoeken. 
blindly  ['blaindli]  blindelings. 
blindman's-buff  ['blaindmasnz'bAf] 

blindemannetje o. 


blindness ['blaindnis] blindheid, ver- 
blinding. 

blink [blirjk] gluren; knipogen; knip- 
pen met;  de ogen sluiten voor. 

bliss  [blis]  zaligheid, geluk  o. 

blissful ['blisful]  (geluk) zalig. 

blister ['blists] blaar; trekpleister. 

blithe  [blaiS]  blij(moedig). 

blitz [blits] hevige (lucht)aanval; vt 
aanvallen; verwoesten. 

blizzard  ['blizad]  sneeuwstorm. 

bloat [blout] (op)zwellen; roken [ba- 
ring]. 

bloater ['blouts]  bokking. 

blob [bbb] klodder. 

block [bbk] blok o\ verkeersopstop- 
ping; vt belemmeren, versperren; 
blokkeren. 

blockade  [bb'keid]  blokkade;  vt 
blokkeren. 

blockhead  ['bbkhed]  domkop. 

blood  [bUd]  bloed o;  vt aderlaten. 

blood-horse  ['bUdhDis]  volbloed. 

blood-letting  ['blAdletig]  aderlating. 

bloodshot ['blAdjDt] met bloed belo- 
pen. 

bloodsucker  ['blAdsAka]  bloedzuiger. 

bloodthirsty ['blAdOststi] bloeddors- 
tig. 

blood-vessel ['blAdvesl] bloedvat o. 

bloody ['bUdi] bloed(er)ig; bloed-; 
donders, verduiveld. 

bloom [blu:m] bloesem; bloei; bios, 
gloed;  vi bloeien. 

blossom ['bbs3m] bloesem; vi bloei- 
en. 

blot [bbt] klad, (inkt)vlek; vt be- 
kladden; vloeien; ■ — ■ out, uitwissen, 
doorhalen; wegvagen. 

blotch [bbtj] klad, klodder, vlek; vt 
(be)kladden,  (be)vlekken. 

blotting-paper  ['bbtirjpeipa]  vloei- 
(papier)  o. 

blouse  [blauz]  kiel; blouse. 

blow [blou] slag, klap; windvlaag; 
vi blazen, waaien; vt blazen op 
[fluit]; — one's nose, zijn neus 
snuiten. 

blown  [bloun]  V.D.  v.  blow. 


blub 


26 


bond 


blub  [bUb]  snotteren,  grienen. 
blubber  ['bUbsJ  walvisspek  o;  vi 

snotteren,  grienen. 
bludgeon  ['bUdsan]  knuppel. 
blue  [blu:]  blauw;  blauwsel  o. 
bluebottle  ['blu:b3tl]  korenbloem; 

bromvlieg. 
bluejacket  ['bluidsiekit]  matroos. 
blue print  ['blu:print]  blauwdruk. 
bluestocking  ['bluistokirj]  blauwkous. 
bluff [bUf]  steil; rond(uit); vt over- 

bluffen. 
blunder  ['bUnda]  flater;  vi een bok 

schieten; — along, ■ — ■ on, voort- 

sukkelen;  ■ — ■  out,  eruit  flappen; 

— upon,  toevallig vinden. 
blunt  [blAnt]  stomp,  dom,  lomp; 

rond(uit);  vt verstompen. 

blur [bb:] klad, vlek; vt bekladden; 
benevelen,  verduisteren. 

blurt  [bb:t]  — out, er uitflappen. 

blush  [bUJ]  bios;  vt  blozen. 

bluster ['bUsta] geraas o\ snoeverij; 
vi razen,  bulderen;  snoeven. 

boar [bD:] beer [mannetjesvarken]; 
wild zwijn o. 

board [bD:d] plank; kost; kostgeld o\ 
raad, commissie, bestuur o, college 
o, departement o, ministerie o\ kar- 
ton o\ the — s, de planken, het 
toneel; on — , aan boord [v. e. 
schip]; vt aanklampen; aan boord 
gaan van; stappen in [trein]; in de 
kost nemen, hebben of doen; — up, 
dichtspijkeren; vi in de kost zijn 
(bij, with). 

boarder ['bo ids] kostganger, -leerling. 

boarding-house ['bD:dir)haus] pension 
o. 

boarding-school  ['b3:dir)sku:l] kost- 
school. 

board-wages ['b3:dweid3iz] kostgeld 
o. 

boast  [boust]  bluf;  roem;  make  (a) 

— of, zich beroemen op;  vi bluf- 
fen, pochen, zich beroemen (op, of). 

boastful ['boustful] snoevend. 
boat [bout] boot; (saus)kom. 
boating  ['boutirj]  spelevaren o. 


boat-race ['boutreis] roeiwedstrijd. 

boatswain  ['bousn]  bootsman. 

bob  [bsb]  kortstaarten;  recht afknip- 

pen;  dobberen;  knikken  (met);  — 

up, boven komen; verschijnen. 
bobbin  ['bobinj  klos. 
bobby ['bobi] klabak. 
bob-sleigh  ['b^bslei]  bobslee. 
bode  [boud]  voorspellen. 
bodice  ['bodis]  keurs(lijf)  o. 
bodily ['bodili]  lichamelijk; in leven- 

den  lijve;  compleet,  met  huid  en 

haar. 
bodkin  ['bodkin]  rijgpen; priem. 
body ['bsdi] lichaam o, lijf o; lijk o; 

bovenstel   o;   organisatie;   groep; 

voornaamste  (grootste)  gedeelte o. 
bodyguard ['bsdigaid] lijfwacht. 
Boer  [bua]  Boer. 
bog  [bog]  moeras  o;  laagveen o. 
bogus  ['bougas]  vals, pseudo-. 
bogy  ['bougi]  boeman. 
boil  [boil]  koken,  zieden;  (steen)- 

puist. 
boiler  ['boila]  kook-,  stoomketel. 
boisterous  ['boistaras]  onstuimig, ru- 

moerig. 
bold  [bould]   stout (moedig),   koen, 

vrijpostig; vet [drukletter] ; make ^~^ 

to, zich verstouten, zo vrij zijn om. 
bole  [boul]  boomstam. 
bolster ['boulsta] peluw; steun; vt — 

{up), steunen. 
bolt  [boult]  bout, grendel; pijl; blik- 

semstraai; he did a  ■ — ,  he made a 

—  for it,  hij  ging er vandoor;  vt 

grendelen; naar binnen slaan; vi er 

vandoor  gaan;  '~  upright,  kaars- 

recht. 
bomb  [bam]  bom;  /■/ bombarderen. 
bombard  [bam'baid]  bombarderen. 
bombardment [bam'baidmant] bom- 

bardement  o. 
bombast  ['bombjest]  bombast. 
bombastic [bam'bsstik] bombastisch. 
bomber  ['bama]  bommenwerper. 
bomb-proof ['bampru:f] bomvrij. 
bond  [band]  band; verphchting; obli- 

gatie; in  ■ — ■, in entrepot;  vl in en- 


bondage 27 


bottom 


trepot opslaan. 
bondage L'bDndidg] slavernij. 
bonded ['b^ndid]  (in 't entrepot) op- 

geslagen; — warehouse, veem o. 
bondholder  ['bDndhoulds]  obligatie- 

houder. 
bond(s)man ['b3nd(z)m3n] slaaf. 
bone  [boun]  been o\ graat; make no 

— s about, geen  been  zien  in;  het 

niet  onder  stoelen  of  banken  ste- 

ken;  I've a  —  to pick  with  you, 

ik beb een appeltje met u te schil- 

len;  to  the  -~,  tot  op  het  been, 

door en  door;  aj benen. 
bonfire  ['bonfaia]  vreugdevuur o. 
bonnet ['bsnit]  (.vrouv/en)hoed; muts; 

(motor) kap. 
bonny ['boni]  aardig, lief. 
bonus  ['bounss]  premie;  tantieme  o. 
bony  ['bouni]  beenachtig;  knokig; 

gratig. 
booby  ['bu:bi]  domoor,  sul. 
book  [buk]  boek  o\  vt  boeken; 

(plaats)  bespreken; een kaartje ne- 

men. 
bookbinder  ['bukbainds]  boekbinder. 
book-case  ['bukkeis]  boekenkast. 
book-end ['bukend] boekensteun. 
booking-office  ['bukigsfis]  kaartjes- 

loket o. 
book-keeper  ['bukkiipa] boekhouder. 
book-keeping  ['bukki:pir)]  boekhou- 

den o. 
bookmaker  ['bukmeiks]  bookmaker 

[bij  wedrennen]. 
book-mark(er)  ['bukma;k(3)]  lees- 

wijzer. 
bookseller  ['buksela]  boekverkoper. 
book-stall ['bukst3:l] boekenstalletje o. 
boom [bu:m]  (haven) boom; reclame; 

stijging V. prijzen; hoogconjunctuur; 

gedonder  o, gedreun o\  vt reclame 

maken voor; vi donderen, dreunen; 

een  hoogconjunctuur  beleven. 
boon  [bu:n]  geschenk  o\  gunst;  ze- 

gen,  weldaad. 
boor  [bua]  lomperd. 
boorish  ['busrij]  lomp. 
boost [bu:st] -^ {up), opdrijven; ver- 


hogen;  reclame maken voor. 
boot  [bu:t]  laars,  hoge  schoen;  the 

■ — ^.r,  de  schoenpoetser,  de  knecht 

[in  hotel];  get  the  — ,  de  bons 

krijgen; to — , daarbij, bovendien. 
boot-black  ['bu.tblsek]  schoenpoetser. 
booted  ['bu;tid] gelaarsd. 
booth  [bu:5]  kraam,  tent;  hokje  o. 
bootlace  ['bu:tleis]  ( schoen )veter. 
boot-polish  ['buitpolij]  schoensmeer 

o & m. 
booty  ['bu;ti]  buit. 
border   ['bsida]   rand,  kant;  grens- 

(streek);  vt  omranden;  begrenzen; 

vi — on, grenzen aan. 
bore   [b3:]   (boor)wijdte;  vervelend 

mens;  vervelende  zaak;  vt  boren; 

vervelen; V.T. v. bear. 
boredom  ['bD;dam]  verveling. 
born  [bD:n]  geboren. 
borne [bDinJ V.D. v. bear. 
borough  ['bArs]  stad;  kiesdistrict  o. 
borrow  ['barou]  lenen  [van];  ontle- 

nen  (aan, from, of). 
bosom  ['buzsm]  boezem;  borst; 

schoot  [der kerk]. 
boss  [b3s]  baas;  leider;  vt besturen; 

— the show, de lakens uitdelen. 
botanic(al)  [b3'taenik(l)]  botanisch. 
botanist  ['botanist]  plantkundige. 
botany ['botani] plantkunde. 

botch [botj] (op)lappen, (ver)brod- 
delen,  verknoeien. 

both  [bou6]  beide;  zowel  als. 

bother ['baSa] gezanik o, last; vi za- 
niken; zich druk maken (om, 
about); vt tot last zijn, vervelen; — 
(/'/).',  loop  naar de  pomp! 

bottle L'botl] fles, karaf; bos; vt bot- 
telen;  in  flessen  doen  (inmaken); 

— up,  opkroppen  [woede] ;  vast- 
houden  [schepen]. 

bottleneck ['bstlnek] nauwe doorgang, 
vernauwing; kneipunt o, belemme- 
ring,  struikelblok  o. 

bottom ['botam] bodem, grond; (be- 
neden)eind o; zitting [v. stoel]; 
at — , in de grond; at the -^ of, 
onderaan,  onderin,  achterin;  he  is 


bottomless 


at the — oj it, hij zit er achter; a] 

onderste. 
bottomless  ['bstamlis]  bodemloos. 
bough  [bau]  tak. 

bought  [b3:t]  V.T. & V.D. v.  buy. 
bounce  [bauns]  (op)springen. 
bouncing ['baunsirj]  kolossaal; stevig. 
bound  [baund]  grens;   sprong;   vi 

springen;   terugkaatsen;   vt  beper- 

ken;  begrenzen;  V.T.  &   V.D.   v. 

bind;  — jor, op wag naar;  be  — 

to...,  moeten... 
boundary ['baundari] grens (lijn). 
boundless  ['baundlis]  grenzeloos. 
bounteous  ['bauntiss]  mild(dadig). 
bountiful ['bauntiful] mild; overvloe- 

dig. 
bounty  ['baunti]  mild(dadig)heid; 

gift,  premie. 
bouquet  ['bukei]  boeket o & m, rui- 

ker. 
bow  [bau]  buiging; boeg; vt buigen; 

[bou] boog; strijkstok; (losse) strik. 
bowels  ['bauslz] ingewanden. 
bower ['baua]  prieel o. 
bowl [boul]  schaal, kom;  (kegel)bal; 

-^s, balspel o\ kegelen o\ vi ballen; 

kegelen; bowlen  [cricket];  (voort)- 

rollen. 
bowler  ['boub]  bolhoed. 
bowsprit  ['bousprit]  boegspriet. 
bow-window ['bou'windou] rond uit- 

springend venster o. 
box  [bjks]  docs,  kist,  koffer;   bus; 

lege; hokje o; huisje o;  (koetsiers)- 

bok;  klap,  oorvijg;  vi  boksen;  vt 

(cm de oren) slaan. 
boxer ['bDkss] bokser. 
Boxing-day ['bDksirjdei]  tweede kerst- 

dag. 
box-iron ['bsksaisn]  strijkijzer o. 
box-office  ['bsksDfis]  bespreekbureau 

o,  kassa. 
boy  [bsi]  jongen. 

boycott ['boikot] boycot; vt boycotten. 
boyhood  ['bsihud]  jongenstijd;  jon- 

gens. 
boyish  ['bsiij]  jongensachtig,  jon- 

gens-. 


28 brazen 

boy  scout  ['bDi'skaut]  padvinder. 
brace [breis] paar o, koppel o\ — and 

bit, boor;  '^j,  bretels. 
bracelet  ['breislit]  armband. 
bracing  ['breisirj]  versterkend,  op- 

frissend. 
bracken  ['brzekn]  varen(s). 
bracket ['braekit] console; klamp; '-'S, 

haakjes; vt tussen haakjes plaatsen. 
brackish  ['brsekij]  brak  [water], 
brag [braeg] pochen, bluffen (op, of). 
braggart  ['brsgst]  snoever. 
braid [breid] vlecht;  (veter)band o & 

m; tres; vt vlechten; boorden. 
brain  [brein]  brein o, hersenen; ver- 

stand  o;  ■ — s,  hersens. 
brake [breik]  rem; varen(s); vt rem- 

men. 
bran  [brsen]  zemelen. 
branch  [bra:n(t)J]   (zij)tak,  arm; 

(leer)vak  o,  filiaal  o,  afdeling;  vi 

zich vertakken. 
branch-office  ['bra:n(t)j3fis]  bijkan- 

toor o. 
brand  [brasnd]  (brand)merk  o;  vt 

(brand)merken. 
brandish  ['brsendij]  zwaaien met. 
bran(d)-new  ['br£en(d)'nju:]  fonkel- 

nieuw. 
brandy  ['brsndi]  cognac, 
brass  [bra:s]  (geel)koper o, messing 

o\ aj  (geel)koperen. 
brass  band  ['braisbeend]  fanfare- 

korps  o. 
brass-works  ['bra:sw3;ks]  kopergiete- 

rij. 
brat  [brast]  kind  o,  jongetje o. 
brave  [breiv]  dapper; mooi, zwierig; 

vt  braveren,  tarten,  trotseren. 
bravery  ['breivsri]  meed; praal, ver- 

toon o. 
brawl  [bn:!]  getier  o;  ruzie;  vi ra- 

zen, tieren; tw'isten. 
brawn  [broin]  spier(en), spierkracht. 
brawny  ['brD:ni]  gespierd,  sterk. 
bray  [brei]  gebalk  o\  vi  balken 

[ezel];  vt  fijnstampen. 
brazen  ['breizn]  koperen; bronzen; 

fig onbeschaamd,  brutaal. 


brazen-faced 


29 


bring 


brazen-faced  ['breiznfeist]  onbe- 
schaamd. 

Brazil  [bra'zil]  Brazilie o. 

Brazilian  [brs'ziljsn]  Braziliaan(s). 

breach [bri:tj] breuk; bres; kloof; in- 
breuk;  schending. 

bread  [bred]  brood  o. 

breadth  [bredO]  breedte. 

break [breik] breuk; af-, onderbre- 
king; aanbreken o; speelkwartier o; 
vt breken; afbreken; dresseren; ■ — 
away, zich loswerken, zich losruk- 
ken, zich losmaken; — d o lu n, fa- 
len, mislukken, bezwijken; niet meer 
kunnen; ^-^ i n, inbreken; africhten; 
dresseren; ■ — ■ into a house, in- 
breken; — u p, opbreken, uiteen- 
gaan; afbreken, slopen; ontbinden, 
verdelen, verbrokkelen, (doen) uit- 
eenvallen. 

breakdown ['breikdaun] in(een)stor- 
ting, mislukking; storing, defect o, 
panne, averij. 

breaker ['breika] breker; sloper; — s, 
branding. 

breakfast ['brekfast] ontbijt o\ vi ont- 
bijten. 

breakneck  ['breiknek]  halsbrekend. 

breakwater  ['breikwD:t3]  golfbreker. 

bream  [bri:m]  brasem. 

breast [brest] borst; make a clean 
■ — ■  of it,  alles  opbiechten. 

breath [breO] adem(tocht); luchtje o, 
zuchtje o. 

breathe [bri:S]  ademen. 

breathless  ['bre91is]  ademloos. 

bred  [bred]  V.T. & V.D. v.  breed. 

breeches ['britjiz] korte (rij)broek. 

breed  [bri:d]  ras o,  soort;  vt baren, 
telen,  (aan)fokken, voortbrengen, 
opleiden,  opvoeden. 

breeder  ['briida]  fokker. 

breeze  [bri:z]  bries. 

brethren  ['breSrin]  jig breeders. 

brevet  ['brevit]  brevet o. 

breviary  ['briiviari]  brevier o. 

brevity  ['breviti]  kortheid. 

brew [bru:] brouwsel o, treksel o\ vt 
brouwen; zetten  [thee]; vi  ■ — ■  up, 


thee zetten. 
brewer  ['brua]  brouwer. 
brewery ['bruari] brouwerij. 
bribable ['braibabl]  omkoopbaar. 
bribe  [braib]  steekpenning;  vt  om- 

kopen. 
bribery ['braibari] omkoperij. 
brick [brik]  (bak)steen o Si m [stof- 

naam],  (bak)steen  m  [voorwerps- 

naam];  aj  (bak)stenen;  vt  —  up, 

dichtmetselen. 
bricklayer  ['brikleia]  metselaar. 
brickwork  ['brikwa:k]  metseiwerk o; 

— s, . steenbakkerij. 
bridal  ['braidal]  bruids-, trouw-. 
bride  [braid]  bruid. 
bridegroom ['braidgru:m] bruidegom. 
bridesmaid  ['braidzmeid]  bruids- 

meisje o, 
bridesman ['braidzman] bruidsjonker. 
bridge [brids] brug; bridge o [kaart- 

spel];  —  oj  boats,  schipbrug;  vt 

overbruggen. 
bridle  ['braidl]  toom,  teugel;  vt  to- 

men; beteugelen. 
brief  [bri:f]  kort, beknopt; vt instru- 

eren. 
brief case  ['bri:fkeis]  aktentas. 
briefness  ['bri:fnis]  kortheid. 
brig  [brig]  brik  [schip]. 
brigade  [bri'geid]  brigade. 
bright  [brait]  helder,  schitterend; 

vlug,  pienter;  opgewekt. 
brighten  ['braitn]  op-,  verhelderen; 

opvrolijken. 
brightness  ['braitnis]  helderheid; 

vlugheid,  pienterheid. 
brilliancy  ['briljansi]  glans,  schitte- 

ring;  jig  uitmuntendheid. 
brilliant  ['briljant]  schitterend;  bril- 

jant. 
brim [brim] rand. 
brimful ['brimful] boordevol. 
brimstone ['brimstan] zwavel. 
brine  [brain]  pekel;  zilte  nat  o. 
bring [brirj]  (mee)brengen; halen; -^ 

about, tot stand brengen; aanrich- 

ten;  —  on, veroorzaken, tot stand 

brengen;  berokkenen;  •^  round, 


brink 


30 


buffet 


iemand  (weer)  bijbrengen,  er  bo- 

venop  halen. 
brink  [brir)k:]  kant,  rand;  on the '-~ 

of..., ook: op het punt van... 
briny  ['braini]  zilt,  zout. 
brisk  [brisk]  levendig, vlug, wakker. 
bristle  ['brisl]  borstels. 
Britain  ['britn]  (Great)  — , Groot- 

Brittannie o, Engeland  o. 
British ['britij] Brits, Engels; the ~-, 

de Britten, de Engelsen. 
Britisher  ['britijs],  Briton  ['britsn] 

Brit, Engelsman. 
Brittany  ['britani]  Bretagne o. 
brittle ['britl] bro(o)s, breekbaar. 
broach [broutj] priem; (braad)spit o; 

vt aansteken; fig ter sprake brengen. 
broad  [broid]  breed, ruim, wijd;  — 

daylight, klaarlichte dag; a — hint, 

een duidelijke wenk. 
broad-brimmed  ['broidbrimd]  breed- 

gerand. 
broadcast  ['brD:dka:st]  (radio) uitzen- 

ding, omroep;  radiorede;  aj radio-; 

vt draadloos  uitzenden;  vi voor de 

radio  optreden;  ook  V.T.  &  V.D. 

V.  broadcast;  — ing  cotnpany,  (ra- 
dio) omroepvereniging. 
broadcaster  ['bn):dka:st3]  radiospre- 

ker, -reporter, -artiest. 
broaden  ['brD:dn]  (zich)  verbreden. 
broad-minded  ['brD;dmaindid]  ruim 

van opvatting. 
brocade [brs'keid]  brokaat o. 
broil  [brDil]  tumult o\ vt roosteren. 
broke  [brouk] V.T. v. break. 
broken  ['broukn]  V.D. v.  break;  — 

down,  geruineerd;  doodop. 
broker  ['brouks]  makelaar. 
brokerage  ['broukarids]  makelarij; 

makelaarsloon o, courtage. 
bromine  ['broumi;n]  broom o. 
bronze [brDnz] brons o. 
brooch [broutj] broche. 
brood  [bru:d]  broed(sel)  o; gebroed 

o\  vt  (uit)broeden. 
brook [bruk] beek; vt dulden. 
broom  [brurm]  brem;  bezem. 
Bros.  :=  Brothers,  Gebr(oeders). 


broth  [brDG]  bouillon. 
brother  ['brASa]  broe(de)r. 
brotherhood  ['brASshud]  broeder- 

schap. 
brother-in-law ['brASsrinb:] schoon- 

broe(de)r, zwager. 
brotherly  ['brASali]  broederlijk. 
brought  [brD:t]  V.T. & V.D. v. 

bring. 
brow [brau] wenkbrauw, voorhoofd o. 
brown   [braun]  bruin. 
brownie ['brauni] kabouter. 
browse  [brauz]  (af)grazen; fig gras- 

duinen  (in,  among,  on). 
bruise  [bru:z]  kneuzing,  buil;  vt 

kneuzen. 
brunt [brAnt] schok, stoot, aanval. 
brush [brAj] borstel; kwast; penseel o; 

kreupelhout  o;  schermutseling;  vt 

(af)borstelen; strijken langs, (even) 

aanroeren; ■— up fig opfrissen. 
brushwood ['brAjwud] kreupelhout o. 
Brussels  L'brAslz]  Brussel(s). 
brutal ['bruitsl] beestachtig, onmense- 

lijk,  wreed;  ruw. 
brutality  [brui'tEliti]  beestachtig- 

heid, onmenselijkheid, wreedheid; 

ruwheid. 
brute  [bru;t]  woesteling,  beest o\  aj 

dierlijk, woest. 
bubble  ['bAbl]  bobbel,  (zeep)bel;  vt 

borrelen. 
buck  [bAk]  (ree)bok; mannetje o [v. 

dieren];  n  ,,bokken"  [v.  paard]; 

' — ■  up, moed houden  (geven). 
bucket  ['bAkit]  emmer, puts. 
buckle  ['bAkl]  gesp;  /'/ gespen;  aan- 

gorden;  om-,  verbuigen. 
buckskin  ['bAkskin]  bukskin  o. 
buckwheat  ['bAk\vi:t]  boekweit. 
bud  [bAd]  knop;  kiem;  vi uitkomen, 

(uit)botten, ontluiken. 
budge  [bAdj]   (zich)  verroeren. 
budget ['bAdsit]  begroting, budget o. 
buff  [bAf]  buffelieer  o,  zeemleer  o; 

aj zeemkleurig. 
buffalo  ['bAf3lo\i]  buffei. 
buffer ['bAfa]  buffer, stootblok a, 
buffet  ['bufei]  buffet o. 


buffoon 


31 


buffoon  [bA'fu:n]  hansworst,  pias. 
bug [bAg]  wandluis; torretje o. 
bugbear ['bAgbss]  boeman. 
bugle  ['bju:gl]  (jacht)hoorn. 
bugler  ['bju:gb]  hoornblazer. 
build  [bild]  (lichaams)bouw;  vt 

(op)bouwen, maken. 
builder  ['bilda]  bouwer, bouwmees- 

ter,  aannemer. 
building ['bildii]] gebouw o\ '~ plot, 

—  site,  bouwterrein  o. 
built  [bilt]  V.T. & V.D.  V.  build. 
built-in  ['bilt'in]  ingebouwd. 
bulb  [bAJb]  (bloem)bol; gloeilamp. 
bulb-grower ['bAlbgroua] (bloem)bol- 

lenkweker. 
Bulgaria  [bAl'gearia]  Bulgarije  o. 
Bulgarian  [bAl'gearian]  Bulgaar(s). 
bulge [bAld3] uitpuilen, (op)2wellen, 

opbollen. 
bulk  [bAlk]  omvang,  grootte,  massa, 

gros o, meerderheid. 
bulky  C'bAlki]  dik, groot, lijvig. 
bull  [bul]   stier;   (schot  o  in  de) 

roos  [v.  schijf];  (pauselijke)  bul; 

haussier. 
bulldog  L'buldDg]  bulhond. 
bullet  ['bulit]  (geweer)kogel. 
bulletin  ['bulitin]  bulletin  o. 
bull-fight E'bulfait]  stieregevecht o. 
bullion  ['buljan]  ongemunt  goud  o 

of zilver o. 
bullock E'bubk] os. 
bull's-eye  ['bulzaij  luchtgat  o\  hut- 

venster o  [schip];  (schot o in de) 

roos  [v.  schietschijf]. 
bully  ['buli]  bullebak,  donderaar;  vt 

ringeloren. 
bulrush  C'bulrAj]  (matten)bies. 
bulwark  ['bulwak]  bolwerk  o\  ver- 

schansing  [v.  schip]. 
bump  [bAmp]  bail;  knobbel;  stoot, 

schok;  bons;  vt  bonzen,  stoten  te- 

gen; kwakken. 
bumper ['bAmpa] vol glas o; bumper 

[v.  auto];  a  '—'  crop,  een  record- 

oogst. 
bumpkin  ['bAmpkin]  pummel. 
bun  [bAn]  (krenten)broodje  o. 


bush 

bunch [bAn(t)J] tros [druiven]; bos 
[sleutels]; troep, stel o, peloton o 
[wielrenners]. 

bundle  ['bAndl]  bundel,  bos. 

bungalow  ['bArjgslou]  landhuis  o. 

bungle  C'bArjgl]  (af-,  ver)knoeien. 

bunk  [bAfjk]  slaapbank,  kooi. 

bunker  ['bArjks]  kolenruim  o  [op 
schepen] ;  vi  kolen  innemen. 

bunny L'bAni] konijn o; eekhorentje o. 

buoy [bDi]  boei, ton. 

buoyancy  ['bsiansi]  opgewektheid. 

buoyant  ['boiant]  opgewekt. 

bur  [ba:]  klis. 

burden ['b3:dn] last, vracht; druk [v. 
belastingen];  tonneninhoud  [v. 
schip];  refrein  o,  hoofdthema  o\ 
vt  beladen;  belasten;  bezwaren. 

burdensome  ['baidnssm]  zwaar. 

bureau ['bjuarou] bureau o; schrijf- 
tafel. 

bureaucracy  [bju'rokrasi]  bureau- 
cratic. 

bureaucrat  ['bjuarskraet]  bureaucraat. 

bureaucratic  [bjuara'kraetik]  bureau- 
burglar E'baigb] inbreker.    [cratisch. 

burglary  ['b3:gl3ri]  inbraak. 

burgle  C'baigi]  inbreken  (in, bij). 

burgomaster  ['baigsmaista]  burge- 
meester. 

burial ['berial] begrafenis; — ground, 
^-^ -place, begraafplaats. 

burly  ['b3:Ii]  zwaar(Iijvig), dik. 

burn  [b3:n]  brandwonde;  vt  &  vi 
(ver)branden. 

burner  ['b3:n3]  brander. 

burnish  ['b3:nij']  polijsten. 

burnt [b3;nt] V.T. & V.D. van burn. 

burrow  ['bAiou]   wroeten,  woelen, 
graven. 

burst [b3:st] barst; uitbarsting; vt 
doen barsten; open-, door-, verbre- 
ken; vi (open-, los-, uit) barsten; 
— into, uitbarsten in; binnenstor- 
men; V.T. & V.D. v. burst. 

bury  ['beri]  begraven;  bedekken. 

bus  [bAs]  (omni)bus. 

bush [buj] struik(en); haarbos; wil- 
dernis. 


bushel 


32 


bushel E'bujl]  schepel o Si. m. 

busily  ['bizili]  druk. 

business ['biznis] bezi.cheid, zaak, za- 

ken;  bedrijf  o,  beroep  o,  werk  o, 

taak; gedoe o. 
business-man ['biznizmzen] zakenman. 
bust  [bAst]  borst;  borstbeeld  o. 
bustle E'bAsl] gewoel o, drukte; v'l in 

de weer zijn, zich reppen. 
busy  E'bizi]  (druk)  bezig;  druk. 
busybody E'bizibDdi]  bemoeial. 
but EbAt] maar; behalve; - — jor, zon- 

der. 
butcher  E'butja]  slager. 
butchery  E'butjsri]  slagerij;  slach- 

ting. 
butler  E'bAtb]  butler  Echef-huis- 

knecht]. 
butt  EbAt]  doel o, mikpunt  o\  dikke 

eind o, stomp, stompje o\ kolf. 
butter E'bAta] boter. 
buttercup  E'bAtskAp]  boterbloem. 
butter-dish E'bAtsdif]  botervlootje o. 
butterfly  E'bAtsflai]  vlinder. 


call 

buttermilk E'bAtsmilk] karnemelk. 

button E'bAtn] knoop; knop; the ■ — 3, 
de piccolo Ein livrei]; have a — 
loose, niet goed snik zijn; vt ■ — 
{up),  dichtknopen. 

buttonhole E'bAtnhoul] knoopsgat <?; 
bloem voor knoopsgat; vt fig aan- 
klampen. 

buxom  E'bAkssm]  glunder, stevig. 

buy Ebai]  kopen. 

buyer  E'bais]  koper. 

buzz  EbAz]  gonzen,  zoemen. 

by Ebai] door, bij, van, aan, naar, 
volgens, met, voorbij, over, per, te- 
gen; --^ himself, alleen; — itself, 
alleen; op zichzelf; — a)7d ■ — ■, 
straks; ■ — ■ the — (e), tussen twee 
haakjes. 

bye-bye E'bai'bai] daag!; go to — , 
gaan slapen. 

bygone  E'baigon]  vroeger,  voorbij. 

bystander E'baistjenda] toeschouwer. 

by-street  E'baistriit]  zijstraat. 

byword  E'baiw3:d]  spreekwoord  o. 


c  Esi:]  (de letter)  c. 

cab  [kseb]  huurrijtuig o\ taxi; cabine 

Ev. vrachtauto]. 
cabaret  E'ksbarei]  cabaret o. 
cabbage  E'kaebids]  kool. 
cabby  E'ka^bi]   (huur)koetsier. 
cabin  E'kaebin]  hut,  kajuit,  cabine. 
cabinet  E'keebinit]  kabinet  o. 
cable  E'keibI]  kabel;  ( kabel ) telegram 

o\  vt telegraferen. 
cabman  E'kaebman]  (huur)koetsier. 
cacao  Eka'kaiou,  ks'keiou]  cacao, 
cackle E'kskl] gekakel o\ vi kakelen. 
cactus  E'kaektas]  cactus. 
cad  Ekasd]  poen, ploert. 
caddie  E'kasdi]  golf-jongen. 
cadence  E'keidsns]  cadans,  ritme o. 
cadet  Eka'det]  cadet. 
cadre  E'kaids]  kader a. 
cafe  E'kaefei]  cafe  o. 


cafeteria  [kaefi'tiaria]  cafetaria. 

cage  Ekeids]  kooi;  vt  (in een kooi) 
opsluiten. 

cajole  Eka'dsoul]  vleien. 

cake Ekeik] koek, gebak o, taart; stuk 
o Ezeep]. 

calamitous  Eka'lsemitas]  rampspoedig. 

calamity  Eks'Iasmiti]  ramp. 

calculate  E'kselkjuleit]  (be)rekenen. 

calculation  Ekaslkju'leijsn]  bereke- 
ning. 

calculator  E'kajikjuleita]  (be)reke- 
naar; rekenmachine. 

calendar E'kslinds]  kalender. 

calf  Eka:f]  kalf  o;  kalfsleer  o;  kuit 
Ev. h. been]. 

calibre E'kaelibs] kaliber o. 

calico  E'kaelikou]  calico (t)  o. 

call  EkDil]  roep; geroep o\  (op) roe- 
ping; oproep; telefoongesprek o, te- 


call-box 


33 


canvas 


lefoontje o\ signaal o, fluitje o; be- 
zoek o\ vt roepen, bijeenroepen, af- 
kondigen; oproepen; opbellen; (be)- 
noemen; melden [bij het kaartspel]; 
vi aanlopen, komen; X has — ed, 
X is er geweest; — attention to, 
de aandacht vestigen op; — names, 
(uit)schelden; "-^ at, aanlopen bij; 
aandoen; — j o r, vragen om of 
naar; bestellen; vereisen; — • ojj, 
weg-, terugroepen; afgelasten; •~ 
0 n, een bezoek afleggen bij; een 
beroep doen op; ~' round, eens 
aankomen; — // p, oproepen; opbel- 
len. 

call-box  ['koilbsks]  telefooncel. 

caller  ['koib]  bezoeker. 

calligraphy  [ka'ligrafi]  schoonschrijf- 
kunst. 

calling  ['kD:lii)] roeping; beroep o. 

callosity [ks'bsiti] vereelting; jig on- 
gevoeligheid. 

callous  ['ksebs]  vereelt; jig ongevoe- 
lig. 

calm  [ka:m]  kalmte; windstilte; a'j 
kalm;  vt bedaren. 

calumniate [ks'lAmnieit]  (be)lasteren. 

calumniator [ka'lAmnieita]  lasteraar. 

calumny  ['kEelsmni]  laster(ing). 

Calvinist ['kiclvinist]  calvinist. 

calyx  ['kei-, 'kasliks]  (bloem)kelk. 

cambric E'keimbrik] batist o. 

came [keim]  V.T. v. come. 

camel  ['kasmsl]  kameel. 

camera ['kaemsrs] camera. 

camomile  ['ksemamail]  kamille. 

camouflage ['k£emuf]a:3]  camouflage; 
vt camoufleren. 

camp [kiemp] kamp o\ vt 8c vi (zich) 
legeren, kamperen. 

campaign  [kaem'pein]  veldtocht, cam- 
pagne. 

camper ['koemps] kampeerder. 

camphor  ['kaemfa]  kamfer. 

camping-ground,  -^-site  ['kaempirj- 
graund, -sait] kampeerterrein o. 

can  [ksen]  kan;  blik  o;  vi  kunnen; 
vt inblikken [vices]. 

Canada  ['kjensda]  Canada o. 


Canadian  [ka'neidjan]  Canadees. 
canal  [ks'nasl]  kanaal  o, vaart. 
canary [ka'ngari] kanarie(vogel). 
cancel  ['kaenssl]   (door)schrappen, 

doorhalen;  afstempelen;  intrekken, 

annuleren, opheffen,  afgelasten,  af- 

bestellen,   afschrijven;   —   (out), 

(elkaar)  opheffen, wegvallen tegen 

(elkaar). 
cancellation  [ksensa'leijan]  schrap- 

ping,  doorhaling;  afstempeling;  in- 
trekking, opheffing. 
cancer  ['kssnss]  kanker. 
candelabrum  [ksendi'leibram]  kande- 

laber. 
candid  ['ksendid]  oprecht. 
candidate  ['kasndidit]  kandidaat. 
candidature  ['ksndiditja]  kandida- 

tuur. 
candle  ['kaendlj  kaars. 
Candlemas  ['ktendlmss]  Lichtmis. 
candlestick  ['ksendlstik]  kandelaar; 

jlat  ■ — ■,  blaker. 
candour  ['ksnds]  oprechtheid. 
candy  ['kaendi]  kandij;  vt konfijten; 

kristalliseren. 
cane [kein]  riet o, rotting;  (wandel)- 

stok; suikerriet o. 
cannibal  ['ksenibal]  kannibaal. 
cannibalistic  [kseniba'listik]  kanni- 

baals. 
cannon ['kiEnsn] kanon o. 
canny  ['kseni]  slim; voorzichtig;  zui- 

nig. 
canoe  [ka'nu:]  kano. 
canon  ['ksenan]  canon,  (kerk)regel;. 

kanunnik, domheer. 
canonization  [k£en3nai'zeij3n]  heilig- 

verklaring. 
canopy ['kaenspi]  (troon)hemel; ge- 

welf o. 
cant  [ksent] dieventaal; gefemel o. 
canteen  [kaen'tiin]  kantine. 
canter  ['kasnta]  korte  galop. 
canticle  ['kasntikl]  lofzang. 
canto  E'kEntou]  zang. 
canton  ['ksentsn]  kanton o. 
canvas  ['ksnvas]  zeildoek o & m; 

doek 0. 


Eng. Zakwrdbk. 11 


canvass 


34 


carpenter 


canvass  ['kaenvss]  werven;  onderzoe- 

ken, bespreken. 
canvasser  ['kaenvasa]  (werf) agent, 

colporteur. 
caoutchouc  ['kautjuk]  caoutchouc  o 

&.  VI. 

Z3.p  [kasp]  muts,  pet,  kap;  dop. 

capability  [keipa'biliti]  bekwaam- 
heid;  vermogen  o. 

capable  ['keipsbl]  bekwaam. 

capacious  [ka'peijas]  ruim. 

capacity  [ka'passiti]  bekwaamheid, 
vermogen  o,  ruimte,  inhoud. 

cape  [keip]  kaap;  pelerine. 

caper  ['keipa]  (bokke)sprong. 

capital C'kaepitl] kapitaal o\ hoofd- 
stad; hoofdletter; aj hoofd-; uit- 
muntend; — punishment, doodstraf. 

capitalist ['kaepitslist] kapitalist; a; 
kapitalistisch. 

capitulate  [ks'pitjuleit]  capituleren. 

capitulation  [kspitju'leijan]  capitula- 

capon ['keipsn]  kapoen. [tie. 

caprice [ka'priis] luim, gril. 

capricious  [ka'prijas]  grillig. 

capsize [kaep'saiz] kapseizen, omslaan. 

capstan  ['ksepstsn]  kaapstander. 

capsule  ['kaepsju;l]  capsule. 

captain ['kasptin] veldheer, kapitein, 
gezagvoerder;  aanvoerder. 

captious ['kaepjss] misleidend; spits- 
vondig;  vitterig. 

captivate ['kceptiveit] boeien, bekoren. 

captive ['kseptiv] (krijgs)gevangene; 
aj gevangen. 

captivity  [ksp'tiviti]  gevangenschap. 

capture ['kasptjs] vangst; gevangen- 
neming; verovering; vt vangen, ge- 
vangen nemen, buitmaken; innemen. 

Capuchin  ['kasputjin]  kapucijn. 

car  [ka;]  kar; wagen; auto. 

carat  ['kzerst]  karaat  o. 

caravan ['ksersvaen] karavaan; woon- 
wagen; kampeerwagen. 

carbine  ['ka:bain]  karabijn. 

carbon ['kaiban] kool(stof); carbon- 
( papier  o) . 

carbon copy ['kaibankopi]  doorslag. 

carbonic  [ka/bsnik]  ~^  acid,  kool- 


zuur o. 

carbuncle  ['ka:bAr)kl]  karbonkel, 
puist. 

carburettor  ['kaibjureta]  carburator. 

carcass ['kaikas] karkas o & v, ge- 
raamte  o. 

card  [ka:d]  (speel)kaart;  (visite)- 
kaartje o. 

cardboard ['ka:dbD:d] bordpapier o, 
karton  o. 

cardinal  ['kaidinsl]  kardinaal;  aj 
voornaamst,  hoofd-. 

card-index ['ka:dindeks] kaartsysteem 
o. 

care [kea] zorg; — oj..., per adres 
...; with — I, voorzichtig! ; have a 
-~.', pas op!, wees voorzichtig!; 
take — , zich in acht nemen; take 
— oj, zorgen voor; zich in acht 
nemen of hoeden voor; vi '-^ 
{about), geven om, bezorgd zijn, 
zich bekommeren om; ■ — for, 
(veel) geven om, houden van; zor- 
gen voor; I don't ■ — ■ {a hit), ik geef 
er geen zier om; do you ■ — to...?, 
heb  je  zin  om....' 

career [ks'ris] (loop)baan, carriere; 
in full  -~,  in voile vaart. 

careful ['kesful] zorgvuldig, nauw- 
keurig; zorgzaam; voorzichtig. 

careless  ['keglis]  zorgeloos, onver- 
schillig,  slordig, nonchalant. 

caress [ka'res] liefkozing; vt liefko- 
zen,  strelen. 

care-taker ['kesteika] huisbewaarder, 
concierge. 

cargo  ['ka:gou]  (scheeps) lading. 

cargo-boat  ['kargoubout]  vrachtboot. 

caricature  ['ksrikatjua]  karikatuur. 

carmine  ['ka:main]  karmijn(rood)  o. 

carnage  ['kainids]  slachting. 

carnation  [ka/neijsn]  anjelier. 

carnival ['kainivsl] carnaval o. 

carol ['kaeral] lied o, zang; vi zingen. 

carp  [ka:p]  karper; vi vitten  (op, 
at). 

car park  ['ka:pa:k]  parkeerplaats. 

carpenter ['kaipsnta] timmerman; vt 
timmeren. 


carpet 


35 


catcnword 


carpet ['ka:pit] tapijt o, (vloer)kleed 
o! 

carpet-bag ['kaipitbasg] valies o. 

carriage ['kaerids] wagen, rijtuig o; 
wagon; onderstel o\ vracht; vervoer 
o\ houding; — free, ■ — ■ paid, vracht- 
vrij. 

carrier ['kaeris] (bagage)drager; ver- 
voerder, voerman, vrachtvaarder; 
postduif; vliegdekschip o\ mitrail- 
leurswagen; - — ■ cycle, bakfiets, trans- 
portfiets;  —  plane,  dekvliegtuig o. 

carrion  ['fcaerian]  kreng  o,  aas  o. 

carrot  ['kaerst]  gele wortel, peen. 

carry ['kseri] dragen, (ver)voeren; 
(over-, mee)brengen; behalen, weg- 
dragen; er door krijgen; aannemen; 
(bij zich) hebben, bevatten; op- 
brengen, geven [rente]; -— oneself, 
zich houden, zich gedragen; -~ /'/ 
too jar, het te ver drijven; '— o f f, 
weg-, afvoeren [water], ontvoeren; 
behalen; ('t) er afbrengen; -~ o n, 
voortzetten; doorzetten, doorgaan; 
drijven, uitoefenen, voeren; jig huis- 
houden; zich aanstellen; ■ — ■ out, 
ten uitvoer brengen. 

cart [ka:t] kar, wagen; vt vervoeren 
(met een wagen). 

cartage ['ka:tid3] sleeploon o\ ver- 
voer o  per as. 

carter ['kaita] voerman; sleper. 

cartilage  ['kaitilids]  kraakbeen a. 

cart-load  ['ka:tloud]  karrevracht. 

cartoon [ka:'tu:n] (politieke) (spot)- 
prent;  tekenfilm;  beeldverhaal  o. 

cartridge  ['ka:trid3]  patroon. 

cartwright ['ka:trait]  wagenmaker. 

carve [ka:v]  (voor)snijden, kerven. 

case [keis] (pak)kist, kast; overtrek 
o 8i m, foedraal o, etui o; tas 
trommel, koker; geval o; (rechts) 
zaak; argument o, argumenten 
naamval; in — ..., voor liet geval 
dat...; in  —  oj..., in geval van.. 

cash [kaej] (gereed) geld o\ kas, kas 
sa; — {down'), contant; --' on de 
livery, rembours o\ in — , aan con- 
tanten;  be  in  {out  of)   — ,  goed 


(niet)  bij kas zijn;  vt innen. 
cash-book  ['kaejbuk]  kasboek o. 
cashier  [ks'Jis]  kassier,  caissiere;  vt 

afdanken,  zijn conge geven. 
cash payment  ['kaejpeimant]  contante 

betaling. 
cash  price  ['kaejprais]  prijs  a  con- 
tant. 
casing  ['keisirj]  foedraal  o,  overtrek 

o 8i m,  omhulsel  o,  verpakking. 
cask  [ka:sk]  vat o. 
cast [ka:st] worp, gooi; gietvorm; af- 

gietsel  0,  model  o;  bezetting,  rol- 

verdeling;  aard,  soort,  tikje  o;  vt 

werpen;  gieten  [ijzer];   uitbrengen 

[stem];  —  up, opwerpen, opslaan; 

optellen; V.T. & V.D. v. cast. 
castaway ['kaistawei] schipbreukeling; 

verworpeling;  aj  uit  de  koers  ge- 

dreven;  verongelukt. 
caste  [ka:st]  kaste. 
castigate ['ksestigeit]  kastijden. 
castigation  [kjesti'geijan]  kastijding. 
casting ['ka:stir|] gietsel o\ gietstuk o. 
cast-iron  ['kaist'aian]  gietijzer  o. 
castle ['ka:sl] slot o, kasteel o\ — s in 

the air, luchtkastelen. 
castor  ['kaista]  kastoren  hoed;  rol- 

letje  o  [onder  meubel];  strooier; 

set  oj  ■ — 'J,  olie-en-azijnstel  o. 
castor  oil  ['kaists'rDil]  wonderolie. 
casual ['ka£3U3l]  toevallig; los [werk- 

man] ; slordig, nonchalant. 
casualty  ['kae3U3lti]  toeval  o\ verlies 

o\ casualties, doden en gewonden. 
cat  [kaet]  kat. 
catalogue  ['kaetsbg]  catalogus;  vt 

catalogiseren. 
cataract  ['ksetsraskt]  waterval. 
catastrophe  [ks'tsestrsfi]  ramp. 
catch  [kastj] vangst; klink; vt vatten; 

(op)vangen;  pakken,  grijpen;  be- 

trappen; oplopen, te pakken krijgen; 

raken, treffen;  (in)halen;  -^  //, er 

van langs krijgen. 
catching  ['kietjig]  besmettelijk,  aan- 

stekelijk; pakkend. 
catchword  ['kaetj'ward]  wachtwoord 

o\  (partij)leus. 


catechism 


36 


certify 


catechism  ['kstikizm]  catechismus. 
categorical  [kasti'gorikl]  categorisch, 

stellig,  uitdrukkelijk. 
category  ['kstigsri]  categorie. 
cater  ['keita]  '~ for, verzorgen, zor- 

gen voor,  bedienen, leveren. 
caterer  ['keitara]  leverancier,  restau- 
rateur. 
caterpillar  ['ksetapila]  rups. 
cathedral  [k3'6i:dr3l] kathedraal. 
catholic ['kasGalik] algemeen, ruim, 

veelzijdig;  katholiek. 
Catholicism  [ka'BDlisizm]  katholicis- 

me o. 
catkin ['ka;tkin] katje o [v. wilg &]. 
cattle  ['kastl]  vee o. 
cattle plague ['ka^tlpleig] veepest. 
cattle show ['kaetljou] veetentoonstel- 

ling. 
caught  [kD;t] V.T. & V.D. v. calch. 
cauldron  ['koildrsn]  ketel. 
cauliflower  ['kDliflaua]  bloemkool. 
caulk  [kD:k]  kalefateren, breeuwen. 
causal  ['k3:z3l]  oorzakelijk. 
cause  [kD:z]  oorzaak,  reden;  proces 
o;  in  a good  — ,  voor  een  goede 
zaak;  vt  veroorzaken;  doen,  laten. 
caustic  ['koistik]  bijtend,  scherp. 
caution ['k3:J'3n] cm-, voorzichtigheid; 

waarschuwing;  vt waarschuwen. 
cautious  ['kaijas]  om-,  voorzichtig. 
cavalry  ['kEevslri]  cavalerie. 
cave  [keiv]  hoi o, grot. 
cavern  ['kasvsn]  spelonk. 
caviar (e)   [ka^vi'a:]  kaviaar. 
cavil ['kjevil]  haarkloven, vitten  (op, 

at). 
cavity ['ksviti] holte. 
caw  [ko:]  krassen  [v.  raaf]. 
cayman ['keimsn] kaaiman. 
cease  [si:s]  ophouden  (met, from), 

staken. 
ceaseless  ['si:slis]  onophoudelijk. 
cedar  ['siids]  ceder. 
cede [si:d]  afstaan, afstand doen van. 
ceiling  ['si:Iir)]  plafond o, zoldering. 
celebrate ['selibreit] vieren;  (de mis) 

opdragen,  celebreren;  feestvieren. 
celebrated  ['selibreitid]  beroemd. 


celebration  [seli'breijan]  viering; 

feest o. 
celebrity  [si'lebriti]  beroemdheid. 
celerity  [si'leriti]  spoed. 
celery  ['sebri]  selderij. 
celestial [si'lestial]  hemels, heme!-. 
celibacy  ['seiibasi]  ongehuwde  staat. 
cell  [sel]  eel. 
cellar  ['seb]  kelder. 
cellular   ['seljub]   celvormig;  cellu- 

lair; eel-. 
Celt  [selt, kelt]  Kelt. 
Celtic  ['sel-, 'keltik]  Keltisch. 
cement  [si'ment]  cement o & m. 
cemetery  ['semitri]  begraafplaats. 
cenotaph ['senstaif] grafmonument o. 
censor  ['senss]  censor, zedenmeester; 

vt censureren. 
censorious  [sen'sDirias]  vitterig. 
censorship  ['sensajip]  eensuur. 
censurable  ['senj'arabl]  berispelijk. 
censure ['senja]  berisping, afkeuring, 

(ongunstige)  kritiek;  vt  (be)kriti- 

seren, afkeuren, berispen. 
census  ['sensas]  (volks) telling. 
centenary  [sen'tiinari]   eeuwfeest  o\ 

aj honderdjarig. 
centipede  ['sentipi:d]  duizendpoot. 
central  ['sentral]  eentraal, middel-, 

midden-, kern-, hoofd-. 
centralize  ['sentralaiz]  eentraliseren. 
centre ['senta] centrum o, middelpunt 

o\ consultatiebureau o;  ■ — -  of grav- 
ity, zwaartepunt o. 
century ['sentjuri] eeuw. 
cereals  ['siarialz]  graan  o\  haver- 

vlokken, roggevlokken e.d. 
ceremonial  [seri'mounjal]  ceremoni- 

eel  (o). 
ceremonious  [seri'mounjas]  vorme- 

lijk,  plechtig. 
ceremony  ['serimani]  plechtigheid; 

plichtpleging. 
certain  ['sartn]  zeker  (van,  of). 
certainty  ['sa:tnti]   zekerheid. 
certificate [sa/tifikit] getuigschrift o, 

eertifieaat o,  diploma o. 
certified  ['sa:tifaid]  gediplomeerd. 
certify  ['sa:tifai]  verzckeren,  verkla- 


cessation 


37 


Charlemagne 


ren;  waarmerken. 
cessation  [se'seijsn]  stilstand. 
cession  ['sejsn]  (boeclel)af stand. 
chafe  [tjeif]  schuren,  schaven  [de 

huid];  (zich)  ergeren. 
chaff [tja:f] kaf o\ vt gekscheren met, 

voor de gek houden, plagen. 
chaffer  ['tjaefa]  loven en bieden. 
chafing-dish ['tjeifirjdif] komfoor o. 
chain  [tjein] ketting; keten; reeks; vt 

ketenen;  ■ — '  up,  vastleggen. 
chain store ['tJeinstD:] filiaal(bedrijf) 

o. 
chair  [tjea]  stoel,  zetel;  leerstoel; 

voorzittersstoel, voorzitterschap o, 

voorzitter. 
chairman  ['tjesmsn]  voorzitter. 
chalice  ['tjaelis]  kelk; beker. 
chalk  [tjD;k]  krijt o;  not by a long 

— , op geen stukken na. 
chalky ['tjD:ki] krijtachtig. 
challenge   ['tJjElin(d)3]   uitdaging; 

wraking;   vt   uitdagen;   betwisten, 

wraken;   aanroepen ■ [door   schild- 

wacht] ;  —  cup, wisselbeker. 
chamber  ['tjeimbs]  kamer;   —   oj 

commerce, kamer van koophandel. 
chamberlain  ['tjeimbslin]  kamerheer. 
chambermaid  ['tjeimbameid] kamer- 

meisje o. 
chameleon  [ka'miilisn]  kameleon  o 
chamois  ['Jzemwa:]  gems. [& w. 

champagne  [Jam'pein]  champagne. 
champion  ['tjaempjsn]  kampioen; 

voorvechter;  vt strijden voor, voor- 

staan, verdedigen. 
championship  ['tjaempjanfip]  kam- 

pioenschap o\ jig verdediging, voor- 

spraak. 
chance [tja:ns] toeval o; kans; by ■—, 

toevallig;   vi   gebeuren;  ■ — '  upon, 

toevallig vinden, ontmoeten; vt wa- 

gen; aj toevallig. 
chancellor  ['tjatnssb]  kanselier. 
chandelier  [Jaenda'Iia]   kroonluchter. 
change [tjein(d)3] verandering; klein- 

geld o; Change, de Beurs; vt (ver)- 

wisselen,  om-,  verruiien,  verande- 

ren   (van);   — •   {carriages) ,  over- 


stappen; — {one's clothes), zich 
verkleden; ■ — ■ one's mind, zich be- 
denken; — over, over-, omschake- 
Jen  (op, to); overgaan  (tot, to). 

changeable ['tjein(d)33bl] verander- 
lijk. 

channel ['tjasnl] (vaar)geul; kanaal 
o; jig baan, weg. 

chant [tjaint] gezang o\ dreun; vt 
(be)zingen; opdreunen. 

chaos  ['keiDs]  chaos. 

chaotic  [kei'Dtik]  chaotisch. 

chap [tjsp] kerel, vent; spleet; kloof, 
barst;  vt splijten,  doen barsten. 

chapel  ['tjaepal]  kapel; kerk. 

chaplain  ['tjaeplin]  (huis)kapelaan; 
veldprediker,  aalmoezenier. 

chapter  ['tj^pta]  hoofdstuk  o. 

char  [tja:]  verkolen. 

character ['ksrikts] karakter o, ken- 
merk o; hoedanigheid, rol; persoon, 
figuur, type o\ getuigschrift o\ let- 
ter. 

characteristic  [kserikta'ristik]  karak- 
teristiek, kenmerkend. 

characterize ['kasriktaraiz] kenmerken. 

charcoal  ['tJa:koul]  houtskool. 

charge [tjaids] last, lading; opdracht; 
zorg; pleegkind o, patient, pupil; 
(on)kosten, prijs; aanval, charge; 
beschuldiging; be in — dienst heb- 
ben, in functie zijn; in ^^ oj, be- 
last met (de zorg voor); toever- 
trouwd aan, onder de hoede van; 
lay it to his — , het hem ten laste 
leggen; vt (be)laden, belasten; op- 
dragen; (be)rekenen; debiteren; be- 
schuldigen (van, with); aanvallen, 
chargeren; — jor, in rekening bren- 
gen,  vragen voor. 

chariot  ['tjasriat]  wagen. 

charitable ['tjaeritsbl] liefdadig, lief- 
derijk,  barmhartig;  zacht. 

charity ['tjjeriti] liefdadigheid, liefde; 
mildheid; — begins at home, het 
hemd is  nader dan de rok. 

charlatan  ['Jailstsn]  kwakzalver. 

Charlemagne ['Jaib'mein] Karel de 
Grote. 


Charles 


38 


chill 


Charles  [tja:lz]  Karel. 

charm  [tjaim]  tovermiddel  o\  tover- 

woord  o\  betovering,  bekoring;  vt 

betoveren,  bekoren. 
charming  ['tjaimirj]  bekoorlijk; aller- 

aardigst,  verrukkelijk. 
chart  [tja:t]  tabel;  C2ee)kaart;  vt in 

kaart brengen. 
charter  ['tj'a;t3]  charter  o,  handvest 

o\ octrooi o\ oorkonde; vt charteren, 

huren  [schip]. 
charwoman ['tjaiwuman] werkvrouw. 
chase  [tjeis]  jacht, vervolging; groef; 

vt  jagen;  achtervolgen. 
chaser  ['tjeisa]  jager. 
chasm  [kaezm]  kloof,  afgrond. 
chaste  [tjeist]  kuis, eerbaar. 
chastise  [tjaes'taiz]  kastijden. 
chastisement ['tjasstizmsnt] kastijding. 
chastity  ['tjaestiti]  kuisheid,  eerbaar- 

heid. 
chat  [tjaet]  gepraat o\ vt keuvelen. 
chatter ['tjaeta] geklapper o\ gesnater 

o\  vi  klapperen;  snateren,  kakelen. 
chatterbox ['tjEtaboks]  babbelkous. 
chatty ['tjasti] spraakzaam; babbelziek. 
cheap  [tjiip]  goedkoop. 
cheapen  ['tjiipn]  afslaan,  in  prijs 

(waarde)  verminderen. 
cheat  [tjiit]  bedrog o\  bedrieger;  vt 

bedriegen. 
check  [tjek]  schaak;  beteugeling, be- 

lemmering,  tegenslag;  controle;  re- 

gu  o,  sortie,  fiche  o  Si  v\  ruit;  vt 

beteugelen;  tegenhouden;  belemme- 

ren;  controleren. 
checkmate ['tjek'meit] schaakmat 

(zetten). 
cheek  [tji:k]  wang;  brutaliteit. 
cheeky ['tjiiki]  brutaal. 
cheer  [tjia]  vrolijkheid,  opgeruimd- 

heid; toejuiching, hoera(geroep)  o\ 

of  good   ■ — ■,   opgeruimd;   goeds- 

moeds; vt opvrolijken; aanmoedigen; 

toejuichen; vi juichen;  • — ■ up,raoed 

scheppen  (geven). 
cheerful ['tjiaful] vrolijk, opgeruimd. 
cheerless  ['tjislis]  triest,  somber. 
cheese  [tjirz]  kaas. 


cheesemonger  ['tJiizmAtjga]  kaasko- 

per. 
chemical  ['kemikl]  chemisch,  schei- 

kundig;  chemisch produkt  a. 
chemist  ['kemist]  scheikundige;  apo- 

theker. 
chemistry ['kemistri]  scheikunde. 
cheque  [tjek]  cheque. 
chequer  ['tjeka]  ruiten;  schakeren. 
cherish ['tjerij] liefhebben; koesteren. 
cherry ['tjeri] kers. 
chervil ['tjaivil]  kervel. 
chess  [tjes]  schaak (spel)  o. 
chess-board  ['tjesbsid]  schaakbord o. 
chess-man ['tjesmasn] schaakstuk o. 
chest  [tjest]  kist, koffer;  borst(kas); 

—  of drawers,  latafel. 
chestnut  ['tfesn.vt]  kastanje;  aj kas- 

tanjebruin. 
chew  [tju:]  kauwen;  pruimen. 
chewing-gum  ['tJuiirjgAm]  kauwgom 

m  of  o. 
chicane   [Ji'kein]  vitterij;  vi  vitten. 
chicken  ['tjikin]  kuiken  o\  kip  [als 

gerecht] . 
chicken-pox ['tjikinp^ks] waterpok- 

ken. 
chicory  E'tjiksri]  cichorei;  Brussels 

lof o. 
chid  [tjid]  V.T.  & V.D.  V.  chide. 
chidden  ['tjidn]  V.D.  v.  chide. 
chide  [tjaid]  (be)knorren, berispen. 
chief  [tji;f]  hoofd o, chef, leider; aj 

voornaamste, opperste, hoofd-; com- 
mander in  — , opperbevelhebber. 
chiefly  ['tji:fli]  hoofdzakelijk. 
chieftain  ['tji:ftin]   (opper) hoofd  o. 
chilblain  ['tjilbleinl  winter  [aan 

handen of voeten]. 
child  [tjaild]  kind o. 
childhood  ['tjaildhud]  kindsheid. 
childish  ['tjaildij]  kinderachtig,  kin- 

derlijk, kinder-. 
childless  ['tjaildlis]  kinderloos. 
childlike  ['tjaildlaik]  kinderlijk. 
children  ['tjildran]  meerv. v.  child. 
chill  [tjil]  kilheid,  koude,  koelheid; 

aj  koud,  kil,  koel;  vt doen  bekoe- 

len  (bevriezen). 


chilly 


39 


churlish 


chilly  ['tjili]  kil,  kouwelijk. 

chime [tjaim] klokkenspel o\ gelui o; 

vi luiden. 
chimera  [kai'miara]  hersenschim. 
chimerical  [kai'merikl]  hersenschim- 

mig. 
chimney  ['tjimni]  schoorsteen; 

lampeglas o. 
chimney-piece ['tj'imnipi:s]  schoor- 

steenmantel. 
chimney-sweep (er)  ['tj'imniswi:p(a)] 

schoorsteenveger. 
chin [tjin]  kin. 

China  ['tjains]  China o\  a; Chinees. 
china  ['tjaina]  porselein o\ aj porse- 

leinen. 
Chinaman  ['tjainaman]  Chinees. 
Chinese  ['tjai'ni:z]  Chinees,  Chine- 

zen; aj Chinees. 
chink  [tjirjk]  spleet, reet. 
chintz  [tjints]  sits  o. 
chip  [tjip]  spaander;  snipper;  fiche 

o &. v;  -~j-,  frites, friet. 
chirp  [tj3:p]  tjiipen. 
chisel E'tJizI] beitel; vt  (uit)beitelen. 
chit [tjit]  peuter, ding o; briefje o. 
chivalrous  ['(t)J'iv3lr3s]  ridderlijk. 
chivalry  ['(t)Jiv3lri]  ridderhjkheid. 
chlorine ['kb:ri:n] chloor. 
chloroform  ['kbirsfaim]  chloroform. 
chlorosis  [kb'rousis]  bleekzucht. 
chock-full  ['tjok'ful]  prop-, tjokvol. 
chocolate  ['tjDklit]  chocola(de), cho- 

colaatje o. 
choice  [tjDis]  keus,  verkiezing, 

(voor)keur;  aj  uitgelezen,  uitge- 

zocht, keurig, fijn. 
choir  ['kwaia]  koor o. 
choke  [tjouk]  doen  stikken,  verstik- 

ken; verstoppen; stikken. 
cholera  ['ksbrs]  cholera. 
choleric  ['kjlsrik]  oplopend; toornig. 
choose  [tjuiz]  kiezen. 
chop  [t^Dp]  kotelet; kaak; vt kappen, 

hakken;  ruilen. 
chopper t'tJDpa]  hakmes o. 
choral  ['kD:r3l]  koor-,  zang-. 
choral (e)  [k^'rail] koraal o. [o. 

chord  [kD:d]  snaar;  koorde;  akkoord 


chorister  ['korists]  koorzanger; koor- 

knaap. 
chorus  ['kD:r3s]  koor o; refrein o. 
chorus-girl  ['k3:rasg3:l]  koriste. 
chose  [tjouz]  V.T.  v.  choose. 
chosen  ['tjouzn]  V.D. v. choose; uit- 

verkoren. 
Christ [kraist] Christus. 
christen  ['krisn]  dopen, noemen. 
Christendom  ['krisndam]  christen- 

heid. 
christening ['krisnirj] doop. 
Christian ['kristjan] christen; aj chris- 

telijk,  christen-;  ■ — ■  name,  doop- 

naam, voornaam. 
Christianity [kristi'aeniti] Christendom 

o;  christenheid. 
christianize ['kristjanaiz] kerstenen. 
Christmas ['krismas] Kerstmis; kerst-. 
Christmas  box  ['krismssbsks]  kerst- 

geschenk o\ kerstfooi. 
Christmas  carol  ['krismss'kaeral] 

kerstlied o. 
chrome  [kroum]  chroom o. 
chromium ['kroumiam] chroom o. 
chromium-plated  ['kroumiampleitid] 

verchroomd. 
chronic  ['krDnik]  chronisch. 
chronicle  ['krDnikl]  kroniek. 
chronology [kra'nobdsi]  tijdreke- 

ning. 
chronometer  [kra'nomita]  chrono- 
meter. 
chubby  ['tjAbi]  mollig,  poezelig. 
chuck  [tjAk]  streek  [onder de kin]; 

vt  (zacht)  kloppen,  strijken;  smij- 

ten;  de  brui  geven  van. 
chuckle  [tjAkl]  klokken   o;   onder- 

drukte lach; vi klokken; onderdrukt 

lachen, gnuiven. 
chum  [tjAm]  kameraad. 
chunk  [tjAfjk]  brok  m  St. v oi o, 

homp. 
church  [tjaitj]  kerk. 
churchwarden  ['tja:tj'w3:dn]  kerk- 

meester,  kerkvoogd;  gouwenaar. 
churchyard  ['tja:tj'ja:d]  kerkhof  o. 
churl  [tja.l]  boer(enpummel). 
churlish  ['tjailij]  lomp. 


churn 


40 


claw 


churn  [tjain]  karn; melkbus; vt kar- 

nen. 
cider  ['saida]  cider,  appelwijn. 
cigar  [si'ga:]  sigaar. 
cigar-case  [si'ga:keis]  sigarenkoker. 
cigarette  [sigs'ret]  sigaret. 
cigar-holder  [si'gaihould?]  sigare- 

pijpje o. 
cinchona  [sig'kouna]  kina. 
cinder  ['sinda]  sintel. 
Cinderella  [sinds'reb]  Assepoester; 

fig assepoester. 
cine-camera ['sini'ksemara] filmtoe- 

stel o. 
cinema ['sinims]  cinema, bioscoop. 
cinnamon  ['sinsman]  kaneel. 
cipher ['saifa] cijfer o\ cijferschrift o; 

a mere — , jig een nul; vi cijferen, 

rekenen. 
circle  ['s3:kl]  cirkel,  kring;  vt 

(rond)draaien, cirkelen. 
circuit  ['s3:kit]  kring(loop), omtrek; 

omweg;  rondgang;  rondvlucht; 

(stroom)baan. 
circuitous [s3;'kjuit3s] a — road, een 

omweg. 
circular  ['saikjub]  circulaire; a'^ 

rond; ~' letter, rondschrijven o\ — 

ticket, rondreisbiljet o. 
circulate  ['s3:kjuleit]  in omloop zijn 

(brengen) . 
circulation  [ssikju'leijan]  omloop; 

opiaag  [v. krant]. 
circumference  [ss'kAmfarans]  om- 
trek. 
circumstance  ['s3:k3mst3ns]  omstan- 

digheid. 
circumstantial [saiksm'staenjal]  om- 

standig,  uitvoerig;  bijkomstig. 
circus  E'saikas]  circus  o  8i  m;  rond 

plein o. 
cistern  ['sistan]  (regen)bak. 
citadel  ['sitsdl]  citadel. 
citation [sai'teijan] dagvaarding; aan- 

haling. 
cite  [sait]  dagvaarden;  aanhalen; 

noemen. 
cithern  ['si93n]  citer. 
citizen  ['sitizan]  burger; staatsburger. 


city  ['siti]  (grote)  stad;  binnenstad. 

civic ['sivik] burgerlijk, burger-; ste- 
delijk,  stads-. 

civil ['sivil] burgerlijk, burger-, ci- 
vic!; beleefd, beschaafd. 

civilian  [si'viljan]  burger. 

civility  [si'vilitij  beleefdheid. 

civilization  [sivilai'zeijan]  bescha- 

civilize ['sivilaiz] beschaven. 

clad  [klasd]  V.T.  & V.D.  v.  clothe. 

claim [kleim] eis; aanspraak, vorde- 
ring; reclame; vt (op)eisen, aan- 
spraak maken  op;  beweren. 

claimant  ['kleimant]  eiser. 

clamber  ['klzemba]  klauteren. 

clammy  ['klsemi]  klam;  kief. 

clamorous  ['klaeraaras]  luid(ruchtig). 

clamour ['klsema] geroep o\ getier o\ 
vi roepen, tieren. 

clan  [klsn]  stam, geslacht o\ kliek. 

clandestine [kleen'destin] heimelijk, 
geheim, clandestien. 

clap  [klsep]  klappen,  slaan. 

clapper  ['klaepa]  klapper,  klepel. 

claret  ['klserat]  bordeaux (wijn). 

clarify  ['klserifai]  klaren,  zuiveren; 
verhelderen;  klaar worden. 

clarinet  [klseri'net]  klarinet. 

clarion ['klserian] klaroen. 

clarity  ['klasriti] helderheid. 

clash [kicej] gekletter o; conflict o; 
botsing; vi kiinken, kletteren; bot- 
sen; — with, in botsing komen met, 
indruisen  tegen;  vloeken  met. 

clasp  [kla:sp]  slot  o\  omhelzing; 
handdruk;  greep;  vt  sluiten;  om- 
klemmen, omhelzen. 

clasp-knife  ['kla:spnaif]  knipmes  o. 

class [kla:s] klas(se); vt rangschik- 
ken, indelen. 

classic ['klaesik] klassiek. 

classify  ['klssifai]  classificeren. 

clatter  ['kljeta]  klepperen, kletteren, 
rammelen. 

clause  [kb:z]  clausule; bijzin. 

claustral   ['kb:stral]   kloosterachtig. 

claw [kb:] klauw; schaar; haak; vt 
in  zijn  klauwen  grijpen,  klauwen, 


clay 


41 


krabben;  flikflooien. 

clay [klei] klei, leem o & in\ aj van 
klei,  lemen, aarden. 

clean [kliin] schoon, rein; totaal, he- 
lemaal [vergeten] ; — shaven, glad- 
geschoren; vt reinigen, schoonma- 
ken, poetsen. 

cleaner ['klirna] schoonmaker, reini- 
ger;  stofzuiger. 

cleaning  ['kliinirj]  schoonmaak. 

cleanly ['klenli] zindelijk; ['kli:nli] 
schoon, rein. 

cleanse  [klenz]  reinigen, zuiveren. 

clear [klis] klaar, helder, duidelijk; 
dun [v. seep]; veilig, vrij; vt zui- 
veren, leeghalen, vrijmaken, ont- 
ruimen; schoonvegen; opruimen; 
verhelderen; ophelderen; aanzuive- 
ren, vereffenen [rekening] ; uit-, in- 
klaren; springen over; • — the table, 
de tafel afnemen; — one's throat, 
de keel schrapen; ■ — ■ the way, 
ruim  baan  maken. 

clearance ['klisrsns] opheldering; op- 
ruiming;  —  sale,  uitverkoop. 

clearing  ['klisrig] verrekening. 

clearly ['kliali] klaar, helder, duide- 
lijk;  klaarblijkelijk. 

clear-sighted  ['klia'saitid]  scherp- 
ziend. 

cleave  [kli:v]  kloven,  splijten, 
(door)klieven. 

clef  [kief]  (muziek)sleutel. 

cleft [kleft] kloof, spleet, barst; V.T. 
& V.D. V. cleave. 

clemency  ['klemansi]  zachtheid  [v. 
weer] ;  goedertierenheid. 

clement  ['klemant]  zacht  [weer]; 
goedertieren. 

clench [klenj] op elkaar klemmen; 
(om)klemmen; ballen [de vuist]. 

clergy  ['kl3:d3i]  geestelijkheid. 

clergyman  ['kbidsimsn]  geestelijke, 
dominee. 

clerical ['klerikl] geestelijk; schrij- 
vers-, klerken-; — error, schrijf- 
fout. 

clerk  [kla:k]  klerk,  schrijver:  kan- 
toorbediende;  griffier. 


cloth 

clever  ['kleva]  knap. 

clew  [klu:]  kluwen o. 

click  [klik]  getik  o;  pal;  vt  tikken. 

client  ['klaisnt]  client(e); klant. 

cliff  [klif]  steile rots. 

climate  ['klaimit]  luchtstreek,  kli- 
maat o. 

climb [klaim] klim; vt klimmen; ■ — ■ 
doivn, een toontje lager zingen; vt 
beklimmen, klimmen in of op. 

clime  [klaim]  zie  climate. 

clinch [klinj] vastklinken; beklinken; 
elkaar vastgrijpen  [boksen]. 

cling [klir)] (aan)kleven, aanhangen; 
zich vastklemmen (aan, to). 

clinic  ['klinik]  kliniek. 

clink [klirjk] (doen) klinken, klinken 
met. 

clip [klip] knijper; vt (be)snoeien; 
knippen; scheren [schapen]; ^- his 
wittgs, hem kortwieken. 

clique  [kli:k]  kliek. 

cloak  [klouk]  mantel. 

cloak-room ['kloukrum] kleedkamer, 
vestiaire, garderobe. 

clock  [kbk]  klok;  uurwerk o. 

clod  [kbd]  kluit,  aardkluit. 

clog [kbg] klomp; belemmering; vt 
tegenhouden, belemmeren; over- 
laden; verstoppen. 

cloister  ['kbista]  klooster o. 

close [klous] gesloten, dicht; nauw; 
benauwd; nauwkeurig, (van) nabij; 
scherp, streng; vinnig [strijd]; in- 
tiem, innig, dik [v. vrienden]; gie- 
rig; (dicht)bij; — {up)on, (dicht)- 
bij, bijna; [klouz] slot o, eind o\ 
vt sluiten, eindigen; ■ — • down, slui- 
ten [fabriek]; — up, (aan)sluiten; 
verstoppen. 

close-fisted  ['klous'fistid]  gierig. 

closely ['klousli] dicht (op elkaar), 
nauw;  van nabij;  nauwkeurig. 

closet ['kbzit]  kamertje o, kabinct o. 

closure  ['klouga]  sluiting;  slot  o. 

clot [kbt] klonter; klodder; vi klon- 
teren,  stollen. 

cloth [kb6] laken o\ doek o 8i m 
[stofnaam],  doek m  =  lap;  tafel- 


clothe 42 

laken o; ■ — • binding, linnen band. 
clothe  [klouS]  kleden, bekleden. 
clothes  ['klouSz]  k]e(de)ren. 
clothes-horse  ['klou3zhD:s]  droog- 

rek o. 
clothes-peg ['klouSzpeg] wasknijper. 
clothier  ['klouSia]  Jakenkoper. 
clothitig  ['klouSir)]  (be)kleding;  in- 

kleding. 
clotty  ['kbti]  klonterig. 
cloud  [klaud]  wolk;  vt  bewolken; 

verduisteren,  benevelen. 
cloudy ['klaudi] bewolkt; troebel, be- 

trokken;  duister. 
clout  [klaut]  (vaat)doek. 
clove  [klouv]  kruidnagel;  anjelier. 

V.T. V.  cleave. 
cloven  ['klouvn]  V.D. v. cleave. 
clover  ['klouvs]  klaver. 
clown  [klaun]  clown,  hansworst. 
clownish  ['klaunij]  lomp. 
club  [kUb]  knuppel;  golfstok;  club; 

'— (j-),  klaveren  [kaartspel]. 
clubfoot ['kUb'fut] horrelvoet. 
cluck  [kUk]  klokken  [kip]. 
clue  [klu:]  draad, aanwijzing. 
clump  [kUmp] klomp. 
clumsy  ['kUmzi]  lomp, onhandig. 
clung  [kUr)]  V.T. & V.D. v. cltng. 
cluster  ['kUsts]  tros; groepje o. 
clutch  [kUtJ]  greep,  klauw;  koppe- 

ling [v. auto]; vt grijpen. 
coach  [koutj]  rijtuig  o,  koets,  dili- 
gence;  repetitor;  trainer;  vt  klaar- 

maken  (voor een examen); trainen. 
coachman  ['koutjmsn]  koetsier. 
coachwork  ['koutJw3:k]  carrosserie. 
coagulate  [kou'asgjuleit]  (doen) 

stremmen,  (doen) stollen. 
coagulation [kouaegju'leijan] strem- 

ming, stolling. 
coal  [koul]  (steen)kool. 
coal-box  ['koulboks]  kolenbak. 
coalition  [koua'lijsn]  verbond  o. 
coal-pit  ['koulpit]  kolenmijn. 
coal-scuttle ['koulsk.\tI] kolenemmer. 
coarse  [k^is]  grof,  raw. 
coast  [koust]  kust. 
coastal ['koustal] kust-, 


cognate 


coasting-vessel  ['koustirjvesal]  kust- 
vaarder. 

coat [kout] jas; (dames) mantel; be- 
dekking; laag [verf]; vlies o; vel 
o, huid, vacht; schil; — oj arms, 
wapen(schild) o; vt bekleden; be- 
dekken; — ed, gejast; beslagen 
[tong]. 

coat-tail  E'koutteil]  jaspand. 

coax  [kouks]  vleien. 

cobble  ['kobi]  kei. 

cobbler  ['kjbb]  schoenlapper. 

cobweb  ['kDbweb]  spinneweb o. 

cock [ksk] haan; mannetje o [v. vo- 
gels]; kraan; (hooi)opper; vt schuin 
(op een oor) zetten [hoed]; spit- 
sen [de oren]; overhalen [geweer]. 

cockade  [ks'keid]  kokarde. 

cockatoo [kDks'tu;] kaketoe. 

cockchafer  ['k^ktjeifa]  meikever. 

cockleshell ['kDklJel] schelp; notedop 
[van een scheepje]. 

Cockney  ['k^kni]  Londenaar. 

cockpit ['kskpit] cockpit; stuurhut [v. 
vliegtuig];  strijdperk  o. 

cockroach  ['kokroutj]  kakkerlak. 

cocksure ['ksk'Jua] zo zeker als wat; 
positief. 

cocktail ['kskteil]  cocktail [drank]. 

coco (a)  ['koukou]  kokosnoot. 

cocoa  ['koukou]  cacao (boom). 

coco (a) -nut ['kouksnAt] kokosnoot. 

cocoon  [k^'kuin]  cocon  [v. zijde- 
rups]. 

cod [kDd] kabeljauw. 

code [koud] code; wetboek o\ regels, 
voorschritten. 

cod-fish ['kodfij] kabeljauw. 

cod-liver oil ['kDdlivs'rDil] levertraan. 

coerce  [kou'sis]  dwingen  (tot,  into). 

coercion  [kou'aijsn]  dwang. 

coercive  [kou'3:siv]  dwingend; 
dwang-. 

coffee  ['kDfi]  koffie. 

coffer  ['kDfs]  koffer,  (geld)kist. 

coffin  ['kDfin]  doodkist. 

cog  [kjg]  tand  [v.  rad]. 

cognate ['kogneit] verwant (aan, to, 
with) , 


cog-wheel 


43 


comedy 


cog-wheel ['logwi:!] tand-, kamrad o. 
coherence  [kou'hiarsns]  samenhang. 
coherent [kou'hiarant] samenhangend. 
coif  [ksif]  huif,  kap,  mutsje  o. 
coil  [kDil]  kronkel(ing),  winding; 

inductieklos. 
coin  [kDin]  munt;  geld(stuk)  o;  vl 

slaan  [munt];  munten;  verzinnen; 

maken. 
coincide  [kouin'said]  samenvallen. 
coincidence  [kou'insidans]  samen- 

loop;  toeval  o. 
coke  [kouk]  cokes. 
cold  [kould]  kou(de),  verkoudheid; 

a'l koud,  koel. 
colic  ['kolik]  koliek  o &i v. 
collaborate  [ka'laebsreit]  mede-,  sa- 

menwerken. 
collaboration  [kaljeba'reijsn]  mede-, 

samenwerking. 
collaborator  [ka'laebareits]  mede- 

werker. 
collapse [ka'laeps]  in(een)storten; in- 

eenzakken;  mislukken. 
collapsible  [ks'lsepssbl]  opvouwbaar 

[boot]. 
collar  ['kola]  kraag;  boord  o  Si  m, 

boordje <?; halsband; vt bij de kraag 

pakken;  een  halsband  aandoen. 
collarbone  ['kabboun]  sleutelbeen o. 
collateral  [ko'laetsral]  zijdelings,  zij-. 
colleague  ['kDli;g]  ambtgenoot,  col- 

lega. 
collect  [ka'lekt]  verzamelen,  inzame- 

len, collecteren, ophalen; innen; — 

oneself, zich herstellen. 
collected  [ka'Iektid]  bedaard. 
collection  [ka'lekjsn]  verzameling; 

collecte;  incassering;  buslichting. 
collective  [ka'lektiv]  collectief, geza- 

menlijk,  gemeenschappelijk. 
collector  [ks'lekts]  verzamelaar;  col- 

lectant;  incasseerder;  ontvanger. 
college  ['k^lids]  college o;  (afdeling 

van)  universiteit. 
collide  [ka'Iaid]  (tcgen  elkaar)  bot- 

sen,  in  aanvaring  komen. 
collier   ['kalis]  mijnwtrker,  kolen- 

schip o. 


colliery  ['koliari]  kolenmijn. 
collision  [ka'lissn]  botsing,  aanva- 
ring. 
collop  ['kDbpJ  lapje o  [vlees]. 
colloquial  [ka'loukwial]  gemeen- 

zaam,  spreektaal-. 
colloquialism  [ka'loukwislizm]  ge- 

meenzame  zegswijze. 
colloquy  ['kalakwi]  samenspraak. 
collusion [k3'I(j)u:33n]  (geheime) 

verstandhouding. 
Cologne  [ka'Ioun]  Keulen  o. 
colon  ['koubn]  dubbele punt. 
colonel  ['k3:n3l]  kolonel. 
colonial [k3'lounJ3l] koloniaal. 
colonist  ['kobnist]  kolonist. 
colonize  ['kabnaiz]  koloniseren. 
colonnade  [kjb'neid]  zuilenrij. 
colony  ['kobni]  kolonie. 
Colorado beetle  [kob'ra:doubi:tl]  co- 

loradokever. 
colossal  [ks'bsl]  kolossaal. 
colossus  [ka'bsss]  kolos. 
colour ['kAb] verf; kleur;  — s, vaan- 

del o, vlag; vt verven; kleuren. 
colour-blind  ['kAbblaind]  kleuren- 

blind. 
colourful  ['kAbful]  kleurig, schilder- 

achtig, interessant. 
colt  [koult]  veulen o. 
column ['kobm] zuil, kolom; colonne. 
colza  ['kDlza]  koolzaad  o. 
comb  [koum]  kam;  honingraat;  vt 

kammen. 
combat  ['kambst]  gevecht  o;  single 

— ,  tweegevecht  o\  vt bestrijden. 
combination   [kambi'neijan]   verbin- 

ding,  vereniging,  combinatie. 
combine  [kam'bain]   (zich)   verbin- 

den,  (zich)  verenigen;  combineren; 

['kombain]  syndicaat o, consortium 

o;  maai-  en  dorsmachine. 
combustible  [ksm'bAStibl]  brandbaar. 
combustion [kam'bAStJan] verbran- 

ding. 
come  [kAm]  komen;  V.D. v.  come. 
comedian  [ka'miidian]  toneelspeler, 

acteur;  fig  komediant. 
comedy ['komidi] blijspel o. 


comely 

comely  ['kAmli]  bevallig,  knap;  ge- 

past. 
comet  ['komit]  komeet. 
comfort  E'kAmfst]  troost;  gemak  o, 

gerief o, comfort o; welgesteldheid; 

vt  (ver)troosten. 
comfortable  ['kAmfstabl]  behaaglijk, 

aangenaam, geriefelijk, gemakkelijk, 

op zijn gemak. 
comforter  ['kAmfsta]  trooster;  bouf- 

fante; fopspeen. 
comic(al)  ['kDmik(l)]  komisch. 
coming  ['kAmir)]  komst;  aj  (toe)- 

komend. 
comma ['kDma]  komma. 
command  [ka'maind]  bevel  o\  com- 
mando  o;  beheersing;  vt  bevelen; 

commanderen,   aanvoeren;   bestrij- 

ken;   beheersen,   beschikken   over; 

(af)dwingen. 
commander  [ka'marnda]  bevelhebber; 

aanvoerder;  commandant. 
commandment [ka'maindmant] gebod 

o. 
commemorate  [ks'memsreit]  herden- 

ken,  vieren. 
commemoration [kamems'reijan] her- 

denking;  viering. 
commemorative  [ka'memarativ]  her- 

denkings-, gedenk-. 
commence [ka'mens] beginnen. 
commencement  [ka'mensmsnt]  begin 

0. 

commend [ka'mend]  (aan)prijzen; 

aanbevelen. 
commendable  [ks'mendsbl]  prijzens- 

waardig. 
commendation  [kDmen'deiJan] aanbe- 

veling, loftuiting, lof. 
comment  ['koment]  opmerking(en), 

commentaar ;«  of o\  vi opmerken; 

---^ on, commentaar leveren op. 
commentary ['kDmsntari] uitleg, com- 
mentaar m  of  o,  (radio)reportage. 
commentator  ['kDmanteits]  uitlegger, 

commentator,  (radio) reporter. 
commerce  ['kDm3;s]  handel, verkeer 

o; omgang. 
commercial  [ks'maijal]  commercieel, 


44 community 

handels-, bedrijfs-, beroeps-, zaken-, 

zakelijk. 
commission  [ks'mijan]  ]ast(brief); 

opdracht;   (officiers)aanstelling; 

commissie;  vt  machtigen;  opdracht 

geven; bestellen; aanstellen. 
commissionaire  [kamisjs'nea]  kruier, 

besteller;  portier. 
commissioner  [ka'mijsna]  commissa- 

ris. 
commit [ks'mit]  begaan, plegen; toe- 

vertrouwen  (aan,  to);  compromit- 

teren;  ■ — ■  to  prison,  in  de  gevan- 

genis  zetten;  —  oneself, zich  (tot 

iets  ver)binden. 
committee  [ka'miti]  commissie; 

comite o; bestuur o. 
commodious  [ka'moudias]  ruim. 
commodity  [ks'mDditi]  (koop)waar, 

(handels) artikel  o. 
commodore ['kDmsda:] commodore. 
common   ['ksman]   gemeen(schappe- 

lijk);   algemeen;   gewoon;  In   — , 

gemeen(schappelijk); out of the — , 

ongewoon,  buitengewoon. 
commonly  ['lomanli]  gewoon (lijk). 
commonplace ['kDmanpleis] gemeen- 

plaats;  aj  alledaags. 
commons  ['komanz]  burgerstand; 

(House of)  Commons, Lagerhuis o. 
commonwealth  E'kDmsnwelG] ge- 

menebest o. 
commotion [ka'moujan] opschudding. 
communicate [ka'mjuinikeit] medede- 

len  (aan, to)\ gemeenschap hebben 

(met, ivitb). 
communication [ksmjuini'keijan] me- 

dedeling;  gemeenschap,  verbinding. 
communicative  [ks'mjuinikeitiv]  me- 

dedeelzaam. 
communion  [ks'mjuinjan]  gemeen- 
schap; omgang; Avondmaal o, com- 

munie. 
communism  ['kDmjunizm]  communis- 

me o. 
communist  ['komjunist]  communist; 

aj  communistisch. 
community  [ka'nijumiti]  gemeen- 
schap, gemeente. 


commute 


45 


comply 


commute  [ka'mjuit]  veranderen  (in, 

into),  verwisselen;  omzetten. 
companion [lom'psenjan]  (met)gezel, 

kameraad. 
companionable  [ksm'paenjsnsbl]  ka- 

meraadschappelijk; gezeliig. 
company   ['kAmpani]   gezelschap   o; 

maatschappij;   compagnie;   genoot- 

schap  o,  gilde o  8i v\  bemanning; 

hear  — ,  gezelschap  houden;  keep 

—  with, verkering hebben met. 
comparative   [kam'pserativ]   vergelij- 

kend;  betrekkelijk;  ■-—  degree,  ver- 

grotende trap. 
compare  [ksm'pea]  vergelijken. 
comparison  [kam'paerisan]  vergelij- 

king. 
compartment  [ksm'paitmant]  af de- 
ling,  coupe. 
compass ['kAmpss] omvang; bestek o, 

bereik o; kompas o. 
compasses   E'kAmpssiz]   {a  pair  of) 

— ,  (een)  passer. 
compassion [ksm'pasjsn] medelijden o 

(met,  on). 
compassionate  [ksm'pcejanit]  mede- 

lijdend, meedogend. 
compatible  [ksm'psetibl]  bestaanbaar 

(met,  with),  verenigbaar. 
compatriot  [kom'pastrist]  landgenoot. 
compel  [kam'pel]  (af)dwingen. 
compendious  [ksm'pendias]  beknopt. 
compensate  ['kampenseit]  opwegen 

tegen; schadeloos stellen;  —  (/";•), 

goedmaken,  vergoeden. 
compensation  [kDrnpen'seiJan]  (scha- 

de)vergoeding. 
compete  [ksm'piit]  wedijveren,  con- 

curreren,  mededingen  (naar, for). 
competence   ['kDmpitans]   competen- 
cy ['kompitsnsi]  bevoegdheid. 
competent  ['kDmpitant]  bevoegd,  be- 

kwaam. 
competition  [kampi'tijan]  concurren- 

tie, -wedijver; wedstrijd. 
competitive  [kam'petitiv]  concurre- 

rend;  vergelijkend  [examen]. 
competitor  [ksm'petita]  concurrent; 

mededinger, deelnemer. 


compile [kam'pail] verzamelen; sa- 
menstellen. 

complacency [ksm'pleissnsi] (zelf)- 
voldoening. 

complacent [kam'pleisant] (zelf)vol- 
daan. 

complain [ksm'plein]  klagen; zich 
beklagen  (over, of). 

complaint  [kam'pleint]  beklag  o; 
klacht; kwaal. 

complaisance [kam'pleizsns] voorko- 
mendheid;  inschikkelijkheid. 

complement ['komplimsnt] aanvul- 
ling; vol getal o, vereiste hoeveel- 
heid;  (volledige)  bemanning. 

complementary  [kDmpli'mentsri] 
aanvullend,  aanvullings-. 

complete [kam'plirt] compleet, voile- 
dig, voltallig; volmaakt; vt vol- 
tooien;  aanvullen,  voltallig  maken. 

completely [ksm'pliitli] totaal, ge- 
heel en al, volkomen, volslagen. 

completion [ksm'pliijan] voltooiing; 
aanvuUing. 

complex ['k^mpleks] complex o\ aj 
samengesteld, ingewikkeld. 

complexion  [ksm'plekfan]  gelaats- 
kleur; aanzien o, voorkomen o; aard. 

complexity [kam'pleksiti] samenge- 
steldheid, ingewikkeldheid. 

compliance  [ksm'plaisns]  inschikke- 
lijkheid;  toestemming;  in  —  with, 
overeenkomstig. 

compliant [ksm'plaiant] inschikkelijk. 

complicate ['komplikeit] ingewikkeld 
maken, verwikkelen; — d, ingewik- 
keld. 

complication [kjmpli'keijan] verwik- 
keling. 

complicity [ksm'plisiti] medeplich- 
tigheid  (aan, in). 

compliment ['komplimant] plichtple- 
ging; compliment o; [kDmpli- 
'ment] vt gelukwensen (met, on), 
complimenteren. 

complimentary  [ksmpli'mentsri] 
complimenteus. 

comply  [ksm'plai]  berusten,  zich 
schikken   (in,   with);  ■ — ■  with  a 


component 


46 


conciliatory 


request, aan een verzoek voldoen. 

component  [kam'pounsnt]  bestand- 
deel  o\  aj samenstellend. 

comport [kam'poit] — oneself, zich 
gedragen. 

comportment [ksm'pDitmant] gedrag 
o, houding. 

compose  [kam'pouz]  samenstellen, 
vormen;  opstellen  [brief];  zetten 
[drukwerk]; componeren;   ■ — •  one- 
self, zich herstellen; bedaren. 

composedly  [ksm'pouzidii]  bedaard. 

composer  [kam'pouzs]  samensteller; 
componist. 

composite  ['kompazit]  samengesteld. 

composition  [kDmpa'ziJsn]  samen- 
steliing; aard; compositie;  opstel o. 

compositor  [kam'pozita]  letterzetter. 

composure  [ksm'pouss]  kalmte. ' 

compote C'kDmpout] compote. 

compound ['ksmpaund] samenstel- 
ling, mengsel o\ afgesloten terrain 
o, erf o [v. oosters huis]; aj sa- 
mengesteld; [ksm'paund] rt samen- 
stellen;  (ver)mengen,  bereiden. 

comprehend [kDmpri'hend] cm-, be- 
vatten,  insluiten;  begrijpen. 

comprehensible [kDmpri'hensabl] be- 
grijpelijk._ 

comprehension [kDmpri'henJsn] om- 
vang; begrip o:  verstand o. 

comprehensive [ksmpri'hensiv] veel 
omvattend,  omvangrijk,  uitgebreid. 

compress  ['ksmpres]  kompres  o\ 
[ksm'pres] vt samendrukken. 

comprise  [ksm'praiz]  om-, bevatten. 

compromise ['ksmprsmaiz] compro- 
mis 0, vergelijk o\ schikking; vt 
schikken; compromitteren; vi een 
compromis  sluiten. 

compulsion [ksm'pAlJsn] dwang. 

compulsory [kam'pAlssri] gedwon- 
gen, dwang-, verplicht; — service, 
dienstplicht. 

compunction  [ksm'pAgkJan]  wroe- 
ging; berouw o. 

computation [kDrapju'teiJan] (be)re- 
kening. 

compute   [kam'pjuit]   (be)rekenen 


(op,  at). 

comrade  ['komrid]  kameraad. 

concave  ['konkeiv]  holte;  aj hoi. 

conceal  [ksn'siil]  verbergen,  (ver)- 
helen;  verzwijgen. 

concealment  [ksn'siilmant]  verber- 
ging,  (ver) haling;  verzwijging; 
schuilplaats. 

concede [ksn'siid] toestaan; toegeven. 

conceit  [ksn'siit]  verbeelding, ver- 
waandhaid. 

conceited  [kan'siitid]  verwaand, 
eigenwijs. 

conceivable  [kan'siivsbl]  denkbaar, 
begrijpalijk. 

conceive [kan'siiv] begrijpen; opvat- 
ten; uitdrukken; — {of), zich 
voorstellen, denken. 

concentrate L'konssntreit] samentrek- 
ken,  (zich)  concentreren. 

concentration [konsan'treijan] samen- 
trekking, concentratie. 

conception [kan'sepjsn] bagrip o\ ont- 
werp o. 

concern [kan'sam] zaak, aangelegen- 
haid, ondernaming; belang o\ ba- 
zorgdheid, zorg; vt batraffen; ra- 
ken;  —  oneself, zich  bekommeren. 

concerned [kan'sarnd] bezorgd; be- 
trokken; be — about, zich interes- 
saren voor, belang stellen in; be- 
zorgd zijn over (ook; at, for, over); 
be -~ in, batrokken zijn bij, te 
maken hebben met; zich bezighou- 
den met; / am ■ — ■ to show, het is 
mij er om te doen aan te tonen 
...; het spijt mij te moeten aan- 
tonen ...; be — with, zich bezig- 
houden met; te maken hebben met. 

concerning  [kan'sainig]  betraffande. 

concert  ['kansat]  overeenstemming; 
concert  o\   [kan'sa:t]  vt  beramen. 

concession  [kan'sejan]  vergunning; 
concassie. 

conciliate  [kan'silieit]  verzoenen. 

conciliation  [kansili'eijan]  verzoe- 
ning. 

conciliatory  [kan'siliatari]  verzoe- 
nend, bamiddelend. 


concise 


47 


confidential 


concise  [lon'sais]  beknopt. 
conclude  [kan'klutd]  besluiten;  slui- 

ten;  concluderen. 
conclusion  [kan'kluisan]  besluit o, 

gevolgtrekking,  slotsom;  slot  o. 
conclusive  [ksn'kluisiv]  beslissend, 

afdoend. 
concoct [ksn'kokt] beramen, smeden. 
concord  ['konkD:d]  eendracht. 
concordant  [ksn'koidsnt]  overeen- 

stemmend. 
concourse  ['konkDis]  toeloop,  samen- 

loop;  menigte. 
concrete  ['kDnkri:t]  vaste massa;  ba- 
ton  o\  a]  vast;  concreet;  baton-; 

[kan'kriit]   vt  verdichten;  verhar- 

dan;  betonneran. 
concur  [kan'ks:]  overeenstemmen; hat 

aens zijn; samen-, medewerkan. 
concurrence  [ksn'kArsns]  samanloop; 

madewerking;  overeanstamming, in- 
stemming. 
concurrent  [ksn'kMsnt]  gelijktijdig 

(optredand);  meewarkend;  ovar- 

eanstemmand,  eenstammig. 
concussion [ksn'kAjan]  schok;  '—' {of 

the brain'), harsenschudding. 
condemn [kan'dam] varoordelen; doa- 

men;  afkauren. 
condemnable [ksn'demnsbl]  laakbaar, 

afkeurenswaardig. 
condemnation [kDndem'neiJan] ver- 

oordeling,  afkeuring. 
condensation  [kDnden'saiJan]  conden- 

satie. 
condense  [ksn'dans]  condanseran. 
condescend [kDndi'send] afdalan (tot, 

to), zich verwaardigen. 
condescending [kondi'sendiij]  neer- 

buigend  (minzaam). 
condition [kan'dijsn]  toestand;  voor- 

waarda;  rang,  stand;  vt  bedingen; 

bepalen. 
conditional  [kso'dijanal]  voorwaar- 

dalijk;  —  on, afhankelijk van. 
conditioned  [kan'dijand]  bedongen; 

in aen  ...  staat,  ...  geaard. 
condole [kan'doul] ■ — with one on..., 

iemand condolaren met... 


condolence  [kan'doubns]  rouwba- 

klag  o. 
condone  [kan'doun]  vergeven;  goed- 

maken. 
conducive  [ksn'djuisiv]  bavorderlijk. 
conduct  ['kondakt]  gedrag o; leiding; 

[ksn'dAkt]  vt  (ge)laiden; basturen; 

dirigeren; — oneself well, zich goad 

gadragen. 
conductor  [kan'dAkts]  (ga)laider; di- 

rigant;  conducteur. 
conductress  [kaa'd/vktris]  (ga)]aid- 

ster; conductrice. 
conduit  ['kAodit,  'kondit]  leiding, 

(galai)buis. 
cone  [koun]  kegal. 
confection   [ksn'fekjsn]   (toe)barei- 

ding;  ( dames) confactie;  suikargoed 

o; confituur; vt (toe)beraidan. 
confectioner  [ksn'fekjsns]  suikar- 

bakker, bankatbakkar. 
confectionery  [ksn'fakjsnsri]  suikar- 
goed o;  suikarbakkarswinkal. 
confederate [kan'fedsrit]  bondganoot; 

a] verbondan. 
confederation  [kanfeda'raijsn]  bond- 

genootschap  o,  (staten)bond. 
confer [ksn'fs:] varlenen (aan, upon); 

beraadslagen  (met, with). 
conference  ['konfsrans] conferentia. 
conferment   [kan'fsimant]   varlaning. 
confess  [kan'fas]  bakennan, erken- 

nan;  belijdan,  (op)biachtan. 
confession  [kan'fejsn]  bakentanis, 

(geloofs)belijdenis; biecht. 
confessional (box) [k3n'fej3n3l(bDks)] 

biechtstoel. 
confessor  [kan'fesa]  belijder;  biecht- 

vader. 
confidant(e)  [kanfi'dasnt]  vertrouwe- 

]ing(e). 
confide  [ksn'faid]  vertrouwan  (op, 

;a);  toevartrouwen  (aan,  to). 
confidence ['kDnfid3ns]  (2alf)vartrou- 

wan  o;  vrijmoadighaid;  vartrouwe- 

lijke madadaling. 
confident  ['kDnfidsnt]  vol  vertrou- 

wen,  zeker;  vrijmoedig. 
confidential  [konfi'denjal]  vertrou- 


confine 


48 


conscientious 


welijk;  vertrouwd;  — ■   clerk,   pro- 

curatiehouder. 
confine  ['kDnfain]  grens;  [ksn'fain] 

vt bepalen,  beperken,  begrenzen; 

opsluiten; vi grenzen  (aan, on). 
confinement  [ksn'fainmant]  beper- 

king,  begrenzing;  opsluiting. 
confirm  [ksn'fsim]  bevestigen,  be- 

krachtigen;  • — 'ed  drunkard,  onver- 

beterlijke  dronkaard. 
confirmation  [kDnfa'meiJan]  bevesti- 

ging,  bekrachtiging. 
confiscate  ['kDnfiskeit]  verbeurd ver- 

klaren. 
confiscation  [kDnfis'keiJsn]  verbeurd- 

verklaring. 
conflagration  [kDnfb'greiJan]  (zwa- 

re) brand. 
conflict E'kDnflikt] botsing, conflict o; 

[ksn'flikt]  vi  strijden,  in  botsing 

komen (met, with); --^ing, (tegen)- 

strijdig. 
confluence ['kDnfluans] samenvloei- 

ing;  toeloop. 
conform  [ksn'fDim]  (zich)  schikken, 

richten, voegen  (naar, to, with). 
conformity  [kan'fDimiti]  overeen- 

stemming. 
confound [ksn'faund] in de war bren- 

gen;  beschamen; verijdelen;  —  ///, 

wat  duivel! 
confounded [kan'faundid] verward, 

beschaamd; weergaas. 
confront [kan'frAnt] vergelijken (met, 

with);  confronteren. 
confrontation  [kDnfrAo'teiJan]  verge- 

lijking;  confrontatie. 
confuse  [kan'fjuiz]  verwarren. 
confusion  [k3n'fju:33n]  verwarring. 
congeal [ksn'dgi:!]  (doen)  stremraen, 

stollen,  bevriezen. 
congelation  [kondsi'leijan]  strem- 

ming, stolling, bevriezing. 
congenial  [ksn'dsiinial]  (geest)ver- 

want (met, to, with); ■ — ■ to me, mij 

sympathiek;  aangenaam. 
congenital  [ksn'dsenitl]  aangeboren. 
conger  ['kogga]  zeepaling. 
congestion [kan'dsestjan] opeenho- 


ping; opstopping; congestie. 
conglomeration  [kangbms'reijan] 

ophoping,  verzameling. 
congratulate [kan'grastjuleit] geluk- 

wensen  (met, on, upon). 
congratulation  [kangrstju'leijan] 

gelukwens. 
congratulatorj' [ksn'grsetjuleitari] 

gelukwensend, felicitatie-. 
congregate  ['koggrigeit]  vergaderen, 

bijeenkomen. 
congregation  [korjgri'geijan]  verza- 
meling, vergadering;  (kerkelijke) 

gemeente,  congregatie. 
congress  ['kDijgres]  congres o. 
conic(al)  ['kDnik(l)] kegelvormig. 
conifer  ['kounifa]  conifeer,  naald- 

boom. 
conjecture  [ksn'djektja]  vermoeden 

o; gissing; vt vermoeden; gissen. 
conjugate ['kDnd3ugeit] vervoegen. 
conjugation  [ksndsu'geijan]  vervoe- 

ging. 
conjunction  [k3n'd3Ar)kJ'3n]  vereni- 

ging; voegwoord o; in —  with, sa- 

men  met. 
conjunctive  [k3n'd3Agktiv]  aanvoe- 

gend(e wijs). 
conjure  ['kAndsa]  bezweren; toveren; 

goochelen; ■ — up, oproepen. 
conjurer  ['kAndsars]  goochelaar. 
connect  [ka'nekt]  verbinden; aanslui- 

ten,  in  verbinding  staan. 
connection, connexion  [ka'nekjan] 

verbinding,  aansluiting;  verband  o; 

band;  connectie. 
connive  [ks'naiv]  •—-  at,  oogluikend 

toelaten, door de vingers zien. 
connoisseur [kDoi'ss:]  (kunst)kenner. 
conquer  ['kDrjka]  veroveren;  over- 

winnen. 
conqueror  ['kDijkara]  overR'innaar; 

veroveraar. 
conquest  ['korjkwest]  overwinning; 

verovering. 
conscience  ['konjsns]  geweten  o; 

have the  —  to, de brutaliteit heb- 

ben  om. 
conscientious  [kDnJi'enJas]  nauwge- 


conscious 


49 


constellation 


zet; gewetens-. 
conscious  ['IcDnJas]  bewust;  bij  ken- 

nis. 
consciousness  ['IcDnJasnis]  bewustzijn 

0. 

conscript ['IcDnskript] dienstplichtige; 
[kan'skript] vt dienstplichtig ma- 
ken. 

conscription  [ksn'skripjan]  dienst- 
plicht. 

consecrate  ['kDnsikreit]  toe-,  (in)- 
wijden,  inzegenen,  heiligen. 

consecration [kDnsi'kreiJsn] (in)wij- 
ding, inzegening, heiliging. 

consecutive  [kan'sekjutiv]  (opeen)- 
volgend. 

consensus [kan'sensss]  overeenstem- 
ming. 

consent [kan'sent] toestemming; with 
one — , eenstemmig, eenparig; vi 
toestemmen  (in, to). 

consequence ['konsikwans] gevolg o\ 
belang o, betekenis; in — , dienten- 
gevolge; in ■ — ■ of, ten gevolge van. 

consequent  ['kDnsikwant]  daaruit 
volgend;  consequent. 

consequential  [kansi'kwenjal]  vol- 
gend;  daaruit  volgend;  gewichtig. 

consequently  ['kansikwantli]  bijge- 
volg,  dus. 

conservation [kDnsa'veiJan] behoud o. 

conservative [kan'saivativ] conserva- 
tief; aj behoudend, conservatief; ma- 
tig,  voorzichtig  [v.  schatting]. 

conservatory [kan'sa;vatri] broeikas; 
muziekschool. 

conserve [kan'sarv] conserven (meest- 
al — s); vt bewaren, behouden; in- 
maken. 

consider [kan'sida]  beschouwen; 
(het)  houden  voor;  overwegen,  in 
overv,'eging  nemen,  (be)denken; 
letten   op;   rekening  houden  met, 
ontzien;  achten;  van  mening  zijn. 

considerable [kan'sidarabl] aanzien- 
lijk, aanmerkelijk; geruim. 

considerate  [kan'sidarit]  zorgzaam, 
attent, kies. 

consideration  [kansida'reijan]  he- 


schouwing,  overweging;  achting; 

consideratie; vergoeding; the cost is 

no  — ,  op  de  prijs  zal  niet  gelet 

worden. 
considering  [kan'sidarit)]   (alles)  in 

aanmerking genomen; naar omstan- 

digheden. 
consign  [kan'sain]  overdragen,  toe- 

vertrouwen;  in  commissie  zenden 

(aan, to);  ■ — ■ to oblivion, der ver- 

getelheid  prijsgeven. 
consignee  [kansai'ni:]  geconsigneer- 

de, geadresseerde. 
consigner  [kan'saina]  afzender. 
consignment  [kan'sainmant]  over- 

dracht;  consignatie,  zending. 
consist  [kan'sist]  bestaan  (uit,  of). 
consistent  [kan'sistant]  consequent; 

-^  with, verenigbaar met, overeen- 

komstig. 
consolation [kansa'leijan] troost. 
consolatory  [kan'salatari]  troostend. 
console  [kan'soul]  troosten. 
consolidate  [kan'salideit]  vastmaken; 

consolideren. 
consonance  ['kansanans]  gelijklui- 

dendheid,  overeenstemming. 
consonant  ['kansanant]  medeklinker; 

aj  gelijkluidend,  overeenstemmend. 
consort   ['kansait]   gemaal;  gemalin; 

[kan'sait]  vi  omgaan;  samengaan, 

overeenstemmen. 
conspicuous [kan'spikjuas] in het oog 

vallend,  duidelijk  zichtbaar. 
conspiracy  [kan'spirasi]  samenzwe- 

ring. 
conspirator  [kan'spirata]  samen- 

zweerder. 
conspire  [kan'spaia]  samenzweren. 
constable  ['kAOStabl]  politieagent; 

chief '--', commissaris van politic, 
constabulary  [kan'staebjulari]  politie- 

(macht). 
constancy  ['kanstansi]  standvastig- 

heid,  bestendigheid,  vastheid. 
constant ['kanstant] standvastig, be- 

stendig,  vast,  voortdurend. 
constellation  [kanste'leijan]  sterren- 

beeld o, gesternte o. 


Eng. Zakwrabk, X\ 


consternation 


50 


contentious 


consternation  [kDnsta'neiJan]  ont- 

steltenis. 
constituency  [ksn'stitjusnsi]  kiezers- 

corps o\ kiesdistrict o. 
constituent  [kan'stitjuantl  lastgever; 

kiezer;   bestanddeel   o;  aj  samen- 

stellend; constituerend; — part, be- 
standdeel o. 
constitute  ['konstitjuit]  samenstellen, 

(uit)maken, vormen; instellen, aan- 

stellen  (tot). 
constitution  [kDnsti'tju:j3n]  samen- 

stelling; constitutie; staatsregeling, 

grondwet;  gestel  o\  statuten. 
constitutional  [kDnsti'tju:j3n3l]  van 

het gestel; grondwettelijk;  (volgens 

de statuten)  geoorloofd. 
constrain  [ksn'strein]  (be)dwingen. 
constrained  [ksn'streind]  gedwongen. 
constraint [kan'streint] gedwongen- 

heid;  (lijfs)dwang. 
construct  [ksn'sttAkt]  (op)bouwen, 

aanleggen; maken. 
construction [kan'sttAkJan] bouw; aan- 

leg;  samensteliing.  inrichting;  uit- 

legging;  constructie;  under  — ,  in 

aanbouw. 
constructive  [kan'strAktiv]  bouw-; 

opbouwend. 
constructor [ksn'strAkts] bouwer. 
construe  [kan'stru:]  uitleggen, ver- 
consul  ['konssj]  consul. [klaren. 

consular  ['lonsjub]  consulair. 
consulate  ['kDnsjulit]  consulaat  o. 
consult  [ksn'sAlt]  raadplegen,  reke- 

ning houden met; beraadslagen. 
consultation  [kDnssI'teiJan]  raadple- 

ging, beraadslaging; consult o. 
consultative [kan'sAltativ]   j  raad- 
consultatory [ksn'sAltstari] (  gevend. 
consulting-room  [ksn'sAltirjrum] 

spreekkamer  [v.  dokter]. 
consume  [kan'sjuim]  verbruiken,  ge- 

bruiken,  verteren. 
consumer [kan'sjuima] verbruiker; — 

goods,  verbruiksgoederen. 
consummate  [kan'sAmit]  volkomen, 

volmaakt,   doortrapt;   ['kDnsameit] 

ft voltrekken, voltooien. 


consummation  [kDnsa'meiJan]  vol- 

trekking,  voltooiing,  vervulling; 

einde o. 
consumption  [k3n'sAm(p)J'3n]  ver- 

bruik o\ vertering;  (uit)tering. 
consumptive  [k3n'sAm(p)tiv]  tering- 

lijder;  aj teringachtig,  tering-; ver- 

terend;  verbruiks-. 
contact  ['kontsekt]  aanraking,  contact 

o; make ~' with  =  vt contact ma- 
ken of  (op)nemen  met. 
contagious  [kan'teidsss]  besmettelijk; 

aanstekelijk. 
contain [kan'tein] bevatten, inhouden; 

bedwingen. 
container  [kan'teina]   houder,  bak, 

koker, reservoir o, vat a, blik o, bus, 

doos. 
contaminate  [kan't£emineit]  besmet- 

ten. 
contamination  [kantaemi'neij"3n]  be- 

smetting. 
contemplate  ['kDntempleit]  beschou- 

wen, overpeinzen;  denken over. 
contemplation  [kantem'pleijan]  be- 

schouwing;  overpeinzing. 
contemplative  [kan'templativ]  be- 

schouwend, peinzend. 
contemporary  [kan'temparari]  tijd- 

genoot;  aj  gelijktijdig;  van  dezelf- 

de (leef)tijd; hedendaags. 
contempt [kan'tem(p)t] min-, verach- 

ting;  beneath '—', beneden kritiek. 
contemptible [kan'tem(p)tibl] verach- 

telijk. 
contemptuous  [kan'tem(p)tjuas] 

min-,  verachtend,  verachtelijk. 
contend  [kan'tend]  strijden,  tn'isten, 

kampen; beweren. 
content  [kan'tent]  tevredenheid;  to 

one's  heart's  — ,  naar hartelust;  aj 

tevreden;  /'/  tevreden  stellen. 
content(s)  ['kantentCs),  ook:  kan- 
'tent (s)]  inhoud;  gehalte o. 
contented  [kan'tentid]  tevreden. 
contention  [kan'tenjan]  twist,  strijd; 

bewering. 
contentious  [kan'tenjas]  twistziek; 

twist-. 


contentment 

contentment  [ksn'tentmsnt]  tevreden- 

heid. 
contest  ['kantest]  geschil  o,  twist; 

(wed)strijd;   [kan'test]   vt  betwis- 

ten;  vi  twisten, strijden  (om, for). 
contestable [ksn'testabl] betwistbaar. 
contestant  [kan'testsnt]  bestrijder; 

tegenstander;  deelnemer. 
context  ['k^ntekst]  samenhang,  ver- 

band o. 
contiguous  [kan'tigjuss]  belendend, 

aangrenzend. 
continence  ['kDntin3ns]  onthouding. 
continent  ['kontinsnt]  vasteland  o; 

werelddeel  o;  aj  zich  onthoudend, 

sober. 
continental  [ksnti'nental]  vastelands-. 
contingency [ksn'tindsansi]  toevallig- 

heid;   mogelijkheid,  gebeurlijkheid; 

geval o. 
contingent  [ksn'tindssnt]  contingent 

o, aandeel  o\ a] toevallig;  onzeker, 

mogelijk; afhankelijk (van, on), ge- 

paard gaande  (met,  on). 
continual  [ksn'tinjual]  aanhoudend, 

gestadig, voortdurend. 
continuance  [kan'tinjuans],  continu- 
ation  [kantinju'eijan]  voortduring, 

voortzetting, vervolg a. 
continue [kan'tinju:] voortduren; blij- 

ven;  voortzetten,  vervolgen;  to  be 

— d,  wordt  vervolgd. 
continuity  [kDnti'njuiiti]  samenhang, 

verband o. 
continuous  [kan'tinjuas]  onafgebro- 

ken; voortdurend. 
contort  [kan'tait]  (ver)draaien. 
contortion  [kan'toijan]  verdraaiing. 
contour  ['kDntua]  omtrek. 
contraband  E'kDntrabasnd]  contra- 

bande;  smokkelwaar. 
contract  ['kDntrsekt]  verdrag  o,  con- 
tract  o\  [kan'trsekt]  vt  samentrek- 

ken;  inkrimpen;  aangaan,  sluiten; 

aannemen;  zich  op  de  hals  halen, 

krijgen, opvatten. 
contraction  [kan'traskjan]  samen- 

trekking;  inkrimping. 
contractor  [kan'traekta]  aannemer, le- 


51 controversy 

verancier. 

contractual  [kan'traektjual]  contrac- 
tueel. 

contradict  [kontra'dikt]  tegenspreken. 

contradiction  [kDotra'dikJan]  tegen- 
spraak,  tegenstrijdigheid. 

contradictory [kantra'diktari] tegen- 
strijdig;  strijdig  (met,  to). 

contrary ['kantrari] tegendeel o; on 
the ~-, integendeel; a] tegengesteld, 
strijdig; tegen-; • — ' to, tegen (... 
in),  in tegenstelhng  (strijd)  met. 

contrast  ['kantr£est]  tegenstelling; 
[kan'traest] vt tegenover elkaar stel- 
len,  stellen  (tegenover,  with);  vt 
een  tegenstelling vormen. 

contravention  [kantra'venjan]  over- 
trading;  in  —  oj,  in  strijd  met. 

contribute  [kan'tribjut]  bijdragen; 
medewerken. 

contribution [kantri'bjurjan] bijdra- 
ge;  brandschatting. 

contributory [kan'tribjutari] bijdra- 
gend, medewerkend. 

contrite  ['kantrait]  berouwvol. 

contrition [kan'trijan] diep berouw o. 

contrivance  [kan'traivans]  vinding- 
rijkheid,  (uit)vinding;  list;  middel 
o, toestel o, ding o. 

contrive [kan'traiv] uit-, bedenken, 
verzinnen, beramen, het aanleggen; 
— to, weten te... 

control [kan'troul] leiding; bestuur o\ 
besturing, bediening [v. machine] ; 
controle, toezicht o; bedwang o; 
(zelf)beheersing, macht; — s, stuur- 
inrichting; overheidsbemoeiing, -lei- 
ding, -toezicht o\ be in — oj, de 
leiding hebben over; out of — , niet 
te regeren (besturen); vt leiden; be- 
sturen; bedwingen; beheersen; con- 
troleren. 

controller [kan'troula]  controleur. 

control tower [kan'troultaua] ver- 
keerstoren  [op  vliegveld]. 

controversial  [kantra'vaijal]  pole- 
misch, twist-; betwistbaar. 

controversy ['kantravaisi] geschil o, 
strijdvraag; dispuut o. 


contumelious 


52 


copula 


contumelious  [lontju'miilias]  sma- 

lend,  minachtend. 
contumely ['lontjumili] smaad, boon, 

minachting. 
contusion  [k:3n'tju:33n]  kneuzing. 
convalescence [lonvs'Iessns] herstel o. 
convalescent  [konvs'lessnt]  herstel- 

lend. 
convene  [kan'virn]  bijeen-,  samen- 

roepen,  oproepen. 
convenience  [ksn'viinjsns]  geschikt- 

heid, gepastheid, gemak o\ at your 

— ,  als  't u gelegen komt;  bij  ge- 

legenheid; op uw gemak. 
convenient  [ksn'vimjant]  gemakke- 

lijk,  geschikt;  gelegen  komend. 
convent  C'kDnvant]  (vrouv/en)kloos- 

ter o. 
convention  [ksn'venjan]  bijeenkomst; 

overeenkomst;  conventie. 
conventional  [kan'venjsnsl]  overeen- 

gekomen, conventioneel. 
conversant  ['kDnvasant]  bedreven, 

thuis,  ervaren  (in,  /'«),  vertrouwd. 
conversation  [kanva'seijan]  conver- 

satie;  gesprek  o\  bespreking. 
converse  [kan'vais]  converseren,  zich 

onderhouden. 
conversely  [kDo'vaisIi]  omgekeerd. 
conversion  [ksn'vaijsn]  omzetting; 

conversie; bekering. 
convert  ['lonv3:t]  bekeerling;  [kan- 

'v3:t]  vt omzetten, veranderen, om- 

rekenen;  bekeren. 
convertible [ksn'vaitibl] omzetbaar. 
convex  ['kDoveks]  bol(rond). 
convey [ksn'vei] overbrengen, vervoe- 

ren;  overdragen;  mededelen. 
conveyance [ksn'veians] overbrenging, 

vervoer  o;  overdracht;  vaartuig  o, 

voertuig o. 
conveyer, conveyor [ksn'veia]  over- 

brenger,  vervoerder;  lopende  band, 

transportband. 
convict  ['kDnvikt]  dwangarbeider; 

[ksn'vikt]  vt veroordelen. 
conviction  [kan'vikjsn]  veroordeling; 

overtuiging. 
convince [kan'vins] overtuigen. 


convocation  [kDnva'keiJan]  oproe- 

ping, bijeenroeping. 
convoke [kan'vouk] oproepen, bijeen- 

roepen. 
convoy ['konvDi] geleide o, konvooi o. 
convulse  [ksn'vAJs]  krampachtig  sa- 

mentrekken;  schokken. 
convulsion  [kan'vAlJsn]  stuiptrek- 

king;  schok. 
convulsive [kan'vAlsiv]  krampachtig. 
coo  [ku:]  kirren. 
cook  [kuk]  keukenmeid,  kookster; 

kok;  vt koken. 
cooker  ['kuko]  kooktoestel  o,  -for- 

nuis o. 
cookery ['kukori] het koken; — book, 

kookboek o. 
cook-shop  ['kukjDp]  gaarkeuken. 
cool  [ku:I]  koel; kalm, onverschillig; 

vi ver-,  afkoelen. 
cooler  ['ku:b]  koelvat o\ koeler. 
coolie  ['ku:Ii]  koelie. 
cooper ['ku:p3]  kuiper. 
co-operate  [kou'Dpsreit]  mede-,  sa- 

menwerken. 
co-operation  [kouopa'reijan]  mede-, 

samenwerking. 
co-operative [kou'Dparativ] mede-, 

samenwerkend;  —  store,  coopera- 

tieve winkel. 
co-operator [kou'Dpsreits]  medewer- 

ker. 
cop  [kDp]  agent, smeris. 
cope  [koup]  —  with, het hoofd bie- 

den  aan;   opgewassen   zijn   tegen; 

af-  aankunnen;  verwerken,  voldoen 

aan  [aanvragen]. 
copious  ['koupjss]  overvloedig,  uit- 

voerig, rijk, ruim. 
copper  ['kopa]  (rood)koper o\ kope- 

ren geldstuk o\ ketel;  politieagent; 

ai koperen;  vt verkoperen. 
copper-smith ['kopasmiB] koperslager. 
coppice ['kDpis]  kreupelhout o, kreu- 

pelbosje o. 
copra  ['kopra]  kopra. 
copse  [kops]  kreupelhout o,  kreupel- 

bosje  o. 
copula ['kspjub] koppelwerkwoord o. 


copy 


53 


coster (monger) 


copy ['kapi] afschrift o\ kopie, kopij; 

exemplaar o\  vt na-,  overschrijven, 

kopieren; nabootsen, nadoen. 
copy-book ['kopibuk]  (schoon)schrijf- 

boek o. 
copyist, E'kDpiist]  naschrijver, kopiist. 
copy  paper  E'kDpipeipa]  doorslagpa- 

pier o. 
copyright  ['kopirait]  kopijrecht  o\ 

nadruk  verboden. 
coquettish  [kou'ketij]  koket. 
coral  E'koral]  koraal  o\  aj  koralen; 

koraalrood. 
cord  [k3:d]  koord  o  &  v,  touw  o, 

snoer o. 
cordage  E'kDidids]  touwwcrk  o. 
cordial  E'kaidisl]  hartsterkend; harte- 

lijk. 
cordiality  EkDidi'aeliti]  hartelijkheid. 
corduroy  E'koidjurDi]  manchester  o, 

pilo o. 
core  Eko:]  binnenste o, hart o, kern; 

klokhuis o  Ev.  appel]. 
cork  EkD:k]  kurk o Sc m  Estofnaam], 

kurk  V  Evoorwerpsnaam] ;  aj  kur- 

ken;  vt  (dicht)kurken. 
corkscrew  E'k3:kskru:]  kurketrekker. 
corn  EkD:nJ  koren  o,  graan  o\  Am 

mai's;  eksteroog  o,  likdoorn. 
corned  Eksmd]  —  beef, gezouten 

vices o. 
corner  E'kains]  hoek;  tip  Ev.  zak- 

doek] . 
cornet  E'kD:nit]  horentje  o,  peper- 

huisje  o\  piston. 
cornfield  E'k3:nfi:ld] korenveld o. 
cornice  E'kD:nis]  (kroon)lijst. 
Cornish  E'ksiniJ]  van Cornwallis. 
corn-poppy  E'k3:np3pi]  klaproos. 
coronation  EkDrs'neiJan]  kroning. 
coroner  E'karsna]  lijkschouwer. 
corporal  E'kDiparsl]  korporaal; aj 

lichamelijk,  lichaams-. 
corporation  EkDipa'reiJsn]  corporatie, 

rechtspersoon; gilde o Si v\ gemeen- 

tebestuur o; public •~, publiekrech- 

telijk  lichaam  o. 
corps  Eka:, mv. koiz]  (leger)korps o, 

(leger)korpsen. 


corpse  EkD:ps]  lijk o. 

corpulence E'k3:pjubns] corpulentie. 

corpulent E'k^ipjubnt] zwaarlijvig, 
gezet,  corpulent. 

correct Eka'rekt] verbeteren; (af)- 
straffen; aj precies, juist; correct. 

correction  Eks'rekjsn]  correctie;  ver- 
betering. 

correspond EkDris'pond] correspon- 
deren; overeenkomen; beantwoor- 
den  (aan,  to)\  aansluiten. 

correspondence  EkDris'pDodans]  cor- 
respondentie, briefwisseling; over- 
eenkomst, overeenstemming;  aan- 
sluiting; --^ clerk, handelscorrespon- 
dent; ■ — ■ course, schriftelijke cursus. 

correspondent EkDris'pDndgnt] corres- 
pondent;  aj  corresponderend. 

corridor  E'karidD:]  gang, galerij, cor- 
ridor;  —  train,  D-trein. 

corroborate Eks'rDbareit] bekrachti- 
gen, bevestigen. 

corroboration  EksrDba'reiJan]  be- 
krachtiging,  bevestiging. 

corroborative Eks'rDbarativ] verster- 
kend, bekrachtigend, bevestigend. 

corrode  Eka'roud]  invreten,  in-,  uit- 
bijten;  verteren. 

corrosion Eka'rousan] invreting, uit- 
bijting. 

corrosive  Eks'rousiv]  bijtend. 

corrugate E'kDrugeit] — d iron, ge- 
golfd plaatijzer  o. 

corrupt Eka'rApt] bedorven, verdor- 
ven; veil; vt bederven; omkopen. 

corruptibility EksrApti'biliti] bederfe- 
lijkheid;  omkoopbaarheid. 

corruptible Eks'tAptibi] bederfelijk; 
omkoopbaar. 

corruption  Eka'rApJsn]  bederf  o; 
omkoping. 

corsair  E'kaisEa]  zeerover. 

corset  E'kaisit]  korset o. 

cortege  Ekoi'teis]  stoet. 

Cossack  E'kDsaek]  kozak. 

cost EkDst] prijs, kosten, uitgave; scha- 
de; vi kosten; V.T. & V.D. v. cost. 

coster (monger)  E'kDSt3(mAr)g3)] 
straatventer  van  eetwaren. 


costly 54 

costly  ['lostli]  kostbaar; duur. 
costume ['lostjuim]  kostuum o,  (kle- 

der)dracht. 
cosy  ['kouzi]  theemuts,  eiermuts;  aj 

gezellig, behaaglijk. 
cot  [kot]  kooi;  bedje o,  bed  o. 
cottage ['kDtid3] hut; huisje o; kleine 

villa. 
cotton  ['kotn]  katoen o\ aj katoenen. 
cotton-mill  ['kDtnmil'J  katoenfabriek. 
cottonwool  C'kDtn'wul]  watten. 
couch [kautj] rustbed o\ canape; laag; 

vt  (neer)leggen; inkleden. 
cough  [koif]  hoest;  vi  hoesten. 
could  [kud]  V.T. V. can. 
coulter  ['koulta]  kouter o. 
council ['kaunsl]  raad. 
councillor  ['kaunsib]  raad,  raadslid 

o. 
counsel   ['kaunsl]   raad,  raadgeving; 

beraadslaging;  advocaat;  keep one's 

{own)  — ,  zijn  mond  (weten  te) 

houden;  take  — ,   raadplegen,   be- 

raadslagen;  vt  (aan)raden. 
counsellor  ['kaunssb]  raadgever, 

raadsman. 
count  [kaunt]  graaf;  aantal  o,  tel; 

telling, rekening; punt o  (van aan- 

klacht);  vt  tellen,  op-,  meetellen, 

(aan)rekenen,  achten;   vi   rekenen 

(op, upon). 
countenance   ['kauntinsns]   (aan)ge- 

zicht o, gelaat o, voorkomen o; be- 

scherming; steun; he kept his ■ — , hij 

hield zich goed; put one out of — , 

iemand  van  zijn  stuk  brengen;  vt 

begunstigen, steunen. 
counter ['kaunts]  fiche o & v; teller; 

toonbank; loket o [in postkantoor] ; 

aj tegengesteld, tegen-; vt tegenwer- 

ken; pareren. 
counterbalance  ['kauntsbasbns]  te- 

genwicht o;  [kaunts'bsebns]  vt op- 

wegen tegen, opheffen. 
counterfeit  ['kauntafit]  nagemaakt, 

onecht, vals. 
countermand  [kaunts'mamd]  herroe- 

pen, afgelasten, afbestellen. 
counterpane  ['kauntapein]  bedde- 


court 

sprei. 
counterpart  ['kauntspait]  tegenhan- 

ger;  duplicaat  o. 
counter-plea ['kauntapli:]  repliek. 
counterpoise  ['kauntapoiz]  tegen- 

wicht  o. 
countersign  ['kauntasain]  contrasig- 

neren. 
countess  ['kauntis]  gravin. 
countless  ['kauntlis]  talloos. 
country  ['k.\ntri]   (vader)land  o; 

(land)streek;  (platte)land o; in the 

— •,  op  het  land,  buiten. 
country life ['kAntri'laif] landleven o. 
countryman  ['kAntrimsn]  buitenman; 

landgenoot, landsman. 
country seat ['kAntri'si:t] buiten- 

plaats,  buiten  o,  landgoed  o. 
countryside ['kAntri'said] landstreek; 

platteland  o. 
country-town  ['kAntri'taun]  provin- 

ciestad. 
countrywoman  ['kAntriwuman]  boe- 

rin; landgenote. 
county  ['kaunti]  graafschap o. 
couple  ['kApl]  paar o\  koppel  o;  vt 

koppeien,  verbinden;  paren   (aan, 

with) . 
couplet ['kAplit] tweeregelig vers o. 
coupon  ['ku:pDn]  coupon,  bon. 
courage ['kArids] moed. 
courageous  [ka'reidsas]  moedig. 
courier  ['kuria]  koerier, renbode. 
course [k3:s]  loop, koers, gang; wed- 

loop;  (ren)baan;  cursus;  rij, reeks; 

gerecht o; handelwijze, gedragslijn; 

in due ■ — ■, te bekwamer of te zijner 

tijd; na verloop van tijd; in the — 

of,  in  de loop van,  gedurende;  in 

■ — ■  oj construction, in aanbouw;  in 

—  oj time,  mettertijd,  na verloop 

van tijd; in the  —  oj time,  in de 

loop der tijden; oj ■ — ■, natuurlijk. 
courser  ['koisa]  renpaard  o. 
court   [k3:t]   hof  o\  gerechtshof  o, 

rechtbank,  rechtszaal,  terechtzitting; 

hofhouding; (binnen)plaats; plein o; 

hofje o\  (tennis)baan;  pay  (one's) 

■ — ■  to,  het  hof  maken;  vt het  hof 


courteous 


55 


crawl 


maken; dingen, streven naar; uitlok- 

ken, zoeken [gevaar]; vi vrijen. 
courteous  ['kD:tJ3S, 'kaitjas]  hoffelijk, 

beleefd. 
courtesy  ['kDitisi,  'ksitisi]  hoffelijk- 

heid, vriendelijkheid, gunst. 
courtier  ['koitja]  hoveling. 
courtly ['kD:tli] hoofs, heus, hoffelijk. 
court-martial  ['k3:t'ma:J'3l]  krijgs- 

raad. 
court plaster  ['ko:t'pla:st3]  Engelse 

pleister. 
courtship  ['ksttjip]  hofmakerij,  vrij- 

age,  verkering. 
courtyard  ['kD:tja:d]   (binnen)plaats. 
cousin  L'kAzn]  neef, nicht. 
covenant  ['kAvinant]  verdrag o,  ver- 

bond o. 
cover  ['kAva]  dek(sel)  o\ overtrek o 

&  V,  foedraal  o,  omhulsel  o;  om- 

slag;  [tafel]  couvert o\  stolp;  bui- 

tenband;    dekking,    bescherming; 

schuilplaats; fig dekmantel, mom o; 

vt   (be)dekken;   overtrekken;   zich 

uitstrekken over, omvatten, beslaan; 

gaan over, behandelen; voorzien in; 

bestrijken,  onder  schot  krijgen  of 

houden, aanleggen op; afleggen [af- 

stand]; verslaan  [als verslaggever] ; 

—  up,  be-,  toedekken;   verbergen; 

smoren. 
coverlet ['kAvalit] sprei. 
covert  L'kAvat]  heimelijk,  geheim; 

verborgen. 
covet  C'kAvit]  begeren. 
covetous  ['kAvitss]  begerig, hebzuch- 

tig. 
covey  ['kAvi]  vlucht;  troep. 
cow  [kau]  koe;  vt bang maken. 
coward  ['kauad]  lafaard. 
cowardice  ['kausdis]  lafheid. 
cowardly  ['kausdli]  laf(hartig). 
cower  E'kaus]  neerhurken,  ineen- 

krimpen,  (weg)kruipen. 
cow-house  ['kauhaus]  koestal. 
cowl  [kaul]   (monniks)kap. 
coxcomb  ['lokskoum]  kwast,  fat. 
coxswain  ['kaksn]  stuurman  [van 

roeiboot]. 


coy  [koi]  zedig,  schuchter. 

crab  [krasb]  krab. 

crabbed  ['kraebid]  nors,  korzelig. 

crack [krsek] kraak, barst, knal; kraan 

[v. e. vent]; a] prima, best, keur-, 

elite-;  vt  &   vi   kraken,   barsten, 

(doen)  knallen;  • — ed,  ook:  gek. 
cracker   ['krasks]   voetzoeker,   knal- 

bonbon;  (harde)  beschuit;  — s, no- 

tekraker. 
cracknel  ['krasknal]  krakeling. 
cradle  ['kreidl]  wieg. 
craft [kra:ft] handwerk o, ambacht o\ 

vak o; gilde   o 8c v; kunst(nijver- 

heid);   list(igheid);   vaartuig   o, 

vaartuigen. 
craftiness  ['kra:ftinis]  listigheid. 
craftsman ['kra:ftsm3n]  (bekwaam) 

handwerksman,  vakman. 
crafty  ['kra:fti]  loos, listig,  sluw. 
cram  [krsem]  in-, volstoppen; inpom- 

pen, klaarstomen  [voor examen]. 
cram-full  ['kraem'ful]  tjokvol. 
cramp [kraemp] kramp; kram. 
cranberry  ['krasnbsri]  veenbes. 
crane  [krein]  kraanvogel; kraan. 
cranium ['kreiniam] schedel. 
crank  [kraerjk]  kruk, slinger; zonder- 

ling. 
cranky  ['kraeijki]  excentriek,  raar; 

zwak, wrak, rank. 
crape  [kreip]  krip  o, floers o. 
crash   [kraej]  gekraak  o,  geraas  o\ 

krach;  neerstorting  [v.  vliegtuig]; 

vt  verbrijzelen;  vi  kraken;  ineen- 

storten; te pletter vallen; '-^ against 

(into),  aanbotsen  tegen. 
crass  [krass]  lomp, grof; stomp. 
crate  [kreit]  krat o. 
crater  ['kreits]  krater;  (granaat)- 

trechter. 
cravat  [kra'vjet]  das. 
crave  [kreiv]  smeken om;  hunkeren 

(naar, for). 
craven  ['kreivn]  lafaard;  aj laf. 
craving  ['kreivirj]  hevig verlangen o. 
crawfish  ['krotfij]  rivierkreeft. 
crawl  [kn):l]  kruipen;  --^  with,  we- 

melen van. 


crayon 


56 


crayon  ['kreian]  tekenkrijt o. 
craze  [kreiz]  rage, manie. 
crazy  ['kreizO  krankzinnig,  gek. 
creak [kri:k] kraken; knarsen; piepen. 
cream  [kri:m]  room;  fig  bloem; 

creme. 
crease  [kri:s]  kreuk, vouw, plooi; vi 

kreuken,  vouwen,  plooien. 
create  [kri'eit]  scheppen;  doen  ont- 

staan,  in  het  leven  roepen,  wek- 

ken,  teweegbrengen,  maken,  benoe- 

men  (tot). 
creation  [kri'eijan]  schepping;  in- 

stelling;  benoeming. 
creative  [kri'eitiv]  scheppend. 
creator  [kri'eita]  schepper. 
creature  E'kriitja]  schepsel  o;  voort- 

brengsel o; beast o, dier o; fig werk- 

tuig  o, 
credence  ['kriidsns]  geloof  o. 
credentials  [kri'denjalz]  geloofsbrie- 

ven. 
credibility  [kredi'biliti]  geloofwaar- 

digheid. 
credible  ['kredibl]  geloofwaardig. 
credit ['kredit] geloof o; goede naam; 

invloed;  krediet  o;  credit  o;  eer; 

be a ^^ to, do — to, tot eer strek- 

ken; vt geloven; crediteren;  — him 

with,  hem  de  eer  geven  van  ...; 

hem  ...  toeschrijven;  hem  credite- 
ren  voor  . . . 
creditable ['kreditabl] eervol, fatsoen- 

lijk. 
creditor  ['kredits]  schuldeiser, credi- 

teur. 
credulity  [kri'dju:Iiti]  lichtgelovig- 

heid. 
credulous  ['kredjubs]  lichtgelovig. 
creed  [kri:d]  geloof  o,  geloofsbelij- 

denis. 
creek  [kri:k]  kreek,  bocht. 
creep  [kri:p]  kruipen;  //  made  my 

flesh  — , ik kreeg er kippevel van; 

—  upon, bekruipen;  —  nith, kri- 

oelen  van. 
creepy  ['kri:pi]  griezelig. 
cremation  [kri'meijan]  lijkverbran- 

ding, verassing, crematie. 


crooked 

Creole  ['kri:oul]  crcool(se). 

crept  [krept]  V.T. & V.D. v.  creep. 

crescent  ['kressnt]  halvemaan. 

cress  [kres]  tuinkers. 

crest  [krest]  kam, kuif, pluim. 

crestfallen  ['krestfD:l(3)n]  terneerge- 

slagen. 
cretaceous  [kri'teijss]  krijtachtig, 

krijt-. 
crevice  ['krevis]  spleet. 
crew [kru:]  bemanning; bediening; 

ploeg; bende. 
crib  [krib]  krib;  koestal;  vt  opslui- 

ten; spieken. 
cricket  ['krikit]  krekel;  cricket(spel) 

o. 
cricketer  ['krikits]  cricketspeler. 
crier  ['krais]  omroeper. 
crime [kraim]  misdaad. 
Crimea,  The  —  [krai-,  kri'miia]  de 

Krim. 
criminal  ['kriminal]  misdadiger; a] 

misdadig. 
crimson  ['krimzn]  karmozijn o. 
cringe  [krin(d)5]  ineenkrimpen;  fig 

kruipen  (voor,  to'). 
cripple  E'kripl]  kreupele, gebrekkige, 

verminkte;  vt  kreupel  maken,  ver- 

minken; fig verlammen. 
crisis  ['kraisis]  crisis. 
crisp  [krisp]   kroes;  krakend;  bros; 

opwekkend  [lucht];  ongezouten 

[antwoord]; vt krullen. 
critic  ['kritik]  criticus. 
critical  ['kritikal]  kritisch;  kritiek. 
criticism  ['kritisizm]  kritiek. 
criticize ['kritisaiz]  (be)kritiseren. 
critique  [kri'tirk]  kritiek. 
croak  [krouk]  kwaken,  krassen. 
crochet  C'krouji]  haakw'erk  o\  vi  & 

vt haken. 
crockery  ['krDkari]  aardewerk  o. 
crocodile  ['knksdail]  krokodil. 
crocus  ['kroukas]  krokus. 
crony  ['krouni]  boezemvriend. 
crook  [kruk]   kromte,  bocht;  haak; 

herdersstaf,    kromstaf;    oplichter, 

boef;  vt krommen;  buigen. 
crooked  ['krukid]  krom, gebogen, 


croon 


57 


cuckoo 


verdraaid,  slinks,  oneerlijk. 

croon  [kru:n]  neurien. 

crop [knp] oogst, gewas o; krop; vt 
afknippen; plukken, oogsten; (de 
oren) afsnijden; ■ — up, opduiken, 
zich op-,  voordoen. 

croquet  ['kroukei]  croquet(spel)  o. 

croquette  [krou'ket]  croquet. 

crosier  ['krouss]  bisschops-,  krorn- 
staf. 

cross [kns] kruis o\ kruising; mid- 
dending o\ aj dwars, verkeerd; boos; 
as — as two sticks, zo nijdig als 
een spin; vt (door)kruisen; over- 
steken, overvaren; tegenwerken; -^ 
out,  doorstrepen. 

cross-examination  ['krDsigz£emi'nei- 
Jan]  kruisverhoor o. 

crossing   ['krDsir)]   kruising;  kruis- 
punt   o;   overweg;  overtocht;  tiet 
oversteken;  oversteekplaats. 

cross-question ['kns'kwestjan] strik- 
vraag. 

cross-road  ['kiDs'roud]  twee-, vier- 
sprong  (ook:  ^^s). 

crossword puzzle  ['krDsw3;dpAzl] 
kruiswoordraadsel  o. 

crouch  [krautj]  bukken; kruipen. 

crow  [krou]  kraai;  gekraai  o;  vi 
kraaien. 

crowbar  ['krouba:]  koevoet, breek- 
ijzer o. 

crowd [kraud] gedrang o, menigte, 
massa, hoop; gezelschap o, stel o\ 
vi dringen; zich verdringen; vt zich 
verdringen in (op); (opeen) drin- 
gen, (samen)persen, volproppen; 
— ed,  vol;  druk. 

crown [kraun] kroon, kruin; krans; 
5 shilling(-stuk o)\ vt kronen (tot); 
bekronen; — a man, dam halen. 

crucial ['kru:Ji3l] kruisvormig; kri- 
tiek, beslissend. 

crucible  E'kruisibl]  smeltkroes. 

crucifix ['kru:sifiks] kruisbeeld o. 

crucifixion  [kruisi'fikjsn]  kruisiging. 

crucify  ['kru:sifai]  kruisigen. 

crude [kru:d] rauw, ruw, grof, on- 
gezuiverd;  onrijp; primitief. 


cruel  E'krual]  wreed. 
cruelty  ['krualti]  wreedheid. 
cruet E'kruit]  (olie-, azijn)flesje o. 
cruet-stand  ['kruitstaend]   olie-en- 

azijnstel o. 
cruise  [krurz]  kruistocht;  vi kruisen. 
cruiser ['kruiza]  kruiser. 
cruising speed ['kru:zir)spi:d] kruis- 

snelheid. 
crumb   [ktAm]   kruim,   kruimel;   vi 

kruimelen. 
crumble  ['krAmbl]  kruimelen, ver- 

brokkelen,  afbrokkelen. 
crumbly ['krAmbli] kruimelig, brok- 

kelig. 
crumple  ['kiAmpl]  kreuken, verfrom- 

melen; verbuigen;  in elkaar zakken 

(ook:  '~  up). 
crunch  [krAn(t)J']  kraken, knarsen. 
crupper  ['krAps]  staartriem;  kruis  o 

[v.  paard]. 
crusade  [kru/seid]  kruistocht. 
crusader  [kru/seids]  kruisvaarder. 
crush  [kiAj]  gedrang o\ vt verplette- 

ren,  verbrijzelen,  vermorzelen;  on- 

derdrukken;  (samen-, plat)drukken, 

persen;  verfrommelen. 
crust  [krAst]  korst, schaal. 
crustacean  [krAs'teiJian]  schaaldier o. 
crusty  E'krASti]  korstig;  korzelig. 
crutch  [ktAtJ]  kruk. 
crux  [krAks]  kruis o\ moeilijkheid. 
cry  [krai]  roep,  schreeuw, geroep  o, 

geschreeuw   o,   kreet;   vi   roepen, 

schreeuwen;  huilen. 
cry-baby  ['kraibeibi]  huilebalk. 
crystal  ['kristal]  kristal  a. 
crystal-clear  ['kristal'klia]  kristalhel- 

der;  jig  glashelder,  zonneklaar. 
crystallize  ['kristalaiz]  kristalliseren. 
cub  [kAb]  jong o, welp o\ jig onge- 

likte beer, vlerk. 
cube  [kju:b]  dobbelsteen, kubus; ku- 

biekgetal o, derde macht; blok, blok- 

je o\  klontje o  [suiker]. 
cubic(al)  ['kju:bik(l)]  kubiek. 
cubicle  ['kju:bikl]  kamertje a, hokje 

o. 
cuckoo  ['kuku;]  koekoek. 


cucumber 


58 


cut 


cucumber  ['kjuikamba]  komkommer. 

cudgel  ['kAdsal]  knuppel. 

cue  [kju:] wachtwoord o; wenk, aan- 

wijzing; biljartkeu. 
cuff  [kAf]  manchet;  klap,  slag;  vt 

slaan. 
cuirass  [kwi'rses]  harnas  o. 
cuirassier  [kwiro'sis]  kurassier. 
culinary  ['kjuilinsri]  keuken-,  kook-. 
culminate  ['kAlmineit]  bet toppunt 

bereiken. 
culmination [kAlmi'neiJan]  culmina- 

tie, hoogtepunt o. 
culpable ['kAlpgbl] schuldig, misdadig. 
culprit  E'kAlprit]  schuldige, boosdoe- 

ner. 
cult  [kAlt]  cultus,  eredienst. 
cultivate  ['kAltiveit]  bebouwen;  ver- 

bouwen, aankweken; beoefenen; be- 

schaven. 
cultivation  [kAlti'veiJsn]  bebouwing, 

cultuur,  aankweking;  beoefening; 

beschaving. 
cultural  C'kAltJaral]  cultureel,  cul- 
tuur-. 
culture  L'kAltJs]  cultuur;  beschaving. 
cumbersome  ['IcAmbsssm], cumbrous 

['kAmbrss] log, hinderlijk, lastig. 
cunning ['kAnirj] listigheid, sluwheid; 

aj listig,  sluw. 
cup  [kAp]  beker, kelk;  kopje o. 
cupboard L'kAbsd]  kast. 
cupola  ['kjuipsb]  koepel. 
cup tie  E'kAptai]  bekerwedstrijd. 
cur  [ka:]  rekel; bond, vlegel. 
curable  ['kjuarsbl]  geneeslijk. 
curate  ['kjuarit]  (hulp)predikant; 

kapelaan. 
curator  [kju'reita]  curator. 
curb  [kaib]  kinketting;  (trottoir)- 

band; vt beteugelen. 
curbstone  ['kaibstoun]  trottoirband. 
curdle ['ksidl]  (doen) klonteren, 

stremmen,  stollen. 
cure   [kjua]   kuur;  geneesmiddel  o\ 

genezing;  (ziel)2org;  vt genezen; 

verduurzamen. 
curfew  ['ka:fju:]  avondklok;  uit- 

gaansverbod  o. 


curio  ['kjuariou]  rariteit. 

curiosity  [kjusri'Dsiti]  nieuwsgierig- 

heid;  curiositeit,  rariteit. 
curious  C'kjuarias]  nieuwsgierig; 

zeldzaam, merkwaardig,  raar. 
curl  [kail]  krul, kronkel(ing);  vi & 

vt krullen, kronkelen. 
curl-paper ['kailpeipa]  papillot. 
curly  ['kaili]  krullend,  krul-. 
currant  ['kArant]  krent;  (aal)bes. 
currency  ['kAransi]  koers;  (om)Ioop, 

circulatie; munt, geld o, valuta, de- 

viezen;  ■ — ■  note, muntbiljet  o. 
current  ['kArant]  stroom,  loop;  stro- 

ming; aj courant, gangbaar, in om- 

loop;  lopend;   actueel;   tegenwoor- 

dig. 
curry  ['kAri]  kerrie. 
curse  [ka:s]  vloek;  vt vervloeken;  vt 

vloeken. 
cursive ['ka:siv] lopend, cursief. 
cursory ['ka:sari] vluchtig, haastig. 
curt  [ka:t]  kort  (en  bondig);  bits. 
curtail  [ka:'teil]  (in)korten, besnoei- 

en,  verkorten;  verminderen. 
curtain  ['ka:t(i)n]  gordijn  o  &  v; 

scherm o. 
curts(e)y  ['ka:tsi]  bulging;  vi een 

bulging  maken. 
curve  [ka;v]  bocht,  kromming;  vt 

buigen; zich krommen. 
cushion  ['kujan]  kussen  o. 
custard  ['kAstad] via. 
custodian  [kAs'toudian]  bewaarder. 
custody  C'kAstadi]  bewaring, hoede; 

hechtenis. 
custom  ['kAStam]  gewoonte,  gebruik 

o;  klandizie,  nering;  — s, douane. 
customary  ['kAstamari]  gewoon,  ge- 

bruikelijk. 
customer  ['kAstama]  klant. 
custom-house  ['kAStamhaus]  douane- 

kantoor o, douane; -~ officer, dou- 

anebeambte, commies. 
cut  [kAt]  snede;  houw; snit;  vermin- 

dering, verlaging;  coupure; a short 

~',  een  kortere  weg;  vt  snijden, 

knippen;   couperen;   verminderen, 

verlagen; negeren [iemand]; er van- 


cutlery 59 

door gaan;  V.T.  &  V.D.  van  cut. 
cutlery ['kAtlari] messen, scharen enz. 
cutlet  L'kAtlit]  kotelet. 
cutter  L'kAta]  coupeur; kotter. 
cut-throat  ['kAt6rout]  moordenaar. 
cycle  E'saikl]  rijwiel  o,  fiets;  kring- 

loop; vi fietsen. 
cyclist  ['saiklist]  wielrijder. 
cyclone  ['saikloun]  cycloon. 


dash 

cylinder ['silinda] cilinder. 
cynic(al)  ['sinik(l)]  cynisch. 
Czar  [za:,  tsa:]  tsaar. 
Czech  [tjek]  Tsjech; a] Tsjechisch. 
Czechoslovak  ['tjekou'slouvcek]  Tsje- 

cho-Slowaak(s). 
Czechoslovakia  ['tjekouslou'vaskia] 

Tsjecho-Slowakije o. 


D 


d  [di:]  (de letter)  d; d.  =  penny. 
dab  [dseb]  tikje o, per;  spat;  vt tik- 

ken, pikken;  betten. 
dad, daddy  [deed, 'dasdi]  pa. 
daffodil  ['djefadil]  gele  narcis. 
dagger  ['daega]  dolk. 
dahlia  ['deilja]  dahlia. 
daily ['deili]  dagelijks; dagblad o. 
dainty   ['deinti]   lekkernij;  a;  fijn, 

sierlijk;  lekker;  kieskeurig. 
dairy  ['deari]  melkerij. 
dairymaid  ['desrimeid] melkmeid. 
dairy  produce  ['deariprodjuis]  zui- 

velprodukten. 
daisy  ['deizi]  madelief. 
dale  [deil]  dal o. 
dalliance  ['daelians]  gestoei o\ ge- 

treuzel o. 
dally  ['dasli]  stoeien;  treuzelen;  — 

away,  verbeuzelen. 
dam  [dsm]  dam,  dijk;  vt  ■ — ■  {up), 

afdammen; bedijken; stuiten. 
damage  ['d£Emid3]  schade;  nadeel  o; 

averij;   — s,   schadevergoeding;   vt 

beschadigen,   havenen,   toetakelen; 

schaden. 
damask  ['dsmask]  damast  o. 
damn  [deem]  vloek;  not a  — ■,  geen 

snars;  vi  vioeken;  vt  verdoemen, 

veroordelen;  aj  vervloekt. 
damnable  ['daemnsbl]  vloekwaardig. 
damnation  [dEem'neiJan]  verdoeme- 

nis. 
damp  [dasmp]  nevel, vochtigheid, uit- 

waseming; aj vochtig, nattig, klam; 


vt vochtig maken; doen bekoelen of 

verflauwen;  temperen. 
damsel  ['dasmzal]  deerntje o,  juffer- 

tje  o\  jonkvrouw. 
dance [da:ns]  dans; vi dansen. 
dancer  ['dainsa]  danser;  danseres. 
dancing  ['dainsirj]  't  dansen. 
dandelion ['dfendilaisn]  paardebloem. 
dandruff  ['dsndraf]  roos  [op  het 

hoofd]. 
dandy ['da;ndi] fat. 
Dane  [dein]  Deen; Noorman. 
danger  ['deindsa]  gevaar  o. 
dangerous  ['deind33r3s]  gevaarlijk. 
dangle ['dceijgi]  slingeren, bengelen. 
Danish  ['deinij]  Deens. 
dank  [dasrjk]  vochtig. 
Danube ['dsenjuib] Donau. 
dapper  ['dasps]  vlug,  vief;  keurig. 
dare  [dea]  durven;  trotseren,  tarten; 

/  —  say,  ik denk,  denk ik,  zeker. 
daredevil  ['deadevl]  waaghals. 
daring  ['dearirj]  koenheid,  durf;  a] 

koen,  stout;  gedurfd. 
dark  [da:k]  duister (o), donker  (o). 
darken ['da:kn]  donker worden; don- 
ker maken, verduisteren. 
darkness  ['da:knis]   duisternis. 
darky  ['da:ki]  neger,  zwartje o. 
darling  ['daJirj]  lieveling;  a]  ge- 

liefkoosd, geliefd. 
darn  [da:n]  stoppen. 
dart  [da:t]  schicht,  pijl,  werpspies; 

sprong;  vt schieten; werpen. 
dash  [daej]  slag; tikje o, scheutje o\ 


dash-board 


60 


decaden 


ce 


afbrekingsteken o, streepje o\ zwier; 
vi kletsen, spatten; — away {off), 
wegstuiven; vt smijten; slaan; be- 
spatten; terneerslaan; verpletteren; 
vernietigen. 

dash-board  ['dasjboid]  spatbord  o; 
instrumentenbord  o. 

dashing  ['dzejir)]  onstuimig; kranig, 
zwierig. 

dastard  ['dasstsd]  lafaard;  a; laf. 

data ['delta]  gegevens. 

date [deit] dagtekening, datum; af- 
spraakje o; dadel; out of ■~, ouder- 
wets, uit de tijd; to — , tot op he- 
den; up to — , modern, ,,bij"; vt 
dagtekenen, dateren; to — from, 
met ingang van. 

dative ['deitiv] datief, derde naamval. 

daub  [dD:b]  veeg;  vt  (be)smeren; 
(be)kladden. 

daughter  E'dDrts]  dochter. 

daughter-in-law ['doitarinb:] schoon- 
dochter. 

dauntless  ['dDintlis]  onverschrokken. 

dawdle  ['dD:dl]  treuzelen; beuzelen. 

dawn [d3:n] dageraad; at — , bij het 
aanbreken van de dag; vi licht wor- 
den; dagen; /'/ '^ed upon me, het 
werd mij duidelijk. 

day [dei] dag; daglicht a; tijd; one 
— , op zekere dag; eens. 

daybreak ['deibreik] 't aanbreken van 
de  dag. 

day-labourer  ['deileibsra]  dagloner. 

daze [deiz] verblinden; verdoven; ver- 
bijsteren. 

dazzle  ['daszl]  verblinden. 

deacon  ['diikan]  diaken; ouderling. 

dead [ded] dood; doods; — certain- 
ty, absolute zekerheid; in — ear- 
nest,  in  alle  ernst. 

deaden  ['dedn]  dempen,  temperen, 
verdoven. 

deadlock ['dedbk] at a — , op het 
dode  punt,  in een  impasse. 

deadly  ['dedii]  dodelijk. 

dead-nettle ['ded'netl]  dovenetel. 

deaf [def] doof; — and dumb, doof- 
stom;  — '  of an  ear,  doof aan een 


deafen ['defn] doof maken; veraoven, 

dempen. 
deafness  ['defnis]  doofheid. 
deal  [di:I]  grenehout o\ hoeveelheid; 

transactie; a great  {good)  — , heel 

wat,  heel  veel;  vt  uit-,  ronddelen; 

geven   [de   kaarten];   toebrengen 

[slag];  vi handelen;  —  with, han- 

del  drijven  met,  kopen bij; hande- 
len over; zich bezighouden met; be- 

handelen;  het  hoofd  bieden  aan; 

aanpakken. 
dealer  ['di:b]  uitdeler;  gever  [v. 

kaarten] ;  handelaar. 
dealing  ['diilirj]  (be)handeling, han- 

delwijze;  — s,  transacties;  relaties; 

have no  ^ — s with,  niets  te maken 

hebben met. 
dealt  [delt] V.T. & V.D. v. deal. 
dean  [di:n]  deken; hoofd o;  ~-  and 

chapter,  domkapittel  o. 
dear [dia] lief, waard, dierbaar; duur; 

—  me! — , '—.', oh — .', och, och!; 

Dear Sir,  Geachte  heer. 
dearly  ['disli]  duur; zeer, dolgraag. 
dearness  ['disnis]  duurte;  dierbaar- 

heid. 
dearth [d3:6]  schaarste, gebrek o. 
death  [de9]  dood. 
death-bed  ['de9bed]  sterfbed  o. 
death-rate  ['de9rcit]  sterftecijfer a. 
debar [di'ba:] uitsluiten (van, from), 

onthouden, weigeren,  beletten. 
debase [di'beis] vernederen, verlagen; 

vervalsen  [munt] . 
debate  [di'beit]  debat o\  vt debatte- 

ren over, bespreken; overleggen; be- 

twisten;  vi debatteren. 
debauch  [di'baitj]  ongebondenheid, 

uitspattingen; vt verleiden, bederven. 
debenture  [di'bentja]  schuldbrief. 
debility  [di'biliti]  zwakheid. 
debit  ['debit]  debet  o;  vt  debiteren. 
debt  [det]  schuld. 
debtor  ['deta]  schuldenaar,  debiteur. 
debut  ['deibu:]  debuut  o. 
decade ['dekad]  tiental o  (jaren). 
decadence ['dekadans] verval o. 


decanter 


61 


defend 


decanter  [di'ksenta]  karaf. 
decapitate  [di'kaspiteit]  onthoofden. 
decapitation  [dikapi'teijan]  onthoof- 

ding. 
decay  [di'kei]  verval  o, bederf o; vi 

vervallen, achteruitgaan;  bederven. 
decease [di'si:s] overlijden o\ vi over- 

lijden. 
deceit  [di'si:t] bedrog o. 
deceitful  [di'si:tful]  bedrieglijk. 
deceive [di'si:v] bedriegen, misleiden. 
December [di'sembs]  december. 
decency  ['diisansi]  betamelijkheid, 

fatsoen o. 
decent  ['diissnt]  betamelijk, behoor- 

lijk, fatsoenlijk, geschikt. 
decentralize [dii'sentralaiz]  decen- 

traliseren. 
deception  [di'sepjsn]  bedrog o, mis- 

leiding. 
deceptive  [di'septiv]  bedrieglijk. 
decide [di'said] beslissen;  (doen) be- 

sluiten. 
decimal  ['desimsl]  tientallig;  tiende- 

lig. 
decipher  [di'saifs]  ontcijferen. 
decision  [di'sissn]  beslissing;  besluit 

<?;  beslistheid. 
decisive  [di'saisiv]  beslissend,  af- 

doend; beslist. 
deck  [dek]  dek  o. 
deck-chair  ['dek'tjes]  dekstoel. 
declaim [di'kleim] voordragen; uitva- 

ren  (tegen, against'). 
declaration  [dekb'reijsn]  verklaring. 
declare  [di'klea]  verklaren;  aangeven 

[bij  douanej; afkondigen. 
declension  [di'klenjan]  verbuiging. 
declination  [dekli'neijsn]  afwijking. 
decline  [di'klain] verval o\ achteruit- 

gang;  vi  hellen,  aflopen;  afnemen, 

achteruitgaan,  dalen,  tanen;  vt ver- 

buigen;  afwijzen;   bedanken   voor, 

weigeren. 
declivity  [di'kliviti]  helling. 
decoct  [di'kDkt]  afkoken. 
decompose  [diiksm'pouz]  ontbinden, 

oplossen, ontleden. 
decomposition [diilompa'zij'an] ont- 


binding,  oplossing,  ontleding. 
decorate  ['dekareit]  versieren;  deco- 

reren. 
decoration  [deka'reijan]  versiering; 

decoratie. 
decorous  [di'kDirss, 'dekarss]  wel- 

voeglijk, fatsoenlijk. 
decorum  [di'kDiram]  fatsoen o. 
decoy  [di'kDi]  lokeend, lokvogel, lok- 

aas  o\  (ver)lokken. 
decrease  ['di:kri;s]  vermindering;  vi 

[di'kri:s]  verminderen,  afnemen. 
decree  [di'kri:]  decreet  o,  besluit  o, 

gebod  o,  vonnis  o\  vt  verordenen. 
decry  [di'krai]  afkeuren. 
dedicate  ['dedikeit]  (toe)wijden,  op- 

dragen. 
dedication  [dedi'keijsn]  (toe)wij- 

ding, opdracht. 
deduce  [di'djuis]  afleiden. 
deduct [di'dAkt] aftrekken. 
deduction  [di'dAkJsn]  aftrekking; 

korting;  gevolgtrekking. 
deed  [di:d]  daad;  akte. 
deem  [di:m]  oordelen,  achten. 
deep  [di:p]  diep;  diepzinnig. 
deepen  ['di:pn]  ver-,  uitdiepen. 
deepness  ['dirpnis]  diepte. 
deer  [dis]  hert o, herten. 
deface  [di'feis]  schenden,  beschadi- 

gen,  ontsieren;  uitwissen. 
defamation [diifa'meijan, defs'mei- 

Jsn]  laster,  smaad. 
defamatory  [di'faematari]  lasterlijk, 

smaad-. 
default [di'forlt] gebrek o\ verzuim o\ 

by  — ,  bij  verstek;  vi  in  gebreke 

blijven. 
defeat  [di'fi:t]   nederlaag;   vt   ver- 

slaan;  verwerpen   [voorstel];   ver- 

ijdelen  [plan], 
defect  [di'fekt]  gebrek  o. 
defection  [di'fekjan] afval. 
defective  [di'fektiv]  gebrekkig;  de- 
fect;  zwakzinnig. 
defence  [di'fens]  verdediging. 
defenceless  [di'fenslis]  weerloos. 
defend  [di'fend]  verdedigen; bescher- 

men. 


defendant 


62 


deliverance 


defendant  [di'fendant]  verdachte, ge- 

daagde. 
defender  [di'fenda]  verdediger. 
defensive  [di'fensiv]  defensief  (o), 

verdedigend. 
defer  [di'fs:]   uitstellen;  dralen;  -— 

to,  zich neerleggen bij. 
deference ['defarsns] eerbied, achting. 
deferment  [di'f3:m3nt]  uitstel o. 
defiance [di'faisns] uitdaging, tarting; 

in  • — ■  oj,  trots,  ...ten  spijt. 
defiant [di'faiant]  uitdagend, tartend. 
deficiency  [di'fij'ansi]  gebrek  o,  te- 

kort o,  tekortkoming;  leemte. 
deficient [di'fijsnt] gebrekkig, onvol- 

doende;  zwakzinnig. 
deficit  ['defisit]  deficit o, tekort o. 
defile  [di'fail]  engte,  pas;  defile  o\ 

vt bezoedelen; ontwijden; vi defile- 

ren. 
defilement  [di'failmsnt]  bezoedeling; 

ontwijding. 
define [di'fain] bepalen, begrenzen, 

omschrijven, omlijnen. 
definite  ['definit]  bepaald;  precies. 
definition  [defi'nijsn]  bepaling,  om- 

schrijving, definitie. 
deflation  [di'fieijsn]  deflatie. 
deflect  [di'flekt]  (doen)  afwijken, 

buigen. 
deform  [di'fD;m]  misvormen. 
deformity  [di'fs.miti]  mismaaktheid. 
defraud  [di'frD:d]  bedriegen;  ~'  of, 

onthouden. 
defray  [di'frei]  bekostigen. 
defrayment  [di'freimsnt]  bekosti- 

ging. 
deft  [deft]  vlug, handig; aardig, net. 
defunct  [di'fAijkt]  overleden. 
defy  [di'fai]  uitdagen,  tarten. 
degenerate  [di'dsensreit]  ontaarden. 
degeneration   [didsena'reijan]   ont- 

aarding. 
degradation  [degra'deijsn]  degrada- 

tie. 
degrade  [di'greid]  verlagen; vernede- 

ren;  doen  ontaarden. 
degree [di'gri:]  graad; by —-■J', lang- 

zamerhand: i n a — , in zekere ma- 


te;  tot  op  zekere  hoogte;  t o  the 

last — in de hoogste mate. 
de-icer [dii'aiss] ijsbestrijder. 
deign  [dein]  zich verwaardigen; ver- 

waardigen  met. 
deity  ['di:itij  godheid. 
dejected  [di'd3ektid]  neerslachtig. 
delay [di'lei]  uitstel o, oponthoud o, 

vertraging;  vt  uitstellen,  vertragen, 

ophouden. 
delegate  ['deligit]  gemachtigde, afge- 

vaardigde;  ['deligeit]  vt machtigen, 

afvaardigen,  opdragen,  overdragen. 
delegation [deli'geijan]  delegatie, af- 

vaardiging, machtiging, opdracht, 

overdracht. 
deleterious  [deli'tisrias]  schadelijk, 

verderfelijk. 
Delf(t)  [delf(t)] Delfts aardewerk o. 
deliberate  [di'libsrit]  weloverwogen; 

opzettelijk;  bedaard, bezadigd;  [di- 

'libsreit]  vt overwegen;  vi  beraad- 

slagen  (over,  on). 
deliberation  [dilibs'reijsn]  beraad- 

slaging; overleg a, beraad o. 
delicacy  ['delikssi]  fijnheid,  teer(ge- 

voelig)heid,  kiesheid;  lekkernij. 
delicate  ['delikit]  fijn,  teer;  kies; 

lekker. 
delicious  [di'lijss]  heerlijk. 
delight [di'lait] genoegen a, gemot o\ 

lust; take —  in, behagen scheppen 

in;  vt behagen,  verheugen,  verruk- 

ken;  7 shall  be  — ed,  het  zal  mij 

aangenaam zijn. 
delightful  [di'laitful]  genotvol, heer- 
lijk; prachtig,  uitstekend. 
delineate  [di'linieit]  tekenen,  schet- 

sen; jig schilderen. 
delinquent  [di'lir]kw3nt]  delinquent, 

misdadiger, schuldige. 
delirious  [di'liriss]  ijleod,  do). 
deliver [di'livs] bevrijden (uit, /;(?»z); 

verlossen  (van,  jrom);  overhandi- 

gen,  (in-,  over-,  af)leveren;  bezor- 

gen;  toebrengen;  —  a speech,  een 

rede  houden. 
deliverance  [di'livsrsns]  bevrijding, 

verlossing. 


delivery- 
delivery  [di'livari]  (in-, af) levering; 

overhandiging;  bezorging;  take  ■ — 

oj,  in  ontvangst nemen. 
delivery van  [di'livarivsen]  bestel- 

wagen. 
delta  ['delta]  delta. 
delude [di'l(j)u:d] misleiden, bedrie- 

gen. 
deluge E'deljuids] zondvloed; (stort)- 

vloed. 
delusion   [di'l(j)u:33n]   waan;  dwa- 

ling;  (zelf)bedrog o. 
delusive  [di'l(j)u:siv], delusory  [di- 

'lju:s3ri]  misleidend,  bedrieglijk. 
demagogue  ['demagog]  demagoog, 

volksmenner. 
demand   [di'ma:nd]   eis,  vordering, 

verlangen o; vraag;  — and supply, 

vraag  en  aanbod;  in  ^~-',  gezocht, 

in  trek;  on  — ,  op  aanvraag;  vt 

(ver)eisen,  vragen. 
demarcation  [diimai'keijan]  afschei- 

ding, afbakening, grens(lijn). 
demean  [di'mirn]  verlagen;  —  one- 
self, zich gedragen; zich verlagen. 
demeanour  [di'miina]  houding,  ge- 

drag o. 
demented  [di'mentid]  krankzinnig. 
demerit  [di:'merit]  fout, gebrek o. 
demesne  [di'mi:n]  domein  o. 
democracy  [di'mokrasi]  democratie. 
democrat  ['demakrset]  democraat. 
democratic (al)  [dema'kraetik(l)]  de- 

mocratisch. 
demolish  [di'molij]  afbreken, slopen; 

vernietigen. 
demolition [dema'lijsn] sloping; ver- 

nietiging; afbraak. 
demon  ['di:m3n]  duivel, demon. 
demonstrate  ['demanstreit]  aantonen, 

bewijzen;  aan  de  dag  leggen;  de- 

monstreren. 
demonstration  [deman'streijan]  be- 

wijs o; betoon o; betoging; demon- 

stratie. 
demonstrative  [di'monstrativ]  bewij- 

zend, aanwijzend; demonstratief. 
demoralize [di'maralaiz]  demoralise- 

ren. 


63 dependence 

demur [di'ma:] aarzelen; bezwaar ma- 
ken, protest aantekenen (tegen, to). 

demure  [di'mjua]  stemmig,  zedig. 

den  [den]  hoi o, hok o. 

denial [di'naial] weigering, ontken- 
ning,   (ver)Ioochening. 

Denmark  ['denma:k]  Denemarken  o. 

denominate  [di'nomineit]  noemen. 

denomination  [dinami'neijan]  bena- 
ming;  sekte;  coupure  [v.  effect]; 
(nominale)  waarde [v. munt]. 

denominational  [dinomi'neijanal] 

— education, bijzonder onderwijs o. 
denominator [di'namineita] noemer 

[v.  breuk]. 

denote [di'nout] aanduiden, aanwij- 
zen, wijzen op, te kennen geven. 

denounce  [di'nauns]  aankondigen; 
aangeven, aanklagen; opzeggen [ver- 
drag]; aan de kaak stellen; veroor- 
delen. 

dense  [dens]  dicht;  stom. 

density  ['densiti]  dichtheid. 

dent  [dent]  deuk;  vt  (in)deuken. 

dental ['dental] tand-; tandheelkun- 
dig. 

dentist  ['dentist]  tandarts. 

dentistry ['dentistri] tandheelkunde. 

denture  ['dentja]  (kunst)gebit o. 

denunciation [dinAnsi'eiJan] aankon- 
diging; aangifte, aanklacht; opzeg- 
ging  [v.  verdrag];  veroordeling. 

deny [di'nai] ontkennen, (ver)Iooche- 
nen; ontzeggen; weigeren; '~ one- 
self to visitors, belet geven. 

depart [di'pa:t] vertrekken, heengaan; 

— from,  afwijken  van,  laten  va- 
ren; the ■ — ed, de overledene(n). 

department [di'pa:tmant] af deling, 
departement o\ gebied o\ — store{s), 
warenhuis o. 

departure [di'paitja] vertrek o\ heen- 
gaan o; a new ■ — ■, een nieuwe 
koers, lets nieuws. 

depend [di'pend] afhangen (van, oh); 
rekenen, vertrouwen (op, upon); 
that  — s,  dat hangt ervan  af. 

dependence [di'pendans] afhankelijk- 
heid  (van,  on). 


dependency 


64 


deservedly 


dependency  [di'pendsnsi]  bijgebouw 

o;  onderhorigheid. 
dependent  [di'pendsnt]  afhankelijk 

(van, 011, upon). 
depict [di'pikt]  (af)schilderen. 
depiction  [di'pikjsn]  schildering. 
deplorable  [di'pbirsbl]  betreurens-, 

beklagenswaardig; jammerlijk. 
deplore  [di'pb:]  betreuren, bewenen, 

beklagen, bejammeren. 
depopulate [di/pDpjuleit] ontvolken. 
deport  [di'pD;t]  deporteren;  —  one- 
self,  2ich  gedragen. 
deportation [diipDi'teiJan]  deportatie. 
deportment  [di'pDitmsnt]  houding, 

gedrag  o,  optreden  o. 
deposal  [di'pouzal]  afzetting. 
depose  [di'pouz]  afzetten;  getuigen. 
deposit [di'pDzit] deposito o, storting; 

neerslag,  bezinksel  o;  vt   (neer)- 

leggen;  deponeren, storten. 
depositor  [di'pDzits]  inlegger. 
depot  E'depou]  depot o & m. 
depravation  [depra'veijan]  verdor- 

venheid,  bederf o. 
deprave  [di'preiv]  bederven;  ■ — d, 

verdorven. 
depravity  [di'praeviti]  verdorvenheid. 
deprecate ['deprikeit] opkomen tegen, 

afkeuren. 
depreciate [di'pri:Jieit] onderschat- 

ten,  neerhalen;  in waarde  dalen. 
depreciation [dipriiji'eijan]  (afschrij- 

ving voor)  waardevermindering. 
depress  [di'pres]  (neer)drukken; ter- 

neerslaan. 
depression  [di'prejsn]  neerslachtig- 

heid; depressie; malaise. 
deprivation  [depri'veijsn]  beroving, 

verlies  o\  afzetting. 
deprive  [di'praiv]  beroven;  af-,  ont- 

zetten [uit ambt]; ■ — d of, ook: ver- 

stoken  van,  gespeend  van,  zonder. 
depth  [dep9]  diepte,  diepzinnigheid. 
deputation  [depju'teijan]  deputatie. 
depute  [di'pju:t]  afvaardigen;  over- 

dragen. 
deputize ['depjutaiz]  — jor, invallen 

voor, vervangen. 


deputy ['depjuti]  afgevaardigde; 

plaatsvervanger;  aj  ■ — ...,  plaats- 

vervangend, vice-. 
derail  [di'reil]  (doen)  ontsporen. 
derailment [di'reilmant] ontsporing. 
derange [di'reind3] storen, m de war 

brengen. 
derangement  [di'reind3m3nt]  storing, 

verwarring. 
derelict  ['derilikt]  verlaten;  onbe- 

heerd. 
dereliction [deri'likjsn]  (plicht)ver- 

zuim 0. 
deride [di'raid]  bespotten, belachelijk 

maken. 
derision  [di'rissn]  spot,  bespotting. 
derisive  [di'raisiv],  derisory  [di'rai- 

sari]  spottend,  spot-;  bespotteiijk. 
derivation  [deri'veijsn]  afleiding. 
derive [di'raiv] afleiden, trekken, krij- 

gen  (uit,  van,  from);  afstammen, 

voortspruiten  (van,  uit,  from). 
derogate ['dersgeit]  — from, afbreuk 

doen  aan. 
derogatory  [di'rogatsri]  afbreuk 

doend;  vernederend. 
derrick  ['derik]  kraan,  bok;  boor- 

toren. 
descend [di'send]  (af) dalen (tot, to)\ 

naar beneden gaan;  afstammen. 
descendant [di'sendsnt] afstammeJing. 
descent   [di'sent]   af-,   (neer)daling; 

helling;  landing;  afkomst. 
describe  [dis'kraib]  beschrijven. 
description [dis'kripjsn] beschrijving; 

signalement o; soort v 8i o, slag o. 
descriptive [dis'kriptiv] beschrijvend. 
desecrate ['desikreit] ontwijden. 
desecration [desi'kreijan] ontwijding. 
desert ['dezst] woestijn; aj woest, ver- 
laten; onbewoond; [di'zsit] verdien- 

ste, (verdiende) loon o\ vt verlaten, 

in de steek laten;  vi deserteren. 
deserter  [di'zaita]  deserteur. 
desertion  [di'zsijan]  verlating;  de- 

sertie. 
deserve  [di'z3:v]  verdienen;  —  well 

of, zich verdienstelijk maken jegens. 
deservedly  [di'zsividli]  naar  ver- 


deserving 


65 


dethrone 


dienste; terecht. 
deserving  [di'zsivir]] verdienstelijk. 
design  [di'zain]   tekening;   ontwerp 

o,  plan  o\  dessin  o,  patroon  o; 

voornemen   o\   bedoeling;  by  — , 

met opzet;  vt  schetsen,  ontwerpen; 

bedoelen;  aanwijzen. 
designate  E'dezigneit]  aanduiden; 

aanwijzen. 
designation  [dezig'neijan]  aandui- 

ding;  aanwijzing;  naam. 
designedly  [di'zainidli]  met opzet. 
designer  [di'zaina]  ontwerper;  teke- 

naar. 
desirable  [di'zaisrabl]  wenselijk,  be- 

geerlijk,  gewenst. 
desire  [di'zaia]  begeerte,  wens;  ver- 

langen o; vt wensen, begeren, ver- 

langen. 
desirous  [di'zaiaras]  begerig,  verlan- 

gend  (naar, of). 
desist [di'zist]  aflaten, afzien, ophou- 

den  (met, jrotn). 
desk  [desk]  lessenaar, bureau o; kas- 

sa. 
desolate  ['desalit]  verlaten,  eenzaam, 

troosteloos. 
desolation  [dess'leijan]  verwoesting; 

verlatenheid. 
despair  [dis'pes]  wanhoop;  vi wan- 

hopen  (aan,  of). 
despatch  [dis'paetj]  zie  dispatch. 
desperate ['despsrit]  wanhopig. 
despicable ['despikabl] verachtelijk. 
despise  [dis'paiz]  verachten. 
despite  [dis'pait]  ondanks, trots. 
despondency  [dis'pDodsnsi] moede- 

loosheid. 
despondent  [dis'psndant]  moedeloos. 
despot E'despDt]  despoot, dwingeland. 
dessert [di'zsit] dessert o. 
destination  [desti'neijsn]  bestem- 

ming. 
destine  ['destin]  bestemmen. 
destiny  ['destini]  bestemming, 

(nood)lot  o. 
destitute ['destitju:t]  behoeftig, hulp- 

behoevend;  ontbloot,  verstoken. 
destitution  [desti'tjuijan]  armoede, 

Eng. Zakwrdbk. 11 


behoeftigheid, gebrek o. 
destroy  [dis'tni]  vernielen,  verwoes- 

ten, vernietigen;  afmaken  [bond], 
destroyer  [dis'tiDia]  vernieler,  ver- 

nietiger;  torpedojager. 
destruction  [dis'trAkJsn]  vernieling, 

verwoesting, vernietiging. 
destructive [dis'trAktiv] vernielend; 

afbrekend  [v.  kritiek]. 
desultory  ['desaltsri]  onsamenhan- 

gend;  vluchtig. 
detach  [di'tsetj]  losmaken, scheiden; 

detacheren. 
detachment  [di'tastjmant]  losmaking; 

objectiviteit;  detachement o. 
detail  ['di:teil]  bijzonderheid,  detail 

o. 
detailed  [di'teild]  gedetailleerd. 
detain  [di'tein]  op-,  aan-,  afhouden; 

achterhouden;  gevangen  of  in  be- 
waring houden. 
detainment  [di'teinmsnt]  aanhou- 

ding;  gevangenhouding. 
detect  [di'tekt]  ontdekken;  opsporen. 
detection [di'tekjsn]  ontdekking; op- 

sporing. 
detective  [di'tektiv]  detective, re- 

chercheur,  speurder. 
detention  [di'tenjan] achterhouding; 

aanhouding;  gevangenhouding; 

schoolblijven o\ oponthoud o. 
deter [di'ts:] afschrikken, terughouden 

(van, from). 
deteriorate  [di'tisriareit]  achteruit- 

gaan,  verslechteren. 
deterioration  [ditiaria'reijsn]  ver- 

slechtering, achteruitgang. 
determination  [ditsimi'neijan]  bepa- 

ling;  besluit o;  vastberadenheid. 
determine [di'taimin] bepalen; (doen) 

besluiten; beslissen; beeindigen. 
determined  [di'taimind]  vastberaden, 

vastbesloten. 
deterrent  [di'terant]  afschrikkend 

(middel o). 
detest  [di'test]  verfoeien. 
detestable  [di'testabl]  verfoeilijk,  af- 

schuwelijk. 
dethrone  [di'Sroun]  onttronen. 


detour 


66 


die 


detour  [di'tua]  omweg. 

detract  [di'traekt]  ~' from,  afbreuk 

doen  aan,  verkleinen. 
detraction  [di'traskj'sn]  kleinering; 

kwaadsprekerij. 
detractor  [di'trtekta]  kwaadspreker. 
detriment  ['detrimsnt]  nadeel  o. 

schade. 
detrimental  [detri'mental]  nadelig, 

schadelijk. 
deuce  [dju:s]  twee  [op dobbelstenen 

en speelkaarten], 40 gelijk [tennis]; 

duivel,  drommel. 
deuced  ['djuisid]  verduiveld. 
devaluation  [di:vaelju'eij3n]  devalua- 

tie. 
devastate  ['devasteit]  verwoesten. 
devastation  [devas'teijsn]  verwoes- 

ting. 
develop  [di'vebp]  (zich)   ontwikke- 

len,  tot ontwikkeling brengen  (ko- 

men);  uitbreiden;  ontginnen;  krij- 

gen,  optreden   [koorts];  ontstaan; 

aan  de  dag  leggen. 
development  [di'vebpmsnt]  ontwik- 
keling; uitbreiding; ontginning;  be- 

bouwing,  (op)bouw; fig verloop o\ 

await  ■ — ^j',  verdere gebeurlijkheden 

afwachten. 
deviate ['di:vieit]  afwijken. 
deviation  [di'.vi'eijan]  afwijking. 
device  [di'vais]  plan  o,  oogmerk  o; 

middel o\ list,  (uit)vinding; toesteJ 

o\  zinspreuk;  left to  his own  ■ — s, 

aan  zijn  lot  overgelaten. 
devil  ['devi]  duivel. 
devilish  ['devlij]  duivels. 
devious  ['diivias]  kronkelend;  afwij- 

kend;  —  way, omweg. 
devise  [di'vaiz]  uitdenken, bedenken, 

verzinnen, beramen. 
•devoid  [di'vDid]  ontbloot;  —  of, be- 

roofd  (gespeend)  van, zonder. 
devolve  [di'v^lv]  doen  overgaan, 

overdragen;   ■ — '   upon,   neerkomen 

op, overgaan op,  toevallen aan. 
devote  [di'vout]  (toe)wijden. 
■devoted  [di'voutid]  (toe)gewijd, 

(aan elkaar) gehecht, verknocht. 


devotee  [devou'ti:]  dweper; enthou- 

siast  liefhebber. 
devotion  [di'voujan]  (toe)wijding; 

godsvrucht. 
devour  [di'vaua]  verslinden; fig ver- 

teren. 
devout  [di'vaut]  godvruchtig, vroom. 
dew [dju;]  dauw; vi dauwen. 
dexterity  [deks'teriti]  behendigheid, 

handigheid. 
dexterous  ['dekstaras]  behendig, 

handig. 
diabetes  [dai3'bi:ti:z]  suikerziekte. 
diabetic  [dais'biitik]  lijder,  -es  aan 

suikerziekte; af suikerziekte-. 
diabolic  [daia'bolik]  duivels. 
diadem  ['daisdam]  diadeem. 
diagnosis  [daiag'nousis]  diagnose. 
diagonal  [dai'asgsnsl]  diagonaal. 
diagram  ['daiagrtem]  diagram a. 
dial ['daial]  zonnewijzer; wijzerplaat. 

(kies)schiijf;  vt draaien,  kiezen, 

(automatisch)  opbellen. 
dialect  ['daialekt]  tongval,  dialect o 
dialogue  ['daiabg]  samenspraak. 
diameter  [dai'aemits]  middellijn. 
diamond  ['daiamand]  diamant  o 

[stofnaam], diamant jn [voorwerps 

naam] ; ruit;  a] diamanten. 
diaphragm  ['daiafrsem]  middenrif o 
diary  ['daiari]  dagboek o. 
dice [dais] dobbelstenen; vi dobbelen. 
dictate  ['dikteit]  voorschrift  o,  ge- 

bod  o\   [dik'teit]   vt  voorzeggen, 

dicteren, ingeven; voorschrijven. 
dictation  [dik'teijan]  dictee  o. 
dictator  [dik'teita]  dictator. 
dictatorial  [dikta't3:rial]  dictatoriaal. 
dictatorship  [ dik'teita Jip]  dictatuur. 
diction  ['dikjan]  voordracht. 
dictionary ['dikjanari] woordenboek c. 
did  [did]  V.T. van do. 
didactic  [di'dasktik]  didactisch, leer-. 
die  [dai]  dobbelsteen;  muntstempel, 

the  —  is  cast,  de  teerling  is  ge- 

worpen; vi sterven, overlijden; weg- 

sterven,  verflauwen;  —  away,  ~ 

down, wegstervcn; afnemen, vermin- 

deren. 


diesel engine 


(n 


direct 


diesel  engine  ['di:2lend3in]  diesel- 

motor. 
diet  E'daiat]  leefregel;  dieet o\ voed- 

sel  o\ rijks-, landdag. 
differ  ['difa]   (van  mening)  ver- 

schillen. 
difference  ['difrsns]  verschil  o\  ge- 

schil(punt)  o. 
different  ['difrsnt]  verschillend,  an- 

der;  anders  (dan,  jrom,  to). 
difficile  ['difisi:!]  lastig,  moeilijk te 

voldoen. 
difficult  E'difikalt]  moeilijk,  lastig. 
difficulty  ['difikalti]  moeilijkheid, 

bezwaar o\ moeite. 
diffidence  ['difidsns]  schroomvallig- 

heid. 
diffident  ['difidant]  schroomvallig. 
diffuse  [di'fju:s]  verspreid;  breed- 

sprakig,  wijdlopig;  [di'fju:z]  vt 

verspreiden. 
diffusion  [di'fju:33n]  verspreiding. 
dig [dig] por, duw; steek (onder wa- 
ter); vt graven,  spitten. 
digest  E'daidjest]  overzicht  o\  [di-, 

dai'dsest]  vt verteren, verwerken. 
digestion  [di-,  dai'dsestjan]  (spijs)- 

vertering; verwerking. 
digger  ['diga]  (goud) graver. 
dignified  ['dignifaid]  waardig. 
dignitary ['dignitari] waardigheids- 

bekleder, dignitatis. 
dignity  ['digniti]  waardigheid. 
digress  [dai'gres]  afdwalen,  uitwei- 

den. 
digression  [dai'grej'an]  afdwaling, 

uitweiding. 
dike  [daik]  sloot; dijk. 
dilapidated  [di'lsepideitid]  verwaar- 

loosd,  vervallen,  bouwvallig. 
dilatation  [daila'teijan]  uitzetting; 

uitweiding. 
dilate  [dai'leit]  uitzetten;   '—d  eyes, 

opengespalkte  ogen;  -~  upon,  uit- 

weiden over. 
dilemma [di'lema]  dilemma o. 
diligence  ['dilidjans]  ijver,  vlijt. 
diligent ['dilidsant]  ijverig, vlijtig. 
dilly-dally  ['dilidaeli]  treuzelen. 


dilute  [dai-, di'I(j)u:t]  verdunnen. 
dilution  [dai-,  di'](!)u:Jan]  verdun- 

ning. 
diluvium [di'l(j)u:viam]  diluvium o. 
dim  [dim]  duister, dof; vaag; flauw; 

vt  verduisteren,  dof  maken,  bene- 

velen;  temperen  [licht]. 
dime  [daim]  ^/j^o  dollar. 
dimension [di'menjan]  afmeting. 
diminish  [di'minij"]  verminderen. 
diminution [dimi'DJuiJan] verminde- 

diminutive  [di'minjutiv]  verklein- 

woord  o;  aj  verkleinend,  verklei- 

nings-; klein, gering; miniatuur-. 
dimness  ['dimnis]  duister-,  dofheid. 
dimple  ['dimpi]  (wang)kuiltje  o. 
din  [din]  geraas  o,  lawaai  o. 
dine  [dain]  dineren,  eten. 
dinghy  ['dirjgi]   (rubber)bootje  o. 
dingy  ['dindsi]  duister,  vuil, goor. 
dining-car ['dainirjka:]  restauratie- 

wagen. 
dining-room  ['dainirjrum]  eetkamer. 
dinner ['dins] middagmaal o, middag- 

eten o, diner o. 
dinner-jacket  ['dinadssekit]  smoking. 
dinner-party  ['dinapa:ti]  diner o. 
dinner-plate  ['dinapleit]  plat bord o. 
dinner-time  ['dinataim]  etenstijd. 
dinner-vv'agon  ['dinawEgan]  dien- 

tafel. 
diocese ['daiasis] bisdom o. 
dip  [dip]  (in)dopen;  duiken. 
diphtheria  [dif'Biaria]  difterie. 
diphthong  ['dif-, 'dip93i]]  tweeklank. 
diploma  [di'plouma]  diploma  o. 
diplomacy  [di'ploumasi]  diplomatic. 
diplomat  ['diplamast]  diplomaat. 
diplomatic [dipla'mzetik] diploma- 

tisch;  diplomatiek. 
diplomatist [di'ploumatist] diplomaat. 
dipsomania [dipsou'meinia]  drank- 

zucht. 
dipsomaniac  [dipsou'meiniask] 

drankzuchtige. 
dire  ['daia]  akelig, verschrikkelijk. 
direct [di'rekt, dai'rekt]  direct, recht- 

(streeks); onmiddellijk; ronduit, op 


direction 


68 


disconnect 


de man af; '~ current, gelijkstroom; 

vt  (be)sturen,  richten,  (ge)leiden; 

regisseren; last geven; voorschrijven; 

dirigeren; inlichten, de weg wijzen; 

adresseren. 
direction  [di-,   dai'rekjan]   directie, 

bestuur o, besturing, leiding, regie; 

richting;  aanwijzing;  voorschrift o\ 

adres o. 
directive  [di-,  dai'rektiv]  richtlijn. 
directly [di-, dai'rektli] aanstonds, da- 

delijk,  direct;  zodra. 
director [di-, dai'rekts] directeur, lei- 

der, bestuurder,  (film)regisseur; 

commissaris  [v. maatschappij]. 
directory  [di'rektari]  adresboek o. 
directress  [di'rektris]  directrice. 
dirge  [d3:d3]  lijk-,  klaagzang. 
dirigible  ['dirid3ibl]  bestuurbaar. 
dirk  [dsik]  ponjaard. 
dirt  [d3;t]  vuil  o,  slijk o. 
dirt-cheap  ['d3:t'tji:p]  spotgoedkoop. 
dirty  ['daiti]  vuil;  smerig;  vt  vuil 

maken. 
disable [dis'eibl, di'zeibl] onbekwaam 

maken;  — d,  invalide,  buiten  ge- 

vecht gesteld;  ontredderd. 
disabuse  [diss'bjuiz]  uit  de  droom 

helpen. 
disadvantage  [dissd'vaintids]  nadeel 

o. 
disadvantageous  [dis2edv3n'teid33s] 

nadelig, onvoordelig. 
disaffected [diss'fektid] ontevreden. 
disagree  [disa'gri:]  verschillen,  het 

oneens zijn, niet passen  (bij, with). 
disagreeable [disa'griabl] onaange- 

naam. 
disagreement  [diss'griimsnt]  verschil 

o, onenigheid, afwijking. 
disappear  [diss'pia]  verdwijnen. 
disappearance  [disa'piarans]  verdwij- 

ning. 
disappoint  [disa'point]  teleurstellen. 
disappointment  [disa'psintmsnt]  te- 

leurstelling. 
disapprobation  [disaspra'beijan], dis- 
approval [disa'pru.val]  afkeuring. 
disapprove  [diss'pruiv]  afkeuren. 


disarm  [dis'a:m, di'za:m]  ontwape- 

nen. 
disarmament  [dis'aimamant,  di'z-] 

ontwapening. 
disaster  [di'zaista]  ramp. 
disastrous  [di'zaistras]  rampspoedig. 
disavow  [disa'vau]  (ver)loochenen, 

ontkennen,  niet erkennen. 
disavovi'al   [disa'vaual]   (ver)looche- 

ning,  ontkenning,  niet-erkenning. 
disband  [dis'baend]  afdanken; ont- 

binden;  uiteengaan. 
disbelief  ['disbi'li:f]  ongeloof  o. 
disburse  [dis'baisj  f uit)betalen, 

voorschieten. 
discard [dis'ka:d]  opruimen, ter zijde 

leggen;  afdanken. 
discern  [di'zain]  onderscheiden,  ont- 

waren. 
discernible [di'zainibl]  (duidelijk)  te 

onderscheiden,  waarneembaar. 
discerning  [di'z3:nir)]  schrander. 
discernment [di'zainmsnt] onderschei- 

dingsvermogen  o,  doorzicht  o, 

schranderheid. 
discharge  [dis'tjaidj]  ontslag o\ 

kwijtschelding;  ontheffing,  vrij- 

spraak;  afschieten  o,  schot  o\  af- 

lossing; ontlading; ontlasting; vt af-, 

ontladen;  afschieten, lessen;  ontlas- 

ten;  ontheffen,  kwijtschelden,  vrij- 

spreken; ontslaan. 
disciple  [di'saipl]  leerling. 
disciplinary ['disiplinari]  disciplinair. 
discipline ['disiplin] tucht, discipline; 

vt disciplineren; tuchtigen. 
disclose  [dis'klouz]  openbaren,  ont- 

hullen, openbaar maken. 
disclosure  [dis'klousa]  openbaring, 

onthulling, openbaarmaking. 
discolour  [dis'kAb]  verkleuren. 
discomfit  [dis'k.\mfit]  verslaan,  uit 

het veld  slaan,  verijdelen  [plan], 
discomfort  [dis'kAmfat]  ongemak  o\ 

leed  o\  vt  hinderen. 
disconcert  [diskan'sait]  verijdelen; 

ontstellen, van zijn stuk brengen. 
disconnect  [diska'nekt]  losmaken; af- 

koppelen; scheiden. 


disconsolate 


69 


dishevel 


disconsolate  [dis'lcDnsslit]  trooste- 

loos, ontroostbaar. 
discontent  [diskan'tent]  misnoegen o. 
discontented  [disksn'tentid]  ontevre- 

den. 
discontinue [diskan'tinju:] staken, af- 

breken, ophouden met;  opzeggen 

[abonnement];  opheffen  [zaak]. 
discord  ['disk^id]  onenigheid, tw'ee- 

dracht, wanklank. 
discordant  [dis'koidsnt]  onharmo- 

nisch, niet-overeenstemmend,  uit- 

eenlopend; onenig. 
discount  ['diskaunt]  disconto  o, kor- 

ting;  at  a  -^,  beneden  pari;  fig 

niet  in  aanzien;  [dis'kaunt]  vt 

(ver)disconteren; jig weinig (geen) 

geloof hechten aan. 
discountenance  [dis'kauntansns]  van 

zijn  stuk  brengen;  niet  aanmoedi- 

gen,  tegengaan. 
discourage  [dis'kArids]  ontmoedi- 

gen; afschrikken; niet aanmoedigen, 

tegengaan. 
discouragement [dis'kAridsmsnt] ont- 

moediging;  tegenwerking. 
discourse  [dis'kDis]  verhandeling, 

voordracht;  rede (veering) ;  vi spre- 

ken  (over, on,  of). 
discover  [dis'kAva]  ontdekken. 
discoverer  [dis'kAvsra]  ontdekker. 
discovery  [dis'kAvari]  ontdekking. 
discredit  [dis'kredit]  diskrediet o\ vt 

niet geloven;  in diskrediet brengen. 
discreditable  [dis'kreditDbl]  schan- 

delijk. 
discreet [dis'kri:t] voorzichtig, tact- 

vol,  verstandig,  discreet. 
discrepancy  [dis'krepansi]  tegenstrij- 

digheid, onverenigbaarheid. 
discrepant  [dis'krepant]  tegenstrij- 

dig,  onverenigbaar. 
discretion [dis'krejsn] oordeel o (des 

onderscheids),  beleid  o\  at the  — 

of,  overgeleverd  aan  de  willekeur 

van; at your ■ — ', tot uw dienst; naar 

uw verkiezing. 
discriminate  [dis'krimineit]  onder- 

scheiden;  onderscheid  maken. 


discrimination [diskrimi'neijsn]  on- 
derscheidingsvermogen  o;  onder- 
scheid o\  scherpzinnigheid. 

discus  L'diskss]  discus. 

discuss  [dis'kAs]  bespreken. 

discussion  [dis'kAjan]  bespreking. 

disdain  [dis'dein]  minachting, ver- 
smading;  vt  minachten,  versmaden, 
't beneden zich achten. 

disdainful  [dis'deinful]  minachtend. 

disease  [di'zi:z]  ziekte, kwaal. 

diseased  [di'zirzd]  ziek. 

disembark [disim'ba:k]  (zich) ont- 
schepen,  landen. 

disembarkation  [disemba/keijan] 
ontscheping, landing. 

disenchant [disin'tja:nt] ontgoochelen. 

disenchantment  [disin'tjaintmsnt] 
ontgoocheling. 

disengage [disin'geids] los-, vrijma- 
ken, bevrijden. 

disengaged [disin'geid3d]  bevrijd; 
los,  vrij,  onbezet  [van  tijd]. 

disentangle [disin'tferjgl] ontwarren; 
los-,  vrijmaken,  bevrijden. 

disfavour  [dis'feivs]  ongenade. 

disfigure [dis'figa] mismaken, schen- 
den,  ontsieren. 

disgorge [dis'gDids] uitbraken, (zich) 
ontlasten; op-, teruggeven. 

disgrace [dis'greis] ongenade, schan- 
de, schandvlek; vt in ongenade doen 
vallen; onteren, te schande maken; 
tot schande strekken. 

disgraceful  [dis'greisful]  schandelijk. 

disguise [dis'gaiz] vermomming; in 
■ — ■, vermomd, verkapt; without — , 
onomwonden; vt vermommen; ver- 
bloemen; verbergen. 

disgust [dis'gASt] afkeer; walging; vt 
doen walgen (van, with); be ■ — ed 
at, walgen van. 

disgusting [dis'gAstirj] walglijk. 

dish [dij] schotel, schaal, gerecht o\ 
vt —  up, opdissen. 

dish-cloth ['diJkbG]  vaatdoek. 

dishearten [dis'ha:tn] ontmoedigen. 

dishevel [di'Jevsl] in de war bren- 
gen; — led, ook: verfomfaaid. 


dishonest 


70 


disperse 


dishonest [dis'Dnist] oneerlijk, on- 

oprecht. 
dishonesty  [dis'Dnisti]  oneerlijheid, 

onoprechtheid. 
dishonour  [dis'sna]  oneer,  schande; 

vt onteren;  niet honoreren. 
dishonourable  [dis'Dnarsbl]  schande- 

lijk; eerloos. 
disillusion [disi'l(j)u:33n] ontgooche- 

ling; vt ontgoochelen. 
disillusionize  [disi'l(j)u:33naiz]  ont- 
goochelen. 
disillusionment  [disi'l ( j ) uisanmsnt] 

ontgoocheling. 
disinclined  [disin'klaind]  ~- to, niet 

genegen om,  afkerig van. 
disinfect  [disin'fekt]  ontsmetten. 
disinfection  [disin'fekjsn]  ontsmet- 

ting. 
disingenuous  [disin'd3enju3s]  onop- 

recht, geveinsd. 
disinherit  [disin'herit]  onterven. 
disintegration  [disinti'greij'sn]  ont- 

binding,  uiteenvallen  o. 
disinter  [disin'ta:]  opgraven. 
disinterested  [dis'int(3)restid]  be- 

langeloos. 
disinterment [disin'tsimsnt]  opgra- 

disjoin  [dis'ds^in]  scheiden, losma- 

ken. 
disjoint  [dis'dsDint]  ontw'richten; 

— ed,  onsamenhangend,  los. 
disjunction  [dis'dsArjkJsn]  scheiding. 
disk  [disk]  discus,  (,werp)schijf. 
dislike  [dis'laik]  afkeer, tegenzin;  vt 

niet houden van. 
dislocate  ['disbkeit]  ontwrichten. 
dislocation  [disb'keijsn]  ontwrich- 

_ ting, 
dislodge  [dis'bdsl  verdrijven,  verja- 

disloyal  [dis'bial]  ontrouw,  trouwe- 

loos. 
disloyalty  [dis'bislti]  ontrouw, trou- 

weloosheid. 
dismal ['dizmsl] akelig, treurig. 
dismantle  [dis'masntl]  ontmantelen, 

demonteren; onttakelen [schip]. 


dismay  [dis'mei]  ontsteltenis,  versla- 

genheid;  vt  ontmoedigen,  terneer- 

slaan, doen ontstellen. 
dismiss  [dis'mis]  wegzenden,  ont- 

sban,  afdanken;  van  zich  afzetten 

[gedachte], laten varen, zich afma- 

ken van, afpoeieren; afwijzen; laten 

inrukken;  — !,  ingerukt! 
dismissal   [dis'misal]   afzetting,  ont- 

slag  o\  afdanking;  afwijzing. 
dismount [dis'maunt] afstijgen; uit- 

stappen; afwerpen; demonteren. 
disobedience  [disa'biidjans]  onge- 

hoorzaamheid. 
disobedient  [diss'biidjsnt]  ongehoor- 

zaam. 
disobey  [disa'bei]  niet gehoorzamen, 

niet luisteren  naar,  overtreden. 
disorder  [dis'oids]  wanorde;  kwaal; 

'-~s,  ook;  ongeregeldheden;  vt van 

streek  (in de war)  maken. 
disorderly  [dis'D;d3li]  on-,  wanorde 

lijk,  ongeregeld;  rumoerig. 
disown  [dis'oun]  niet erkennen, ver- 

loochenen. 
disparage  [dis'pceridj]  verkleinen, 

kleineren, neerhalen. 
disparagement  [dis'p£erid3m3nt]  ver- 

kleining, kleinering. 
disparity  [dis'pseriti]  ongelijkheid, 

verschil o. 
dispassionate  [dis'pasjanit]  bezadigd, 

onpartijdig. 
dispatch [dis'pastj] verzending; spoed; 

bericht  o\  vt  (met  spoed)  verzen- 

den,  afdoen,  afmaken. 
dispatch-rider  [dis'paetjraida]  (mo- 
tor) ordonnans. 
dispel  [dis'pel]  verdrijven. 
dispensary  [dis'penssri]  apotheek. 
dispensation [dispen'seij'3n] bedeling; 

ontheffing,  vrijstelling. 
dispense  [dis'pens]   uitdelen,  toedie- 

nen;  klaarmaken  [recept] ;  vrijstel- 

len  (van, from); — with, bet stel- 

len  buiten. 
dispersal  [dis'psisl]  zie  dispersion. 
disperse  [dis'psis]  verstrooien,  ver- 

spreiden; uiteenjagen; uiteengaan. 


dispersion 71 

dispersion  [dis'paijan]  verspreiding, 

verstrooiing. 
dispirit  [dis'pirit]  ontmoedigen. 
displace  [dis'pleis]  verplaatsen;  ver- 

vangen; afzetten; verdringen. 
display  [dis'plei]  vertoning,  uitstal- 

ling;  demonstratie;  vt  (ver)tonen, 

ten  toon spreiden;  uitstallen. 
displease  [dis'pli:z]  mishagen;  — d, 

misnoegd, ontevreden  (over, at). 
displeasure  [dis'ple33]  misnoegen  o. 
disposal  [dis'pouzsl]  beschikking. 
dispose  [dis'pouz]  (rang)schikken; 

regelen;  (voorbe)stemmen;  —  of, 

beschikken  over;  weerleggen,  ont- 

zenuwen;  zich ontdoen van, verko- 

pen;  - — 'd, geneigd, gezind. 
disposition [disps'zijan]  (rang)schik- 

king;  regaling;   (wils) beschikking; 

aard;  neiging, stemming. 
dispossess  [disps'zes]  beroven  (van, 

of) ;  onteigenen. 
dispossession  [dispa'zejsn]  beroving, 

onteigening. 
disproportion [dispra'pDifan] oneven- 

redigheid, wanverhouding. 
disprove  [dis'pruiv]  weerleggen. 
dispute  [dis'pjuit]   (rede)tvi'ist,   ge- 

schil o;  beyond  {ivithout)  — , bui- 

ten kijf; vi (rede)twisten; vt discu- 

teren over;  betwisten. 
disqualify  [dis'kwDlifai]  onbekwaam 

maken, zijn bevoegdheid ontnemen, 

uitsluiten,  diskwalificeren. 
disquiet  [dis'kwaiat]  onrust,  onge- 

rustheid;  vt  verontrusten. 
disregard  [disri'ga:d]  veronachtza- 

ming,  geringschatting;  vt  geen 

acht  slaan  op,  veronachtzamen. 
disreputable  [dis'repjutsbl]  berucht. 
disrepute  [disri'pju:t]  slechte  naam. 
disrespect  [disris'pekt]  oneerbiedig- 

heid. 
disrespectful  [disris'pektful]  oneer- 

biedig. 
dissatisfaction [dissastis'faekjan]  on- 

tevredenheid,  onvoldaanheid. 
dissatisfy  [dis'ssetisfai]  teleurstellen; 

ontevreden stemmen 


distort 

dissect  [di'sekt]  ontleden. 
dissection  [di'sekjan]  ontleding. 
dissemble  [di'sembl]  ontveinzen, ver- 

helen; huichelen, veinzen. 
disseminate  [di'semineit]  (uit)- 

zaaien, uitstrooien, verspreiden. 
dissension  [di'senjsn]  verdeeldheid. 
dissenter  [di'sents]  afgescheidene. 
disservice  [dis's3:vis]  ondienst. 
dissimilar [di'simib]  ongelijk. 
dissimulate  [di'simjuleit]  ontveinzen, 

verbergen; huichelen. 
dissimulation  [disimju'leijsn]  vein- 

zerij; ontveinzing. 
dissipate  ['disipeit]  verspreiden,  ver- 

drijven;  verstrooien;  verspillen. 
dissipation [disi'peijan] verspreiding, 

verdrijving,  verstrooiing;  verspil- 

ling;  losbandigheid. 
dissociate  [di'soujieit]  (af)scheiden. 
dissolute ['dis3l(j)u:t]  los(bandig). 
dissolve  [di'zolv]  oplossen, ontbin- 

den;  smelten;  uiteengaan. 
dissonance  ['dissnsns]  wanklank. 
dissuade  [di'sweid]  af-, ontraden; af- 

brengen  (van, from), 
distance  ['distans]  afstand; verte. 
distant  ['distant]  ver, verwijderd, af- 

gelegen;  fig op een  afstand. 
distaste  [dis'teist]  tegenzin. 
distasteful  [dis'teistful]  onaange- 

naam, onsmakelijk. 
distil  [dis'til]  afdruipen;  distilleren. 
distillation  [disti'leijan]  distillatie. 
distiller  [dis'tib]  distillateur. 
distillery  [dis'tibri]  distilleerderij. 
distinct  [dis'tii](k)t]  onderscheiden, 

verschillend; gescheiden, apart; dui- 

delijk; bepaald, beslist; as — from, 

in  tegenstelling met. 
distinction  [dis'tig(k)j3n]  onder- 

scheiding, onderscheid o\ aanzien o, 

distinctie, voornaamheid. 
distinguish  [dis'tirjgwij]  onderschei- 
den. 
distinguished [dis'tirjgwijt]  voor- 

naam;  eminent;  gedistingeerd. 
distort  [dis't3:t]  verwringen,  ver- 

draaien. 


distortion 


72 


doctrine 


distortion  [dis'to.Jan]  verwringing, 

verdraaiing. 
distract  [dis'trskt]  afleiden  [de aan- 

dacht] ; verwarren, gek maken. 
distracted  [dis'trasktid]  verward, ver- 

bijsterd; gek,  dol. 
distraction  [dis'trsekjsn]  afleiding; 
verwarring;  (verstands)verbijste- 
ring;  to  — , waanzinnig. 
distress  [dis'tres]  nood,  ellende;  vt 

benauwen, bedroeven, kwellen. 
distribute  [dis'tribjut]  verspreiden, 

rond-,  uitdelen,  verdelen. 
distribution  [distri'bjuijan]  uit-, 

rond-, verdeling, verspreiding. 
district ['distrikt] district o; gebied o; 

wijk. 
distrust  [dis'ttASt]  wantrouwen  io). 
distrustful  [dis'ttAStful]  wantrouwig. 
disturb [dis'tsib]  (ver)storen, veront- 

rusten. 
disturbance [dis'taibsns] (ver)storing: 
stoornis;  rustverstoring;  opschud- 
ding;  — s,  ongeregeldheden. 
disunion  [dis'juinjan]  scheiding;  on- 

enigheid. 
disunite  [disju'nait]  scheiden,  verde- 
len. 
disuse  [dis'juis]  fall into  ■ — ',  in on- 

bruik  raken. 
ditch  [ditj]  sloot, greppel. 
ditto  ['ditou]  dito. 
ditty  ['diti]  deuntje o, wijsje o. 
divan  [di'vjen]  divan. 
dive  [daiv]  duik, duikvlucht; vi dui- 
ken;  tasten  [in  de  zak];  zich  ver- 
diepen  (in, into). 
dive-bomber  ['daivbDms]  duikbom- 

menwerper. 
diver ['daiva] duiker. 
diverge [dai-, di'v3:d3] afwijken, uit- 

eenlopen. 
divergence  [dai-,  di'vaidsans]  afwij- 

king. 
divergent  [dai-,  di'vaidssnt]  afwij- 

kend,  uiteenlopend. 
diverse  [dai'vais]  verschillend. 
diversion  [dai'vaijan]  afleiding; 
verzet(je)  o. 


diversity  [dai-,  di'v3:siti]  verschei- 

denheid. 
divert  [dai-, di'v3:t]  afwenden, aflei- 
den;  om-,  verleggen;  onttrekken; 
(tot  een  ander  doel)  aanwenden; 
amuseren,  afleiding  geven. 
diverting [dai-, di'vaitirj] vermakelijk. 
divest  [dai-,  di'vest]  ontdoen,  ont- 

bloten, beroven  (van, of). 
divide [di'vaid]  (ver)delen, scheiden; 

zich  verdelen;  stemmen. 
dividend  ['dividand]  deeltal  o\  divi- 
dend o\  uitkering. 
divine  [di'vain]  goddelijk;  vt  raden; 

voorspellen. 
diving-bell  ['daivirjbel]  duikerklok. 
divinity   [di'viniti]   goddelijkheid, 

godheid;  godgeleerdheid. 
divisibility  [divizi'biliti]  deelbaar- 

heid. 
divisible  [di'vizibl]  deelbaar. 
division  [di'vissn]  (ver) deling, afde- 
ling,  divisie;   (af) scheiding;  stem- 
ming. 
divisor [di'vaizs] deler. 
divorce  [di'vDis]   (echt) scheiding;  vt 

(zich  laten)  scheiden. 
divulge  [dai-,  di'vAJdj]  onthullen, 

openbaren, ruchtbaar maken. 
dizzy  ['dizi]  duizelig;  duizelingwek- 

kend. 
do [du:] doen; maken; gedijen; that 
tvill — , zo is 't goed (voldoende); 
that won't — , dat gaat niet aan, 
dat kan zo niet; how do you — ?, 
hoe maak je het?; — or die, erop 
of eronder; — away with, van 
zich afzetten; wegnemen; afschaf- 
,fen; van kant maken. 
docile  ['dousail,  'dssail]  leerzaam, 

volgzaam, handelbaar, gezeglijk. 
dock [dok] dok o\ '-~s, haven; vt dok- 

ken [schip]; kortstaarten; korten. 
dock company  ['dokkAmpani] veem o. 
docker  ['doka]  bootwerker,  havenar- 

beider. 
dockyard  ['d^kjaid]  (marine)werf. 
doctor  ['dDkts]  doctor,  dokter. 
doctrine  ['daktrin]  leer,  leerstuk  o. 


document 


73 


downcast 


document  ['dokjumsnt]   (bewijs)stuk 

o,  document  o\  vt  documenteren. 
documentary  [dDkju'mentsri]  docu- 

mentair(e film). 
dodge  [dods]  zijsprong;  true;  kunst- 

je o\ vi ter zijde springen, uitwijken; 

vt  ontduiken 
doe  [dou]  hinde; wijfje o. 
dog  [dDg]  bond;  mannetje  o;  lucky 

— , geluksvogel; go to the — s, naar 

de maan  gaan;  vt  (ver)volgen. 
dog-cake  ['dDgkeik]  hondebrood  o. 
dog-days  ['dsgdeiz]  hondsdagen. 
dogged  E'dDgid]  taai. 
dogma ['dogma]  dogma o, leerstuk o. 
doily  ['doili]  vingerkomdoekje  o. 
doing  ['du:ir)]  daad,  bedrijf  o\  his 

'~j',  zijn  doen  en  laten  o. 
dole  [doul]  aalmoes;  (werklozen)- 

uitkering; he on the '— , steun trek- 
doleful ['doulful] treurig. [ken. 
doll  [dol]  pop. 
dolphin  ['dolfin]  dolfijn. 
dolt  [doult]  botterik, sul. 
domain  [da'mein]  domein  a,  gebied 

o. 
dome  [doum]  koepel. 
domestic [da'mestik] bediende; dienst- 

bode;  aj huiselijk,  huishoudelijk, 

huis-;  binnenslands. 
domicile  ['dDmisail]  domicilie  o, 

woonplaats. 
dominant E'dDminant] (over)heersend, 

dominerend. 
dominate ['dDmineit] be-, overheersen. 
domination  [domi'neijsn]  be-,  over- 

heersing. 
domineer [dDmi'nia]  heersen, de baas 

spelen. 
dominion [da'minjsn]  heerschappij; 

Brits rijksdeel o. 
domino  ['dDminou]  domino  o &  m. 
donation  [dou'neijsn] gift. 
done  [dAn]  gedaan;  gebraden,  gaar; 

klaar;  ~-.',  top!;  '~  jor,  naar  de 

bliksem, weg. 
donkey  ['dDrjki]  ezel. 
donor  ['douna]  gever,  schenker. 
don't  [dount]  =  do not. 


doom [du:m] vonnis o, lot o\ onder- 

gang; vt vonnissen, doemen. 
door  [da:]  deur. 
door-keeper  ['daikiipa]  portier. 
door-plate  ['doipleit]  naamplaatje  o. 
door-step  ['daistep]  drempel. 
doorway  ['daiwei]  ingang;  deur- 

opening;  portiek  [v.  winkel]. 
dope  [doup]  smeersel  o, vernis o & 

7n, lak o & m\ bedwelmend middel 

o\  nieuws  o;  inlichting; leugen(s). 
dormant  ['daimant]  slapend,  sluime- 

rend;  stil  [vennoot]. 
dormitory  ['daimitri]  slaapzaal. 
dose  [dous]  dosis; vt afpassen, afwe- 

gen;  ■ — •  with,  ingeven. 
dot [dat]  stip, punt; vt stippelen;  — 

one's i's, de puntjes op de i zetten; 

■^ted line, stippellijn. 
dotage  ['doutid3]  sufferij, kindsheid. 
dotard  ['doutad]  suffer. 
dote  [dout]  suffen; verzot (do!)  zijn 

(op,  on,  upon). 
double  ['dAbl]  dubbelganger;  dupli- 

caat  o\  dubbelspel  o  [bij  tennis]; 

at the  '~,  in  de  looppas;  aj dub- 

bel;  vt  verdubbelen,  (om)vouwen; 

—   up,   dubbel   vouwen;   dubbel 

slaan, ineenkrimpen. 
double-dealing  ['dAbl'diilii)]  huiche- 

larij. 
double-edged  ['dAbl'edsd]  tweesnij- 

dend. 
doubt  [daut]  twijfel;  vt betwijfelen; 

vi twijfelen  (aan, of). 
doubter ['dauta]  tu'ijfelaar. 
doubtful  ['dautful]  twijfelachtig. 
doubtless  ['dautlis]  ongetwijfeld. 
dough  [dou]  deeg o. 
dove  [dAv]  duif. 
dowager ['dauad3a] douairiere. 
dowdy  ['daudi]  slonzig. 
dower  ['daua]  bruidsschat;  weduw- 

goed o;  vt begiftigen. 
down  [daun]  dons  o\  heuvelachtige 

vlakte; (naar) beneden, neer, onder, 

af,  langs;  —  with...!, weg met...! 
downcast  ['daunka:st]  (ter)neerge- 

slagen. 


aifall 


downfall  ['daunfo:!]  val,  instorting. 
down-hearted  ['daun'haitid]  ontmoe- 

digd. 
downpour  ['daunp^:]  stortbui. 
downright ['daunrait] bepaald, recht- 

uit  (gezegd), volslagen. 
downstairs [daun'steaz]  (naar)  be- 

neden. 
downward (s)  ['daunw3d(z)]  naar 

beneden. 
downy  ['dauni]  donzig. 
dowry  ['dau(3)ri]  bruidsschat. 
doze  [douz]  dutje o; vi soezen,  dut- 

ten. 
dozen  ['dAzn]  dozijn o. 
drab  [drasb]  lichtbruin,  vaal (bruin); 

kleurloos,  grauw,  saai. 
draft  [dra:ft]  trekken  o;  ontwerp  o, 

klad  o,  schets;  wissel;  detachement 

o, lichting; vt ontwerpen, opstellen; 

detacheren. 
drag [drseg]  dreg; fig rem; iit slepen, 

sleuren; (af)dreggen; traineren, niet 

opschieten;  —  on,  (zich)  voortsle- 

pen. 
drag-net  ['drsegnet]  sleepnet  o. 
dragon  ['drjegan]  draak. 
dragon-fly ['draeganflai] waterjuffer. 
dragoon  [drs'guin]  dragonder. 
drain  [drain]  afvoerbuis;  afwatering; 

riool  o\  vt   afvoeren,   afwateren; 

droogleggen;  uitdrinken. 
drainage  ['dreinids]  drooglegging, 

afwatering; riolering. 
drake  [dreik]  woerd. 
dram  [draem]  beetje  o\  borreltje  o. 
drama  ['draima]  drama  o. 
dramatic  [dra'mastik]  dramatisch, 

toneel-;  indrukwekkend. 
drank  [draeijk]  V.T.  van  drink. 
draper  ['dreipa]  manufacturier. 
drapery ['dreipsri] manufacturen; ma- 

nufacturenzaak,  -handel;  draperie. 
drastic  ['drasstik]  drastisch. 
draught  [dra:ft]  tocht;   slok,   teug; 

drankje  o\   trek;  vangst;  ontwerp 

0,   schets;   diepgang;  wissel;  — s, 

damspel  o. [o. 

draught-horse  ['dra:fthD:s]  trekpaard 


74 dredger 

draughtsman ['dra:ftsm3n] tekenaar; 
ontwerper;  damschijf. 

draughty  ['dra:fti]  tochtig. 

draw [drD:] onbesliste wedstrijd; vi 
trekken; rekken; opmaken [een rap- 
port]; halen; tekenen; gelijk spelen; 
— off, af-, wegtrekken; — on, 
naderbij komen; ten gevolge heb- 
ben; — u p, optrekken; ontwerpen; 
(zich) opstellen; stilhouden; — 
t/ p o n, trekken op; gebruik maken 
van, putten uit, aanspreken [kapi- 
taal]. 

drawback  ['diDibaek]  bezwaar  a, 
schaduwzijde. 

draw-bridge  ['drDibrids]  ophaalbrug. 

drawee [drD:'i:] betrokkene [v. wis- 
sel]. 

drawer ['drDa] trekker [v. wissel]; 
tekenaar; lade; — s, onderbroek; 
zwembroek; commode. 

drawing ['droiir)] trekking; tekening; 
tekenkunst. 

drawing-master  ['drD:ir|ma:st3]  te- 
kenmeester,  tekenleraar. 

drawing-pen ['droiirjpen]  trekpen. 

drawing-pin ['drDiirjpin] punaise. 

drawing-room ['droirirum] salon m 
& o. 

drawl  [dr3:l]  temen. 

drawn  [drD:n]  V.D.  v.  draw. 

dray  [drei]  sleperswagen. 

dray-horse  ['dreihDis]  sleperspaard o. 

dread [dred] vrees; vt vrezen. 

dreadful  ['dredful]  vreselijk,  ver- 
schrikkelijk. 

dreadnought  ['drednDit]  slagschip  o 

dream [dri:m] droom; vt & vi dro 
men. 

dreamer  ['driims]  dromer. 

dreamt [dremt] V.T. & V.D. v. 
dreain. 

dreamy  ['dri;mi]  dromerig;  vaag. 

dreary  ['driori]  akelig, somber, woest. 

dredge [dreds] sleepnet o, dreg; bag- 
germachine; vt met een sleepnet 
vissen;  (uit)baggeren;  (af)dreggen. 

dredger ['dredsa] baggerman; bag- 
sermachine;  strooibus. 


dredging-machine 75 

dredging-machine  ['dredsirjma'J'iin] 

baggermachine. 
dregs  [dregz]  grondsop  o,  droesem; 

heffe;  uitschot  o;  to  the  — s,  tot 

op  de  bodem. 
drench  [drenj]  (door)nat maken, 

doorweken;  drenken. 
dress  [dres]  kleding, kleren; toilet o, 

kostuum o; japon; vt kleden; berei- 

den;  bewerken;  [het  haar]  opma- 

ken, kappen; verbinden [wond]; — 

up,  uitdossen,  kostiimeren;  vi zich 

kleden. 
dress-circle ['dres'ssikl]  balkon o [in 

schouwburg] . 
dress-coat  [dres'kout]  rok  [v.  heer]. 
dresser ['dress] aanrecht o & in\ dres- 

soir o &i. m. 
dressing  ['dresirj]  (aan) kleding;  be- 

reiding; verband o; mest. 
dressing-case  ['dresirjkeis]  kapdoos; 

verbandkist. 
dressing-down  ['dresirj'daun]  schrob- 

bering, pak o slaag. 
dressing-gown  ['dresirjgaun]  kamer- 

japon. 
dressing-table  ['dresirjteibl]  toilet- 

tafel. 
dressmaker  ['dresmeika]  kleermaak- 

ster;  dameskleermaker. 
dress-parade  ['drespareid]  modeshow. 
drew  [dru:]  V.T.  van draw. 
drift  [drift]  drift; sneeuwjacht; zand- 

verstuiving;  vi  (af)drijven;   (op)- 

waaien;  zich  opeenhopen. 
drift-wood  ['driftwud]  drijfhout o. 
drill  [dril]  boor; exercitie;  dressuur; 

gymnastiek; dril o [linnen]; vt dril- 

len;  dresseren;  boren. 
drink  [drigk]  drank;  dronk;  borrel; 

vt  (op-,  uit)drinken. 
drinkable ['drirjkabl] drinkbaar. 
drinker  ['drigks]  drinker,  drinke- 

broer. 
drip  [drip]  druipen,  druppelen. 
drive  [draiv]  rit,  ritje  o\  oprijlaan; 

drijfjacht; aandrijving; drijf-, stuw- 

kracht;   energie;   campagne,   actie; 

slag;  vt  drijven,  aan-, voort-,  ver-, 


drum 


indrijven; rijden; mennen, besturen; 

---'  mad, gek maken. 
drivel  ['drivl]  kwiji;  gebazel  <?;  vi 

kwijlen; bazelen. 
driven  ['drivn]  V.D.  van drive. 
driver  ['draivs]  koetsier,  chauffeur, 

bestuurder;  machinist;  drijver. 
drizzle ['drizl] motregen; vi motrege- 

nen. 
droll [droul] snaak; aj snaaks. 
drollery  ['droubri]  snaaksheid. 
dromedary  ['dr^m-,  'drAmidari]  dro- 

medaris. 
drone  [droun]  hommel;  vi  gonzen, 

brommen, ronken;  dreunen. 
droop  [dru:p]   (laten)  hangen;  [de 

ogen]  neerslaan;  (weg)kwijnen. 
drop  [drop]  drup(pel);  oorbel;  flik- 

je  o,  drupsje o; val,  (prijs)daling; 

vt  laten  vallen;  opgeven,  laten va- 

ren;  neerlaten;  af-,  uitwerpen  [uit 

vliegtuig];  [een passagier]  afzetten; 

[een   pakje]    afgeven;   neerslaan 

[ogen],  laten  dalen  [stem];  —  a 

hint, een weak geven; — a line, een 

lettertje schrijven; ■ — ■ itl, schei uit!; 

vi  (om-,  neer) vallen;   dalen; 

behind,   achterraken;   ~'   i n 

{round),  even  aan-,  oplopen  (bij 

iemand,  upon one). 
dross  [drDs]  (metaal)schuim  o. 
drought  [draut]  droogte. 
drove  [drouv]  kudde,  school;  drom, 

troep;  V.T.  v.  drive. 
drover  ['drouvs]  veedrijver. 
drown  [draun]  verdrinken; overstem- 

men,  smoren  [de  stem];  overstro- 

men;  he  was  — ed,  hij  verdronk. 
drowse  [drauz]  soezen. 
drowsy  ['drauzi]  soezerig,  slaperig. 
drub  [drAb]  afrossen. 
drudge  [drAds]  zwoeger;  sloof;  vi 

zwoegen,  zich afsloven. 
drug  [drAg]   drogerij;  farmaceutisch 

artikel o; bedwelmend middel o; vt 

bedwelmen. 
druggist  ['drAgist]  drogist. 
drum  [drAm]  trom,  trommel,  bus; 

tamboer;  vi trommelen. 


drumhead 


1^ 


dwarf 


drumhead  ['diAmhed]  trommelvel  o. 

drummer  ['drAma]  tamboer. 

drumstick  ['drAmstik]  trommelstok. 

drunk  [drAgk]  dronken;  V.D.  v. 
drink. 

drunkard  E'drArjksd]   dronkaard. 

drunken  ['drArjksn]  dronken. 

drunkenness [MrAriksnnis]  dronken- 
schap. 

dry [drai] droog; niet zoet [wijn]; 
'--' goods, manufacturen; vt (laten) 
drogen;  ^^ up, op-, uitdrogen. 

dry-cleaning  ['drai'kli:nii]]   't  che- 
misch reinigen,  (uit)stomen. 

dryly  ['draili]  droog(jes). 

dry-nurse ['drain3:s] baker. 

dub  [dAb]  tot ridder slaan;  noemen. 

dubious  ['dju:bi3s]  twijfelachtig. 

ducal  ['dju:k3l]  hertogelijk, hertogs-. 

duchess  ['dAtJis]  hertogin. 

duchy  C'dAtJi]  hertogdom  o. 

duck [dAk] eend(en); duik; stevig 
linnen o\ vt in-, onderdompelen; 
ontduiken, wegduiken voor; vi dui- 
ken;  (zich)  bukken. 

duckling  ['dAklir)]  jonge eend. 

duckweed ['dAkwi:dJ  (eende)kroos o. 

due [dju:] verplicht, verschuldigd; be- 
hoorlijk; vervallen [v. wissel]; in 
'—' time, op tijd; te zijner tijd; 
/'/ was — to him, hem te danken 
(te wijten); become {fall) — , ver- 
vallen; the train is — , de trein 
moet  aankomen. 

duel  E'djuisl]  duel o\ vi duelleren. 

dues [dju:z] (te betalen) gelden, rech- 
ten. 

duet  [dju'et]  duet o. 

dug  [dAg]  V.T. & V.D. V. dig. 

dug-out  C'dAgaut]  bomvrije schuil- 
plaats. 

duke  [dju:k]  hertog. 

dull [dAl] dom, dof, stomp, suf, loom, 
saai; slap; donker; --^ of hearing, 
hardhorig;  vt  af-,  verstompen. 

duly ['dju:li] behoorlijk; op tijd; te- 
recht. 

dumb  [dAm]  stom. 

dumb-bell  E'dAmbel]  halter. 


dumbfound  [dAm'faund]  verstomd 
doen staan, verbluffen. 

dummy ['dAmi] bhnde [kaartspel]; 
(kostuum)pop; lege fles enz.; aj 
nagemaakt,  vals;  loos. 

dump [dAmp] plof; vuilnisbelt; op- 
slagplaats; vt neergooien; [puin] 
storten;  op  de markt gooien. 

dun [dAo] schuldeiser; aanmaning; 
aj  donkerbruin;  vt  manen. 

dunce  [dAns]  domoor, ezel. 

dune  [dju:n]  duin. 

dung  [dAt)]  mest;  vt  (be)mesten. 

dungeon ['dAndsan] kerker. 

dunghill  ['dAfjhil]  mesthoop. 

dupe [dju:p] bedrogene; vt bedotten, 
bedriegen. 

duplicate ['djuiplikit] afschrift o, du- 
plicaat o\ aj dubbel; ['dju:plikeit] 
vt verdubbelen; in dupio (op) ma- 
ken. 

duplicity [djui'phsiti] dubbelhartig- 
heid. 

durability [djuars'biliti] duurzaam- 
heid. 

durable  ['djuarabl]  duurzaam. 

duration  [dju'reijsn]  duur. 

during  ['djuarirj]  gedurende,  onder. 

durst  [dsist]  V.T. van dare. 

dusk  [dAsk]  schemering. 

dusky E'dAski]  schemerachtig, donker. 

dust  [dAst]  stof o\  vt afstoffen. 

dustbin  ['dAstbin]  vuilnisbak. 

duster  ['dASts]  stoffer,  stofdoek. 

dustman ['dAstman] vuilnisman; the 
D~, Klaas Vaak. 

dusty  E'dASti]  stoffig. 

Dutch [dAtJ] Nederlands; the ~, de 
Nederlanders. 

Dutchman ['dAtJman] Nederlander. 

dutiful  ['dju:tiful]  gehoorzaam; 
plichtmatig. 

duty ['dju:ti] plicht; dienst; functie, 
bezigheid, werkzaamheid; recht o, 
rechten; be off — •, geen dienst heb- 
ben, vrij zijn; be on ^-^ , dienst 
hebben, in dienst zijn, op wacht 
staan. 

dwarf  [dw3:f]  dwerg. 


dwell 


dwell [dwell wonen, verblijven; ~- 
on of upon, rusten op [v. het oog] ; 
uitweiden over  [iets]. 

dwelling  ['dwelir)]  woning. 

dwelt [dwelt] V.T. & V.D. v^n dwell. 

dwindle ['dwindl] afnemen, vermin- 
deren,  achteruitgaan,  slinken. 


n economy 

dye [dai] verf(stof), kleur; vt verven 

[v.  stoffen of haar]. 
dyer  ['dais]  verver  [van  stoffen]. 
dynamite ['dainamait] dynamiet o. 
dynamo ['dainsmou]  dynamo. 
dynasty ['dinssti]  dynastie. 


E 


e  [i:]  (de letter)  e. 

each  [i:tj]  elk,  ieder;  —  other,  el- 

kander. 
eager  ['i:g3]  vurig,  begerig;  verlan- 

gend;  gretig;  onstuimig. 
eagle  ['i:gl]  arend, adelaar. 
ear  [ia]  oor o\ aar. 
ear-drop  ['iadrop]  oorbelletje  o. 
ear-drum ['iadiAm] trommelvlies o. 
earl  [a:!]  graaf. 
early  ['3:Ii]  vroeg; vroegtijdig;  spoe- 

dig;  bijtijds;  an  hour  — ,  een  uur 

te  vroeg;  as  ■ — '  as  Aiay,  reeds  in 

mei;  ■ — '  next month,  in  het begin 

van de volgende maand. 
earmark  ['iaraaik]  (merk)teken o\ vt 

merken;  [gelden]  bestemmen. 
earn  [am]  verdienen,  verkrijgen;  be- 

zorgen  [iemand iets]. 
earnest  ['ainist]  ernst;  be in  — -,  het 

menen;   in  good   {sober)   ■ — ■,   in 

alle ernst; aj ernstig. 
earnings  ['a:nii)z]  verdienste(n). 
earphone(s)  ['iafoun(z)]  koptele- 

foon. 
earth  [a:6]  aarde, grond. 
earthen  ['a:9n]  van  aarde,  aarden. 
earthenware  ['a:6nw£a]  aardewerk o. 
earthly  ['a;01i]  aards. 
earthquake ['a:6kweik]  aardbeving. 
earthwork ['a:6wa:k] grondwerk o. 
earwig  ['iawig]  oorworm. 
ease  [i:z]  rust, gemak o, verlichting; 

ongedwongenheid;  at  ■ — •,  op  zijn 

gemak;  vt geruststellen;  verlichten; 

verminderen. 
easel  ['i:zl]  schildersezel. 


easiness  ['i:zinis]  gemakkelijkheid. 
East  [i;st]  oosten  o\  aj oost(elijk). 
Easter  ['i:sta]  Pasen; aj paas-, Paas-. 
eastern ['i:stan] costers; oostelijk, 

oosten-, oost-. 
East-Indies  [i:st'indiz]  the — , Oost- 

Indie  o. 
easy  ['i:zi]  gerust;  gemakkelijk;  on- 

gedwongen; kalm; welgesteld; in — 

circujnstances, in goeden doen, wel- 
gesteld. 
easy  chair  ['i:zi'tje3]  leunstoel. 
eat  [i:t]  (op)eten. 
eatable  ['i:tabl]  eetbaar. 
eaten  ['i:tn]  V.D. v. eat. 
eater  ['i:ta]  eter. 
eavesdropper  ['i:vzdr)pa]  luister- 

vink. 
ebb  [eb]  eb(be);  vi ebben. 
ebony ['ebani]  ebbehout o. 
eccentric  [ek'sentrik]  excentriek. 
ecclesiastical  [ikli:zi'£estikl]  geeste- 

lijk, kerkelijk. 
echo  ['ekou]  echo;  vt weerkaatsen; 

herhalen; vi weerklinken. 
eclipse  [i'klips]  verduistering;  vi 

verduisteren; overschaduwen. 
economic  [iika'mmik]  economisch, 

(staat)huishoudkundig;  ■ — 'S, 

( staat) huishoudkunde. 
economical  [i:ka'nDmikl]  spaarzaam, 

zuinig,  zuinigheids-,  economisch. 
economist  [i'ksnamist]  (staat)huis- 

houdkundige. 
economize  [i'konamaiz]  (be)sparen, 

bezuinigen,  zuinig zijn met. 
economy  [i'konami]   huishoudkunde, 


ecstasy 


78 


elaboration 


economic, bedrijfsleven o\ spaar- 
zaamheid, zuinigheid; besparing, be- 
zuiniging; political — , staathuis- 
houdkunde. 

ecstasy  ['ekstasi]  verrukking. 

eddy ['edi] draaikolk; wervelwind; vi 
rbnddwarrelen, weivelen. 

edge [edj] sne(d)e, scherp o, scherp- 
te; rand, kant, zoom; vt scherpen; 
omzomen; schuiven, dringen; 
in a word about..., handig een 
woordje plaatsen over; ■ — a n, aan- 
zetten,  ophitsen. 

edging  ['edjit]]  rand;  boordsel  o. 

edible  ['edibl]  eetbaar. 

edification  [edifi'keijon]  opbouw, 
stichting. 

edifice  ['edifis]  gebouw o. 

edify  ['edifai]  opbouwen,  stichten. 

edifying  L'edifaiir)]  stichtelijk. 

edit  ['edit]  bewerken; redigeren. 

edition  [i'dijan]  uitgaaf,  druk. 

editor  ['edita]   bewerker;  redacteur. 

editorial [edi'tDirial] hoofdartikel o\ 
a] redactioneel. 

educate ['edjukeit] opvoeden. 

education [edju'keijan] opvoeding, 
ontwikkeling, onderwijs o. 

eel  [i;I]  aal, paling. 

efface  [i'feis]  uitwissen. 

effect [i'fekt] (uit)werking, gevolg 
o, effect o; ■ — s, bezittingen, goed 
o, goederen; {a notice') to the — 
that..., inhoudende; assurances to 
this — , in deze geest (zin); vt uit- 
werken, teweegbrengen, bewerkstel- 
ligen, tot stand brengen,  uitvoeren. 

effective [i'fektiv] werkzaam, krach- 
tig;  doeltreffend;  van  kracht. 

effectual [i'fektjusl] krachtig; doel- 
treffend; van  kracht. 

effeminate  [i'feminit]  verw'ijfd. 

effervesce [efs'ves] mousseren, (op)- 
bruisen. 

efficacious [efi'keijss] werkzaam, 
doeltreffend, probaat. 

efficiency [i'fijansi] kracht (dadig- 
heid), doeltreffendheid; geschikt- 
heid; nuttig effect o. 


efficient  [i'fijant]  werkend,  kracht- 

(dadjig,  doeltreffend; geschikt. 
effigy  ['efid3i]  afbeeldsel o, beeld o. 
effort  ['efat]  poging,  inspanning. 
effrontery  [e'ftAntari]  onbeschaamd- 

heid. 
e.g.  =  for instance, bijvoorbeeld. 
egg  [eg]  ei o; vt in:  —  on, aanzet- 

ten,  ophitsen. 
egg-cup  E'egkAp]  eierdopje  o. 
egg-shell ['egjel]  eierschaal. 
egg-spoon ['egspu:n] eierlepeltje o. 
eglantine  ['egl^ntain]  egelantier. 
egoism  ['egouizmj  ego'isme  o,  zelf- 

zucht,  eigenbaat. 
egoist ['egouist] egoist. 
egoistic  [egou'istik]  egoi'stisch. 
egress  ['i;gres]  uitgang. 
Egypt  ['iidsipt]  Egypte  o. 
Egyptian  [i'd3ipj"3n]  Egyptenaar;  aj 

Egyptisch. 
eider-down  ['aidadaun]  eiderdons  o\ 

dekbed o  (van  donsj. 
eight  [eit]  acht. 
eighteen  ['ei'tiin]  achttien. 
eighteenth  ['ei'tirnO]  18e  (deel o). 
eighth  [eit9]  achtste  (deel  o). 
eightieth ['eitii9]  tachtigste (deel o). 
eighty  ['eiti]  tachtig. 
either  ['aiSa, 'iiSa]  (een van)  beide; 

de een zowel als de andere;  ■ —  of 

us,  een  onzer;  ■ — ...or,  (of)...  of; 

/■/...  /•■//  not go  &.  — ,  dan ga  ik 

ook niet. 
eject  [i'd3ekt]  uitvA'erpen;  (met ge- 

weld)  uitzetten. 
ejection  [i'dsekjan]  uitwerping; 

uitzetting. 
ejection  seat  [i'dsekjansiit]  schiet- 

stoel. 
eke  [i:k]  —  out,  aanvullen,  rekken; 

— out a livelihood, zijn kostje bij- 

eenscharrelen. 
elaborate  [i'lasbarit]  doorwrocht, uit- 

gewerkt; ingewikkeld; uitgebreid, 

uitvoerig;  [i'lsebareit]  vt nauwkeu- 

rig, grondig uit-, bewerken. 
elaboration [ilaeba'reijan]  (grondige) 

uit-, bewerking. 


elapse 

elapse [i'laeps] verlopen, verstrijken. 
elastic  [i'lasstik]  elastiek  o\  aj veer- 

krachtig,  elastisch;  rekbaar. 
elasticity  [ilaes'tisiti]  veerkracht, rek- 

baarheid. 
elate(d)  [i'leit(id)]  opgeblazen;  op- 

getogen. 
elation  [i'leijsn]  opgeblazenheid; op- 

getogenheid. 
elbow  ['elbou]  elleboog;  bocht;  vt 

met de ellebogen duwen, dringen. 
elder ['elds] vlier; oudere; ouderling; 

a]  Guder,  oudste  [v.  twee]. 
elderly ['eldali]  (enigszins) bejaard. 
eldest  ['eldist]  oudste. 
elect [i'lekt]  (ver)kiezen (tot); «/ 

(uit)verkoren,  gekozen. 
election  [i'lekjsn]  keus,  verkiezing. 
elector  [i'lekta]  kiezer;  keui-vorst. 
electoral  [i'lektsrsl]  kies-,  kiezers-, 

verkiezings-;  keurvorstelijk. 
electorate  [i'iektarit]  kiezerscorps  o\ 

keurvorstendom  o. 
electric  [i'lektrik]  elektrisch. 
electrical  [i'lektrikl]  elektrisch;  elek- 

triseer-;  '~-  engineer, elektrotechni- 

cus; — engineering, elektrotechniek. 
electrician  [ilek'trijan]  elektricien. 
electricity  [ilek'trisiti]  elektriciteit. 
electrification  [ilektrifi'keijsn]  elek- 

trisering;  elektrificatie. 
electrify  [i'lektrifai]  elektriseren; 

elektrificeren. 
electron  [i'lektrDn]  elektron o. 
electronic [ilek'tronik]  elektronisch; 

— s,  elektronica. 
elegance  ['eligans]  sierlijkheid, be- 

valligheid. 
elegant  ['eligant]  sierlijk, bevallig. 
elegy  ['elidsi]  treurzang. 
element ['elimant] grondstof; bestand- 

deel o, element o\ '-^s, ook:  begin- 

selen. 
elementary   [eli'mentsri]   elementair, 

begin-, aanvangs-, grond-; ■ — • school, 

lagere  school. 
elephant ['elifsnt] olifant. 
elevate  ['eliveit]  (op)heffen,  verhef- 

fen; opslaan [ogen]; opwekken; ver- 


79 emaciation 

edelen. 
elevated  ['eliveitid]  verheven;  — 

railway,  luchtspoorweg. 
elevation  [eli'veijan]  op-, verheffing, 

verhoging, hoogte, verhevenheid. 
elevator  C'eliveits]  elevator; lift. 
eleven  [i'levn]  elf;  elftal  o. 
eleventh  [i'levnB]  elfde;  at  the  — 

hour,  ter elfder ure. 
elf  [elf]  elf,  fee. 
elfin ['elfin]  elf; a] zie elfish. 
elfish  C'elfiJ]  elfachtig, elf en-; jig 

ondeugend. 
eligibility  [elidsi'biliti]  (ver)kies- 

baarheid; geschiktheid, aannemelijk- 

heid, wenselijkheid. 
eligible  ['elidsibl]  (ver)kiesbaar; ge- 

schikt,  aannemelijk,  wenselijk. 
eliminate  [i'limineit]  wegwerken; 

buiten  beschouwing  laten,  uitscha- 

kelen. 
elimination  [ilimi'neijon]  wegwer- 

king,  verw'ijdering,  terzijdestelling, 

uitschakeling. 
ell  [el]  el. 

ellipse  [i'lips]  ellips;  uitlating. 
elm  [elm]  olm, iep. 
elope  [i'loup]  weglopen,  zich  laten 

schaken  (door, with). 
elopement  [i'loupmsnt]  weglopen  o\ 

vlucht, schaking. 
eloquence  ['ebkwsns]  welsprekend- 

heid. 
eloquent  ['ebkwant]  welsprekend. 
else  [els]  anders. 
elsewhere ['els'wEa]  ergens anders, 

elders. 
elucidate  [i'l(j)u:sideit] ophelderen, 

toelichten; verklaren. 
elucidation  [il(j)u:si'deij3n]  ophel- 

dering,  toelichting, verklaring. 
elude  [i'l(j)u:d]  ontgaan; ontwijken, 

ontduiken. 
elusive [i'l(j)u:siv] ontwijkend;  (aan 

alle nasporing)  ontsnappend. 
emaciate  [i'meijieit] vermageren, uit- 

teren. 
emaciation  [imeiji'eijsn]  vermage- 

ring,  uittering. 


emanate 

emanate  ['emaneit]  —  from,  voort- 

vloeien,  voortkomen  uit,  uitgaan 

van,  afkomstig  zijn  van. 
emancipate  [i'maensipeit]  bevrijden, 

vrijiaten, vrijmaken. 
emancipation  [imasnsi'peij'an]  bevrij- 

ding, vrijlating, vrijmaking. 
embalm [em'ba:m] balsemen. 
embankment  [em'basrjkmant]  indij- 

king;   (spoor) dijk;  kade. 
embargo  [em'ba:gou]  beslag o. 
embark  [em'bark]   (zich)  inschepen: 

—  on  {upon),  zich wagen  (bege- 

ven)  in,  beginnen aan. 
embarkation  [emba/keijan]  insche- 

ping. 
embarrass [em'baeras] verlegen maken. 

verwarren,  in  verwarring  brengen; 

hinderen,  belemmeren. 
embarrassment  [em'hsrasmant] 

(geld)verlegenheid,  verwarring; 

moeilijkheid. 
embassy ['embasi] ambassade; gezant- 

schap o. 
embed  [em'bed]  insluiten,  (vast)zet- 

ten,  (vast)leggen. 
embellish  [em'belij]  versieren,  ver- 

fraaien. 
embellishment  [em'bclijmsnt]  ver- 

siering,  verfraaiing. 
embers  ['embsz]  as, gloeiende kolen 
embezzle  [em'bezl] verduisteren. 
embezzlement  [em'bezlmant]  ver- 

duistering. 
embitter  [em'bita] verbitteren; ver- 

gallen;  verergeren. 
embitterment  [em'bitamsnt]  verbit- 

tering; vergalling; verergering. 
emblem C'embbm] zinnebeeld o. 
embodiment  [em'bDdimant]  belicha- 

ming. 
embody  [em'bDdi]  belichamen;  be-, 

omvatten. 
embrace  [em'breis]  omhelzing; vt 

omhelzen;  omvatten. 
embrocation  [embrs'keijan]  wrijf- 

middel  o,  smeersel  o. 
embroider [em'bnida]  borduren. 


80 employee 

embroidery  [em'brDidari]  borduur- 

werk o, borduursel o. 
emerald  ['emsrsld]  smaragd o  [stof- 
naam],   smaragd   m   [voorwerps- 
naam]. 
emerge  [i'maidj]  opduiken, oprijzen; 
te voorschijn komen; naar voren ko- 
men; blijken. 
emergency  ['i'maidssnsi]  onver^'ach- 
te gebeurtenis; moeilijke omstandig- 
heid;  noodtoestand;  in  case  of  ~-, 
in an — , in geval van nood. 
emergency door [i'm3:d33nsid3:] 

nooddeur. 
emergency meeting  [i'm3:d33nsimi:- 

tirj]  spoedvergadering. 
emery-paper  ['emsripeipa]  schuur- 

papier o. 
emigrant  ['emigrant]  emigrant, land- 

verhuizer. 
emigrate  ['emigreit]  emigreren,  uit 

bet  land  trekken,  uitw,'ijken. 
emigration  [emi'greijan]  emigratie. 
eminence  ['eminans]  hoogte,  groot- 
heid,  verhevenheid,  uitstekendheid, 
uitmuntendheid;  eminentie. 
eminent  ['eminant]  hoog,  verheven, 

uitstekend,  uitnemend,  eminent. 
emissary  ['emisari]   (af)gezant. 
emit  [i'mit]  uitzenden;  uit-,  voort- 
brengen  [geluid];  uiten;  uitgeven, 
uitvaardigen. 
emolument  [i'maljumant]  honorari- 
um o,  (bij)verdienste. 
emotion  [i'moujan]  ontroering. 
emperor  ['emparaj  keizer. 
emphasis  ['emfasis]  nadruk,  klem. 
emphasize ['emfasaiz] de nadruk leg- 
gen op. 
emphatic  [em'fstik]  uit-,  nadrukke- 

lijk, met klem. 
empire  ['empaia]  (keizer) rijk o, im- 

perium o; heerschappij. 
employ [em'pbi] dienst; werk o; vt 
gebruiken; in dienst hebben, te werk 
stellen; be ■ — ed on, bezig zijn met 
(aan). 
employee [empbi'i:] employe; werk- 
nemer. 


employer 


employer [em'pbia] werkgever, pa- 
troon. 

employment [em'pbimant] gebruik o, 
aanwending; tewerkstelling; werkge- 
legenheid; bezigheid, werk o, be- 
roep o. 

empower  [em'paua]  machtigen. 

empress  ['empris]  keizerin. 

emptiness  ['em(p)tinis]  ledigheid, 
leegte. 

empty ['em(p)ti] ledig, leeg (hoof- 
dig); ijdel; — oj, ontbloot van, 
zonder; vt ledigen, leegmaken, uit- 
halen; vi leeglopen, zich uitstorten. 

emulate ['emjuleit] wedijveren met. 

emulation  [emju'leijsn]  wedijver. 

enable  [e'neibl]  in  staat  stellen. 

enamel [e'naemsl] email o\ vt email- 
leren. 

encamp  [en'k^emp]  kamperen. 

enchant [en'tjaint] betoveren; beko- 
ren,  verrukken. 

enchantment [en'tjaintmsfit] betove- 
ring,  bekoring,  verrukking. 

encircle [en's3:kl] omringen, omslui- 
ten, omsingelen. 

enclose  [en'klouz]  om-,  insluiten, 
omheinen,  omringen. 

enclosure [en'klou33]  (om)heining; 
besloten ruimte; bijiage  (ingesloten 
brief &). 

encompass [en'kAmpas] omgeven, om- 
ringen, omsluiten; om-, bevatten. 

encore  [Dri'ks:]  bis o; vt bisseren. 

encounter  [en'kaunts]  ontmoeting; 
treffen o, gevecht o; vt ontmoeten, 
aantreffen,  (onder)vinden. 

encourage  [en'kArids]  aanmoedigen. 

encouragement [en'kAridsmsnt] aan- 
moediging. 

encroach [en'kroutj] inbreuk maken; 
zich indringen, veld winnen. 

encumber  [en'kAmba]  belemmeren, 
hinderen;  bezwaren. 

encumbrance [en'kAmbrsns] belemme- 
ring, hindernis, last; hypotheek. 

encyclopaedia [ensaikb'piidis] ency- 
clopedic. 

end  [end]  eind(e)  o\  (eind)doel  o\ 

Eng. Zakwrdbk. 11 


>1 engage 

no — oj..., massa's, hopen...; ...bij 

de vieet; make both -^j meet, kun- 

nen  rondkomen;   in  the   — ,   ten 

slotte;  op  den duur;  on  ■ — ,  over- 

eind;  achter elkaar;  t o  no  ■ — ■,  te- 

vergeefs;  to  what  '-~?,  waarvoor, 

waartoe?;  vt & vi eindigen. 
endanger  [en'dein(d)33]  in gevaar 

brengen. 
endear  [en'dis]  bemind  (dierbaar) 

maken. 
endearing  [en'diarir)]  innemend;  lief, 
endeavour  [en'deva]  poging,  streven 

o\  vi  trachten,  pogen,  streven. 
ending  ['endir|]  einde o\ uitgang  [v. 

woord]. 
endive  ['endiv]  andijvie. 
endless  ['endlis]  eindeloos. 
endorse [en'dsrs] endosseren; //';? steu- 

nen, onderschrijven, bevestigen. 
endorsee  [endoi'si:]  geendosseerde. 
endorsement  [eo'dsismant]  endosse- 

ment o. 
endorser  [en'dDisa]  endossant. 
endow  [en'dau]  begiftigen. 
endowment [en'daumant] begiftiging, 

schenking; gave,  talent o. 
endurance  [en'djuarsns]  geduld  <?; 

uithoudingsvermogen  o. 
endure [en'djua] verduren, verdragen, 

lijden,  dulden,  iiithouden;  (voortj- 

duren,  blijven  (bestaan). 
enemy  ['enimi]  vijand. 
energetic  [ena'dsetik]  energiek. 
energy  ['ensdsi]  energie. 
enervate  ['enaveit]  ontzenuwen, ver- 

slappen,  verzwakken. 
enfeeble  [en'fi:bl]  verzwakken. 
enfeeblement  [en'firblmant] verzwak- 

king. 
enforce  [en'fDis]  afdwingen, dwingen 

tot;  kracht  bijzetten;  uitvoeren,  de 

hand houden aan. 
enforcement  [en'fDismant]  handha- 

ving,  uitvoering;  dwang. 
enfranchise [en'fr£en(t)J'aiz] bevrijden, 

vrijmaken;  het burgerrecht of kies- 

recht verlenen. 
engage  [en'geids] verbinden, engage- 


engagement 

ren, aannemen, in dienst nemen; in 
beslag nemen; huren, bespreken 
[plaatsenj; (in de strijd, in het ge- 
sprek) wikkelen; aanvailen; grijpen 
in; inschakelen; -~ in, zich bege- 
ven in,  zich  bezighouden met. 

engagement [en'geidsmant] verplich- 
ting, verbintenis, afspraak; enga- 
gement o, verloving; bezigheid; 
treffen o, gevecht o\ be under an 
— , zijn woord gegeven hebben; 
without  — ,  vrijblijvend. 

engaging  [en'geid3ir|]  innemend. 

engender  [en'd3end3]  voortbrengen, 
veroorzaken. 

engine ['endsin] machine; locomotief; 
motor; jig  middel  o. 

...-engined  ['endsind]  ...motorig. 

engine-driver ['endsindraiva] machi- 
nist. 

engineer [endsi'nis] ingenieur; tech- 
nicus; machinist; jig bewerker; 
(Royal) Engineers, genie (troepen); 
vt jig op touw zetten, (weten te) 
bewerken. 

engineering  [endsi'nisrirj]   (werk- 
tuig)bouwkunde;   techniek;   — 
works, machinefabriek. 

England ['iggbnd]  Engeland o. 

English ['igglij] het Engels; the — , 
de Engelsen; aj Engels. 

Englishman  ['irjglijman]  Engelsman. 

Englishwoman  ['irjglijwuman]  En- 
gelse. 

engrave [en'greiv] graveren; griffen. 

engraver  [en'greivs]  graveur. 

engraving  [en'greivii]]  gravure. 

engross [en'grous] — ed in, verdiept 
in;  — ing, jig boeiend. 

engulf  [en'gAlf]  verzwelgen. 

enhance [en'ha:ns] verhogen, verhef- 
fen,  vermeerderen,  vergroten. 

enigma [i'nigma]  raadsel o. 

enigmatic(al) [enig'm£tik(])] raad- 
selachtig. 

enjoin [en'dsDin] opleggen, gelasten; 
—  upon,  op  het hart  drukken. 

enjoy [en'dssi] genieten (van); • — 
oneselj, zich amuseren; genieten. 


82 enter 

enjoyable  [en'dsDiabl] genoeglijk; ge- 

nietbaar. 
enjoyment [en'dsDimant]  genot o, ge- 

noegen o. 
enlarge  [en'la:d3]  vergroten;  verrui- 

men; ■ — ■ upon, uitweiden over. 
enlargement [en'laidjmant] vergro- 

ting;  verruiming;  uitweiding. 
enlighten  [en'laitn] verlichten; jig 

in-,  voorlichten,  verhelderen. 
enlist  [en'list]  (aan)werven;  dienst 

nemen  [als soldaat]. 
enlistment  [en'listmant]  werving; 

dienstneming. 
enliven  [en'laivn]  verlevendigen,  op- 

vrolijken, opwekken. 
enmity  ['enmiti]  vijandschap. 
ennoble [e'noubl]  veredelen, adelen. 
enormous  [i'noimas]  enorm,  ontzag- 

lijk,  kolossaal. 
enough  [i'nAf]  genoeg;  well  ^~^ , vrij 

goed;  heel  (zeer)  goed. 
enquire,  zie inquire. 
enrage  [en'reids]  woedend maken. 
enrapture  [en'rasptja]  verrukken. 
enrich  [en'ritj]  verrijken. 
enroll  [en'roul]  inschrijven;  aan- 

monsteren, aanwerven. 
ensign  ['ensain]  vaandel  o,  vlag; 

vaandrig. 
enslave  [en'sleiv]  tot slaaf maken. 
ensnare  [en'snea]  verstrikken. 
ensue  [en'sju:]  volgen,  voortvloeien 

(uit, jrom). 
ensure  [en'Jus]  verzekeren;  waar- 

borgen. 
entail [en'teil] meebrengen. 
entangle [en'taeggl] in de war maken, 

verwarren, verstrikken. 
entanglement  [en'tserjglmant]  verwik- 

keling, verwarring;  (draad)versper- 

ring. 
enter  ['enta]  binnentreden, ingaan, 

binnengaan,  binnenkomen;  zich  be- 

geven in;  boeken;  (laten)  inschrij- 
ven;  aangeven;  inklaren;  opkomen 

[acteur]; —  into,  aangaan,  aan- 

knopen,  beginnen;  ingaan  op,  zich 

verplaatsen  in,  voelen  voor;   deel 


enterprise 


83 


equator 


uitmaken  van,  te  pas  komen  aan; 

• — ■  upon,  aanvaarden;  beginnen. 
enterprise ['entapraiz]  onderneming, 

waagstuk  o\  ondernemingsgeest, 

initiatief o. 
enterprising  ['entspraizirj]  onderne- 

mend. 
entertain [enta'tein] onderhouden, ont- 

vangen, onthalen; bezighouden, amu- 

seren;  ingaan  op  [voorstel];  koes- 

teren  [gevoelens]. 
entertainer [ents'teins] gasthcer; in 't 

openbaar optredende goochelaar  &. 
entertainment [enta'teinmant] onthaal 

o,  partij, vermakeliikheid. 
enthrall  [en'Gro:!]  tot  slaaf  maken; 

jig betoveren; boeien. 
enthrone  [en'0roun]  op  do  troon 

plaatsen. 
enthusiasm  [en'Ojuiziszm]  enthousi- 

asme  o, geestdrift. 
enthusiast  [en'9ju:zi£est]  enthousiast. 
enthusiastic  [eoGjuizi'sestik]  enthou- 
siast, geestdriftig. 
entice  [en'tais]  (ver)lokken,  verlei- 

den. 
entire  [en'taia]   (ge)heel,  volkomen; 

gaaf. 
entitle [en'taitl] noemen, betitelen; — 

to,  recht,  aanspraak geven  op. 
entrails  ['entreilz]  ingewanden. 
entrance ['entrans] ingang, entree, op- 

komen   o,   binnenkomst;   toegang; 

aanvaarding  [v.  ambt];  [en'tra:ns] 

vt verrukken. 
entreat  [en'tri:t]  bidden,  smeken. 
entreaty  [en'tri:ti]  (smeek)bede. 
entrench  [en'trenj']  verschansen. 
entrenchment  [en'trenjmant]  ver- 

schansing, schans. 
entrust  [en'trASt]  •~  /'/  to  him,  ■ — ' 

him  with  it,  het  hem  toevertrou- 

wen. 
entry  ['entri]  intocht;  ingang;  toe- 
gang; intrede; inschrijving; boeking, 

post; declaratie. 
enumerate  [i'njuimareit]  opsommen, 

(op)tellen, opnoemen. 
enumeration  [injuima'reijan]  opsom- 


ming,  (op) telling, 
enunciate  [i'nAnJieit]  verkondigen, 

verklaren,  uiten. 
envelop  [en'velap]  (om)hullen,  om- 

wikkelen,  (in)wikkelen. 
envelope  ['envaioup]   (om)hulsel  o; 

enveloppe,  omslag. 
envenom  [en'venam] vergiftigen. 
enviable  ['enviabl]  benijdenswaar- 

d(ig). 
envious  ['envias]  afgunstig. 
environ  [en'vaiaran]  omringen;  om- 

geven. 
environment  [en'vaiaranmant]  omge- 

ving,  milieu  o. 
environs  [en'vaiaranz, 'enviranz]  om- 

streken. 
envisage  [en'vizids]  onder  het  oog 

zien;  beschouwen;  overwegen. 
envoy  ['envai]  (af)gezant. 
envy  ['envi]  nijd,  afgunst;  vt  benij- 

den,  misgunnen. 
epic  ['epik]  heldendicht o, epos o; aj 

episch. 
epidemic  [epi'demik]  epidemic;  aj 

epidemisch. 
epilepsy  ['epilepsi]  vallende  ziekte. 
epilogue  ['epibg]  naschrift  o,  slot- 
rede. 
episcopal [i'piskapal] bisschoppelijk. 
episode  ['episoud] episode. 
epistle  [i'pisl]  brief, epistel  o of m. 
epitaph  ['epita:f]  grafschrift  o. 
epithet  L'epiOet]  benaming,  bij-, 

toenaam. 
epoch  ['iipak]  tijdperk  o\  tijdstip  o. 
equal ['iikwal] gelijke, weerga; aj ge- 

lijk(matig), de-, hetzelfde;  — vote, 

staking  van  stemmen;  —  to,  ook: 

opgewassen  tegen;  vt  gelijkmaken; 

gelijk zijn aan, evenaren, gelijken. 
equality  [i'kwDliti]  gelijkheid. 
equalization  [iikwalai'zeijan]  gelijk- 

making. 
equalize  ['i:kwalaiz]  gelijkmaken. 
equanimity  [irkwa'nimiti]  gelijkmoe- 

digheid. 
equation [i'kweijan] vergelijking. 
equator  [i'kweita]  evenaar. 


equestrian 


84 


estuary 


equestrian  [i'kwestrian]  ~ statue, 

ruiterstandbeeld  o. 
equilateral [iikwi'lEetsral] gelijkzijdig. 
equilibrist  [i:'kwilibrist]  koorddan- 

ser, balanceerkunstenaar. 
equilibrium [iikwi'libriam] evenwicht 

o. 
equip  [i'kwip]  toe-, uitrusten. 
equipment  [i'kwipmant]  toe-, uitrus- 

ting. 
equitable  ['ekwitsbl]  billijk;  onpar- 

tijdig. 
equity ['ekwiti]  billijkheid. 
equivalence  [i'kwivsbns]  gelijkwaar- 

digheid. 
equivalent [i'kwivabnt] equivalent o; 

a]  gelijkwaardig. 
equivocal  [i'kwivaki]  dubbelzinnig; 

twijfelachtig;  verdacht. 
equivoke, equivoque  ['ekwivouk] 

dubbelzinnigheid. 
era  ['isrs]  jaartelling; tijdperk o, 

periode. 
eradicate [i'raedikeit] ontwortelen; 

uitroeien. 
eradication  [iraedi'keijan]  ontworte- 

ling;  uitroeiing. 
erase [i'reis] uitschrappen, doorhalen, 

uitwissen;  wegvegen. 
erasure  [i'reiss]  uitschrapping,  door- 
haling,  uitwissing. 
ere  [ea]  eer, voordat. 
erect  [i'rekt]  opgericht,  recht(op), 

overeind(staand);  vt  oprichten, 

bouwen,  opzetten. 
erection  [i'rekjan]  oprichting. 
Erin  ['erin]  Erin:  lerland o. 
ermine  ['3:min]  hermelijn  m  [dier], 

hermelijn o  [bont]. 
erode  [i'roud]  wegvreten. 
erosion  [i'rou33n]  wegvreting. 
err  [a:]  dolen,  dwalen;  een fout be- 

gaan, zich vergissen; falen. 
errand  ['ersnd]  boodschap; go  {run) 

— s, boodschappen doen. 
errant  ['erant]  (rond)dwalend, zwer- 

vend, dolend. 
erroneous  [e'rounjss]  onjuist. 
error ['era]  dwaling; vergissing, fout. 


erupt [i'rApt] uitbarsten [vulkaan]. 

eruption [i'rApJan] uitbarsting; uit- 
slag  [v. huid]. 

erysipelas  [eri'sipilas]  roos  [huid- 
ziekte]. 

escape  [is'keip]  ontsnapping,  ont- 
vluchting;  lek  o  [van  gas];  make 
one's  ■ — ■,  ontsnappen;  vi  ontsnap- 
pen, ontkomen, ontglippen. 

escort ['eskD:t] (gewapend) geleide o; 
[\s'\a:t]  vt  escorteren,  begeleiden. 

especial  [is'pejsl]  bijzonder, speciaal. 

especially [is'pejali] (in het) bijzon- 
der, vooral. 

espionage  ['espisnids]  spionage. 

Esq. = esquire [is'kwaia] Robert 
Bell ~, de Weledele Hear R. Bell. 

essay ['esei] proef (neming); proeve, 
verhandeling; poging; vt [e'sei] be- 
proeven; op de proef stellen. 

essence ['esans]  wezen o\ essence. 

essential  [i'senjal]  wezenlijk,  vol- 
strekt noodzakelijk, essentieel. 

establish [is'tasblij"] vestigen, oprich- 
ten, stichten, instellen; tot stand 
brengen; vaststellen, (met bewijzen) 
staven; an — ed fact, een voldon- 
gen feit. 

establishment [is'tseblijmsnt] vesti- 
ging,  oprichting,  stichting,  instel- 
ling; vaststelling, staving; personeel 
o\ formatie,  sterkte. 

estate [is'teit] staat; rang; (land)- 
goed o; land o, terrein o, bezitting; 
plantage, onderneming; housing — , 
(nieuwe) woonwijk; real — , onroe- 
rende goederen. 

esteem [is'ti:m] achting, waardering; 
vt  achten,  schatten,  waarderen. 

estimate ['estimit] schatting, raming, 
begroting, waardering; ['estimeit] 
vt schatten, waarderen; ramen, be- 
groten  (op, at). 

estimation  [esti'meijan]  schatting, 
waardering,  achting; mening. 

estrangement  [is'treind3m3nt]  ver- 
vreemding. 

estuary  ['estjuari]  (brede)  monding 
[v.  rivier]. 


etch 


85 


exact 


etch  [etj]  etsen. 

etching  ['etjirj]  ets. 

eternal [i'tainal]  eeuwig(durend). 

eternity [i'tarniti] eeuwigheid. 

ethic(al)  ['eeik(l)]  ethisch. 

ethics  ['e9iks]  ethica. 

etiquette [eti'ket] etiquette. 

etui  [e'twi:]  etui o, foedraal o. 

eulogize ['juibdsaiz] prijzen, roemen, 

loven. 
eulogy  ['juibdsi]  lofrede,  lofspraak. 
Europe  ['juarsp]  Europa o. 
European  [jusra'pian]  Europeaan;  aj 

Europees. 
evacuate  [i'vsekjueit]  ledigen,  lozen; 

evacueren,  (ont)ruimen. 
evacuation  [ivaekju'eijan]  lediging, 

lozing, evacuatie, ontruiming. 
evacuee  [ivskju'i:]  geevacueerde. 
evade [i'veid]  ontwijken, ontduiken, 

ontgaan, ontsnappen aan. 
evaluate  [i'vseljueit]  de  waarde  be- 

palen  van. 
evangelic(al)  [i:v2en'd3elik(l)]  evan- 

gelisch. 
evaporate [i'vsepareit] verdampen, 

vervluchtigen, vervliegen. 
evaporation  [ivaepa'reijan]  verdam- 

ping,  vervluchtiging. 
evasion  [i'veisan]  uitvlucht, ontwij- 

king,  ontduiking. 
evasive  [i'veisiv]  ontwijkend. 
eve  [i:v]  vooravond. 
even [i:vn]  (ja)  zelfs;  • — • as ..., net 

toen  ...;  —  now,  zo  pas  nog;  op 

dit ogenblik; aj gelijk(matig), effen; 

even. 
evening  ['i:vnir)]  avond(stond). 
evening-dress  ['i:vnir]'dres]  avond- 

toilet o. 
event  [i'vent]   gebeurtenis;   (sport) - 

nummer  o,  v/edstrijd;  after  the 

— ,  achteraf;  at  all  '~.r,  in  alle 

geval;  /' n any  — \ wat  er ook ge- 

beurt; hoe 't ook zij, toch; In either 

■ — ■,  in  beide  gevallen;  in  the  ■ — ■, 

uiteindelijk; in the — oj his coming, 

ingeval  hij  komt. 
eventful  [i'ventful]  rijk  aan gebeur- 


tenissen,  veelbewogen,  belangrijk. 
eventual   [i'ventjual]   daaruit  voort- 

vloeiend; gebeurlijk, mogelijk, 

eventueel;  eind-. 
eventually  [i'ventjuali]  ten  slotte, 

uiteindelijk. 
ever   ['eva]   ooit,   weleens;   immer, 

eeuwig;  ■ — ■  and again  {anon), van 

tijd  tot  tijd;  teikens  weer;  —  so 

much,  heel veel;  thank you  —  so 

much!,  mijn  bijzondere  dank!;  jar 

— ,  (voor)  altijd,  eeuwig;  X  for 

'—!, hoera voor X! 
everlasting  [eva'la:stii)]  eeuwig- 

(durend). 
evermore  ['eva'mD:]  (voor)  altijd, 

eeuwig. 
every  ['evri]  ieder, elk, al;  —  other 

day, om de andere dag. 
everybody ['evribDdi]  iedereen. 
everyday  ['evridei]  (alle)daags. 
everyone  ['evriwAn]  iedereen. 
everything ['evriGir]]  alles. 
everyway  ['evriwei]  in  alle  opzich- 

ten,  alleszins. 
everywhere  ['evriwSa]  overal. 
evict  [i'vikt]  uitzetten  [v.  huurder]. 
eviction  [i'vikjan]  uitzetting. 
evidence  ['evidans]  klaarblijkelijk- 

heid;  getuigenis  o  Si  v\  bewijs  o, 

bewijsmateriaal  o;  give  {bear)  — , 

getuigen, blijk geven  (van, of); vt 

bewijzen, (aan)tonen; getuigen van. 
evident  ['evidant]  blijkbaar,  klaar- 

blijkelijk,  kennelijk,  duidelijk. 
evil   ['i:v(i)l]   kwaad  o,  euvel  o\ 

kwaal;   aj  slecht,  kwaad,  boos, 

snood. 
evoke  [i'vouk]  oproepen;  fig  wek- 

ken, uitlokken. 
evolution [i:va'l(j)u:j3n] ontplooiing, 

ontwikkeling; evolutie. 
evolve  [i'volv]  (zich)  ontvouwen, 

ontplooien,  ontwikkelen. 
ewe  [ju:]  ooi. 
ewer  ['jua]  lampetkan. 
exact  [ig'zaskt]  nauwkeurig, stipt; 

juist,  precies;   afgepast;   exact;   vt 

vorderen;  eisen,  afpersen;  too 


exaction 


86 


execute 


'^ing,  te  veeleisend. 
exaction  [ig'zaskjan]  vordering, eis; 

afpersing. 
exactitude  [ig'zaektitju:d],  exactness 

[ig'zaektnis]  nauwkeurigheid. 
exaggerate  [ig'za;d33reit]  overdrijven. 
exaggeration [igzaed33'reij3n] over- 

drijving. 
exalt  [ig'zDilt]  verheffen,  verhogen, 

verheerlijken. 
exaltation  [egzDil'teiJan]  verheffing, 

verhoging;  (geest)vervoering;  ver- 

heerlijking. 
exalted  [ig'zDiltid]  verheven,  hoog; 

geestdriftig. 
examination  [igzaemi'neijan]  examen 

0, onderzoek  o,  visitatie,  ondervra- 

ging, verhoor o. 
examine  [ig'zsmin]  onderzoeken, vi 

siteren; examineren; ondervragen. 
examinee [igzasmi'ni:]  examinandus. 
examiner  [ig'zaemina]  examinator; 

ondervrager,  onderzoeker. 
example [ig'za:mpl] voorbeeld o, mo- 
del o; for — , bijvoorbeeld. 
exasperate  [ig'zatspsreit]  verbitteren; 

tot het  uiterste  brengen. 
exasperation [igzaisps'reijan] prikke- 

ling,  verbittering,  terging. 
excavation  [ekska'veijan]  op-,  uit- 

graving,  uitholling,  holte. 
excavator  ['ekskaveita]  graafmachine. 
exceed  [ek'si:d]  overtreffen, over- 

schrijden,  te boven  (buiten)  gaan. 
exceeding (ly)  [ek'si:dir)(li)]  bijzon- 

der,  uiterst. 
excel  [ek'sel]  overtreffen,  uitmunten, 

uitsteken boven. 
excellence ['eksabns]  uitmuntend- 

heid. 
excellency ['eksabnsi]  excellentie. 
excellent  ['ekssbnt]  uitmuntend, uit- 

stekend. 
except  [ek'sept]  behalve,  uitgezon- 

derd;  ■ — ■  for,  behalve;  behoudens; 

I't  uitzonderen. 
excepting  [ek'septirj]  uitgezonderd. 
exception  [ek'sepjsn]  uitzondering; 

tegenwerping. 


exceptional  [ek'sepjanal]  ongemeen, 

uitzonderlijk,  bijzonder;  uitzonde- 

rings-. 
excerpt  [ek's3:pt]  aanhaling, passage; 

vt aanhalen. 
excess  [ek'ses]  overmaat, overdaad, 

buitensporigheid; overschot o; extra 

o; in — of, boven, meer dan. 
excessive [ek'sesiv] overdadig, buiten- 

sporig, buitengewoon. 
exchange  [eks'tj'ein(d)3]  om-,  uit-, 

in-,   (ver)wisseling,   railing;  ruil; 

wisselkoers;  deviezen, valuta; beurs; 

telefooncentrale;  vt   uit-,   inwisse- 

len,  (ver)ruilen. 
exchequer  [eks'tjeks]  schatkist. 
excise  [ek'saiz]  accijns. 
excite  [ek'sait]  aanzetten,  prikkelen, 

(op)\vekken,  aanhitsen;   opwinden. 
excitement  [ek'saitmant]  aanzetting, 

prikkeling;  aanhitsing;  opwinding. 
exclaim  [eks'kleim]  uitroepen. 
exclamation  [ekskb'meijsn]  uitroep. 
exclude [eks'klu:d] buiten-, uitsluiten. 
exclusion  [eks'klu:33n]  buiten-,  uit- 

sluiting. 
exclusive [eks'klu:siv] uitsluitend; ex- 

clusief;  • — '  of, met uitsluiting van; 

ongerekend, niet inbegrepen. 
excommunicate [ekska'mjutnikeit] ex- 

communiceren,  in  de  ban  doen. 
excommunication  [eksksmjumi'kei- 

Jan]  excommunicatie,  (kerk)ban. 
exculpate  ['ekskAlpeit]  verontschul- 

digen, vrijpleiten. 
exculpation  [ekskAl'peiJan]  veront- 

schuldiging,  vrijpleiten  o. 
excursion  [eks'koij'sn]  excursie,  uit- 

stapje o, uitweiding; afdwaling. 
excursion  train  [eks'kaijsntrein] 

pleziertrein. 
excuse  [eks'kju:s]  verontschuldiging, 

excuus  o\   [eks'kju:z]   vt  veront- 

schuldigen, excuseren; vrijstellen [v. 

lessen &];  beg to be — d,  —  one- 
self,  zich  verontschuldigen;  bedan- 

ken  [voor  uitnodiging]. 
execute ['eksikju:t] uitvoeren, verrich- 

ten;  volbrengen;  voltrekken  [een 


execution 


87 


vonnis] ;  terechtstellen. 

execution  [eksi'kjiKjsn]  uitvoering, 
volbrenging; voltrekking; terecht- 
stelling. 

executioner  [eksi'kjutjsna]  beul. 

executive  [ig'zekjutiv]  uitvoerende 
macht;   (dagelijks)  bestuur  o;  be- 
stuurder, leider, hoofd o, directeur; 
aj  uitvoerend;  leidend. 

exemplary  [ig'zemplari]  voorbeeldig. 

exempt  [eg'zem(p)t]  ontslaan, vrij- 
stellen;  aj vrij(gesteld). 

exemption  [eg'zem(p) Jan]  vrijstel- 
ling. 

exercise ['eksssaiz] uitoefening; oefe- 
ning, (lichaams)beweging; vt uit- 
oefenen, gebruiken; (be)oefenen; la- 
ten exerceren, drillen; beweging la- 
ten nemen. 

exercise-book ['eksasaizbuk] schrift o. 

exert [eg'zsit] aanwenden, inspannen, 
gebruiken;  uitoefenen. 

exertion [eg'z3:j3n] aanwending; in- 
spanning; krachtige poging. 

exhalation  [ekss'leijsn]  uitademing, 
uitwaseming, damp. 

exhale [eks'heil] uitademen, uitw^ase- 
men. 

exhaust  [eg'z3:st]  uitlaat;  vt  uitput- 
ten, leegmaken; grondig behandelen 
— -' [onderwerp] . 

exhaustion  [eg'z3:stj3n]  uitputting. 

exhaustive  [eg'zDistiv]  uitputtend, 
grondig. 

exhibit  [eg'zibit]  uitstalling;  inzen- 
ding [op tentoonstelling]; vt (ver)- 
tonen,  tentoonstellen,  aan  de  dag 
leggen. 

exhibition [eksi'bijsn] vertoning, ten- 
toonstelling; 77iake an --^ of oneself, 
zich  (belachelijk)  aanstellen. 

exhilarate  [eg'zibreit]  opvrolijken. 

exhilaration [egzib'reijan] opvrolij- 
king;  vrolijkheid. 

exhort [eg'zDit] aan-, vermanen. 

exhortation [egzDi'teiJan] aan-, ver- 
maning. 

exigence ['eksidsans] '^cy [-si] ver- 
eiste o, eis; behoefte, nood. 


expedite 

exile  ['eksail]  verbanning,  balling- 

schap;  balling;  vt  (ver)bannen. 
exist  [ig'zist]  bestaan,  zijn. 
existence [ig'zistsns]  bestaan o. 
existent  [ig'zistant]  bestaand. 
exit ['eksit]  (gaat)  af; aftreden o [v. 

toneel];  uitgang;  heengaan  o 

[dood];  he  made  his  — ,  hij  ging 

been, hij  trad af. 
exodus  ['eksadss]  uittocht. 
exonerate  [eg'zDnsreit]  ontlasten, ont- 

heffen;  (van  blaam)  zuiveren. 
exoneration   [egzDns'reiJan]   ontlas- 

ting,  ontheffing;  zuivering. 
exorbitance [eg'zDrbitans] buitenspo- 

righeid. 
exorbitant [eg'z3:bit3nt] buitensporig. 
exorcise  ['eksD:saiz]  bezweren  [gees- 
ten]. 
exotic  [ek'sDtik]  uitheems. 
expand [eks'psend]  (zich) uitspreiden, 

(zich)  uitbreiden,   (doen)   uitzet- 

ten;  (zich)  ontplooien;  toenemen. 
expanse  [eks'psens]  uitgestrektheid; 

the —  (of heaven), het uitspansel. 
expansible  [eks'psensibl]  uitzetbaar. 
expansion  [eks'psenjsn]  uitspreiding, 

uitbreiding;  uitzetting;  ontplooiing; 

uitgestrektheid. 
expansive [eks'peensiv] uitzettend; uit- 

zettings-;  uitgebreid,  wijd;  expan- 

sief,  mededeelzaam. 
expatiate [eks'peijieit] ■^ on {upon), 

uitweiden over. 
expatiation  [ekspeiji'eijan]  uitwei- 

ding. 
expect [ek'spekt] verw'achten; denken. 
expectancy  [ek'spektansi]  verwach- 

ting;  (voor)uitzicht  o. 
expectant  [ek'spektsnt]  af-,  verwach- 

tend;  vol  verwachting;  aanstaande 

[moeder] ;  vermoedelijk. 
expectation  [ekspek'teijgn]  af-,  ver- 
wachting,  vooruitzicht  o,  hoop. 
expedience  [eks'piidisns]  -^cy  [-si] 

gepastheid,  doelmatigheid. 
expedient  [eks'piidiant]  (red)middel 

o\ a] gepast,  doelmatig, dienstig. 
expedite  E'ekspidait]  bevorderen, be- 


expedition < 

spoedigen,  verhaasten,  (vlug)  af- 

doen. 
expedition [ekspi'dijan] expeditie; 

spoed. 
expeditious  [ekspi'dijas]  snel, vlug. 
expel  [eks'pel]  uit-,  verdrijven,  ver- 

bannen,  uitzetten,  royeren. 
expend [eks'pend]  uitgeven, besteden, 

verbruiken. 
expenditure [eks'penditja] uitgeven o, 

uitgaaf; verbruik o. 
expense  [eks'pens]  (on)kosten,  uit- 
gaaf; at the  —  oj,  ten  koste van. 
expensive [eks'pensiv] kostbaar, duur. 
experience  [eks'piarisns]  ondervin- 

ding; ervaring; belevenis; vt onder- 

vinden,  ervaren,  door-,  meemaken, 

beleven;  — d, ervaren. 
experiment  [eks'perimant]  proef( na- 
ming);  vt  proeven  nemen. 
experimental  [eksperi'mental]  proef- 

ondervindelijk,  proef-. 
experimentation  [eksperimen'teijan] 

proefneming. 
expert  ['eksp9:t]  deskundige,  expert; 

a] deskundig;  [eks'pait]  bedreven. 
expiate  ['ekspieit]  boeten. 
expiation  [ekspi'eijan]  boete(doe- 

ning). 
expiration [ekspi'reijsn] uitademing; 

einde o\ vervallen o, verstrijken o, 

afloop, vervaltijd. 
expire  [eks'paia]  uitademen; de laat- 

ste adem uitblazen; aflopen, verstrij- 
ken, vervallen;  uitgaan. 
explain  [eks'plein]  uitleggen, verkla- 

ren;  • — ■  away, v/egredeneren, goed- 

praten. 
explainable  [eks'pleinabl]  verklaar- 

baar. 
explanation  [ekpb'neijsn] verkla- 

ring,  uitlegging. 
explanatory  [eks'plajnstari]  verkla- 

rend. 
explicit  [eks'plisit]  duidelijk,  uit- 

drukkelijk. 
explode  [eks'ploud]  ontploffen,  tot 

ontploffing komen (brengen), (uit)- 

barsten;  — d  theory,   theorie,   die 


3 exquisite 

afgedaan heeft. 
exploit  ['ekspbit]  (helden)daad, wa- 

penfeit o\ [eks'pbit] vt exploiteren; 

uitbuiten. 
exploitation [ekspbi'teijsn] exploi- 

tatie;  uitbuiting. 
exploration [ekspb/reijan] navorsing, 

nasporing, onderzoeking. 
explore  [eks'pb:]  nasporen,  onder- 

zoeken. 
explorer  [eks'pbira]  navorser, onder- 

zoeker; ontdekkingsreiziger. 
explosion [eks'ploujan]  ontploffing, 

uitbarsting. 
explosive  [eks'plousiv]  ontploffings- 

middel  o,   springstof;  aj  ontplof- 

baar, ontploffings-, spring-, brisant; 

jig  opvliegend. 
export  ['eksp3:t]  uitvoer,  export; 

[eks'p3:t]  vt exporteren. 
exportation [ekspj/teijan]  uitvoer, 

export. 
exporter  [eks'pjita]  uitvoerder,  ex- 

porteur. 
expose [eks'pouz]  uitstallen; tentoon- 

stellen;  blootstellen;  belichten  [fo 

to];  jig  aan  de  kaak  stellen  [ie- 

mand], ontmaskeren; uiteenzetten 

[theorieen]. 
exposure  [eks'pouss]  ontbloting; 

blootstelling;  uitstalling;  ontmaske- 

ring;  belichting  [v. foto]. 
expound  [eks'paund]  uitleggen. 
express   [eks'pres]   expresse;  expres- 

trein; a] uitdrukkelijk; bepaald, spe- 

ciaal; expres;  vt uitpersen;  uitdruk- 

ken, te kennen geven; vertolken. 
expression  [eks'prejan]  uitdrukking; 

uiting, gezegde o;  uitpersing. 
expressive [eks'presiv] uitdrukkend; 

expressief; veelzeggend. 
expropriate  [eks'prouprieit]  onteige- 

nen,  ontzetten  (uit,  jior?t). 
expropriation  [eksproupri'eijsn]  ont- 

eigening. 
expulsion  [eks'pAlJon]  uit-,  verdrij- 

ving,  uitzetting,  verbanning;  weg- 

jagen  o;  royement  o. 
exquisite  ['ekskwizit]  uitgelezen, uit 


extant 


89 


eye-witness 


gezocht, keurig; volmaakt. 
extant  ['ekstsnt]  bestaande,  voorhan- 

den, aanwezig. 
extemporize  [eks'tempsraiz]  improvi- 

seren. 
extend  [eks'tend]  (zich)  uitstrekken; 

uit-,  toesteken;   (.zich)   uitbreiden; 

verlengen;  (uit)rekken; doen toeko- 

men,  te  beurt  doen  vallen;  verle- 

nen, betonen;  '--'ed order, versprei- 

de  orde;  ■ — ing  table,  schuif-,  uit- 

trektafel. 
extension  [eks'tenjan]  uitstrekking, 

(uit)rekking,  uitbreiding, verlen- 

ging,  uitgebreidheid;  —  table, 

schuif-, uittrektafel. 
extensive  [eks'tensiv]  uitgebreid, uit- 

gestrekt,  omvangrijk. 
extensively  [eks'tensivli]  op grote 

schaal, veel. 
extent  [eks'tent]  uitgebreidheid,  uit- 

gestrektheid, omvang; hoogte, mate. 
extenuate  [eks'tenjueit] verzachten; 

vergoelijken. 
exterior  [eks'tiaria]  uiterlijk  o;  bui- 

tenkant;  aj  uitwendig,  uiterlijk; 

buitenste,  buiten-. 
exterminate  [eks'taimineit]  uitroeien, 

verdelgen. 
extermination  [ekstaimi'neijan]  uit- 

roeiing, verdelging. 
external [eks'tainal]  uitwendig; uiter- 
lijk; buitenlands; buiten-. 
extinct [eks'tirjkt]  (uit)geblust, uitge- 

doofd; uitgestorven; afgeschaft. 
extinction [eks'tirjkjan]  (uit)blussing, 
uitdoving;  uitsterving;  demping; 

(ver)delging; ondergang. 
extinguish  [eks'tirjgwij]  (uit)blus- 
sen,  (uit)doven, dempen;  (ver) del- 
gen, 
extinguisher  [eks'tirjgwijs]  blusser; 

dompertje o; blusapparaat o. 
extol  [eks'tol]  prijzen,  ophemelen. 
extort [eks'Dit] ontwringen, afpersen 


extortion  [eks'tDiJan]  afpersing. 
extortionate  [eks'toijanit]  exorbitant 
extra ['ekstra] extra, 
extract  ['ekstraekt]  extract o, uittrek- 

sel o; [eks'traekt] vt (uit)trekken. 
extraction  [eks'trjekjsn]  (uit) trek- 
king; af-  herkomst. 
extradite  ['ekstrgdait]  uitleveren. 
extradition  [ekstra'dijan]  uitlevering. 
extraordinary  [eks'traidinari]  buiten- 

gewoon. 
extravagance  [eks'trasvsgsns]  buiten- 

sporigheid;  overdrijving. 
extravagant  [eks'traevagant]  buiten- 
sporig;  overdreven, ongerijmd;  ver- 
kwistend. 
extreme  [eks'tri:m]  uiterste, laatste, 

hoogste;  buitengewoon. 
extremely [eks'tri;mli] uiterst, hoogst, 

bijzonder, zeer. 
extremity  [eks'tremiti]  uiterste  o, 

(uit)einde  o. 
extricate  ['ekstrikeit]  los-, vrijmaken, 

ontwarren, helpen  (uit from). 
exuberance [eg'zju:b3r3ns] weelderig- 
heid  [v. groei]; overvloed;  uitbun- 
digheid. 
exuberant  [eg'zjurbarant]  weelderig, 

oveivloedig, uitbundig; overvol. 
exult [eg'zAlt] juichen, jubelen (over, 
at);  ■ —  in,  zich  verkneukelen  in. 
exultant  [eg'zAltsnt]  juichend, triom- 

fantelijk. 
exultation [egZAl'teiJan] gejuich o, ge- 

jubel  o,  uitbundige  vreugde. 
eye  [ai]  cog o; vt aan-, bekijken, be- 

schouwen, naogen. 
eye-ball  ['aibo:!]  oogappel. 
eyebrow  ['aibrau]  wenkbrauw. 
eye-glass  ['aiglais]  monocle;  — es, 

lorgnet. 
eyelash  ['ailsj"]  wimper, ooghaar o. 
eyelid ['ailid]  ooglid o. 
eye-sight  C'aisait]  gezicht o. 
eye-witness  ['aiwitnis]  ooggetuige. 


90 
F 


fak( 


f  [ef]  (de letter)  f. 

fable  ['feibl]  fabel, sprookje o. 

fabric  ['fcebrik]  gebouw  o,  maaksel 

o, weefsel  o,  stof. 
fabricate  ['fa?brikeit]  maken;  fig fa- 

briceren,  verzinnen. 
fabulous  C'fajbjubs]  fabelachtig. 
fagade  [fa'said]   (voor)gevel,  voor- 

zijde. 
face [feis]  (aan)ge2icht o\ aanzien o, 
voorkomen  o;   (voor)zijde,   -kant; 
vlak o; oppervlakte; wijzerplaat; fig 
onbeschaamdheid, brutaliteit;  / « — 
of, tegenover; in the — of, tegen... 
in; ondanks;  tegenover; o n the  — 
of It,  op  het eerste gezicht;  klaar- 
blijkelijk; / o his ~, in zijn gezicht, 
waar hij bij is; ~ to ~, tegenover 
elkaar;  ■    to  "-^  with,  tegenover; 
vt  in  het  (aan)gezicht  zien;  (ko- 
men  te)  staan  tegenover;  tegemoet 
treden;   onder   de  ogen  zien,  het 
hoofd bieden; liggen op [het zuiden 
&] ; bekleden, afzetten [met lint &] . 
facetious  [iVsiiJas]  boertig, grappig. 
face  value  ['feisva;lju:]  nominale 
waarde;  accept  at  its  ~,  zonder 
meer accepteren. 
facilitate [fs'siliteit] vergemakkelijken 
facility  [fa'siliti]  gemakkelijkheid, 
gemak  o\  faciliteit;  vaardigheid, 
vlugheid; meegaandheid. 
fact  [faekt]  feit  o\  daad;  werkelijk- 
heid;  in   ~,  inderdaad,  feitelijk, 
in  feite. 
faction  ['fa^kjan] factie, partij (schap) . 
factious  ['takjss]  partijzuchtig;  op- 

roerig. 
factitious  [fsk'tijas]  kunstmatig,  na- 

gemaakt. 
factor  ['fskta]  agent; factor. 
factory  ['fjektari]  factorij;  fabriek. 
faculty  ['faskslti]  vermogen o, macht, 

bevoegdheid, faculteit. 
fad  [fsd]  stokpaardje o, liefhebberij, 

gril, manie. 
fade  [feid]  verwelken, verschieten; 


verbleken;  ~  {away),  verflauwen 
(weg)kwijnen, verdwijnen. 
fag  [fag]  zich  afsloven;  ~  {out), 

uitputten. 
fag-end  ['fieg'end]  zelfkant,  rafel- 

emd  a;  uiteinde  o,  uitschot  o. 
faggot  ['faegat]  takkenbos. 
fail [feil] ontbreken; mislukken; mis- 
sen,  te  kort  schieten;  falen;' fail- 
leren;  in  gebreke  blijven;  teleur- 
stellen;  in  de  steek  laten,  begeven 
[krachten]; you  cannot  -~ to...,  u 
moet wel...; without — , zeker. 
failure  ['feiija]  mislukking,  fiasco o\ 
failliet  o,  failiissement  o;  verzuim 
o,  nalatigheid;  fout,  defect  o,  sto- 
ring. 
fain [fein] he was ~ to..., hij moest 
wel...; he would ~..., gaarne, met 
vreugde. 
faint  [feint]  flauwte,  bezwijming;  a] 
zwak,  (afge)mat;  flauw(hartig); w 
in zwijm vallen; -—ing fit, flauwtt. 
faint-hearted ['feint'ha:tid] lafhartig. 
fair   ['fsa]   jaarmarkt,  kermis;  {in- 
dustries,  trade)   ~,   jaarbeurs;   a] 
schoon,  mooi,  fraai;  blond,  licht; 
blank;  tamelijk;  billijk;  eerlijk;  a 
—  copy, een in het net geschreven 
afschrift o. 
fairly ['fgali]  eerlijk; nogal, tamelijk, 

_vrij(wel);  bepaald,  werkelijk. 
fair-spoken  ['fea'spoukn]  minzaam. 
fairy  ['feari]  tovergodin,  fee. 
fairy-lamp  ['fearilasmp]  fairy-light 

_['fe3rilait]  illumineerglaasje  a. 
fairy-tale  ['fssriteil]  sprookje o. 
faith [feie] geloof o,  (goede)  trouw; 
vertrouwen  o;  (ere)woord  o\  {in) 
'-^l, op mijn woord!;  in good — , 
te goeder trouw. 
faithful ['feieful]  (ge) trouw; gelovig. 
faithfully ['feiGfuli]  (ge) trouw; yours 

_ — , uw dienst^villige dienaar. 
faithless  ['fei61is]  trouweloos;  onge- 

lovig. 
fake  [feik]  bedrieglijke  namaak,  na 


falcon 


91 


fare 


maaksel  o,  bedrog  o\  vt  namaken; 
ven'alsen. 

falcon  C'fDilkan]  valk. 

fall [fo:!] val; helling; daling; water- 
val; {in Amerika) herfst; vi vallen; 
dalen; sneuvelen; — ill {in love), 
ziek (verliefd) worden; his face 
fell, zijn gezicht betrok; — /' n, in- 
vallen; aantreden; — in with, 
(aan)treffen. tegen 't lijf lopen; ak- 
koord gaan met [een voorstel]; — 
into line, aantreden; fig zich aan- 
sluiten; • — • on, (aan)treffen, ko- 
men op; aan-, overvallen; — out, 
uitvallen; gebeuren; ruzie krijgen 
(met, tvith); — through, in 
duigen vallen, mislukken, vallen 
[v. voorstel]; — to, aanpakken, be- 
ginnen. 

fallacious  [fs'ieij'as]  bedrieglijk. 

fallacy  ['fsbsi]  bedrieglijkheid, 
drogreden,  dwaalbegrip  o. 

fallen  ['fD;l(3)n]  V.D. van fall. 

fallibility  [faeli'biliti]  feilbaarheid. 

fallible  ['fselibl]  feilbaar. 

fallovi' ['fjelou] vaalrood, vaalbruin; 
braak  [land]. 

false [foils] vals, onwaar, verkeerd; 
trouweloos, ontrouw. 

falsehood ['foilshud] valsheid, leugen. 

falsification  [fDilsifi'keiJsn]  verval- 
sing. 

falsify  ['fDiIsifai]  vervalsen; logen- 
straffen, beschamen. 

falsity  ['foilsiti]  valsheid;  onjuist- 
heid, onwaarheid. 

falter  ['foilts]  strompelen; stamelen, 
stotteren; haperen, weifelen. 

fame  [feim]  faam, vermaardheid; 
roem,  (goede)  naam. 

famed  [feimd]  beroemd, vermaard. 

familiar  [fa'miljs]  gemeenzaam; 
(wel)bekend;  vertrouwelijk,  ver- 
trouwd, intiem;  (al te)  familiaar. 

familiarity  [fsmili'jeriti]  gemeen- 
zaamheid, vertrouwelijkheid, ver- 
trouwdheid; familiariteit. 

familiarize  [fa'miljaraiz]  gemeen- 
zaam maken, vertrouwd maken. 


family ['faemili] gezin o; familie; ge- 
slacht  o,  huis  o. 

famine  ['fsmin]  hongersnood; 
schaarste, gebrek o, nood. 

famish ['fsmij] uithongeren; (ver)- 
hongeren. 

famous  ['feimas]  beroemd;  prachtig. 

fan [fasn] wan; waaier; blaasbalg; 
enthousiast, maniak; vt wannen; 
waaien, koelte toewuiven; aanwak- 
keren, aanblazen. 

fanatic [fa'naetik] dweper, fanaticus; 
aj  fanatiek,  dweepziek. 

fanaticism [fs'nsetisizm] dweepzucht, 
fanatisme  o. 

fancier  ['fsensia]  liefhebber. 

fanciful ['fjensiful] fantastisch; gril- 
lig; denkbeeldig, hersenschimmig. 

fancy ['fsensi] fantasie, ver-, inbeel- 
ding; denkbeeld o, voorstelling; in- 
val, gril; liefhebberij; lust, zin; vt 
zich verbeelden, zich voorstellen, 
denken; zin krijgen of hebben in, 
houden van. 

fancy articles ['fsensi'aitiklz] galante- 
rieen. 

fancy dress ['fasnsi'dres] kostuum o 
[voor gekostumeerd bal]. 

fancy fair ['fsnsi'fes] liefdadigheids- 
bazaar. 

fancy price  ['fasnsi'prais]  fabelach- 
tige prijs. 

fang  [fasrj]  slagtand,  giftand;  klauw. 

fantastic  [faen'tEestik]  denkbeeldig; 
fantastisch, grillig. 

far [fa:] ver, afgelegen; verre(weg), 
veel; by — , ■ — ■ and away the best, 
verreweg de beste; — and near, ■ — ■ 
and wide, wijd en zijd, heinde en 
ver; as — as, tot (aan); as {so) 
■ — ■ as, voor of in zover; so — , tot 
zover; tot nu toe, tot dusver; in zo- 
ver. 

farce [fa:s] klucht. 

farcical  ['fa:sikl]  kluchtig;  klucht-. 

fare [fes] vracht; passagier; vracht- 
prijs, tarief o\ (geld o voor) kaart- 
je o; kost, voedsel o\ vi (er bij) 
varen, zich bevinden. 


farewell 


92 


fear 


farewell  ['fes'wel]  vaarwel;  vaarwel 

0, afscheid o, 
far-fetched  ['fa:'fetjt]  vergezocht. 
farm  [fa:m]  boerderij, fokkerij, kwe- 

kerij;   vt   (ver)pachten,  verhuren; 

uitbesteden (ook: •-— oa/);bebouwen. 
farmer  ['farms]  pachter; boer,  [scha- 

pen- &] fokker, [pluimvee- &] hou- 

der,  [oester- &]  k^\^eker. 
farming  ['faimirj]  landbouw, boeren- 

bedrijf o,  [fruit- &]  teelt; aj land- 
bouw-, pacbit-. 
farmland  ['faimlasnd]  bouwland o. 
farmstead  ['fa:msted]  boerderij. 
farmyard  ['fa:m'ja:d]  boerenerf  o. 
far-reaching  ['fa:'ri:tjir)]  verreikend; 

verstrekkend, ingrijpend. 
farrier ['fserie] hoefsmid. 
far-seeing  ['fa:'si:ir)],  far-sighted 

['fa/saitid]   verziend;   jig   (ver) 

vooruitziend. 
farther  ['fa :3a]  verder. 
farthermost  ['faiSsmoust]  verst. 
farthest  ['fa:3ist] verste; at {the)  — , 

op zijn hoogst; uiterlijk. 
farthing ['faiSig] 1/4 penny; jig duit. 
fascinate  ['fssineit]  betoveren,  be- 

goochelen, boeien, bekoren. 
fascination  [fsesi'neijan]  betovering. 
fascist  ['fsesist]  fascist (isch). 
fashion ['fasjsn] manier, wijze; mode; 

trant; vorm, snit, fatsoen o\ people 

of — , mensen van stand; vt vormen. 
fashionable ['faejansbl] in de, naar de 

mode; modieus; tot de grote wereld 

behorende,  deftig;  gangbaar;  con- 

ventioneel. 
fast [fa:st] vasten o\ vi vasten; aj vast, 

wasecht; (ge)hecht; snel, vlug, vlot; 

— friends, dikke vrienden; — train, 

sneltrein; my watch is — , mijn hor- 

loge is voor. 
fasten  ['fa:sn]  vastmaken;  sluiten, 

dichtdoen;  vestigen  [de  blik]. 
fastener ['fatsns] fastening ['fa:snig] 

sluiting. 
fastidious  [faes'tidias]  lastig,  kies- 

keurig. 
fasting  ['fa:stir)]  vasten o. 


fat [fast] vet o; the — is in the fire, 
nu heb je de poppen aan het dan- 
sen;  aj vet;  dik. 

fatal  ['feitl]  noodlottig;  dodelijk. 

fatality [fs'tseliti] noodlot o, noodlot- 
tigheid; ramp; 200 fatalities, 200 
doden. 

fate  [feit]  noodlot 0;  lot o. 

fateful  ['feitful]  fataal, profetisch; 
gewichtig. 

father ['farSa] vader; pater; Father 
Christmas,  het kerstmannetje. 

fatherhood  ['fa.Sshud]  vaderschap 0. 

father-in-law  ['faiSarinb:]  schoon- 
vader. 

fatherly  ['faiSsli]  vaderlijk. 

fathom ['faeSam] vadem; vt vademen, 
doorgronden, peilen. 

fathomless ['fseSsmlis] peilloos, gron- 
deloos. 

fatigue [fa'tiig] afmatting, vermoeid- 
heid, vermoeienis; corvee; vt afmat- 
ten, vermoeien. 

fatten  ['fastn]   (vet)mesten. 

fatty  ['fjeti]  vettig, vet. 

fatuity  [fs'tjuiiti]  dwaasheid. 

fatuous  ['fsetjuas]  onzinnig,  dwaas. 

fault [f3:lt] fout; schuld; find ■— 
with, berispen, aanmerking(en) ma- 
ken  op. 

faultiness  ['fsrltinis]  gebrekkigheid; 
onjuistheid,  verkeerdheid. 

faultless  ['fD:ltlis]  feilloos. 

faulty  ['f3:lti]  met fouten, onjuist, 
verkeerd,  gebrekkig,  defect. 

favour ['feiva] gunst, genade; lint o, 
strik; your ■ — ' of the 14th inst., Uw 
geacht schrijven van de l4e dezer; 
in — of, ten gunste van; be in — 
of, gunstig gezind zijn, voor iets 
zijn; vt zijn voor; begunstigen; be- 
vorderen, steunen; bevoorrechten. 

favourable  ['feivarsbl]  gunstig. 

favourite ['feivarit] gunsteling(e); 
favoriet [bij wedstrijd]; lieveling; 
aj geliefkoosd, lievelings-. 

fear [fia] vrees (voor, of), angst; for 
■~~' of {lest), uit vrees dat; vt vre- 
2en, bang zijn. 


fearful 


93 


ferocious 


fearful ['fisful] vreesachtig; vreselijk; 
—  of, bevreesd voor. 

fearless  ['fialis]  onbevreesd. 

feasible ['fi:zibl] doenlijk, uitvoer- 
baar, mogelijk. 

feast [fi:st] feest o, gastmaal o; pi 
feestvieren, smullen, brassen; • — ■ on, 
zich vergasten aan, [de ogen] wei- 
den aan. 

feat [fi:t] daad; (wapen)feit o; pres- 
tatie. 

feather  ['feSa]  ve(d)er. 

feathered ['feSsd] be-, gevederd, snel. 

feature ['fiitja] ( gel aats) trek; (hoofd)- 
punt o, glanspunt o; speciaal arti- 
kel o enz.; klankbeeld o [radio]; 
hoofdfilm; vt presenteren, vertonen, 
brengen  [speciaal artikel,  enz.]. 

February ['februari] februari. 

fed [fed] V.T. & V.D. v. feed; he ~ 
up with, zijn bekomst hebben van, 
beu zijn van. 

federal ['fedaral] federaal, bonds-. 

federate  ['fedsreit]  (zich)  tot een 
(staten)bond verenigen. 

federation  [feda'reijan]  (staten)- 
bond, federatie. 

fee [fi:] loon o, honorarium o; (en- 
tree-, abonnements-,  school)geld  o. 

feeble ['fi:bl]  zwak. 

feed [fi:d] voeden, spijzigen; voe(de)- 
ren, (laten) weiden; zich voeden; 
eten; — on, leven van, (zich) voe- 
den met. 

feeder ['fiida] voeder, eter; vetwei- 
der; voedingskanaal o, -leiding, 
aanvoerwals; zijhjn; zuigfles. 

feeding-bottle  ['fi:dir)b3tl]  zuigfles. 

feeding-stuffs ['fiidigstAfs] voederar- 
tikelen. 

feel [fi:l] (ge)voelen, betasten; vin- 
den, menen, achten; (zich) voelen; 
aanvoelen; 7iot ■ — ■ like food {going 
8c), geen trek hebben; / do not — 
u p to it, ik heb er geen lust in. 

feeler  ['fi:b] voelhoorn. 

feeling ['fiilirj] gevoel(en) o\ stem- 
ming; opwinding; verontwaardiging; 
with a touch of '~,  een tikje ge- 


raakt;  a] gevoelvol,  gevoelig. 
feet  [fi:t]  mv. van foot. 
feign  [fein] veinzen, huichelen; — ed 

hand, verdraaide  hand. 
feint  [feint]  list;  voorwendsel  o\ 

schijnbeweging. 
felicitous  [fi'lisitas]  gelukkig  [be- 

dacht &]. 
felicity [fi'lisiti]  geluk o, gelukzalig- 

heid;  felicities,  gelukkige vondsten, 

gedachten &. 
feline  ['fi:lain]  katte(n)-, katachtig, 

kattig; poeslief. 
fell [fel]  (neer)vellen; V.T. van fall. 
felloe  ['felou]  veig  [v.  e. rad]. 
fellow ['felou] maat, kameraad; vent; 

andere of gelijke (van twee); weer- 

ga;  lid  o\  af mede-. 
fellow-feeling  ['felou'fi:lii]]  medelij- 

den o, medegevoel o; sympathie. 
fellowship ['feloujip] kameraadschap- 

(pehjkheid);  broederschap;  (deel)- 

genootschap   o\   omgang,   gemeen- 

schap; lidmaatschap o. 
felly  ['feli]  veig  [v. e. rad]. 
felon  ['febn]  booswicht;  af  snood. 
felony  ['felani]  (hals)misdaad. 
felt  [felt]  vilt o\  aj vilten;  V.T.  & 

V.D.  V.  feel. 
female ['fi:meil] wijfje o\ aj vrouwe- 

lijk,  vrouwen-,  wijfjes-. 
feminine  ['feminin]  vrouwelijk;  ver- 

wijfd. 
fen [fen] moeras o, 
fence [fens] schutting, omheining, hek 

o,  heg;  vt  omheinen;  beschutten; 

pareren;  '—  off,  afslaan;  vi  scher- 
fencer ['fensa] schermer. [men. 

fencing  ['fensig]  schermen  o. 
fend  [fend]  afweren;  — for oneself, 

voor  zich  zelf  zorgen. 
fender  ['fenda]  haardrand. 
fennel ['fenal] venkel. 
ferment  ['fsimant]  gist;  gisting; 

[f3:'ment]  {vt &) vi (doen) gisten. 
fermentation  [f3:men'teij3n]  gisting. 
fern  [fain]  varen(s). 
ferocious  [fi'roujas]  woest;  wreed; 

verscheurend. 


ferocity 


94 


figure 


ferocity  [fi'rDsiti]  woestheid;  wreed- 

heid. 
ferret ['ferit] fret o\ vi snuffelen; — 

out,  uitdrijven,  uitjagen;  uitvissen; 

opscharrelen. 
ferruginous  [fe'ruidsinss]  ijzerhou- 

dend. 
ferrule ['feru:I] metalen beslag o. 
ferry  ['feri]  veer  o\  vt overzetten. 
ferry-boat  ['feribout]  veerpont. 
ferryman ['ferimaen] veerman. 
fertile  ['fsitail]  vruchtbaar. 
fertility  [fai'tiliti]  vruchtbaarheid. 
fertilizer ['faitilaiza]  (kunst)mest- 

(stof). 
ferule  L'feru:!]  plak [op school]. 
fervency  ['fsivsnsi]  gloed, vuur o. 
fervent  ['fsivant]  vurig,  warm. 
fervour  ['fsiva]  ijver,  vurigheid, 

gloed. 
festal  ['festal]  feestelijk,  feest-. 
fester  ['fests]  zweren,  etteren. 
festival  ['festival]  feest o. 
festive  ['festiv]  feestelijk,  feest-. 
festivity  [fes'tiviti]  feestelijkheid. 
festoon  [fes'tuin]  festoen o & m, 

slinger. 
fetch  [fetj]  (be)halen,  brengen;  op- 

brengen;  bereiken; jig pakken  [het 

publiek];  slaken  [zucht]. 
fetid  ['fetid]  stinkend. 
fetter  ['fets]  keten, boei, kluister; vt 

boeien; binden; belemmeren. 
feud  [fju:d]  vijandschap, vete. 
feudal  ['fju:d3l]  feudaal, leen-. 
fever  ['fi:v3]  koorts. 
feverish  ['fiivsrij"]  koorts (acht)ig. 
few  [fju:]  weinig; a  — ,  enige, wei- 

nige; een paar, enkele. 
fiance(e)  [fi'a:nsei]  aanstaande,  ver- 

loofde. 
fib  [fib]  leugentje o, jokkentje o. 
fibre ['faiba]  vezel; jig aard. 
fibrous  ['faibrss]  vezel (acht)ig. 
fickle  ['fikl]  wispelturig, wuft,  gril- 

lig. 
fiction ['fikjan] verdichting; verdicht- 

sel o, verzinscl  o\ fictie;  romanlite- 

ratuur, romans. 


fictitious  [fik'tijas]  verdicht;  verzon- 

nen; fictief, gefingeerd; denkbeeldig, 

onecht. 
fiddle  ['fidl]  viool. 
fiddler ['fidb] vioolspeler. 
fiddlestick  ['fidlstik]  strijkstok;  -~sl, 

larie! 
fidelity [fi'deliti] getrouwheid, trouw. 
fidget ['fidsit] zenuwachtig zijn,  (ze- 

nuwachtig)  draaien. 
fidgety  ['fidjiti]  onrustig, ongedurig. 
fie  [fai]  foei!  bah! 
fief  [fi:f]  leen(goed)  o. 
field  [fi;ld] veld o, terrein o, gebied 

o. 
field-glasses  ['fi:ldgla:siz]  veldkijker. 
field-marshal  ['fiild'maijsl]  veld- 

maarschalk. 
fiend [fi:nd] boze geest; duivel. 
fiendish  ['fi:ndij]  duivelachtig,  dui- 
vel s. 
fierce [fias] wild, woedend, verwoed; 

v/reed; onstuimig, fel. 
fieriness  ['fai?rinis]  vurigheid. 
fiery  ['faiari]  vurig,  vlammend,  ge- 

makkelijk ontbrandbaar; vuur-. 
fife  [faif]  (dwars)fluit; pijper. 
fifer  ['faifa]  pijper. 
fifteen  ['fif'ti:n]  vijftien. 
fifteenth  ['fif'ti:n6]  vijftiende  (deel 

o). 
fifth [fife] vijfde (deel o). 
fiftieth  ['fiftiiB]  vijftigste  (deel o). 
fifty  ['fifti]  vijftig. 
fig  [fig]  vijg; /  don't  care a  ■ — ■,  ik 

geef er geen zier om. 
fight  [fait]  gevecht  o,  strijd;  vecht- 

partij;  vi  vechten;  strijden;  vt  be- 

vechten,  vechten met of  tegen,  be- 

strijden; laten vechten. 
fighter   ['faita]   strijder,   vechter(s- 

baas);  jager  [vliegtuig]. 
fighting  ['faitig]  vechten  o,  gevecht 

o,  gevechten,  strijd;  a]  strijdbaar; 

strijd-,  gevechts-. 
figment  ['figmant]  verdichtsel  o, 

fictie. 
figurative  ['figjur-Ttiv]  figuurlijk. 
figure  ['figa]  figuur,  gedaante,  ge- 


filament 


95 


fire-annihilator 


stake, afbeelding; beeld o\ cijfer o\ 
prijs; vt afbeelden, (zich) voorstel- 
len; — out, becijferen, uitrekenen; 
— up, optellen; vi figureren, voor- 
komen; • — ■ as, optreden als, door- 
gaan voor; /'/ — s out at..., het 
komt  op... 

filament   ['fibmant]  vezeltje  o; 
(gloei)draad  [v.  el.  lamp]. 

filbert  ['filbat]  hazelnoot. 

filch  [fil(t)|]  (weg)kapen, gappen. 

file [fail] vijl; rij, file; gelid o, rot 
o\ lias, rol; volledig bewaarde num- 
mers, enz., dossier <?; — s, ook: 
archief o [v. kantoor]; in Indian 
(single) — , een voor een achter 
elkaar; vt (af)vijlen; aan een snoer 
rijgen; rangschikken, opbergen; de- 
poneren; [een aanklacht] indienen; 
~' one's petition, faillissement aan- 
vragen; vi een voor een achter el- 
kaar gaan  (lopen,  rij den). 

filial  ['filjal]  kinderlijk. 

filibuster  ['filibASta]  vrijbuiter. 

filing-cabinet  ['failigkasbinit]  carto- 
theek. 

filings  ['failirjz]  vijlsel  o. 

fill [fil] vullen, aan-, vervullen [een 
ambt]; bezetten, bekleden, inhemen, 
beslaan [plaats]; zich vullen; ■ — 
out, in-, aan-, opvullen; drink {eat) 
one's — , drinken (eten) tot men 
genoeg  heeft. 

filling station ['filigsteijsn] laadsta- 
tion o. 

filly  ['fili]  (merrie)veulen  o. 

film [film] vlies o; film; vt met een 
vlies bedekken;  (ver)filmen. 

filmy  ['filmi]  vliezig. 

filter ['filta] filter; vt filtreren, zui- 
veren; ~' through, doorsijpelen; fig 
uitlekken. 

filth  [fil9]  vuil  o,  vuiligheid. 

filthy  ['fil9i]  vuil, smerig. 

fin  [fin]  vin. 

final  ['fainsl]  eind(wed)strijd;  aj 
laatste,  beslissend,  eind-,  slot-,  de- 
finitief,  uiteindelijk. 

finally ['fainsli] eindelijk, ten laatste, 


ten slotte, uiteindelijk; afdoend, be- 
slissend, definitief. 

finance [fi-, fai'neens] financien, gel- 
delijk beheer o; geldwezen o\ vt fi- 
nancieren, geldelijk steunen. 

financial  [fi-, fai'nEenJsl]  financieel, 
geldelijk. 

financier [fi-, fai'naensia] financier; 
[fi-,  fainaen'sia]  vt  financieren. 

finch  [finlt);]  vink. 

find [faind] vondst; vindplaats; vt 
vinden; onder-, bevinden; aantref- 
fen, ontdekken; zoeken, halen, aan-, 
verschaffen; [een vonnis] vellen; — 
out,  ontdekken;  betrappen. 

fine [fain] (geld)boete; vt beboeten; 
aj mooi, fraai, schoon; fijn; uitste- 
kend, prachtig. 

finery  ['fainsri]  opschik. 

finger ['firjgs] vinger; little — , pink; 
at one's '—s' ends, op zijn duim- 
pje;  vt bevoelen, betasten. 

finger-bowl, finger-glass ['firjgaboul, 
-gla;s]  vingerkom. 

finger-post ['firjgspoust] handwijzer. 

finger-print  ['firjgaprint]  vingeraf- 
druk. 

finish ['finij] einde o, slot o; afwer- 
king; vt eindigen, voltooien, af- 
maken [ook: doden]; afwerken; uit- 
lezen; op-, leegeten; leeg-, uitdrin- 
ken;  vi  ophouden,  uitscheiden. 

finishing  ['finijirj]  afwerking;  -^ 
stroke,  genadeslag. 

Finland  ['finbnd]  Finland  o. 

Finn  [fin]  Fin. 

Finnish  ['finiJ]  Fins. 

fir  [fa:]  den,  denneboom. 

fire ['fais] vuur o; brand, hitte; ka- 
chel, haard; on — , brandend, in 
brand; gloeiend; set — to, in brand 
steken; take — , vlam vatten; vt in 
brand steken; afschieten, lossen [een 
schot] ; fig aanvuren, aanwakkeren; 
vi vuren, schieten; • — ' aw ay I, voor- 
uit!;  begin maar! 

fire-alarm  ['faisralaim]  brandmelder. 

fire-annihilator ['fai3r3'nai(h)iieit3] 
blusapparaat o, snelblusser. 


fire-arm 


96 


flank 


fire-arm  ['faiaraim]  vuurwapen o. 

firebrand  ['faisbraend]  stokebrand. 

fire-brigade  ['faiabrigeid]  brand- 
weer. 

fire-engine  ['fai3rend3in]  brandspuit. 

fire-escape  ['faiariskeip]  brandtrap; 
redding(s) toestel o. 

fire-extinguisher  ['faisreks'tiggwijs] 
zie jire-unnihilator. 

fire-fly  ['faiaflai]  glimworm. 

fire-insurance  ['faisrinjuarsns] 
brandverzekering. 

fireman  ['faiamsn]  brandweerman; 
stoker. 

fireplace  ['faiapleis]  haard. 

fire-proof  ['fai3pru:f]  vuurvast, 
brandvrij. 

fire-screen ['faisskriin] vuurscherm o. 

fireside  ['faia'said]  haard. 

fireworks  ['faiswsiks]  vuurwerk o. 

firm [f3:m] naam, firma; aj vast, 
standvastig; vastberaden; hard, ste- 
vig,  flink. 

firmament  ['fsimamsnt]  uitspansel o. 

first [f3:st] eerst; ten eerste; ■ — • cous- 
in, voile neef (nicht); -~ night, 
premiere; at {the) — , in het be- 
gin; eerst, aanvankelijk; fro7?i the 
— , van het begin, al dadelijk; it 
may be years ~', het kan nog wel 
jaren duren. 

first-hand  ['f3:st'haend]  uit de eerste 

firstly  ['fsistli]  ten  eerste.     [hand. 

first-rate  E'faist'reit]  prima. 

firth  [faiO]  zeearm,  riviermond. 

fish [fij] vis; an odd {queer) '-^, een 
rare sijs;  ft vissen. 

fish-bone  ['fijboun]  (vis)graat. 

fisherman  ['fijsman]  visser. 

fishery ['fijsri] visserij. 

fishing-boat  ['fijigbout]  vissersboot. 

fishing-tackle  ['fijifjtaekl]  vistuig o. 

fishmonger  ['fiJmArjga]  vishandelaar. 

fishy C'fiji] visachtig; visrijk; fig ver- 
dacht, met een luchtje er aan; a 
—  meal, een vismaal  o. 

fissile  E'fisail]  splijtbaar. 

fission  ['fijan]  splijting. 

fissure  ['fija]  kloof,  spleet,  scheur. 


fist  [fist]  vuist. 

fit [fit] aanval, vlaag, bevlieging; it 
tvas a bad ■ — , het zat niet goed; 
a shivering — ', een rilling; by — s 
and starts, met horten en stoten, 
bij vlagen; aj geschikt, bekwaam; 
behoorlijk, gepast, voegzaam; fris, 
gezond; vt passen (op, bij, voor, 
in), goed zitten; — on, aanpas- 
sen; aanbrengen, aanzetten; — out, 
uitrusten; ' — 'to, (aan)zetten aan; 
geschikt maken voor, bekrwamen 
voor; — up, aanbrengen [toestel]; 
[huis] inrichten; monteren; uitrus- 
ten; ■ — ■ to a nicety {to a T), pre- 
cies  passen. 

fitful ['fitful] ongestadig; ongeregeld; 
veranderlijk, grillig. 

fitter  L'fita]  monteur;  (gas) fitter. 

five  [faiv]  vijf. 

fix [fiks] moeilijkheid; vt vastmaken. 
-stellen; (be)vestigen, bepalen, aan- 
brengen; fixeren; — up, op touw 
zetten, regelen; —- {up) on, kiezen; 
besluiten  (tot). 

fixation [fik'seijan] vaststelling, vast- 
legging;  bevestiging. 

fixed [fikst] vast. 

fixedly  ['fiksidii]  vast,  strak. 

fizz  [fiz]  sissen, bruisen. 

fizzle ['fizl] sissen; --^ out, met een 
sisser aflopen. 

fizzy  ['fizi]  mousserend, gazeus. 

flabby ['flsbi] zacht, week, slap. 

flag [flaeg] vlag; platte steen; lis; t'l 
mat hangen, verslappen, verflauwen, 
kwijnen. 

flagrant ['fleigrant] flagrant, in het 
oog  lopend;  schandalig. 

flag-stone  ['fIa;gstoun]  platte steen. 

flail  [fleil]  (do"rs)vlegeI. 

flake  [fleik]  vlok,  schilfer;  ~  of 
ice,  ijsschots. 

flame  [fleim]  vlam;  vi  op-,  ont- 
vlammen, vlammen. 

Flanders  ['flaindaz]  Vlaanderen o. 

flange  ['flasnds]  flens. 

flank [fliegk] zijde; flank; vt flan- 
keren. 


flannel 


flannel ['fl8en(3)l] flanel o\ aj flanel- 

len. 
flap  [flasp]  lap,  lapje o,  slip;  (vlie- 

ge)klap; afhangende rand [v. hoed]; 

rt  [met de vleugels]  slaan. 
flapper ['flaspa] bakvisje o. 
flare  [flea]  geflakker  o,   (flakker)- 

vlam,  fakkel;  pronkerij;  vi  flakke- 

ren, (op)vlammen, flikkeren; — up, 

fig opstuiven. 
flash  [flasj]  glans,  flikkering,  straal, 

schicht, flits; a '—' of lightning, een 

bliksemstraal; in a '~, in een oog- 

wenk; vi flikkeren, bliksemen;  fon- 

kelen;  opvlammen;  (voort)schieten, 

flitsen. 
flash-light  ['flsjlait]  flikkerlicht  o; 

flitslicht  o,  magnesiumlicht o\  zak- 

lantaarn. 
flask  [fla:sk]  flacon. 
flat  [fla;t]  vlakte;  plat o  [v.  sabel] ; 

platte kant; etage(woning), flat; on- 

diepte;  vlet;  aj vlak,  plat;  eenvou- 

dig;  smakeloos,   verschaald;   saai; 

flauw;  a  ■ — ■  failure,  een  compleet 

fiasco o. 
flat-iron  ['flaetaisn]  strijkijzer  o. 
flatly  ['flsetli]  vlak,  plat;  botweg; 

vierkant, totaal. 
flatten   ['flsetn]   plat,  vlak  malcen; 

(ter)neerdrukken  of  slaan;  pletten. 
flatter  ['fljeta]  vleien;  flatteren. 
flatterer  ['flastara]  vieier. 
flattery  ['flaetsri]  vleierij. 
flaunt [fb:nt] wapperen, zwieren; — 

{with),  pronken  (met). 
flavour  ['fleivs]  geur,  smaak;  aroma 

o\  vt  geur  geven,  kruiden. 
flaw  [fb:] barst, breuk, scheur; fout; 

vlek, smet; rukwind. 
flawless  ['fb:lis]  zonder  scheur  of 

breuk; zonder fout, vlekkeloos. 
flax  [fleeks]  vlas o. 
flaxen  ['fljeksan]  vlassig;  vlas-. 
flay  [flei]  villen,  (af)stropen. 
flea  [fli:]  vlo;  send  one  away  with 

a — in his ear, iemand afschepen. 
fled  [fled]  V.T. & V.D. v. flee. 
flee  [fli:]  (ont)vluchten,  vlieden. 

Eng-. Zakwrdbk. 11 


97 floating 

fleece  [fli:s]  (schaaps)vacht; vlies o. 

fleecy  ['fli:si]  wollig;  vlokkig. 

fleet [fli:t] vloot; schare, groep; af 
vlug,  rap;  vi  (heen) Snellen. 

fleeting ['fli:tir)] voorbijgaand, ver- 
gankelijk, vluchtig. 

Flemish ['flemij] Vlaams. 

flesh [flej] vlees o\ in the — , in 
levenden  lijve. 

fleshy  ['fleji]  vlezig;  vlees-;  dik. 

flew  [flu:]  V.T.  van fly. 

flexible ['fleksibl] buigzaam, plooi- 
baar;  handelbaar. 

flick [flik] tikje o\ knip; vt tikken; 
• —  away  (off),  wegknippen. 

flicker ['fliks] geflakker o, (op) flik- 
kering;  vi  flakkeren,  flikkeren. 

flight [flait] vlucht; loop, vaart; 
reeks; zwerm, troep; escadriUe 
[vliegtuigen] ; — of stairs, trap; 
— of steps, bordes o; put to '~, 
op de vlucht drijven; take ■ — \ op 
de vlucht gaan. 

flight-deck  ['flaitdek]  vliegdek o. 

flighty ['flaiti] wispelturig; lichtzin- 
nig;  halfgaar. 

flimsy ['flimzi] dun, onsolide, on- 
deugdelijk;  luchtig,  los;  armzalig. 

flinch [flinj] aarzelen, terugdeinzen; 
krimpen  [v. pijn]. 

fling [flig] gooien, (af)werpen, smij- 
ten; vliegen, stormen  [uit vertrek]. 

flint [flint] keisteen, vuursteen o & 
m [stofnaam], vuursteen m [voor- 
werpsnaam]. 

flip [flip] knip, tik; vt een tikje ge- 
ven;  (■weg)knippen. 

flippancy  ['flipansi]  Ios(lippig)heid. 

flippant ['flipsnt] los(lippig), lucht- 
hartig, onbezonnen, lichtzinnig. 

flirt [fb:t] flirt; vi fladderen; flirten. 

flirtation  [fb:'teij3n]  geflirt o, flirt. 

flit  [flit]  zweven, vliegen, fladderen. 

float [flout] vlot o\ dobber; vi zwe- 
ven; drijven, dobberen; wapperen; 
vt vlot maken; onder water zetten; 
in omloop brengen; lanceren, uit- 
strooien  [praatje]. 

floating  ['floutif)]  drijvend;  viottend 


flock 


98 


foe 


[schuld];  -^  bridge,  schipbrug. 
flock [fbk] kudde, tioep, zwerm; vlok; 

vi  in:  • — •  {together) ,  samenkomen, 

samenscholen,  stromen  (naar,  to). 
floe  [flou]  ijsschots. 
flog  [fbg]  slaan,  (af)ranselen. 
flood  [fUd]  vioed,  stroom, overstro- 

ming;  zondvloed;  vt  onder  water 

zetten,  overstromen. 
floodgate  ['flAdgeit]  sluisdeur. 
floodlight  ['fUdlait]  (verlichten door 

middel van)  strijklicht o. 
floor  [fb:]  vioer; grond; verdieping. 
floor-cloth  ['fb:kb9]  (vloer)zeil o. 
flop  [fbp]  klap,  flap; plof;  vi flap- 
pen, ploffen; vt kwakken. 
floral  ['fbirsl]  bloeme(n)-, bloem-. 
florid  E'fbrid]  bloemrijk; blozend; 

zwierig. 
florin  ['fbrin]  gulden,  florijn  [in 

Engeland:  twee-shilling-stuk]. 
florist  E'fbrist]  bloemist. 
flotilla  [flou'tib]  flottielje. 
flounder ['flaunds]  bot [vis]; vi [in 

de modder &]  baggeren,  spartelen; 

hakkelen, knoeien. 
flour  ['flaus]  bloem,  meel  o. 
flourish   ['fUriJ]   zwaai;   zwierige 

wending,  versiering,  krul;  fanfare; 

vi bloeien, gedijen; vt versieren [met 

krullen] ; zwaaien met; pronken met. 
flow   [flou]   (over)vloed,  stroom; 

loop;  vi vloeien,  overvloeien,  stro- 
men; golven  [v.  kleed]. 
flower  ['flaus]  bloem;  bloei;  vi 

bloeien;  -^ed, gebloemd, met bloe- 

men. 
flower-pot  ['flauapDt]  bloempot. 
flowery ['flausri]  bloemrijk. 
flown  [floun]  V.D. v.  fly. 
flu  [flu:]  influenza, griep. 
fluctuate  ['flAktjueit]  op en neer 

gaan,  schommelen;  weifelen. 
fluctuation  [fUklju'eiJan]  schomme- 

ling  [v.  prijzen  &] ;  weifeling. 
flue  [flu:]  rookkanaal  o\  vlampijp; 

(lucht)koker. 
fluency ['flu:3nsi] vloeiendheid, vaar- 

dig-, vlotheid; bespraaktheid. 


fluent ['flu:3nt] vioeiend; bespraakt; 
vlot. 

fluff  [fUf]  dons  o,  piuis o. 

fluffy  ['fUfi]  donzig, dons-. 

fluid ['flu:id] vloeistof; fluidum o; aj 
vloeibaar,  niet  vast;  beweeglijk, 
vioeiend. 

fluke  [flu:k]  bof  [geluk]. 

flung  [fUrj]  V.T.  &  V.D.  v.  fling. 

flunkey  ['fUrjki]  lakei. 

flurry ['fUri] zenuwachtig maken; in 
de war  brengen. 

flush [fUJ] (plotselinge) toevloed; 
stroom; opwelling; bios; gloed, roes, 
opwinding; vi gutsen; blozen; gloei- 
en; — ed, ook: verhit; aj overvloe- 
dig (voorzien van, of) ; gelijk, ef- 
fen, vlak. 

Flushing  ['fJAjiij]  Vlissingen o. 

flute  [flu:t]  fluit;  groef;  plooi. 

flutter E'fJAts] gefladder o; agitatie; 
vi fladderen; wapperen; dwarrelen; 
flakkeren [licht]; popelen ['t hart]; 
vt haasten,  agiteren. 

flux  [fUks]  vloed. 

fly [flai] vlieg; no flies on him, 
iemand die er wezen mag; vi vlie- 
gen; vluchten; wapperen; let — , 
laten schieten, vieren; — into a 
passion {rage), woedend worden; 
vt vluchten uit; laten wapperen, 
voeren [een vlag]; vliegen met, om, 
over; — a kite, een vlieger opla- 
ten;  een balletje over lets opgooien. 

flyer ['flais] vluchteling; (hoog)vlie- 
ger. 

flying-boat  ['flaiiijbout]  vliegboot. 

flying-bridge  ['flaiirj'brids]  nood- 
brug;  gierpont. 

fly-wheel  ['flaiwi:l]  vliegwiel  o. 

foal  [foul]  veulen o. 

foam  [foum]  schuim o\ vi schuimen; 

— at  {the)  mouth,  schuimbekken. 
fob [fob] horlogezakje o\ vt bedotten; 

— off, afschepen. 

focus  ['foukas]  brandpunt  o;  vt  in- 

stellen; concentreren [aanJacht]. 
fodder ['fods] voeder o. 
foe  [fou]  vijand. 


fog 


99 


forbidding 


fog  [fog]  mist,  nevel. 

foggy ['f3gi] mistig, nevelig; vaag; 
beneveld. 

foil [f^il] schermdegen; verfoeliesel 
o\ he a ■ — • to, beter doen uitkomen; 
vt verijdelen, verlegen maken, het 
winnen van. 

foist  [fDist]  —  something on  one, 
iemand lets  aansmeren. 

fold [fould] vouw; kudde; schaaps- 
kooi; vt vouwen; sluiten. 

folding-bed ['fouldirjbed] opklapbed 
o;  veldbed  o\  kermisbed  o. 

folding-chair  ['fouldig'tjEa]  vouw- 
stoel. 

foliage  ['fouliid3]  loof(werk)  o. 

folk  [fouk]  mensen, volk(je)  o. 

follow ['tblou] volgen (op), navol- 
gen;  najagen. 

follower  ['fsloua]  volgeling. 

folly  ['f3li]  dwaasheid. 

fond [fand] liefhebbend, teder; dwaas, 
mal; be ■ — oj, houden van. 

fondle  C'fDndl]  strelen,  liefkozen. 

fondly  E'fDndli]  teder, vol  liefde. 

fondness ['fjndnis] tederheid, liefde, 
genegenheid; dwaasheid. 

font [font] doopvont; vv^ijwaterbakje o. 

food  [fu:d]  spijs, voedsel o, eten o. 

foodstuffs ['fu:dstAfs] levensmiddelen. 

fool [fu:l] gek, dwaas, zot; (hof)nar; 
make a — oj, voor de gek hou- 
den; make a '-~- of oneself, zich be- 
lachelijk maken; vi beuzelen, gek- 
heid maken; vt voor de gek hou- 
den; -— atvay, verbeuzelen; 
into ...ing, verleiden cm te... 

foolery  ['fuilsri]  dwaasheid. 

foolhardy ['fu:lha:di] roekeloos. 

fooling  ['fu;Iir]]  voordegekhouderij, 
gekke streken, gemal  o. 
^Toolish ['fu:lij]  dwaas, gek, mal, zot, 
stom;  look  — , gek  (op zijn neus) 
staan  kijken. 

foolishness  ['fuilijnis]  dwaasheid. 

fool-proof ['fu:lpru:f] absoluut veilig. 

foot [fut] voet; voeteneind o; in- 
fanterie, voetvolk o; be on ~, op 
de been zijn; aan de gang zijn; put 


one's ~' down, zeggen waar het op 

staat,  ,,optreden";  vi  te  voet  gaan 

(ook:  -^  /■/). 
foot-and-mouth  ['futsn'mauO]  — 

disease, mond- en  klauwzeer o. 
football  ['futbDilJ  voetbal  o  [spel], 

voetbal m  [voorwerpsnaam]. 
footballer  ['futbDib]  voetballer. 
foothold  ['futhould]  steun  voor  de 

voet; fig vaste voet. 
footing  ['futir)]  vaste  voet;  on  an 

equal ■ — ■, op voet van gelijkheid. 
footlights  i'futlaits]  voetlicht o. 
footman  ['futmsn]  lakei. 
foot-mark  ['futma:k]  voetspoor o. 
foot-path ['futpaiB]  (voet) pad o. 
footstool  ['futstu:l]  voetbankje  o. 
foot-wear  ['tutwes]  schoeisei o. 
fop  [fDp]  fat,  kwast, modegek. 
foppish  ['fDpiJ]  fatterig,  kwasterig. 
for  [Fd:]  want;  voor,  in  plaats  van; 

gedurende;  uit;  om;  vanwege,  we- 

gens; wat betreft;  niettegenstaande; 

naar; ■ — ' all I care, voor mijn part; 

— all I know, voor zover ik weet; 

• — ■  all she was gifted,  hoe  talent- 

vol  ze  ook  was;  —   hours,   uren 

lang;  — joy,  van vreugde; now — 

itl,  nu er op los!, nu komt het er 

op  aan! 
forage  ['f^ridg]  voe(de)r o,  foerage; 

vt foerageren. 
forbade  [fa'basd]  V.T. van forbid. 
forbear   ['foibes]   voorvader,   -zaat; 

[fji'bea]  vt  nalaten,  zich  onthou- 

den van;  zich wachten voor; vi ge- 

duld  hebben,  wat  door  de  vingers 

zien. 
forbearance [fD/besrans] onthouding; 

verdraagzaamheid,  geduld  o,  toege- 

vendheid;  — is no acquittance, uit- 

stel is geen afstel. 
forbearing  [fD/besrirj]  verdraag- 

zaam, toegevend. 
forbid  [fs'bid]  verbieden;  Heaven 

— .',  dat  verhoede  God! 
forbidden  [fa'bidn]  V.D. van forbtd. 
forbidding  [fa'bidirj]  terugstotend, 

afschrikwekkend, onaanlokkelijk. 


forbore 


100 


formality 


forbore  [fo/bD:]  V.T.  v.  forbear. 

forborne  [fD:'bD:n]  V.D.  v.  forbear. 

force ih.s] kracht, macht, geweld o; 
the {armed) '~~^s, de strijdkrach- 
ten; by {mam) ■ — ■, met geweld; 
by — of, door middel van; in — , 
van kracht; goad op dreef; in gro- 
ten getale; come into ■ — ■, in wer- 
king treden; vt dwingen, noodza- 
ken; vermeesteren; af dwingen; open- 
breken, forceren; dringen, drijven; 
— back, terugdringen, terugdrij- 
ven; ■ — ■ down, met geweld door- 
krijgen of -slikken; — into, dwin- 
gen tot;  —  /'/  o n  one,  opdringen. 

forcedly  ['f^isidli]  gedwongen; ge- 
zocht. 

forcible ['fjisibl] krachtig; geweld- 
dadig. 

ford [fD:d] waadbare plaats; vt door- 
waden. 

fore  [fo:]  voor(ste). 

foreboding [fDi'boudir)] voorspelling; 
voorgevoel  o. 

forecast  ['f3:ka:st]   (wear) voorspel- 
ling;  [fD:'ka:st]  vt  ontwerpen, 
voorzien;  voorspallen. 

forecastle  ['fouksl]  vooronder  a. 

forefather  ['fsifaiSs]  voorvader. 

forefinger  ['fDifirjgs]  wijsvinger. 

forefront ['fDifiAnt] voorgevel; voor- 
zijde; fig voorhoede, eerste gelid o. 

foregoing  [f3:'gouir)]  voorafgaand. 

foregone  ['f3:gon]  —  conclusion, 
uitgeraaakte  zaak. 

foreground  ['fsigraund]  voorgrond. 

forehead ['farid]  voorhoofd o. 

foreign  ['forin]  vreemd,  buitenlands. 

foreigner E'fDrina] vreemdeling, bui- 
tenlander. 

foreman ['foimsn] voorman, measter- 
knacht; voorzitter  [v.  jury]. 

foremost  ['tb:moust]  voorste, eerste. 

forenoon  ['fD:nu:n]  voormiddag. 

foresee [fst'si:] voorzien, vooruitzian. 

foresight ['id: salt] vooruitziende blik; 
overleg o. 

forest  ['fsrist] bos o, woud o. 

forestall  [fDi'stoJ]  voor  zijn,  voor- 


komen. 
forester  ['farists]  houtvastar. 
forestry  ['fsristri]  bosbouw. 
foretaste  ['foitaist]  voorsmaak;  voor- 

proefje o. 
foretell  [fDi'tal]  voorzeggan, voor- 

spellen. 
forethought  ['f3:9D:t]  voorbedacht- 

heid,  voorzorg,  overleg  o. 
forfeit ['f3:fit] varbauren o; verbaurde 

o,  boate;  pand  o\  play  (at)  — .f, 

pand verbeuren;  vt verbeuren, ver- 

spelen,  verliezen. 
forfeiture ['fD:fitj3] verbeuren o; vcr- 

lies o. 
forge  [folds]  smedarij,  smidsvuur o; 

smeltoven;   /■/  smeden;  verzinnen; 

namakan, vervalsan. 
forger  ['fsidsa]  smeder; verzinner; 

wie namaakt, vervalser, falsaris. 
forgery  ['foidsari]   vervalsing;  vals- 

heid in geschrifte; namaak; verdicht- 

sel  o. 
forget  [fa'gat]  vergeten. 
forgetful  [f3'getful]  vargeetachtig. 
forget-me-not  [fs'getminst]  vergeet- 

mij-nietje o. 
forgive  [fa'giv]  vergeven, kwijtschel- 

den. 
forgiveness  [fs'givnis]  vergiffenis; 

vergevensgezindhaid. 
forgiving  [fa'givir)]  vargavansgezind. 
forgo  [fo/gou]  afstand doen van, af- 

zien van,  zich  ontzeggen,  opgavan. 
forgot (ten)   [fa'got(n)]  V.T.  & 

(V.D.) van forget. 
fork  [f3:k]  vork;  vertakking;  t^-ee- 

sprong;  vi  zich  vertakkan. 
forlorn  [fa'bin]  varlaten;  wanhopig. 
form  [fD:m]  vorm,  gedaante;  formu- 

lier o; fatsoen o; bank (zonder lea- 
ning);  (school)klasse;  leger  o  [v. 

haas];  bad  — ,  niet  ,,netjes"; good 

— ,  netjes,  zoals  het hoort;  in due 

'—', naar de eis, bahoorlijk;  vt vor- 

men;  (uit)makan;  formeran. 
formal  ['foimal]  formael; stellig, uit- 

drukkelijk; vormelijk;  officieel. 
formality  [fDi'mxliti]  formaliteit. 


formation 


101 


fountain-pen 


formation  [fDi'meiJan]  vorming,  for- 

matie. 
former ['fsjma] vorig, eerste, vroeger; 

the —  ...the latter, de eerste  (ge- 
ne)..., de laatste  (deze). 
formerly  ['foimali]  vroeger,  eertijds. 
formidable  ['fDimidabl]  ontzaglijk, 

vreselijk,  geducht. 
formula  ['foimjuls]  formule. 
formulate  ['f3:mjuleit]  formuleren. 
forsake [fa'seik] verzaken, in de steek 

laten,  verlaten. 
forsaken  [fa'seikn]  V.D.  v.  forsake. 
forsook  [fa'suk]  V.T.  v.  forsake. 
forswear  [fDi'swEs]  afzweren;  onder 

ede  ontkennen;  ■ — ■  oneself,  een 

meineed  doen. 
fort  [f3:t]  fort  o, bolwerk  o. 
forth [fD:6] voort, vooruit; uit, (naar) 

buiten; from  that day  — , van die 

dag af. 
forthcoming   [f3:6'kAmii)]   ophanden 

(zijnd),  aanstaande;  aanwezig;  be 

■ — ', er komen of zijn. 
forthright  ['fD:9rait]  openhartig,  on- 

omwonden. 
forthwith  [fD:0'wi6]  op staande voet, 

onmiddellijk,  aanstonds. 
fortieth  ['foitiiB]  veertigste  (deel  o). 
fortification  [fD:tifi'keij3n]  verster- 

king. 
fortify  ['f3:tifai]  versterken. 
fortitude  ['fD:titju:d]  (ziels)kracht, 

vastberadenheid. 
fortnight  E'fDitnait]  veertien  dagen; 

Monday  — ,  maandag  over  14  da- 
gen. 
fortnightly  ['f3;tnaitli]  veertiendaags; 

alle veertien dagen. 
fortress  ['f3:tris]  sterkte,  vesting. 
fortuitous  [f3;'tjuit3s]  toevallig. 
fortunate  ['foitjanit]  gelukkig. 
fortune ['fartjan] geluk o, lot o, for- 

tuin o  [geluk, geldelijk vermogen], 

fortuin  v  [lot,  noodlot]. 
fortune-teller  ['fortjanteb]  waarzeg- 

ger, -ster. 
forty ['fD:ti] veertig. 
forv^'ard  ['fsiwad]  vooruit,  voor- 


waarts; (ver)gevorderd; vooruitstre- 
vend; bijdehand [kind] ; vroeg- 
(rijp); voorbarig, voortvarend; be- 
reidwillig; brutaal, vrijpostig; from 
this day ■ — \ van nu af (aan); vt 
bevorderen, vooruithelpen; af-, op-, 
na-,  door-,  overzenden,  verzenden. 

forwarding ['foiwsdig] bevordering; 
afzending; expeditie; ^^ agency, ex- 
peditiezaak;  • — ■  agent,  expediteur. 

fossil  E'fDsil]  fossiel o. 

foster ['fosta] (aan)kweken, (op)voe- 
den, bevorderen, koesteren. 

foster-brother  ['fastsbrASs]  zoog- 
broeder. 

foster-child  C'fDstatJaild]  voedster- 
kind  o. 

foster-daughter  ['fostadotta]  pleeg- 
dochter. 

fosterer  ['fDstars]  voedster-,  pleeg- 
vader;  beschermer,  bevorderaar. 

foster-father  ['fDst3fa:33]  pleegvader. 

foster-mother  ['fostsmASs]  pleeg- 
moeder. 

foster-parents ['fsstapesrants] pleeg- 
ouders. 

foster-sister  ['fDstssists]  zoogzuster. 

foster-son  ['fsstssAn]  pleegzoon. 

fought  [f3:t]  V.T.  & V.D. v. fight. 

foul [faul] vuil, onrein, bedorven; ge- 
meen; vals, oneerlijk; — copy, klad 
o; vt bevuilen, bezoedelen; in bot- 
sing (aanvaring) komen met, sto- 
ten  op. 

found  [faund]  stichten,  grond(ves- 
t)en; oprichten;  [metaal]  gieten; 
V.T.  & V.D. V.  find. 

foundation  [faun'deijsn]  grondslag; 
fondement   o,   fundering;   grond; 
grondvesting,  stichting,  oprichting; 
fends o. 

founder ['faunda] grondlegger, op- 
richter, stichter; ( metaal )gieter; vi 
zinken;  vergaan;  mislukken. 

foundling  ['faundlii)]  vondeling. 

foundry ['faundri]  gieterij. 

fountain  ['fauntin]  bron, fontein. 

fountain-head  ['fauntinhed]  bron. 

fountain-pen  ['fauntinpen]  vulpen. 


four 


102 frequently 


four  [Fd:] vier; they crept on all — .r, 

zij kropen op handen en voeten. 
fourteen  ['f3:'ti:n]  veertien. 
fourteenth  ['f3:'ti:n6]  veertiende 

(deel  o). 
fourth  [fD:6]  vierde  (deel  o). 
fourthly  ['f3:6Ii]  ten vierde. 

fowl  [faul]  vogel,  kip;  gevogelte  o. 

fox  [foks]  vos. 

fraction ['frsekjan] breuk; brokstuk o, 
brok m & v of o; onderdeel o\ 
fractie. 

fracture ['fraektja] breuk; vt breken. 

fragile  ['frsedsail]  breekbaar, 
bro(o)s,  2wak. 

fragility  [fra'dsiliti]  breekbaarheid, 
bro(o)sheid, zwakheid. 

fragment ['frasgmant] brok m & v oi 
0, stuk o, brokstuk o, fragment o. 

fragrance  ['freigrsns]  gear, welrie- 
kendheid. 

fragrant ['freigrsnt] geurig, welrie- 
kend. 

frail  [freil]  broos, zwak, teer. 

frailness ['freilnis] frailty ['freilti] 
broosheid,  zwakheid,  teerheid. 

frame [freim] raam o, geraamte o, 
frame o\ lijst; samenstel o, inrich- 
ting; lichaamsbouw, lichaam o; ge- 
steldheid; vt bouwen, vormen, ma- 
ken; ontwerpen, op touw zetten; in-, 
omiijsten. 

framework ['freimw3:k] raam o, ge- 
raamte o, kader o. 

franc  [fraetjk]  frank. 

France  [fra:ns]  Frankrijk o. 

franchise  ['fraen(t)J'aiz]  (voor)recht 
o, vrijstelling; burgerrecht o\ stem- 
recht o. 

frank  [fr^gk]  openhartig,  oprecht. 

frantic ['frasntik]  dol, razend. 

fraternal  [frs'tsinsl]  broederlijk. 

fraternity  [frs'tsmiti]  broederschap. 

fraternize  ['fraetsnaiz]  zich  verbroe- 
deren;  vriendschappelijk  omgaan 
(met,  with). 

fraud  [fn):d]  bedrog  o;  bedrieger. 

fraudulent  ['fr3:djubnt]  bedrieglijk; 
frauduleus. 


fraught [fr):t]  beladen; vol. 

fray  [frei]  twist,  gevecht  o,  strijd; 

vt  &  vi  rafelen;  verslijten. 
freak  [fri:k]  gril, kuur. 
freakish  ['friikij]  grillig, nukkig. 
freckle  ['frekl]  sproet. 
free  [fri;]  vrij;  ongedwongen;   vrij- 

willig; vrijmoedig; gratis, kosteloos, 

franco;  royaal  [met geld];  —  and 

easy,   ongedwongen,   ongegeneerd; 

make — with, zich ongegeneerd van 

iets  bedienen;  vt  in  vrijheid  stel- 

len;  bevrijden. 
freebooter  ['fri.buits]  vrijbuiter, 
freedom  ['fri:d3m]  vrijdom, vrijheid; 

ongedwongenheid;  ereburgerschap o. 
free-handed  ['fri:'h;Endid]  vrijgevig, 

gul,  royaal. 
freely ['fri:li] vrij(elijk), vrijuit; 

royaal; gaarne. 
freemason  ['friimeisn]  vrijmetselaar. 
freemasonry ['fri:meisnri] vrijmetsela- 

rij. 
free-spoken  ['fri:spoukn]  ronduit, 

rondborstig,  vrijmoedig. 
freethinker  ['fri:'9ir)k3]  vrijdenker. 
free trade  ['fri:'treid]  vrijhandel. 
freeze  [fri:z]  vriezen, bevriezen, stol- 

len. 
freight  [freit]  vracht,  lading;  vt be- 

vrachten,  laden. 
freighter  t'freita]  bevrachter;  vracht- 

schip  o,  -vliegtuig o,  -auto. 
freight  train   ['freittrein]   goederen- 

trein. 
French  [fren(t)J]  Frans;  —  bean, 

snijboon,  witte  boon;  the  ■ — ,  de 

Fransen. 
Frenchman ['fren(t)Jm3n]  Fransman. 
frenzied  ['frenzid]  waanzinnig. 
frenzy  ['frenzi]  waanzin,  razernij. 
frequency  ['fri:kw3nsi]  herhaald 

voorkomen  o, gedurige  herhaling; 

veelvuldigheid;  frequentie. 
frequent  ['fri:lcRQnt]  herhaald,  vaak 
voorkomend; veelvuldig; [fri'kwent] 

vt  (dikwijls)  bezoeken, omgaan of 

verkeren met. 
frequently ['fri.k^sQntli] herhaaldelijk. 


fresh 

vaak,  dikwijls,  veelvuldig. 
fresh  [frej]  fris, vers; nieuw. 
freshen  ['frejn]  op-,  verfrissen;  toe- 

nemen  [v. wind]. 
freshly  ['frejli]  fris,  vers;  onlangs, 

pas. 
freshman  ['frejmsn]  student van het 

eerste jaar, groen, nieuweling. 
freshwater  ['freJwDita]  zoetwater-. 
fret [fret] knagen, in-, wegvreten; ir- 

riteren; uitsnijden, uitzagen, randen; 

zich ergeren, kniezen; — and jmne, 

razen  en  tieren;   -^-^  away   {out) 

one's  life,  zich  doodkniezen. 
fretful  ['fretful]  gemelijk,  prikkel- 

baar. 
fret-saw  ['fretsD:]  figuurzaag. 
friar  ['frais]  monnik,  breeder. 
friction  ['frikjsn]  wrijving. 
Friday  ['fraidi]  vrijdag. 
fried  [fraid]  gebakken. 
friend  [frend]  vriend,  vriendin. 
friendly ['frendli] vriendelijk, vriend- 

schappelijk;  bevriend,  vrienden-. 
friendship  ['frendjip]  vriendschap. 
frigate  ['frigit]  fregat o. 
fright [frait] schrik, vrees; look a — , 

eruit zien als een vogelverschrikker. 
frighten  ['fraitn]  verschrikken,  doen 

schrikken;  — away, verjagen. 
frightful  ['fraitful]  verschrilckelijk. 
frigid  ['fridsid]  koud, koel, kil. 
frill  [fril]  jabot;  put  on  — s,  zich 

airs geven; vt plooien. 
fringe  [frinds]  franje;  zoom,  rand; 

ponyhaar o, pony;  vt afzetten, om- 

randen. 
Frisian  ['frizian]  Fries. 
frisk  [frisk]  dartelen,  springen. 
frisky  ['fri'ski]  dartel. 
fritter ['frits] poffertje o, beignet; vt 

— away, versnipperen, verbeuzelen, 

verspillen. 
frivolity  [fri'voliti]  wuftheid. 
frivolous  ['frivabs]  wuft, beuzel- 

achtig. 
friz(z)  [friz]  frizzle  ['frizl]  krullen, 

kroezen,  friseren. 
frizzy  ['frizi]  krullend,  kroes-. 


103 fry 

frock [frok]  pij, jurk; kiel. 

frock-coat  ['frDk'kout]  geklede jas. 

frog  [frDg]  kikvors, kikker. 

frolic ['frolik] pret, pretje o, grap; 
vi prct maken,  dartelen. 

from [frDm] van (...af), vandaan, 
(van) uit; (te oordelen) naar; aan 
de hand van; door. 

front [frAnt] voorkant, -zijde; voor- 
gevel; front o\ gezicht o; in — , 
voorop, voorin; van voren; in '—' 
of, tegenover, v66r; voor... uit; aj 
voorste, voor-, eerste; vi — to {to- 
wards, upon), liggen op, uitzien op. 

frontage  ['frAntidj]  front  o\  gevel. 

front-door  ['frAnt'd?:]  voordeur. 

frontier  ['frAntjs] grens. 

frontispiece  ['frAntispi:s]  titelplaat. 

frost [frDst] vorst; glazed ■~', ijzel; vt 
glaceren [taart]; mat maken. 

frost-bitten  ['frDstbitn]  bevroren. 

frost-bound ['frostbaund] vast-, inge- 
vroren,  bevroren. 

frostwork  ['frDstw3:k]  ijsbloemen. 

frosty ['frDsti] vriezend, vorstig, 
vries-;  kil,  ijzig  koud. 

froth [frD9]  schuim o\ vi schuimen. 

frothy ['fnSi] schuimachtig; schui- 
mend;  winderig,  (zin)ledig. 

frown [fraun] fronsen, stuurs kijken; 
— at {on, upon), met geen goed 
oog aanzien; afkeuren. 

froze  [frouz]  V.T. van freeze. 

frozen  [frouzn]  V.D.  van freeze. 

frugal ['fruigal] matig, sober, karig, 
spaarzaam  (met,  of). 

frugality [fru'gasliti] matigheid, so- 
berheid,  karigheid,  spaarzaamheid. 

fruit [fru:t] vrucht, vruchten, fruit o. 

fruiterer  ['fruitsra]  fruithandelaar. 

fruitful  ['fruitful]  vruchtbaar. 

fruitless  ['fruitlis]  vruchteloos. 

fruit-tree  ['fru:ttri:]  vruchtboom. 

frump  [frAmp]  slons. 

frustrate [frAs'treit] verijdelen, dwars- 
bomen,  teleurstellen. 

frustration [frAs'treiJan] verijdeling, 
teleurstelling. 

fry [frai] gebraden vlees o\ jonge vis- 


frying-pan 


104 


fuselage 


sen; the lesser — , de mindere go- 
den, de kleine luiden; the small — , 
het jonge volkje, het kleine grut; 
vt bakken, braden. 

frying-pan C'fraiigpaen] braadpan; out 
of the ■ — ■ into the jive, van de re- 
gen in de drop. 

ft.  = joot\ feet. 

fuel C'fjuil] brandstof; vt van brand- 
stof voorzien; vi brandstof (benzi- 
ne)  innemen. 

fugitive ['fju:d3itiv] vluchteling; aj 
vluchtig, voorbijgaand; voortvluch- 
tig. 

fulfil  [ful'fil]  vervullen, uitvoeren. 

fulfilment  [ful'filmant]  vervuUing. 

full [ful] vol, gevuld; volledig, vol- 
tallig; — of, vol van, vol; at the 
{her) — , vol [v. maan]; in ■ — ■, 
voluit; ten voile; volledig; t o the 
— , ten voile, geheel  en al. 

full-blooded  ['ful'bUdid]  volbloe- 
d(ig). 

full-grovv'n  ['furgroun]  volwassen. 

fully ['full] ten voile, geheel, volop; 
voluit;  volledig. 

fulminate ['fAlmineit] knallen, ont- 
ploffen,  donderen,  fulmineren. 

fulsome ['fulssm] walglijk, overdre- 
ven  (lief &). 

fumble  C'fAmbl]  (be)voelen,  (be)- 
tasten, frommelen. 

fume [fju:m] damp, uitwaseming; 
lucht; vi roken, dampen; koken [v. 
woede]; vt uit-, beroken. 

fun [fAn] grap, aardigheid; pret, pret- 
je o, plezier o\ make ■ — • of, voor 
de gek houden, de draak steken 
met; in — , voor de aardigheid; 
like  ■ — ',  dat het een aard heeft. 

function ['fAfjkJsn] ambt o; functie; 
plechtigheid, feestelijkheid, partij; vi 
functioneren,  werken. 

functionary ['fAijkJanari] functiona- 
ris, ambtenaar. 

fund [fAnd] fonds o; —s, fondsen, 
geld o, kapitaal  o\ in •~j, bij kas. 

fundamental [fAnda'mentl] grondbe- 
ginsel  o, grondslag,  basis;  aj prin- 


cipieel, grond-. 
funeral  ['fjurnsrsl]  begrafenis. 
fun fair ['fAnfea] lunapark o, kermis. 
fungous  ['fAijgasJ  zwamachtig. 
fungus  ['fAijgas]  zwam;  paddestoel. 
funicular  [fju'nikjub]   —  railway, 

kabelspoorweg. 
funk [fArjk]  angst; bangerd; vt ■ — • it, 

bang zijn, niet  (aan)durven. 
funnel ['fAnl] trechter; pijp [v. stoom- 

schip]. 
funny  ['fAni]  grappig,  aardig,  mop- 
pig; vreemd, gek [v. gevoel &]. 
fur [fa:]  bont o, pelswerk o, pelterij, 

pels,  pelsjas;  aj  bonten,  bont-;  vt 

met  bont  voeren,  bekleden;  vi  be- 

slaan  [v.  tong]. 
furbish  ['f3;bij']  polijsten, bruineren, 

(op)poetsen; — up, opknappen. 
furious  ['fjusriss] woedend, tazend 

(op, with). 
furl [f3:l]  [zeil] oprollen; opvouwen. 
furlough  ['fsilou]  verlof o. 
furnace  ['famis]   (stook)oven. 
furnish  ['fainij]  verschaffen, leveren; 

voorzien  (van,  with);  uitrusten; 

meubileren. 
furnisher  ['fsmija]  leverancier; meu- 

belmaker. 
furniture ['fainitjs] meubelen, meubi- 

lair  o,  huisraad  o,  stoffering;  '~ 

van, verhuiswagen. 
furrier  ['fAria]  bont\\'erker. 
furriery  ['fAriari]  pelterij. 
furrow  E'fArou]  voor, groef; vt gwe- 

ven,  doorploegen. 
further  ['fa:3a]  verder; verste  [v. 

twee] ;  fig  nader  [bericht] ;  vt  be- 

vorderen. 
furtherance  ['fa:3arans]  bevordering. 
furthermore  L'faiSamD:] verder, daar- 

bij. 
furthermost  ['fa:3amoust]  verst. 
furtive  ['faitiv]  heimelijk, steels. 
fury  ['fjuari]  woede,  razernij. 
fuse  [fju:z]  lont,  buis  [v.  granaat]; 

zekering;  vi &  ft  (samen)smelten. 
fuselage  ['fjuizilids]  romp  [v. vlieg- 

tuig]. 


fusion 


105 


gaol 


fusion  E'fjuigan]  (samen) smelting. 
fuss  [fAs]  opschudding,  drukte;  piet- 

lut;   zeur;  vi  druk  doen,  drukte 

maken. 
fussy  E'fAsi]  druk; pietluttig. 
fusty  E'fAsti]  duf,  muf. 
futile  ['fju:tail]  beuzelachtig,  ver- 

geefs, nutteloos, waardeloos, nietig. 
futility  [fju'tiliti]  beuzelachtigheid, 


kinderachtigheid,  nietigheid. 
future  ['fjurtja]  toekomst; toekomen- 

de  tijd;  aanstaande;  aj  toekomstig, 

aanstaand. 
fuzzy  ['fAzi]  vlokkig;  donzig;  kroes; 

vaag;  beneveld. 
fy  [fai]  foei! 
fylfot L'filfot] hakenkruis o, swastika. 


g [d3i]  (de letter)  g. 

gable  E'geibl]  geveltop,  puntgevel. 

gad  Egasd]  — about, rondlopen, lan- 

terfanten. 
gad-fly E'gaedflai] brems, horzel. 
gadget E'gasdsit] instrumentje o, ding 

o,  snufje o; true. 
gag Egasg] mondprop; verlakkerij; leu- 
gen; vt knevelen;  (woorden)  inlas- 

sen in; beetnemen. 
gage  Egeids]  pand  o,  onderpand  o. 
gaiety  E'geiati]  vrolijkheid, pret. 
gaily  E'geili]  zie gay. 
gain  Egein]  (aan)winst,  voordeel  o\ 

vt verwerven,  (ver)krijgen;  verdie- 

nen, winnen;  bereiken,  behalen;  vi 

voorlopen Ev. kick] ; '^ over, over- 

halen. 
gainings  ['geinirjz]  winst. 
gainsay  Egein'sei]   tegenspreken. 
gait  Egeit]  gang,  pas. 
gaiter  E'geits]  slobkous. 
gale  Egeil]  bries;  storm. 
gall  Ego:l]  gal;  ontvelling;  vt  't vel 

afschaven; drukken  Ev. zadel]; ver- 

bitteren, kwellen, ergeren. 
gallant E'gaebnt] dapper, kranig; fier; 

zwierig. 
gallantry  E'gaslantri]  dapperheid. 
gallery  E'gaelsri]  galerij; schilderijen- 

museum o; tribune; schellinkje o. 
galley  E'gseli]  galei;  kombuis. 
gallon  E'gEebn]  gallon  —  4.54 liter. 
gallop E'gsebp] galop; vi galopperen; 

— ing  consumption,  vliegende  te- 

ring. 


gallows E'gselouz] galg. 
galore  Egs'b:]  in overvloed. 
galosh  [ga'bj]  overschoen. 
gamble  E'gasmbI]  gok, fig loterij;  vi 

gokken, dobbelen. 
gambler E'gfembb] dobbelaar, gokker. 
gambol  E'gsmbal]  sprong;  vi  sprin- 

gen, huppelen. 
game  Egeim]  spel o\ wild o\ have a 

— of..., een spelletje... "doen; WiZ^e 

— of, voor de gek houden; the '--' 
is up, het spel is verloren, het is 
mis; ■— and ■ — ■, gelijk op; aj flink, 
dapper, branie; lam, mank Ev. 
been]; be — for, aandurven, voor 
iets te vinden zijn; die ■ — ■, moedig 
sterven; vi spelen, dobbelen. 

game-bag E'geimbaeg] weitas. 

game-cock  E'geimkok]  vechthaan. 

gamekeeper  E'geimkiipa]  jachtopzie- 
ner. 

gamester  E'geimsts]  speler. 

gaming-house  E'geimighaus]  speel- 
huis o. 

gammon  E'gasmsn]  bedriegerij,  mal- 
ligheid. 

gamut  E'gasmat]  gamma. 

gander  E'gasnda]  mannetjesgans. 

gang  Eg£er)]  (misdadigers)bende; 
ploeg werklieden. 

gang-board  E'ga£r)bD:d]  loopplank. 

gangster  E'gasQSta]  bendelid  o,  ban- 
diet. 

gangvi^ay E'gaerjwei]  (midden) pad o, 
doorgang;  loopplank. 

gaol Edseil] zie ]ail. 


gaoler 


106 


generosity 


gaoler  ['d3eil3]  zie jailer. 

gap  [giEp]  gat  o,  opening,  gaping, 
leemte, tekort o\ bres; fig kloof. 

gape  [geip]  gapen;  ^^  at, aangapen. 

garage  ['gaerids]  garage. 

garb  [ga:b]  gewaad  o,  kleding. 

garden  ['ga:dn]  tuin, hof. 

gardener  ['gaidna]  tuinman. 

gardening ['gaidnirj] tuinbouw, tui- 
nieren o. 

garden-party ['ga:dnpa:ti] tuinfeest o. 

gargle  E'gaigl]  gorgelen. 

garland  ['ga:bnd]  guirlande. 

garlic  ['ga:lik]  knoflook o &l m. 

garment  ['ga:m3nt]  kledingstuk  o, 
gewaad o. 

garnish ['ga:nij] garneren, opmaken, 
versieren;  voorzien  (van,  with). 

garret ['gsrit] vliering, zolderkamer- 
tje  o. 

garrison ['gaerissn] garnizoen o; vt 
bezetten; in garnizoen leggen. 

garrulous I'gasrubs]  praatziek. 

garter  ['gaits]  kouseband. 

gas  [g£es]  gas  o\  vt  (ver)gassen. 

gaselier  [gaesa'lis]  gaskroon. 

gaseous  ['gssias]  gasvormig,  gas-. 

gas-fire  ['gaesfaia]  gaskachel,  gas- 
haard. 

gash [g£J] sne(d)e, jaap, houw; vt 
(open)snijden, japen. 

gasp [ga:sp] hijgen o\ snik; be at 
the last -~, zieltogen; vi (naar 
adem)  snakken,  hijgen. 

gas-ring  ['gassrir)]  gasstel  o. 

gas-stove  ['gsesstouv]  gaskomfoor o, 
-fornuis  o\  gaskachel. 

gastronomer [gjes'trDnama] fijnproe- 
ver. 

gasworks  ['gasswaiks] gasfabriek. 

gate  [geit]  poort; hek o. 

gateway  ['geitwei]  poort. 

gather ['gjeSa] vergaren, bijeen-, in-, 
verzamelen; krijgen [vaart] ; pluk- 
ken; innemen, plooien; afleiden, op- 
maken; zich verzamelen; bijeenko- 
men; with ■ — ing..., met stijgende 
of klimmende...; — breath, (weer) 
op adem komen. 


gathering ['gaeSarirj] in-, verzameling; 

bijeenkomst;  gezelschap  o;  abces  o. 
gauche  [gouj]  fig links. 
gaucherie  ['goujari]  fig linksheid. 
gaudy  ['gD:di]  opzichtig,  bont. 
gauge  [geid3]  maat;   fig   maatstaf; 

spoorwijdte; diepgang; kaliber o\ vt 

peilen. meten. 
gaunt  [go:nt]  schraal,  mager. 
gauntlet ['gD:ntlit]  (scherm-, rij-, lan- 

ge  dames)handschGen;  run  the  — , 

door de spitsroeden lopen. 
gauze  [go:z]  gaas o. 
gave  [geiv]  V.T.  van give. 
gay  [gei]  vrolijk,  levendig;  luchthar- 

tig;  los(bandig),  bont,  (veeljkleu- 

rig. 
gaze  [geiz]  starende  blik;  vi  staren. 
gazette  [ga'zet]  (Engelse)  Staatscou- 

rant. 
gear  [gia]  tuig o, gareel  o\ gerei  o; 

versnelling; out of ■ — , afgekoppeld; 

fig ontredderd; in de war. 
gear-case ['giskeis] kettingkast. 
gearing  ['giarirj]  overbrengwerk o. 
gee  [dsi:]  hu!; sakkerloot! 
geese  [gi:s]  ganzen. 
gelatin (e)  ['dselstin]  gelatine. 
gem [d3em] edelgesteente o, kieinood 

o\ juweel  o. 
gender  ['dgenda]  geslacht o. 
general  ['d5en3r3l]  algemeen  o;  ge- 

neraal;  in  — ■,  in  (over)  't  alge- 
meen; a] algemeen. 
generalization [dsenarslai'zeijsn] ver- 

algemening;  generalisering. 
generalize  ['djensralaiz]  generalise- 

ren. 
generally ['dsenarali]  gewoonlijk; al- 
gemeen, in  (over)  het algemeen. 
generate  ['djenareit]  voortbrengen; 

ontwikkelen [gas], opwekken [elek- 

triciteit]; generating station,  (elek- 

trische)  centrale. 
generation  [dsena'reijsn]  voortbren- 

ging; opwekking; generatie, geslacht 

o. 
generosity  [dsens'r^siti]  edelmoedig- 

heid, mildheid,  milddadigheid. 


generous 


107 


gherkin 


generous  ['dsensras]  edel(moedig), 

mild(dadig); overvloedig. 
genesis ['dsenisis] genesis: wording (s- 

gescl-iiedenis). 
genial ['djiinisl] opgewekt, gemoede- 

lijk;  (lekker)  warm  [weer]. 
genitive  ['dsenitiv]  genitief, tweede 

naamval. 
genius  ['dsirniss]  genius;  geest;  be- 

schermgeest;  genie o,  (natuurlijke) 

aanleg. 
Genoa  ['dsenoua]  Genua  o. 
gent  [dsent]  heer, poen. 
genteel  [djen'ti:!]  net,  fijn,  deftig. 
gentile  ['d3entail]  heiden:  niet-jood; 

a] heidens:  niet-joods. 
gentle ['dsentl] zacht; vriendelijk; van 

goede geboorte; the ■ — ■  sex, het 

schone geslacht. 
gentlefolk(s)   ['dsentlfoukfs)]  voor- 

name  lieden,  betere  stand (en). 
gentleman  ['dsentlmsn]  (mijn)heer; 

gentleman:  fatsoenlijk man. 
gentlemanlike  ['dsentlmsnlaik], 
gentlemanly  ['dsentlmanii]  fatsoen- 
lijk,  beschaafd,  als  een  heer. 
gentleness  ['dsentlnis]  zachtheid. 
gentlewoman  [dsentlwuman]  vrouw 

van geboorte,  (eciite)  ,,dame". 
gently  ['dsentli]  zaciit(jes),  vriende- 
lijk. 
gentry ['dsentri] de deftige stand, ko- 

mend  na  de  adel;  these  '~,  die 

,,heren". 
genuine  ['dgenjuin]  echt. 
genus  ['d3i:n3s]  geslacht  o,  soort. 
geographer  [dgi'Dgrafa]  aardrijks- 

kundige. 
geographic (al)   [d3i3'grcefik(I)] 

aardrijkskundig. 
geography  [dsi'sgrafi]  aardrijks- 

kunde. 
geology  [dsi'Dbdgi]  geologic. 
geometric(al)  [d3i3'metrik(l)]  meet- 

kundig. 
geometry  [d3i'Dmitri]  meetkunde. 
geranium [d3i'reinj3m]  geranium. 
germ [d33:m]  kiem. 
german  ['d33:m3n]  brother  {cousin) 


"-, voile breeder (neef). 

German  ['d33:m3n]  Duitser;  (het) 
Duits; a] Duits. 

Germany ['d33:m3ni] Duitsland o. 

germinate ['d33:mineit] (doen) ont- 
kiemen, ontspruiten. 

germination [d33:mi'neij3n] ontkie- 
ming. 

gerund  ['d3er3nd]  gerundium o. 

gesticulate  [d3es'tikjuleit]  gesticule- 
ren. 

gesticulation [d3estikju'leij3n] gesti- 
culatie,  gebaar  o, gebarenspel  o. 

gesture  ['d3estj3]  gebaar o. 

get [get] (ver)krijgen; begrijpen; beet- 
nemen; — /'/ done {copied &) lets 
laten doen (overschrijven &); — 
you gone!, scheer je weg!; — rich, 
ill &, rijk, ziek & worden; 1 got 
■ ■■ing, ik begon te...; — at, komen 
bij (aan), bereiken, te pakken krij- 
gen; ■ — ■ away, wegkomen, zich 
wegpakken; er vandoor gaan; ~' 
down, afstappen, naar beneden 
gaan; jig onder krijgen; — on, 
vooruitkomen, vorderen, opschieten; 
// is {you are) — ting on my nerves, 
het (je) maakt me zenuwach- 
tig; — on with, overweg kunnen 
met; — out, uitkomen, uitlekken; 
uitstappen; --~' out!, eruit!; -~ 
over, [een verlies] te boven ko- 
men; — round, weer beter war- 
den; • — • round the difficulty, om- 
zeilen; — through, (telefonisch) 
aansluiting krijgen; komen door; — 
t o, komen bij, bereiken, er toe ko- 
men (om); the fire was got un- 
der, men werd de brand meester; 
— up, opstaan; op-, instappen; in 
elkaar zetten, op touw zetten, mon- 
teren. 

get-up [get'Ap] opmaken o\ regeling, 
aankleding [v. e. stuk], uitvoering, 
verzorging  [v. e. boek] ; uitrusting. 

gewgaw  ['gju:g3:]  prul o. 

ghastly ['ga:stli] doodsbleek; spook- 
achtig;  akelig;  afgrijselijk. 

gherkin ['g3:kin]  augurkje a. 


ghost 


108 


glide 


ghost  [goust]  geest,  spook o,  schiin, 

verschijning; schijntje o. 
ghostly  ['goustli]  spookachtig. 
GI  ['dsii'ai]  Amerikaanse  soldaat. 
giant  ['dsaiant]  reus. 
gibberish  ['gibsrij]  brabbeltaal. 
gibbet  ['dsibit]  galg;  kraanarm. 
gibe  [dsaib]  schimpscheut,  hatelijk- 

heid;  vi  honen,  schimpen,  spotten 

(met, at). 
giddy  i'gidi]  duizelig;  duizelingwek- 

kend;  onbezonnen. 
gift [gift]  gave, gift, geschenk o. 
gifted  C'giftid]  begiftigd;  begaafd. 
gig  [gig]  cabriolet;  giek. 
gigantic  [dsai'gsntik]  reusachtig. 
giggle  ['gigl]  giechelen. 
gild  [gild]  vergulden,  (ver)sieren. 
gill  [gil]  kieuw;  lei. 
gillyflower ['d3iliflau3]  anjelier. 
gilt  [gilt]  verguldsel  o\  aj  verguld. 
gilt-edged  ['giltedsd]  verguld  op 

snee; goudgerand  [effecten]. 
gin  [dsin]   (val)strik;  jenever. 
ginger  ['dsindss]  gember;  rode;  fut. 
ginger  beer  ['d3ind33'bi3]  gember- 

bier  o. 
gingerbread  ['d3ind33bred]  peper- 

koek. 
gingerly  ['dsindsali]  behoedzaam. 
ginger-nut  ['d3ind33nAt]  pepernoot. 
gipsy  ['d3ipsi]  zigeuner(in). 
giraffe [d3i'ra:f] giraffe. 
gird  [g3;d]  aan-, omgorden; om-, in- 

sluiten, omgeven, omsingelen. 
girder  ['gsida]  (dwars)balk. 
girdle  ['gaidl]  gordel;  vt omgorden. 
girl [g3:l] meisje o\ his best ~', zijn 

,,meisje" o; old — , beste (meid). 
girl guide ['gail'gaid] padvindster. 
girlhood  ['gailhud]  meisjesjaren; 

meisjes. 
girlish  ['gsilij"]  meisjesachtig, meis- 
jes-. 
girt  [g3:t]  V.T. & V.D. v. gird. 
gist  [dsist]  hoofdpunt  o,  kern. 
give  [giv]  geven;  ~^  battle,  slag le- 

veren;  —  a w a y,  weggeven;   fig 

verklappen, verraden; — / ;;,  [stuk- 


ken &] inleveren; onderdoen (voor, 
to), toegeven, bet opgeven; betui- 
gen [adhesie]; — into, ^~- 
{ti p)o n, uitkomen op; • — -up, op- 
geven;  afstand  doen van. 

given ['givn] gegeven; geneigd (tot, 
to), verslaafd  (aan). 

gizzard  ['gizad]  spiermaag;  that 
sticks in his — , dat zit hem dvi^ars. 

glacier ['glsesja] gletsjer. 

glad [gl£ed]  blij(de), verheugd. 

gladden  ['glaedn]  verblijden. 

gladly ['glaedli] blij; blijmoedig; met 
genoegen,  graag,  gaarne. 

gladness  ['glasdnis]  blijdschap. 

glamorous  ['glsemaras]  betoverend. 

glamour  ['glaema]  betovering. 

glance [gla:ns] flikkering; oogopslag, 
blik; at a -~, met een oogopslag 
(blik); vi blinken; kijken; afscham- 
pen. 

gland  [glaend]  klier. 

glare [glea] schel licht o; gloed; 
glans; schittering; woeste blik; vi 
schitteren, hel schijnen; fel afste- 
ken; woest kijken. 

glaring ['glearir)] schel, (oog)verblin- 
dend,  schitterend  [oog];  brutaal, 
schril  [v.  contrast]. 

glass [gla.s] glas o; spiegel; (verre)- 
kijker; zandloper; barometer; — es, 
lorgnet;  bril;  aj glazen, glas-. 

glass-blovi'er  ['glaisbloua]  glasblazer. 

glassy  ['gla;si]  glasachtig, glazig; 
glas-;  (spiegel) glad. 

glaze [gleiz] verglaassel o, glazuur o; 
glans; vt achter (in) glas zetten; 
verglazen;  glanzen,  glaceren. 

glazier  ['gleizia]  glazenmaker. 

gleam [gli:m] glans, schijnsel o, 
straal; vi blinken, glanzen, schijnen. 

glean [gli:n] naiezen, op-, in-, ver- 
zamelen; opvangen. 

glee  [gli:]  vrolijkheid. 

gleeful  ['gli;ful]  vrolijk,  blijde. 

glen  [glen]  dal o; vallei. 

glib  [glib]  glad,  rad  (van  tong), 
welbespraakt. 

glide  [glaid]  glijvlucht,  zweefvlucht; 


glider 


109 


go 


vi glijden;  zweven. 
glider  ['glaida]  glijder; zweefvlieger; 

zweefvliegtuig  o. 
glimmer  ['glima]  zwak  schijnsel  o, 

glinstering,    (licht)schijn,   glimp, 

(zwakke)  opflikkering,  flauw  idee 

o;  vi  schemeren,  gloren,  blinken, 

(even)  opflikkeren. 
glimpse  [glim(p)s]  glimp,  (licht)- 

straal, schijnsel o;  (vluchtige)  blik, 

kijkje o\ vt even zien. 
glint  [glint]  glimp,  glinstering, 

schijnsel o, blinken o; vi glinsteren, 

blinken. 
glisten  ['glisn]  glinsteren,  flikkeren, 

fonkelen. 
glitter  Cglits]   flikkering,  geflonker 

o,  glans;  vi   flikkeren,   flonkeren, 

schitteren. 
gloaming  ['gloumir)]  schemering. 
gloat  [glout]  —  on,  upon  of  over, 

zich  verkneukelen  in. 
globe  [gloub]   (aard)bol;   (oog)bal; 

ballon  [v. lamp]; viskom. 
globe-trotter  ['gloubtrDta]  wereld- 

reiziger. 
globular  ['gbbjub]  bolvormig. 
globule  ['gbbju:l]  bolletje  o. 
gloom  [glu:m]  duisterheid,  donker- 

heid,  somberheid. 
gloomy  ['glu:mi]  donker,  duister, 

somber,  droefgeestig;  droevig. 
glorification [gbrrifi'keijsn] ver- 

heerlijking. 
glorify  ['gbirifai]  verheerlijken. 
glorious  ['gbrrias]  roem-,  glorierijk, 

glansrijk,  heerlijk,  prachtig. 
glory  ['gb:ri]  roem,  lof,  eer;  heer- 

lijkheid; glorie, stralenkrans; vi '~ 

in, prat gaan op. 
gloss  [gbs]  glans,  luister;  (schone) 

schijn; glosse, commentaar m of o\ 

vt glanzen; glossen maken bij  (op), 

uitleggen; — over a. thing, iets ver- 

goelijken, iets bemantelen. 
glossary  ['gbsari]  verklarende woor- 

denlijst. 
glossy ['gbsi] glanzend. 
glove  [glAv]  handschoen. 


glove-fight  ['gUvfait]  bokspartij. 

glow [glou] gloed, vuur o\ vi gloei- 
en, branden. 

glower E'glaua] staren, boos of drei- 
gend kijken (naar, at, upon). 

glow-worm  ['glouw3:m]  glimworm. 

gloze  [glouz]  ^-  over,  bemantelen, 
vergoelijken. 

glue [glu:] lijm; vt lijmen, kleven, 
plakken. 

gluey  ['glu:i]  lijmig, kleverig. 

glum [gUm]  donker, somber, nors. 

glut [gUt] (over)verzadigen; overla- 
den, overvoeren. 

glutton ['gUtn] gulzigaard; veelvraat; 
be is a — for, hij is del op. 

gluttonous ['glAtanas] gulzig, vraat- 
zuchtig. 

gluttony ['glAtsni] gidzigheid, vraat- 
zucht. 

gnarl  [na:l]  knoest. 

gnarled  [na:ld],  gnarly  ['na.li] 
knoestig. 

gnash  [naej]  knarsen  (op). 

gnat  [ncEt]  mug. 

gnaw  [nD:]  knagen,  (af)kluiven. 

gnome  [noum]  kabouter. 

go [gou] gaan, lopen; heengaan, ver- 
dwijnen; wegraken; reiken [v. geld, 
gezag &]; worden; zijn; — bad, be- 
derven; — far, vet gaan (reizen); 
het ver brengen, voordelig in 't ge- 
bruik zijn; '~-' strong, (nog) kras 
zijn; as the phrase {term) ■ — es, zo- 
als het heet; — shares, gelijk op 
delen; .■ — • itl, toe maar!, geef hem!; 
— one better than, meer bieden; 
meer doen, overtreffen; '^ about, 
rondlopen; in omloop zijn; een om- 
weg maken; -^ about it the wrong 
way, de zaak (het) verkeerd aan- 
pakken; •^-' along, voortgaan; • — • 
along with you!, loop rond!; —^ a t 
it, er op los gaan, aanpakken; '^ 
b y, voorbijgaan, passeren; •^^ by 
appearances, afgaan op het uiterlijk, 
oordelen naar de schijn; ■ — ■ down, 
naar beneden gaan; ondergaan [de 
zon] ; naar de kelder gaan; — for. 


goad 110 

af-, losgaan op; — jor a drive, 
een toertje gaan maken; — jor 
little {nothing), weinig (niet) mee- 
tellen; geen effect hebben; — in 
jor, (mee)doen aan [sport &]; •— - 
o n, doorgaan, verder gaan (met) 
voorbijgaan [tijd]; aan de gang 
(aan de hand) zijn; te keer gaan 
he went on to say..., hij vervolg 
de...; — through, doorgaan 
doorlopen [v. les]; doorzoeken [zijn 
zakken]; doorstaan, meemaken; -^^ 
w i t h o u t {one' s dinner, grog &), 
het stellen zonder (buiten), niet 
krijgen; that — es without saying, 
dat spreekt vanzelf; (a 1 s z e 1 f s t. 
nmw.) vaart; gang; mode; aanval; 
keer; beurt; it's a — .', top!; {these 
hats are) all the — , quite the — , 
de mode; a jolly {nice, pretty) — /, 
een mooie boel; /'/ is no — , dat 
(het) gaat niet; het geeft (baat) 
niets; have a — (at), het eens pro- 
beren, onder handen nemen. 

goad [goud] prikkel; vt prikkelen, 
aansporen  (tot,  into,  to). 

go-ahead  ['goushed]  voortvarend. 

goal  [goul]  eind-,  merkpaal,  doel- 
(einde)  o\ doelpunt o. 

goal-keeper ['goulkirpa] doelverdedi- 
ger. 

goat [gout] geit; bok. 

gobble  ['gDbl]  opslokken. 

go-between  ['goubitwi:n]  bemidde- 
laar,  tussenpersoon. 

goblet  ['gDblit]  beker. 

goblin  ['goblin]  kabouter,  (boze) 
geest. 

go-by ['goubai] give the — , achter 
zich laten; ontsnappen aan; laten 
schieten;  afdanken. 

God, god [god] God, (af)god; the 
^^s, het schellinkje. 

godchild  ['godtjaild]  petekind  o. 

goddaughter  ['goddaits]  peetdochter. 

goddess  ['godis]  godin. 

godfather  ['godfaiSs]  peet(oom). 

godliness  ['godlinis]  godsvrucht. 

godly  ['gDdli]  godvruchtig. 


good-natured 


godmother  ['godmASa]  petemoei. 

godsend ['godsend] uitkomst, buiten- 
kansje o, meevaller. 

godson  ['godsAn]  peetzoon. 

God-speed ['god'spi;d] hid •~, geluk 
of goede reis wensen. 

goggles ['goglz] (stof)bril; oogklep- 
pen. 

going ['gouig] gaande; be ■~ to, op 
het punt zijn om; van plan zijn 
om; — , — , gone, eenmaal, ander- 
maal,  derdemaal. 

goings-on [gouirj'zon] gedrag o, ge- 
doe o. 

goitre  ['goita]  kropgezwel o. 

gold  [gould]  goud o\ aj gouden. 

golden  ['gouldn]  gouden,  gulden. 

gold-fish  ['gouldfij]  goudvis. 

goldsmith  ['gouldsmi6]  goudsmid. 

golf [golf, gof] golfspel o; vi golf 
spelen. 

golliwog  ['goIiwDg]  boeman(pop). 

golosh [gs'bj]  overschoen. 

gondola  ['gondsb]  gondel. 

gone [gon] V.D. van go; verloren, 
weg,  op;  dood. 

good [gud] goed; ,,zoet" [v. kinde- 
ren]; aardig; braaf; knap, sterk & 
goed (in, at); make ■ — ■, (weer) 
goedmaken, vergoeden; goed terecht- 
komen, er komen; bewijzen; ten uit- 
voer brengen; it is no {not a bit 
oj) — , 't is van (heeft) geen nut, 
't geeft niet(s); tv hat's the '~- {oj 
it)?, wat geeft (baat) het?; it is 
jor your — , om uw bestwil; coyne 
t o — , gedijen; be ten pounds to 
the — , £ 10 voordeel hebben, nog 
£   10   te  goed  hebben;  zie  ook: 


good-breeding [gud'bri:dif)] welgema- 

nierdheid,  beschaafdheid. 
good-bye  [gud'bai]  (goeden)dag; say 

— , afscheid nemen  (van, to). 
goodies  ['gudiz]  lekkers  o, snoep a. 
goodish  ['gudij]  goedig,  tamelijk 

(goed). 
good-natured  [gud'neitjsd]  goedaar- 

dig, goedhartig. 


goodness 111 

goodness   ['gudnis]   goedheid; 

{gracious)!,   goeie   genade; 

knows where, de hemel weet waar; 

thank  — I,  goddank;  jar  — '  sake, 

cm godswil. 
goods  [gudz]  goederen, goed o\ wa- 

ren;  /'/ is the ■ — •, je ware. 
goodwill E'gud'wil] welwillendheid; 

klandizie,  clientele. 
goody  E'gudi]  bonbon;  a]  sullig; 

zoetsappig. 
goose  [gu:s]  gans. 
gooseberry ['guzbari] kruisbes. 
gorge  [goidj]  strot,  keel;  bergengte; 

vt opslokken, inslikken; volstoppen. 
gorgeous  ['gDids^s]  prachtig,  koste- 

lijk. 
gorse  [gD:s]  brem. 
gospel  ['gDspsl]  evangelic o. 
gossamer  ['gDsama]   herfstdraad, 

-draden;  a] ragfijn. 
gossip ['gDsip]  babbelaar(ster); buur- 

praatje a, gepraat o, gebabbel o\ vi 

babbelen,  kletsen. 
got  [gpt]  V.T.  &  V.D.  van get. 
gout  [gaut]  jicht. 
gouty  t'gauti]  jichtig. 
govern  ['gAvan]  regeren,  besturen, 

leiden, beheersen. 
governance  ['gAvsnsns]  bestuur o, 

leiding. 
governess  ['gAvanis]  gouverneurs- 

vrouw; bestuurster; gouvernante. 
government  ['gAvanmant]  bestuur  o, 

regering;  leiding;  gouvernement  a. 
governor  ['gAvana]  landvoogd,  gou- 

verneur; bestuurder; directeur; ouwe 

beer,  baas,  chef. 
gown [gaun] japon, kleed o; tabberd, 

toga. 
grab [grseb] greep, vangst, buit; 7nake 

a ■ — ■ at, grijpen naar; vi ■ — at, grij- 

pen  naar; vt pakken. 
grace  [greis]  genade,  gunst,  beval- 

ligheid, gratie;  respijt  o,  uitstel  o\ 

tafelgebed  o;  good  ■ — s,  gunst;  he 

had the ■ — ' to..., was zo fatsoenlijk 

(beleefd) om...; with a bad — , met 

tegenzin,  niet  van  harte;  with  a 


grand duchess 


good — ', graag, van harte; met fat- 
soen; vt (ver)sieren, opluisteren; 
vereren;  begunstigen. 

graceful t'greisful] bevallig, gracieus. 

graceless ['greislis] snood; onbevallig. 

gracious ['greijas] genadig; gunstig; 
minzaam; good — .', '~-' me!, goeie 
genade! 

grade [greid] graad, rang, trap; kwa- 
liteit; vt graderen, rangschikken, 
sorteren. 

gradual ['grasdjual] trapsgewijze op- 
klimmend &,  geleidelijk. 

graduate ['graedjueit] in graden ver- 
delen; graderen; promoveren; (ge- 
leidelijk) overgaan (in, into); ['grse- 
djuit]  gegradueerde. 

graduation [graedju'eijan] promotie; 
gradering. 

graft [gra:ft] ent; vt enten. 

Grail  [greil]  graal. 

grain [grein] graan o, koren o; 
(graan)korrel; grein (tje) o\ kor- 
reling, kern; draad; against the — , 
tegen de draad; ;/ goes against the 
■ — • with me, het staat me tegen, stuit 
me tegen de borst; vt korrelen; 
grein(er)en;  nerven,  aderen. 

grammar ['grsema] spraakkunst, -leer, 
grammatica; — school, gymnasium 
o. 

grammatical [gra'majtikal] gramma- 
ticaal. 

gramme  [grsm]  gram o. 

gramophone ['graemafoun] grammo- 
foon. 

granary  ['graenari]  korenschuur. 

grand [grsend] vleugel [piano]; a] 
groot, groots; voornaam, edel, prach- 
tig- 

grandam ['grasndsem] grootje o. 

grand-aunt  ['graenda:nt]  oudtante. 

grandchild  ['graen(d)tjaild]  klein- 
kind o. 

grand-dad  ['graenddasd]  opa. 

grand-daughter ['graenddD:ta] klein- 
dochter. 

grand duchess ['grasnd'dAtJis] groot 
hertogin. 


grand duke 1 1 2 


grand duke ['grasnd'djuik] groother- 
tog. 

grandfather ['grcen(d)fa:33] groot- 
vader;  — 's clock, staande klok. 

grandiloquence  [grjen'dibkwsns] 
bombast;  grootspraak. 

grandmother ['gr8en(d)mA33] groot- 
moeder. 

grand-nephew ['graendnevju:] achter- 
neef. 

grand-niece  ['graendnirs]  achternicht. 

grandson  ['gr£en(d)sAn]  kleinzoon. 

grand-uncle  ['grsndArjkl] oudoom. 

granite  ['grsenit]  graniet o. 

grannie, granny  ['grseni]  grootje o. 

grant [gra:nt] schenking, concessie, 
bijdrage, subsidie; vt vergunnen, 
toestaan, inwilligen, verlenen, schen- 
ken; toegeven, toestemmen; God — 
;'/, God gave het!; take for ■ — ed, 
(als  vanzelfsprekend)  aannemen. 

granular  ['grsenjub]  korrelig. 

granulate  ['grsenjuleit]  korrelen. 

grape  [greip]   druif. 

grape-fruit  ['greipfru:t]  pompelmoes. 

grape-shot  ['greippt]  schroot o. 

graphic  ['grasfik]  grafisch. 

grapnel  ['grx-pnsl]  dreg(ge). 

grapple ['grspl] enteren; aanklampen; 
omklemmen, beetpakken; • — • with, 
worstelen  met. 

grasp [gra:sp] greep, bereik o\ macht; 
houvast o\ bevattingsvermogen o\ vt 
aan-, vastgrijpen, beetpakken, (om)- 
vatten, begrijpen; omklemmen, vast- 
houden. 

grasping  ['grarspirj]  inhalig. 

grass  [gra:s]  gras o. 

grasshopper  ['graishspa]  sprinkhaan. 

grass-plot  ['gra:spbt]  grasperk o. 

grate [greit] traliewerk o; rooster; 
(vuur)haard; vt tralien; wrijven, 
knarsen [op de tanden]; krassen, 
schuren. 

grateful  ['greitful]  dankbaar. 

grater  ['greita]  rasp. 

gratification [graetifi'keijan] bevredi- 
ging; genoegen o, behagen o\ belo- 
ning, gratificatie. 


green 


gratify  ['graetifai]  bevredigen,  vol- 

doen; behagen; belonen; — tng, ook: 

aangenaam,  verheugend. 
gratis  ['greitis]  gratis,  kosteloos. 
gratitude  ['grastitju:d]  dankbaarheid. 
gratuitous  [gra'tjuritas]  gratis, koste- 
loos; ongemotiveerd, ongegrond; no- 

deloos. 
gratuity  [gra'tjuiiti]  gift;  fooi;  gra- 
tificatie. 
grave [greiv] graf o; a] deftig, stem- 

mig, statig, plechtig, ernstig. 
grave-digger  ['greivdiga]  doodgraver. 
gravel ['gr£ev3l] kiezel o & in, kiezel- 

zand o, grind o\ vt begrinden. 
graveyard  ['greivja:d]  kerkhof o. 
gravitation  [grasvi'teijan]  zwaarte- 

kracht. 
gravity  ['graeviti]  gewicht o\ gewich- 

tigheid;  deftigheid,  ernst;  zwaarte, 

zwaartekracht;  spec/fic  '-~,  soorte- 

lijk gewicht o. 
gravy  ['greivi] vleesnat o, jus. 
gray  [grei]  zie grey. 
graze [greiz]  (laten) grazen, weiden; 

schaven;  schampen;  rakelings voor- 

bijgaan,  even aanraken. 
grazier  ['greizis]  vetu'cider. 
grease  [gri:s]  vet o,  smeer  o &  m\ 

[gri:z]   rt  smeren,  in-,  besmeren; 

(in)vetten;  de  handen  smeren. 
greasy  ['gri:zi]  smerig,  vettig. 
great  [greit]  groot;  heerlijk,  leak, 
greatcoat  ['greit'kout]  overjas. 
great-grandfather  ['greit'grasn(d)- 

fa:33]  overgrootvader. 
great-grandson  ['greit'grasn(d)sAn] 

achterkleinzoon. 
greatly  ['greitii] grotelijks; zeer. 
greatness  ['greitnis] grootte, groot- 

heid. 
Greece  [gri:s]  Griekenland o. 
greed  [gri:d], greediness  ['gri:dinis] 

hebzucht,  begerigheid,  gretigheid, 

gulzigheid. 
greedy  ['gri:di]  hebzuchtig,  begerig 

(naar, of), gretig, gulzig. 
Greek  [gri:k]  Griek;  aj  Grieks. 
green  [griin]  groen,  onrijp,  nieuw, 


greenery 


113 


around 


vers,  fris;  '—  stuff  {food,   meat), 

groenten; the — , het grasveld; het 

dorpsplein;  — s,  groente(n). 
greenery  ['griinsri]  oranjerie,  serre. 
greengage  ['griin'geids]  reine-claude. 
greengrocer ['griingrousa] groen(te)- 

boer. 
greenhorn ['gri:nhD:n]  groen, sul. 
greenhouse  ['gri:nhaus]  oranjerie, 

serre. 
Greenland  ['gri inland]  Greenland o. 
greet  [gri:t]  begroeten, groeten. 
greeting  ['griitit]]  begroeting, greet. 
gregarious  [gri'gearias]  in  groepen 

levend  [v. dieren]. 
grenade  [gri'neid]  (hand)granaat. 
grenadier  [grena'dia]  grenadier. 
grew  [gru:]  V.T. van grow. 
grey  [grei]  grijs, grauw. 
greybeard  ['greibisd]  grijsaard. 
greyhound  L'greihaund]  windhond. 
grid [grid] rooster;  (hoogspannings)- 

net o; centrale (elektriciteits-, gas)- 

veorziening. 
gridiron  ['gridaian]  (braad) rooster. 
grief  [gri:f]   dreefheid,  smart;  ver- 

driet, leed o, kemmer; come to -~', 

een engeluk krijgeo; een val deen; 

de nek breken, mislukken, stranden, 

schipbreuk lijden. 
grievance ['gri;v3ns] grief. 
grieve  [gri;v]  bedroeven,  verdrieten, 

leed  (aan)doen;  betreuren;  treuren 

(over,  at,  over). 
grievous  ['grirvas]  zwaar,  drukkend, 

pijnlijk,  smartelijk,  bitter,  deerlijk, 

jammerlijk. 
grill  [gril]  rooster;  geroosterd  vices 

o; vt reesteren, braden;  ■ — ing hot, 

smoorheet. 
grille  [gril]  traliewerk o, -hek o. 
grim  [grim]  grimmig, bars; bar, 

streng,  hard,  verschrikkelijk;  fel, 

verwoed,  verbeten,  woest. 
grimace  [gri'meis]  grimas, grijns. 
grime  [graim]  vuil o, reet o. 
grimy  ['graimi]  vuil,  smerig. 
grin  [grin]  grijns,  grijnslach;  vi 

grijnzen, grinniken. 

Eng. Zakwrdbk. 11 


grind [graind] malen, fijn wrijven; 
(af)slijpen; draaien [orgel]; drillen 
[jengens]; zich afbeulen, ploeteren, 
blokken; knarsen; — one's teeth, 
tandenknarsen. 

grinder  ['grainda]  kies, maaltand; 
slijper. 

grindstone  ['graindstoun]  slijpsteen. 

grip [grip] greep, heuvast o, vat; 
come to — s, handgemeen worden; 
vt (vast)grijpen, beetpakken; fig 
pakken, boeien. 

grisly ['grizli]  akelig, griezelig. 

gristle ['grisi] kraakbeen o. 

grit [grit] steengruis o\ zand- of bik- 
steen o &. tn; fig energie, fut; -~j, 
grutten;  vt wrijven;  knarsen  (op). 

gritty  ['griti]  zandig, korrelig; fig 
flink. 

grizzled  ['grizld]  grijs, grauw. 

grizzly  ['grizli]  grijs (achtig). 

groan [groun] gesteun o, gekreun o\ 
vi ste(u)nen,  kreunen,  kermen. 

groats  [grouts]  grutten. 

grocer  ['grousa]  kruidenier. 

grocery ['grousari] kruidenierswaren; 
kruidenierswinkel. 

groin  [grDin]  lies. 

groom [gru:m] stalknecht; rijknecht; 
(livrei)bediende; kamerheer; bruide- 
gom;  vt verzergen  [v. uiterlijk]. 

groove [gru:v] groef, sponning; gleuf; 
fig  sleur;  vt  groeven. 

grope [group]  (tastend)  zoeken, 
(rond)tasten  (naar,  for,  after). 

gross [grous] gres o; aj dik, groot, 
grof,  ruw;  schremelijk,  erg;  brute. 

grotesque [greu'tesk] gretesk, petsier- 
lijk. 

grotto  ['grDtou] grot. 

ground [graund] grend; bodem; ter- 
rein a; ■ — s, grendsop o, (koffie)- 
dik o\ aanleg, plantsoen o, park o\ 
change {shift) one's — , van stand- 
punt (positie) veranderen; gain ^~-, 
veld winnen, vorderen; lose — , ter- 
rein verliezen; on the — of..., op 
grond van; on the — {s) that..., op 
grend van het feit, dat...; vt gron- 

8 


groundfloor 114 


den;  grondvesten;  gronderen;  well 

— ed, gegrond; goed onderlegd  (in, 

in); vi aan de grond lopen,  stran- 

den;  V.T.  &  V.D.  van  grind;  -— 

glass, matglas o. 
groundfloor  ['graund'fb:]  heneden- 

verdieping. 
ground-plan  ['graundplsn]  platte- 

grond. 
group  [gru:p]  groep;  vt groeperen. 
grouping  ['gru.pir)]   groepering. 
grouse  [graus]  korhoen  o,  korhoen- 

ders. 
grove  [grouv]  bosje  o. 
grovel E'grDvl] kruipen, zich in 't stof 

vernederen. 
grow  [grou] groeien; toenemen; wor- 

den;  laten  groeien  (staan),  (ver)- 

bouwen,  kweken,  telen;   — -   upon 

one, vat krijgen op; zich opdringen 

[v. gedachte]. 
grower  ['grous]  verbouwer,  kweker. 
growl  [graul]  grauw,  snauw, geknor 

0, gebrom  o;  vi snauwen, knorren, 

grommen,  brommen. 
grown  [groun]  V.D.  v.  grow;  be- 

groeid;  volwassen;  greet. 
grown-up  ['groun'Ap]  volwassen. 
growth  [grouO]  groei; toeneming, 

vermeerdering; gewas o, produkt o; 

gezwel 0. 
grub [grAb] larve, made; eten o, kest; 

vi graven;  pioeteren. 
grubby ['giAbi] vol maden; vuil, vies. 
grudge   [grAds]   wrok;   bear   (owe) 

one  a  ■ — ■,  have  a  ■ — '  against  one, 

(een)   wrek   koesteren  jegens;  rt 

misgunnen, niet gunnen; he — s no 

labour, geen arbeid is hem te veel. 
grudgingly  ['grAd3ir|li]  met tegenzin, 

ongaarne. 
gruel  ['grual]  dunne pap,  brij. 
gruesome  ['gru:s3m]  ijselijk,  grieze- 

lig,  ijzingwekkend,  afschuwelijk. 
gruff  [grAf]  nors,  bars,  gref. 
grumble  ['grAmbl]  morren,  knorren; 

brommen; rommelen. 
grumpy ['grAmpi] brombeer; aj brom- 

merig. 


gu.nca-pig 

Grundy  ['grAndiJ  Mrs  — ,  de  boze, 

kwaadsprekende wereld. 
grunt  [grAnt]  knorren  [v.  varken]. 
guarantee  [gasrsn'ti:]  (waar)borg, 

garantie;  vt  waarborgen,  garande- 

ren; vrijwaren. 
guard  [ga:d]  wacht,  hoede,  beschut- 

ting,  dekking;  bescherming,  bewa- 

king; bewaker, wachter; garde; cen- 

ducteur; vt (be)heeden, beschermen; 

bewaken;  vi zich  hoeden, eppassen 

(voor, against). 
guarded  ['ga:did]  voorzichtig,  gere- 

serveerd. 
guardian ['gaidjan] voogd; bewaarder, 

bewaker;  curator,  opziener;  —  an- 
gel,  bescherm.engek 
guardianship  ['ga:dj3njip]  voogdij, 

bewaking, hoede. 
guess  [ges]  gissing;  give a  ~-  {at), 

raden  (naar); by — , op de gis; vi 

raden,  gissen;  denken;  vermoeden. 
guest  [gest]  gast,  lege;  introduce; 

paying ■—-, betalend loge. 
guest-house  ['gesthaus]  tehuis o, 

pension o. 
guest-room ['gestrum] logeerkamer. 
guidance  ['gaidans]  leiding; geleide 

o; voorlichting. 
guide  [gaid]  leidsman,  (ge)leider, 

gids; vt (ge)leiden,  (be)sturen. 
guide-book  ['gaidbuk]  gids. 
guide-dog  ['gaiddog]  geleidehond. 
guide-post ['gaidpoust] weg\\'ijzer. 
guild  [gild]  gilde o & v. 
guilder  ['gilds]  gulden. 
guile  [gail]  (arg)list,  valsheid. 
guileful  ['gailful]  arglistig,  vals. 
guileless ['gaillis]  argeloos. 
guillotine  [gib'tiin]  guillotine;  — 

window,  schuilraam  o;  vt  guilioti- 

neren. 
guilt  [gilt]  schuld;  misdaad. 
guiltless  ['giltlis]  onschuldig. 
guilty  ['gilti]  schuldig  (aan,  of); 

misdadig;  schuldbewust. 
guinea  ['gini]  gienje  (21  shilling). 
guinea-pig  ['ginipig]  Guinees  bigge- 

tje o, marmetje o; fig preefkonijn o. 


guise 


115 


half 


guise Lgaiz] gedaante; uiterlijk o, 
voorkomen o, schijn; in {under) the 
— oj, bij wijze (onder de schijn) 
van,  als. 

guitar  [gi'ta:]  gitaar. 

gulf  [gAlf]  golf,  (draai)ko]k,  zee- 
boezem;  jig afgrond,  klove. 

gull [gAl] (zee)meeuw; jig onnozele; 
vt voor 't lapje houden. 

gullet  ['gAlit]  slokdarm,  keel. 

gullibility  [gAli'biliti]  lichtgelovig- 
heid, onnozelheid. 

gullible ['gAlibl] lichtgelovig, onnozel. 

gully  ['gAli]  goot;  geul;  ravijn  o. 

gulp [gAlp] siok; at a (one) ■ — ^, in 
een siok (teug); vt inslikken; ~ 
down,  slikken,  inslokken. 

gum [gAm] gom m of o\ — s, tand- 
vlees o; vt gommen. 

gun [gAn] geweer o\ kanon o; revol- 
ver; (saluut)schot o; jager; stand 
(stick) to one's ■ — s, op zijn post 
blijven, standhouden; voet bij stuk 
houden. 

gunboat  ['gAnbout]  kanonneerboot. 


gun-carriage ['gAnkseridsl  affuit. 
gun-cotton  ['gAnkstn]  schietkatoen  o 

& m. 
gunner ['gAna] kanonnier; schutter. 
gunpowder ['gAnpauds]  (bus)kruito. 
gush  [gAj]  stroom,  uitstorting,  uit- 

barsting;  vi  gutsen,   (uit)stromen; 

jig  dwepen. 
gust  [gASt]  vlaag;  windvlaag. 
gusto  ['gAstou]  smaak, genot o\  ani- 

mo. 
gut [gAt] darm; — s, buik; jig fut, lef 

o Si m\ vt uithalen; leeghalen, plun- 

deren;  uitbranden. 
gutter  ['gAts]  goot,  groef. 
gutter-snipe ['gAtssnaip] straatjongen. 
guttural  CgAtarsl]  keelklank. 
guy [gai]  vogelverschrikker; kerel. 
guzzle  E'gAzl]  brassen;  schrokken. 
gymnasium  [dsim'neizjsm]  gymnas- 

tiekzaal;  [buiten Engeland] gymna- 
sium 0. 
gymnastic [dsim'nsestik]  gymnastisch, 

gymnastiek-;  ' — s, gymnastiek. 


H 


h  [eitj]  (de letter)  h. 

habit ['habit] gewoonte, aanwensel o; 

(rij)kleed  o\  dracht. 
habitation  [haebi'teijsn]  woning, 

woonplaats. 
habitual  [ha'bitjusl]  gewoon. 
habitually  [hs'bitjuali]  gewoonlijk. 
habituate  [ha'bitjueit]  (ge)wennen. 
habitude  ['heebitjuid]  gewoonte, heb- 

belijkheid. 
hackle  ['hzekl]  (vlas)hekel;  vt heke- 

len;  stukhakken, verminken. 
hackney  ['hskni]  rij-,  huurpaard  o; 

huurrijtuig o\ aj huur-; '--'ed: afge- 


had  [had]  V.T.  &  V.D.  v.  have. 
haddock  ['haedak]  schelvis. 
haft  [hasft]  heft o, handvat  o. 
hag  [haeg]  heks,  toverkol. 


haggard  ['hasgad]  wild,  verwilderd. 
haggle  ['haegl]  kibbelen,  (af)dingen. 
Hague (The)  [Sa 'heig]  Den Haag. 
hail  [heil]  hagel;  heil!;  out  oj 

(within) — , niet te (te) beroepen; 

vi  hagelen;  —  jrom,  vandaan  ko- 

men;  vt aanroepen;  begroeten. 
hailstorm  ['heilstaim]  hagelbui. 
hair  [h£a]  haar o. 
hairbreadth  ['heabred9]  haarbreed o. 
hairdo  ['headu:]  kapsel  o. 
hairdresser ['headresa]  kapper. 
hairpin  ['heapin]  haarspeld. 
hair-splitting  ['heasplitii]]  haarklove- 

rij. 
hairy  ['heari]  harig,  behaard;  haren. 
hale  [heil]  fris, gezond,  flink. 
half   [ha:f]   helft;   ~  past   (jive), 

half (zes); aj half; not — .', en of!; 


half-caste 


116 


hang 


not ^~-'  had,  nog zo kwaad  niet. 

half-caste  ['ha:fka:st]  halfbloed. 

half-hearted ['ha:f' ha;tid] lauw, half- 
slachtig, weifelend. 

half-pay  ['ha;f'pei]  non-activiteits- 
traktement o, wachtgeld o. 

halfpenny  ['heipsni]  halve stuiver. 

half-time ['ha:f' taim] rust; aj voor de 
halve tijd. 

halfway  ['ha:f'wei]  halverwege, 

halibut  E'haelibAt]  heilbot. 

hall  [hD:l]  hal; vestibule;  zaal. 

hall-mark ['hDiI'maik] stempel o Scm. 

hallow  ['haelou]  heiligen, wijden. 

hall-porter  ['hD:lp3:t3]  portier. 

hall-stand  ['hDiIstaend]  gangkapstok. 

hallucination [h3l(j)u:si'neij3n] hal- 
lucinatie,  zinsbegoocheling. 

halt [h3:lt] halte, stilstand; halt!; 
kreupelheid; vi halt houden, stil- 
staan; mank, kreupel lopen; fig 
weifelen; mank gaan; '~ between 
two opinions, op twee gedachten 
hinken; vt halt laten houden, tot 
staan brengen. 

halter  ['hDilts]  halster,  strop. 

halt sign  ['h3:ltsain]  stopbord o. 

halve  [ha:v]  halveren. 

ham  [haem]  dij;  ham. 

hamlet  ['hsmlit]  gehucht o. 

hammer ['hsma] hamer; throwing the 
•~-,  kogelslingeren  o;  vi  hameren. 

hammock  ['haemak] hangmat. 

hamper ['hasmpa] pakmand; sluitkorf; 
vt bemoeilijken, belemmeren, ver- 
strikken. 

hamster  ['hzemsta]  hamster. 

hand [haend] hand; wijzer [v. uur- 
werk]; arbeider, man; be a bad 
{poor) ■ — ■ {not much of a — ) at, 
slecht zijn in, geen bolleboos zijn 
in; he is a new ■ — ', een nieuweling, 
beginner; he is an old —-, hij is 
een oudgediende; — s off!, afblij- 
ven!; — s tip!, handen omiioog!; be 
a t — , bij de hand zijn, in de buurt 
zijn; op handen zijn; from — to 
mouth, van de hand in de tand; be 
o n   — ,  aanwezig  zijn,  voorradig 


zijn; on all ■ — s, van alle kanten; 
on the other — , van de andere 
kant; — over fist, — over — , 
hand over hand; steeds veldwinnen- 
de; vlug; come t o ~-, in handen 
vallen; zijn bestemming bereiken [v. 
brieven]; no... to ■-~, geen... bij de 
hand; with all -^j (on board), 
met man en muis; vt aan-, over- 
reiken, ter hand stellen, overhandi- 
gen, afgeven; — down, aangeven; 
overleveren; ■ — ■ /' n, inleveren, aan- 
bieden, afgeven; ■ — • out, uitdelen; 
■ — over, in-, afleveren, overhan- 
digen; fig overmaken, -leveren, -dra- 
gen; — ■ r 0 II n d, ronddelen, rond- 
dienen. 

handbag  ['hasndbaeg]  handtas. 

handbill  ['hsendbil]  strooibiljet  o. 

handcuff  ['hsndkAf]  handboei;  vt 
boeien. 

handicap ['hsendiksep] handicap; fig 
hindernis; nadeel o\ vt handicappen; 
fig in minder gunstige positie bren- 
gen, belemmeren. 

handicraft ['hsendikraift] handwerk o. 

handkerchief  ['hcegkatjif]  zakdoek. 

handle ['hcendl] handvat o, hengsel o, 
(hand)greep, kruk, zwengel; (deur)- 
knop; vt betasten; hanteren; aan- 
pakken; behandelen; omgaan met; 
bedienen [geschut]. 

handle-bar  ['hsndlba:]  stuur o  [v. 
fiets]. 

hand-made ['hsendmeid] uit (met) de 
hand gemaakt, handwerk-. 

handshake  ['hfendjeik]  handdruk. 

handsome  ['haenssm]  mooi,  fraai, 
knap, royaal, mild; aardig, flink. 

handwriting ['hsendraitirj] handschrift 

0. 

handy ['hsendi] handig; van pas; bij 
de hand. 

handy-man  ['haendim^n]  duivelstoe- 
jager, hulp. 

hang [haerj] (op)hangen, behangen; 
laten hangen; — fire, fig niet op- 
schieten; geen opgang maken; ^^ 
;'/.',  drommels!;  —  on,  aanhangen. 


hangar 117 


harrow 


vasthangen; volhouden. 

hangar  ['h^gga:]  (vliegtuig)loods. 

hangdog ['haerjdDg] • — look, gluipe- 
rige blik, boeventronie. 

hanging ['h£er)ii]] ophanging, hangen 
o\ '-~'S, draperie(en); behang(sel) 
o\ aj (af)hangend, hang-; a — af- 
fair {matter), een halsmisdaad. 

hangman  ['hasrjman]  beuL 

hanker ['hsrjks] (vurig) verlangen, 
hunkeren  (naar, for, after). 

hanky-panky ['hierjki'paerjki]  hocus- 
pocus. 

hansom (cab) ['hasnsam Ckaeb)] han- 
som  [tweewielig  huurrijtuig]. 

haphazard [hsp'harzad] bloot toeval 
o\ at {by) — , op goed geluk; aj 
op de bof & ondernomen, (in 't 
wild)  gewaagd. 

hapless  ['hseplis]  ongelukkig. 

happen ['hsepn] (toevallig, vanzelf) 
gebeuren, voorvallen; — on {up- 
on), toevallig ontmoeten; 1 ■ — ed to 
see him, toevallig zag ik hem; as 
it — s, as it — ed, juist. 

happenings  ['hspnigz]  gebeurtenis- 
sen. 

happiness  ['hcepinis]  geluk  o,  blij- 
heid, tevredenheid. 

happy ['haspi] gelukkig, blij, tevreden. 

happy-go-lucky E'haepigou'lAki] zorge- 
loos,  lukraak  (uitgevoerd). 

harangue [hs'rser]] aanspraak; (hefti- 
ge)  toespraak;  vt toespreken. 

harass  ['haerss]  kwellen,  teisteren; 
afmatten;  bestoken. 

harbour ['haibs] haven; vt herber- 
gen;  koesteren  [gedachten]. 

hard [ha:d] hard, zwaar, moeilijk; 
hardvochtig, streng; -^ cash, klin- 
kende munt; --^ labour, tuchthuis- 
straf; '--' names, scheldwoorden; — 
of hearing, hardhorig; look — at, 
strak aankijken; ■ — ■ on {upon), 
vlak bij (op); hard (streng) voor; 
■ — ■ u p, slecht bij kas; verlegen (om, 
for). 

harden  ['ha:dn]  harden,  hard  (ge- 
voelloos)  maken,  verharden. 


hardened  ['ha:dnd]  verstokt. 
hard-hearted  ['ha:d'ha:tid]  hardvoch- 
tig. 
hardihood  ['ha:dihud]  onversaagd- 

heid,  koenheid;  onbeschaamdheid. 
hardly  ['ha:dli]  nauwelijks,  ternau- 

wernood,  bijna  niet;  moeilijk;  — 

ever, bijna nooit;  —  ...when  {be- 
fore), nauwelijks...  of. 
hardship  ['ha:d,fip]  moeilijkheid, on- 

gemak  o,  onbillijkheid;  ontbering. 
hardware  ['ha:dw83]  ijzerwaren. 
hard-wearing  ['hatd'wEarir)]  sterk, 

niet gauw slijtend. 
hardy ['ha:di] gehard; stout(moedig), 

koen;  flink. 
hare  [hea]  haas. 
hare-brained  ['heabreind]  onnaden- 

kend. 
haricot ['hasrikou] snijboon. 
hark [ha:k] luisteren; ■— - back, terug- 

gaan,  terugkomen  (op,  to). 
harlequin  ['hatlikwin]  harlekijn. 
harm  [harm]  kwaad  o,  schade;  na- 

deel o, letsel o; be out of -^'j way, 

geborgen zijn; vt kwaad doen, scha- 

den,  benadelen. 
harmful  ['harmful]  nadelig,  schade- 

lijk. 
harmless  ['haimlis]  onschadelijk;  ar- 

geloos,  onschuldig. 
harmonic  [ha:'mDnik]  harmonisch. 
harmonious  [ha:'mounJ9s]  harmoni- 

erend,  overeenstemmend,  wellui- 

dend;  eendrachtig. 
harmonize  ['haimanaiz]  harmonieren, 

overeenstemmen; in overeenstem- 

ming brengen. 
harmony  ['haimani]  harmonic,  over- 

eenstemming,  eensgezindheid. 
harness  ['ha:nis]  harnas o;  (paarde)- 

tuig o; gareel o; vt harnassen; (op)- 

tuigen, aanspannen; fig aanwenden, 

gebruiken  (voor, to). 
harp [ha:p] harp; vi op de harp spe- 

len;  -^^  on the same string, er tel- 

kens op  terugkomen. 
harpoon  [ha:'pu:n]  harpoen. 
harrow  ['hjerou]  eg(ge);  vt  eggen; 


harry 118 

pijnigen,  folteren. 
harry  ['hasri]  vervolgen,  kwellen, 

teisteren, plunderen, afstropen. 
harsh  [ha:J]  hard, scherp, grof, ruw, 

wrang,  stroef;  streng. 
hart  [ha:t]  hert o. 
harvest   ['ha:vist]   oogst;   vt   (in)- 

oogsten,  in-,  opzamelen. 
harvester  ['haivista]  oogster. 
has  [haez]  3de  pers.  enk.  v.  have. 
hash  [haej]  hachee m & o\ fig men- 

gelmoes o Sc v,  (rommel)zootje o; 

vt '~- {up), (fijn) hakken. 
haste  [heist]  haast,  spoed;  more  — 

less speed, haastige spoed is zelden 


head-gear 


hasten ['heisn] zich haasten (spoe- 
den); verhaasten, bespoedigen. 

hasty C'heisti] haastig; gehaast, over- 
ijld;  driftig. 

hat  [hst]  hoed. 

hatch [haetj] broedsel o\ luik o\ vt 
uitbroeden;  arceren. 

hatchet  ['hastjitj  bijl. 

hate [heit] haten, het land (een he- 
kel)  hebben aan. 

hateful  ['heitful]  hatelijk;  gehaat; 
akelig. 

hat-rack  ['hstrEk]  kapstok. 

hatred  ['heitrid]  haat. 

haugthy  ['h3;ti]  hoogmoedig,  hoog- 
hartig,  trots;  uit  de  hoogte. 

haul [h3:l] trek, haal; vangst; Vifinst; 
buit; vt trekken, slepen; vervoeren; 
halen. 

haunch [hD:n(t)J] heup [v. dier], 
lendestuk  o\  bout;  dij. 

haunt [hD:nt] verblijfplaats, verzamel- 
plaats [v. dieren]; schuilplaats, le- 
ger o\ vt bezoeken, (rond)waren in, 
om, bij; (steeds) vervolgen, kwellen 
[gedachten]; • — ed house, spookhuis 
o. 

have [haev] hebben; beetnemen; laten; 
/ will — a suit made, laten ma- 
ken; what will you ^^ me do?, dat 
ik doen zal?; let him — it, hem 
er van langs geven; there you ■ — - 
7ne,  daar kan ik gecn antwoord op 


geven. 

haven ['heivn] haven; toevluchtsoord 
o, 

havoc E'haevsk] verwoesting; make ■ — ■ 
oj, vreselijk huishouden met; ver- 
woesten. 

hawk [hD:k] havik; vt (rond)venten 
(ook: — about'); jig uitstrooien, 
verspreiden. 

hawker  ['h3:ka]  venter,  marskramer. 

hawthorn  ['h3:6D:n]  hagedoorn. 

hay [hei] hooi o; make — , hooien, 
make — while the sun shines, het 
ijzcr smeden als het heet is. 

hayrick ['heirik], haystack ['heistiek] 
hooiberg. 

hazard ['haezsd] toeval o\ risico o, ge- 
vaar o; kans; vt wagen. 

hazardous  ['hcezsdss]  gewaagd. 

haze  [heiz]  damp, nevel, waas o. 

hazel ['heizl] hazelaar; als a] licht- 
bruin;  — -nut, hazelnoot. 

hazy E'heizi] dampig, wazig, nevelig; 
jig beneveld; vaag. 

he  [hi:]  hij. 

head [hed] (opper)hoofd o; kop; 
kruin, top, spits; gewei o; hoofd- 
einde o\ stuk o, stuks [vee]; ■ — ■ 
over heels, hals over kop; I can 
make neither ^^ nor tail oj it, ik 
kan er geen touw aan vastknopen; 
keep your — , houd u kalm, verlies 
't hoofd niet; it has turned his ■ — ^, 
't heeft hem het hoofd op hoi ge- 
bracht; — j o r e 7n o s t, voorover; 
o j j his — , niet wel bij 't hoofd, 
gek; 0 n that ■ — , op dat punt, te 
dien aanzien; bring the afjair t o 
this — , tot dit resultaat; het zo ver 
laten komen; vt aan het hoofd staan 
van; aanvoeren; toppen [bomen]; 
koppen [voetbal]; an article '-^ed 
..., met het opschrift...; — jor 
{towards), aansturen op, gaan naar; 
• — ■ o j j, opvangen, de pas afsnijden. 

headache  ['hedeik]  hoofdpijn. 

head-dress ['heddres] kapsel o\ hoofd- 
tooi. 

head-gear  ['hedgia]  hoofddeksel o. 


heading 


119 


hedge 


heading  ['hedir)]  hoofd  o,  titel,  op- 

schrift o\ rubriek. 
headland  ['hedbnd]  voorgebergte  o. 
head-light  ['hedlait]  koplicht o. 
head-line  ['hedlain]  kop  [als  op- 

schrift]. 
headlong  ['hedbrj]  met  het  hoofd 

vooruit,  hals  over  kop;  dol,  blin- 

delings;  onstuimig,  roekeloos. 
head-master  ['hed'maista]  hoofd  o 

van school; directeur; rector. 
headphone (s)  ['hedfoun(z)]  kop- 

telefoon. 
headquarters   ['hed'kw3:t32]  hoofd- 

kwartier o\  hoofdkantoor o. 
headstrong ['hedstrsr)]  koppig, eigen- 

zinnig. 
headway ['hedwei] vaart, gang; make 

■ — ■,  opschieten,  vooruitkomen;  zich 

uitbreiden. 
head wind  ['hedwind]  tegenwind. 
heady  ['hedi]  koppig;  onbesuisd. 
heal  [hi;l]  helen,  genezen. 
health  [helO]  gezondheid,  welzijn o\ 

in  {good)  — , gezond. 
healthful  ['helOful]  gezond. 
healthiness  ['heI9inis]  gezondheid. 
healthy  ['helOi]  gezond. 
heap [hi:p] hoop, stapel; vt ophopen; 

'—'...  upon,  ■ — '  with...,  overladen 

met... 
hear  [hia]  horen,  luisteren  (naar); 

verhoren, overhoren; vernemen. 
heard  [hsid]  V.T. & V.D.  v.  hear. 
hearer  ['hiara]  (toe)hoorder. 
hearing ['hiarir)] gehoor o\ verhoor o. 
hearsay  C'hiasei]  by  {from,  on)  — , 

van lioren  zeggen. 
hearse  [hais]  lijkwagen. 
heart  [ha:t]  hart  o\  kern,  binnenste 

o;  -—s,  harten  [in  't  kaartspel]; 

lose — , de moed verliezen; take '~ 

{of grace), moed vatten; at ■-^, in 

zijn  hart;  in  de  grond  (van  zijn 

hart);  get  {know,  learn)  by  — , 

van buiten; lay t o ^~-', iets ter har- 

te nemen; zich iets aantrekken; take 

it  {heavily)  to — , zich iets  (erg) 

aantrekken. 


heartache ['haiteik] hartzeer o, harte- 

leed o. 
heart-breaking  ['hattbreikir)]  hartver- 

scheurend. 
hearten  ['ha:tn]  bemoedigen. 
heart failure  ['haitfeilja]  hartverlam- 

ming. 
heartfelt  ['ha:tfelt]  diepgevoeld, op- 

recht,  innig. 
hearth  [ha: 6]  haard,  haardstede. 
hearth-rug  ['ha:6rAg]  haardkleedje o. 
heartily ['ha:tili] hartelijk, van harte; 

hartgrondig; hartig;  flink. 
heartiness  ['ha:tinis]  hartelijkheid; 

animo. 
heart-rending ['ha:trendir)] hartver- 

scheurend. 
hearty ['ha:ti] hartelijk; hartig; flink; 

hartgrondig. 
heat [hi:t]  hitte, warmte, gloed, vuur 

o;  manche  [in  wedstrijd];  vt heet 

(warm)  maken,  verwarmen, verhit- 

ten;  opwinden. 
heath  [hi:9]  heide. 
heathen  ['hiiSan]  heiden; aj heidens. 
heathenish  ['hiiSaniJ]  heidens. 
heathenism ['hiiSanizm] heidendom o. 
heather  ['heSa]  heidekruid  o. 
heat-wave  ['hi:tweiv]  hittegolf. 
heave  [hi:v]  vt opheffen,  (op)tillen, 

ophalen;  doen  zwellen;  ^^  a sigh, 

een zucht slaken; vi rijzen, zich ver- 

heffen, deinen; zwoegen  [v. borst]; 

(op) zwellen;  kokhalzen. 
heaven  ['hevn]  hemel; by — s!, good 

^^-■s!,  goeie  hemel!;  for  — 's  sake, 

om  's  hemelswil. 
heavenly  ['hevnli]  hemels; hemel-; 

„zalig"  (lekker &). 
heavy  ['hevi]  zwaar,  zwaarmoedig; 

loom;  hevig;   druk   [verkeer];   — 

type, vette letter;  — with, zwanger 

van, bezwangerd met  [geuren &]. 
Hebrew  ['hiibru:]  het Hebreeuws; 

Hebreeer; aj Hebreeuws. 
hectic  ['hektik]  teringachtig,  tering-; 

fig koortsachtig, jachtig, opwindend, 

dol. 
hedge [hed3] heg, haag; vt omheinen, 


hedgehog 


1 20 hereby 


in-, afsluiten; vi zich gedekt houden, 
een slag om de arm houden. 

hedgehog  ['hedshog]  egel. 

hedgerow ['hed3rou]  haag. 

heed [hi:d] opmerkzaamheid, oplet- 
tendheid; pay (no) '—■ to, (niet) 
letten op, zich (niet) bekreunen 
om; take ■^, oppassen, zich in acht 
nemen; vt acht geven (slaan) op, 
letten op. 

heedful ['hi:dful] oplettend; behoed- 
zaam;  be  —  of,  letten op. 

heedless ['hi:dlis] onachtzaam, zorge- 
loos;  —  of, niet lettend op. 

heel [hi:I] hiel, hak; show one's — s 
{a clean pair of -^-J), take to one's 
-~j, het hazepad kiezen; be at the 
— s of, op de hielen zitten; bring to 
-~, doen gehoorzamen, klein krij- 
gen. 

he-goat  ['hi:gout]  bok. 

heifer  ['hefs]  vaars. 

height  [hait]  hoogte,  toppunt  o\ 
hoogste  graad;  lengte. 

heighten ['haitn] verhogen. 

heinous  ['heinss] snood, gruwelijk. 

heir  [es]  erfgenaam. 

heiress  ['earis]  erfgename. 

heirless  ['ealis]  zonder erfgenaam. 

heirloom  ['ealuim]  erfstuk o. 

held [held] V.T. & V.D. v. hold. 

helicopter  ['helikopta]  hefschroef- 
vlicgtuig o. 

hell  [hel]  hel;  the  ■ — ■  of a row 
{noise), een hels kabaal o. 

hellish  ['helij]  hels. 

helm  [helm]  helmstok, roer o. 

helmet ['helmit] helm. 

helmsman  ['helmzman]  roerganger. 

help [help] hulp; there is no — for 
it, er is niets aan te doen; be of 
-~, helpen; vt helpen; / could not 
■ — ■ laughing, ik kon niet nalaten te 
lachen, moest wel lachen; // can't 
be "^ed, er is niets aan te doen; 
— one to the gravy, de jus aan- 
geven, bedienen van. 

helpful ['helpful] behulpzaam, hulp- 
vaardig; bevorderlijk;  nuttig, bruik- 


baar. 
helping  ['helpirj]  portie  [eten]. 
helpless  ['helplis]  hulpeloos;  onbe- 

holpen. 
helter-skelter  ['helt3'skelt3]  holderde- 

bolder,  overhaast. 
helve  [helv]  steel  [v.  bijl]. 
hem  [hem]  zoom;  vt  (om)zomen, 

omringen. 
hemisphere ['hemisfis]  halfrond o, 

halve bol. 
hemlock  ['hembk]  dollekervel. 
hemp  [hemp]  hennep. 
hempen  ['hempsn]  hennepen. 
hen  [hen]  hoen o, hen, kip; wijfje o 

[v. vogels]. 
hence  [hens]  van  nu  af,  van  hier; 

hieruit,  vandaar;  daarom;  a  week 

— ,  over  een  week. 
henceforth  ['hens'fDiO],  — forward 

[-'fDiwad]  van  nu  af,  voortaan. 
henchman  ['hen(t)Jm3n]  bediende, 

volgeling, trawant, handlanger. 
hen-house  ['henhaus]  hoenderhok o. 
henpecked ['henpekt] onder de pan- 

toffel zittend. 
her [ha:] haar. 
herald  ['herald]  heraut;  fig  voorlo- 

per,  (voor)bode;  vt   aankondigen, 

inluiden  (ook;  - — '  in). 
heraldry  ['hersldri]  wapenkunde. 
herb  [hsib]  kruid  o. 
herd [h3:d] kudde; troep; herder, hoe- 

der;  vi  -—^  together,  bijeenkruipen, 

samenscholen; vt bijeendrijven; hoe- 
den. 
herdsman  ['hsidzman]  veehoeder. 
here  [his] hier, alhier; it's neither — ■ 

nor there, het heeft er niets mee te 

maken;  het  doet  er  niet  toe;  dat 

raakt kant noch wal;  ^~-' s to you!, 

(op  je)  gezondheid!;  —  you  are, 

alstublieft;  —  goes,  vooruit!,  daar 

gaat ie! 
hereabout(s)  ['hisrabautfs)]  hierom- 

trent, hier in de buurt. 
hereafter  [hia'raifta]  hierna;  the — , 

het hiernamaals. 
hereby  ['hia'bai]  hierbij;  hierdoor. 


hereditary 121 

hereditary [hi'reditari]  (over)erfelijk, 

overgeerfd,  erf-. 
heredity [hi'rediti] erfelijkheid; over- 

erving. 
herein  ['hia'rin]  hierin. 
hereof  L'hia'rDv]  hiervan. 
heresy  ['herisi]  ketterij. 
heretic  ['heritik]  ketter. 
heretical  [hi'retikl]  ketters. 
hereto  ['hia'tu:]  hiertoe. 
hereupon  ['hiara'pon]  hierop. 
herewith ['hia'wiS] hiermede; hierbij. 
heritage ['heritidsl erfdeel o, erfenis. 
hermetic(al)  [ha;'metik(l)]  herme- 

tisch,  luchtdicht. 
hermit  ['hsimit]  kluizenaar. 
hernia ['hstnis] breuk. 
hero  ['hisrou]  held. 
heroic  [hi'rouik]  heldhaftig; helden-. 
heroine  ['herouin]  heldin. 
heroism  ['herouizm]  heldhaftigheid, 

heldenmoed. 
heron  ['heran]  reiger. 
herring  ['herirj]  haring;  red  — , ge- 

rookte bokking. 
hers  [haiz]  de, het hare, van haar. 
herself  [ha/self]  zij-, haarzelf,  zich 

zelve, zich;  by ■ — ■, alleen. 
hesitate ['heziteit]  aarzelen; naar zijn 

woorden zoeken, haperen. 
hesitation  [hezi'teijan]  aarzeling, 

weifeling; hapering. 
heterogeneous  [hetara'dsiinias]  hete- 

rogeen,  ongelijksoortig. 
hew [hju:]  (be-, uit)houwen, hakken. 
hewn  [hju:n]  V.D.  v.  hew. 
heyday  ['heidei]  bloeitijd,  hoogte- 

punt o. 
hiatus  [hai'eitas]  gaping,  leemte. 
hibernate  ['haibaineit]  overwinteren. 
hiccough,  hiccup  ['hikAp]  hik;  vi 

hikken. 
hid  [hid]  V.T.  & V.D. V.  hide. 
hidden ['hidn] V.D. v. hide. 
hide  [haid]  huid,  vel  o\  vt  verber- 

gen,  verstoppen  (voor,  jrom)\  vi 

zich verbergen. 
hide-and-seek  ['haidan'si:k]  verstop- 

pertje  o. 


hidebound ['haidbaund] jig bekrom- 
pen. 

hideous ['hidias] afschuwelijk, afzich- 
teHjk. 

hiding ['haidirj] rammeling; verber- 
gen o\ schuilplaats; be in '-~, zich 
schuilhouden; go into ■ — ■, zich ver- 
bergen,  onderduiken. 

hiding-place  ['haidirjpleis]  schuil- 
plaats. 

higgledy-piggledy ['higldi'pigldi] op 
en door elkaar, overhoop. 

high [hai] hoog, verheven; sterk; — 
noon, voile middag; the ■ — ' road, 
de grote weg; — school, middel- 
bare school; a ■ — ■ sea, een zware 
zee; the ■ — ■ seas, de voile (open) 
zee;  ■ — ■  and low,  overal. 

highfalutin(g)   ['haifa'lu;tin(r))], 
high-flown  ['haifloun]  hoogdra- 
vend. 

high-handed  ['hai'haendid]  eigen- 
machtig,  laatdunkend. 

highland  ['hailandj  bovenland o, 
hoogland o. 

Highlander  ['hailanda]  Hooglander. 

high life  ['hai'laif]  de grote wereld. 

high light  ['hai'lait]' glanspunt  o. 

highly  ['haili]  hoog;  hoogst,  zeer. 

high-minded  ['hai'maindid]  edel, 
grootmoedig. 

highness  ['hainis]  hoogheid,  hoogte. 

high priest  ['hai'pri:st]  hogepriester. 

high-spirited  ['hai'spiritid]  vurig, 
fier, hooghartig, stoutmoedig. 

highway  ['haiweij  grote weg. ' 

highwayman  ['haiweiman]  struik- 
rover. 

hike [haik] voetreis. wandeltocht; vi 
trekken. 

hiker ['haika]  trekker. 

hilarious  [hi'lSarias]  vrolijk. 

hilarity  [hi'lsriti]  vrolijkheid. 

hill  [hil]  berg,  heuvel, hoop. 

hill-side  [hil'said]  heuvelhelling. 

hilly  ['hili]  bergachtig,  heuvelachtig. 

hilt [iiilt] gevest o, hecht o, heft o; 
up to the — , geheel  en al. 

him  [him]  hem. 


himself 


122 


hold 


himself [him'self] hij-, hemzelf, zich- 

(zelf);  by  ^-,  alleen. 
hind  [haind]  hinde;  boer;  aj achter- 

st(e), achter-. 
hinder ['hainda] achter (ste); ['hinda] 

vt  hinderen;  verhinderen,  beletten. 
hind(er)most  ['haind(3)moust]  ach- 

terste. 
hindrance  ['hindrans]  hindernis;  be- 

letsel o. 
Hindu ['hin'du:]  Hindoe. 
hinge  [hin(d)3]  hengsel o, scharnier 

o\ fig spil; vi draaien, rusten  (om, 

op, on, upon). 
hinny  ['hini]  muilezel. 
hint  [hint] wenk; zinspeling; zweem, 

spoor o; take the ~^, de wenk be- 

grijpen of opvolgen;  vt aanduiden, 

te kennen geven, laten doorscheme- 

ren; [een idee] opperen; — at, zin- 

spelen  op. 
hinterland  ['hintalzend]  achterland o. 
hip  [hip]  heup. 
hippopotamus  [hipa'potamss]  nijl- 

paard  o. 
hire  ['haia]  huur, loon a;  vt huren; 

—  {out),  verhuren. 
hireling  ['haialif]]  huurling. 
hire-purchase  ['haia'paitjis]  huur- 

koop,  afbetalingsstelsel  o. 
hirer  ['haiara]  huurder. 
his  [hiz]  zijn;  van hem;  he and  — , 

hij en  de zijnen. 
hiss [his] gesis o, gefluit o\ vi sissen; 

(uit)fluiten;  —  down,  uitfluiten. 
historian  [his'toirian]  geschiedkundi- 

ge. 
historic(al)   [his'tDrik(l)]  geschied- 

kundig,  historisch. 
history  ['histari]  geschiedenis; ver- 

haal  o. 
hit [hit] stoot, slag; tref; treffer; steek 

(onder  water),  fijne  zet;   succes- 

(stuk)  o;  direct  — ,  voltreffer;  vt 

slaan, raken, treffen,  stoten;  raden; 

/'/  —  my fancy,  viel  net  in  raijn 

smaak;   —   or  miss,  lukraak;  — 

(up) on,  toevallig  aantreffen,  vin- 

den; komen op [de gedachte]; V.T. 


& V.D. V. hit. 

hitch [hitj] ruk; kink (in de kabel) ; 
hapering, beletsel o; vi blijven ha- 
ken (steken); vt vastmaken, vast- 
haken. 

hitch-hike ['hitjhaik]  liften. 

hitch-hiker  ['hitjhaika]  lifter,  -ster. 

hither ['hiSa] hierheen, hier; '~ and 
thither, heen en weer. 

hitherto ['hiSa'tu:] tot hier(toe), tot 
nog toe, tot dusver. 

hive  [haiv]  bijenkorf,  (bijen)zwerm. 

hoard [h3:d] hoop, voorraad, schat; 
vt vergaren,  (op)sparen; hamsteren. 

hoarding  ['haidir)]  houten  schutting. 

hoar-frost  ['hD/frast]  rijp,  rijm. 

hoarse  [ha:s]  bees,  schor. 

hoary  ['ha:ri]  grijs, wit. 

hoax [houks] fopperij; grap; vt fop- 
pen,  voor  de  gek  houden. 

hobble  ['habl]  strompelen,  hinken. 

hobbledehoy  ['habldi'hai]  slungel. 

hobby ['hsbi] stokpaardje o; liefheb- 
berij. 

hobby-horse ['habi'hais] hobbelpaard 
o. stokpaardje o. 

hock  [hak]  rijnwijn. 

hockey  ['haki]  hockey(spel)  o. 

hod  [had]  kalkbak;  stenenbak. 

hodge-podge  ['hadspadj]  hutspot, 
mengelmoes  o  Si  v. 

hodman  ['hadman]  opperman. 

hoe  [hou]  schoffel;  vt  schoffelen. 

hog  [hag]  varken  o. 

hogshead  ['hagzhed]  okshoofd  o 
(238,5  1). 

hoist  [haist]  (op)hijsen;  (op)lichten. 

hold [hould] houvast o, vat, greep; 
steunpunt o\ (scheeps)ruim o; catch 
{get, lay, seize, take) -~ of, grij- 
pen, pakken, te pakken krijgen; keep 
— of, vasthouden; vt houden, te- 
rug-, vast-, weerhouden; inhouden, 
bevatten; achten, van oordeel zijn; 
crop nahouden, huldigen [theorie]; 
boeien [lezers]; bekleden, innemen 
[plaats]; hebben, bezitten; vi aan- 
houden, (blijven) duren; doorgaan; 
gelden,  van  kracht  zijn;  bet  uit-, 


hole 


123 


hook 


volhouden;  ■ —  by, vasthouden aan; 
—  forth,  betogen;   oreren; 
good, gelden, van kracht zijn; door- 
gaan. 

hole [houl]  gat o, ho! o, kuil. 

holiday  ['hDlidi]  feestdag, vakantie- 
dag; the — s, de vakantie. 

holiness  ['houlinis]  heiligheid. 

Holland ['habnd] Holland o, Neder- 
land o. 

hollow  ['HdIou]  holte;  aj  hoi;  vt 
uithollen. 

holly  ['HdH]  hulst. 

hollyhock  ['lulihDk]  stokroos. 

holster  ['houlsta]  holster. 

holy  ['houli]  heilig,  gewijd. 

Holy Saturday ['houli'saetadi] Paas- 
zaterdag. 

Holy Thursday  ['houli'63:zdi]  He- 
melvaartsdag. 

holy water ['houIi'wDita] wijwater o. 

Holy  Week  ['houH'wi:k]  Goede 
Week. 

homage ['hDmidsl hulde, huldiging; 
do {pay) ■ — ■ to, hulde bewijzen, 
huldigen. 

home [houm] huis o, t(e)huis o; 
woonstede; (vader)Iand o\ — is 
■ — ■ be it ever so homely, eigen haard 
is goud waard; at ~-, t(e)huis; in 
't (vader)land, hier (te lande); 
make yourself at ~', doe alsof je 
thuis bent; a] huiselijk, huis-; in-, 
binnenlands; raak, gevoelig; ~' de- 
partment {Home Office), Ministe- 
rie o van Binnenlandse Zaken; bring 
-- to..., aan het verstand brengen, 
doen beseffen; drive ■ — ■, in-, vast- 
slaan; fig kracht bijzetten; go '~-, 
naar huis gaan; fig raak zijn; see 
— , thuisbrengen. 

home-bred  ['houm'bred]  inlands; fig 

huisbakken; eenvoudig. 
homely  ['houmli]  huiselijk;  eenvou- 
dig, alledaags, gewoon, lelijk. 
home-made  ['houm'meid]  eigenge- 

maakt; van inlands fabrikaat. 
homesick  ['houmsik]  het heimwee 
hebbend, 


homesickness  ['houmsiknis]  heimwee 

o. 
homespun  ['houmspAn]  eigengespon- 

nen; fig huisbakken; eenvoudig. 
homestead  ['houmsted]  hofstede. 
home truth  ['houmtru;9]  harde waar- 

heid. 
homeward ['houmwad]  huiswaarts; 

— boi/nd, op de thuisreis. 
homily  ['hsmili]  leerrede,  (zeden)- 

preek. 
homogeneous  [hDma'dsimias]  homo- 

geen, gelijksoortig. 
hone  [houn]  wetsteen;  vt  aanzetten. 
honest  ['onist]  eerlijk, rechtschapen, 

onvervalst; braaf, eerbaar. 
honesty  ['^nisti]  eerlijkheid,  recht- 

schapenheid, braafheid, eerbaarheid; 

— is the best policy, eerlijk duurt 
het langst. 

honey  ['hAni]  honi(n)g;  {my)  — , 

snoes, schat. 
honeycomb  ['hAnikoum]  honi(n)g- 

raat. 
honeymoon  ['hAnimu:n]  wittebroods- 

weken, huwelijksreis. 
honeysuckle ['hAnisAkl]  kamperfoelie. 
honk  [horjk]  toeteren [met hoorn]. 
honorary  ['anarsri]  ere-, 
honour  ['ons]  eer,  eerbewijs  o\  eer- 

gevoel o\ erewoord o; Your Honour! , 

Edelachtbare  [rechter]; pay due — 

to a bill, een wissel honoreren; / n 

--^   of,   ter  ere  van;  upon  my 

{word and)  — , op mijn erewoord; 

vt eren, vereren; honoreren [wissel]. 
honourable  ['snarabl]  eervol; acht- 

baar,  eerzaam,  eerwaardig. 
honourably  ['Dnarsbli]  eervol, met 

ere. 
hood  [hud]  kap. 
hoodwink  ['hudwii]k]  blinddoeken, 

misleiden,  om  de  tuin  leiden. 
hoof [hu:f]  hoef. 
hook [huk] haak, vishaak, angel; sik- 

kel, snoeimes o\ duim, kram; bocht; 

by  —  or  by  crook,  op  de  een  of 

andere manier; eerlijk of oneerlijk; 

0 n  his  own  ■-~,  op  eigen  houtje 


hooked 


124 


hound 


(risico); vt aan-, dichthaken; aan de 

haak slaan;  naar zich toe halen; vi 

(blijven)  haken. 
hooked  [hukt]  krom. 
hooligan  ['huiligan]  straatschender. 
hoop  [hu:p]  hoepel. 
hooping-cough  ['huipirjkof]  kink- 

hoest. 
hoot  [hu:t]  (uit)jouwen; schreeuwen 

[v.  uil];  toeten,  toeteren;  —  after 

(at),  na-,  uitjouwen. 
hooter  ['huita]  sirene,  toeter. 
hop [hap]  hop  [plant]; sprongetje o; 

dansje  o,  danspartij;  w  huppelen, 

hinken,  springen,   dansen;   ^^   //, 

'em smeren, ophoepelen. 
hope  [houp]  hoop,  verwachting;  vi 

hopen  (op, for), verwachten. 
hopeful  ['houpful]  hoopvol; veelbe- 

lovend. 
hopeless ['houplis] hopeloos. 
hop-o'-my-thumb  ['hopsmiOAm] 

kleinduimpje o, peuter. 
hopscotch  ['hDpsivDtJ"]  hinkelspel o. 
horde  [had]  horde. 
horizon  [ha'raizn]  horizon. 
horizontal  [hDii'zDntl]  horizontaal. 
horn  [h3:n]  hoorn,  horen  o  [stof- 

naam], hoorn, horen m [voorwerps- 

naam]; voelhoorn; aj hoornen. 
horned [hD:nd] gehoornd, hoorn-; 

hoornvormig. 
hornet  ['hD:nit]  horzel. 
horny  ['hatni]  hoornachtig;  eeltig. 
horrible ['hDribl] afschuwelijk, afgrij- 

selijk,  akelig, gruwelijk. 
horrid  ['harid]  afschuwelijk. 
horrify  ['hDrifai]  met  afschuw  ver- 

vullen;  — ing,  afschuwelijk. 
horror  ['bars]  huivering,  rilling; 

(af)schrik,  afschuw;  gruwel,  ver- 

schrikking. 
horse  [hD:s]  paard  o;  cavalerie; 

schraag,  rek  o,  bok;   white   — s, 

witgekuifde golven. 
horseback ['hsisbask] on ■-~^, te paard. 
horse-chestnut ['h3:stJ'esnAt] wilde 

kastanje. 
horse-cloth  ['hD:skb9]  paardedek o. 


horsehair  ['hDishsa]  paardehaar <?; aj 

paardeharen. 
horseman  ['hDisman]  ruiter. 
horsemanship  ['hDismanJip]  rijkunst. 
horse-power ['haispaua] paardekracht. 
horse-shoe  ['HdisJu:]  hoefijzer o. 
horse-show  ['hDisJou]  paardenten- 

toonstelling; concours hippique o & 

m. 
horsewhip  ['hD:swip]  rijzweep. 
horsewoman ['hoiswuman]  paard- 

rijdster. 
horticultural  [hDiti'kAltJsral]  tuin- 

bouwkundig,  tuinbouw-. 
horticulture  ['hDitikAltJa]  tuinbouw. 
hose  [houz]  slang  [v. brandspuit]. 
hosier  ['hou33]  winkelier in gebreid 

of geweven ondergoed. 
hosiery  ['houssri]  gebreid  of  gewe- 
ven ondergoed o, kousen. 
hospitable  ['haspitsbl]  herbergzaam, 

gastvrij. 
hospital  ['hDspital]  ziekenhuis  o, 

hospitaal o. 
hospitality  [hDspi'tasliti]  herberg- 

zaamheid, gastvrijheid. 
host  [houst]  heer o, leger o,  schaar, 

menigte;   gastheer;   waard,  herber- 

gier; hostie. 
hostage  ['hostidsl  gijzelaar. 
hostel ['hDstal]  hospitium o; kosthuis 

o\  (jeugd)herberg. 
hostess  ['houstis]  gastvrouw; waar- 

din. 
hostile ['hDstail] vijandelijk; vijandig. 
hostility  [has'tiliti]  vijandelijkheid; 

vijandigheid. 
hot  [hst]  heet,  warm;  vurig,  hevig; 

heftig;  be —  on, gebrand zijn op; 

in -~  haste, in vliegende vaart. 
hot-bed  ['hDtbed]  broeibak;  broeinest 

o. 
hotchpot (ch)  ['hDtJpDtCJ)]  hutspot, 

mengelmoes o & v. 
hotel  [hou'tel]  hotel  o. 
hothead ['hathed] heethoofd, driftkop. 
hothouse  ['hathaus]  broeikas. 
hound  [haund]  jachthond,  bond; vt 

achtervolgen, vervolgen. 


hour 


125 


hundredweight 


-s, de 


hour  [aua]  uur o\ the small 

uren na middernacht. 
hour-glass  ['au3gla:s]  2andloper. 
hour-hand  ['auahsend]  uurwijzer. 
house  [haus]  huis o\  (schouwburg)- 

zaal; woning;  [hauz]  vt onder dak 

brengen;  huisvesten;  stallen. 
house-boat  ['hausbout]  woonschip  o. 
housebreaker  ['hausbreika]  inbreker; 

sloper. 
household  ['haushould]   (huis)gezin 

o,  huishouden  o\  a] huishoudelijk, 

huiselijk;  huis-;  ■~'  word,  bekend 

gezegde o, begrip o. 
housekeeper ['hauski: pa] huishoudster. 
housekeeping  ['hauski:pir|]  huishou- 

ding. 
housemaid ['hausmeid] werkmeid. 
housewife  ['hauswaif]  huisvrouw; 

-moeder;  ['hAzif]  naainecessaire. 
hove  [houv]  V.T. & V.D. v. heave. 
hovel ['hDvl] hut, stulp; krot o, kot o. 
hover ['hava] fladderen, zweven, (blij- 

ven)  hangen; weifelen. 
how  [hau]  hoe;  -^ about...?, hoe 

staat het met... ? 
however  [hau'evs]  niettemin;  echter, 

evenwel, maar; hoe... ook. 
howitzer  ['hauitsa]  houwitser. 
howl  [haul]  gehuil  o,  gejank  o\  vi 

huilen,  janken. 
howler  ['haula]  flater. 
h.p.  =  horse-power,  paardekracht, 

p.k. 
hub  [hAb]  naaf; jig middelpunt o. 
hubbub  E'hAbAb]  geraas o, rumoer o. 
huckster  ['hAksta] venter, kramer. 
huddle E'hAdl]  (verwarde) hoop; war- 

boel; vt op een hoop of door elkaar 

smijten. 
hue  [hju:]  kleur; tint, schakering. 
hued [hju:d] getint. 
hug  [hAg]  omhelzing;  vt omhelzen, 

knuffelen;  koesteren. 
huge  [hju:d3]  ^^^^ gtoot, kolossaal. 
hulk  [hAlk]  oud, onttakeld schip o. 
hulking  ['hAJkii)]  log,  lomp,  plomp. 
hull  [hAl]  schil, dop;  (om)hulsel  o; 

romp  [v. schip]. 


hum  [hAm]  gegons o, gezoem o, ge- 

snor  o,  gebrom  o,  geneurie  o\  vi 

gonzen, zoemen, snorren, neurien. 
human ['hju:man] menselijk, mensen-. 
humane  [hju'mein]  menslievend, hu- 

maan;  —  society,  redding(s)maat- 

schappij. 
humanity  [hju'mzeniti]  mensheid; 

menselijkheid. 
humanize  ['hju:manaiz]  heschaven. 
humanly  ['hju:manli]  menselijk;  — 

speaking,  menselijkerwijs  gespro- 

ken. 
humble L'hAmbl]  deemoedig, nederig; 

bescheiden; onderdanig; vt vernede- 

ren. 
humbug  ['hAmbAg]  kale  bluf,  larie; 

bluffer;  vt  bedotten. 
humid  ['hju:mid]  vochtig. 
humidity  [hju'miditi]  vochtigheid. 
humiliate  [hju'milieit]  vernederen. 
humiliation [hjumili'eijan]  vernede- 

ring. 
humility  [hju'militi]  nederigheid, 

ootmoed. 
humming-bird  ['hAmir)ba:d]  kolibrie 
humming-top  E'hAmirjtDp]  bromtol. 
humorist  ['hju:marist]  humorist. 
humorous  ['hju:maras]  luimig, grap 

humour  ['hju:ma]  (lichaams)vocht o\ 

humeur a, stemming, luim; humor; 

out of  — ,  in een kwade luim;  vt 

zijn  zin  geven,  believen,  toegeven 

(aan). 
hump  [hAmp]  bult,  bochel;  give 

{have)  the  -~-,  het  land  opjagen 

(hebben). 
humpback  E'hAmpbsk]  bochel;  ge- 

bochelde. 
humpbacked  E'hAmpbjekt]  gebocheld. 
hunch   [hAn(t)J']   bochel;  homp;  vt 

krommen,  optrekken. 
hunchback(ed)  ['hAn(t)Jbask(t)]  zie 

humpback{ed). 
hundred  E'hAndrad]  honderd. 
hundredth  ['hAndrad9]  honderdste 

(deel  o). 
hundredweight  ['hAodradweit]  cente- 


hung 


126 


ice-bound 


naar  (=  112  Eng.  ponden  =  ± 

50 kilo). 
hung  [Hai]]  V.T.  en V.D. v.  hang. 
Hungarian [hArj'gearian] Hongaar(s). 
Hungary  ['liArjgsri]  Hongarije o. 
hunger  ['hArjga]  honger;  hunkering; 

t'i hongeren, hunkeren  (naar, after, 

for). 
hungry ['hAfjgri] hongerig; hunkerend; 

be  — , honger hebben. 
hunt   [hAnt]   jacht;   vi   jagen;   fig 

snuffelen,  zoeken;  —  after  (for), 

najagen,  jacht  maken  op. 
hunter  ['hiAnts]  jager; jachtpaard o. 
hunting  ['hAntirj]  jacht,  jagen  o. 
huntress  ['hAntris]  jageres. 
huntsman  ['hAntsman]  jager;  pikeur. 
hurdle  [h3:dl]   (tenen)  horde. 
hurdy-gurdy  ['haidigaidi]  draaiorgel- 

tje o. 
hurl  [h3:l]  slingeren,  werpen. 
hurrah  [hu'ra:]  hoera! 
hurricane  ['hAriksn]  orkaan. 
hurried  ['hArid]  haastig,  gehaast. 
hurry ['hAri] haast, haastige spoed; be 

in a ■ — •, haast hebben; zich haasten; 

vi zich  haasten;  —  up,  haast ma- 
ken,  voortmaken;  vt  haasten;  ver- 

haasten;  overhaasten. 
hurt  [hstt]  letsel o, wonde; slag; na- 

deel o, schade;  vt pijn doen; won- 

den;   kwetsen,   beledigen;  schaden; 

V.T. & V.D. V. him. 
hurtful  ['h9:tful]  schadelijk, nadelig. 
husband  ['hAzband]  echtgenoot, man. 
husbandry   ['hAzbsndri]   landbouw; 

teelt; huishoudkunde, zuinig beheer 

o. 
hush  [hAj]  zwijgen o,  (diepe)  stilte; 

vt tot zwijgen brengen, sussen; — .', 


stil!, st!; — up, in de doofpot stop- 
pen. 
husk  [hAsk]  schil,  bolster,   kaf   o; 

(om)hulsel o\ vt schillen, pellen. 
husky  ['hAski]  schor, hees. 
hussar  [hu'za:]  huzaar. 
hussy  ['hAzi]  ondeugd,  feeks. 
hustle  E'hAsl]  gejacht  o,  geduw  o, 

gedrang  o;  vt  dringen,   (■weg)du- 

wen; voortjagen, jachten. 
hut  [hAt]  hut, keet; barak. 
hutch  [hAtj]  kist;  trog;  hok o. 
hutment  ['hAtmant]  barak(ken). 
hyacinth  ['haiasinOJ  hyacint. 
hydraulic  [hai'dr3:lik]  hydraulisch. 
hydrochloric  [haidrs'kbirik]  —  acid, 

zoutzuur o. 
hydrogen  ['haidridssn]  waterstof. 
hydrophobia [haidrs'foubia] water- 

vrees, hondsdolheid. 
hydroplane  ['haidrsplein]  watervlieg- 

tuig o. 
hyena  [hai'iins]  hyena. 
hygiene  ['haid3i:n]  gezondheidsleer. 
hygienic  [hai'dsiinik]  hygienisch. 
hymn  [him]  lofzang, gezang o. 
hyphen  ['haifsn]  koppelteken  o. 
hypnosis  [hip'nousis]  hypnose. 
hypnotic  [hip'nDtik]  hypnotisch. 
hypnotist  ['hipnstist]  hypnotiseur. 
hypnotize ['hipnstaiz] hypnotiseren. 
hypochondria  [haipa'kDndria]  zwaar- 

moedigheid. 
hypochondriac  [haips'kDodriaek] 

zwaarmoedig  demand). 
hypocrisy  [hi'pakrisi]  huichelarij. 
hypocrite  ['hipskrit]  huichelaar. 
hypocritical  [hipa'kritikl]  huichel- 

achtig,  gehuicheld,  geveinsd. 
hypothesis  [hai'pDBisis]  hypothese, 

^'eronderstelling. 


i  [ai]  (de letter)  i. 
I  [ai]  ik. 

ice  [ais]  ijs  o\  vt bevriezen;  frappe- 
ren  [drankenj;  glaceren  [suiker- 


werk] . 
iceberg  ['aisbaig]  ijsberg. 
ice-bound  ['aisbaund]  ingevroren; 

dicht-, toegevroren, bevroren. 


ice-cream 


127 


illusion 


ice-cream  ['ais'kriim]  (room)ijs o. 
Iceland  ['aisbnd]  IJsland o. 
Icelandic [ais'laendik] IJsIands. 
icicle  ['aisikl]  ijskegel. 
icy ['aisi] ijsachtig, ijskoud, ijzig, ijs-. 
idea  [ai'dis]  denkbeeld  o,  begrip  o, 

gedachte, idee o &. v. 
ideal  [ai'disl]  ideaal  o;  a; ideaal; 

ideeel;  denkbeeidig. 
identic(al)  [ai'dentik(l)]  (de-, het)- 

zelfde, gelijk, identiek. 
identification  [aidentifi'keijan]  ver- 

eenzelving,  gelijkstelling;  identifi- 

catie. 
identify  [ai'dentifai]  vereenzelvigen, 

gelijkstellen, -maken, identificeren. 
identity  [ai'dentiti]  gelijk(luidend)- 

heid; persoon(lijkheid) ;  identiteit; 

—  card, identiteitsbewijs  o. 
idiocy  ['idiasi]  stompzinnigheid. 
idiom ['idiam]  idioom o, taaleigen o. 
idiot  ['idist]  idioot. 
idiotic  [idi'otik]  idioot, mal. 
idle  ['aidl]  stil(zittend, -staand, -lig- 

gend), nietsdoend, werk(e)loos; lui; 

ongebruikt; ijdel, nutteloos; pi leeg- 

lopen,  niets  doen,  luieren,  lanter- 

f an ten. 
idleness  ['aidlnis]  lediggang, luiheid; 

nutteloosheid, ijdelheid. 
idler  ['aidb]  leegloper,  dagdief. 
idol  ['aidl]  afgod. [ding. 

idolatry  [ai'dobtri]  afgoderij;  vergo- 
idolization  [aidslai'zeijan]  ver(af)- 

goding. 
idolize  ['aidalaiz]  ver(af)goden. 
idyl(l)  ['aidil]  idylle. 
i. e.  =  that is, dat is,  d.i. 
if  [if]  indien,  zo, als,  ingeval;  zo... 

al,  al;  of. 
ignite  [ig'nait]  in  brand  steken, 

(doen) ontbranden,  (doen) gloeien. 
ignition  [ig'nijsn]  ontbranding, ont- 

steking; gloeiing. 
ignoble [ig'noubl] onedel, schandelijk. 
ignominious  [igna'minias]  schande- 
lijk; smadelijk. 
ignominy ['ignsmini]  schande(lijk- 

heid),  oneer;  smaad. 


ignorance  ['ignarans]  onkunde,  on- 

wetendheid. 
ignorant   ['ignarant]   onwetend,  on- 

kundig;  —  of,  onbekend  met;  on- 

kundig van. 
ignore  [ig'nD:]  niet  willen  weten  of 

kennen, geen notitie nemen van, ne- 

geren. 
ill  [il]   kwaad  o,  kwaal,  ramp;  aj 

kwaad, slecht, ziek; take it — , het 

kwalijk nemen;  ■ — ■  at ease, niet op 

zijn gemak. 
ill-advised  ['ilad'vaizd]  onberaden. 
ill-bred  ['il'bred]  onopgevoed;  onbe- 

schaafd. 
illegal  [i'liigal]  onwettig. 
illegality  [ili'gseliti]  onwettigheid. 
illegibility  [iled3i'biliti]  onleesbaar- 

heid. 
illegible  [i'ledsibl]  onleesbaar. 
illegitimate  [ili'd3itimit]  onwettig, 

ongeoorloofd, onecht. 
ill-fated  ['il'feitid] ongelukkig, ramp- 

spoedig. 
ill-feeling ['il'fiilir)] kwade gevoelens; 

onwelwillendheid, kwaad bloed o. 
illicit [i'lisit] ongeoorloofd; onwettig. 
illiterate  [i'litarit]  ongeletterd;  an- 

alfabeet. 
ill-judged ['iI'dsAdsd] onberaden; on- 

wijs,  onverstandig. 
ill-mannered  ['il'maenad]  ongema- 

nierd. 
ill-natured  ['iKneitJad]  kwaadaardig. 
illness  ['ilnis]  ongesteldheid, ziekte. 
illogical  [i'bd3ikl]  onlogisch. 
ill-tempered  ['il'tempad]  kwaadge- 

luimd;  humeurig. 
ill-treat ['il'triit] mishandelen; slecht 

(verkeerd)  behandelen. 
illuminate [i'l(j)u:mineit] verlichten; 

belichten; voorlichten; licht werpen 

op;  verhelderend  werken;  verluch- 

ten. 
illumination  [il(j)u:mi'neijan]  ver- 

lichting;  belichting; voorlichting; 

verluchting; glans. 
illusion  [i'l(j)ii:3an]  illusie;  (zins)- 

begoocheling, zinsbedrog o. 


illusive 


128 


impassable 


illusive  [i'l(j)u:siv],  illusory  [i- 

'l(j)u:s3ri] denkbeeldig; bedrieglijk. 
illustrate   ['ibstreit]   toelichten,  op- 

helderen;  illustreren. 
illustration  [ibs'treijan]  illustratie; 

toelichting; verduidelijking. 
illustrative  [i'Ustrativ]  illustrerend, 

ophelderend,  verduidelijkend. 
illustrious  [i'lAStriss]  doorluchtig, 

beroemd,  roemrijk, vermaard. 
ill-will  ['il'wil]  wrok,  kwaadwillig- 

heid. 
image   ['imids]   beeld  o,  beeltenis; 

evenbeeld o; toonbeeld o; vt afbeel- 

den,  afspiegelen,  voorstellen. 
imaginable  [i'msedsinabl]  denkbaar. 
imaginary  [i'mgedsinari]  ingebeeld, 

denkbeeldig. 
imagination  [imasdsi'neijan]  verbeel- 

ding,  fantasie,  voorstelling. 
imaginative  [i'msedsinativ]  vol  ver- 

beeldingskracht; van fantasie getui- 

gend;  van  de  verbeelding. 
imagine [i'mtedsin]  zich in-, verbeel- 

den,  zich  voorstellen. 
imbecile  ['imbisail]  zwakhoofdig, 

idioot. 
imbecility  [imbi'siliti]  geesteszwakte, 

onnozelheid. 
imbibe  [im'baib]  op-,  inzuigen,  (in 

zich)  opnemen. 
imbue [im'bju:] doortrekken; drenkcn; 

verven;  doordringen;  fig  vervullen 

(van,  with). 
imitate  ['imiteit]  navolgen,  naboot- 

sen, namaken, nadoen. 
imitation  [imi'teijan]  navolging,  na- 

bootsing;  imitatie. 
imitative  ['imiteitiv]  nabootsend, na- 

volgend; nabootsings-. 
imitator  ['imiteita]  navolger, naboot- 

ser, wie namaakt. 
immaculate  [i'miekjulit]  onbevlekt, 

smetteloos;  onberispelijk. 
immaterial  [ima'tiarial]  onstoffelijk, 

onlichamelijk;  van  geen  betekenis. 
immature [ims'tjua] onrijp. 
immeasurable  [i'mesarabl]  onmeet- 

baar;  onmetelijk,  oneindig. 


immediate [i'mi:dj3t] onmiddellijk, 

direct;  naast(bij  zijnd). 
immemorial  [imi'mDirisl]  onheuglijk. 
immense  [i'mens]  onmetelijk,  onein- 
dig, kolossaal. 
immensity [i'mensiti] onmetelijkheid, 

oneindigheid. 
immerse  [i'mais]  indompelen, onder- 

dompelen;  '—d  in,  verdiept  in. 
immersion  [i'maijsn]  in-, onderdom- 

peling;  het verdiept zijn. 
immigrant  ['imigrant]  immigrant. 
immigrate  ['imigreit]  immigreren. 
immigration [imi'greijan] immigratie. 
imminent  ['iminsnt]  dreigend,  na- 

kend, ophanden (zijnd), aanstaande. 
immobile  [i'moubil]  onbeweeglijk. 
immobility  [ima'biliti]  onbeweeglijk- 

heid. 
immoderate [i'mDdarit] on-, boven- 

matig, onredelijk, overdreven. 
immodest  [i'mDdist]  onbescheiden; 

onbetamelijk,  onzedig. 
immoral  [i'maral]  onzedelijk;  zede- 

loos. 
immorality  [ima'rsliti]  onzedelijk- 

heid;  zedeloosheid. 
immortal  [i'msital]  onsterfelijk. 
immortality  [im3:'t£eliti]  onsterfelijk- 

heid. 
immortalize  [i'moitslaiz]  onsterfe- 
lijk maken. vereeuwigen. 
immovable [i'muivabl] onbeweegbaar, 

onbeweeglijk; onveranderlijk, on- 

wrikbaar; onroerend, vast;  '-~s,  on- 

roerende  of vaste  goederen. 
immune [i'mjurn] immuun: onvatbaar 

(voor, from), vrij  (van, from). 
imp  [imp]  duiveltje o, rakker. 
impact  ['impaskt]  stoot,  schok,  bot- 

sing;  inwerking,  invloed. 
impair [im'pes]  benadelen, aantasten, 

verzwakken. 
impalpable  [im'pselpsbl]   ontastbaar. 
impart [im'pa;t]  mededelen, geven. 
impartial [im'paijal] onpartijdig. 
impartiality  [impa:Ji'aeliti]  onpartij- 

digheid. 
impassable  [im'pa:s3bl]  onbegaan- 


impassible 


129 


importunity 


baar,  ontoegankelijk. 
impassible  [im'pasibl]  onbewogen, 

ongevoelig,  gevoelloos. 
impassive  [im'paesiv] onbewogen, on- 
gevoelig, onverstoorbaar. 
impatience  [im'peijans]  ongeduld  o. 
impatient [im'peijant] ongeduldig; 

■ — •  oj,  niet  kunnende  uitstaan  of 

dulden. 
impeach [ira'piitj] in twijfel trekken; 

beschuldigen,  aanklagen. 
impeachment  [im'piitjmsnt]  ver- 

dachtmaking;   (stellen  o   in  staat 

van)  beschuldiging,  aanklacht. 
impecunious  [impi'kju;ni3s]  onbe- 

middeld,  onvermogend. 
impede  [im'pi:d]  bemoeilijken,  ver- 

hinderen,  belemmeren,  beletten. 
impediment  [im'pedimant]  verhinde- 

ring,  belemmering,  beletsel  o. 
impel  [im'pel]  aandrijven,  (voort)- 

bewegen;  aanzetten. 
impend  [im'pend]  dreigen  [v.  ge- 

vaar], ophanden zijn. 
impenetrable  [im'penitrabl]  ondoor- 

dringbaar,  ondoorgrondelijk. 
imperative  [im'perativ]  gebiedende 

wijs;  a'l  gebiedend,  noodzakelijk, 

verplicht(end)  (voor, upon). 
imperceptible  [impa'septibl]  onmerk- 

baar. 
imperfect  [im'p3:fikt]  onvolmaakt, 

onvolkomen;   ^^  tense,  onvoltooid 

verleden  tijd. 
imperfection  [imps'fekjan]  onvol- 

maaktheid,  onvolkomenheid. 
imperial  [im'pisrisl]  keizerlijk,  kei- 

zer(s)-, rijks-. 
imperil  [im'peril]  in gevaar brengen. 
imperious  [im'pisriss]  gebiedend, 

heerszuchtig;  bazig. 
imperishable  [im'perijabl]  onvergan- 

kelijk,  onverslijtbaar. 
impersonate [im'paissneit]  verper- 

soonlijken. 
impertinence  [im'psitinans]  niet  ter 

zake zijn  o\  onbeschaamdheid. 
impertinent  [im'p3:tin3nt]  niets  met 

de zaak te maken hebbend, niet van 

Eng. Zakwrdbk. 11 


pas;  ongepast;  onbeschaamd. 
imperturbable  [imp3't3:b3bl]  onver- 
stoorbaar. 
impervious  [im'p3:vi3s] ondoordring- 

baar;  ontoegankelijk,  niet  vatbaar 

(voor, to). 
impetuous  [im'petju3s]  onstuimig, 

heftig. 
impetus  ['impit3s]  aandrang,  aan- 

drift;  vaart,  stoot, vlucht. 
impiety [im'paisti] goddeloosheid, 

oneerbiedigheid. 
impious ['impiss] goddeloos, profaan. 
impish  E'impiJ]  duivels,  ondeugend. 
implacable [im'pleiksbl] onverzoen- 

lijk. 
implant [im'pla:nt]  (in)planten, zaai- 

en;  inprenten. 
implement  ['implim3nt]  gereedschap 

o; werktuig o\  — ^.r, uitrusting. 
implicate ['implikeit] insluiten, (ver)- 

wikkelen,  betrekken  (bij,  in). 
implication  [impli'keijsn]   verwikke- 

ling;   gevolgtrekking;  stilzvirijgende 

conditie;  by  — ,  stilzwijgend;  in- 
direct. 
implicit  [im'plisit]  daaronder  begre- 

pen,   stilzwijgend   (aangenomen) ; 

onvoorwaardelijk;   blind   [vertrou- 

wen]. 
implore  [im'pb:]  smeken  (om, jor), 

afsmeken. 
imply [im'plai]  insluiten, inhouden; 

vooronderstellen. 
impolite  [imp3'lait]  onbeleefd. 
import  ['impD;t]  invoer, import; 

[im'pDit]  vt  invoeren,  importeren. 
importance  [im'p3;t3ns]  belang  o, 

gewicht  o,  betekenis. 
important  [im'p3:t3nt]  belangrijk, 

van gewicht, gewichtig  (doend). 
importation [impo/teij'sn] invoer; in- 

gevoerd artikel o\ invoering. 
importer [im'p3:t3] importeur. 
importunate  [im'pD:tjunit]  lastig, 

opdringerig. 
importune  [im'pD:tjun]  lastig vallen, 

overlast aandoen. 
importunity   [impD:'tju:niti]   lastig- 

9 


impose 


130 


inability 


heid;   overlast;  onbescheiden  aan- 

houden  o. 
impose [im'pouz] opieggen; — '  {up')- 

on,  imponeren;  misleiden;   bedrie- 

gen; in de handen stoppen. 
imposing  [im'pouzirj]  imposant,  in- 

drukwekkend. 
imposition  [imps'zijan]  opiegging; 

belasting;  strafwerk  o;  misleiding. 
impossibility [impDsi'biliti] onmoge- 

lijkheid. 
impossible  [im'pDsibl]  onmogelijk. 
impostor  [im'posta]  bedrieger. 
imposture  [im'pDstJ'a]  bedrog o. 
impotence  ['impatsns]  onmacht, 

machteloosheid; onvermogen o. 
impotent  ['impstsnt]  onmachtig, 

machteloos;  onvermogend. 
impoverish  [im'pDvsriJ"]  verarmen. 
impoverishment  [im'pDvsriJmant] 

verarming. 
impracticable  [im'praektiksbl]  on- 

doenlijk,  onuitvoerbaar;  onbruik- 

baar,  onbegaanbaar  [v. weg]. 
imprecation  [impri'keijan]  verwen- 

sing. 
impregnable [im'pregnsbl] onneem- 

baar;  onaantastbaar. 
impregnate [im'pregneit] doortrekken, 

doordringen  (van,  with) ;  verzadi- 

gen. 
impress   ['impres]   indruk;   afdruk, 

stempel o&Lin;  [im'pres]  z^/ inpren- 

ten,  stempelen;  indruk  maken  op; 

— u p o n,  (zijn stempel)  drukken 
op; op het hart drukken; inprenten; 

— with,  doordringen  van. 
impression  [im'prejsn]  af-,  indruk; 

stempel o &i m; druk  [v. boek]. 

impressionable [im'prejsnabl] voor 
indrukken vatbaar,  gevoelig. 

impressive  [im'presiv]  indruku'ck- 
kend. 

imprint ['imprint] indruk [v. voet 
&], afdruk; stempel o & m; [im- 
'print] vt drukken, stempelen, in- 
prenten. 

imprison  [im'prizn]  gevangenzetten. 

imprisonment  [im'priznmant]  gevan- 


genschap, gevangenzetting, gevange^ 

nis(straf). 
improbability [imprDbs'biliti]  on- 

waarschijnlijkheid. 
improbable  [im'prDbabl]  onwaar- 

schijnlijk. 
improper  [im'propa]  ongeschikt;  on- 

behoorlijk, ongepast; onjuist. 
improve  [im'pru:v]  verbeteren,  beter 

maken, verhogen, veredelen, vervol- 

maken;  beter worden,  vooruitgaan; 

~-  on of upon, verbeteringen aan- 

brengen in of aan; verbeteren, over- 

treffen. 
improvement [im'pruivmsnt] verbete- 

ring,  beterschap,  vooruitgang. 
improvisation  [impravai'zeijan]  im- 

provisatie. 
improvisator [im'pnvizeita]  improvi- 
sator. 
improvise  ['impravaiz]  improviseren. 
imprudence  [im'prutdans]  onvoor- 

zichtigheid. 
Imprudent  [im'pruidant]  onvoorzich- 

tig. 
impudence  ['impjudsns]  onbe- 

schaamdheid,  schaamteloosheid. 
impudent ['impjudsnt] onbeschaamd, 

schaamteloos. 
impulse ['impAls], impulsion [im'pAl- 

Jan]  aandrijving,  aandrang,  opwel- 

ling, stoot. 
impulsive  [im'pAlsiv]  aandrijvend; 

voortstuwend,  stuw-;  impulsief. 
impunity [im'pju:niti] straffeloosheid; 

with  — , straffeloos. 
impure  [im'pjus]  onzuiver, onrein. 
imputable [im'pjuitsbl] te wijten aan. 
imputation  [impju'teijsn]  beschuldi- 

Sing. 

impute [im'pju:t] toeschrijven, wijten, 
toedichten,  ten  laste  leggen. 

in.  :=  inch{es). 

in [in] in, naar, bij, volgens, aan, op; 
met... aan (op), met; over; binnen, 
thuis; --^ itself, op zich zelf; you 
are —  for it, je bent ,,zuuj". 

inability  [ina'biliti]  onvermogen o, 
onbekv,'aamheid. 


inaccessible 


131 


inclusive 


inaccessible  [inask'sesibl]  ongenaak- 

baar;  ontoegankelijk,  onbeklimbaar, 

onbereikbaar. 
inaccurate [i'naekjurit] onnauwkeurig. 
inaction  [i'naekjan]  werkeloosheid, 

nietsdoen o. 
inactive [i'nsektiv] werkeloos; niet ac- 

tief;  traag. 
inadequate  [i'nsdikwit]  onevenredig; 

onvoldoende,  ontoereikend. 
inadmissible  [insd'misibl]  onaanne- 

melijk;  ontoelaatbaar. 
inadvertence  [insd'vaitans],  ^'Cy 

[-si]  onachtzaamheid, onoplettend- 

heid. 
inalienable  [i'neiljanabl]  onver- 

vreemdbaar. 
inane  [i'nein]  leeg,  zinloos;  idioot. 
inanimate  [i'naenimit]  levenloos,  on- 

bezield. 
inanity  [i'nseniti]   (zin)ledigheid; 

zinloosheid;  banaliteit. 
inappropriate  [ina'proupriit]  onge- 

schikt, ongepast. 
inapt  [i'naspt]  ongeschikt,  onbe- 

kwaam. 
inarticulate [ina:'tikjulit] ongeleed; 

niet gearticuleerd,  onduidelijk. 
inasmuch  [insz'mAtJ]  •^^  as,  aange- 

zien. 
inaudible  [i'ojidibl]  onhoorbaar. 
inaugurate [i'nD.gjureit] inwijden, in- 

huldigen,  onthuUen,  openen,  inlei- 

den  [tijdperk]. 
inauguration  [inDigju'reiJsn]  inwij- 

ding,  inhuldiging. 
inborn  ['in'boin], inbred  ['in'bred] 

aan-,  ingeboren,  ingeschapen. 
incalculable  [in'kaslkjubbl]  onbere- 

kenbaar. 
incandescent  [inkasn'desant]  (wit)- 

gloeiend; — light, (gas)gloeilicht o. 
incapable   [in'keipsbl]   onbekwaam; 

onbevoegd;  —  oj,  niet  kunnende, 

niet  in  staat  om. 
incarnate  [in'kaineit]  incarneren,  be- 

lichamen. 
incarnation  [inka/neijan]  incarnatie, 

vleeswording, belichaming. 


incendiary [in'sendjari]  brandstichter; 

jig stokebrand,  opruier;  brandbom; 

a]  brandstichtend;  brand-;  jig  op- 

ruiend. 
incense  ['insens]  wierook;  vt  bewie- 

roken;  [in'sens]  vertoornen. 
incentive  [in'sentiv]  prikkel,  aanspo- 

ring,  drijfveer. 
incessant(ly)  [in'ses3nt(li)]  aanhou- 

dend, onophoudelijk. 
inch  [in(t)J]  Engelse duim [V12 voet 

=  2V2 cm]; every ■ — ' a gentleman, 

op-en-top een heer;  —  by  — ,  by 

'-~es, langzaam; langzamerhand; to 

an  ■ — ■,  precies,  op  een haar. 
incident  ['insidsnt]  voorval  0,  inci- 
dent o; aj  (in)vallend  [v.  straal]; 

■ — ■ to, voortvloeiend uit; verbonden 

met,  eigen  aan. 
incidental  [insi'dental]  toevallig,  bij- 

komend,  bijkomstig,  bij-;  tussen-. 
incidentally  [insi'dentali]  toevallig; 

terloops; tussen t\\'ee haakjes; overi- 

gens. 
incinerate  [in'sinsreit]  verassen. 
incise  [in'saiz]  insnijden,  kerven. 
incision  [in'si33n]  insnijding,  snede. 
incisive  [in'saisiv]  snijdend;  scherp; 

snij-. 
incisor  [iii'saiza]  snijtand. 
incite  [in'sait]  aansporen,  prikkelen; 

aanzetten,  aanhitsen. 
incitement  [in'saitmsnt]  aansporing, 

prikkel, aanhitsing. 
inclement  [in'klemant]  bar,  guur. 
inclination  [inkli'neijsn]  helling; in- 

clinatie; neiging, genegenheid. 
incline  [in'klain]  helling;  vi neigen, 

buigen,  (over)hellen,  geneigd zijn; 

vt doen  (over)hellen,  schuinzetten; 

— d plane, hellend vlak o. 
include  [in'klu:d]  insluiten, be-, om- 

vatten,   meetellen,  -rekenen;  opne- 

men. 
including  [in'klu:dir)]  met  inbegrip 

van...,  (erbij)  inbegrepen. 
inclusion  [in'klu:33n]  insluiting;  op- 
name. 
inclusive  [in'klursiv]  insluitend;  in- 


incoherent 


132 


indelicate 


clusief; from..., to... — , van...  tot 

en met...; ■ — ■ of, met inbegrxp van. 
incoherent  [inkou'hiarsnt]  onsamen- 

hangend. 
incombustible [inksm'bAstibl]  on- 

brandbaar. 
income  ['inkam]  inkomen  o, inkom- 

sten. 
incoming   ['inkAmirj]   in-,  binnenko- 

mend;  nieuw  [v.  ambtenaar]. 
incommode  [inka'moud]  lastig  val- 

len,  storen,  belemmeren. 
incomparable  [in'kDmpsrsbl]  onver- 

gelijkelijk,  weergaloos. 
incompatible  [inkam'psetibl]  onver- 

enigbaar; geheel uiteenlopend. 
incompetence  [in'kDmpitans],  — cy 

[-si]  onbekwaamheid, ongeschikt- 

heid,  onbevoegdheid. 
incompetent  [in'kDmpitsnt]  onbe- 

kwaam; ongeschikt, onbevoegd. 
incomplete [inksm'pliit] onvolkomen, 

onvolledig. 
incomprehensible  [inkDmpri'hensibl] 

onbegrijpelijk. 
inconceivable  [inkan'siivsbl]  onbe- 
grijpelijk; ondenkbaar. 
incongruous  [in'korjgruas]  ongelijk- 

(soortig), onverenigbaar; ongerijmd, 

ongepast. 
inconsiderate  [inksn'sidsrit]  onbe- 

zonnen, ondoordacht;  onattent. 
inconsistent  [inkan'sistant]  niet  in 

overeenstemming,  onverenigbaar 

(met,  with);  inconsequent. 
inconsolable  [inkan'soulabl]  on- 

troostbaar. 
inconspicuous  [inksn'spikjuss]  niet 

opvallend;  onaanzienlijk. 
inconstant  [in'kjnstsnt]  onbestendig, 

onstandvastig,  wispelturig. 
incontestable  [inksn'testabl]  onbe- 

t^'istbaar. 
inconvenience  [inksn'virnjsns]  onge- 

legenheid,  ongemak  o,  ongerief  o; 

vt  in  ongelegenheid  brengen,  tot 

last zijn; lastig vallen. 
inconvenient  [inksn'virnjant]  ongele- 

gen,  lastig,  ongeriefelijk. 


incorporate  [in'koipareit]  inlijven 
(bij,  in,  with),  opnemen  [in  een 
corporatie &]; rechtspersoonlijkheid 
verlenen. 

incorporation  [inko;p3'reiJ'3n]  inlij- 
ving,  opname. 

incorrect  [inka'rekt]  onnauwkeurig, 
onjuist;  niet correct. 

incorrigible  [in'koridsibl]  onverbe- 
terlijk. 

increase ['inkri:s] groei, aanwas, was- 
sen o, toename, vermeerdering; ver- 
hoging; be on the — , aangroeien, 
wassen, toenemen; [in'kri:s] vi 
(aan)groeien, toenemen, stijgen; vt 
doen aangroeien &; vermeerderen, 
vergroten,  verhogen,  uitbreiden. 

incredible  [in'kredibl]  ongelofelijk. 

incredulity [inkri'dju:liti] ongelovig- 
heid. 

incredulous  [in'kredjulss]  ongelovig. 

incriminate [in'krimineit] beschuldi- 
gen. 

inculcate  [in'kAlkeit]  inprenten. 

incumbent [in'kAmbsnt] rustend (op, 
on)\ it is ■ — • upon you, het is uw 
plicht. 

incur [in'ka:] zich op de hals halen; 
zich  blootstellen  aan. 

incurable  [in'kjuarsbl]  ongeneeslijk. 

incursion [in'kaijsn]  inval. 

indebted [in'detid] schuldig, verplicht; 
we are — to him for..., we heb- 
ben hem... te danken; we zijn hem 
erkentelijk voor... 

indecent  [in'diissnt]  onbetamelijk, 
onvertogen, onwelvoeglijk. 

indecision  [indi'si33n] besluiteloos- 
heid. 

indecourous [in'dek3r3s] onwelvoeg- 
lijk. 

indeed  [in'di:d]  inderdaad,  (voor)- 
zeker,  waarachtig,  wel,  ja  (zelfs), 
dan  ook,  trouwens. 

indefatigable  [indi'ffetigsbl]  onver- 
moeibaar,  onvermoeid. 

indefinite  [in'definit]  onbepaald. 

indelible  [in'delibl]  onuit^isbaar. 

indelicate  [in'delikit]  onkies. 


indemnification 


133 


individual 


indemnification  [indemnifi'keijan] 

schadeloosstelling,  vergoeding. 
indemnify  [in'demnifai]  schadeloos 

stellen;  vrijwaren  (voor,  against, 

from). 
indemnity  [in'demniti]  vrijwaring; 

schadeloosstelling, vergoeding; 

kwijtschelding;  afkoopsom. 
indent [in'dent] uittanding, insnijding, 

inkerving,   (in) keep;  vt  intanden, 

(uit)tanden,  insnijden. 
indenture  [in'dentjs]  contract  o. 
independence  [indi'pendsns]  onaf- 

hankelijkheid. 
independent  [indi'pendant]  onafhan- 

kelijk; zelfstandig. 
indescribable [indis'kraibsbl] onbe- 

schrijfelijk. 
indestructible  [indis'trAktibI]  onver- 

woestbaar,  onvernielbaar. 
indeterminate  [indi't3:minit] onbe- 

paald, vaag. 
indetermination  [indit3:mi'neij3n] 

onbepaaldheid;  besluiteloosheid. 
index  ['indeks]  index;  wijsvinger, 

(hand)wijzer;  inhoudsopgaaf;  lijst 

[v. boeken]. 
index card ['indekska:d] fiche o 8c v. 
India  L'indjs]  India  o;  Further  -~-, 

Achter-Indie o. 
Indian  ['indjan]  Indier;  Indiaan;  aj 

Indisch,  Indiaas;  Indiaans. 
india-rubber ['indja'tAba] gomelastiek 

o. 
indicate ['indikeit]  (aan)wijzen, aan- 

duiden, te kennen geven; wijzen op. 
indication  [indi'keijan]  aanwijzing, 

aanduiding, teken o. 
indicative  [in'dikstiv]  aantonend(e 

wijs). 
indict  [in'dait]  aanklagen. 
indictment  [in'daitmant]  aanklacht; 

akte  van  beschuldiging. 
Indies ['indiz]  the — , Indie o. 
indifference  [in'difrans]  onverschil- 

ligheid. 
indifferent  [in'difrant]  onverschillig 

(voor, to); van geen of weinig be- 

langr  niet veel zaaks, middelmatig. 


indigence  ['indidsans]  behoeftigheid, 

armoede. 
indigenous  [in'didsinss]  inlands,  in- 

heems;  ingeboren. 
indigent  ['indidsant]  behoeftig,  arm. 
indigestible  [indi'dsestibl]  onver- 

teerbaar. 
indigestion  [indi'd3estjan]  slechte 

spijsvertering. 
indignant  [in'dignant]  verontwaar- 

digd  (over,  at,  with). 
indignation  [indig'neijan]  veront- 

waardiging. 
indignity  [in'digniti]  smaad,  boon. 
indigo  ['indigou]  indigo  m  [plant, 

verfstof],  indigo  o  [kleur]. 
indirect   [indi'rekt]   zijdelings;  indi- 
rect; —  object, medewerkend voor- 

werp o. 
indiscernible  [indi'za:nibl]  niet te 

onderscheiden of te onderkennen. 
indisciplinable  [in'disiplinabl]  tuch- 

teloos. 
indiscipline  [in'disiplin]  tuchteloos- 

heid. 
indiscreet [indis'kri:t] onvoorzichtig; 

indiscreet:  loslippig. 
indiscretion  [indis'krejan]  onvoor- 

zichtigheid; indiscretie. 
indiscriminate  [indis'kriminit]  geen 

onderscheid  makend,  zonder  onder- 

scheid of in den blinde (toegepast). 
indispensable  [indis'pensabl]  onver- 

mijdelijk; onmisbaar; noodzakelijk. 
indispose  [indis'pouz]  ongeschikt 

maken;  afkerig maken. 
indisposed  [indis'pouzd]  niet gezind; 

ongenegen;  ongesteld. 
indisposition  [indispa'zijan]  onge- 

steldheid,  onwelwillendheid,  onge- 

neigdheid;  afkerigheid. 
indisputable  [in'dispjutabl]  onbe- 

twistbaar. 
indissoluble  [indi'sDljubl]  onoplos- 

baar, onverbreekbaar. 
indistinct  [indis'tir)(k)t]  onduidelijk, 

verward. 
individual [indi'vidjual] eenling; per- 

soon;  individu  o\  ai  individueel, 


indivisible 


134 


infantile 


afzonderlijk,  apart. 
indivisible  [indi'vizibl]  ondeelbaar. 
indolence  ['indabns]  traagheid. 
indolent  ['indabnt]  traag,  vadsig. 
indomitable  [in'dDmitabI]  ontembaar, 

onbedwingbaar. 
Indonesia  [indou'ni:j'i3]  Indonesie o. 
Indonesian [indou'niijian] Indonesier; 

a] Indonesisch. 
indoor ['indD:]  binnen-, huiselijk, 

huis-,  kamer-. 
indoors  [in'dDiz]  binnen(shuis). 
indorse  [in'dDis]  zie  endorse. 
indubitable [in'djuibitabl] ontwijfel- 

baar. 
induce  [in'dju;s]  bewegen,  nopen; 

aanleiding  geven  tot,  veroorzaken; 

afleiden. 
inducement [in'djuismsnt] aanleiding, 

drijfveer; overredingsmiddel o. 
induction  [in'dAkJan]  gevolgtrek- 

king;  inductie. 
indulge  [in'dAld3]  toegeven  (aan), 

zijn zin geven; — in, zich de weel- 

de  veroorloven  van,  zich  permitte- 

ren, zich overgeven aan. 
indulgence [in'dAldjans] bevrediging; 

inschikkelijkheid,  toegeeflijkheid; 

gunst;  aflaat. 
indulgent  [in'dAldssnt]  inschikkelijk, 

toegeeflijk. 
industrial  [in'dAStrisl]  industrieel, 

industrie-,  nijverheids-,  bedrijfs-. 
industrialist  [in'dAstrisIist]  indus- 
trieel. 
industrialization  [ indAstrialai'zeiJ'an] 

industrialisering. 
industrialize  [in'dAStrislaiz]  industri- 

aliseren. 
industrious  [in'dAStrias]  arbeidzaam, 

werkzaam, nijver, vlijtig. 
industry  ['indsstri]  naarstigheid;  nij- 

verheid, industrie, bedrijf o. 
inebriate [i'ni:brieit] dronken maken. 
inebriation  [iniibri'eijan],  inebriety 

[ini'braiati] dronkenschap. 
inedible  [i'nedibl]  oneetbaar. 
ineffable  [i'nefabl]  onuitsprekelijk. 
ineffaceable [ini'feisabl] onuitwisbaar. 


inefficient [ini'fijsnt]  ongeschikt, on- 

bruikbaar;  geen  effect  sorterend. 
inept  [i'nept]  ongerijmd;  ongeschikt. 
ineptitude  [i'neptitju:d]  ongerijmd- 

heid;  ongeschiktheid. 
inequality  [ini'kwDliti]  ongelijkheid. 
inequity  [i'nekrwiti]  onbillijkheid. 
inert  [i'nait]  log,  loom,  traag. 
inertia  [i'naijia]  traagheid. 
inescapable [inis'keipsbl] onontkoom- 

baar. 
inevitable  [i'nevitabl]  onvermijdelijk. 
inexact  [inig'zaekt]  onnauwkeurig, 

onjuist. 
inexcusable  [iniks'kjuizabi]  onver- 

geeflijk. 
inexhaustible  [inig'zDistibI]  onuitput- 

telijk. 
inexorable  [i'nekssrabl]  onverbidde- 

lijk. 
inexpedient  [iniks'pi:di3nt]  ondoel- 

matig, ongeschikt,  ondienstig. 
inexpensive  [iniks'pensiv]  goedkoop. 
inexperience  [iniks'pisrians]  onerva- 

renheid. 
inexperienced  [iniks'piarianst]  oner- 

varen. 
inexplicable  [i'nekspliksbl]  onver- 

klaarbaar. 
inexpressible  [iniks'presibl]  onuit- 
sprekelijk. 
inextinguishable  [iniks'tirjgwijabl] 

on(uit)blusbaar,  onlesbaar,  onbe- 

daarlijk. 
infallibility  [infaeli'biliti]  onfeilbaar- 

heid;  onbedrieglijkheid. 
infallible  [in'fElibl]  onfeilbaar;  on- 

bedrieglijk. 
infamous  ['infamgs]  schandelijk; 

berucht. 
infamy ['infami] schande(lijkheid); 

schanddaad. 
infancy  ['infansi]  kindsheid; minder- 

jarigheid;  beginstadium o. 
infant ['infant] zuigeling (ook: • — in 

arms); kind o; aj jong; opkomend; 

kinder-. 
infantile  ['infsntail]  kinderlijk, kin- 

derachtig, kinder-. 


infantry 


135 


ingenuous 


infantry  ['infantri]  infanterie. 
infant school ['infsntsku.l] kleuter- 

school. 
infatuate [in'faetjueit] verdwazen; ver- 

blinden; ■ — d with, verliefd op. 
infatuation  [infaetju'eijsn]  ver- 

dwaasdheid;  bevlieging;  malle  ver- 

liefdheid. 
infect  [in'fekt]  aansteken,  besmetten; 

bederven, verpesten. 
infection  [in'fekjsn]  infectie,  aanste- 

king,  besmetting;  bederf o, verpes- 

ting;  aanstekelijkheid. 
infectious [in'fekjas]  besmettelijk, 

aanstekelijk;  smet-. 
infer  [in'fa:]  besluiten,  afleiden, op- 

maken;  insluiten,  beduiden. 
inference  ['infsrans]  gevolgtrekking. 
inferior  [in'fiaris]  mindere, onderge- 

schikte;  a] minder,  lager,  onderge- 

schikt; onder-. 
inferiority  [infiari'ariti]  minderheid, 

minderwaardigheid;  ondergeschikt- 

heid. 
infernal [in'fsmsl]  hels, duivels. 
infertile  [in'fartail]  onvruchtbaar. 
infest  [in'fest]  onveilig maken;  ver- 
pesten. 
infidel ['infidal] ongelovig(e). 
infidelity  [infi'deliti]  ongeloof o\ 

ontrouw. 
infiltrate  [in'filtreit]  insijpelen, lang- 

zaam doordringen. 
infinite  ['infinit]  oneindig. 
infinitesimal [infini'tesimsl] oneindig 

klein. 
infinitive [in'finitiv] onbepaalde wijs. 
infinity  [in'finiti]  oneindigheid. 
infirmary  [in'faimari]  ziekenhuis o\ 

ziekenzaal. 
infirmity [in'faimitij zwakheid, zwak- 

te, ziekelijkheid, gebrek o. 
inflame  [in'fleim]  doen ontvlammen; 

doen  gloeien;  (doen)  ontsteken. 
inflammable [in'fla^msbl] ontvlam- 

baar. 
inflammation [infla'meij'sn] ontvlam- 

ming, ontsteking. 
inflammatory [in'flcematari] verhit- 


tend;  ontstekings-; opruiend. 
inflate [in'fleit] opblazen; oppompen; 

opdrijven [prijzen]. 
inflation  [in'fleijan]  opblazen  of 

oppompen o; inflatie. 
inflator  [in'fleita]  fietspomp. 
inflexible  [in'fleksibl]  onbuigbaar; 

onbuigzaam. 
inflict  [in'flikt]  opleggen  [straf]; 

[slag]  toebrengen  (aan,  upon); 

doen ondergaan. 
infliction  [in'flikjsn]  (straf)opleg- 

ging,  straf,  kwelling. 
influence  ['influans]  invloed;  vt 

invloed hebben op, beinvloeden. 
influential [influ'enjsl] invloedrijk. 
influenza [influ'enza] griep. 
inform  [in'fDim]  mededelen,  berich- 

ten,  onderrichten,  in-,  voorlichten; 

— -  oj, berichten, melden. 
informal  [in'fDimal]  informed;  fa- 

miliaar, zonder complimenten. 
informant [in'fDimant] zegsman. 
information  [infa'meijsn]  kennisge- 

ving, mededeling, onderricht o, be- 

richt o\ kennis; voorlichting, inlich- 

ting(en). 
informed  [in'foimd]  goed ingelicht, 

op de hoogte. 
informer  [in'fsims]  aanbrenger. 
infraction  [in'frskjan]  zie  infringe- 
ment. 
infrequent  [in'friikwant]  zeldzaam. 
infrequently  [in'friikwantli]  zelden. 
infringe  [in'frin(d)3]  overtreden, 

schenden, inbreak maken op. 
infringement  [in'frin(d)3m3nt]  over- 

treding, schending, inbreak. 
infuriate  [in'fjuarieit]  razend  (woe- 

dend,  dol)  maken. 
infuse [in'fja:z] ingieten, inboezemen, 

bezielen; laten trekken [thee]. 
infusion  [in'fju:33n]  ingieting,  inge- 

ving; aftreksel o. 
ingenious [in'dsiinjss] vindingrijk, 

vernuftig. 
ingenuity [indsi'njuiiti] vindingrijk- 

heid, vernuftigheid. 
ingenuous  [in'dsenjuss]  ongekun- 


inglorious 


136 


inopportune 


steld,  openhartig;  na'ief. 
inglorious  [in'gbirias]  roemloos. 
ingot ['ir)g3t] baar, staaf. 
ingrained  [in'greind]  doortrokken; 

ingeworteld;  doortrapt. 
ingratiate  [in'greijieit]  —  oneself 

with, zich bemind maken bij. 
ingratitude  [in'grastitju:d]  ondank- 

baarheid. 
ingredient [in'griidiant] ingredient o, 

bestanddeel  o. 
ingress  ['ingres]  binnentreden  o, 

-dringen  o\  in-,  toegang. 
inhabit  [in'hsbit]  bewonen. 
inhabitant [in'hasbitant] in-, bewoner. 
inhalation  [inhs'leijsn]  inademing, 

inhalatie. 
inhale  [in'heil]  inademen,  inhaleren. 
inherent  [in'hisrant]  onafscheidelijk 

verbonden,  inherent. 
inherit  [in'herit]  (over) erven. 
inheritance  [in'heritans]  overerving; 

erfenis. 
inhibit  [in'hibit]  beletten,  stuiten, 

remmen. 
inhibition [inhi'bij'an] belemmering, 

remming; rem. 
inhospitable [in'hDspitsbl] onherberg- 

zaam,  ongastvrij. 
inhuman  [in'hju:m3n]  onmenselijk. 
inimical  [i'nimiksl]  vijandig; schade- 

lijk. 
inimitable  [i'nimitsbl]  onnavolgbaar. 
iniquitous  [i'nikwitss]  onrechtvaar- 

dig, onbillijk; ongerechtig, snood. 
iniquity  [i'nikwiti] ongerechtigheid, 

onbillijkheid;  snoodheid. 
initial  [i'nijsl]  eerste letter, initiaal; 

aj eerste, voorste, begin-, aanvangs-; 

vt paraferen. 
initiate  [i'nijieit]  inwijden;  inleiden, 

beginnen;  [i'nijiit]  ingewijde. 
initiation  [iniji'eijan]  inwijding; 

begin o. 
initiative  [i'nijistiv]  begin  o,  initia- 

tief  o;  aj  inleidend,  begin-,  eerste. 
inject [in'djekt] inspuiten. 
injection  [in'djekjsn]  inspuiting. 
injudicious  [indsu'dijas]  onoordeel- 


kundig, onverstandig. 
injunction  [in'dsArjkJan]  uitdrukke- 

lijk bevel o, gebod o. 
injure  ['in(d)33]  benadelen,  onrecht 

aandoen, kwaad doen, kwetsen. 
injurious  [in'(d)3U3ri3s]  nadelig, 

schadelijk; beledigend, krenkend. 
injury  ['in(d)33ri]  nadeel o, onrecht 

o, kwaad o; kwetsuur, verwonding, 

letsel  0,  schade. 
injustice  [in'dsAStis]  onrecht  o,  on- 

rechtvaardigheid. 
ink  [igk]  inkt. 
inkling  ['irjklir)]  aanduiding, flauw 

vermoeden o. 
inkstand  ['ir)kst£end]  inktkoker. 
ink-well  ['ir|kwel]  inktpot. 
inky  ['ir]ki]  inktachtig,  vol  inkt; 

zo  zwart  als  inkt. 
inlaid  ['inleid] ingelegd (linoleum o). 
inland ['inland] binnenland o\ aj bin- 

nenlands;  landinwaarts. 
inlet  ['inlet]  ingang,  opening,  weg; 

inham;  inzetsel o. 
inmate  ['inmeit]   (mede) bewoner, 

huisgenoot;  inzittende. 
inmost  ['inmoust]  binnenste;  ge- 

heimste. 
inn  [in]  herberg,  logement  o. 
innate  [i'neit]  in-,  aangeboren. 
innavigable  [i'naevigsbl]  onbevaar- 

baar. 
inner  ['ins]  inwendig, binnenst, bin- 

nen-; verborgen. 
innermost  ['inamoust]  binnenste. 
innkeeper  ['inkirpa]  herbergier. 
innocence  ['inasans]  onschuld;  onno- 

zelheid. 
innocent  ['inasant]  onschuldig  (aan, 

of);  onschadelijk;  onnozel;  • —   of 

windows,  zonder ramen. 
innocuous  [i'nakjuas]  onschadelijk. 
innumerable [i'njuimarabl] ontelbaar, 

talloos. 
inoculate  [i'nakjuleit]  (in)enten. 
inoffensive  [ina'fensiv]  onschadelijk, 

onschuldig. 
inopportune  [i'nDpatjuin]  ontijdig, 

ongelegen. 


inordinate 


137 


instance 


inordinate [i'n3:dinit] ongeregeld; 
bovenmatig,  buitensporig. 

inquest ['inkwest] onderzoek o; {cor- 
oner's) — , gerechtelijke lijkschou- 
wing. 

inquire [in'kwais] navraag doen, 
vragen, informeren, onderzoeken; 
---^  into, onderzoeken. 

inquiry [in'kwaisri] vraag, onderzoek 
o\ aan-, navraag; make inquiries, 
inlichtingen inwinnen, een onder- 
zoek instellen. 

inquiry-office  [in'kwaisriDfis]  infor- 
matiebureau o. 

inquisitive  [in'kwizitiv]  (alles)  on- 
derzoekend, nieuwsgierig. 

inroad  ['inroud]  inval;  inbreuk. 

insane  [in'sein]  krankzinnig. 

insanity  [in'saeniti]  krankzinnig- 
heid. 

insatiable  [in'seijiabl]  onverzadelijk. 

inscribe  [ins'kraib]  in-, opschrijven, 
griffen. 

inscription [ins'krippn] inschrijving; 
in-,  opschrift  o. 

inscrutable  Lins'kru.-tsbl]  ondoor- 
grondelijk,  onnaspeurlijk. 

insect  ['insekt]  insekt  o. 

insecure  [insi'kjus]  onveilig,  onvast. 

insensible  [in'sensibl]  ongevoelig 
(voor,  o/,  /o);  gevoelloos;  bewus- 
teloos;  onbewust;  onmerkbaar. 

inseparable [in'sepsrsbl] onafscheide- 
lijk  (van, from). 

insert [in's3:t] invoegen, inlassen, 
inzetten; plaatsen [in krant]. 

insertion [in's3;J'3n] invoeging, inlas- 
sing;  plaatsing  [i.  e.  krant]. 

inset ['inset] inzetsel o\ ingevoegd 
blad o, bijkaartje o, medallion o [v. 
illustratie]. 

inside ['in'said] binnenkant; • — out, 
het binnenste buiten; door en door 
[kennen]; ['insaid] aj binnenst, 
binnen-; — information, inlichtin- 
gen van ingevi'ijden; [in'said] bin- 
nen in,  (naar, van)  binnen, in. 

insider  [in'saids]  ingewijde. 

insidious  [in'sidias]  arglistig;  verra- 


derlijk. 
insight  ['insait]  inzicht o. 
insignificant  [insig'nifikant]  onbete- 
kenend,  onbeduidend,  onbelangrijk, 
gering. 
nsincere  [insin'sis]  onoprecht. 
nsinuate  [in'sinjueit]  handig of on- 
gemerkt  indringen,   inschuiven,   te 
verstaan geven,  insinueren. 
insinuation  [insinju'eijan]  indringen 
o &;  bedekte toespeling; insinuatie. 
insipid  [in'sipid]  smakeloos,  flauw, 

geesteloos. 
insipidity  [insi'piditi]  smakeloosheid, 

fiauwheid. 
insist  [in'sist]  aanhouden, volhouden; 
(nadrukkelijk)  beweren;  aandrin- 
gen;  —  on,  staan op;  stilstaan bij; 
bhjven bij. 
nsistence  [in'sistsns]  aanhouden  o, 

aandringen  o,  aandrang. 
nsolence  ['insabns]  onbeschaamd- 

heid. 
nsolent  ['inssbnt]  onbeschaamd. 
nsoluble  [in'soljubl]  onoplosbaar. 
nsolvency  [in'sDlvonsi]  onvermogen 

o  tot betaling,  insolventie. 
nsolvent  [in'sDlvant]  onvermogend 

om te betalen,  insolvent. 
insomnia  [in'sDmnis]  slapeloosheid. 
inspect  [in'spekt]  onderzoeken,  in- 

specteren. 
inspection  [in'spekjan]  inzage, be- 
zichtiging,  onderzoek  o,  inspectie, 
toezicht o. 
inspector [in'spekta] onderzoeker; op- 

ziener,  inspecteur. 
inspiration  [inspi'reijsn]  inademing; 

inblazing,  ingeving,  inspiratie. 
inspire [in'spaia] inademen; inblazen, 

ingeven,  inboezemen,  bezielen. 
inst.  ^  instant,  dezer. 
nstall  [in'stD:!]  een plaats geven; in- 

stalleren. 
nstallation  [instDi'leiJan]  installatie. 
instalment  [in'stDilmsnt]  installatie, 
aanleg;  aflevering,  termijn,  gedeel- 
te o. 
instance  ['instans]  aandrang,  drin- 


instant 


138 


intent 


gend verzoek o; voorbeeld o, geval 

o\  instantie; jor  — , bij voorbeeld; 

vt  (als  voorbeeld)  aanhalen. 
instant ['instant]  ogenblik o\ aj drin- 

gend;  ogenblikkelijk;  the  twentieth 

~,  de  twintigste  dezer. 
instantaneous  [instan'teinjas]  ogen- 
blikkelijk;  ~'  photo,  momentopna- 

me. 
instantly  ['instsntli]  ogenblikkelijk, 

onmiddellijk,  op staande voet. 
instead  [in'sted]  in  plaats  daarvan; 

~  of, in plaats van. 
instep ['instep] wreef [v. voet]. 
instigate  ['instigeit]  aansporen;  aan-, 

ophitsen. 
instigation  [insti'geijan]  aansporing; 

aan-,  ophitsing;  at  the  ~-  oj,  op 

aandrang van. 
instil (1)  [in'stil]  indruppelen; jig in- 

boezemen, inprenten  (in, into}. 
instinct  ['instigkt]  instinct o. 
instinctive  [ins'tirjktiv]  instinctief. 
institute  ['institju:t]  instituut  o,  in- 

stelling;  vt  instellen,  stichten;  in- 

stalleren,  aanstellen  (tot). 
institution  [insti'tjuijan]  instituut  o, 

instelling,  stichting;  aanstelling. 
instruct  [ins'ttAkt]  onderwijzen, on- 

derrichten;  last geven. 
instruction  [ins'ttAkJan]  onderwijs o, 

les; lastgeving, opdracht,  instructie, 

voorschrift o. 
instructive [ins'trAktiv] onderwijzend, 

leerzaam, leerrijk. 
instrument  ['instrumant]  instrument 

o;  gereedschap  o,  werktuig  o\  — 

panel,  instrumentenbord  o. 
insubordination  [ins3bD:di'neiJ'3n] 

weerspannigheid, verzet o. 
insufferable  [in'sAfarabl]  onduldbaar, 

onverdraaglijk;  onuitstaanbaar. 
insufficient  [msa'fijant]  onvoldoend. 
insular ['insjub] eiland-; fig bekrom- 

pen. 
insulate  ['insjuleit]  afzonderen; iso- 

leren. 
insulation  [insju'leijan]  afzondering; 

isolatie. 


insulator  ['insjuleita]  isolator, 
insult  ['insAlt]  belediging,  boon; 

[in'sAlt]  vt  beledigen,  honen. 
insuperable [in'sjuiparabl] onover- 

komelijk. 
insupportable  [ins3'pD:t3bl]  on(ver)- 

draaglijk. 
insurance  [in'Juarans]  verzekering, 

assurantie. 
insure  [in'Jua]  verzekeren, assureren. 
insurgent  [in'saidsant]  oproerig. 
insurmountable  [insa'mauntabl]  on- 

overkomelijk. 
insurrection  [insa'rekjan]  opstand. 
intact  [in'taekt]  intact,  gaaf. 
intangible  [in'tcendsibl]  ontastbaar. 
integral  ['intigral]  integrerend;  ge- 

heel,  volledig,  integraal. 
integrity  [in'tegriti]  volledigheid, in- 

tegriteit,  onkreukbaarheid,  eerlijk- 

heid;  zuiverheid;  geheel  o. 
intellect  ['intilekt]  intellect  o,  ver- 

stand  o. 
intellectual  [inti'lektjual]  intellectu- 

eel,  geestelijk;  geestes-. 
intelligence  [in'telidsans]  verstand o, 

begrip  o,  schranderheid;  nieuws  o, 

berichten,  inlichtingen. 
intelligent  [in'telidsant]  verstandig, 

vlug  (van  begrip),  intelligent. 
intelligible  [in'telidsibl]  begrijpelijk. 
intemperance  [in'temparans]  onma- 

tigheid. 
intemperate  [in'temparit]  onmatig. 
intend [in'tend] van plan zijn, de be- 

doeling  hebben,  bedoelen;   bestem- 

men  (voor, for). 
intended  [in'tendid]  voorgenomen &, 

aanstaande;  opzettelijk. 
intending   [in'tendirj]  aanstaand;  • — ■ 

purchasers, gegadigden. 
intense  [in'tens]  ingespannen,  hevig, 

krachtig,  diep,  intens. 
intensify  [in'tensifai]  versterken. 
intensity  [in'tensiti]  hevigheid, 

kracht. 
intensive  [in'tensiv]  intensief. 
intent [in'tent] oogmerk o, bedoeling, 

opzet  o;  to  all  ■ — s and purposes, 


intention 


139 


interruption 


reitelijk;  aj ingespannen;  —  upon, 

gericht op;  uit op; verdiept in;  •~-' 

upon mischief, kwaad in zijn schild 

voerend. 
intention  [in'tenjsn]  voornemen o, 

oogmerk o, bedoeling. 
intentional  [in'tenjansl]  voorbedach- 

telijk,  opzettelijk,  met  opzet. 
inter  [in'ta:]  begraven. 
intercalate  [in'tsikaleit]  invoegen, 

inlassen. 
intercalation [intaika'leijan]  invoe- 

ging,  inlassing. 
intercede  [inta'siid]  tussenbeide ko- 

men. 
intercept  [inta'sept]  onderscheppen, 

opvangen,  (de pas)  afsnijden. 
intercession  [inta'sejsn]  tussenkomst, 

bemiddeling,  voorspraak. 
intercessor  [inta'sesa]  (be)middelaar. 
intercourse  ['int3kD:s]  omgang,  ge- 

meenschap, verkeer o. 
interdict  [inta'dikt]  verbieden. 
interdiction  [inta'dikjsn]  verbod  o. 
interest  ['int(3)rest]  belang  o\  be- 

langstelling;   aandeel   o\   invloed; 

parti);  rente,  interest;  of  ■ — ■,  be- 

langwekkend,  interessant;  vt  inte- 

resseren, belang inboezemen; belang 

doen  stellen  (in,  for,  in);  de  be- 

langen raken  van. 
interested  ['int(3)restid]  belangstel- 

lend;  belang  hebbend;  betrokken; 

zelfzuchtig. 
interesting  ['int(3)restir)]  interessant. 
interfere [inta'fia] tussenbeide komen, 

ingrijpen, zich mengen (in, in); — 

with, zich bemoeien met;  belemme- 

ren,  (ver)storen. 
interference  [inta'fisrsns]  tussen- 
komst, inmenging;  storing. 
interim  ['intsrim]  tussentijd. 
interior  [in'tiaria]  binnenste  o;  bin- 

nenland o;  interieur o; aj binnen-; 

inwendig;  binnenlands;  innerlijk. 
interject  [inta'dsekt]  er  tussen gooi- 

en,  uitroepen. 
interjection  [inta'dsekjan]  tussen- 

werpsel o, uitroep. 


interloper  [inta'loups]  onderkruiper; 

beunhaas. 
interlude  ['int3l(j)u:d]  pauze;  inter- 
mezzo 0. 
intermediary  [inta'mirdiari]  tussen- 

persoon,  bemiddelaar;  bemiddeling; 

a'l tussen-; bemiddelend. 
intermediate  [inta'miidjat]  tussenlig- 

gend,  tussen-. 
interment  [in'taimant]  begrafenis. 
interminable [in'taiminabl] eindeloos, 

oneindig'. 
intermission  [inta'mijan]  onderbre- 

king,  tussenpoos,  verpozing. 
intermittent  [inta'mitant]   (af)wisse- 

lend,  intermitterend. 
intern  [in'tain]  interneren. 
internal  [in'tainsi]  inwendig,  inner- 
lijk; binnenlands; binnen-. 
international  [inta'nsejanal]  inter- 

nationaal. 
internment  [in'taiomant]  internering. 
interpellant  [inta'pebnt]  interpel- 

lant. 
interpellate  [in'taipeleit]  interpelle- 

ren. 
interpellation  [intaipe'leijan]  inter- 

pellatie. 
interpret  [in'taiprit]  uitleggen,  ver- 

tolken. 
interpretation  [intaipri'teijan]  uitleg- 

ging,  vertolking. 
interpreter  [in't3;prit3]  uitlegger, 

vertolker,  tolk. 
interrogate  [in'terageit]  (onder)- 

vragen. 
interrogation  [intera'geijan]  onder- 

vraging, vraag. 
interrogative  [inta'rsgativ]  vragend. 
interrogator [in'terageita]  (onder)- 

vrager. 
interrogatory [inta'rDgatari] vraag; 

ondervraging;  verhoor  o;  aj  (on- 

der) vragend. 
interrupt  [inta'rApt]  af-,  onderbre- 

ken;  (ver)hinderen, storen; in de 

rede vallen. 
interruption  [inta'rApJan]  af-, on- 

derbreking,  storing;  interruptie. 


intersect 


140 


invective 


intersect  [inta'sekt]  (door)snijden, 

(door)kruisen;  elkaar  snijden. 
intersection  [inta'sekjsn]  (door)snij- 

ding;  snijpunt o;  kruispunt o. 
interstice  [in'tsistis]  tussenruimte, 

opening, spleet. 
interval  ['intaval]  tussenruimte;  tus- 

senpoos;  pauze. 
intervene  [ints'viin]  tussenbeide  ko- 

men;  ingrijpen;  zich  voordoen. 
intervention [ints'venjan] interventie, 

tussenkomst. 
interview  ['intavju:]  interview o; 

vraaggesprek o\ vt interviewen. 
intestate  [in'testit]  zonder testament 

(overledene). 
intestine  [in'testin]  darm,  ingewan- 

den (meest -^j); a] inwendig; bin- 

nenlands. 
intimacy  E'intimssi]  vertrouwelijk- 

heid,  intimiteit,  innigheid. 
intimate  ['intimit]  intieme vriend; a] 

innerlijk,  innig;  vertrouwelijk;  in- 

tiem;  ['intimeit]  vt  bekendmaken, 

te kennen geven,  aanduiden. 
intimation [inti'meijan] kennisgeving; 

wenk, aanduiding. 
intimidate  [in'timideit]  bang maken; 

vrees, schrik aanjagen. 
into  ['intu]  in, tot. 
intolerable  [in'tDisrsbl]  on(ver)- 

draaglijk, onduldbaar. 
intolerance  [in'tobrans]  onverdraag- 

zaamheid. 
intolerant  [in'tDbrant]  onverdraag- 

zaam. 
intoxicant  [in'Dksikant]  bedwelmend 

middel  o,  sterke  drank. 
intoxicate  [in'tsksikeit]  dronken ma- 
ken, bedwelmen. 
intoxication [intDksi'keiJsn] dron- 

kenschap,  roes. 
intractable  [in'trsektabl]  onhandel- 

baar,  lastig. 
intransitive  [in'tra;nsitiv]  onover- 

gankelijk  [werkwoord]. 
intrepid  [in'trepid]  onverschrokken. 
intrepidity  [intri'piditi]  onverschrok- 

kenheid. 


intricacy  ['intrikssi]  ingewikkeld- 

heid. 
intricate  ['intrikit]  ingewikkeld. 
intrigue  [in'tri:g]  kuiperij,  gekonkel 

o, intrige; vi kuipen, intrigeren. 
intriguer  [in'trirga]  intrigant. 
intrinsic [in'trinsik]  innerlijk, wezen- 

lijk, intrinsiek. 
introduce  [intr3'dju;s]  invoeren;  in- 

leiden,     binnenleiden;    indienen 

[wet]; voorstellen  [iemand], intro- 

duceren. 
introduction  [intra'dAkJan]  invoe- 

ring, inleiding;  indiening; voorstel- 

ling;  introductie. 
introductory [intra'dAktari] inleidend. 
intrude [in'truid]  (zich)  in-, opdrin- 

gen; (iemand) lastig vallen. 
intruder [in'tru:da] indringer. 
intrusion  [in'truijan]  binnendringen 

o. 
intrusive  [in'tru:siv]  indringend;  in- 

dringerig, opdringerig. 
intrust [in'ttASt]  zie entrust. 
intuition [intju'ijan]  intui'tie. 
inundate  ['ioAndeit]  onder water 

zetten,  overstromen. 
inundation  [inAn'deiJan]  onderwater- 

zetting;  overstroming. 
inure  [i'njua]  gewennen, harden. 
invade  [in'veid]  een  inval  doen  in, 

binnendringen,  inbreuk  maken  op. 
invader [in'veida] vijandelijke indrin- 
ger. 
invalid  ['invaliid]  zieke, lijder; inva- 

lide; a] gebrekkig, gebrekkelijk, zie- 

kelijk,  lijdend;  [in'vaelid]  niet gel- 

dend;  ongeldig. 
invalidate  [in'vaelideit]  ongeldig ma- 
ken; ontzenuwen  [v. argumenten]. 
invalidity  [inva'liditi]  zwakheid, 

krachteloosheid; ongeldigheid. 
invaluable  [inVseljuabl]  onschatbaar, 

van  onschatbare waarde. 
invariable  [in'veariabi]  onverander- 

lijk. 
invasion  [in'veisan]  (vijandelijke) 

inval;  invasie. 
invective  [in'vektiv]  smaadrede; 


inveigh 


141 


irony 


scheldwoord  o,  scheldwoorden;  aj 

scheldend. 
inveigh  [in'vei]  (heftig)  uitvaren, 

schelden, schimpen. 
invent  [in'vent]  uitvinden; bedenken, 

verzinnen. 
invention   [in'venjan]   (uit)vinding, 

uitvindsel  o, verzinsel  o. 
inventive  [in'ventiv]  vindingrijk. 
inventor  [in'venta]  uitvinder;  ver- 

zinner. 
inventory ['invsntri]  inventaris. 
inverse  [in'v3:s]  omgekeerd. 
inversion  [in'vaijan]  orakering, om- 

zetting,  inversie. 
invert  [in'v3:t]  omkeren,  omzetten; 

— ed commas, aanhalingstekens. 
invertebrate  [in'vaitibrit]  ongewer- 

veld;  jig  slap,  karakterloos;  ■ — s, 

ongewervelde  dieren. 
invest  [in' vest]  bekleden;  insluiten; 

[geld]  beleggen, investeren. 
investigate [in'vestigeit] onderzoeken, 

navorsen. 
investigation  [investi'geijsn]  onder- 

zoek o, navorsing. 
investigator  [in'vestigeits]  onderzoe- 

ker, navorser. 
investment  [in'vestmsnt]  (geld)be- 

legging,  investering. 
investor  [in'vests]  (geld)belegger. 
inveterate [in'vetarit] verstokt, aarts-; 

ingeworteld,  ingekankerd. 
invidious  [in'vidiss]  hatelijk; aansto- 

telijk; netelig. 
invigorate  [in'vigareit]  kracht bij- 

zetten of geven, versterken. 
invincible  [in'vinsibl]  onoverwinne- 

lijk. 
inviolable  [in'vaiabbl]  onschendbaar. 
inviolate  [in'vaialit]  ongeschonden, 

ongerept. 
invisible  [in'vizibl]  onzichtbaar. 
invitation [invi'teijan]  uitnodiging. 
invite  [in'vait]  (uit)nodigen, verzoe- 

ken (cm); uitlokken. 
inviting  [in'vaitir]]  uitnodigend, aan- 

lokkelijk, verleidelijk. 
invocation  [inva'keijan]  in-,  aanroe- 


ping,  afsmeking. 
invoice  ['invois]  factuur;  vt  facture- 

ren. 
invoke  [in'vouk]  in-,  aanroepen,  af- 

smeken,  zich  beroepen  op. 
involuntary  [io'vobntari]  onwille- 

keurig;  onvrijwillig. 
involve  [in'volv]  wikkelen of hullen, 

verwikkelen,   betrekken;   insluiten, 

meebrengen;  the  persons  — d,  de 

daarbij  betrekken  personen. 
invulnerable  [in'vAlnsrsbl]  onkwets- 

baar. 
inward  ['inwad]  inwendig;  innerlijk; 

naar binnen. 
iodine  ['aiadirn]  jodium  o. 
iodoform  [ai'DdafDim]  iodoform. 
I O U =: / oive you [ik ben u schul- 

dig], schuldbekentenis. 
Irak,  zie Iraq. 
Iran  [is'rain]  Iran a. 
Iranian  [ai'reinjsn]  Iranier m; aj 

Iraans. 
Iraq  [i'raik]  Irak o. 
Iraqi  [i'ra:ki]  Irakier; aj Iraaks. 
irascible [i'rassibl]  opvliegend. 
irate  [ai'reit]  woedend,  toornig. 
ire  ['aia]  toorn. 
Ireland  ['aiabnd]  lerland  o. 
iris  ['aiaris]  iris. 

Irish  ['aiarij]  lers; the  — , de leren. 
Irishman  ['aiarijmsn]  ler. 
Irishwoman  ['aisrijwuman]  Terse, 
irksome  ['sikssm]  ergerlijk,  hinder- 

lijk, vervelend. 
iron  ['aian]  ijzer  o;  strijkijzer  o\ aj 

ijzeren; vt strijken; ■ — • out, vereffe- 

nen. 
ironclad  ['aisnklaed]  pantserschip o. 
ironer  ['aisns]  strijk(st)er. 
ironic(al)  [ai'rDnik(l)]  ironisch. 
ironing-board  ['aianigbord]  strijk- 

plank. 
ironmonger  ['aisnmAfjga]  handelaar 

in ijzerwaren. 
ironwork  ['aianwatk]   ijzerwerk  <?; 

■ — s, ijzergieterij,  ijzerfabriek. 
irony  ['aiarani]  ironie;  ['aisni]  aj 

ijzerachtig, ijzerhard, ijzer-. 


irradiate 


142 


ivy 


irradiate [i'reidieit] bestralen, doen 
stralen  (van,  with). 

irradiation [ireidi'eijan] bestraling. 

irrational [i'rasjsnl] onredelijk; rede- 
loos;  irrationeel;  onmeetbaar. 

irreconcilable [i'rekansaibbl] onver- 
zoenlijk;  onverenigbaar. 

irredeemable [iri'ditmabi] onafkoop- 
baar, onaflosbaar; onherstelbaar. 

irrefragable [i'refragabl] onweerleg- 
baar. 

irrefutable [i'refjutabi] onomstotelijk, 
onweerlegbaar. 

irregular  [i'regjub]  onregelmatig; 
ongeregeld;  — s,  ongeregelde  troe- 
pen. 

irrelevant [i'relivsnt] niet ter zake 
(dienende). 

irremediable  [iri'miidisbl]  onher- 
stelbaar. 

irreparable  [i'repsrabl]  onherstel- 
baar. 

irrepressible [iri'presibi] niet te on- 
derdrukken;  onbedwingbaar. 

irreproachable [iri'proutjabl] onbe- 
rispelijk. 

irresistible [iri'zistibl] onweerstaan- 
baar. 

irresolute  [i'rez3l(j)u:t]  besluiteloos. 

irresolution [irez3'l(j)u:j3n] beslui- 
teloosheid. 

irrespective [iris'pektiv] — of, zon- 
der  te  letten  op;  ongeacht. 

irresponsible [iris'ponssbl] onverant- 
woordelijk;  ontoerekenbaar. 

irretrievably [iri'triivabli] onherstel- 
baar; •-— lost, onherroepelijk ver- 
loren. 

irreverent  [i'revsrsnt]  oneerbiedig. 

irrevocable [i'revaksbl] onherroepe- 
lijk. 

irrigate  ['irigeit]  bevochtigen, be- 
sproeien, bevloeien, irrigeren. 

irrigation [iri'geijan] bevochtiging, 
besproeiing, bevloeiing, irrigatie. 

irritable  ['iritabl]  prikkelbaar. 

irritate  ['iriteit]  prikkelen. 


irritation  [iri'teijsn]  prikkeling,  ge- 

prikkeldheid. 
irruption [i'rApJan]  binnendringen o, 

inval. 
is [iz] derde pers. enk. van be, is. 
island  E'ailsnd]  eiland  o. 
isle  [ail]  eiland o. 
isolate ['aissleit]  afzonderen, isoleren. 
isolation  [aisa'leijan]  afzondering, 

isolement o. 
isotope ['aisatoup] isotoop. 
Israel  ['izreial]  Israel a. 
Israeli [iz'reiali] Israeli; a; Israelisch. 
Israelite  ['izrialait]  Israeliet. 
Israelitish  ['izrislaitij]  Israelitisch. 
issue  ['isju:] uitstroming; nakomeling- 

schap;  uitgang;  uitweg;  uitslag,  re- 

sultaat  o;  uitvaardiging;   uitgifte; 

nummer o  [v. tijdschrift] ; emissie; 

(geschil)punt a, kwestie, strijdvraag; 

be at — , in het geding zijn; vt uit- 

stromen,  naar  buiten  komen  (ook: 

—  forth,  out);  ■ — ■  fro7n,  komen 

uit;   voortkomen   uit;   afstammen 

van;  vt af-,  uitgeven;  uitvaardigen; 

verzenden. 
isthmus ['ismas]  landengte. 
it  [it]  het, hij, zij. 
Italian [i'tasljsn] Italiaan; af Italiaans. 
italic [i'taslik] cursief; cursieve letter; 

in — s, cursief. 
Italy  ['itali]  Italic o. 
itch  [itj]  schurft;  jeuking,  jeuk;  vi 

jeuken;  hevig verlangen. 
item  ['aitem]  artikel  o, stuk o, post, 

punt o [op agenda], nummer o [v. 

program];  (nieuws)bericht o. 
itinerant  [ai'tinsrant]  rondtrekkend. 
itinerary [ai'tinsrsri]  reisboek o; 

reisroute;  reisbeschrijving;  af 

(rond)reizend, reis-. 
its  [its]  zijn, haar. 
itself  [it'self]  zich  (zelf). 
ivory  ['aivsri]  ivoor m of o\ af ivo- 

ren. 
ivy  [aivi]  klimop. 


h: 


Jew 


j  [dsei]  (de letter)  j. 

jab [dsab] steek, por; vi steken, por- 
ren. 

jabber ['dsseba]  kakelen, brabbelen, 
wauwelen. 

Jack [d3£ek] Jan, Jantje o; jantje 
o (= matroos); '~ Ketch, de beul; 
before you could say ■ — ■ Robinson, 
in een, twee, drie. 

jack [d3£ek] vijzel, krik; (houten) 
bok; boer [in 't kaartspel]; man- 
netje o  [van diersoorten]. 

jackal  ['dsasks;!]  jakhals. 

jackanapes  ['dsasksneips]  aap; kwast. 

jackass  ['dsaekss]  ezel. 

jacket ['dsaskit] buis o; omhulsel o\ 
omslag;  schil  [v. aardappel]. 

jack-towel  ['dsasktaual]  rolhanddoek. 

jade [dseid] knol, oud paard o\ bit- 
tersteen o 81 m\ vt afjakkeren. 

jagged  ['dsaegid]  getand, geschaard. 

jail  [dseil]  gevangenis. 

jail-bird  ['dgeilbaid]  boef. 

jailer  ['dseib]  cipier. 

jam [dscem] jam; opeenhoping, op- 
stopping, gedrang o\ vt (samen)- 
drukken, -pakken, -duwen; vastzet- 
ten, klemmen; versperren; storen 
[radiouitzendingen] . 

jamb  [dsasm]  (deur)stijl, pijler. 

jangle [d3£ei]gl] ontstemmen; ramme- 
len,  rinkelen  (met). 

January  ['dsasnjuari] januari. 

Japan [dsa'pasn] Japan o\ aj Japans. 

japan [dsa'pEn] lak 0 & m; vt (ver)- 
lakken. 

Japanese  [d32ep3'ni:z]  Japanner(s); 
a] Japans. 

jar [d3a:] fles, kruik, pot; gekras o, 
schuurgeluid o\ wanklank; vi kras- 
sen, schuren; — ring note, wan- 
klank; — with, in botsing komen 
met,  niet harmonieren met. 

jaundice  ['d33:ndis]  geelzucht. 

jaunt  [d3D:nt]  tochtje  o. 

jaunty ['dsDinti] zwierig. 

Java  ['dga:v3]  Java o. 


Javanese  [d3asv3'ni:z]  Javaan,  Ja- 

vanen; a] Javaans. 
javelin  ['d3£evlin]  speer. 
jaw  [d3D:]  kaak;  klauw  [v.  tang]; 

jig brutale bek;  geklets o\  vt klet- 

sen. 
jealous ['d3el3s] jaloers, naijverig (op, 

o/); angstvallig bezorgd of wakend 

(voor, about, of). 
jealousy  ['dsebsi]  jaloezie,  naijver, 

angstvallige bezorgdheid. 
jeep  [d3i:p]  jeep  [autootje]. 
jeer  [dsia]  hoongelach  o,  spotternij; 

vi spotten (met, at); schimpen (op, 

at);  vt  bespotten,  beschimpen,  ho- 

nen. 
jejune  [d3i'd3u:n]  nuchter;  mager, 

dor. 
jelly  ['dseli]  gelei.  111  o Si m,  dril; 

gelatinepudding. 
jelly-fish  ['dselifij]  kwal. 
jeopardize  ['dsepsdaiz]  in gevaar 

brengen. 
jeopardy  ['d3ep3di]  gevaar o. 
jerk  [d39:k]  stoot,  ruk,  hort,  schok; 

vi stoten, rukken, schokken; vt ruk- 

ken aan, stoten;  keilen. 
jerky ['dsaiki]  hortend. 
jerry  ['dseri]  mof  [persoonsnaam]. 
jersey ['d33:zi]  trui. 
jessamine ['d3es3min]  jasmijn. 
jest  [dsest]  kwinkslag,  grap;  in  — , 

voor  de  aardigheid;  schertsend;  vi 

schertsen. 
jester  ['d3est3]  spotvogel;  nar. 
Jesuit  ['d3ezjuit]  jezui'et. 
Jesus  ['d3i:z3s] Jezus. 
jet  [dset]   (water) straal,  fontein; 

(gas)vlam; (gas)bek; straalvliegtuig 

o; git o; a] gitten;  vi  (uit)spuiten. 
jet-black ['dset'blsek] gitzwart. 
jet fighter ['dsetfaita]  straaljager. 
jet plane ['d3etplein] straalvliegtuig o. 
jet-propelled  ['dsetpra'peld]  met 

straalaandrijving,  straal-. 
jetty ['dseti]  havendam, pier, steiger. 
Jew  [d3u:]  jood. 


jewel 


144 


judiciary 


jewel E'dsuil]  juweel o. 

jeweller  ['dsuila]  juwelier. 

jewel(le)ry  ['dsuilri]  juwelen. 

Jewess  ['d3uis]  jodin. 

Jewish  ['d3uij]  joods. 

jib  [d^ib]  kluiver. 

jiffy  ['d3ifi]  in a — , in een wip. 

jigsaw ['dgigss:] '~- puzzle, legkaart. 

jingle  ['d3ir)gl]  (laten)  rinkelen. 

jingo  ['dsiijgou]  jingo:  (Engelse) 
chauvinist. 

job [d3Db] werk o, taak, karwei, baan; 
zaakje o; and a good •—' tool, en 
maar goed ook!; vt uitvoeren [aan- 
genomen werk]; (ver)huren; han- 
delen  in; gokken  [op de beurs]. 

jobber ['d3Db3] stukwerker; stalhou- 
der;  (effecten)handelaar. 

jobmaster  ['dsDbmaista]  stalhouder. 

jockey  ['dsDki]  jockey. 

jocose  [d33'kous]  grappig. 

jocosity  [dss'kositi]  grappigheid; 
grap. 

jocular  ['ds^kjub]  grappig,  snaaks. 

jocund ['dsokand] vroHjk, opgewekt. 

jog  [d33g]  duwtje  0,   por;   sukkel- 
drafje  o\  vt  aanstoten,  schudden, 
aanporren;  vi  sjokken. 
oggle  ['d3Dgl]  schudden;  sjokken. 

og-trot  ['dsDg'trDt]  sukkeldrafje o. 

oin [d33in] verenigen, samenvoegen, 
verbinden; leggen (zetten) [bij of 
tegen]; bij-. toevoegen; zich voe- 
gen (aansluiten) bij; toetreden tot; 
zich verenigen (met); dienst nemen 
[bij 't leger]; — battle, de strijd 
aanbinden; — hands, de handen 
vouwen; jig de handen ineenslaan; 
• — ■ in, deelnemen aan; meedoen 
(aan),  meezingen. 

joiner  ['d3Din3]  schrijnwerker. 

joint [d3Dint] verbinding, voeg; ge- 
writht o; gelid o; scharnier o; 
knoop; stuk a (vlees); out of — , 
uit het hd, uit de voegen; vt ver- 
binden; voegen; aj verbonden, geza- 
menhjk;  gemeenschappelijk;  mede-. 

joint-stock ['d3Dint'stDk] maatschap- 
pelijk kapitaal o\  '~~  company, 


maatschappij op aandelen. 
joke [d30uk] scherts, grap, aardigheid; 

in -—, voor de aardigheid, uit gek- 

heid;  vi schertsen,  gekheid maken; 

joking  apart,  alle  gekheid  op  een 

stokje. 
joker  ['d30uk3]  grappenmaker;  joker 

[in kaartspel]. 
jolly ['d33li] vrolijk, jolig; leuk; aar- 

dig; drommels; heel. 
jolt  [d30ult]  hort,  stoot,  schok;  vi 

stoten,  schokken,  schudden. 
jostle ['d3DsI]  [met de elleboog]  sto- 
ten,  duwen;  verdringen;  dringen, 

hossen. 
jot  [d33t]  jota;  vt  —  {dowji),  op- 

schrijven,  aantekenen,  noteren. 
journal  ['dssinsl]  dagboek  o,  jour- 

naal o;  (dag)blad o, tijdschrift o. 
journalism  ['dssmalizm]  journalis- 

tiek. 
journalist  ['d33:n3list]  journalist. 
journey  ['d33:ni]  reis;  go  on  a  — ■, 

op reis gaan; vi reizen. 
journeyman  ['dsainiman]  gezel, 

knecht. 
Jove [d30uv] Jupiter; by -~.', sakker- 

loot! 
jovial  ['dsouvjsl]  vrolijk, blijmoedig. 
joy  [d33i]  vreugde,  blijdschap. 
joyful  ['ds^iful],  joyous  ['d3Di3s] 

vreugdevol;  blijde,  vrolijk. 
jubilant  ['d3u:bil3nt]  jubelend,  jui- 

chend;  opgetogen. 
jubilate ['d3u:bileit] jubelen, juichen. 
jubilation  [d3u:bi'leij3n]  gejubel  o, 

gejuich  o. 
jubilee  ['d3u:bili:]  jubileum o. 
judge  [d3Ad3]  rechter,  beoordelaar, 

kenner; jurylid o  [tentoonsteliing]; 

vt  oordelen  (ook:  achten),  beoor- 

delen; schatten  [afstand]. 
judg(e)ment ['d3Ad3m3nt] oordeel o; 

vonnis  o\  mening,   (gezond)  ver- 

stand o\ give ■ — ■, uitspraak doen. 
judicial  [d3u'dij'3l]  gerechtelijk, 

justitieei;  onpartijdig. 
judiciary  [d3u'dij3ri]  rechterlijk(e 

macht). 


judicious 145 

judicious  [dsu'dijas]  verstandig, 
oordeelkundig. 

jug  [dsAg]  kruik;  kan. 

juggle  ['d3AgI]  goochelen. 

juggler  ['dsAgb]  goochelaar. 

jugglery  ['dsAgbri]  goochelarij. 

juice  [d3u:s]  sap  o. 

juicy  ['d3u:si]  saprijk,  sappig. 

July  [dsu'lai]  juli. 

jumble ['d3Ambl] mengelmoes o &l v, 
warboel; vt dooreengooien. 

jump [d3Amp] sprong; vi springen, 
opspringen; -^ at an offer {a pro- 
posal), met beide handen aangrij- 
pen; vt laten springen; springen 
over; overslaan. 

jumpy  E'dsAmpi]  zenuwachtig. 

junction  ['d3Ar)kJ'3n]  verbinding(s- 
punt o), vereniging(spunt o). 

juncture ['dsArjktJs] voeg, naad, (kri- 
tiek) ogenblik a. 

June  [d3u:n]  juni. 

jungle ['d3Ar)gl] (tropische) wildernis. 

junior  ['d3u:nJ3]  jongere, junior; 
jnngste  [bediende]. 

juridical [dsu'ridiki] gerechtelijk, ju- 
ridisch. 

jurisdiction  [dsusris'dikjan]  rechts- 
gebied o;  rechtsbevoegdheid;  recht- 


keeper 


spraak. 
jurisprudence   [d3U3ris'pru:d3ns] 

rechtsgeleerdheid. 
jurist  ['d3U3rist]  jurist, rechtsgeleer- 

de. 
jury  ['d3U3ri]  gezworenen, jury, 
juryman  ['d3u3rim3n]  gezworene. 
just  [d3Ast]  gerechtig,  rechtvaardig; 

verdiend, billijk,  juist; even; (daar)- 

net; eens (even); (alleen) maar; — 

so!,  precies!;  —  what   does   this 

mean?, wat betekent dit eigenlijk?; 

not — yet, nu niet; vooreerst niet; 

it's  ■ — ■  possible,  wel  (best)  moge- 

lijk. 
justice  ['d3AStis]  gerechtigheid, recht- 

vaardigheid; recht o\ justitie;  rech- 

ter  [van het Hooggerechtshof ] ;  ■ — ■ 

of the peace, plaatselijke magistraat. 
justification [d3Astifi'keij3n] recht- 

vaardiging,  verdediging,  verant- 

v/oording; wettiging. 
justify  ['d3Astifai]  rechtvaardigen, 

verantwoorden, wettigen. 
jut  [d3At]  uitsteeksel o\ vi uitsteken, 

uitspringen. 
jute  [d3u:t]  jute. 
juvenile  ['d3u:vinail]  jeugdig;  jong; 

voor  (van)  de  jeugd. 


K 


k  [kei]  (de letter)  k. 

Kaffir  ['kaef3]  Kaffer. 

kale  [keil]  (boeren)kool. 

kangaroo  [k£er)g3'ru:]  kangoeroe. 

keel  [ki:l]  kiel  [v.  schip]. 

keen [ki:n] scherp, hevig, vurig, bits; 
del, fel, happig, gebrand (op, af- 
ter, on),  hartstochtelijk. 

keen-sighted ['ki:n'saitid] scherp van 
gezicht. 

keep [ki:p] vt houden; behouden, te- 
gen-, op-, terughouden; (be)hoeden; 
bewaren; er op na houden, (in 
voorraad) hebben; onderhouden; 
vieren; ■ — one waiting, laten wach- 

Eng. Zakwrdbk. 11 


ten; vi zich (goed) houden, goed 
blijven [v. vruchten]; — (o«) run- 
ning, looking 8c, blijven lopen, kij- 
ken &; — at it, ermee doorgaan; 
— down, bedwingen, in bedwang 
houden; '~' /' n, inhouden; school- 
houden; — out, (er) buiten hou- 
den; buiten blijven; — to, (zich) 
houden aan; bhjven bij; — to- 
gether, bijeenhouden of -blijven; 
'^ u p, opblijven; ophouden, onder- 
houden [vriendschap, kennis, strijd 
&]; handhaven; volhouden. 
keeper ['kirps] bewaarder; bewaker, 
oppasser, opzichter; cipier. 

10 


keeping 


146 


knacker 


keeping  ['kiipirj]  bewaring;   hoede; 

onderhoud  o\  overeenstemming;  in 

{out of) '-~' with, (niet) strokendmet. 
keepsake  ['ki:pseik]  herinnering, 

souvenir o. 
keg  [keg]  vaatje o. 
ken  [ken]  gezichtskring,  (ge)zicht o. 
kennel  ['kenl]  (honde)hok  o;  troep 

[jachthonden]; hoi o; goot. 
kept  [kept]  V.T. & V.D. van keep. 
kerchief ['ksrtjif]  hoofddoek, hals- 

doek. 
kernel  ['ksmsl]  korrel; pit, kern. 
ketch  [ketj]  kaag  [schip]. 
kettle  ['ketl]  ketel;  a  pretty  ~  of 

fish, een mooie boel. 
key  [ki:]  sleutel;  toon(aard);  toets, 

klep; aj sleutel-,  hoofd-, voornaam- 

ste, belangrijk, onmisbaar;  vt span- 

nen; stemmen;  —  up, opschroeven. 
keyboard  ['ki:bD:d]  klavier  o,  toet- 

senbord o. 
keyhole  ['ki:houl]  sleutelgat  o. 
keynote ['ki:nout] grondtoon. 
key-ring  ['kiirig]  sleutelring. 
keystone ['ki:stoun] sluitsteen. 
khaki  ['ka:ki]  kaki a. 
kick  [kik]  schop,  trap;  (terug)stoot; 

fig fut;  vi schoppen,  trappen;  sto- 

ten;  ■ — •  off, de aftrap doen. 
kick-off  ['kik'3:f]  aftrap. 
kid  [kid]  jonge geit; geitele(d)er o, 

glace o [leer]; kind o, jochie o. 
kiddy  ['kidi]  peuter,  kleine. 
kid glove ['kid'gkv] glacehandschoen. 
kidnap  ['kidnaep]  ontvoeren. 
kidnapper  ['kidnasps]  ont\'oerder. 
kidney  ['kidni]  nier; of that — , van 

dat slag  (soort). 
kidney-bean  ['kidni'bi:n]  bruine 

boon; snijboon; pronkboon. 
kill [kil]  doden; slachten; fig te niet 

doen, afmaken [een wet]; be — ed, 

ook:  sneuvelen. 
killing  ['kilir)]  dodelijk, moorddadig; 

onweerstaanbaar aardig, leuk &. 
kill-joy  ['kildgDi]  spelbederver. 
kiln  [kil(n)]  (droog)oven. 
kilogram (me) ['kibgraem] kilogram o. 


kilometer,  — ^metre  ['kibmiita]  kilo- 
meter. 
kilt [kilt]  rokje o der Bergschotten. 
kin  [kin]  verwantschap,  geslacht Oj 

familie; ■ — ■ to, verwant aan. 
kind   [kaind]   soort,  slag  o,  aard; 

...of a  '—',  zo'n  soort...;  /  —  of 

thought  so,  dat  dacht  ik  wel  half 

en  half;  nothing  of  the  — !,  niets 

van  dien  aard;  niets  daarvan!;  af 

vriendelijk, goed. 
kind-hearted ['kaind'ha:tid]  goed- 

_ (hartig). 
kindle  ['kindl]  ontsteken;  aansteken, 

doen  ontvlammen  of  ontbranden; 

vuur vatten. 
kindliness  ['kaindlinis]  goedheid, 

vriendelijkheid,  welwillendheid. 
kindly  ['kaindli]  vriendelijk,  goed- 

(aardig), welwillend; — tell me..., 

wees 20 goed mij te zeggen. 
kindness  ['kaindnis]  vriendelijkheid, 

goedheid.  ■ 
kindred  ['kindrid]  (aan)verwant. 
king  [kig]  koning, heer; dam; go to 

'—, dam halen. 
kingdom ['kigdam] koninkrijk o. 
kinship  ['kinjip]   (bloed)verwant- 

schap. 
kinsman  ['kinzmsn]  bloedverwant. 
kipper  ['kips]  gezouten  en  gerookte 

baring of andere vis; vt zouten en 

roken. 
kiss  [kis]  kus, zoen;  schuimpje o; vt 

kussen, zoenen. 
kit  [kit]  uitrusting;  gereedschappen. 
kitchen  ['kitjin]  keuken. 
kitchen-garden  ['kitjin'gaidn]  moes- 

tuin. 
kitchen-range  ['kitjinreindg]  kook- 

fornuis o. 
kite  [kait]  wouw;  vlieger. 
kith  [ki6]  '^  and kin, kennissen en 

verwanten. 
kitten  ['kitn]  katje  o. 
knack  [n£ek]  slag,  handigheid;  (zot- 

te)  gewoonte,  aanwensel  o. 
knacker  ['naeks]  (paarden)vilder; 

sloper. 


knapsack 147 

knapsack  ['naepsaek]  ransel,  knapzak. 
knave [neiv] schurk, schelm; boer [in 

het kaartspel]. 
knavery  ['neivsri]  schurkerij. 
knavish ['neivij]  schurkachtig, schur- 

ken-. 
knead  [ni:d]  kneden. 
knee  [ni:]  knie. 

knee-breeches  ['niibritjiz]  kniebroek. 
knee-cap  ['ni:kaep]  kniebeschermer; 

knieschijf. 
kneel  [ni:I]  knielen  (voor, to). 
knelt  [nelt]  V.T.  & V.D.  v.  kneel. 
knew  [nju:]  V.T. v. know. 
knickerbockers ['nikaboksz], knickers 

['nikaz]  wijde  kniebroek. 
knick-knack  ['niknaek]  snuisterij. 
knife  [naif]  mes  o. 
knife-board   ['naifbDid]   slijpplank. 
knife-grinder  ['naifgrainda]  messen- 

slijper, scharenslijper. 
knife-rest  ['naifrest]  messelegger. 
knight  [nait]  ridder;  paard  o  [v. 

schaakspel]; vt tot ridder slaan; tot 

de  adelstand verheffen. 
knight-errant  ['nait'erant]  dolende 

ridder. 
knighthood  ['naithud]  ridderschap  o 

[waardigheid],  ridderschap v  [ver- 

zamelnaam]. 
knightly  ['naitli]  ridderlijk, ridder-. 
knit  [nit]  breien,  knopen;  (ver) bin- 
den,  verenigen;  he  —  his  brows, 

hij  fronste  de  wenkbrauwen;  V.T. 

&  V.D.  van  knit. 
knitting-needle  ['nitir)ni:dl]  brei- 

naald. 
knob  [oDb]  knobbel, knop;  knoest. 
knobby  ['nobi]  knobbelig. 


labourer 


knobstick  ['nsbstik]  knuppel. 

knock [oDk] slag, klap, klop, geklop 
o; there is a ■ — tat the door), er 
wordt geklopt; vi slaan, (aan)klop- 
pen, bonzen; — about, rondslen- 
teren; rondscharrelen; — {one's 
head) against, het hoofd stoten 
tegen; — d o w n, neerslaan, om- 
gooien, omverlopen, aanrijden [met 
auto]; uit elkaar nemen; toewijzen 
[op vendutie]; verslaan; — out, 
(er) uitslaan, uitkloppen; verslaan; 
bewusteloos slaan  [bij  't boksen]. 

knocker  ['naka]  klopper. 

knock-knees  ['nokniiz]  x-benen. 

knock-out ['oDk'aut] het uitslaan [bij 
boksen],  genadesiag. 

knot [oDt] knoop; strik; band; knob- 
bel; knoest; knoedel, knot; groepje 
o (mensen); vt knopen; verbinden; 
ven,\fikkelen. 

knotted  ['nDtid]  knoestig,  kwastig. 

knotty C'nati] vol knoesten; netelig, 
ingewikkeld. 

know [nou] kennen, (soms: kunnen); 
herkennen; weten; ondervinden, mer- 
ken, zien; there is no — ing..., men 
kan niet weten. 

knowing ['nouirj] kundig, schrander; 
geslepen,  slim; veelbetekenend. 

knowingly ['nouigli] willens en we- 
tens, met opzet; kundig; veelbete- 
kenend. 

knowledge ['nalidg] kennis, kunde; 
(mede)weten o; it is common — , 
't is algemeen bekend. 

known  [noun]  V.D.  van know. 

knuckle  ['nAkl]  knokkel;  schenkel. 


1  [el]  (de letter)  1. 

label  ['leibl]  etiket  o,  label,  strook; 

benaming;  vt etiketteren;  noemen. 
laboratory  ['laebaratari]  laborato- 

rium  o. 
laborious  [la'b3:rias]  werkzaam; 


moeizaam,  zwaar. 
labour  ['leiba]  arbeid, werk o\ 

moeite;  de  werkkrachten  of  arbei- 

ders;   vi   arbeiden,   werken,   zich 

moeite geven, zwoegen. 
labourer  ['leibara]  arbeider. 


laburnum 


148 


landed 


laburnum  [b'bainam]  goudenregen. 
labyrinth  ['laebirinG]  doolhof. 
lac [leek]  lak o Si m, lakwerk o. 
lace  [leis]  veter, rijgsnoer o;  boord- 

sel o, galon o 8i ;«; kant; vt rijgen, 

snoeren; galonneren; versieren. 
lace-boot  ['leisburt]  rijglaars. 
lacerate  ['lEsareit]  (ver)scheuren. 
lacing  E'leisif)]  veter, boordsel  o. 
lack [leek] gebrek o, gemis o, behoef- 

te,  tekort  o  (aan,  of);  vt  gebrek 

hebben  aan;  be  — ing,  ontbreken. 
lackey  ['laeki]  lakei. 
laconic [b'konik]  laconiek, kort en 

bondig. 
lacquer ['lasks] lak o Si m, vernis o 8i 

m\ lakwerk o\ vt  (ver)lakken, ver- 

nissen. 
lacuna  [b'kjurns]  leemte,  gaping, 
lad [laed]  knaap; jongen. 
ladder  ['lasds]  ladder;  vi ladderen. 
laddie  ['laedi]  knaap, ventje o. 
lade  [leid]  laden, beladen. 
laden  ['leidn]  V.D.  v.  lade. 
lading  ['leidirj]  lading. 
ladle  ['leidl]  pollepel;  vt  [met  een 

lepel] opscheppen. 
lady  ['leidi]  dame,  vrouw  (des  hui- 

zes), „mevrouw" [v. de meid]; lady 

[echte dame & titel]; the {my) old 

-"j  moeder  de  vrouw;  Our  Lady, 

Onze-Lieve- Vrouw. 
ladybird ['leidibatd], '~-bug [-bAg] 

lieveheersbeestje o. 
Lady Day ['leididei]  Maria-Bood- 

schap. 
lady  friend  ['leidi'frend]  vriendin. 
lady help  ['leidi'help]  hulp in de 

huishouding. 
ladylike  ['leidilaik]  vrouwelijk,  als 

een  dame. 
ladyship  ['leidijip]  ladyschap,  lady's 

titel;  her  (your)  '~,  Lady... 
lady's-maid  ['leidizmeid]  kamenier. 
lag  [Iseg]  achteraankomen,  achter- 

blijven. 
lager  ['laiga]  lagerbier  o. 
laggard ['lasgad] talmer, achterblijver; 

aj achterblijvend, traag. 


lagoon  [b'gu:n]  lagune. 

laic  ['leiik]  leek  m; aj leke(n)-. 

laid  [leid]  V.T. & V.D. v. lay. 

lain  [lein]  V.D.  v.  lie  [liggen]. 

lair [lea]  hoi o, leger o [v. dier]. 

lake  [leik]  meer o. 

lamb  [lam]  lam o; lamsvlees  o. 

lambent  ['laembant]  lekkend, spelend 

[v.  vlammen];  tintelend. 
lambkin  ['laemkin]  lammetje  a. 
lamblike  ['lasmlaik]  (zacht)  als  een 

lam. 
lame  [leim]  mank,  kreupel;  gebrek- 

kig,  armzalig;  vt  mank  (kreupel) 

maken; verlammen. 
lament  [b'ment]  jammerklacht, wee- 

klacht;  vi  (wee)klagen,  jammeren; 

vt bejammeren,  betreuren;  the  late 

■ — ed zaliger,  wijlen... 

lamentable   ['Isemsntsbl]   beklagens- 

waardig,  betreurenswaardig;  jam- 

merlijk. 
lamentation [Ijemen'teijan] weeklacht, 

jammerklacht,  gejammer  o\  klaag- 

lied  0. 
lamina  ['lasmins,  meerv.  laminae 

'Isemini:]  dunne plaat; laag; blad o. 
lamp  [Ijemp]  lamp, lantaarn. 
lamp-chimney  ['lasmptjimni]  lampe- 

glas o. 
lampion  ['Ijempisn]  illumineer- 

glaasje a, vetpotje o. 
lamplighter  ['laemplaits]  lantaarnop- 

steker. 
lampoon  [l£em'pu:n]  schotschrift o. 
lamp-post  ['lasmppoust]  lantaarn- 

(paal). 
lance  [Ia:ns]  lans. 
lancer  ['larnss]  lansier. 
lancet  ['la:nsit]  lancet o. 
land  [lasnd]  land a; bodem; see how 

the ■ — ■ lies, poolshoogte nemen; by 

— ,  over land;  te land;  vt  (laten) 

landen,   doen   belanden,  aan  land 

brengen,  lossen;  jig   brengen   [in 

moeilijkheden];  vi   (aan-,  be)Ian- 

den;  neerkomen. 
landed  ['laendid]  landerijen  bezitten- 

de, grond-. 


landholder 


149 


late 


landholder ['laendhoulda]  grondbezit- 

ter. 
landing  ['Isendir)]  landing;   lossing; 

aanvoer,  vangst  [v.  vis];  landings- 

plaats, losplaats; trapportaal o. 
landing craft ['Isendirjkrarft] landings- 

vaartuig o, landingsvaartuigen. 
landing-net  ['lcendir|net]  schepnet o. 
landing-stage  ['l£endir)steid3]  aanleg- 

steiger. 
landlady  ['Isendleidi]  hospita;  waar- 

din;  huiseigenares;  landvrouw. 
landlord  ['Isndbid]  landheer;  huis- 

baas; kostbaas; waard. 
landmark  ['l£endma:k]  grenspaal; ba- 

ken o\  (bekend)  punt o; fig mijl- 

paal. 
land-owner  ['lEendouna]  grondbezit- 

ter. 
landscape ['l£en(d)skeip] landschap o. 
landslide  ['laendslaid]  grote verschui- 

ving,  nederlaag,  overwinning  (bij 

de verkiezing). 
landslip  ['laendslip]  bergstorting, 

aardverschuiving. 
land-tax  ['laendtaeks]  grondbelasting. 
lane [lein] landweg [tussen heggen]; 

doorgang;  steeg. 
language  ['lasrjgwids]  taal,  spraak; 

use (bad)  — , vloeken, schelden. 
languid  ['lasrjgwid]  mat,  slap,  loom, 

smachtend. 
languish  ['laeggwij]  verflauwen; 

(ver)kv.'ijnen,  (ver)smachten. 
languor  ['Isrjgs]  matheid,  loomheid. 
languorous  ['laerjgsras]  kwijnend, 

smachtend; mat, loom. 
lank(y)   ['l£er)k(i)]  schraal,  lang  en 

mager;  sluik  [v. haar]. 
lantern   ['Isntsn]   lantaarn;  Chinese 

— , lampion. 
lantern-slide  ['laentanslaid]  lantaarn- 

plaatje o. 
lap  [lasp]  schoot,  pand  [v.  kleding- 

stuk]; (oor)lel; gekabbel o; vt (om)- 

wikkelen;  (op)leppen,  (op)slorpen; 

vi kabbelen. 
lap-dog  E'lspdDg]  schoothondje  o. 
lapel  [b'pel]  lapel  [v.  ias]. 


Lapp  [lasp], Lapponian  [b'pounisn] 

Laplander; aj Laplands. 
lapse  [laeps] verval o, verloop o, val, 

loop; afval(ligheid); fout; vi verlo- 

pen;   (ver)vallen;  afvallen,  afdwa- 

len. 
lapwing  ['laspwig]  kievit. 
larceny ['la:sni]  diefstal. 
lard [la:d] reuzel; v/ larderen, (door)- 

spekken. 
larder ['laida] provisiekamer, -kast. 
large  [la:d3]  groot, ruim, breed (voe- 

rig),  veelomvattend;  royaal;  at  —-', 

breedvoerig;  vrij,  op  vrije  voeten; 

over het algemeen; in 't wilde weg. 
largely ['la:d3li]  in den brede; ruim- 

schoots, veel; grotendeels. 
large-minded  t'laids'maindid]  breed 

van opvatting,  ruim van blik. 
largeness  ['laidsnis]  grootte;  onbe- 

krompenheid. 
largess(e)  ['laidses]  mildheid. 
lark  [la:k]  leeuwerik; pret, geintje o; 

vi lol maken; vt voor 't lapje hou- 

den. 
larva  [']a:v3,  meerv.  larvae  'la:vi:] 

larve. 
larynx  ['lasrirjks]  strottehoofd  o. 
lash [IseJ] slag, zweepslag, gesel; wim- 

per,  ooghaartje  o\  vt  zwepen;  jig 

opzwepen; geselen; striemen; slaan; 

(vast)sjorren. 
lass  [lees]  deerntje  o,  meisje  o. 
lassitude  ['laesitju:d]  moeheid,  loom- 
heid, matheid; afmatting. 
lasso  ['lassou]  lasso. 
last [la:st] leest; last o & m; aj laatst; 

vorig(e),  jongstleden;  hoogst;  the 

■ — ■  but one,  op  een  na de laatste; 

■ — ■  night,  gisteravond;  at  — ,  ein- 

delijk,  ten  slotte;  vi  (blijven)  du- 

ren;  voortduren;  goed  blijven;  het 

uithouden. 
lasting ['la:stir|] duurzaam, bestendig. 
lastly  ['la:stli]  ten laatste, ten slotte. 
latch  [IsetJ]  klink. 
latchkey  ['Istjki:]  huissleutel. 
late  [leit]  laat;  te laat;  laatst; jong- 

st(e);  vergevorderd;   vorig,  gewe- 


lately 

zen;  wijlen;  of  -~,  in  de  laatste 

tijd. 
lately  ['leitli]  laatst,  onlangs;  in  de 

laatste tijd. 
latent  ['leitsnt]  verborgen; latent. 
later  ['leits]  later;  —  on,  later, 

naderhiand. 
lateral  ['Isetaral]  zijdelings,  zij-. 
latest  ['leitist]  laatste; Alonciay at 

{the)  — ,  op  zijn  laatst. 
lath  [la:e]  lat. 
lathe  [leiS]  draaibank. 
lather ['laeSa] zeepsop o\ schuim o\ vi 

schuimen;  vt inzepen. 
Latin  ['lastin]  Latijn o; a] Latijns. 
latitude ['lastitju:d]  (geografische) 

breedte; hemelstreek; vrijheid, speel- 

ruimte;  omvang. 
latter  ['lasts]  laatstgenoemde,  laatste 

(van twee). 
lattice ['Isetis]  traliewerk o, open lat- 

werk o\ vt van tralie-, latwerk voor- 

zien. 
laud  [b:d]  loven,  prijzen. 
laudable ['bidabl]  lof-, prijzens- 

waardig. , 

laudatory  ['bidatari]  prijzend,  lo- 

vend;  lof-. 
laugh [la:f] lach, gelach o\ get {have) 

the  —  oj a person, iemand  (kun- 

nen)  uitlachen;  vi  lachen;  -^  at, 

lachen cm,  uitlachen. 
laughable  ['laifabl]  belachelijk. 
laughing-stock  ['laifirjstDk]  voorwerp 

o van  bespotting. 
laughter  ['la.fta]  gelach o, lachen o. 
launch  [b:nj,  lainj"]  barkas;  vt wer- 

pen, slingeren;  te water laten; lan- 

ceren,  beginnen,  inzetten,  ontkete- 

nen;  •~ forth fig in zee steken; 

• — ' into, aan...  beginnen. 
launder  ['b:n-,  'lainda]  wassen en 

opmaken. 
laundress ['b;n-, 'la:ndris] wasvrouw. 
laundry  ['b;n-,  'la:ndri]  was;  was- 

huis  o,  wasserij. 
laurel   ['brsl]   laurier;  lauwerkrans; 

■ — s, fig lauweren;  vt lauweren. 
lava  ['la:v3]  lava. 


150 lay sister 


lavatory ['l£ev3t3ri] wasplaats; toilet 
o, retirade, W.C. 

lavender  L'lsevinds]  lavendel. 

lavish ['IseviJ] verkwistend, kw,'istig 
(met, of); overvloedig; vt kwistig 
uitdelen; verkwisten (aan, upon). 

law [b:] wet; recht o; justitie; voor- 
sprong; bedenktijd; be at — , in 
proces liggen; go to ~, de weg 
van  rechten  inslaan;  procederen. 

law-abiding ['biabaidirj] gehoorzaam 
(aan de wet), ordelievend. 

law-breaker [']3:breik3] wetsovertre- 
der. 

lawcourt  ['b:kD:t]  rechtbank. 

lawful  ['b:ful]  wettig. 

lawless  ['b:lis]  wetteloos; bandeloos. 

lawn  [b:n]  grasperk  o\  batist  o. 

lawn-mower  ['binmous]  grasmaai- 
machine. 

lawsuit ['b:siu:t] rechtsgeding o, pro- 
ces o. 

lawyer ['bijs] rechtsgeleerde, advo- 
caat. 

lax  [Isks]  los,  slap,  laks. 

lay [lei] ligging; lied o, zang; V.T. 
V. lie [liggen]; aj wereldlijk, le- 
ke(n)-; vt leggen; aan-, beleggen; 
richten [kanon]; — the cloth, — 
dinner, de tafel dekken; • — b y, 
ter zijde, wegleggen, afdanken; 
sparen; — d o w n, neerleggen; 
(vast)stellen [regels], voorschrijven, 
bepalen, uitstippelen; -^^ // o n, 
overdrijven; — it on thick, het er 
dik opleggen; — • out, uit-, aan- 
leggen; uitgeven, besteden (aan, 
/'«); be laid up, (ziek) liggen, het 
bed  moeten  houden. 

lay brother  ['lei'brASa]  lekebroeder. 

lay-days  ['leideiz]  ligdagen. 

laydown ['leidaun] • — collar, liggen- 
de boord o Si m. 

layer  ['leia]  laag;  leghen. 

lay  figure  ['lei'figs]  ledenpop. 

layman  ['leiman]  leek. 

lay-out ['lei'aut] aanleg; ontwerp o; 
uitvoering;  inrichting. 

lay  sister  ['iei'sists]  lekezuster. 


laze 


151 


lee 


laze  [leiz]  luilakken, lummelen. 
lazy  ['leizi]  lui, vadsig. 
lazy-bones  ['leizibounz], lazy-boots 

['leizibu:ts]  luiwammes,  luilak. 
lb.  =  pound {s)  [gewicht]. 
lead  [led]  lood  o\  the  — s   (of  a 

house), het plat; aj loden; ft loden. 
lead [li;d]  leiden;  (aan)voeren; voor- 

opgaan,  de  leiding  hebben;  uitko- 

men  [bij  't kaarten];  -^  the way, 

voorgaan,  vooropgaan;  be  led,  a - 

way, zich laten meeslepen; — on, 

vooropgaan,  aanvoeren;  meeslepen; 

take the —^, de leiding nemen. 
leaden  ['ledn]  loden,  loodzwaar; 

loodgrijs. 
leader  ['liida]   (ge)leider,  leidsman, 

aanvoerder; hoofdartikel o. 
leadership ['li:dajip] leiding. 
leading  ['li:dir|]  leiding;  aj leidend; 

vooraanstaand; eerste, voorste, voor- 

naamste;  hoofd-. 
leading-strings  ['li:dir)strir)z]  leiband. 
lead-pencil  ['led'pensil]  potlood o. 
leaf  [li:f]  blad o; vleugel  [v.  deur]; 

turn over a new ■ — ■, een nieuw en 

beter  leven  beginnen. 
leaflet  ['li:flit]  blaadje  o\  strooibil- 

jet 0,  traktaatje o. 
league [li;g] verbond o, bond;  (zee)- 

mijl; L —  oj Nations, Volkenbond; 

be in ■ — ■ with, samenspannen (heu- 

len) met; vt & vi een verbond aan- 

gaan,  (zich)  verbinden. 
leak  [li:k]  lek o; lekkage; vi lekken. 
leakage  ['li:kid3]  lekkage,  lek a. 
leaky  ['li:ki]  lek. 
lean  [li:n]   (laten)  leunen;   (over)- 

hellen,  neigen;  a] mager,  schraal. 
leaning ['liinirj]  overhelling; neiging. 
leant [lent] V.T. & V.D. v. lean. 
leap   [li:p]   sprong;   by  -^j-   {and 

bounds'), met  (grote)  sprongen;  vi 

springen; vt over...  springen; over- 

slaan. 
leap-frog  ['li:pfng]  haasje-over o. 
leapt  [lept]  V.T. & V.D.  v.  leap. 
leap-year  ['liipjis]  schrikkeljaar o. 
learn  [bin]  leren;  vernemen;  te we- 


ten komen. 

learned [b:nt, -d] leerde; [heb] ge- 
leerd;  ['Isinid]  aj  geleerd. 

learning ['binir)] geleerdheid, weten- 
schap. 

learnt [b:nt] V.T. & V.D. van learn. 

lease [li:s] huurceel, -contract o; 
verhuring; huurtijd; pacht, huur; 
long — , erf pacht; my ■ — ' oj life, 
mijn levensduur; vt (ver)huren; 
(ver)pachten. 

leasehold  ['li.should]  pacht; pacht- 
hoeve,  pachtgoed o. 

leaseholder  ['litshoulda]  pachter. 

leash [li:J] koppel; band; drietal o 
[honden &]; vt binden, (aan)kop- 
pelen. 

least [li:st] kleinste, minste, gering- 
ste; at — , ten minste; not in the. 
— , volstrekt niet. 

leather ['leSa] leder, leer o\ aj leren; 
vt met leer bekleden;  (af)ranselen. 

leathery  ['leSsri]  leerachtig, leer-. 

leave [li;v] verlof o; take -~, af- 
scheid nemen; take French - — •, stil- 
letjes weggaan of verdwijnen; b y 
your ■ — ■, met uw verlof; o « — , 
met verlof; vi weggaan, vertrek- 
ken; vt verlaten; nalaten; overlaten; 
laten, achterlaten, laten staan (lig- 
gen); — alone, er van afblij- 
ven, zich niet bemoeien met, met 
rust laten; — off, afleggen [kle- 
ren]; ophouden met; ■ — ■ out, uit-, 
weglaten;  overslaan;  voorbijgaan. 

leaven ['levn] zuurdeeg o; zuurdesem; 
vt desemen; doortrekken, doordrin- 
gen  (van, with). 

leavings ['li:vir)z] overblijfsel o, over- 
schot o, kliekjes,  afval  o 8i m. 

lecture ['lektjs] lezing; college o\ 
strafpreek; vi lezing (en) houden, 
college geven; de les lezen. 

lecturer  ['lektjara]  wie  een  lezing 
houdt, spreker; lector. 

led [led] V.T. & V.D. v. lead. 

ledge  [leds]  richel,  rand. 

ledger  ['ledsa]  grootboek  o. 

lee  [li:]  lij. 


leech 


152 


lessor 


leech  ['li:tj]  bloedzuiger. 

leek  [li;k]  prei. 

leer [lis] gluren. 

lees  [li:z]  droesem, grondsop o. 

leeward  ['li:w3d]  lijwaarts, onder de 

wind. 
leeway  ['li:wei]  make  ■ — ■,  afdrijven; 

make up  '~,  de  achterstand  inha- 

len. 
left  [left]  linkerhand,  linkerzijde;  aj 

links, linker; V.T. & V.D. v. leave; 

any tea  ~-?,  nog thee over? 
left-handed  ['left'hsendid]  links. 
left-overs ['left'ouvsz] kliekjes. 
leg [leg] been o, bout; poot; pijp [v. 

broek];  schacht  [v.  laars]; jig ge- 

deelte   o,   etappe;  give  one  a  — 

{up'), een handje helpen, een zetje 

geven; pull a person' s ■ — • , iem. voor 

't lapje houden; vt in: — ;'/, lopen. 
legacy  ['legasi]  legaat o,  erfenis. 
legal  ['li:g3l]  wettig;  rechtskundig. 
legality  [ii'gseliti]  wettigheid. 
legalization [liigslai'zeijsn]  legalisa- 

tie; wettiging. 
legalize  ['liigslaiz]  legaliseren;  wet- 

tigen. 
legatee [lega'ti:]  legataris. 
legation  [li'geij'sn]  legatie. 
legend  ['ledssnd]  legende;  rand- 

schrift o, opschrift o, onderschrift o. 
legendary  ['ledssndsri]  legendarisch. 
legging  ['legif)]  beenkap. 
legible ['ledsibl] leesbaar, te lezen. 
legion  ['li:d33n]  legioen  o\  legio. 
legislation  [ledsis'leijan]  wetgeving. 
legislative  ['ledsisleitiv]  wetgevend. 
legislator  ['ledsisleita]  wetgever. 
legitimacy  [li'dsitimssi]  wettigheid, 

rechtmatigheid, echtheid. 
legitimate  [li'd3itimit]  wettig, recht- 

matig,  echt;  [li'd3itimeit]  vt  wet- 

tigen, echten. 
legitimation  [lidsiti'meijan]  wettig-, 

echtverklaring,  echting. 
leisure ['lesa]  (vrije)  tijd; at — , op 

zijn gemak; be at — , onbezet zijn, 

niets te doen  (om handen) hebben; 

ai vrij. 


leisured ['le33d] met veel (vrije) tijd. 
leisurely  ['lesali]  op zijn gemak; be- 

daard. 
lemon ['leman]  citroen. 
lemonade   [lema'neid]   (citroen)li- 

monade. 
lemon-squash  ['lemsn'skwoj]  citroen- 

kwast. 
lemon-squeezer  ['lemanskwiiza]  ci- 

troenpers. 
lend [lend]  (uit)lenen; verlenen; — a 

{helping)  hand, een handje helpen. 
lender  ['lends]  (uit)lener; geldschie- 

ter. 
length [lei] 6]  lengte, grootte; af stand, 

duur;  eind(je)  o\ at  ■ — ■, eindelijk, 

ten  slotte;  voluit;  uitvoerig;   {at) 

full — , languit; ten voeten uit; le- 

vensgroot. 
lengthen  ['lerjOn]  (ver)lengen. 
lengthy  ['lerjGi]  lang(gerekt), wijd- 

lopig, langdradig. 
leniency  ['liinisnsi]  zachtheid,  zacht- 

zinnigheid;  toegevendheid. 
lenient  ['liiniant]  zacht(zinnig);  toe- 

gevend. 
lenitive  ['lenitiv]  verzachtend  (mid- 
del o). 
lens  [lenz]  lens;  loep. 
Lent [lent] vasten. 
lent  [lent]  V.T. & V.D. v. lend. 
lenten  ['lentsn]  vasten-. 
lentil  ['lentil]  linze. 
leopard  ['lepad]  luipaard. 
leper  ['leps]  melaatse,  lepralijder. 
leprosy  ['leprssi]  lepra,  melaatsheid. 
leprous  ['lepras]  melaats. 
lesion  ['li:33n]  beschadiging, benade- 

ling;  letsel o, kneuzing. 
less  [les]  minder, kleiner; min(us). 
lessee  [le'si:]  huurder, pachter. 
lessen  ['lesn]  verminderen;  afnemen; 

kleiner worden, verkleinen. 
lesser  ['less]  kleiner,  minder; 

klein(st). 
lesson  ['lesn]  les;  teach  one  a  '-', 

iemand  een  lesje geven. 
lessor   [le'sD;]   verhuurder,  verpach- 

ter. 


lest 


153 


life 


lest  [lest]  uit vrees  dat,  opdat  niet. 

let [let] verhinderen, (be)letten; la- 
ten, toelaten; verhuren; to — , te 
huur; ■ — ' alone, zich niet be- 
moeien met; — • alone, laat staan, 
daargelaten dat...; ■ — ' down, neer- 
laten, laten zakken; jig in de steek 
laten; erin laten lopen; — ojj, 
los-, vrijlaten; laten vallen; kwijt- 
scheiden; ontslaan, vrijstellen van; 
afschieten, afsteken [vuurwerk]; 
V.T. & V.D. van let. 

lethargy ['leBadgi] slaapzucht, diepe 
slaap,  doffe onverschilligheid. 

letter ['leta] brief; letter; verhuur- 
der; man of ^^s, geleerde, letter- 
kundige; by '—, per brief, schrif- 
telijk; to the — , letterlijk; vt let- 
teren, merken. 

letter-box  ['letabsks]  brievenbus. 

letterpress  ['letspres]  bijschirift  o, 
tekst  [bij  plaatje]. 

lettuce  ['letis]  latuw, salade, sla. 

levee ['levi] receptie [ten hove voor 
heren]. 

level ['levl] waterpas o\ niveau o, 
Spiegel, peil o; vlakte; vlak o; on a 
— , op gelijke hoogte; op een lijn 
(staand); a] waterpas, horizontaal, 
vlak; gehjk(matig); get ■ — ■ with, 
quitte worden, afrekenen met; vt 
gelijkmaken, slechten; waterpassen; 
richten, aanleggen [geweer] ; mun- 
ten  (op, at). 

level crossing  ['levl'krDsir)]  overweg. 

lever ['li:v3]  hefboom. 

leviathan  [li'vaiaBan]  kolos. 

levity  ['leviti]  licht(zinnig)heid. 

levy ['levi] heffing; lichting; vt hef- 
fen; lichten; — war, een oorlog be- 
ginnen, oorlog voeren. 

lewd  [lju:d]  ontuchtig,  wulps. 

liability [laia'biliti] verantwoordelijk- 
heid; (geldelijke) verplichting; jig 
last, blok o aan het been, nadeel o\ 
liabilities, passief o. 

liable ['laiabl] verantwoordelijk; on- 
derhevig, blootgesteld (aan, to); ■ — 
to service, dienstplichtig. 


liar ['laia]  leugenaar. 

libel ['laibal] smaadschrift o; smaad; 
vt belasteren. 

libellous ['laibabs] lasterlijk. 

liberal ['libarsl] mild, royaal; over- 
vloedig;  liberaal, vrijzinnig;  vrij. 

liberality [libs'rasliti] mildheid, gul- 
heid;  vrijzinnigheid. 

liberate  ['libsreit]  bevrijden, vrij- 
laten, ontslaan. 

liberation  [liba'reijan]  bevrijding, 
vrijlating. 

liberator  ['libareits]  bevrijder. 

libertine ['libstin] lichtmis; aj los- 
bandig. 

liberty ['libati] vrijheid; at ~', vrij; 
in vrijheid. 

librarian  [lai'brEsrian]  bibliothecaris. 

library  ['laibrari]  bibliotheek;  stu- 
deerkamer. 

lice [lais] meerv. van louse. 

licence ['laissns] verlof o, vergun- 
ning, vrijheid, losbandigheid; pa- 
tent 0, diploma o\ rijbewijs o. 

license ['laissns] vergunning verlenen, 
toelaten,  patenteren. 

licentious  [iai'senjas]  los(bandig). 

lichen  ['laiksn]  korstmos o. 

lick [lik] lik; mep; vt likken (aan); 
(af)ranselen, het winnen van. 

licking ['likirji  rammeling. 

lid [lid] deksel o\ lid o; that puts the 
— on it, dat doet de deur dicht, 
dat  is  het  toppunt. 

lie [lai] leugen; ligging; give a per- 
son the ~', iemand iets heten lie- 
gen; give the ■ — ■ to, verloochenen, 
logenstraffen; vi liegen; liggen; — 
about, rondslingeren; — down, 
gaan liggen; — down under, op 
zich laten zitten; — low, zich koest 
(schuil)  houden. 

liege  [Ii;d3] leenheer; leenman. 

lien  ['li:3n]  pandrecht o. 

lieu  [Iju:],  in  —  oj,  in plaats van. 

lieutenant  [lef'ten3nt]  luitenant; 
plaatsvervanger; jig schildknaap. 

life [laif] leven o, (levens)duur, le- 
vensbeschrijving; as large as ■ — ■, le- 


lifebelt 


154 


limitation 


vensgroot; in levenden lijve; for 
dear {very) ~', for his ■ — ■, uit 
alle macht, wat hij (zij &) kon; 
not for the — of me, nog voor 
geen geld van de wereld; / o the 
■ — •,  sprekend gelijkend. 

lifebelt  ['laifbelt]  redding(s)gordeI. 

lifeboat  ['laifbout]  redding(s)boot. 

lifebuoy  ['laifboi]  redding(s)boei. 

life-guard  ['laifga:d]  lijfwacht. 

life-insurance ['laifinjusrans] levens- 
verzekering. 

life-jacket ['laifd3aekit] redding(s)- 
vest o. 

lifeless ['laiflis]  levenloos. 

lifelong  ['laifbrj]  levenslang. 

Iife-si2e(d)  ['laif'saiz(d)]  (op)  na- 
tuurlijke grootte, levensgroot. 

lifetime ['laiftaim] levensduur; men- 
senleeftijd. 

lift [lift] (op)heffing; til; lift; get a 
-~', (voor niets) mee mogen rijden; 
give one a — , iemand mee laten 
rijden; fig hem een zetje geven; vt 
(op)heffen, (op)tillen, (op)lichten; 
verheffen; opslaan [de ogen]; op- 
steken [de hand &]; rooien; om- 
hooggaan, rijzen; optrekken [v. 
mist]. 

light [lait] licht o; levenslicht o\ 
vlammetje o, lucifer; vt verlichten, 
bij-, voorlichten; aan-, op-, ontste- 
ken; vi lichten; af licht, helder; ge- 
makkelijk; lichtzinnig, luchtig; los 
[v.  grond]. 

lighten ['laitn] verlichten, verhelde- 
ren,  opklaren;  (weer) lichten. 

lighter ['laita] aan-, ontsteker; lich- 
ter. 

light-headed ['lait'hedid] licht in 't 
hoofd;  lichtzinnig. 

light-hearted ['lait'haitid] opgewekt; 
luchtig, lichthartig. 

lighthouse ['laithaus] vuurtoren; '~ 
keeper,  vuurtorenwachter. 

lightning ['laitnifj] weerlicht o & m, 
bliksem;  a]  bliksemsnel. 

lightning-conductor, ~rod, ['laitnirj- 
ksndAkts,  -rod]  bliksemafleider. 


lignite  ['lignait]  bruinkool. 

like  [laik]  gelijke, weerga;  • — ' draws 

to  -~,  soort  zoekt  soort;  the  ■ — , 

iets  dergelijks;  a] gelijk,  dergelijk, 

(de)zelfde;  gelijkend;  (zo)als;  zo; 

what is it ■ — ■ .'', hoe ziet het er uit, 

hoe  is  het,  wat  is het voor  iets?; 

that is just — him, dat is net iets 

voor hem. 
like  [laik]  voorliefde;  — s  and  dis- 
likes,  sympathieen en  antipathieen; 

vt houden van,  (gaarne)  mogen, 't 

prettig  (aardig,  lekker &)  vinden; 

/'/ you ■ — ■, als u wilt; I ■ —  to see 

it, ik zie het graag. 
Iik(e)able  ['laikabl]  prettig,  aange- 

naam,  sympathiek. 
likelihood  ['laiklihud],  likeliness 

['laiklinis]  waarschijnlijkheid. 
likely  ['laikli]  waarschijnlijk;  ge- 

schikt,  aardig;  knap  [v.  uiterlijk]; 

not  '~.',  kan je begrijpen! 
liken  ['laikn]  vergelijken  (bij,  to). 
likeness  ['laiknis]  gelijkenis; gedaan- 

te; portret o. 
likewise  ['laikwaiz]  evenzo;  des-, 

insgelijks, eveneens, ook. 
liking  ['laikirj]  zin,  smaak,  lust, 

(voor) lief de. 
lilac  ['laibk]  sering;  a] lila. 
Lilliputian  [lili'pjuijsn]  Lilliputter, 

fig lilliputter. 
lily ['lili]  lelie;  —  of the valley, le- 

lietje-van-dalen o. 
limb  [lim]  lid o\ '~j, ledematen. 
lime  [laim]  (vogel)lijm; kalk; linde- 

boom;  limoen. 
limelight  ['laimlait]  kalklicht  o\  in 

the — , in het schelle licht der pu- 

bliciteit. 
limestone ['laimstoun]  kalksteen o & 

m. 
lime-tree  ['laimtri:]  lindeboom. 
limit  ['limit]  (uiterste)  grens, grens- 

lijn;  limiet;  that's  the  ■ — \  dat  is 

het  toppunt;  vt  begrenzen,  beper- 

ken;  limiteren. 
limitation  [limi'teijsn]  beperking, 

grens;  beperktheid. 


ited 


155 


litter 


limited ['limitid] begrensd, beperkt; 
bekrompen; — liability company, 
naamloze vennootschap (met be- 
perkte  aansprakelijkheid). 

limp [limp] slap; vi hinken, mank, 
kreupel  lopen. 

limpid  ['limpid]  helder,  doorschij- 
nend. 

linden  ['lindsn]  lindeboom,  linde. 

line [lain] lijn, regel, streep; grens- 
(lijn); regeltje o; (richt)snoer o; 
touw o\ linie; reeks, rij; branche, 
vak o; artikel o\ ■ — ■ oj action {of 
conduct), gedragslijn; draw the — 
somewhere, een grens trekken; take 
a '^ of one's own (one's own — ), 
zijn eigen weg gaan, zijn eigen in- 
zicht volgen; along the — s of, 
in de geest (zin, trant) van, op de 
wijze van; /' n — with, op een lijn 
(staand) met; in overeenstemming 
met; come into ■ — ' with..., zich 
scharen aan de zijde van; o n these 
■^s, op deze basis (voet, leest); pt 
strepen; afzetten [met soldaten], 
staan langs; voeren, bekleden, be- 
leggen, beschieten; — t/p, (zich) 
opstellen. 

lineage ['liniidg] geslacht o, afkomst; 
nakomelingschap. 

lineament  ['liniamant]  (gelaats)trek. 

linen ['linin] linnen(goed) o; aj lin- 
nen. 

linen-draper ['linindreips] manufac- 
turier. 

liner  ['lains]  lijnboot. 

linger  ['lirjga]  toeven,  talmen; wei- 
felen; kwijnen. 

lingo  E'lirjgou]  (vreemd)  taaltje o. 

linguist  ['lifjgwist]  taalkundige. 

linguistic  [lirj'gwistik]  taalkundig, 
taal-;  --^j,  taalwetenschap. 

liniment  ['linimsnt]  smeersel  o. 

lining  ['lainii]]  voering, bekleding. 

link [ligk] schakel; (pek)toorts; fig 
band; ■ — 'S, golfbaan; schakelman- 
chetknopen; vt steken (door, in); 
— (up), (aaneen)schakelen, (zich) 
verbinden,  (zich) verenigen,  (zich) 


aansluiten. 
linoleum [li-, lai'nouljam] linoleum o 

& m. 
linseed ['linsiid] lijnzaad o. 
lion  ['laian]  leeuw. 
lioness  ['laisnis]  leeuwin. 
lip  [lip]  lip. 

lipstick  ['lipstik]  lippenstift. 
liqueur [li'kjua]  likeur. 
liquid  ['likwid]  vioeistof;  aj  vloei- 

baar;  vloeiend;  liquide. 
liquidate  ['likwideit]  vereffenen; li- 

quideren. 
liquidation [likwi'deijan] vereffening; 

liquidatie. 
liquor  ['lika]  vocht  o;  (sterke) 

drank. 
liquorice  ['liksris]  zoethout o; drop. 
lisp  [lisp]  lispelen, lispen. 
list  [list]   lijst;  catalogus;  zelfkant; 

slagzij(de),  overhelling;  ~-j-, 

(strijd)perk  o;  vt  in-,  opschrijven, 

noteren,   catalogiseren,   vermelden, 

opsommen; vi overhellen. 
listen  ['Hsn]  luisteren  (naar, to); — 

in  (to),  luisteren  (naar),  beluiste- 

ren [radio], 
listener  ['lisns]  luisteraar. 
listener-in  ['lisns'rin]   (radio) luiste- 
raar. 
listless ['listlis] lusteloos, slap, 
lit  [lit]  V.T. & V.D. v.  light. 
litany  ['litsni]  litanie. 
literal  ['litaral]  letterlijk. 
literary   ['litsrsri]   letterkundig;  ge- 

letterd. 
literature  ['lit(3)ratj'3]  literatuur, 

letterkunde;   (reclame) drukwerk  o: 

brochures,  enz. 
lithe(some)  ['Iai5(s3m)]  buigzaam, 

lenig. 
lithography  [li'SDgrsfi]  lithografie. 
litigious  [li'tid33s]  pleitziek;  be- 

tvv"istbaar;  recht(s)-. 
litmus ['litmss]  lakmoes o. 
litre  ['li:t3]  liter. 
litter  ['lits]  draagkoets,  (draag)baar; 

(stal)stro o, strooisel o; worp [var- 

kens];  rommel;  vt  van  stro  voor- 


little 


156 


lodging-house 


zien, strooien; bezaaien; overal  (or- 
deloos)  neergooien. 

little ['litl] klein, kleinzielig; weinig; 
■ — ■ butter, weinig boter; a — but- 
ter, een beetje (wat) boter; the ■ — 
one(s), de kleine(n); after a ~', 
na korte tijd; — by — , langza- 
merhand; for a ■ — , een' poosje; 
/' «  — ,  in het klein. 

liturgy  ['litadsi]  liturgie. 

live [laiv] levend; levendig; edit, heus 
[beest]; actief, energiek; gloeiend 
[kool]; scherp, niet ontploft, gela- 
den, onder stroom; actueel, bran- 
dend [v. kwestie]; [liv] vt leven, 
bestaan; blijven leven; wonen; — 
o n, blijven leven, voortleven; leven 
van; — 0)2 grass, zich voeden met 
gras; — to (be) a hundred, hon- 
derd jaar worden; — to see..., het 
beleven dat. 

livelihood ['laivlihud] kostwinning, 
kost, onderhoud o,  bestaan o. 

liveliness  ['laivlinis]  levendigheid, 
vrolijkheid; drukte. 

livelong  ['livbi]]  the  ■ — •  day,  de 
godganse dag. 

lively ['laivli] levendig, vrolijk; druk. 

liver ['liva] lever; wie leeft, levende; 
a free {loose)  ■—, een losbol. 

livery  ['livari]  livrei. 

live-stock E'laivst^k]  vee o, veestapel. 

livid  ['livid]  lood-,  lijkkleurig, 
(doods)bleek. 

lividity [li'viditi] loodkleur, lijkkleur, 
doodsbleekheid. 

living ['livir)] leven o, bestaan o, kost; 
predikantsplaats; aj levend; --^ wage, 
een menswaardig bestaan verzeke- 
rend loon o. 

living-room  ['livirjrum]  huiskamer. 

lizard  ['lizad]  hagedis. 

lo  [lou]  zie!, kijk! 

load [loud] lading, last, vracht; ge- 
wicht o\ — J- of..., hopen; vt (be)- 
laden, bevrachten; bezwaren; vullen 
[pijp]; overladen. 

loading  ['loudir)]  lading,  vracht. 

loaf  [louf]  brood  o\  vt  leeglopen. 


rondslenteren  (ook:  • — ' about). 
loafer  ['loufs]  leegloper,  schooler, 
loam  [loum]  leem o Sc m. 
loan  [loun]  lening;  vt  (uit)lenen. 
loath  [lou9]  afkerig; ongenegen. 
loathe  [louS]  verafschuwen,  een  af- 

keer hebben van, walgen van. 
loathing  ['lou5ir)]  walg(ing),  weer- 

zin. 
loathsome  ['louSssm]  walglijk, af- 

schuvv'elijk. 
lobby  ['bbi]  voorzaal,  portaal  o; 

koffiekamer,  foyer; wandelgang. 
lobe  [loub]  lob;  lei. 
lobster  ['bbsta]  zeekreeft. 
local  ['loukal]  plaatselijk;  plaats-. 
locality  [lou'kasliti]  plaatselijkheid; 

plaats,  lokaliteit. 
locate  [lou'keit]  de plaats bepalen 

van,  plaatsen,  vestigen. 
location  [lou'keijsn]  plaatsbepaling, 

plaatsing,  plaats,  ligging. 
loch  [bx,  bk]  meer  o. 
lock  [bk]  lok;  slot  <?;  sluis;  u>2der 

' —  and key, achter slot en grendel; 

vt  sluiten,  op-,  in-,  om-,  wegslui- 

ten;  klemmen. 
lock-chamber ['bktjeimbs] schutkolk, 

sluiskolk. 
locker  ['bka]  kastje  o, kist. 
locket  ['bkit] medallion o. 
lock-keeper  ['bkkiipa]  sluiswachter. 
lock-out  ['bk'aut]  uitsluiting. 
locksmith  ['bksmiG]  slotenmaker. 
locomotive  ['louksmoutiv]  locomo- 

tief; a] zich  (automatisch)  voortbe- 

wegend;  bewegings-. 
locum tenens ['louksm'timenz] plaats- 

vervanger. 
locust  E'louksst]  sprinkhaan. 
lodge  [bds]  optrekje  o,   huisje   o\ 

loge  [v. vrijmetselaars]; vt  (neer)- 

leggen,  huisvesten,  zetten;  depone- 

ren; indienen, inzenden  (bij, with); 

vi wonen. 
lodger ['bdga] huurder. 
lodging   ['bd3if)]   huisvesting,   (in)- 

woning, kamers; in — s, op kamers 
lodging-house  ['bdsighaus]  woning 


loft 


157 


loquacity 


waar kamers verhuurd worden. 
loft  [bft]  zolder,  vliering;  duiven- 

til;  galerij. 
lofty  ['bfti]  verheven,  hoog;  trots. 
log  [bg]  blok o\ logboek o. 
logarithm  ['bgariOm]  logaritme. 
logbook  ['bgbuk]  logboek  o. 
loggerhead  ['bgahed]  be at  ^~s,  el- 

kaar  in het haar  zitten. 
logic  E'bdsik]  logica,  redeneerkunde. 
logical  ['bdsikl]  logisch. 
loin  [bin]  lende,  lendestuk  o. 
loiter  ['bita]  talmen,  treuzelen;  — 

about,  rondslenteren. 
loiterer  ['iDitsrs]  treuzelaar,  slente- 

raar. 
loll  [bl]  lui  liggen,  leunen,  hangen. 
lollipop  ['blipDp]  snoepje  o,  lolly. 
London  ['Undsn]  Londen o. 
Londoner  ['JAndsns]  Londenaar. 
lone  [loun]  eenzaam,  verlaten. 
loneliness ['lounlinis] eenzaamheid. 
lonely  ['lounli],  lonesome  ['loun- 

S3m]  eenzaam. 
long  [br)]  lang,  langdurig;  hoog 

[prijs] ;  groot;  —  jump,  versprin- 

gen  o\  don't  be  '—,  blijf  niet  te 

lang  weg;  so  ' — !,  tot  ziens!;  be- 
fore  — ,  eerlang,  weldra;  vi  ver- 

langen  (naar, for). 
longanimity  [brjga'nimiti]  lankmoe- 

digheid. 
longboat  ['brjbout]  sleep. 
long-drawn  ['br)'dr3:n]  langgerekt. 
longer  ['brjgs]  langer;  no  "-,  niet 

langer  (meet). 
longest ['iDrjgist] langst; at (the)  — , 

op zijn langst. 
longing  ['bgir)]  (sterk)  verlangen o; 

aj verlangend. 
longitude  ['bn(d)3itju:d]   (geogra- 

fische)  lengte. 
long-playing record ['b^jpleiirj'rekDid] 

langspeelplaat. 
long-range  ['bgreinds]  verdragend 

[geschut];  lange-afstands [vlucht]; 

op  lange  termijn. 
long-sighted  ['brj'saitid]  verziend; 

fig vooruitziend;  —  bill, langzicht- 


wissel. 

long-suffering  ['brj'sAf (3)rir)]  lank- 
moedig. 

long-term ['br)t3:m] op lange termijn; 
voor  lange  tijd. 

long-winded ['br|'windid] langdradig. 

look [luk] blik; aanzien o, gezicht o; 
voorkomen o, uiterlijk o; have a ^~-' 
at, (even) kijken naar; vi kijken, 
zien, er uitzien; lijken; ~- like, ge- 
lijken  op;  er  naar  uitzien  (dat); 

— before you leap, bezint eer gij 
begint; vt er uitzien als; verraden; 
(er voor) zorgen; — after, acht 
geven  op;  letten  op,  zorgen  voor; 

— at, kijken naar, bekijken; be- 
schouwen; ■ — • hack, achteruitzien, 
terugzien; omkijken; — for, uit- 
zien naar; verwachten; zoeken 
(naar) ; ■ — ■ forward to, verlan- 
gend  uitzien  naar;  tegemoet  zien; 

— o n, toekijken; — out, uitzien, 
uit... zien; (goed) uitkijken; ~- 
out], opgepast!; ■ — ■ out for, uitzien 
naar; (zeker) verwachten; ■ — to, 
(uit) zien naar; letten op, passen op; 
zorgen voor; rekenen op; verwach- 
ten; — up, opzien, opkijken; op- 
zoeken. 

looker-on  ['luka'nn]  toeschouwer. 
looking-glass  ['lukir)gla:s]  Spiegel, 
look-out  E'luk'aut]  uitkijk. 
loom  [lu:m]  weefgetouw  a;  vi op- 

doemen. 
loop  [Iu:p]  lis,  lus;  bocht;  duikel- 

vlucht;  vi omduikelen. 
loop-hole  ['lu:phoul]  kijkgat  o, 

schietgat  o\ fig uitvlucht,  uitweg. 
loose  [lu:s]  los;  ruim, wijd;  slap, 
loose-fitting  ['Iu:s'fitir)]  loszittend. 
loosen  ['lu:sn]  losmaken;  losgaan. 
loot  [lu:t]  buit, roof; plundering; vt 

(uit)plunderen,  (be)roven. 
lop  [bp]  (af)kappen; afhakken; 

snoeien,  toppen. 
loquacious  [b'kweijas] babbelziek: 

spraakzaam. 
loquacity  [b'kwassiti]  babbelzucht; 

spraakzaamheid. 


Lord 


158 


lubricate 


Lord, lord [b:d] heer, meester; lord; 
{the) — Mayor, titel van burge- 
meesters in 't Britse Rijk; the ^^'s 
supper, het (laatste, heilig) Avond- 
maal; vt & vi — (/'/), de baas 
spelen. 

lordly ['b;dli] als een groot heer; 
voornaam,  vorstelijk. 

lordship ['btdjip] heerschappij; heer- 
lijkheid; lordschap o\ your {his) 
— ,  Uwe  (Zijne)  Genade. 

lorgnette [b:n'jet] face-a-main; to- 
neelkijker. 

Lorraine [b'rein]  Lotharingen o. 

lorry  E'bri]  vrachtauto. 

lose [lu:z] verliezen; verzuimen, laten 
voorbijgaan; kwijtraken; doen ver- 
liezen; achterlopen [uurw'erk] ; — 
one's labour, vergeefse moeite doen; 
—  one's way, verdwalen. 

loser  ['Iu:z3]  verliezer. 

losing ['lu:zir)] verliezend; niet te 
winnen,  hopeloos;  — s,  verlies  o. 

loss [bs] verlies o, nadeel o, schade; 
at a -~, met verlies; het spoor bijs- 
ter; niet wetend [wat..., hoe...]; 
never at a —-' for a reply, nooit om 
een antwoord verlegen. 

lost [bst] V.T. & V.D. V. lose; ver- 
loren (gegaan), weg; verdwaald; 
omgekomen,  verongelukt,  vergaan. 

lot [bt] lot o, deel o; portie, partij, 
kaveling, perceel o\ stel o; hoop, 
heel wat, boel. 

loth  [lou6]  zie loath. 

lottery  ['btsri]  loterij. 

loud  [laud]  luid;  luidruchtig;  op- 
zichtig, schreeuwend [kleuren]. 

loud-speaker ['laud'spiika] luidspre- 
ker. 

lounge [laun(d)3] promenade; hal 
[v. hotel]; sofa, ligstoel; vi luieren; 
slenteren; lummelen. 

lounge-suit ['laun(d)3s(j)u:t] colbert- 
kostuum  0,  Colbert o &  m. 

louse [laus]  luis. 

lousy  ['lauzi]  luizig;  fig  min. 

lout  [laut]  (boeren)kinkel,  pummel. 

loutish ['lautij] pummelig, slungelig. 


lovable ['Uvabl] beminnelijk, bemin- 
nenswaardig,  lief (tallig). 

love [Iav] liefde; geliefde; schat; 
{give) my -~ to all, de groeten 
aan allemaal; 7nake — to, vrijen 
met, het hof maken aan; for — , 
uit liefde; for the — of God, om 
godswil; in ~, verliefd (op, 
u>ith)\ out of ■ — , uit liefde; vt 
liefhebben, beminnen, houden van, 
gaarne hebben of willen. 

lovely  ['Uvli]  beminnelijk,  lief(tal- 
lig);  prachtig,  mooi,  heerlijk. 

lover ['1av3] (be)minnaar, liefhebber; 
a couple of — s, een vrijend (min- 
nend) paartje o. 

loving ['Uvir)] liefhebbend, liefdevol; 
toegenegen, teder. 

low  [lou]  laag;  gering;  Neder- 
[Duits];   gemeen,  min;  neerslach- 
tig;   zacht   [stem];  zwak  [pols]; 
diep [bulging]; — 7nass, stille mis; 
get  {run)  — ,  opraken;  vi  loeien. 

low-born  ['louboin]  van  lage  ge- 
boorte. 

lower E'lous] lager (staand), laag; 
dieper; minder, geringer; beneden-, 
onder(ste); later; vt lager maken 
of draaien; temperen; verlagen; la- 
ten zakken, strijken [zeil]; fnuiken 
[trots]; ['laus] vi nors, dreigend, 
somber zien (naar, at, upon); drei- 
gen  [v.  wolken]. 

lowermost  ['lousmoust]  laagst(e). 

lowest ['louist] laagst(e); at ■ — ■, op 
zijn  laagst  (minst). 

lowland  ['loubnd]  laagland o. 

lowly  ['louli]  nederig,  ootmoedig. 

low-minded  E'lou'maindid]  onedel, 
ordinair. 

lowness ['lounis] laagte, geringheid; 
neerslachtigheid. 

low-spirited  ['lou'spiritid]  neer- 
slachtig. 

loyal ['bial]  (ge)trouw, loyaal. 

loyalty  ['bialti]  getrouwheid,   fon- 
derdanen)trouw,  loyaliteit. 

lozenge ['bzindsj ruitje o\ tabletje o. 

lubricate  ['Uj)u:brikeit]  olien,  sme- 


lucid 


159 lyrical 


ren; lubricating oil, smeerolie. 
lucid  ['I(j)u:sid]  schitterend,  stra- 

lend; fig helder. 
lucidity  [I(j)u:'siditi]  helderheid. 
luck  [Uk]  toeval  o,  geluk  o,  bof; 

bad  — ,  pech;  good  ~-.', veel  suc- 

ces!; worse — , ongelukkigerwijs; ^e 

down  on  one's  — ,  be  out  of  — , 

pech hehben. 
lucky  ['Uki]  gelukkig;  —  bird,  ge- 

luksvogel,  boffer. 
lucrative ['I(j)u:kr3tiv] winstgevend. 
lucre  ['l(j)u:k3]  winst, voordeel  o. 
ludicrous  ['l(j)u:dikr3s]  belachelijk, 

lachwekkend, koddig. 
luff  [Uf]  loef(zijde); vi loeven. 
lug  [lAg]  trekken,  slepen. 
luggage  ['lAgidg]  bagage. 
luggage-ticket  ['JAgidstikit]  bagage- 

regu o. 
luggage-van ['Ugidsvasn] bagage- 

wagen. 
lugger  ['lAgs]  logger. 
lugubrious  [l(j)u'gju:bri3s]  luguber, 

somber, treurig. 
lukewarm ['l(j)u:kwD:m]  lauw. 
lull [IaI]  (korte)  stilte,  (ogenblik o) 

rust;  vt  (in  slaap)  sussen, paaien; 

vi gaan liggen  [wind]. 
lullaby ['lAJabai] wiegelied(je)  o. 
lumbago  [Um'beigou]  spit  o  in  de 

rug. 
lumber  ['Umba]  (oude)  rommel. 
luminous  ['l(j)u:min3s]  lichtgevend, 

stralend,  helder,  licht-. 
lump  [JAmp]  stuk  o,  klomp,  klont, 

klontje o; brok ?n &. v oi o; bult; 

hoop, boel; by  (in)  the ■■^, bij de 

roes, en bloc; vt bijeengooien, -ne- 

men. 
lump-sugar  ['lAmp'Juga]  klontjes- 

suiker. 
lunacy  ['l(j)u:n3si]  krankzinnigheid. 
lunar  ['l(j)u:n3]  maan-. 


lunatic  ['l(j)u:n3tik]  maanziek(e); 

krankzinnig(e); gek. 
lunch(eon)   ['lAnJ(3n)]  lunch;  vt 

lunchen. 
lung  [Ia:)]  long. 
lurch  [l3;tj]  ruk,  plotselinge  slinge- 

ring;  leave in the  '-~, in de steek 

laten;  vi  slingeren,  plotseling  op 

zijde schieten. 
lure  [Ijua]  lokaas  o,  verlokking;  vt 

(aan)lokken, weg-, verlokken. 
lurid ['l(j)u3rid]  (doods)bleek, vaal- 

(bruin);  ros(sig),  somber;  prikke- 

lend. 
lurk  [bik]  loeren;  zich  schuil  hou- 

den; op de loer liggen; ^-^ing rocks, 

blinde klippen. 
luscious  E'IaJss]  sappig,  lekker. 
lush  [IaJ]  sappig, mals, weelderig. 
lust  [JASt]  (zinnelijke)  lust, wellust, 

begeerte;  —  of  blood,  bloeddorst; 

vi  (vurig)  begeren,  dorsten  (naar, 

after, for). 
lustre  ['lASta]  luister, glans. 
lustrous  E'lAStras]  luisterrijk,  glans- 

rijk,  schitterend. 
lusty  E'lASti]  kloek,  flink  (en  ge- 

zond), krachtig, ferm. 
lute  [lju:t,  lu;t]  luit;  kit;  vt  (ver)- 

kitten. 
luxuriance  [lAg'3u3ri3ns]  weelderig- 

heid, weligheid. 
luxuriant  [lAg'suariant]  weelderig, 

welig. 
luxurious  [lAg'3u3ri3s]  luxueus, 

weelderig;  wellustig. 
luxury  ['lAkJsri]  luxe, weelde; genot 

o\  wellust;  luxuries,  weeldeartike- 

len;  heerlijkheden. 
lye  [lai]  loog. 
lynch  [lin(t)J']  lynchen. 
lynx  [ligks]  los, lynx. 
lyre  ['lais]  lier. 
lyrical  ['lirikl]  lyrisch,  lier-. 


160 


main 


M 


m  [em]  (de letter)  m. 
macaroni  [mseka'rouni]  macaroni. 
mace  [meis]  foelie; staf, scepter. 
mace-bearer  ['meisbeara]  stafdrager, 

pedel. 
machinate  ['maekineit]  pi kuipen, in- 

trigeren; rt smeden, beramen. 
machination  [maeki'neijan]  intrige, 

kuiperij. 
machine  [m3'J'i:n]  machine, toestel o; 

fig apparaat o; fiets. 
machine-gun  [m3'Ji:ngAn]  mitrail- 

leur;  vt mitrailleren. 
machine-gunner  [ms'JirngAna]  mi- 

trailleurschutter. 
machine-made  [ms'Jiinmeid]  machi- 

naal  (vervaardigd),  fabrieks-. 
machinery  [ms'Jiinsri]  machinerie, 

machines;  mechaniek;  fig  apparaat 

o;  inrichting;  opzet. 
machine tool  [ms'Jiintu:!]  werktuig- 

machine. 
mackerel  ['maskrsl]  makreel. 
mackintosh  ['maekintDj]  regenjas. 
mad [maed] gek, del; krankzinnig, ra- 

zend; as ■ — as a hatter {as a Alarch 

hare),  stapelgek. 
madam  ['masdam]  mevrouw,  juf- 

frouw. 
madden  ['meedn]  gek,  del,  razend 

maken. 
made  [meid] V.T. & V.D. v. make; 

a  —  man,  iemand  die  binnen  is; 

—  up,  (op)gemaakt;  a ^^ up sto- 
ry, een verzonnen verhaal  o. 
madhouse  L'msedhaus]  gekkenhuis  o. 
madman  ['maedman]  gek,  krankzin- 

nige. 
madness  ['maednis]  krankzinnigheid, 

razernij. 
magazine  [masga'zim]  magazijn o; 

tijdschrift o. 
maggot  L'maegat]  made. 
magic  ['msdsik]  toverkracht,  -kunst, 

betovering;   aj  magisch,   toverach- 

tig,  betoverend,  tover-. 
magician  [ma'dsijan]  tovenaar. 


magistrate  ['mced3istrit]  magistraat; 

politierechter. 
magnanimity  [maegna'nimiti]  groot- 

moedigheid. 
magnanimous  [masg'oEoimas]  groot- 

moedig. 
magnate  ['maegneit]  magnaat. 
magnesium  [maeg'niiziam]  magne- 
sium o. 
magnet ['masgnit] magneet. 
magnetic [maeg'netik]  magnetisch, 

magneet-. 
magnetize ['maegnitaiz]  magnetiseren. 
magneto  [maeg'niitou]  magneet. 
magnificence  [maeg'nifisans]  pracht, 

heerlijkheid,  luister. 
magnificent  [maeg'nifisant]  prachtig, 

heerlijk,  luisterrijk. 
magnify  ['maegnifai]  vergroten. 
magnifying-glass  ['maegnifaiii]gla:s] 

vergrootglas  o,  loep. 
magnitude ['maegnitjuid] grootte; 

grootheid. 
magpie  ['maegpai]  ekster. 
mahogany  [ma'hogani]  mahonie- 

hout o. 
Mahometan  [ma'homitan]  zie Alo- 

hammedan, 
maid  [meid]  meid; meisje o, maagd; 

old ■ — •, oude vrijster. 
maiden  ['meidn]  jonkvrouw,  meisje 

o, maagd;  aj maagdelijk, jonkri'rou- 

welijk; ongetrouwd, meisjes-; eerste. 
maidenly ['meidnli] maagdelijk, jonk- 

vrouwelijk. 
maid-servant  ['meidsa:vant]  dienst- 

meisje o. 
mail   [meil]   malienkolder,   pantser- 

hemd o\ mail, post;  vt  (be)pantse- 

ren; met de post of mail  (ver)zen- 

den,  posten. 
mail-bag  ['meilbasg]  postzak. 
mail-coach ['meilkoutj] postwagen. 
maim  [meim]  verminken. 
main  [mein]  hoofdleiding  [v.  gas], 

(licht)net o; aj voornaamste, groot- 

(ste);   hoofd-;   the  ~-  force,  de 


mainland 


161 


man 


hoofdmacht; by '~ force, door ge- 
weld alleen; in the — , in hoofd- 
zaak, over 't algemeen. 

mainland  ['meinbnd]  vasteland  o, 
hoofd(ei)land o. 

mainly  ['meinli]  voornamelijk. 

mainspring ['meinsprirj] grote veer; 
fig  hoofdoorzaak,  drijfveer. 

maintain  [men'tein]  handhaven,  in 
stand liouden; hooghouden; steunen, 
onderhouden;  volhouden,  beweren; 
ophouden   [waardigheid],  bewaren 
[stilzwijgen]. 

maintenance  ['meintinans]  handha- 
ving, verdediging; onderhoud o. 

maize  [meiz]  mais. 

majestic  [m3'd3estik]  majestueus. 

majesty  ['msdsisti]  majesteit. 

major ['meidsa] majoor; meerderjari- 
ge; aj groot, van formaat, belang- 
rijk, hoofd-; grootste; majeur; '— 
road, voorrangsweg. 

major-general ['meidsa'dsenaral] ge- 
neraal-majoor. 

majority  [ma'dsDriti]  meerderheid; 
meerderjarigheid;  merendeel  o\  the 
—  of...,  ook:  de meeste... 

make [meik] maaksel o, fabrikaat o; 
soort; slag o\ vt maken; doen; la- 
ten; houden [redevoering]; geven 
[antwoord], brengen [offers], leve- 
ren [bijdrage] ; stellen [voorwaar- 
den] ; treffen [regeling] ; zetten 
[koffie], opmaken [bed]; trekken 
[gezicht]; afleggen [afstandj; voe- 
ran [oorlog]; sluiten [vrede]; ver- 
dienen [geld]; halen [trein, slag]; 
bereiken; klaarspelen; he will never 
■ — ■ an author, hij zal nooit een 
(goed) schrijver worden; ■ — for, 
aan-, afgaan op, zich begeven naar, 
aansturen op; bevorderlijk zijn aan, 
bijdragen tot [geluk &] ; — off, 
er vandoor gaan; — out, onder- 
scheiden, ontdekken; begrijpen; be- 
wijzen, aantonen [iets]; — to go, 
aanstalten maken om te gaan; '~' 
up, (op)maken, klaarmaken; vor- 
men; in elkaar zetten; bijleggen [ge- 

Eng-. Zakwrdbk. 11 


schil] ; aanvullen [leemte] ; inhalen 
[tijd]; vergoeden [verlies]; (zich) 
grimeren; fig komedie spelen; — 
up one's mind, een besluit nemen, 
besluiten. 

make-believe ['meikbili:v] schijn, ko- 
medie,  aanstellerij;  af  voorgewend. 

maker ['meika] maker, vervaardiger, 
schepper; fabrikant. 

makeshift ['meikjift] hulpmiddel o, 
redmiddel o\ als aj ...om zich te be- 
helpen, bij wijze van noodhulp. 

make-up  ['meik'Ap]  opmaak;  samen- 
stelling;  gesteldheid;  grime;  ver- 
momming; verzinsel o. 

makeweight  ['meikweit]  toegift. 

malady  ['maebdi]  ziekte. 

malaria  [ma'learia]  malaria. 

Malay [ma'lei]  Maleier; a] Maleis. 

male [mail] mannetje o [v. dieren]; 
af mannelijk, mannen-. 

malediction  [msli'dikjan]  vervloe- 
king. 

malefactor ['maelifaekta]  boosdoener, 
misdadiger. 

malevolent  [ma'levabnt]  kvi^aad- 
willig,  boosaardig. 

malice  ['mcelis]  boos(aardig)heid; 
boos opzet o. 

malicious  [ma'lijas]  boos(aardig); 
opzettelijk. 

malign [ma'lain] verderfelijk, slecht, 
ongunstig;  vt belasteren. 

malignant [ma'lignant] boos(aardig); 
kwaadaardig; kwaadwillig. 

mall  [masl,  mD:l]  maliebaan. 

mallard  ['mselad]  wilde eend. 

malleable  ['msliabl]  smeedbaar; 
fig  kneedbaar,  buigzaam. 

mallet  ['mslit]  (houten)  hamer. 

malt [mailt] mout o & m\ vt mouten. 

mam(m)a [ma'ma:] ma, mama. 

mammal ['masmal]  zoogdier o. 

man [mzen] man, mens; werkman, 
knecht, bediende; (schaak)stuk o, 
(dam)schijf; a ■— , men, je, iemand; 
old — I, ouwe jongen!; the — in 
the street, Jan Publiek, Jan en alle- 
man; to a — , als een man, tot de 


manage 


162 


manutacturer 


laatste man, eenparig; alien; vt be- 
mannen, bezetten, bedienen; — • ot2e- 
self,  zich vermannen. 

manage ['masnids] besturen, behande- 
len, beheren; — to..., het z6 weten 
aan te leggen, dat..., net nog kun- 
nen; '~ it {?natters), het klaarspe- 
len; het hem leveren. 

manageable ['maenid33bl] handelbaar, 
meegaand. 

management ['ma£nid3m3nt] behande- 
ling, bediening; bestuur o, beheer 
o, administratie, directie, leiding; 
tact. 

manager ['msenidsa] bestuurder, lei- 
der,  administrateur,  directeur. 

mandarin  ['masndarin]  mandarijn. 

mandate  ['maendeit]  bevelschrift  o, 
opdracht, mandaat o. 

mandatory ['m£end3t3ri] mandataris; 
aj lastgevend; gebiedend. 

mandible ['mjendibl] kinnebak; kaak 
[v. insekt]. 

mandolin(e)  [mjenda'lim]  mando- 
line. 

mane  [mein]  manen  [v.  paard]. 

manful  ['m^enful]  dapper, manhaftig. 

manganese  [masggs'niiz]  mangaan  o. 

mange  [mein(d)3]  schurft. 

manger  ['mein (d) 33]  krib(be), trog. 

mangle ['masrjgl] mangel; vt mange- 
len; verscheuren; havenen, vermin- 
ken;  verknoeien. 

mangy  ['mein(d)3i]  schurftig. 

manhood  ['maenhud]  mannelijkheid; 
mannen;  menselijkheid;  moed. 

mania  ['meinis]  manie,  waanzin, 
waan. 

maniac ['meiniaek] maniak, waanzin- 
nige. 

manifest ['maenifest] manifest o\ aj 
openbaar, duidelijk, kennelijk; vt 
openbaren, openbaar maken, aan de 
dag  leggen;  manifesteren. 

manifestation  [masnifes'teijan]  mani- 
festatie;  openbaarmaking,  openba- 
ring,  uiting. 

manifesto [masni'festou]  manifest o. 

manifold  ['maenlfould]  menigvuldig, 


veelvuldig,  vele. 
manikin   ['msenikin]   ledenpop;  fan- 

toom  o;  mannetje  0. 
manipulate  [ma'nipjuleit]  hanteren, 

behandelen, bewerken, manipuleren, 

knoeien  met. 
mankind  ['maenkaind]  de mannen; 

[masn'kaind] mensdom o, mensheid. 
manlike  ['masnlaik]  mannelijk. 
manly  ['msenli]  mannelijk,  manmoe- 

dig, mannen-. 
manner ['masna] manier, wijze; soort, 

slag   o;   ■ — s,   fgoede)   manieren; 

after  the  —  oj...,  in  de  trant 

(stiji)  van; in a — , in zekere zin; 

in this — , op deze manier  (wijze). 
mannered  ['msnadj  gemanierd. 
mannerism ['mEoarizm] gemaaktheid; 

'~-s,  maniertjes. 
mannerly  ['ma;n3li]  vv^elgemanierd, 

beleefd. 
manoeuvre [m3'n(j)u:v3] manoeuvre; 

vi manoeuvreren. 
man-of-war ['m2en9(v)'wD:] oorlogs- 

schip o. 
manor  ['maena]  (ambachts)heerlijk- 

heid;  landgoed o. 
man-servant ['masnsaivant]  knecht, 

bediende. 
mansion  ['maenjan]  herenhuis o, 
manslaughter ['msensbita]  (onvrijwil- 

lige)  doodslag, manslag. 
mantel (piece)  ['m£ntl(pi:s)] 

schoorsteenmantel. 
mantelshelf  ['maentljelf]  schoorsteen- 

rand. 
mantle  ['msentl]  mantel;  gloeikousje 

o\ vt bemantelen, bedekken. 
mantrap ['msentraep] voetangel, klem, 

val. 
manual  ['maenjual]  manuaal  o  [or- 

gel]; handboek o; aj hand (en)-. 
manufactory  [m£enju'fasktari]  fabriek. 
manufacture  [mmju'fcektja]  vervaar- 

diging,  fabricage;   fabrikaat  o;  vt 

vervaardigen,  fabriceren;  • — d, ook: 

fabrieks-. 
manufacturer [maenju'faektjara] fabri- 

kant. 


manure 


163 


manure  [ms'njus]  mest;  vt  (be)- 
mesten. 

manuscript ['msnjuskript] manuscript 
o, handschrift o; aj (met de hand) 
geschreven. 

many ['meni] veel, vele; ■ — ' a fnan, 
■ — ' a one, menigeen; ■ — ' a time, 
menigmaal; the ■ — ■, de menigte, de 
grote hoop; a good {great) — , 
zeer veel  (velen). 

many-sided  ['menisaidid]  veelzijdig. 

map [masp] (land)kaart; vt — {otit), 
in  kaart brengen,  ontwerpen. 

maple  ['meipl]  ahorn(boom). 

mar  [ma;]  bederven. 

maraud [ma'rjid] plunderen. 

marble ['ma:bl] marmer o\ knikker; 
aj marmeren; vt marmeren. 

March  [maitj]  maart. 

march [maitj] mars; opmars, (voort)- 
gang, loop; vi marcheren; op-, aan- 
rukken;  — past, defileren  (voor). 

marchioness  ['maijsnis]  markiezin. 

marchpane ['maitjpein] marsepein. 

march past  ['ma:tj'pa:st]  defile  o. 

mare [mSa]  merrie. 

margarin(e) [ma:d33'ri:n, ma;g3'ri:n] 
margarine. 

margin ['ma:d3in] rand, kant; marge; 
J!g speelruimte. 

marginal  ['maidsinal]  kant-,  rand-. 

marigold  ['msrigould]  goudsbloem. 

marine [ma'riin] handelsvloot, mari- 
ne; zeestuk o\ marinier; aj zee-, 
scheeps-. 

mariner ['mserins]  zeeman, matroos. 

maritime ['maeritaim] maritiem, kust-, 
zee-. 

mark [ma:k] merk o, stempel o 8c m; 
teken o, cijfer o, punt o [op school]; 
spoor o; blijk o, bewijs o; doel- 
(wit) o; peil o; (Duitse) mark; a 
man of — , een man van betekenis; 
be up to the — , aan de (gestel- 
de) eisen voldoen; vt merken, teke- 
nen; kenmierken; onderscheiden; no- 
teren, aantekenen; bestemmen; aan- 
geven, aanduiden, laten merken; op- 
merken,  letten  op;  -^  me,  let  op 


martyrdom 

'   time,  de  pas 


mijn  woorden!; 

markeren. 
marked  [ma:kt]  opvallend,  duidelijk, 

merkbaar. 
marker  ['maika]  aantekenaar,  mar- 

keur;  leeswijzer;  fiche o & v, 
market  ['ma:kit]  markt; vt ter markt 

brengen, verkopen. 
marketable  ['maikitabl]  (goed)  ver- 

koopbaar,  courant. 
market-gardener  ['ma:kit'ga:dn3] 

tuinder. 
marketing  ['ma:kitir|]  markten  o; 

verkoop; inkoop. 
market-place  ['maikitpleis]  markt- 

plein o, markt. 
marksman  ['maiksmsn]  (scherp)- 

schutter. 
marl  [ma:l]  merge!. 
marmalade ['maimsleid] marmelade. 
maroon [ma'ru.n]  isoleren, afsnijden, 

afzonderen. 
marquee  [ma:'ki:]  grote tent. 
marquess,  marquis  ['ma:kwis]  mar- 

kies. 
marquise [ma:'ki:z] markiezin. 
marriage  ['meerids]  huwelijk  o;  re- 
lated  by  — ,  aangetrouwd;  ask  in 

— ,  ten  huwelijk  vragen. 
married  ['msrid]  gehuwd, getrouwd; 

huwelijks-. 
marrow  ['maerou]  merg o; fig pit o 

&: V. 
marrowfat  ['maeroufset]  kapucijner. 
marry  ['ma5ri]  trouwen;  (uit)huwen; 

fig  verbinden;  —  a  fortune,  een 

vrouw  met  geld  trouwen;  —  off, 

aan de man brengen. 
marsh [ma:]"] moeras o, 
marshal  ['majsl]  maarschalk;  vt or- 

denen, opstellen, rangschikken; aan- 

voeren;  — ling yard,  rangeerterrein 

o. 
marshy ['ma:Ji]  moerassig. 
marten  ['ma:tin]  matter. 
martial ['maijal]  krijgshaftig, krijgs-. 
martin  ['ma:tin]  huiszwaluw. 
martyr  ['ma its]  martelaar. 
martyrdom  ['martsdsm]  martelaar- 


marvel 


164 


matrimony 


schap o, marteldood; marteling. 

marvel ['ma:v3l] wonder o\ vi zich 
verwonderen (over, at'), verbaasd 
staan,  zich  afvragen. 

marvellous ['ma:v(3)]3s] wonderbaar- 
(lijk),  wonder-,  verbazend. 

marzipan  [ma:zi'p£en]  marsepein. 

masculine  ['maeskjulin]  mannelijk. 

mash [m^J] moutbeslag o\ mengvoer 
o\ mengelmoes o Si. v\ puree; jig 
brij; vt mengen [mout]; fijnstam- 
pen; — ed potatoes, (aardappel)- 
puree. 

mask [ma:sk] masker o, mom o\ vt 
maskeren;  vermommen. 

mason  ['meisn]  steenhouwer;  vrij- 
metselaar. 

masonic  [ma'sDoik]  vrijmetselaars-. 

masonry  ['meisnri]  metselwerk o\ 
vrijmetselarij. 

masquerade [mseska'reid] maskerade; 
vi zich vermommen; — as, ook: 
zich voordoen als, zich uitgeven 
voor. 

mass [mass, ma:s] mis [kerkdienst]; 
[m£es] massa; hoop; vt (in massa) 
bijeenbrengen, op-, samenhopen; 
combineren;  vi zich verzamelen. 

massacre ['msesska] moord, bloedbad 
o,  slachting;  vt  uit-,  vermoorden. 

massage [ms'saij] massage; vt mas- 
seren. 

massive  ['massiv]  massief,  zwaar; 
massaal, aanzienlijk, indrukwekkend. 

mast [ma:st] mast. 

master ['ma:st3] meester, heer (des 
huizes); eigenaar, baas, chef; hoofd 
o (v. college'), rector; leraar; schip- 
per; gezagvoerder; Master Henry, de 
jongeheer Hendrik; the ■ — ■ and 
mistress, mijnheer en mevrouw; vt 
zich meester maken van, overmees- 
teren, meester worden; beheersen. 

masterful ['maistsful] meesterachtig; 
despotisch, bazig. 

masterkey L'maistski:] loper [sleu- 
tel]. 

masterly  ['marstsli]  meesterlijk. 

masterpiece ['ma:st3pi:s] meesterstuk 


o, meesterwerk o. 

mastership  ['ma:st3jipj  meester- 
schap o. 

mastery  ['maistari]  meesterschap a. 
overhand,  heerschappij. 

masticate  ['masstikeit]  kauwen. 

mastiff  ['ma:stif]  bulhond. 

mat  [meet]  mat,  matje  o. 

match [mstj] lucifer, lont; gelijke; 
partij, huwelijk o; wedstrijd; be a 
■ — ■ for, opgewassen zijn tegen; be 
a good '-^ for, goed komen bij; 
find (meet) one's ■ — ■, zijn man 
vinden; vt paren, evenaren; tegen- 
over elkaar stellen, in overeenstem- 
ming brengen (met, to)\ vi een 
paar vormen, bij elkaar horen (ko- 
men);  ...to  — ,  daarbij komende. 

match-box  ['maetjb^ks]  lucifers- 
doosje  o. 

matchless ['mstjlis] weergaloos. 

mate [meit] maat, makker, kameraad; 
helper; (levens)gezel(lin) ; man- 
netje o of wijfje o [v. dieren]; 
stuurman; vt paren, (in de echt) 
verenigen;  huwen. 

material  [ma'tisrial]  materiaal  o, 
(bouw)stof;  aj  stoffelijk,  lichame- 
lijk, materieel; van  belang, belang- 
rijk, wezenlijk. 

materialize [ma'tisrislaiz] realiseren; 
zich verwezenhjken. 

maternal  [ma'tsrnsl]  moederlijk, 
moeder(s)-; van moederszijde. 

maternity [ms'tatniti] moederschap o. 

mathematical  [m£9i'maetikl]  mathe- 
matisch, wiskundig. 

mathematician  [majGima'tiJsn]  wis- 
kunstenaar, wiskundige. 

mathematics  [mseGi'mstiks]  wis- 
kunde. 

matriculate [ma'trikjuleit] (zich la- 
ten)  inschrijven  [als student]. 

matriculation  [matrikju'leijan]  in- 
schrijving,  toelating  (als  student), 
toelatingsexamen  o. 

matrimonial  [maetri'mounjal]  huwe- 
lijks-, echtelijk. 

matrimony  ['maetrimsni]  huweJijk; o. 


matron 


165 


meddle 


matron ['meitran]  getrouwde dame, 
matrone;   moeder   [v.   weeshuis]; 
juffrouw  voor  de  huishouding  [v. 
kostschool];  directrice  [v.  zieken- 
huis]. 

matter ['maets] stof, materie; zaak, 
ding o\ aangelegenheid, kwestie; et- 
ter; a • — ■ oj course, lets vanzelf- 
sprekends; a — oj fact, een feit o; 
as a — of fact, in feite; inderdaad; 
trouwens; what is the —^ {with 
you)?, wat is er?, wat scheelt er 
aan?; for that — , wat dat aan- 
gaat, trouwens; in the — of..., in- 
zake...; vi van belang zijn; /'/ does 
not -~, het komt er niet op aan. 

matter-of-fact [msetorav'fsekt] zakelijk, 
nuchter, prozaisch. 

mattock  ['maetsk]  houweel  o. 

mattress  ['msetris]  matras. 

mature  [ma'tjua]  rijp;  vi rijpen. 

matured  [ma'tjuad]  rijp; belegen. 

maturity  [ma'tjuariti]  rijpheid; ver- 
valtijd,  -dag. 

maul  [ma:l]  moker;  vt  beuken,  er 
op timmeren;  toetakelen. 

Maundy Thursday  ['m3:ndi'6a:zdi] 
Witte Donderdag. 

maw  [ma:]  pens, krop, maag. 

mawkish ['ma:kij'] walglijk zoet; sen- 
timenteel. 

maximum  ['maeksimam]  maximum o. 

May  [mei]  mei;  meidoorn. 

may  [mei]  mogen,  kunnen. 

maybe ['meibi:] misschien, mogelijk. 

mayor  ['m8a]  burgemeester. 

mayoral  ['mearal]  burgemeesterlijk. 

mayoralty  ['mSaralti]  burgemeester- 
schap o. 

mayoress  ['mearis]  burgemeesters- 
vrouw;  vrouwelijke burgemeester. 

maze [meiz] doolhof; verbijstering; 
in a — , de kluts kwijt. 

me [mi:] mij. 

meadow  ['medou]  weide. 

meagre  ['mi:ga]  mager,  schraal. 

meal [mi:l] meel o\ maaltijd, maal o\ 
at ^—s, bij de maaltijd; aan tafel. 

mealy  ['mi:li]  meelachtig;  melig; 


vlekkig;  bleek; fig  zoetsappig. 
mean  [mi:n]  gemiddelde  o,  middel- 

maat, middenweg, middelevenredige; 

the  —  between,  het  midden  tus- 

sen...; a] gemiddeld, middelbaar [v. 

tijd];  middel-;  gering;  min,  laag, 

verachtelijk;   gierig;   vt  bedoelen; 

menen;  van  plan  zijn;  betekenen; 

bestemmen. 
meander  [mi'snda]  kronkeling;  vi 

kronkelen,  zich slingeren. 
meaning  ['mi:nir)]  bedoeling; beteke- 

nis;  a]  veelbetekenend. 
meaningless  ['mi:nir)lis]  zinledig; 

nietszeggend. 
means  [mi:nz]  middelen;  inkomsten; 

middel o\ by all — , vooral, zeker, 

stellig;  by  no  -~,  geenszins,  vol- 

strekt niet;  by  —  of,  door middel 

van. 
meant  [ment]  V.T. & V.D. v. mean. 
meantime ['mi:n'taim]  in the — , in- 

tussen,  ondertussen. 
meanwhile  ['miin'hwail]  intussen, 

ondertussen. 
measles  ['mi:zlz]  mazelen. 
measurable  ['me33rabl]  meetbaar. 
measure  ['mesa]  maat,  mate;  maat- 

staf;  deler; maatregel;  in a  — , in 

zekere mate,  tot op zekere hoogte; 

made  to  — ,  op  maat;  vt  meten, 

op-, afmeten, toemeten; de maat ne- 

men. 
measurement C'mesamant] meting, af- 

meting, maat. 
meat [mi:t] vlees o; spijs, kost; eten o. 
mechanic  [mi'kaenik]  handwerksman; 

mecanicien,  monteur;  dental  — , 

tandtechniker;  — s,  werktuigkunde, 

mechanica. 
mechanical  [mi'kasnikl]  machinaal, 

werktuiglijk;  machine-. 
mechanician  [meka'nijan]  werktuig- 

kundige. 
mechanize  ['mekanaiz]  mechaniseren. 
medal  ['medl]  (gedenk) penning, me- 

daille. 
meddle  ['medl]  zich  bemoeien,  zich 

inlaten (met, with). 


meddler 


166 


mend 


meddler  ['media]  bemoeial. 

meddlesome ['medlsam], meddling 
['medlir)]  bemoeiziek. 

mediaeval  [medi'i:v3l]  middeleeuws. 

mediate  ['mi:diit]  tussen(liggend); 
['miidieit]  vi bemiddelen. 

mediation  [mi.di'eijsn]  bemiddeling. 

mediator  ['mitdieita]  bemiddelaar. 

medical ['mediki] medisch, genees-, 
geneeskundig; ■ — ' man, medicus, 
dokter; ^^ officer, officier van ge- 
zondheid; arts v. d. Geneesk. Dienst; 
'^ superintendent, geneesheer-direc- 
teur. 

medicine ['medsn] medicijn, genees- 
middel  o;  geneeskunde. 

mediocre  ['miidiouka]  middelmatig. 

mediocrity  [mi:di'3kriti]  middelma- 
tigheid. 

meditate ['mediteit] nadenken, pein- 
zen;  overdenken,  denken over. 

meditation [medi'teijan] overdenking, 
over-, bepeinzing. 

meditative  ['mediteitiv]  (na)den- 
kend, peinzend. 

Mediterranean [medita'reinjan] (van 
de)  Middellandse Zee. 

medium ['miidiam] midden o, mid- 
denweg; middelsoort; middenterm; 
middel o, medium o; by {through) 
the — of, door (bemiddeling of 
tussenkomst van); aj middelsoort-; 
middelfijn, middelgroot &. 

medlar  ['medb]  mispel. 

medley ['medli] mengelmoes o & v\ 
mengeling; aj gemengd, bont. 

meek [mi:k] zachtmoedig, zachtzinnig, 
ootmoedig,  gedwee. 

meerschaum ['miajsm] meerschuim o. 

meet [mi:t] geschikt, gepast; vt ont- 
moeten, tegenkomen, (aan)treffen, 
vinden; tegemoet komen (aan); vol- 
doen (aan); voorzien in; het hoofd 
bieden, opvangen; beantwoorden; 
kennis maken met; bezoeken; •— 
one at the station, afhalen; vi el- 
kaar ontmoeten; samen-, bijeenko- 
men; --^ with, ontmoeten; krijgen 
[ongeluk];   (onder)vinden;  lijden; 


wegdragen  [goedkeuring] . 

meeting ['miitirj] ontmoeting, bij- 
eenkomst, vergadering; wedstrijd, 
wedren. 

megalomania  [megalou'meinja] 
grootheidswaan(zin). 

melancholy ['mebnkali] melancholic, 
zwaarmoedigheid, droefgeestigheid; 
aj melancholiek, zwaarmoedig, droef- 
geestig; droevig, treurig, triest. 

melee  ['melei]  verward  gevecht  o, 
handgemeen o. 

mellow ['melon] rijp, mals, murw, 
zacht; vi rijp & worden; vt doen 
rijpen; temperen, verdoezelen. 

melodious  [mi'loudjas]  melodieus, 
welluidend, zangerig. 

melody  ['mebdi]  melodie. 

melon  ['mebn] meloen. 

melt [melt] smelten, vermurw-en, ver- 
tederen. 

melting-pot ['meltiripot]  smeltkroes. 

member ['memba]  lid o, lidmaat o. 

membership  ['membajip]  lidmaat- 
schap o\ ledental  o. 

membrane ['membrein] vlies o. 

membranous  ['membranas]  vliezig. 

memento  [mi'mentou]  gedachtenis, 
herinnering, aandenken o. 

memoir ['memwa:] verhandeling; -^j, 
memoires, gedenkschriften. 

memorable ['memarabl] gedenkwaar 
dig, heuglijk. 

memorandum [mema'rsendam] memo- 
randum o, notitie;  nota. 

memorial  [mi'mD:rial]  gedachtenis, 
herinnering;  verzoekschrift  o,   no- 
ta, memorie; gedenkstuk o, gedenk- 
teken o\ aj geheugen-; herinnerings-, 
gedenk-. 

memorize ['memaraiz] optekenen; in 
de herinnering bewaren. 

memory ['memari] geheugen o\ her- 
innering,  aandenken  o. 

men  [men]  meerv. v. man. 

menace ['menis] (be)dreiging; drei- 
gement o\ vt (be)dreigen. 

menagerie [mi'naed.3ari] beestenspel o. 

mend  [mend]  gestopte  of  verstelde 


mendacious 


167 


mess-tin 


plaats; be on the — , beterende; vt 
(ver)beteren, repareren, verstellen, 
lappen, stoppen; vi beteren, beter 
worden; vooruitgaan [zieke]; zich 
(ver)beteren. 
mendacious  [men'deij'ss]  leugenach- 

mendacity  [men'dcesiti]  leugenachtig- 

heid. 
mendicant  ['mendilont]  bedelaar; be- 

delmonnik;  aj bedelend,  bedel-. 
mendicity  [men'disiti]  bedelarij;  be- 

delstand. 
menial  ['miinisl]  (dienst)knecht, 

huurling;  aj dienend;  dienstbaar; 

huurlingen-;  fig  laag. 
Mennonite  ['mensnait]  doopsgezinde, 

mennoniet. 
mensurable  ['menjursbl]  meetbaar. 
mental  ['mentl]  geestelijk,  geestes-; 

—  arithmetic,  hoofdrekenen  o;  ■ — 

home,  zenuwinrichting;   —   nurse, 

krankzinnigenverpleger,  -verpleeg- 

ster;  -~  patient, zenuwpatient. 
mentality  [men'tsliti]  geestesgesteld- 

heid; denkwijze; geestkracht. 
mentally ['mentali] geestelijk. 
mention  ['menjan]  (ver)melding, ge- 

wag  o\  vt   (ver)meJden,  noemen; 

don't — itl, geen dank! 
menu  ['menju:]  menu o & m,  spijs- 

kaart. 
mercantile  ['msikantail]  koopmans-, 

handels-. 
mercenary  ['maisinari]  huurling;  aj 

gehuurd,  huur-;  veil,  (voor  geld) 

te koop;  baatzuchtig. 
mercer  ['m3:s3]  manufacturier  (in 

zijden  en  wollen  stoffen). 
mercery  ['maisari]  zijden  en  wollen 

stoffen;  manufactuurzaak. 
merchandise ['msitjandaiz] koopwaar, 

waren. 
merchant  ['msitjant]  koopman, 

(groot)handelaar; aj handels-. 
merchantman  ['m3:tj3ntm3n]  koop- 

vaardijschip o. 
merciful  ['msisiful]  barmhartig,  ge- 

nadig. 


merciless  ['msisilis]  onbarmhartig, 

meedogenloos. 
mercury  ['maikjuri]  kwik(zilver)  o. 
mercy  ['maisi]  barmhartigheid, gena- 

de; weldaad, geluk o; jor — ' s sake, 

om godswil!; at the ■ — • oj, overge- 

leverd  aan  de  genade  van. 
mere  [mis]  louter,  zuiver,  enkel; 

maar; a — boy, nog maar een jon- 

gen. 
merely  ['miali]  enkel,  louter,  alleen. 
merge  [maids]  samensmelten  (met, 

into); samenvloeien, (doen) opgaan; 

be  — d in,  opgaan in. 
meridian  [ma'ridisn]  meridiaan, 

middaghoogte, toppunt o. 
merit  ['merit]  verdienste; the — s of 

the case, het essentiele  (eigenlijke) 

der  zaak;  on  its   {own)   ■ — s,  op 

zich zelf;  vt verdienen. 
meritorious  [meri't3:ri3s]  verdien- 

stelijk. 
mermaid  ['maimeid]  meermin. 
merriment  ['merimsnt] vrolijkheid. 
merry  ['meri]  vrolijk;  make • — ■, vro- 

lijk zijn, pret maken. 
merry-andrew  ['meri'aendru:]  paljas, 

hansworst. 
merry-go-round  ['merigouraund] 

draaimolen. 
merry-making  ['merimeikig]  pretma- 

kerij, feestje o. 
mesh [mej] maas; — es, net(werk) o. 
mess  [mes]  gerecht  o;  menage,  bak; 

knoeiboel; vuil goedje o; make a ■ — ■ 

of it, de boel verknoeien, in de war 

schoppen; be in a — , overhoop lig- 

gen;  be  in  a fine  ~,  er  lelijk  in 

zitten;  vt  bemorsen,  vuil  maken; 

verknoeien;  vi morsen, knoeien;  ~^ 

about,  (rond)scharrelen. 
message  ['mesidsj  (koninklijke) 

boodschap; bericht o, telegram o. 
messenger  ['mesindss]  bode, bood- 

schapper,  voorbode;  —  boy,  loop- 

jongen. 
mess-room  ['mesrum]  eetkamer. 
Messrs  ['messz]  de Heren. 
mess-tin  ['mestin]  eetketeltje o. 


messy 


168 


militate 


messy  ['mesi]  vuil, wanordelijk. 
met  [met]  V.T. & V.D. v.  7neet. 
metal  ['metl]  metaal  o;  steenslag  o; 

■ — s,  rails;  ai  metalen,  metaal-;  vl 

met metaal bedekken; verharden [een 

weg]. 
metallic  [mi'taelik]  metaalachtig, me- 
talen, metaal-. 
metallurgy  [me'tasbidsi] metallurgie: 

metaalbewerking. 
metamorphosis  [mets'moifasis]  ge- 

daanteverwisseling. 
metaphor  ['metsfs]  beeldspraak, 

overdrachtelijke spreekwijze. 
metaphorical  [mets'forikl]  over- 

drachtelijk, figuurlijk. 
mete [mi:t]  — out, toedelen. 
meteor ['miitjs] meteoor. 
meteorological  [mirtjsrs'bdsikl]  me- 

teorologisch, weerkundig. 
meter  ['miits]  meter  [voor gas &]. 
method L'meBsd] methode. 
methodical  [mi'BDdikl]  methodisch. 
meticulous  [mi'tikjulss]  overangst- 

vallig,  bijzonder  nauwgezet. 
metre  t'mita]  metrum o; meter. 
metrical  ['metrikl]  metrisch. 
metropolis  [mi'trDpslis]  hoofdstad; 

wereldstad  (speciaal Londen). 
mettle  ['metl]  vuur o, moed, fut. 
Meuse  [mju:z]  Maas. 
mew [mju:] m(i)auwen. 
Mexican  ['meksikan]  Mexicaan; a] 

Mexicaans. 
mice [mais] meerv. van mouse. 
microbe ['maikroub] microbe. 
microphone  ['maikrafoun]  micro- 

foon. 
microscope ['maikrsskoup] micro- 
scoop. 
mid air ['mid'es] in -~, in de lucht, 

tussen hemel en aarde. 
midday ['middei] middag. 
middle  ['midl]  midden  o,  middei  o 

[v. 't lichaam]; aj midden-, middei-, 

tussen-,  middelbaar. 
middle-aged  ['midi'eidsd]  van mid- 

delbare leeftijd. 
middle-class  ['midl'klais]  burger- 


klasse,  (gegoede)  middenstand;  «/ 

burgerlijk. 
middleman ['midlmsn] tussenpersoon. 
middlemost  ['midlmoust]  middelste. 
middle-sized  ['midlsaizd]  van  mid- 

delbare  grootte,  middelsoort-. 
middling  ['midlirj]  middelmatig,  ta- 

melijk, 20 zo. 
midge  [mids]  mug; jtg dwerg. 
midget  ['midsit]  dwergje  o;  als a] 

miniatuur. 
midland  ['midland]  bet midden van 

een  land;  the Midlands,  Midden- 

Engeland o. 
midnight  ['midnait]  middernacht;  a] 

middernachtelijk. 
midriff  ['midrif]  middenrif 0. 
midshipman  ['midjipman]  adelborst. 
midst  [midst]  midden  o\  in  the  — 

oj, te midden van. 
midway  ['mid'wei]  halverwege,  in 

het midden. 
mien [mi:n]  uiterlijk o, voorkomen o. 
might  [mait]  macht, kracht;  V.T.  v. 

may. 
mighty  ['maiti]  machtig,  groot;  erg. 
mignonette  [minja'net]  reseda. 
migrant  ['maigrant]  trekvogel;  land- 

verhuizer;   zwerver;   a]  zwervend; 

verhuizend;  trek-. 
migrate  [mai'greit]  verhuizen,  trek- 
ken [v. vogels of vis], zwerven. 
migration  [mai'greijan] verhuizing, 

trek. 
migratory  ['maigretari]  verhuizend, 

zwervend;  trek-;  '^  birds,  trekvo- 

gels. 
milch-cow ['miltjkau]  melkkoe. 
mild  [maild]  zacht(aardig); goedaar- 

dig [ziekte]; zwak, flauw; licht [si- 

gaar] . 
mile  [mail]  Engelse mijl  [1609 m]. 
milestone  ['mailstoun]  mijlsteen; 

mijlpaal. 
militancy  ['militansi]  strijdlust. 
militant  ['militant]  strijdend, strijd- 

lustig. 
military  ['militari]  militair. 
militate  ['militeit]  vechten,  strijden; 


militia 


169 


ministry 


fig pleiten; bevorderlijk zijn  (voor, 
for). 

militia [mi'lij'a] militie. 

milk  [milk]  melk; v( melken. 

milker ['milka] melk(st)er; melkkoe. 

milkmaid ['milkmeid] melkmeisje o. 

milkman  ['milkm3n]  melkboer. 

milky  ['milki]  melkachtig, melk-. 

mill [mil] molen; fabriek; spinnerij; 
vt malen; pletten; vollen; kartelen 
[munt]. 

millipede  ['milipi:d]  miijoenpoot. 

miller  ['mib]  molenaar. 

millet ['milit] gierst. 

milliard  ['miljsd]  miljard o. 

millimetre  ['milimiits]  millimeter. 

milliner  ['milina]  modemaakster, 
modiste. 

millinery  ['milinsri]  modes,  mode- 
vak o. 

million  ['miljan]  miljoen  o. 

millionaire  [milja'nea]  miljonair. 

mill-owner  ['milouna]  fabrikant. 

millstone  ['milstoun]  molensteen. 

milt  [milt]  milt;  hom. 

mime [maim] gebarenspel o; vt mi- 
meren,  door gebaren voorstellen. 

mimic ['mimik] nabootser, naaper; aj 
nabootsend; geveinsd, schijn-, on- 
echt; -^^ warfare, spiegelgevecht o; 
vt nabootsen, naapen. 

mimicry ['mimikri] mimiek; naboot- 
sing;  mimicry. 

mince [mins] fijnhakken; do not ^-^ 
matters, wind er geen  doekjes  om. 

mincemeat ['minsmiit] vulsel a van 
fijngehakte krenten, appels &; make 
— of, tot moes (kort en klein) 
slaan. 

mincing ['minsig]  gemaakt, nuffig. 

mind [maind] gemoed o\ verstand o, 
geest; gedachten; gevoelen o, me- 
ning, opinie; gezindheid, neiging, 
lust, zin; speak one's ■ — ■, zeggen 
Y/aar 't op staat; be i n two •—'S 
about it, het nog niet met zich zelf 
eens zijn, in twijfel zijn; be of 
one's — , het met iemand eens zijn; 
that's a great anxiety off my  — , 


dat is mij een pak van 't hart; he 
has something o n his — , hij heeft 
lets op het hart; he is out of 
his — , hij is niet wel bij het hoofd; 
gek; / o my ■ — ■ , naar mijn zin; in 
mijn opinie; vt bedenken, denken 
(geven) om; acht slaan op; passen 
op; ervoor zorgen dat; er lets op 
tegen hebben dat; ^-^ your own 
business!, bemoei je met je eigen 
zaken!; I should not — a cup of 
tea, ik zou wel een kopje thee wil- 
len hebben; would you — telling 
me?, zoudt u zo vriendelijk willen 
zijn mij te zeggen?; never — !, dat 
komt er niet op aan; never ■ — ■ about 
that, never you — I, bekommer u 
daar niet over; never — him, stoor 
je niet aan hem. 

minded ['maindid] gezind, ingesteld; 
be — to, van zins zijn; zin of lust 
hebben om. 

mindful ['maindful] indachtig, oplet- 
tend, zorgvuldig, behoedzaam; be 
—  of, denken om. 

mindless  ['maindlis]  onoplettend, 
achteloos. 

mine  [main]  de, het mijne; van mij. 

mine [main] mijn; vt ondermijnen; 
be — d, op een mijn lopen. 

miner  ['maina]  mijnwerker. 

mineral ['minarsl] mineraal o, delf- 
stof;  aj mineraal,  delfstoffen-. 

mingle ['mirjgl] (zich) mengen, ver- 
mengen. 

minimize ['minimaiz] tot een mini- 
mum herleiden; verkleinen, bagatel- 
liseren. 

minimum ['minimam] minimum o. 

mining  ['mainit)]  mijnbouw. 

minion  ['minjan]  gunsteling. 

minister ['minista] minister; gezant, 
predikant; vi dienen; de dienst ver- 
richten; — to, behulpzaam zijn in, 
bijdragen tot; voorzien in; verzor- 
gen. 

ministerial  [minis'tiarial]  ministeri- 
eel;  geestelijk;  dienend. 

ministry ['ministri] ministerie o\ be- 


minor 


170 


jfire 


diening, verzorging, zorg; (predik)- 
ambt o, dienst; medewerking, tus- 
senkomst. 

minor fmaina] minderjarige; aj min- 
der, klein(er);  mineur. 

minority  [mai-,  mi'nDriti]  minder- 
heid;  minderjarigheid. 

minstrel ['minstrsl] minstreel; neger- 
zanger. 

mint [mint] munt; a — ■ of..., een 
boel  (hoop, bom)...;  vt munten. 

minuend  ['minjuend]  aftrektal  o. 

minus ['mainas] minus, min, minte- 
ken o; zonder, behalve. 

minute ['minit] minuut; the ^J, de 
notulen; this — , op staande voet; 
een ogenblik geleden, zo net; to 
the {a) '-~^, op de minuut (af); vt 
minuteren; notuleren; [mai'nju:t, 
mi'nju:t] aj klein, gering, minu- 
tieus,  haarfijn. 

minute-book  ['minitbuk]  notulen- 
boek o\ kladboek o. 

minute-hand  ['minithsnd]  minuut- 
wijzer. 

minutely  [mai-,  mi'nju;tli]  omstan- 
dig,  haarfijn. 

minx [mirjks] feeks, kat. 

miracle ['mirskl] wonder o, mirakel o. 

miraculous [mi'reekjubs] miraculeus, 
wonderbaarlijk; wonderdadig, won- 
der-. 

mirage  [mi'ra:3]  luchtspiegeling. 

mire  ['mais]  modder;  slik  o. 

mirror ['mira] spiegel; vt af-, weer- 
spiegelen. 

mirth [m3;6] vrolijkheid, lustigheid. 

mirthful  ['msieful]  vrolijk,  lustig. 

mirthless  ['m3:61is]  droefgeestig. 

miry  ['maiari]  modderig,  slijkerig. 

misadventure  ['misad'ventjs]  onge- 
luk  o,  tegenspoed. 

misanthrope ['mizanOroup] mensen- 
hater. 

misapprehension  ['misa?pri'henjan] 
misverstand o, misvatting. 

misappropriation ['misaproupri'eijan] 
onrechtmatige  toeeigening. 

misbecome  ['misbi'kAm]  misstaan, 


niet passen, niet voegen.    [drag o. 

misbehaviour ['misbi'heivja] wange- 

misbelief ['misbi'li:f] verkeerd geloof 
o,  dwaalleer;  dwaalbegrip  o. 

miscalculation  ['miskaelkju'leifan] 
misrekening;  verkeerde  berekening. 

miscall ['mis'kD:!] verkeerd noemen; 
• — ed ,  ook:  zogenaamd. 

miscarriage [mis'kajrids] wegraken o\ 
verongelukken o; mislukking; • — ■ oj 
justice, rechteilijke dwaling. 

miscellaneous [misi'leinjas] gemengd, 
veelsoortig; veelzijdig. 

miscellany ['misilani] mengelwerk o, 
mengeling. 

mischance [mis'tjains] ongeluk o; by 
— •,  bij  ongeluk. 

mischief ['mistjif] onheil o. k^'aad o, 
kattekwaad o, ondeugendheid. 

mischiefmaker  ['mistjifmeika]  on- 
ruststoker. 

mischievous  ['mistjivas]  schadelijk; 
moedwillig,  boosaardig, ondeugend. 

misconceive  ['miskan'si:v]  verkeerd 
begrijpen of opvatten. 

misconception ['miskan'sepjan] mis- 
vatting,  wanbegrip  a. 

misconduct ['mis'kandakt] slecht be- 
stuur o\ wangedrag <?; ['miskan- 
'dAkt] slecht beheren, verkeerd lei- 
den; — oneself, zich misdragen. 

miscount ['mis'kaunt] verkeerde (op)- 
teiling;   vt  verkeerd   (op)tellen. 

miscreant  ['miskriant]  onverlaat. 

misdeed  ['mis'di:d]  wandaad. 

misdemeanour ['misdi'mi:na] wange- 
drag o\ vergrijp o, misdrijf o. 

misdirect ['misdi'rekt] verkeerde aan- 
wijzingen  geven;  verkeerd  leiden; 
verkeerd adresseren. 

misdoing ['mis'du:ir|] misslag; mis- 
daad. 

miser  ['maiza]  gierigaard,  vrek. 

miserable ['mizarabi] ellendig, ramp- 
zalig;  droevig,  armzalig. 

miserly  ['maizali]  gierig,  vrekkig. 

misery  ['mizari]  miserie,  eliende. 

misfire ['mis'faia] ketsing; vi ketsen; 
weigeren. 


misfortune 


171 


iniz(z)en 


misfortune  [mis'fDitj'an]  ongeluk  o. 

misgiving  [mis'givir]]  bezorgdheid, 
angstig voorgevoel o\ argwaan. 

misgovernment  ['mis'gAvanmant] 
wanbestuur o, wanbeheer o. 

misguide ['mis'gaid] verkeerd leiden; 
misleiden; ■ — 'd, ook: onverstandig. 

mishap [mis'hEp] ongeval o, onge- 
luk o. 

mishmash  ['mijmaej]  mengelmoes  o 

&  V. 

misinterpret  ['misin'taiprit]  misdui- 
den, verkeerd uitleggen. 

misjudge ['mis'dsAdg] verkeerd (be-) 
oordelen. 

mislay  [mis'lei]  op  een  verkeerde 
plaats  leggen,  zoekmaken. 

mislead [mis'li:d] misleiden, bedrie- 
gen. 

mismanagement  ['mis'm2enid3m3nt] 
slecht bestuur o, wanbeheer o\ ver- 
keerde regeling, verkeerd optreden o. 

misplace ['mis'pleis] verkeerd plaat- 
sen of aanbrengen,  misplaatsen. 

misprint ['mis'print]  drukfout. 

misrepresentation  ['misreprizen'tei- 
Jsn] onjuiste of verkeerde voorstel- 
jing. 

misrule ['mis'ru:!] wanorde, verwar- 
ring,  tumult o\ wanbestuur o. 

miss [mis] (me)juffrouw; misslag, 
misstoot, misschot o\ vt missen, 
misslaan, misschieten, mislopen; 
verzuimen [school, lessen of gele- 
genheden]; weglaten; — //Ve, zie 
misjire\ be '—ing, er niet zijn, ont- 
breken;  vermist worden. 

missal  ['misal]  missaal o, misboek o. 

misshapen  [mis'Jeipn] mismaakt, 
misvormd,  wanstaltig. 

missile  ['misail]  projectiel  o. 

mission ['mijan] zending, missie; ge- 
zantschap  o; opdracht;  roeping. 

missionary  ['mijanari]  missionaris; 
zendeling. 

missive  ['misiv]  missive,  brief. 

misstatement ['mis'steitmsnt] verkeer- 
de of onjuiste voorstelling (opga- 
ve), onjuistheid. 


missus ['mis3s] (moeder de) vrouw, 
mevrouw  [v.  dienstboden]. 

mist  [mist]  mist,  nevel. 

mistake [mis'teik] vergissing, dwaling, 
fout; make a — , een fout maken; 
zich vergissen (in, over'); by {in) 
— , per abuis; a... and no ■ — ■, van 
je welste, een echte...; vt misver- 
staan, ten onrechte aanzien (voor, 
for)\  zich  vergissen  in. 

mistaken [mis'teikn] verkeerd begre- 
pen, verkeerd; misplaatst; be -~, 
zich vergissen. 

mister  ['mists]  mijnheer,  de  heer; 
baas. 

mistletoe ['misltou] maretak, vogel- 
lijm. 

mistook [mis'tuk] V.D. v. mistake. 

mistress ['mistris] gebiedster, meeste- 
res; vrouw des huizes; onderwijze- 
res, lerares; juffrouw [in burger- 
kringen]; mevrouw [altijd geschre- 
ven  ISirs.  en  uitgesproken:  'misiz]. 

mistrust ['mis'trAStl wantrouwen (o). 

misty  ['misti]  mistig, beneveld, vaag. 

misunderstand ['misAods'stfend] mis- 
verstaan, verkeerd of niet begrijpen. 

misunderstanding ['misAnda'staendig] 
misverstand  o,  geschil  o. 

misuse ['mis'ju;s] misbruik o\ ['mis- 
'ju:z]  vt  misbruiken;  mishandelen. 

mite [mait] mijt; penning; kleinig- 
heid, ziertje o; peuter. 

mitigate ['mitigeit] verzachten; leni- 
gen. 

mitigation [miti'geijsn] verzachting; 
leniging. 

mitre  ['maita]  mijter. 

mitten ['mitn] want; mitaine; get the 
— , de bons krijgen. 

mix [miks] mengen, vermengen; ■ — ■ 
up, dooreen-, vermengen; (met el- 
kaar) verwarren; — one up in it, 
iemand in iets betrekken; ■ — ■ with, 
ook:  omgaan  met. 

mixer ['mikss] menger [v. dranken]; 
molen  [voor beton]. 

mixture  ['mikstja]  mengsel o. 

miz(z)en  ['mizn]  bezaan. 


moan 


1 72 monkey-wrench 


moan  [moun]  kreunen, kermen, jam- 

meren; betreuren, bejammeren. 
moat  [mout]  (kasteel)gracht. 
mob  [mab]   grauw  o,  gepeupel  o; 

troep, bende; menigte; vt hinderlijk 

volgen,  zich  verdringen  om. 
mobile  ['moubail]  beweeglijk;  ver- 

plaatsbaar, rijdend; mobiel. 
mobility  [mou'biliti]  beweeglijkheid. 
mobilization  [moubilai'zeijan]  mobi- 

lisatie. 
mobilize  ['moubilaiz]  mobiliseren. 
mock  [mok]  bespotting,  spot,  voor- 

werp  o van  spot;  aj vals,  onecht, 

nagemaakt,   schijn-,   huichelachtig, 

ironisch;  vt  spotten  met,  voor  de 

gek  houden,  spottend  naapen;  vi 

spotten  (met, at). 
mocker ['moka] spotter. 
mockery  ['msksri]  spot,  bespotting, 

aanfluiting. 
mock-fight ['raDk'fait] spiegelgevecht o. 
mock-turtle ['msk'taitl] nagemaakte 

schildpadsoep. 
mode  [moud] mode; vorm, wijze. 
model  ['mDdl]  model o, voorbeeld o, 

toonbeeld o; aj model-; vt modelle- 

ren,  boetseren,  vormen. 
moderate ['mDdarit] matig, gematigd; 

middelmatig;   ['mDdsreit]   vt  mati- 

gen, stillen. 
moderation  [mDds'reiJsn] matiging, 

tempering,  gematigdheid;  maat. 
modern ['madan] modern. 
modernize  ['mDdanaiz]  moderniseren. 
modest ['modist] bescheiden, zedig. 
modesty  ['modisti]  bescheidenheid, 

zedigheid. 
modification [mDdifi'keiJen] wijzi- 

ging; verzachting. 
modify  ['madifai]  wijzigen;  matigen, 

verzachten. 
modish  ['moudij]  modisch,  fatterig. 
Mohammedan  [mou'hasmidan]  mo- 

hammedaan(s). 
moist  [msist]  vochtig,  nat. 
moisten ['mDisn] bevochtigen; vochtig 

worden. 
moisture ['maistja] vochtigheid, vocht 


o  &  V. 
molar ['moub] maaltand, kies. 
mole  [moul]  mol;  havendam,  pier; 

moedervlek. 
molecule  ['mDlikju:!]  molecule. 
mole-hill  ['moulhil]  molshoop. 
molest  [ms'lest]  molesteren,  lastig 

vallen. 
mollification  [mDlifi'keiJsn]  verzach- 
ting; vertedering, vermurwing. 
mollify ['mDlifai] verzachten; vertede- 

ren,  vermurwen. 
mollusc  ['mabsk]  weekdier o. 
molten  ['moultn]  V.D. v.  melt. 
moment ['moumant] moment o\ ogen- 

blik o; belang o\ the — / knew, zo- 

dra ik wist; this '~, ogenblikkeHjk; 

daar net;  of great  {little)  ■ — •, van 

groot  (weinig) belang. 
momentarily  ['moumantsrili]  (voor) 

een ogenblik. 
momentary  ['moumantari]   (voor) 

een ogenblik, vluchtig. 
momentous  [mou'mentas]  gewichtig. 
monarch  ['manak]  vorst,  vorstin; 

(alleen)heerser,  monarch. 
monarchic(al)  [mD'na:kik(l)] mo- 

narchaal. 
monarchy  ['manaki]  monarchic. 
monastery  C'manastri]  (mannen)- 

klooster o. 
monastic  [ma'nsestik]  kloosterlijk; 

klooster-;  kloosterachtig. 
Monday  ['mAndi]  maandag. 
monetary  ['mAnitari]  geldelijk,  mo- 

netair, munt-. 
monetize ['mAnitaiz]  aanmunten. 
money  ['mAni]  geld o. 
money-box ['mAnibaks] spaarpot. 
moneyed  C'mAnid]  bemiddeld, rijk. 
moneyless  ['mAnilis]  zonder geld. 
money-order  ['mAnia:da]  postwissel. 
Mongol  ['marjgal], Mongolian  [marj- 

'goulian]  Mongool;  aj  Mongools. 
mongrel  ['mAngral]  bastaard. 
monk  [mArjk]  monnik. 
monkey  ['mArjki]  aap;  vt naapen;  vi 

morrelen, donderjagen. 
monkey-wrench ['mArjkirenJ] schroef- 


monocle 


173 


mortgage 


sleutel. 
monocle  ['mDnDkl]  monocle. 
monogram  ['rriDnagrasm] monogram o. 
monologue   ['mDosbg]   alleenspraak. 
monoplane  ['mDnsplein]  eendekker. 
monopolize  [mo'nDpsIaiz]  monopoli- 

seren;  (alleen)  in beslag nemen. 
monopoly  [ms'nDpsli]  monopolie o. 
monosyllabic  [mDnasi'lsbik]  eenlet- 

tergrepig; jig weinig spraakzaam. 
monosyllable  [mDna'silsbl]  eenletter- 

grepig woord o. 
monotonous  [mo'nDtanas]  eentonig. 
monotony  [ma'nDtsni]  eentonigheid. 
monsoon  [niDn'suin]  moesson. 
monster  E'mDnsto]  monster  o,  ge- 

drocht o. 
monstrosity  [mDns'trDsiti]  monster- 

achtigheid, monster o, gedrocht o. 
monstrous  ['monstras]  monsterachtig 

(groot), afschuwelijk, monster-. 
month  [mAnG]  maand. 
monthly  ['mAnOli]  maandelijks; 

maandschrift o,  -blad  o. 
monument ['mDnjumsnt] monuments, 

gedenkteken o, -steen. 
monumental  [mDnju'mental]  monu- 

mentaal; kolossaal. 
moo  [mu:]  loeien  [v.  koeien]. 
mood [mu:d]  stemming, luim; wijs 

[v.  werkwoord]. 
moody  ['mu:di]  humeurig;  somber. 
moon  [mu:n]  maan;  vi dromen;  — 

about, rondlummelen;  — away, 

verdromen. 
mooncalf ['mu:nka:f] //'^ uilskuiken o. 
moonlit ['mu:nlit] door de maan ver- 

licht, maan-. 
moonshine  ['mu:njain]  maneschijn; 

jig lak, bedotterij. 
moor  [mua]  hei(de),  veen  o\  vt 

(vast)meren, vastleggen. 
Moor  [mus]  Moor. 
moorings  ['musrirjz]  meertouwen; 

ligplaats. 
Moorish  ['musrij]  Moors. 
mop [mDp]  stokdweil, zwabber;  (bor- 

den)kwast; raagbol [haar]; vt dwei- 

len,  zwabberen,  (af)wissen. 


mope  [moup]  kniezen;  —  oneselj to 

death,  zich  doodkniezcn. 
mopish  ['moupij],  mopy  ['moupi] 

kniezerig. 
moral ['mDrsl]  zedcnles, moraal; • — s, 

zeden; zedenleer; liis — s, zijn zede- 

lijk  gedrag  o;  a]  moreel,  zedelijk; 

zedenkundig,  zeden-. 
morale [mo'ra:!] moreel o [v. leger], 
moralist  C'mDrslist]  zedenmeester. 
morality  [ma'rseliti]  zedenleer,  zede- 

lijkheid; moraliteit. 
moralize  ['mDralaiz]  moraliseren, een 

zedenpreek houden voor (over). 
morass [ma'ries] moeras o. 
morbid  ['m3:bid]   ziekelijk,   ziekte-; 

somber. 
morbidity  [mD:'biditi]  ziekelijkheid; 

ziektecijfer o\ somberheid. 
mordant  ['mDidsnt]  belts,  bijtmiddel 

o;  a] bijtend,  scherp,  sarcastisch. 
more [niD:] mcer- not... any — , niet 

meer,  niet  langer;  niet wear;  niets 

meer;  one  ■ —  glass,  nog een glas; 

■ —  or less, mm of meer; the — ..., 

the ■ — ..., Iioe meer..., des te meer 

...;  no  —  ...than, evenmin...  als; 

no  —  does  be,  hij  ook  niet. 
moreover [mDi'rouvs] bovendien. 
morning  ['mD:nir)]  morgen, ochtend. 
morning  coat  ['mDinirj'kout]  jacquet 

o & r. 
morning  paper  ['moinigpeips]  och- 

tendblad o. 
Moroccan  [ma'rokan]  Marokkaan;  aj 

Marokkaans. 
Morocco  [ms'rDkou] Marokko o. 
morocco [ms'rokou] marokijn(Ieer) o. 
morose  [ma'rous]  gemelijk,  knorrig. 
morsel ['mD:s3l]  bete, stukje o, brok- 

je o. 
mortal  ['mD:t3l]  sterveling;  aj 

sterfelijk; dodelijk, dood(s)-. 
mortality  [mDi'tceliti]  sterfelijkheid; 

sterfte,  sterftecijfer  o. 
mortar  t'mDits]  vijzel; mortier;  moi- 

tel. 
mortgage  ['mDigidsJ  hypotheek; vt 

( ver) hypothekeren. 


mortgage-bond 


174 


mount 


mortgage-bond  ['mD:gid3bDnd] pand- 

brief. 
mortgagee  [mDiga'dsi:]  hypotheek- 

houder. 
mortgagor  [moiga'dsD:]  hypotheek- 

gever. 
mortification [mDitifi'keiJan] grieven- 

de vernedering, beschaming,  teleur- 

stelling;  doding  des  vlezes,  kastij- 

ding;  af-,  versterving. 
mortify ['m3:tifai] vernederen, bescha- 

men;  [bet  vlees]  doden,  kastijden. 
mortuary  ['moitjusri]  lijkenhuis o; aj 

sterf-, graf-, begrafenis-, lijk-. 
mosaic  [ms'zeiik]  mozaiek o. 
Moselle  [mo'zel]  Moezel;  moezel- 

(wijn). 
Moslem  ['mDzbm]  mohammedaan; a] 

mohammedaans. 
mosque  [mDskJ  moskee. 
mosquito  [m3s'ki:tou]  muskiet. 
moss  [mDs]  mos o. 
mossy  E'mDsi]  bemost; mosachtig. 
most [moust] meest, grootst; zeer, bij- 

zonder; at {the)  — , op zijn hoogst, 

hoogstens. 
mostly  L'moustli]  meest(a!),  mees- 

tendeels. 
mote  [mout]  stofje  o. 
moth  [mD6]  mot;  nachtvlinder. 
mother  ['mASs]  moeder;  azijnmoer; 

vt als kind aannemen; zorgen voor; 

bemoederen. 
motherhood  ['niASahud]  moeder- 

schap o. 
mother-in-law  ['mASsrinb:]  schoon- 

moeder. 
motherless  ['mASalis]  moederloos. 
motherly  ['mASsli]  moederlijk. 
mother-of-pearl  ['niASarav'pg:!] 

paarlemoer o. 
motion   ['moujgn]   beweging;  voor- 

stel o, motie; vt wenken, een wenk 

geven cm te... 
motionless  ['moujanlis]  beweging- 

loos,  roerloos. 
motion picture  ['moujsnpiktja]  film. 
motive  ['moutiv]  motief  o,  beweeg- 

reden;  from  — s  of  delicacy,  kies- 


heidshalve; aj bewegend, bewe- 
gings-, beweeg-; vt motiveren, be- 
wegen. 

motley  ['mDtli]  boot, gemengd. 

motor ['mouta] motor; beweegkracht; 
auto; vi met of in een auto rijden, 
autorijden. 

motor-boat  ['moutsbout]  motorboot. 

motor-bus  E'moutabAs]  autobus. 

motor-car ['moutaka:] auto(mobiel); 
motorwagen  [v.  tram]. 

motor-coach  ['moutakoutj]  touring- 
car; rijtuig o  [v. elektr. trein]. 

motor-cycle  ['moutasaikl]  motorfiets. 

motor-cyclist ['moutssaiklist] motor- 
rijder. 

motor-hearse ['moutahsis] rouwauto. 

motorist  ['moutarist]  automobilist. 

motorization [moutarai'zeijan] moto- 
risering. 

motorize  ['moutaraiz]  motoriseren; 
-^d  bicycle, bromfiets. 

motor-man  ['moutamaen]  wagenbe- 
stuurder  [van elektr. tram]. 

motor scooter ['moutaskuits] scooter. 

motor-spirit  ['moutaspirit]  benzine. 

motor-truck ['moutatrAk], motor-van 
['moutavsen] vrachtauto. 

mottled ['matld] gevlekt, geaderd, 
gestreept. 

motto  ['matou]  motto o. 

mould [mould] losse aarde, teelaarde; 
schimmel; roestvlek; (giet)vorm, 
mal; pudding; fig type o, aard; vi 
beschimmelen; vt vormen; gieten; 
kneden. 

moulder ['moulda] vormer; vi ver- 
molmen, vergaan, vervallen. 

moulding  ['mouldirj]  lijstwerk  o, 
lijst. 

mouldy ['mouldi] beschimmeld; ver- 
molm(en)d;  vergaan (d). 

moult  [moult]  ruien, verharen. 

mound [maund] wal, dijk, heuveltje o. 

mount [maunt] berg; rijdier o: paard, 
enz.;  vi  klimmen,  (op)stijgen,  op- 
gaan,  rijzen;  optrekken  [mist];  vt 
opgaan,  beklimmen,  bestijgen;  op- 
stellen,   (in)zetten,   monteren;   — 


mountain 


175 


mulberry 


guard, de wacht betrekken. 

mountain  ['mauntin]  berg. 

mountaineering [maunti'niarir)] berg- 
sport. 

mountainous ['mauntinss] bergachtig, 
berg-;  hemelhoog, kolossaal. 

mountebank  ['mauntib£er]k]  kwak- 
zalver. 

mounted  ['mauntid]  bereden. 

mourn [m3:n] treuren, rouwen; be- 
treuren,  bewenen. 

mourner ['moina]  treurende, rouw- 
drager. 

mournful  ['mDinful]  treurig, droevig. 

mourning  ['m3:nir)]  droefheid;  rouw. 

mouse [maus] muis; [mauz] vi mui- 
zen vangen;  snuffelen. 

mousetrap  ['maustraep]  muizeval. 

moustache  [mas'taij]  snor. 

mouth [mauG] mood, muil, bek; men- 
ding; 7nake one's — water, iem, 
doen  watertanden. 

mouthful  L'mauOful]  mondvol. 

mouth-organ  ['mauBDigsn]  mond- 
harmonika. 

mouthpiece ['mau0pi:s] mondstuk o; 
woordvoerder,  spreekbuis. 

movable ['muivabl] beweeglijk, be- 
weegbaar; veranderlijk; '— proper- 
ty, roerend goed o; — s, roerende 
goederen,  meubilair  o. 

move [mu:v] beweging; zet, fig stap; 
verhuizing; get a — on, maak wat 
voort!; on the — , in beweging; vi 
zich bewegen, zich in beweging 
zetten; zich roeren, iets doen; 
(weg)gaan, verhuizen; — on, ver- 
der gaan; oprukken; vt bewegen, 
in beweging brengen; verplaatsen, 
overbrengen, vervoeren; (op)wek- 
ken; (ont) roeren; voorstellen, in- 
dienen  [motie &]. 

movement ['muivmsnt] beweging; 
fig aandrang, opwelling; mechaniek 
[v.  klok] ;  vervoer o. 

mover ['mu:v3] beweger; fig voor- 
steller;  drijfveer. 

movie  ['mu:vi]  film;  the  ■ — s,  de 
bioscoop;  aj film-,  bioscoop-. 


moving ['mu:vir)] (zich) bewegend; 
beweeg-,   drijf-;  roerend,  treffend; 

— pictures, bioscoop. 

mow  [mau]  hooiberg, opper;  [mou] 

vt maaien. 
mower  ['mous]  maaier. 
mown  [moun]  V.D.  v.  mow. 
M. P.  =  Alember of Parliament. 
Mr. zie mister. 
Mrs. zie mistress. 
much [mAtJ] veel; zeer, erg; / thought 

as  — ■,  dat  dacht  ik  wel;  nothing 

■ — ', niet veel  (zaaks);  zo erg niet; 

not so ■ — as, niet eens; ■ — ' the same, 

— as usual, zowat, vrijwel hetzelf- 
de. 

muck [mAk] natte mest, vuil o, vui- 
ligheid;  rommel. 

mucky  L'mAki]  smerig, vuil. 

mucous  ['mju:k3s]  slijmig;  slijm-. 

mucus  ['mjuikas]  slijm o & m. 

mud [mAd] modder, slijk o\ leem o 
& rn. 

muddle ['mAdI] warboel; vt vertroe- 
belen, benevelen, bedwelmen; in de 
war gooien; in de war brengen; 
verknoeien; — together, ^~^ 
u p, (met elkaar) verwarren; vi 
modderen,  ploeteren;  —  along, 

— o n, voortsukkelen, voortploete- 
ren; ~ throng h, er zich door- 
heen slaan. 

muddle-head ['mAdlhed] warhoofd o 
& m-v. 

muddy  ['mAdi]  modderig;  modder-; 
bemodderd, vuil, vaal; verward. 

mudguard ['mAdga;d] spatbord o. 

muff [mAf] mof; sul, flauwerd; klun- 
gel;  vt bederven, verknoeien. 

muffin  E'mAfin]  theegebak  o. 

muffle L'mAfl] moffel (oven) ; vt in- 
wikkelen, inpakken; omwikkelen, 
dempen; omfloersen [trom]; de 
mond snoeren  (ook: • — ■ up). 

muffler  ['mAfb]  bouffante. 

mufti  L'mAfti]  in  — ,  in  burger. 

mug  [mAg]  pot;  drinkkroes;  sul,  uil. 

mulatto Lmju'lastouJ mulat. 

mulberry  ['mAlbsri]  moerbei. 


ilct 


176 


mutilation 


mulct  [mAlkt]  geldboete; vt beboeten 

(met, in'). 
mule [mju:I] muildier o\ jig stijfkop; 

muiltje o. 
mulish  ['mju:lij]  koppig. 
multifarious  [mAlti'fesrias]  veelsoor- 

tig,  velerlei,  verscheiden. 
multiform  ['mAltif3:m] veelvormig. 
multilateral [mAlti'Iaetsrsl] veelzijdig. 
multimillionaire [niAltimiljs'nea] 

multimiljonair, miljardair. 
multiple  ['mAJtipl]  veelvoud  o\  aj 

veelvuldig;   veelsoortig,   vele;   — 

shop,  filiaal(bedrijf)  o. 
multiplicand [mAltipIi'kjend] verme- 

nigvuldigtal o. 
multiplication  [niAltipli'keiJ'an]  ver- 

menig\'uldiging. 
multiplier ['niAltiplaia] vermenigvul- 

diger. 
multiply ['mAJtiplai]  (zich) vermenig- 

vuldigen. 
multitude  L'mAltitjuid]  menigte, 

(grote)  massa; hoop. 
mum  [mAm]  mevrouw;  maatje o\ aj 

stil;  be  {keep)  ■ — ■,  zwijgen,  geen 

woord   zeggen;   — ^'j-   the   word!, 

mondje  dicht! 
mumble  ['mAmbl]  gemompel  o;  vi 

mompelen. 
mummery  ['mAmsril  maskerade, 

mommerij;  jig komedie. 
mummy  ['mAmi]  mummie; maatje o, 

moesje a. 
mumps  [mAmps]  bof  [ziekte];  lan- 

derigheid,  ,,lDokkepruik". 
munch  [mAnJ]  knabbelen. 
mundane  ['mAndein]  werelds. 
Munich  ['mju:nik]  Munchen(er). 
municipal  [mju'nisipsl]  gemeentelijk, 

stedelijk, gcmeente-. 
municipality  [mjunisi'p£eliti]  ge- 

meente, gemeentebestuur o. 
munificent  [mju'nifissnt]  mild- 

(dadig),  royaal. 
munition  [mju'nijan]  (am)munitie. 
mural  ['mjuarsl]  muur-,  wandschil- 

dering;  a] muur-, wand-. 
murder  ['maida]  moord; vt vermoor- 


den. 
murderer  ['m3:d3r3]  moordenaar. 
murderess  ['mardaris]  moordenares. 
murderous  ['msidarss]  moorddadig. 
murky  ['m3:ki]  duister,  donker. 
murmur  ['maims]  gemompel  o,  ge- 

mopper  o,  gemor  o;  gemurmel  o, 

geruis  o;  vi  mompelen,  mopperen, 

morren; murmelen, ruisen. 
muscle  ['mAsI]  spier;  spierkracht. 
muscular ['mAskjuIa] gespierd; spier-. 
Muse  [mju;z]  muze. 
muse  [mjuiz]  peinzen,  mijmeren. 
museum  [mju'ziam]  museum  o. 
mushroom ['niAjrum]  paddestoel. 
music  ['mju:zik]  muziek. 
musical ['mju:zik!] muzikaal; muziek-; 

—   (comedy,  play),  operette. 
music-hall  ['mju:zikhD:l]  variete- 

theater o. 
musician  [mju'zijan]  muzikant,  mu- 

sicus. 
musing  ['mju:zir)]  gepeins  o,  gemij- 

mer o. 
musk  [roAsk]  muskus. 
musket E'mAskit]  musket o, geweer o. 
musketry  E'mAskitri]  geweervuur  o\ 

infanterie; geweren; schietoefeningen. 
musky  ['mAski]  muskusachtig. 
Muslim  ['mAzlim]  zie Moslem. 
muslin  ['mAzlin]  mousscline,  netel- 

doek o & ?n. 
mussel  ['mAsI]  mossel. 
must [mAst] meet, moest, moe(s)ten; 

most  [v.  vruchten]. 
mustard ['mAstad] mosterd. 
muster ['mASta] monstering; inspectie; 

pass — ', de toets doorstaan, er mee 

door kunncn; vt monsteren;  (laten) 

verzamelen. 
musty  ['mASti]  beschimmeld;  muf, 

duf;  suf  [v.  ouderdom]. 
mutation  [mju'teijsn]  verandering; 

mutatie. 
mute  [mju:t]  stom, sprakeloos. 
mutilate  ['mjuitileit]  verminken, 

schenden. 
mutilation [mjuiti'leijan] verminking, 

schending. 


mutineer 


177 


nation 


mutineer  [mjuiti'nia]  muiter,  muite- 

ling;  vi aan 't muiten slaan. 
mutinous  ['mju:tin3s]  muitziek, op- 

roerig,  opstandig. 
mutiny  ['mjurtini]  muiterij,  opstand, 

oproer o\ vi in opstand komen, mui- 
ten. 
mutter ['mAta] gemompel o; vi mom- 

pelen; mopperen; rommelen. 
mutton E'mAtn] schapevlees o. 
mutton-chop  E'mAtn'tjDp]  schaaps- 

kotelet. 
mutual ['mju:tju3l] onderling; weder- 

kerig; wederzijds. 
muzzle ['mAzI] muil, bek, snuit; muil- 

korf, -band; mond  [vuurwapen] ; vt 

muilbanden. 
my  [mai]  mijn;  {oh)  ■ — ■!, goeie ge- 

nade! 
myopic  [mai'Dpik]  bijziend. 
myriad   ['mirisd]   myriade  [tiendui- 


zendtal];  duizenden  en  duizenden, 

ontelbare. 
myrmidon  ['msrmidan]  handlanger. 
myrrh  [ma:]  mirre. 
myrtle  ['maitl]  mirt. 
myself  [mai'self]  zelf,  ik  (zelf); 

mij(zelve);  by  ■ — ■,  alleen. 
mysterious  [mis'tiarias]  geheimzin- 

nig;  verborgen. 
mystery  ['mistari]  verborgenheid, ge- 

heim o, raadsel o, mysterie o; ge- 

heimzinnigheid. 
mystic ['mistik]  mysticiis; aj mystiek, 

verborgen. 
mystification  [mistifi'keijan]  mystifi- 

catie, fopperij, bedotterij. 
mystify  ['mistifai]  mystificeren,  be- 

dotten,  foppen. 
myth  [mie] mythe; fig fabel. 
mythic(al)  ['mi6ik(l)]  mythisch. 


N 


n  [en]  (de letter)  n. 

nag  [naeg]  hit;  vi zaniken,  vitten. 

nail  [neil]  spijker,  nagel;  vt  (vast)- 

spijkeren. 
nail-file  ['neilfail]  nagelviji. 
naive  [na:'i:v]  na'ief, ongekunsteld. 
naivete  [na:'i:vtei] naiveteit, ongekun- 

steldheid. 
naked ['neikid]  naakt, bloot, kaal. 
name  [neim]  naam,  benaming;  vt 

noemen, benoemen. 
nameless  ['neimlis]  nameloos;  onbe- 

kend;  onnoemelijk. 
namely ['neimli] namelijk, te weten. 
name-plate ['neimpleit] naambordje o. 
namesake  ['neimseik]  naamgenoot. 
Namur  ['neima]  Namen  o. 
nannie,  nanny  ['nsni]  kinderjuf- 

frouw;  —  goat, geit. 
nap  [nasp]  dutje  o\  vi dutten. 
nape  [neip]  nek. 
napery  ['neiperi]  tafellinnen  o. 
napkin  ['naepkin]  servet  o;  doek; 

luier. 

Eng. Zakwrdbk, U 


narcissus  [na'sisas]  narcis. 

narcotic [na/katik] narcotisch (mid- 
del o). 

narrate  [nas'reit] verhalen, vertellen. 

narration [nae'reijan] verhaal o, re- 
laas  o. 

narrative ['naerativ] verhaal o, relaas 
o;  vertelling;  aj verhalend. 

narrator [nae'reita] verhaler, verteller. 

narrow ['naerou] eng, nauw; smal; 
nauwkeurig [onderzoek]; bekrom- 
pen; beperkt, klein, gering [meer- 
derheid]; • — 'S, (zee)engte(n); vt 
vernauwen, beperken; vi nauwer 
worden,  inkrimpen. 

narrowly ['nasrouli] zie narrow, ook: 
ternauwernood, op het kantje af. 

narrow-minded  L'naErou'maindid] 
kleingeestig,  bekrompen. 

nasal  ['neizal]  neus-. 

nasty ['narsti] vuil; smerig, vies; ake- 
lig,  gemeen,  lehjk;  hatelijk. 

natal  ['neitl]  geboorte-. 

nation  ['neijan]  volk o, natie. 

IZ 


national 


178 


needs 


national  ['naejsnsl]  nationaal;  lande- 
lijk;  vaderlands;  volks-,  staats-, 
lands-;  — s,  landgenoten,  onderda- 
nen. 

nationality [nasja'nseliti] nationali- 
teit. 

nationalize ['nEjsnalaiz] nationalise- 
ren;  naturaliseren;  naasten,  ont- 
eigenen. 

native ['neitiv] inboorling, inlander; 
a — of A, iemand uit, geboortig 
van A; aj aangeboren, natuurlijk, 
oorspronkelijk; inheems; inlands; 
gedegen, zuiver [mineralen]; ge- 
boorte-. 

natural ['naetjral] natuurlijk; aange- 
boren; menseiijk;  natuur-. 

naturalize  ['nsetjrslaiz]  naturaliseren. 

naturally ['nastjrsli] op natuurlijke 
wijze; van nature, uiteraard; natuur- 
lijk (erwijze). 

nature ['neitja] natuur, karakter o, 
aard, soort; by — , van nature, 
uiteraard; anything i n the — of, 
alles wat bet karakter heeft van. 

naught [nDit] niets, nul. 

naughty  ['nDiti]  ondeugend,  stout. 

nausea  ['noisia]  misselijkheid,  wal- 
ging; zeeziekte. 

nauseating  ['nDrsieitirj]  walglijk. 

nauseous  ['nDisias]  walglijk. 

nautical  ['nD:tikl]  zeevaart-,  zee-. 

naval  ['neival]  zee-;  scheeps-,  ma- 
rine-, vloot-. 

nave  [neiv]  naaf;  schip  o  [v.  kerk]. 

navel  ['neivl]  navel. 

navigable  ['naevigsbl]  bevaarbaar. 

navigate  ['nasvigeit]  varen; bevaren, 
varen  op,  (be)sturen. 

navigation  [nsvi'geijsn]  (scheep)- 
vaart,  stuurmanskunst. 

navigator ['njevigeita] zeevaarder; na- 
vigator [v. vliegtuig]. 

navvy  ['ntevi]  grondwerker. 

navy ['neivi] maiine, (oorlogs)vloot, 
zeemacht. 

nay  [nei]  wat  meer  is,  ja  (zelfs); 
neen; nu, maar. 

neap-tide ['niip'taid] doodtij o. 


near [nia] na, nabij; dichtbij, om- 
trent; naverw'ant, dierbaar; vasthou- 
dend, gierig; bijna; /'/ ivas a ~- 
thing {the '~~-est of things), bet 
hield erom, het was op bet nip- 
pertje; het scheelde maar weinig; a 
■ — • translation, een getrouwe ver- 
taling; he came ■ — ■ falling Sc, hij 
was  bijna  gevallen. 

nearly ['nisli] van nabij, na; bijna; 
not  ■ —  so  rich,  lang  zo  rijk  niet. 

near-sighted  ['nis'saitid]  bijziend. 

neat  [ni:t]  net(jes), proper,  zuiver; 
netto;  handig,  knap. 

nebulous  ['nebjubs]  nevel(acht)ig, 
vaag. 

necessary  ['nesissri]  noodwendig, 
noodzakelijk,  nodig. 

necessitate  [ni'sesiteit]  noodzakelijk 
maken,  noodzaken,  dwingen. 

necessitous  [ni'sesitss]  behoeftig; 
kommerlijk. 

necessity  [ni'sesiti]  noodzaak, nood- 
zakelijkheid, noodwendigheid; nood, 
nooddruft,   behoeftigheid;   of  — , 
noodzakelijkerwijs; noodwendig. 

neck  [nek]  hals,  halsstuk  o;  hals- 
lengte;  (land)engte. 

neckerchief  ['nekatjif]  halsdoek. 

necklace ['neklis] halssnoer a, collier. 

neck-tie  [nektai]  das. 

need [ni:d] nood, noodzaak; — s, be- 
hoefte(n), benodigdheden; /'/ ~- be, 
zo nodig; in geval van nood; at — , 
in geval van nood; desnoods; stand ] 
;' n ■ — of, van node hebben; vt no- 
dig hebben, (be)hoeven; be — ed, 
ook:  nodig zijn. 

needful ['ni:dful] nodig, noodzakelijk. 

needle  ['ni:dl]  naald. 

needle-case  ['niidlkeis]  naaldenkoker. 

needless  ['ni:dlis]  onnodig, nodeloos. 

needlewoman ['niidlwuman] naaister. 

needlework ['ni:dlw3:k] naaldwerk o\ 
handwerk o, handwerken; naaiwerk o. 

needs [ni:dz] noodzakelijk; he ■ — must 
go, hij moe(s)t wel gaan; he inust 
— go, hij moest (wilde) met alle 
geweld gaan. 


needy 1 79 


newly 


needy  ['ni:di]  behoeftig; hulpbehoe- 

vend. 
ne'er-do-well  ['neadurwel]  deugniet. 
negation  [ni'geijan]  ontkenning. 
negative  ['negstiv]  ontkennend; wei- 

gerend; negatief. 
neglect [ni'glekt] verzuim o\ verwaar- 

lozing; to the  ■ —  of, met verwaar- 

lozing van;  vt verzuimen, verwaar- 

lozen, over 't hoofd zien. 
neglectful  [ni'glektful]  achteloos, na- 

latig; be —  oj, verwaarlozen. 
negligence  ['neglidsans]  nalatigheid, 

achteloosheid, veronachtzaming. 
negligent ['neglidjant]  nalatig, achte- 
loos; be —  oj, veronachtzamen. 
negligible  ['neglidsabl]  te verwaar- 
lozen, niet noemenswaard,  miniem. 
negotiable  [ni'goujiabl] verhandel- 

baar. 
negotiate  [ni'goujieit]  onderhandelen 

(over); verhandelen; tot stand bren- 

gen,  sluiten  [huwelijk,  lening  &]; 

springen over  [hek  &]. 
negotiation [nigouji'eijsn]  onderhan- 

deling; verhandeling. 
negotiator  [ni'goujieita]  onderhan- 

delaar;  verhandelaar. 
negress  ['ni:gris]  negerin. 
negro  ['nirgrou]  neger. 
neigh  [nei]  hinniken. 
neighbour  ['neiba]   buur,  buurman, 

buurvrouw;   naaste;   vi  ■~-  upon, 

grenzen aan. 
neighbourhood  ['neibshud]  buurt, 

(na)buurschap, nabijheid. 
neighbouring ['neibsrirj] naburig. 
neighbourly ['neibali] buur-; als goe- 

de buren. 
neither  ['naiSa, 'ni:33]  geen van bei- 

de(n);  geen   (van  alien);  ook... 

niet; — he nor she, noch hij, noch 

zij. 
nephevif  ['nevju]  neef  [oomzegger]. 
nerve  [n3:v]  zenuw,  nerf, pees; 

( spier) kracht;  energie;  moed;  bru- 

taliteit;  vt  kracht  geven,  een  hart 

onder  de  riem  steken;  • —  oneself, 

zich vermannen. 


nervous ['nsivas] krachtig, gespierd; 
zenuw-;  zenuwachtig;  nerveus. 

nervy ['nsivi] krachtig, gespierd; ner- 
veus; moedig;  driest. 

nest [nest] nest o; vi (zich) neste- 
len;  nestjes  uithalen. 

nest-egg  ['nesteg]  nestei o\ spaar- 
duitje o. 

nestle ['nesl] zich nestelen; — down, 
zich neervlijen. 

net [net] net(je) o; vt in een net 
vangen, in zijn (haar) netten van- 
gen; knopen; netto opbrengen of 
verdienen, in de wacht slepen; a] 
netto,  zuiver. 

nether ['neSa] onderste, onder-, be- 
neden-. 

Netherlands,  The  [Sa'neSsbndz] 
Nederland  o;  als  a]  Nederlands. 

netting ['netirj]  netwerk o\ gaas o. 

nettle ['netl] (brand) netel; vt nete- 
len; jig ergeren. 

network  ['netw3:k]  netwerk o, net o. 

neurotic  [nju'rotik]  zenuwziek. 

neuter  ['njuita]  onzijdig. 

neutral ['njuitrsl] neutraal, onzijdig. 

neutrality  [nju'trseliti]  neutraliteit, 
onzijdigheid. 

neutralize ['njuitrslaiz] neutraliseren, 
te niet doen, opheffen. 

never ['nevs] nooit, nimmer; (in het 
minst) niet; toch niet; — .', och 
kom!; Well, I — !, heb ik van mijn 
leven!; -^ fear, wees maar niet 
bang. 

nevermore  ['nevs'mD:]  nooit meer. 

nevertheless  [nevsSa'les]  niettemin, 
niettegenstaande  dat^ 

new  [nju:]  nieuw,  vers;  groen. 

new-born ['nju:bD:n] pasgeboren; we- 
dergeboren. 

new-comer ['nju:'kAma] pas aangeko- 
mene, nieuweling. 

new-fangled ['nju/faerjgld]  nieuwer- 
wets. 

new-fashioned ['njui'fasjand] nieuw- 
modisch. 

new-laid  ['nju/leid]  vers  (gelegd). 

newly ['nju:li]  nieuw; onlangs, pas. 


new-made 


180 


nodose 


new-made ['nju:'meid]  pas gemaakt, 

nieuw. 
news  [nju:z]  nieuws o, bericht o, be- 

richten. 
newspaper  ['nju:zpeip3]  krant. 
newsprint ['nju:zprint] kranten- 

papier o. 
newsreel ['nju:zri:I]  (film)journaal o\ 

— theatre, cineac. 

newt  [nju:t]  watersalamander. 

New Year ['njurjia] nieuwjaar o\ — ' s 
Eve,  oudejaarsavond, oudejaar  o. 

next [nekst] naast, (eerst)volgend, 
volgend op..., aanstaand; (daar)na, 
vervolgens;  de  volgende  keer;  the 

— best, op een na de beste; our — 
best customer after..., onze beste 
klant na...; he lives ■ — ■ door, hij 
woont hiernaast; — door to, naast; 
grenzend aan; zo goed als; the — 
policeman, de eerste de beste agent; 
•^ of kin, naaste bloedven\'ant(en); 

— to nothing, zo goed als niets; 
the largest city — to London, na 
Londen. 

next-door  ['nekstdD:]   ■ —  neighbour, 

naaste buur; zie ook: 7ie.\t. 
nib  [nib]  snavel, punt, spits. 
nibble  ['nibl]  knabbelen  (aan,  at). 
nice [nais] lekker; prettig, aardig, lief; 

mooi, keurig, nauwkeurig;  delicaat; 

kieskeurig; net. 
nicety  ['naisiti]  lekkere, fijne smaak; 

kieskeurigheid, nauwkeurigheid; fijn- 

heid,  fijne  onderscheiding,  finesse; 

to a — , uiterst nauwkeurig, precies. 
niche [nitj]  nis; fig plaatsje o. 
Nicholas  ['nikslas]  Nicolaas,  Klaas. 
nick  [nik]  (in) keep, kerf, insnijding; 

in  the  {very)  ■ — '  {of  time'),  juist 

op het nippertje;  net op tijd. 
nickel  ['nikl]  nikkel  o\  aj nikkelen; 

vt vernikkelen. 
nickname  ['nikneim]  bijnaam,  spot- 

naam;  vt een bijnaam geven. 
nicotine  L'nikstiin]  nicotine. 
niece  [ni:s]  nicht [oomzegster]. 
niggard  ['nigad]  vrek, gierigaard. 
niggardly  ['nigadli]  krenterig, gierig. 


nigh [nai]  na, nabij, dicht bij; nauw; 

■ — ' at hand, dicht bij. 
night   [nait]   nacht,  avond;  at  -~ , 

's  avonds;  des  nachts;  by  — ,  des 

nachts;  o f  — s,  des  nachts. 
nightcap ['naitkaep]  slaapmuts. 
night-dress  ['naitdres]  nachtpon. 
nightingale ['naitirjgeil] nachtegaal. 
nightly  ['naitli]  nachtelijk;  iedere 

avond, iedere nacht; des nachts. 
nightmare  ['naitmea]  nachtmerrie. 
nighty  ['naiti]  nachtpon. 
nil  [nil]  niets,  nul,  nihil. 
Nile  [nail]  Nijl. 

nimble  ['nimbi]  vlug,  rap,  vaardig. 
nimbus  ['nimbss]  licht-, stralenkrans. 
nincompoop  ['nigkampuip]  sul. 
nine  [nain]  negen. 
ninepins  ['nainpinz]  kegelspel o, 

kegels. 
nineteen  ['nain'ti:n]  negentien. 
nineteenth  ['nain'ti:n9]  negentiende 

(deel o). 
ninetieth ['naintiiO] negentigste (deel 

ninety ['nainti] negentig. 

ninny  ['nini]  uilskuiken  o;  sul. 

ninth  [nainO]  negende  (deel o). 

nip [nip] (k)nijpen, beknellen, klem- 
men; bijten [v. kou]; •-^ in the bud, 
in de kiem smoren. 

nitrogen  ['naitradsan]  stikstof. 

no  [nou]  geen;  niet;  neen. 

nobiliary  [nou'biliari]  adellijk, adel-. 

nobility  [nou'biliti]  adel. 

noble ['noubl] edelman; aj edel; 
adellijk; nobel; prachtig; the -^ art, 
de bokskunst. 

nobleman  ['noubleman]  edelman. 

nobody  ['noubadi]  niemand. 

nocturnal  [n3k'ta:nl]  nachtelijk; 
nacht-. 

nod [nod] knik, knikje o; wenk; give 
a — , knikken; vi knikken [met 
hoofd] ; knikkebollen; • — approba- 
tion,  goedkeurend  knikken. 

node [noud] knobbel, knoest, knoop, 
knooppunt o. 

nodose  [nou'dous]  knoestic. 


noise 


181 


note 


noise  [nDiz]  leven  o,  lawaai  o,  ka- 

baal o; geraas o, geluid o; vt ^—' it 

abroad, het ruchtbaar maken. 
noiseless  ['noizlis] geluidloos, geruis- 

loos, stil. 
noisome  ['nDisam]  schadelijk,  onge- 

zond; stinkend, walglijk. 
noisy  ['nDizi]  luidruchtig;  gehorig; 

druk  [kleuren &]. 
nomad  ['oDmsd]  zwerver. 
nomadic  [nou'maedik]  nomadisch, 

zwervend. 
nomenclature  ['noumankleitja]  no- 

menclatuur;  naamlijst. 
nominal  ['nDminal]  nominaal,  naam- 

(s)-; in naam; naamwoordelijk; ge- 

ring, klein. 
nominate ['oDmineit]  benoemen; kan- 

didaat stellen,  voordragen. 
nomination [nDmi'neiJsn] benoeming; 

kandidaatstelling, voordracht. 
nominative  ['n^minstiv]  nominatief, 

eerste naamval. 
nonage  ['nounids]  minderjarigheid. 
non-commissioned  ['nonka'mij'and] 

■ — ■  officer, onderofficier. 
nonconformist E'nDnksn'fDimist]  afge- 

scheidene  (v.  d.  Engelse Kerk) . 
nondescript  ['nondiskript]  niet te be- 

schrijven,   vreemdsoortig,   wonder- 

lijk;  veelsoortig,  rommelig. 
none  [hao]  geen, niet een; niemand, 

niets;  • — '  other than,  niemand  an- 

ders dan; ■-~' the less, niettemin. 
nonentity  [nD'nentiti]  onbeduidend 

mens, onbeduidendheid. 
nonsense ['nDnsansj onzin, larie, gek- 

heid. 
nonsensical  [non'sensikl]  onzinnig, 

ongerijmd, gek, zot, absurd. 
non-stop  C'nDn'sDp]  doorgaand  [v. 

trein], ononderbroken, doorlopend. 
noodle  ['nu:dl]  uilskuiken  o. 
nook  [nuk]  hoekje o,  (uit)hoek. 
noon  [nu:n]  middag,  middaghoogte; 

at  ~-,  cm  12  uur  's  middags. 
noose  [nu:s]  knoop,  lus,  strik. 
nor  [nD:]  noch,  (en)  ook  niet;  dan 

ook niet. 


normal ['noimsl] normaal; gewoon. 

normally  E'nDimali]  normaal,  door- 
gaans,  in  de  regel,  gewoonlijk. 

Norman  ['nDimsn]  Normandier;  aj 
Normandisch. 

Normandy ['nDimsndi] Normandie o\ 
aj Normandisch. 

Norseman  ['noismsn]  Noor; Noor- 
man. 

north [nD:6] noorden o; noordelijk; 
noord(er)-; ■ — ■ of, ten noorden van. 

northern ['nDiSan] noordelijk, noord-. 

North Sea  ['n3:6'si:]  Noordzee. 

Norway ['noiwei] Noorwegen o. 

Norwegian  [nD'wiidssn]  Noor;  het 
Noors; aj Noors. 

nose [nouz] neus; tuit; turn up one's 
— at, de neus optrekken voor; un- 
der his ■ — •, vlak voor zijn neus, 
waar hij bij stond; vi neuzen, snuf- 
felen. 

nosegay  ['nouzgei]  ruiker. 

nostalgia  [oDs'taeldsis]  heimwee o. 

nostril  ['nDstril]  neusgat o. 

nosy  ['nouzi]  bemoeiziek. 

not [nDt] niet; / think — , ik denk 
van  niet. 

notability  [nouta'biliti]  merkwaar- 
digheid;  notabele. 

notable  ['noutsbl]  merkwaardig;  op- 
merkelijk; aanzienlijk; eminent; 
C'nDtabl]  werkzaam, flink. 

notably ['noutabli] merkbaar, aanmer- 
kelijk; belangrijk; inzonderheid, met 
name. 

notary ['noutsri]  notaris. 

notch [notj] inkeping, keep, kerf; vt 
inkepen,  kerven. 

note [nout] merk a, teken o; ken-, 
merkteken o; toon; noot, aanteke- 
ning, nota; (order) brief je o\ bete- 
kenis, aanzien o\ notitie; '~- of ad- 
miration (^exclamation) , uitroepte- 
ken o\ ■ — ■ of hand, orderbriefje o, 
promesse; — of interrogation, 
vraagteken o\ make a mental — of 
it, het in zijn oor knopen; take — 
of, nota nemen van; notitie nemen 
van; vt noteren, opschrijven, opteke- 


note-book 


182 


numeral 


nen (ook: ■ — - down); nota of notitie 
nemen van,  opmerken. 

note-book ['noutbuk] notitieboekje o. 

note-case  ['noutkeis]  portefeuille. 

noted  ['noutid]  bekend,  vermaard. 

note-paper ['noutpeips]  postpapier o. 

noteworthy ['noutw'3:3i] opmerkens- 
waardig. 

nothing ['nASir)] niets; -^ doing, er 
is niets te doen, er gaat niets om; 
het zal niet gaan; co?ne to —-', niet 
doorgaan,  mislukken. 

notice ['noutis] opmerkzaamheid; aan- 
kondiging, bekendmaking, bericht 
o, kennisgeving; waarschuwing; gire 
■ — ■, aankondigen, kennis geven, la- 
ten weten; waarschuwen; give — 
{to quit), de huur (de dienst) op- 
zeggen; take — of, kennis nemen 
van; notitie nemen van; at a mo- 
ment's ' — ■, op staande voet; vt acht 
slaan op, (veel) notitie nemen van, 
opmerken; bespreken, recenseren. 

noticeable  t'noutissbl]  merkbaar, 
waarneembaar; merkwaardig; ver- 
meldenswaardig. 

notification [noutifi'keijan] aanschrij- 
ving, kennisgeving. 

notify ['noutifai] ter kennis brengen, 
bekendmaken,  kennis  geven  van. 

notion ['noujsn] begrip a, denkbeeld 
o, idee o & v,  notie. 

notoriety  [nouta'raiati]  (algemene) 
bekendheid;  beruchtheid. 

notorious [nou'tDirias] (algemeen) be- 
kend; berucht. 

notwithstanding  [nDtwiG'stJendir)] 
niettegenstaande, ondanks, trots. 

nougat  ['nu:ga:]  noga. 

nought  [nD:t]  niets, nul. 

noun  [naun]  (zelfstandig)  naam- 
woord o. 

nourish  ['nAriJ]  voeden, koesteren, 
aankrveken, grootbrengen. 

nourishing  ['nAtiJirj]  voedzaam. 

nourishment ['nAriJmant] voedsel o, 
vocding. 

novel  L'nDval]  roman; a] nieuw. 

novelist  E'nDvalist]  romanschrijver. 


novelty  ['njvslti]  nieuwigheid, 
nieuws o. 

November [nou'vemba] november. 

novice  ['nsvis]  novice; nieuweling. 

now [nau]  nu, thans; by — , nu wel 
]ust  — ,  zo  even;  op het ogenblik 
— ..., — •..., nu eens..., dan weer... 
■ — •  and then,  ■ — •  and again,  nu en 
dan, bij tussenpozen; every  ■ — •  and 
then,  every  —  and again,  telkens. 

nowadays  ['nausdeiz]  tegenwoordig. 

nowhere  ['nouvv^ea]  nergens. 

noxious ['nDk^ss] schadelijk, verder- 
felijk. 

nozzle ['nozl] neus, snuit, mondstuk 
o,  tuit,  pijp. 

nuclear  ['njuiklia]  kern-. 

nuclei  ['nju:kliai]  meerv. v.  nucleus. 

nucleus  ['njuikliss] kern. 

nude  [nju:d]  naakt, bloot. 

nudge [nAds] duwtje o (met de elle- 
boog); vt aanstoten. 

nudity  ['nju;diti]  naakt-,  blootheid. 

nugget  ['oAgit]  klomp  [inz.  good]. 

nuisance ['nju:s3ns] plaag, (over)last; 
burengerucht o, lastpost. 

null [nAl] krachteloos, nietig, ongel- 
dig; ■ — and void, van nul en gener 
waarde. 

nullification  [nAlifi'keiJsn]  nietig-, 
ongeldigverklaring, vernietiging. 

nullify  C'nAlifai]  krachteloos maken, 
vernietigen, nietig of ongeldig ver- 
klaren,  te  niet  doen. 

nullity E'nAliti] ongeldigheid, nietig- 
heid;  nulliteit. 

numb [nAm] gevoelloos, verstijfd, ver- 
kleumd, verdoofd; vt verstijven; 
doen  verkleumen;  verdoven. 

number ['nAmba] nummer o; getal o, 
aantal o\ come i n ■ — s, in groten 
getale komen (opzetten); to the 
■ — o/..., ten getale van...; vt num- 
meren, tellen; rekenen (onder, 
among, in, with); bedragen, ten 
getale zijn van. 

numberless E'nAmbalis] talloos. 

numeral ['njuimarsl] telwoord o; Ro- 
man '~j', Romeinse cijfers; aj getal-. 


numeration 


183 


oblige 


nummer-. 
numeration [njuima'reijan]  telling. 
numerator  ['njuimsreits]  teller  [v. 

breuk]. 
numerical  [nju'merikl]  numeriek, ge- 

tal-. 
numerous  ['njuimsrss]  talrijk,  vele. 
nun  [nAn]  non. 

nunnery  ['nAnsri]  nonnenklooster  o. 
nuptial  ['nApJal]  huwelijks-,  brui- 

lofts-, braids-;  '-~s, bruiloft. 
nurse  [nais]  baker;  kinderjuffrouw; 

ziekenverpleegster;  verzorger,  kwe- 

ker;  vt  oppassen,   verplegen,   ver- 

zorgen;  koesteren;   zuinig  omgaan 

met. 
nurse-maid ['nsismeid] kindermeisje o. 
nursery ['nsisri] kinderkamer; kinder- 

bewaarplaats;  kweekschool;  kweek- 

plaats;  (boom)kwekerij. 
nursery  rhyme  ['nsisriraim]  baker- 


rijmpje  o. 
nursery school  ['n3:srisku:l]  bewaar- 

school. 
nursing home  ['naisighoum]  zieken- 

verpleging(sgesticht o). 
nursling  ['nsislirj]  zoogkind  o,  troe- 

telkind  o. 
nut [oAt] noot; moer [v. schroef]; ker- 

sepit, bol; fat; be off one's — , van 

lotje getikt zijn. 
nutcracker  ['oAtkraeka]  notekraker 

(ook:  '~j). 
nutmeg  ['oAtmeg]  notemuskaat. 
nutrition  [nju'trijan]  voeding, 

voedsel o. 
nutritious  [nju'trijas],  nutritive 

['nju:tritiv]  voedend, voedzaam. 
nutshell  ['nAtJel]  notedop;  /'«  a  -~, 

in weinig (een paar) woorden, zeer 

eenvoudig. 
nymph [nimf]  nimf; pop  [v. insekt]. 


o 


o  [ou]  (de letter)  o. 

oak [ouk] elk, eikehout o; eikeloof o; 

aj eiken,  eikehouten. 
oaken ['oukn]  eiken, eikehouten. 
oar [d:]  (roei)riem; roeier. 
oarsman  ['jizmsn]  roeier. 
oasis  [ou'eisis]  case. 
oat  [out]  haver  {gew.  ■ — s);  rolled 

~^j,  havermout;  he  has  sown  his 

wild  — s,  hij  is  uitgeraasd,  uitge- 

boemeld. 
oath  [ou0]  eed;  vloek;  b y  — -,  on- 

der ede;  o 7i  {his)  ^^,  onder ede. 
oatmeal  ['outmi:l]  havermeel  o;  — 

porridge,  havermoutpap. 
obduracy  ['Dbdjurssi]  verstoktheid, 

verharding. 
obdurate ['Dbdjurit] verstokt, verhard. 
obedience [ou'biidjsns] gehoorzaam- 

heid; in — to, gehoorzamend aan; 

overeenkomstig. 
obedient  [ou'bi:dJ3nt]  gehoorzaam. 
obediently  [ou'bi;dJ3ntli]  gehoor- 
zaam; yours — ,  uw dienstwillige. 


obelisk  ['obilisk]  gedenknaald. 
obese [ou'bi:s] corpulent, zwaarlijvig. 
obesity  [ou'bi:siti]  corpulentie, 

zwaarlijvigheid. 
obey [ou'bei] gehoorzamen, gehoor ge- 

ven aan  [roepstem];  luisteren  naar 

[het roer]. 
object   ['Dbd3ikt]   voorwerp  o;  oog- 

merk  o,  doel  o\  onderwerp  o  [v. 

onderzoek] ; [3b'd3ekt] vt inbrengen 

(tegen,  against,  to),  tegenwerpen; 

vi  tegenwerpingen  maken,  bezwaar 

hebben  (tegen,  to). 
objection  [ab'dsekjsn]  tegenwerping; 

bezwaar o. 
objectionable  [3b'd3ekj3n3bl]  aansto- 

telijk,   afkeurenswaardig;   onaange- 

naam. 
objective  [sb'dsektiv]  objectief. 
obligation  [obli'geijsn]  verbintenis, 

verplichting. 
obligatory ['Dbligatari] verplicht, ver- 

plichtend, (ver)bindend. 
oblige [a'blaids] verbinden, (aan zich) 


obliging 184 

verplichten,  dwingen;  be  -~J  to, 

ook:  moeten. 
obliging  [a'blaidsir)]  voorkomend, 

minzaam,  inschikkelijk,  gedienstig. 
oblique  [a'bliik]  scheef,  schuin(s), 

hellend; zijdelings;  slinks. 
obliterate [s'blitsreit] uitwissen, door- 

halen; afstempelen [postzegels]; ver- 

nietigen. 
obliteration [ablita'reijsn] uitwissing, 

doorhaling;   afstempeling;  vernieti- 

ging. 
oblivion [a'blivian] vergetelheid. 
oblivious  [a'blivias]  vergeetachtig; 

• — ■  of {to), vergetend. 
oblong  ['abbr)]  langwerpig. 
obnoxious  [ab'nDkJas]  aanstotelijk; 

gehaat; onaangenaam. 
obscene  [ab'siin]  gemeen. 
obscenity  [Db'si:-,  ob'seniti]  gemeen- 

heid. 
obscure   [ab'skjus]   duister,  donker, 

obscuur;  onduidelijk;  onbekend;  vt 

verduisteren;   duister(der)   maken; 

verdoezelen;  fig overschaduwen. 
obscurity  [ab'skjuariti]  duister  o, 

duisternis, donker o, donkerte; duis- 

terheid,  donkerheid; obscurities, fig 

onbekende  grootheden. 
obsequies  ['Dbsikwiz]  lijkdienst;  uit- 

vaart, begrafenis. 
obsequious  [sb'siikwias]  onderdanig, 

overgedienstig, kruiperig. 
observance  [sb'zaivans]  waarneming; 

inachtneming,   naleving,   viering; 

voorschrift  o. 
observant  [ab'zsivsnt]  opmerkzaam, 

opiettend;  —  of,  streng...  in  acht 

nemend. 
observation  [sbza'veijan]  waarne- 
ming, observatie;  opmerking. 
observatory  [sb'zsivstri]  sterren- 

wacht. 
observe  [ab'zsiv]   waarnemen,  gade- 

slaan, observeren; opmerken; in acht 

nemen,  naleven,  nakomen;   vieren 

[feestdagen]. 
observer  [ab'zatvs]  waarnemer,  op- 

merKer. 


occupant 


obsess [Db'ses] niet loslaten, vervolgen 

[v. gedachten]. 
obsession  [Db'sejsn]  obsessie. 
obsolete  ['obssli:!]  verouderd. 
obstacle  ['Dbstakl]  hinderpaal,  bin- 

dernis, beletsel o. 
obstinacy  ['obstinssi]  hardnekkig- 

heid,  koppigheid. 
obstinate  ['sbstinit]  hardnekkig, kop- 

pig- 
obstreperous  [ab'streparss]  luidruch- 

tig,  rumoerig, woelig. 
obstruct  [ab'strAkt]  verstoppen;  be- 

lemmeren,  versperren. 
obstruction  [ab'stiAkJan]  obstructie, 

verstopping,  belemmering,  versper- 

ring. 
obtain [ab'tein]  (ver)krijgen, verwer- 

ven,  behalen;  heersen, gelden. 
obtainable  [ab'teinabl]  verkrijgbaar. 
obtainment [ab'teinmsnt] verkrijging, 

verw'erving,  verschaffing. 
obtrude  [ab'trurd]  (zich)  opdringen 

(aan,  upon). 
obtrusion  [9b'tru:33n]  opdringing. 
obtrusive [ab'truisiv] op-, indringend, 

op-, indringerig. 
obtuse  [ab'tjuis]  stomp, bot. 
obviate  ['obvieit]  afwenden,  voorko- 

men,  uit de weg ruimen. 
obvious  [bbvias]  voor  de  hand  lig- 

gend,  klaarblijkelijk,  duidelijk. 
occasion  [g'keisan]  gelegenheid; aan- 

leiding;   gebeurtenis;  one's  lawful 

— s,  bezigheden,  bedrijf o\  on the 

■ — '  of,  bij  gelegenheid  van;  have 

— to, moeten; vt veroorzaken, aan- 

leiding geven tot. 
occasional  [a'keissnsl]  toevallig,  nu 

en dan (voorkomend); gelegenheids-. 
occasionally  [s'keisansli]  at  en  toe, 

nu en dan, van tijd tot tijd. 
Occident ['oksidant] westen o. 
occidental  [aksi'dental]  westerling; 

a] westelijk, westers. 
occiput  ['DksipAt]  achterhoofd o. 
occult  [D'kAlt]  occult, verborgen, ge- 

heim. 
occupant ['okjupsnt] wie bezit neemt, 


occupation 


185 


office 


bezitter; bewoner; the •—s, ook: de 
inzittenden; the — of a post, de be- 
kleder  van  een  ambt. 

occupation [Dkju'peijsn] bezit o, be- 
zitnemins;; bezetting; bezigheid, be- 
roep o. 

occupier ['^kjupaia] bezetter; ook = 
occupant. 

occupy ['Dkjupai] bezetten, beslaan 
[plaats], innemen; in beslag nemen 
[tijd &], bezighouden; bewonen 
[huis]; bekleden [post]; -~ oneself 
in,  zich  bezighouden  met. 

occur [s'ka:] voorkomen; opkomen 
(bij, to), invallen; voorvallen, ge- 
beuren,  zich voordoen. 

occurrence  [a'kMsns]  gebeurtenis; 
voorval o\ voorkomen o. 

ocean  ['oujsn]  oceaan. 

ochre  ['ouks]  oker. 

o'clock [a'kbk] what — is it?, hoe 
laat is het?; ;'/ is eight — , het is 
acht uur. 

octave  ['oktiv]  octaaf o Si v. 

octavo  [Dk'teivou]  octavo  [formaat]. 

October [ok'toubs]  oktober. 

ocular  ['okjub]  oog-; gezichts-. 

oculist  ['okjulist]  oogarts. 

odd [sd] oneven; overblijvend; niet bij 
eikaar horend; zonderling; vreemd; 
raar; in some — corner, hier of 
daar in een hoek; an ■ — • hand, ex- 
tra-bediende, noodhulp; duivelstoe- 
jager; an — hour, een tussenuur o\ 
'— jobs, allerhande karweitjes; — 
motnents, verloren ogenblikken; an 
''- volume, een enkel deel o [van 
een meerdelig werk]; fifty '~ 
pounds, vijftig en zoveel pond. 

oddity  ['Dditi]  zonderlingheid, 
vreemdheid;  gek type o. 

odds [odz] ongelijkheid, verschil o\ 
onenigheid; voorgift; voordeel o\ 
overmacht; waarschijnlijkheid; 
and ends, stukken en brokken, brok- 
stukken, rommel; at --~, oneens, 
overhoop liggend (met, with)\ by 
all ~, verreweg [de beste &]; on- 
tegenzeglijk;  take the  —-',  de wed- 


denschap aannemen. 
ode  [oud]  ode. 
odious  ['oudjss]  hatelijk,  afschuwe- 

lijk, verfoeilijk. 
odoriferous  [ouda'rifsras]  welrie- 

kend, geurig. 
odour  ['ouds]  reuk, geur. 
of  iov,  3v]  van;  —  itself,  vanzelf; 

uit zichzelf. 
off  [3:f]  er af, af, weg; van...  (af), 

van...  (weg); verwijderd van; op zij 

van, in de buurt van; — white, bij 

't gele af; be '-~', niet doorgaan [v. 

match &]; „af" zijn [engagement]; 

opstappen;  be  badly  ^~-,  er  slecht 

aan  toe  zijn;  have a day  — ,  een 

vrije dag hebben; — and on, af en 

toe;  an  —  street, een zijstraat. 
offal ['ofal]  afval o 8<. m [v. geslacht 

dier] ; fig uitschot o, bocht o & m. 
off-day ['Difdei] vrije dag; niet druk- 

ke dag. 
offence  [s'fens]  belediging;  aanstoot, 

ergernis;  aanval;  overtreding,  ver- 

grijp  o,  delict o;  take  —  at,  zich 

beledigd  gevoelen  over. 
offend  [a'fend]   beledigen,   ergeren, 

aanstoot geven;  —  against,  zondi- 

gen tegen, schenden. 
offender  [a'fenda]  belediger; overtre- 

der,  delinquent;  zondaar. 
offensive  [a'fensiv]  beledigend,  aan- 

stotelijk,   ergerlijk,   onaangenaam; 

aanvallend, offensief  (o). 
offer ['Dfs]  (aan) bod o, offerte,  (hu- 

weIijks)aanzoek  o\  vt  (aan)bieden; 

offeren;   ten   beste  geven;  maken 

[opmerkingen  &];  vi  zich  aanbie- 

den; zich voordoen. 
offering ['ofarif)] offerande, offergave, 

offer o. 
off-hand ['oif'haend]  op staande voet; 

voor de vuist;  zonder plichtplegin- 

gen. 
off-hours ['D:fau3z] vrije uren. 
office   ['ofis]   ambt   o,   betrekking, 

dienst;   bediening;   taak;   (kerk)- 

dienst; ministerie o, kantoor o, bu- 
reau o. 


officer 


II 


one-sided 


officer  ['Dfisa]   beambte,  ambtenaar; 

functionaris; agent [van politic]; of- 

ficier. 
official  [a'fijsl]  ambtenaar,  beambte, 

functionaris;  a] ambtelijk, officieel, 

ambts-. 
officiate  [a'fijieit]  een ambt waarne- 

men, dienst doen;  de dienst doen. 
officious  [a'fijas]  gedienstig; opdrin- 

gerig; officieus. 
offing  ['3:fir)]  open  zee. 
offset ['D:fset]  uitloper; tegenwicht o, 

compensatie;   vt   opwegen   tegen, 

goedmaken,  neutraliseren. 
offside  ['Dif'said]  verste   kant   ( = 

rechts of links); buitenspel o [voet- 

bal]. 
offspring ['Difsprir;]  (na)kroost o\ na- 

geslacht o; resultaat  o, vrucht(en). 
often ['D:f(t)3n]  dikwijls, vaak. 
ogle  E'ougl]  lonk,  (verliefde)  blik; 

vt  (aan-, toe)lonken. 
ogre  ['ougs]  weerwolf, menseneter; 

boeman. 
oil [Dil]  olie; petroleum; -^s, oliejas; 

vt  olien,  insmeren;  stookolie  laten 

innemen. 
oilcake ['Dilkeik] lijnkoek. 
oilcloth  ['3ilkb6]  wasdoek o Si m. 
oil-colour  ['DilkAb]  olieverf  (ook: 

~s). 

oil-painting  ['oilpeintir)]  olieverf - 

schilderij  o 8^ v. 
oilskin  ['Dilskin]  gewaste taf; oliejas. 
oily  ['oili]  olieachtig,  vet;  olie-;  jig 

zaivend. 
ointment  ['Dintmsnt]  zaif, smeersel o. 
O.K.  ['ou'kei]  in  orde! 
old [ould] oud; ouderwets; of '—', van 

ouds. 
olden  [ouldn]  oud. 
old-fashioned  ['ould'fEeJsnd]  ouder- 
wets. 
old-time ['ould'taim] ouderwets; oud. 
old-timer ['ould'taima] oudgediende; 

oudgast. 
olfactory  [sl'faktari]  reuk-. 
olive  ['dHv]  olijf(tak). 
Olympic  [ou'limpik]  olympisch. 


omelet (te)  ['smlit]  omelet. 

omen  ['oumen]  voorteken o. 

ominous  ['Dminas]  onheilspellend; 
• —  of..., ...voorspellend. 

omission [ou'mijsn] weglating, uitla- 
ting; verzuim o. 

omit [ou'mit] weg-, uitlaten; nalaten, 
verzuimen. 

omnibus  ['smnibas]  omnibus. 

omnipotence  [am'nipatans]  almacht. 

omnipotent  [Dm'nipstant]  almachtig. 

omnipresence  [Dmni'prezsns]  alom- 
tegenwoordigheid. 

omnipresent  [amni'prezant]  alom- 
tegenwoordig. 

omniscience [Dm'nijsns] alwetendheid. 

omniscient  [am'nijant]  alwetend. 

omnivorous [Dm'nivarss] omnivoor, 
allesetend. 

on [on] op, aan, in, bij, om, met, 
van, over, tegen, volgens; door, 
voort, verder [bij werkw]; what is 
— .'', wat is er aan de hand.'; — 
to, op, naar. 

once [wAns] eens, eenmaal; als (een- 
maal), zodra; — and again, af en 
toe, een enkele maal; — upon a 
time, (er was er) eens; at — , da- 
delijk; tegelijk; all at — , plotse- 
ling; for — , een enkele maal; bij 
(hoge) uitzondering; this — , dit- 
maal. 

oncoming  ['DnkAmirj]  nadering;  aj 
naderend, aanstaand. 

one [wAn] een, een; een enkele; (een 
en) dezelfde; een zekere; enig(e); 
men; de een; iemand; — another, 
elkaar; that's a good -~.', die is 
goed; /'/ is all — , het is allemaal 
hetzelfde; be a t — with him on 
{about), het met hem eens zijn over; 
— by — , een voor een; X f o r — , 
X bijvoorbeeld. 

one-eyed  ['wAn'aid]  eenogig. 

onerous ['sneras] lastig, bezwaarlijk, 
zwaar;  bezwaard  [eigendom]. 

oneself [wAn'self] zich; zichzelf; zelf. 

one-sided  ['wAn'saidid]  eenzijdig, 
partijdig. 


onion 


187 


oppress 


onion  ['Anjan]  ui. 

onlooker  ['snluka]  toeschouwer. 

only ['ounli] enig(e); enig; alleen, 
enkel;  pas, net; eerst; maar. 

onrush  ['onrAj]  stormloop, opmars. 

onset  ['Dnset]  aanval; begin o. 

onslaught  ['3nsb:t]  aanval,  bestor- 
ming. 

onward ['onwad] voorwaarts, vooruit. 

onwards ['Dowsdz] voorwaarts, voor- 
uit; from...  ■ — ■, van...  af. 

ooze [u:z] modder, slik o\ in sijpe- 
len; • — • out, doorsijpelen, (uit)lek- 
ken. 

oozy  ['u:zi]  modderig, slijkerig. 

opacity [ou'passiti] ondoorschijnend- 
heid, donkerheid, duisterheid; dom- 
heid, botheid. 

opaque  [ou'peik]  ondoorschijnend, 
donker,  duister;  dom,  bot. 

open ['oup(3)n] open; jig openhar- 
tig; onverholen; openlijk; openbaar; 
be — to, open zijn (staan) voor; 
blootgesteld zijn aan; onderhevig 
zijn aan [twijfel]; toegankelijk 
(vatbaar) zijn voor; gaarne willen 
(ontvangen, enz.); it is — to you 
to..., het staat u vrij om...; lay 
oneself ~' to, zich blootstellen aan; 
in the '—, in de open lucht; onder 
de blote heme!, in open zee; fig in 
het openbaar; bring into the — , 
aan het licht brengen; come out 
into the — , naar buiten komen; fig 
naar buiten optreden; vt openen, 
openmaken; blootleggen; inleiden 
[onderwerp] ; beginnen; ontginnen 
[terrein]; vi opengaan, zich ope- 
nen; aanbreken, beginnen; ~ into, 
on {on to), uitkomen op; — up, 
toegankelijk maken; open-, bloot- 
leggen;  ontginnen;  beginnen. 

open-handed ['oup(3)n'hasndid] mild, 
royaal. 

open-hearted ['oup(3)n'ha:tid] open- 
hartig;  grootmoedig;  hartelijk. 

opening ['oup(3)nir)] opening; begin 
o,  inleiding;  kans;  gelegenheid. 

openly  ['oup(3)nli]  openlijk. 


open-minded ['oup(3)n'maindid] on- 
bevangen, onbevooroordeeld. 

opera ['apsrs]  opera. 

opera glass (es) ['3p3r3gla:s(iz)] to- 
neelkijker. 

operate ['opareit] werken; uitwerking 
hebben; opereren; van kracht zijn; 
bewerken; teweegbrengen; drijven; 
exploiteren; leiden; bedienen [ma- 
chine]. 

operation [Dps'reijsn] (uit)werking, 
werkzaamheid, verrichting, bewer- 
king, (be)handeling, bediening [v. 
machine]; exploitatie; operatic; come 
into — , in werking treden; bring 
{put) into ' — •, in werking doen 
treden;  in  bedrijf stellen. 

operative ['Dpsrstiv] werkman; aj 
werkzaam, werkend; werk-; opera- 
tief; become '^, in werking treden. 

operator ['opareits] operateur; (be)- 
werker; exploitant; speculant; tele- 
grafist;  telefonist;  bestuurder. 

operetta  [spa'reta]  operette. 

opinion [s'pinjan] opinie, idee o & v; 
mening, gevoelen o; in my ^~' , vol- 
gens mijn mening. 

opinionated [a'pinjaneitid] eigenwijs, 
eigenzinnig. 

opium E'oupjam] opium. 

opponent  [a'pounant]  tegenstander. 

opportune ['opstjuin, Dpa'tjuin] juist 
op tijd, van pas (komend), gele- 
gen, geschikt, gunstig. 

opportunity [Dps'tjuiniti] (gunstige) 
gelegenheid. 

oppose [a'pouz] stellen, plaatsen (te- 
genover, to), tegenover elkaar stel- 
len; zich kanten tegen, zich verzet- 
ten  tegen,  bestrijden  [voorstel]. 

opposite E'Dpazit] tegen (over) gesteld, 
-gelegen; (daar) tegenover, aan de 
overkant; — neighbour, overbuur; 
'— number, partner, collega; tegen- 
speler;  —  pirty,  tegenpartij. 

opposition [spa'zijan] oppositie, te- 
genstand, tegenkanting; tegenover- 
stelling; tegenstelling. 

oppress  [a'pres]  onderdrukken;  yer- 


oppression 


li 


drukken;  drukken,  bezwaren. 
oppression  [s'prejsn]  onder-,  ver- 

drukking;  druk,  benauwing. 
oppressive  [s'presiv]  (onder) druk- 

kend, benauwend. 
oppressor  [a'press]  onder-,  verdruk- 

ker. 
opprobrious   [a'proubriss]   smadend, 

beledigend, smaad-. 
opprobrium [a'proubrism] smaad, 

schande. 
opt  [3pt]  opteren,  kiezen. 
optic  E'Dptik]  optisch, gezichts-;  — s, 

optica;  ogen. 
optical i'Dptikl] optisch, gezichts-; — 

illusio?!, gezichtsbedrog o. 
optician  [sp'tijan]  opticien. 
optimism  ['optimizm]  optimisme o. 
optimist  ['Dptimist]  optimist;  aj op- 

timistisch. 
optimistic  [apti'mistik]  optimistisch. 
option  L'DpJsn]  keus, verkiezing, op- 
tie. 
optional  ['opjanl]  naar keuze,  facul- 

tatief. 
opulence   ['Dpjubns]  rijkdom,  over- 

vloed, weelde(righeid). 
opulent  ['spjubnt]  rijk,  overvloedig, 

weelderig. 
or [d:]  of;  ^^ else, of wel, anders. 
oracle ['argkl]  orakel o. 
oral  ['3:r3l]  mondeling;  mond-. 
orange ['Drindg] sinaasappel; oranje o. 
orator  ['orata]  redenaar,  spreker. 
oratory  ['oratari]  welsprekendheid; 

(bid)kapel. 
orb  [D:b]  bol; kring. 
orbit  ['3:bit]  baan;  oogholte,  -kas. 
orchard ['Ditjad] boomgaard. 
orchestra  ['sikistra]  orkest o. 
orchid  ['D:kid]  orchidee. 
ordain  [o/dein]  aan-, instellen; beve- 

len,  verordenen;  bestemmen,  bepa- 

len;  (tot priester) wijden. 
ordeal [D;'di:al, D:'di:l] godsgericht o, 

beproeving;  fig vuurproef. 
order   ['D:da]    (rang)orde,   klasse, 

soort;   stand;   volgorde;   regeling, 

schikking;  order,  bevel  o,  bestel- 


8 originality 

ling; formulier o; (toegangs)biljet 
o; tenue o & v; holy •^j, de gees- 
telijke wijding; b y his '-~s, op zijn 
bevel; in ~, in orde; in — to, 
om (te), teneinde te; on ~-, in 
bestelling; out of — , niet in or- 
de; ordeloos; stuk; to — , op com- 
mando (bevel); volgens bestelling; 
op (naar) maat; aan order; vt or- 
denen, (be)schikken, regelen; ver- 
ordenen, gelasten, bevelen, voor- 
schrijven;  bestellen. 

orderly ['D:dali] oppasser; ordonnans; 
aj ordelijk, geregeld. 

ordinal  ['jidinal]  rangtelwoord o. 

ordinance  ['sidinans]  voorschrift  o, 
verordening,  ordonnantie. 

ordinary  ['a:d(i)nari]  gewoon, alle- 
daags. 

ordination  [a:di'neijan]  (ver)orde- 
ning, raadsbesluit o\ priesterwijding. 

ordnance  ['Didnans]  geschut  o,  artil- 
lerie. 

ordure  ['D:djua]  vuilnis; vuil  o. 

ore  [d:]  erts  o. 

organ  ['D:gan]  orgel  o;  werktuig  o\ 
orgaan o. 

organ-grinder  ['3;gangrainda]  orgel- 
draaier. 

organic [ai'gasnik] organisch, organiek. 

organism ['Diganizm] organisme o. 

organist  ['oiganist]  organist. 

organization  [aiganai'zeijan]  organi- 
satie. 

organize  ['oiganaiz]  organiseren; zich 
organiseren. 

organizer  ['D:ganaiza]  organisator. 

orgy  L'Dtdgi]  zwelg-,  braspartij. 

Orient ['airiant] oosten o. 

oriental  [airi'ental]  oosterling;  aj 
oostelijk; costers. 

orientate  ['airianteit]  orienteren. 

orifice  ['Drifis]  opening;  mond. 

origin  ['Dtidgin]  oorsprong, begin o, 
af-, herkomst; oorzaak. 

original  [a'ridginal]  oorspronkelijk, 
origineel;  — sin, erfzonde. 

originality  [aridgi'nasliti]  oorspron- 
kclijkheid;  originaliteit. 


originate 


189 


outing 


originate  [a'ridsineit]   voortbrengen; 

voortspruiten  (uit,  in),  afkomstig 

zijn  (van, from, with). 
ornament  ['Dinamsnt]  ornament o, 

versiersel  o,  versiering;  sieraad  o\ 

['D:n3ment]  vt  (ver)sieren,  tooien. 
ornamental  [otns'mentsl]  (ver)sie- 

rend;  sier-. 
ornate  [3:'neit]  (te)  zeer  versierd, 

overladen. 
orphan  ['Drfan]  wees;  aj ouderloos, 

wees-. 
orphanage  ['sifanidg]  ouderloosheid; 

weeshuis  o. 
orthodox  ['DiGad^ks]  orthodox, 

rechtzinnig;  gebruikehjk;  echt. 
orthodoxy  ['DiQadaksi]  orthodoxie, 

rechtzinnigheid. 
orthography  [Di'S^grafi]   (juiste) 

spelling;  spellingleer. 
oscillate  t'Dsileit]  slingeren,  schom- 

melen. 
oscillation  [osi'leijan]  slingering, 

schommeling. 
osier  ['ou33]  wilg;  rijs  o\  teen;  aj 

tenen. 
osseous  E'osias]  beenachtig, beender-. 
ossify ['osifai] doen verbenen; in been 

veranderen; verharden. 
ossuary ['Dsjuari] knekelhuis o. 
ostensible  [3s'tensibl]  voorgewend, 

ogenschijnlijk, zogenaamd. 
ostensibly  [Ds'tensibli]  zoals  voorge- 

geven wordt (werd), ogenschijnlijk, 

zogenaamd. 
ostentation  [ssten'teijsn]   (uiterlijk) 

vertoon o, pralerij; ostentatie. 
ostentatious  [Dsten'teijas]  pralend, 

pralerig,  pronkerig. 
ostler  C'Dsb]  stalknecht. 
ostrich  E'DstritJ]  struisvogel. 
other  ['aSs]  ander;  nog  (meer) ;  an- 

ders, verschillend;  the  —  day, on- 

langs;  the  ^^  night,  laatst op een 

avond; '— - than, ook: behalve. 
otherwise  [VSawaiz]  anders,  anders- 

zins; wise a?id ■ — ■, wijs en niet wijs; 

rich or ~', rijk of arm. 
otter E'ota]  (zee) otter. 


ought  [D:t]  moeten, behoren; you — 

to..., je moe(s)t... 
ounce [auns] ons o (^/is Eng. pond). 
our  ['aua]  ons, onze. 
ours  ['au3z]  de  onze,  het  onze,  de 

onzen; van ons. 
ourself  [aus'self],  ourselves  [aus- 

'selvz] wij  (zelf); ons, (ons) zelf. 
oust  [aust]  uit het bezit stoten; ver- 

dringen. 
out  [aut]  uit,  naar buiten; erop  uit; 

op; om; uit de mode;  — ■ and away, 

verreweg  [de beste &];  — of, uit; 

buiten; zonder; van. 
out-and-out  ['autand'aut]  degelijk, 

eerste rangs-;  echt; aarts-. 
outbalance  [aut'bsebns]  zwaarder 

wegen dan. 
outbreak  ['autbreik]  uitbreken  o; 

uitbarsting. 
outbuilding ['autbildii)] bijgebouw o. 
outburst  ['autbsist]  uitbarsting;  fig 

uitval. 
outcast  ['autka;st]  verworpeling;  aj 

verworpen;  diep gezonken. 
outcome E'autkAm] uitslag, resultaat o. 
outcry  ['autkrai]  geschreeuw  o\ pro- 
test o. 
outdistance  [aut'distsns]  achter zich 

laten, voorkomen. 
outdo  [aut'du:]  overtreffen. 
outdoor  ['autds:]  buiten-;  voor  bui- 

tenshuis. 
outdoors E'aut'dDiz] buiten (shuis). 
outer ['auta] buiten-, buitenste, uiter- 

ste; his ■ — ■ man, zijn uiterlijk. 
outermost  ['autsmoust]  buitenste, ui- 

terste. 
outfit  ['autfit]  uitrusting. 
outfitter  ['autfits]  leverancier van 

uitrustingen. 
outgoing ['autgouirj] uitgaande; aflo- 

pend  [getij];  vertrekkende  [trein]; 

aftredende [minister]; • — s, uitgaven, 

(on)kosten. 
outgrow  [aut'grou]  over 't hoofd 

groeien;  te  groot worden voor. 
outing  ['autirj]  uitgang,  uitgaansdag; 

uitstapje o. 


outlander 


190 


overcharge 


outlander ['autlasnds] buitenlander, 

vreemdeling. 
outlandish  [aut'laendij]  buitenlands; 

vreemd;  (ver)afgelegen. 
outlast  [aut'la:st]  langer  duren  dan. 
outlaw  ['autb;]  vogelvrij  verklaarde, 

balling;  bandiet;  vt buiten  de  wet 

stellen. 
outlay ['autlei]  uitgave,  (on)kosten. 
outlet  ['autlet]  uitgang;  uitweg;  af- 

voerkanaal  o\  afzetgebied  o. 
outline ['autlain] oratrek, schets; om- 

lijning;  vt   (in  omtrek)   schetsen, 

aftekenen,  omlijnen. 
outlive  [aut'liv]  overleven. 
outlook  C'autiuk]  uitkijk; kijk, ziens- 

wijze,  opvatting;  uitzicht  o,  voor- 

uitzicht o. 
outlying  ['autlaiirj]  afgelegen. 
outnumber  [aut'nAmba]  in aantal 

overtreffen. 
out-of-date  ['autsv'deit]  ouderwets, 

verouderd. 
out-of-the-way  [autavSs'wei]  afgele- 
gen; ongewoon. 
outpost  ['autpoust]  buitenpost; voor- 

post. 
outpour (ing)  ['autpD:(rif))]  uitstor- 

ting; ontboezeming. 
output  ['autput]  opbrengst,  produk- 

tie; effect o, vermogen o. 
outrage ['autrids] smaad; aanranding, 

vergrijp  o,  belediging,  gewelddaad, 

aanslag;  vt  beledigen,  schenden. 
outrageous  [aut'reid33s]  beledigend, 

schandelijk,  gewelddadig;  overdre- 

ven. 
outright  ['aut'rait]  dadelijk, op slag; 

in zijn geheel;  terdege,  totaal, vol- 

slagen;  ronduit,  zonder  meer. 
outrival  [aut'raivsl]  het winnen van. 
outrun  [aut'rAn]  harder  lopen  dan, 

voorbijlopen;  voorbijstreven. 
outset  ['autset]  begin o. 
outside  E'aut'said]   (van,  naar)  bui- 
ten;  buitenzijde,  -kant;  uitwendige 

o; buitenste o\ uiterste o; maximum 

o;  aj  E'autsaid]  van  buiten   (ko- 

mend);  uiterste;  buiten-. 


outsider  [aut'saids]  buitenstaander. 

outskirts  ['autskaits]  zoom,  grens; 
rand;  buitenwijken. 

outspoken  [aut'spoukn]  onbewim- 
peld,  openhartig. 

outstanding  [aut'stsendirj]  uitsprin- 
gend;  uitstaand,  onbetaald;  onafge- 
daan;  onuitgemaakt;  markant,  bij- 
zonder,  uitzonderlijk. 

outstrip  [aut'strip]  voorbijstreven, 
achter zich laten. 

outvote  [aut'vout]  overstemmen. 

outward ['autwsd] uitwendig, uiter- 
lijk; naar buiten (gekeerd); bui- 
ten-;  —  bound, op  de uitreis. 

outwear [aut'wea] verslijten; te bo- 
ven komen; langer duren dan. 

outweigh [aut'wei] zwaarder wegen 
dan; jig meer gelden dan. 

outwit [aut'wit] verschalken, te slim 
af  zijn. 

ouzel  ['u:zl]  merel. 

oval  ['ouvsl]  ovaal  (<?),  eirond. 

ovation  [ou'veijan]  ovatie, hulde. 

oven  [Avn]  oven. 

over ['ouva] over, boven, over... been; 
in verband met, met betrekking tot; 
bij [een glas wijn]; door [de tele- 
foon]; gedurende; voorbij, afgelo- 
pen, uit; om; omver; meer dan; — 
and above, (boven en) behalve; — 
and ■ — • {again'), keer op keer, tel- 
kens weer; all — , van boven tot 
onder, van top tot teen; twice ■ — ■, 
tweemaal; — there, (daar)ginder, 
aan  de  overkant. 

overall  ['ouv3r3:I]   (jongens)kiel, 
stofjas,  huishoudscliort,  ~~5,  werk- 
broek,  overall; aj totaal. 

overawe   [ouva'n:]   ontzag  inboeze 
men,  imponeren. 

overbearing [ouvs'besrir)]  aanmati- 
gend. 

overboard  ['ouvsboid]  overboord. 

overburden  [ouvs'bsidn]  overladen. 

overcast  ['ouvs'kaist]  betrokken  [v. 
lucht]. 

overcharge  [ouv3'tJa;d3]  overladen; 
overvragen. 


overcoat 


191 


owing 


overcoat  ['ouvskout]  overjas. 

overcome [ouva'kAm] overwinnen; te 
boven komen; aj onder de indruk; 
overmand, verslagen. 

overcrowded [ouvs'kraudid] overvol, 
overbevolkt. 

overdo [ouva'du:] (de zaak) over- 
drijven, te ver drijven; afmatten; te 
gaar koken &. 

overdue ['ouva'dju:] over zijn tijd; 
achterstallig [v. schulden]; reeds 
lang  noodzakelijk. 

overeat  ['ouva'riit]  zich overeten. 

overflow  [ouva'floul  overvloeien, 
overlopen,   overstromen;   -^   its 
banks, buiten  de oevers  treden. 

overgrown  ['ouva'groun]  begroeid, 
bedekt [met gras &]. 

overhang  ['ouvs'haer)]  hangen  over, 
boven  (lets);  uitsteken. 

overhaul ['ouvahDil] nazien o, onder 
handen nemen o, revisie [v. ma- 
chines]; [ouvs'hs:!] vt nazien, on- 
der handen nemen, reviseren [ma- 
chines];  inhalen. 

overhead ['ouvs'hed] boven ons, bo- 
ven het (ons, zijn) hoofd; ['ouvs- 
hed] aj in: ■ — charges {cost, ex- 
penses), '~(j) ['ouv3hed(z)] alge- 
mene onkosten; — railway, lucht- 
spoorweg;  —  wires,  bovenleiding. 

overhear [ouva'his] bij toeval horen, 
opvangen, afluisteren. 

overland  ['ouvslsend]  over  land 
(gaand). 

overlap [ouvs'laep] (elkaar) gedeelte- 
lijk bedekken, gcdeeltehjk samenval- 
len  (met), in elkaar grijpen. 

overleaf  [ouva'liif]  aan  ommezijde 
(van het blad). 

overload  ['ouva'loud]  overladen. 

overlook [ouvs'luk] overzien; over 't 
hoofd of  door de vingers zien. 

overnight  [ouva'nait]  de  avond 
(nacht)  te voren;  gedurende  de 
nacht;  ineens,  plotseling. 

overpower [ouvs'paua] overmannen, 
overstelpen,  overweldigen. 

overrate  ['ouva'reit]  overschatten. 


overreach  [ouvs'riitj]  verder reiken 

dan;  bedriegen. 
override  [ouva'raid]  afjakkeren,  af- 

beulen; met voeten treden, vernieti- 

gen,  te niet doen. 
overrule [ouvs'ru;!] de overhand heb- 

ben  over;  besturen;  te  niet  doen; 

overstemmen;  be ■ — d, ook:  moeten 

zwichten. 
oversea(s)   ['ouv3'si:(z)]   over   zee, 

naar  overzeese  gewesten;  aj  over- 
zees. 
overseer  ['ouvosia]  opzichter, inspec- 

teur;  controleur. 
overshadow  [ouvs'Jaedou]  overscha- 

duwen. 
overshoe ['ouvaju:]  overschoen. 
oversight  ['ouvasait]  toezicht o\  on- 

oplettendheid,  vergissing. 
oversleep  ['ouv3'sli:p]  --~  (oneself), 

zich verslapen. 
overstrain ['ouva'strein] overspannen; 

fig  te  breed  uitmeten. 
overstrung [ouva'strAf]] geexalteerd, 

overspannen  [v.  zenuwen]. 
overtake  [ouva'teik]  inhalen,  achter- 

halen; bijwerken; overvallen. 
overtax  ['ouvs'taeks]  al  te zwaar be- 

lasten;  te  veel  vergen  van. 
overthrow ['ouvsOrou] omverwerping; 

val  [v.  e.  minister  &];  nederlaag; 

[ouva'Orou]  vt om(ver)werpen; ten 

val brengen; verslaan, vernietigen. 
overtime  ['ouvstaim]  overuren; work 

— , overuren maken, overwerken. 
overturn  [ouvs'tain]  om(ver)werpen; 

omslaan,  omvallen. 
overweening  [ouva'wiinif)]  aanmati- 

gend, verwaand; overdreven. 
overweight  ['ouvsweit]  over(ge)- 

wicht o. 
overwhelm  [ouva'welm]  overstelpen; 

verpletteren. 
overwrought  ['ouv3'r3:t]  overspan- 
nen; overladen  [met details]. 
owe  [ou]  schuldig zijn, verschuldigd 

zijn,  te  danken,  te  wijten  hebben 

(aan). 
owing  ['ouir|]  te betaleo  (zijnd); ~' 


owl 


192 


palace 


to, ten gevolge van, dank zij. 

owl  [aul]  uil. 

own [oun] eigen; — cousin, voile 
neef (van, to); vt bezitten; (in be- 
zit) hebben; toegeven, erkennen; — 
to, bekennen, dat...; '~ up, be- 
kennen,  opbiechten. 

owner  ['ouna]  eigenaar;  reder. 

ownerless  ['ounslis]  onbeheerd. 

ownership  ['ounsjip]  eigendom,  ei- 


gendomsrecht o, bezit(recht) o. 
ox  [sks]  OS; rund o. 
oxen  ['oksan]  meerv.  van  ox. 
oxide  ['oksaid]  oxyde o. 
oxidize  ['sksidaiz]  oxyderen. 
oxygen  ['oksidssn]  zuurstof. 
oyster  ['sists]  oester. 
oz.  =  ounce (s). 
ozone ['ouzoun, ou'zoun] ozon o & m. 


p  [pi:]  (de  letter)  p. 

pace  [peis]  stap,  pas, trede, schrede; 

gang  [v. paard];  tempo o;  I'i stap- 

pen; vt afpassen; stappen door. 
pace-maker  ['peismeika]  gangmaker. 
pacific [ps'sifik] vredelievend; vreed- 

zaam; the Pacific (Ocean), de Stil- 

le Zuidzee. 
pacify  ['passifai]   tot  vrede  (rust) 

brengen;  stillen;  kalmeren. 
pack  [p£ek]  pak  o,  last;  bepakking; 

troep; bende; pakijs o\ spel o [kaar- 

ten]; vt  (in)pakken; bepakken; ver- 

pakken;  volstoppen,  -proppen;   — 

(off),  zijn   biezen   pakken;   —^ed 

with, ook; vol... 
package ['paekids] verpakking; pak o; 

— s,  ook:  colli;  vt verpakken. 
pack-cloth  ['pjekkbO]  paklinnen o. 
packet  E'paekit]  pakje o, pakket o. 
pact  [pa;kt]  verdrag o, verbond o. 
pad [pasd]  kussen(tje)  o; opvulsel o; 

onderlegger,  (schrijf)blok  o;  vt 

(op)vullen. 
padding  ['pEdirj]  (op)vulsel o. 
paddle  ['paedl]  pagaai;  blad  o   [v. 

riem];  (scheprad)schoep; vt pagaai- 

en;  vi plassen. 
paddle-steamer ['paEdlsti:m3] rader- 

(stoom)boot. 
paddle-wheel  ['pasdlwi:!]  scheprad o. 
paddock ['pasdak] paddock: omheinde 

afdeling. 
padlock  ['paedbk]  hangslot o. 


padre ['pa:drei] (leger-, vloot)predi- 
kant,  (leger-, vloot)aaImoezenier. 

pagan  ['peigsn]  heiden;  aj heidens. 

paganism  ['peiganizm]  heidendom o. 

page [peids] page; livreiknechtje o\ 
bladzijde; vt pagineren. 

pageant ['pasdsant] praal, vertoning; 
schouwspel o\ (historische) optocht. 

pageantry  ['pasdsantri]  praal (verto- 
ning). 

paid  [peid]  V.T. & V.D. v. pay. 

pail  [peil]  emmer. 

pain [pein] pijn, smart, lijden o; straf; 
— s, ook: moeite, inspanning; vt 
pijnlijk zijn, pijn doen; leed doen, 
bedroeven. 

painful  ['peinful]  pijnlijk. 

painstaking  ['peinzteikirj]  ijverig; 
nauwgezet. 

paint [peint] verf; blanketsel o\ vt 
schilderen;  verven  [gezicht &]. 

painter  ['peinta]  schilder. 

painting ['peintirj] schilderkunst; 
schilderij  o &. v. 

paintress ['peintris]  schilderes. 

pair [pea] paar o; span o; paartje o; 
that's another — - of shoes {stock- 
ings), dat's heel wat anders; vt 
paren. 

Pakistan  [pEki'sta:n]  Pakistan  o. 

Pakistani [paeki'sta:ni] Pakistaner; aj 
Pakistaans. 

pal  [pffil]  kameraad. 

palace  ['paelis]  paleis o. 


palatable 


193 


parachutist 


palatable  ['pzebtabi]  smakelijk,  aan- 

genaam. 
palate  ['paelit]  verhemelte o. 
pale  [pcil]  paal; omheining, grenzen; 

gebied  o,  terrein  o\  a] bleek,  dof, 

flauw;  vt verbleken. 
Palestine  ['paelistain]  Palestina o. 
palette  ['paslit]  palet  o. 
paling  ['peiliij]  omheining. 
palisade  [pasli'seid]  paalwerk  o,  pa- 

lissade;  vt palissaderen. 
pall  [pD:l]  baarkleed  o,  lijkkleed  o\ 

jig  mantel,  sluier;   vt  verzadigen, 

doen walgen; vi ■ —  upon, gaan te- 

genstaan, vervelen. 
pall-bearer ['p^dbears]  slippedrager. 
pallet  ['pxlit]  palet o\  strozak,  stro- 
bed o. 
palliate ['paelieit] verzaciiten, lenigen; 

bewimpelen,  verbloemen. 
palliative  ['paelistiv]  lapmiddel  o, 

doekje  o voor 't bloeden. 
pallid  L'pslid]  (doods)b]eek. 
pallor  ['psb]  bleekheid. 
palm  [pa:m]  palm. 
palpable  ['paelpsbl]  tastbaar. 
palpitate  ['paelpiteit]  kloppen  [van 

het hart], popelen, trillen, lillen. 
palsy  ['p3:lzi]   verlamming;  vt  ver- 

lammen. 
palter  ['pDtlta]  draaien,   uitvluchten 

zoeken;  • — ■  with,  het  op  een  ak- 

koordje gooien met, knoeien met. 
paltry  t'pDdtri]  armzalig,  nietig. 
paludal  [pa'l(i)u:dl]  moeras-;  — 

fever,  malaria. 
pamper  ['pfempa]  overvoe(de)ren; 

vertroetelen, verwennen. 
pamphlet  ['pjemflit]  vlugschrift o, 

brochure, pamflet o. 
pan  [pasn]  pan. 
pancake  ['psenkeik]  pannekoek. 
pandemonium  [pasndi'mounjsm]  hels 

lawaai o. 
pane [pein]  (glas)ruit;  (muur)vak o; 

paneel  o  [v.  deur]. 
panegyric  [paeni'dsirik]  lofrede. 
panel  ['pasnal]  paneel o; vak o, tus- 

senschot o; lijst, naamrol; jury; com- 

Eng. Zakwrdbk. 11 


missie; vt (met panelen) lambrizeren. 
panel  doctor  ['paensldokta]  fonds- 

dokter. 
pang  [psrj]  pijn,  steek;  kwelling, 

angst. 
panic  ['peenik]  paniek;  aj  panisch. 
panic-stricken ['psnikstrikn] door een 

paniek  aangegrepen. 
pannikin  ['pasnikin]  pannetje o; 

kroes. 
panorama  [pasn3'ra:m3]  panorama o. 
pansy  ['psenzi]  driekleurig viooltje o. 
pant  [psent]  hijgen;  — ■  for, snakken 

naar. 
pantaloons  [p£ent3'lu;nz]  pantalon. 
pantechnicon  [pasn'tekniksn]  meubel- 

pakhuis o; ■ — '  (van), verhuiswagen. 
panther  ['psenBa]  panter. 
pantomime ['pcentamaim] pantomime. 
pantry  ['pasntri]  provisiekamer, -kast. 
pants  ['paents]  pantalon;  onderbroek. 
pap  [p£ep]  pap. 
papa  [ps'pa:]  papa. 
papacy  ['peipssi]  pausschap  o, paus- 

dom 0. 
papal  ['peipal]  pauselijk. 
paper  ['peipa]  papier  o;  krant;  op- 

stel  o;  verhandeling;  examenopga- 

ve;  agenda  [in  Parlement];  lijst; 

behangselpapier  o;  aj papieren;  vt 

behangen  [kamer]. 
paper-bound ['peipsbaund] ingenaaid. 
paper-cutter ['peipskAta] vouwbeen o. 
paper-hanger  ['peipshasgs]  behanger. 
paper-hangings  ['peipshasrjigz]  be- 

hang(selpapier)  o. 
paper-knife ['peipanaif] vouwbeen o. 
paper-weight  ['peipaweit]  presse- 

papier. 
pappy  ['paspi]  pappig, zacht, sappig. 
par [pa:] gelijkheid; parikoers; at ■ — •, 

a pari; be on a — , gelijk staan, op 

een  lijn  staan. 
parable  ['p^erabl]  parabe], gelijkenis. 
parachute ['paerajuit] valscherm o; vi 

(met een valscherm)  afspringen; vt 

(met een valscherm)  afwerpen. 
parachutist  ['pasrajuitist]  parachu- 

tist(e). 

13 


parade 


194 


parrot 


parade [ps'reid] parade; fig vertoon 
o; exercitieplaats; appel o, aantre- 
den o\ openbare wandelplaats, pro- 
menade, (strand) boulevard; optocht; 
(mode) show; vt pronken met; pa- 
rade laten maken, laten aantreden; 
laten marcheren; doortrekken; vi 
paraderen, in optocht voorbijtrek- 
ken;  aantreden. 

paradise  ['paeradais]  paradijs o. 

paradisiacal [pasrsdi'zaiakl] paradijs- 
achtig, paradijs-. 

paradox  L'paersdDks]  paradox. 

paradoxical  [psera'dDksikl]  para- 
doxaal. 

paraffin ['pasrafin] paraffine. 

paragon ['paeragsn] model o, voor- 
beeld  o,  toonbeeld  o. 

paragraph ['psersgraif] alinea, para- 
graaf; krantebericht o. 

parakeet  ['pjerakiit]  parkiet. 

parallel ['pseralel] evenwijdige lijn, 
parallel; without {a) — , zonder 
weerga; aj evenwijdig (met, to, 
with), parallel; vt evenwijdig lopen 
met; op een lijn stellen, vergelij- 
ken; evenaren. 

paralyse  ['pseralaiz]  verlammen. 

paralysis  [pa'rselisis]  verlamming. 

paralytic [pjers'litik] lam. 

paramount  ['psersmaunt]  opperste, 
hoogste; overheersend. 

parapet  ['pierapit]  borstwering. 

paraphernalia [psrafa'neiljs] lijfgoe- 
deren, gerei o; uitrusting; sieraden, 
tooi. 

paraphrase ['psrsfreiz] omschrijving; 
vt omschrijven. 

parasite ['pserasait] parasiet. 

parasitic(al) [p£r3'sitik(I)] parasiet- 
achtig;  parasiterend. 

parasol  ['pEerasol]  parasol. 

paratrooper ['p£er3tru:p3] parachutist. 

paratroops ['pasratruips] parachutis- 
ten. 

paratyphoid  [psra'taifDid]  paratyfus. 

parcel ['pa:sl] perceel o\ pakje o, pak 
o, pakket a; partij, hoop; vt — 
(out),  verdelen,  uitdelen. 


parcel post  ['pa:slpoust]  pakketpost. 
parch  [pa:tj]  (doen)  verdrogen, 

schroeien;  zacht  roosteren. 
parchment  ['pa:tjm3nt]  perkament o. 
pardon  ['pa:dn]  pardon  o,  vergiffe- 

nis,  genade,  gratie;  aflaat;  general 

■ — ■,  amnestic;  beg  ■ — ?,  wat  blieft 

u?;  vt vergeven;  begenadigen. 
pardonable  ['paidnabl]  vergeeflijk. 
pare [pea] schillen [appel]; (af)knip- 

pen  [nagel]; wegsnijden; besnoeien 

(ook:  —  down). 
parentage  ['pEarantids]  afkomst, ge- 

boorte, geslacht o, familie. 
parental  [pa'rental]  ouderlijk. 
parentheses  [pa'ren0isi:z]  meerv.  v. 

parenthesis;  in  — ,  tussen  haakjes. 
parenthesis  [pa'renBisis]  tussenzin, 

haakje o. 
parents  ['pearants]  ouders. 
pariah  ['pasria,  'pa:ria]  paria. 
paring  ['pearig]  schil,  knipsel  o, 

afval  o & m. 
Paris  ['paeris]  Parijs o. 
parish  ['paerij] parochie,  (kerkelijke) 

gemeente. 
parishioner  [pa'rijana]  parochiaan. 
Parisian  [pa'rizjan]  Parijzenaar, Pa- 
ri jse;  a] Parijs. 
parity  ['paeriti]  gelijkheid;  pariteit. 
park  [pa:k]  park o; parkeerterrein o; 

{national)  — ,  natuurmonument  o; 

vt parkeren. 
parlance ['paJans]  taal. 
parliament  ['pailamant]  parlement o. 
parliamentary  [pa:la'mentari]  parle- 

mentair, parlements-. 
parlour  ['pa:la]  zitkamer;  spreekka- 

mer; salon  [v, kapper]. 
parochial  [pa'roukjal] parochiaal; jig 

kleinsteeds,  bekrompen. 
parody  ['pasradi]  parodie;  vt paro- 

dieren. 
parole [pa'roul]  (ere)woord o; parool 

o,  wachtwoord  o. 
parquet ['pa:kit]  parket o. 
parquetry  ['paikitri]  parketvloer;  in- 

legwerk o. 
parrot  ['pa:rat]  papegaai;  vt  nabau- 


parry 


195 


pass 


wen;  nadoen. 

parry ['pseri] afweren, pareren; ont- 
wijken. 

parse  [pa:s]  taalkundig ontleden. 

parsimonious [pa:si'mounJ3s] spaar- 
zaam, karig, schriel. 

parsimony  ['paisimsni]  spaarzaam- 
heid, karigheid, schrielheid. 

parsley  ['pa:sli]  peterselie. 

parson  ['pa:sn]  predikant,  dominee. 

parsonage  ['pa:snid3]  predikants- 
woning, pastorie. 

part [pa:t] part o, (aan)deel o, ge- 
deelte o\ plicht; taak; partij; stem; 
rol; ■ — s, bekwaamheden, talent o; 
in these — s, in deze streek (buurt); 
play a ^~', een rol spelen; fig kome- 
die spelen; play one's ■ — •, ook: het 
zijne (zijn plicht) doen, zijn deel 
bijdragen; take —' in, deelnemen 
aan, meedoen aan; / n — , deels; 
gedeeltelijk; o n my — , mijner- 
zijds; vt verdelen; scheiden; -~ 
company, uiteengaan, scheiden (van, 
w/V/s); w uiteengaan, scheiden (als); 
breken; '~ fro m, weggaan van, 
scheiden van; • — ' with, van de 
hand  doen,  afstand  doen  van. 

partake [pa:'teik] deelnemen, deel 
hebben (aan, in, of, /'»); • — ■ of, ge- 
bruiken; iets hebben van. 

partial ['paijal] gedeeltelijk; partijdig; 
eenzijdig; be — to, een voorliefde 
hebben voor, bijzonder gaarne mo- 
gen. _ 

partiality [pa:Ji'aeliti] partijdigheid; 
eenzijdigheid, voorliefde. 

participant  [pa:'tisip3nt]  deelnemer, 
deelhebber;  aj  deelnemend,  deel 
hebbend. 

participate [pa:'tisipeit] delen, deel- 
nemen,  deel  hebben  (in,  aan,  in). 

participation [paitisi'peijsn] deelne- 
ming. 

participle ['pa:tisipl] deelwoord o. 

particle ['pa:tikl]  deeltje o, greintje o. 

parti-coloured  ['paitikAbd]  bont, 
veelkleurig. 

particular  [ps'tikjub]  bijzonderheid, 


bijzondere omstandigheid, punt o\ 
aj bijzonder; speciaal; persoonlijk; 
kies-, nauwkeurig; veeleisend; he is 
not ■ — ■ to a few guilders, hij ziet 
niet op een gulden of wat; in — , 
in het bijzonder, speciaal. 

particularity  [patikju'lferiti]  bijzon- 
derheid. 

particularly  [pa'tikjulali]  bijzonder; 
zeer; in 't bijzonder, speciaal. 

parting ['pa.tir)] scheiding, afscheid o, 
vertrek o\ aj afscheids-; — breath, 
laatste  ademtocht. 

partisan [pa:ti'zasn] aanhanger; mede- 
stander; partijganger, -genoot. 

partition [pa/tijsn]  (ver) deling; 
scheiding;  scheidsmuur;   (be)schot 
o,  vak(je)  o,  afdeling;  vt  (ver)- 
delen; afscheiden. 

partly  ['pa:tli]  gedeeltelijk;  deels. 

partner ['paitna] makker; deelgenoot, 
compagnon, firmant, vennoot; part- 
ner. 

partnership  ['paitnsjip]  deelgenoot- 
schap, vennootschap. 

partridge  ['pa:trid3]  patrijs. 

party ['pa:ti] partij, gezelschap o; af- 
deling, groep, troep; deelnemer; be 
a — to, deel hebben, deelnemen, 
meedoen aan. 

pass [pa:s] pas, bergpas, doorgang; 
reis-, verlofpas; toegangsbewijs o, 
vrijbiljet o\ uitval [bij schermen]; 
toestand, staat van zaken; come to 
— ■, gebeuren; how did it come to 
— ?, hoe heeft het zich toegedra- 
gen?; vi voorbijgaan, passeren; er 
door komen of kunnen; aangeno- 
men worden; passen [bij 't kaart- 
spel]; vt voorbijgaan, passeren; 
overgaan, overtrekken, -steken; te 
boven gaan; laten passeren, aanne- 
men [voorstel], er door of toelaten; 
met goed gevolg afleggen; door- 
brengen [tijd]; uitspreken [oor- 
deel]; (door)geven; — along, 
doorlopen; ~- away, voorbijgaan; 
verdwijnen; heengaan, overlijden; 
verdrijven [tijd]; '~-' h y, passeren; 


passable 


196 


patriot 


— for, doorgaan voor; — ■ i }i t o, 
overgaan in; worden; • — ' o n, door- 
lopen, verder gaan; — ;'/ on, het 
doorgeven; • — o v e r, gaan over; 
voorbijgaan; voorbijtrekken [on- 
weer] ; — through, gaan door; 
doormaken, meemaken; doorlopen 
[school]; '~~ to, overgaan tot (op, 
naar) . 

passable ['paissbl] gangbaar; begaan- 
baar, berijd-, bevaarbaar; draaglijk, 
tamelijk, voldoend. 

passage ['passids] doorgang, doortocht; 
doorvaart; passeren o, overtocht; 
voorbijgaan o\ gang; uitgang; pas- 
sage; aannemen o [v. wetsvoorstel]. 

passenger  ['p£esind33]  passagier. 

passenger car  ['paesind33ka:]  perso- 
nenauto. 

passer-by ['paisa'bai] voorbijganger. 

passing ['paisirj] voorbijgaand; door- 
trekkend; terloops gemaakt; in hoge 
mate, zeer; /« --, terloops. 

passion ['ptejan] lijden o, drift, harts- 
tocht; in rf •— -■, in drift, woedend; 
jail (fly) into a ■ — , vi^oedend (drif- 
tig)  worden. 

passionate ['pcejsnit] hartstochtelijk; 
driftig. 

passive  ['passiv]  lijdelijk; lijdend. 

pass-key  ['pa:ski:]  loper  [sleutel]. 

Passover ['parsouva] joods paasfeest 
o. 

passport  ['pa:spD:t]  paspoort o, pas. 

password  ['pa:s\v3:d]  wachtwoord  o. 

past [pa:st] verleden, geleden; vroe- 
ger, ex-; voorbij, afgelopen, over, 
na; ■ — ■ hope, hopeloos; — • saving, 
reddeloos verJoren; the — , het ver- 
leden; de verleden  tijd. 

paste [peist] deeg o, pap, stijfsel [om 
te plakken]; pasta; smeersel o\ vt 
(be)plakken,  opplakken. 

pasteboard ['peistboid] bordpapier o\ 
a]  bordpapieren. 

pastime  ['pa:staim]  tijdverdrijf o. 

pastor  ['paists]  herder, predikant. 

pastoral ['paistarsl] herderlijk schrij- 
ven o\ herderszang, -dicht o\ aj her- 


derlijk,  landelijk;  herders-. 

pastry  E'peistri]  gebak o. 

pastry-cook  ['peistrikuk]  pasteibak- 
ker, banketbakker. 

pasture ['paistja] weide; ti & vt (la- 
ten)  weiden,  (af)grazen. 

pasty  ['peisti]  deegachtig; bleek. 

pat [peet] tikje o, klapje o; stukje o 
[boter]; vt tikken, kloppen {op)\aj 
raak, toepasselijk; prompt, vlot. 

patch [paetj] lap, lapje o, stukje o 
(grond), plek; moesje o; he (it) 
is not a — on, hij (het) haalt niet 
bij; vt oplappen; — - up, oplappen, 
opknappen; in elkaar flansen. 

patchwork  ['psetjwaik]  lapwerk  o. 

patchy  ['psetji]  gelapt;  ongelijk. 

pate  [peit]  kop,  bol,  knikker. 

patent ['peitsnt] patent o, vergun- 
ning; octrooi o; — ■ oj nobility, 
adelbrief; a] open(baar); gepaten- 
teerd, patent-; duidelijk; patent, uit- 
stekend; ■ — ' leather, verlakt leer o\ 
vt patenteren. 

paternal [ps'tsinal] vaderlijk, vader-; 
van vaderszijde. 

paternity [ps'tsiniti]  vaderschap o. 

path  [pa:0]  pad o, weg. 

pathetic  [ps'Setik]  pathetisch,  aan- 
doenlijk,  gevoelvol;  beklagenswaar- 
dig,  deerniswekkend,  zielig. 

pathos  ['pei63s]  pathos a. 

pathway ['pa;6wei]  (voet)pad o, weg. 

patience ['peijans] geduld o, lijd- 
zaamheid; patience o [met de kaar- 
ten]; have no — with, niet kun- 
nen uitstaan. 

patient ['peijant] patient, lijder; aj 
geduldig,  lijdzaam. 

patriarch ['peitria:k] patriarch, aarts- 
vader;  nestor. 

patriarchal [peitri'a:kl]  patriarchaal, 
aartsvaderlijk. 

patrician  [pa'trijsn]  patricier;  aj 
patricisch. 

patrimony ['pitrimsni] vaderlijk erf- 
deel o, erfgoed o. 

patriot ['pei-, 'pitriat] patriot, vader- 
lander. 


patriotic 


197 


peasant 


patriotic  [paetri'Dtik]  vaderlandslie- 

vend. 
patriotism ['patristizm] vaderlands- 

liefde. 
patrol  [pa'troul]  patrouille,  ronde; 

vt 8c P!  (af)patrouilleren. 
patron  ['peitran]  beschermer,  be- 

schermheer; patroon, beschermheili- 

ge;  vaste klant. 
patronage  ['pstr3nid3]  bescherming; 

beschermheerschap    o\    klandizie; 

steun, medewerking. 
patroness ['peitranis] beschermster, be- 

schermvrouw;   patrones,   bescherm- 

heilige. 
patronize ['pstrsnaiz] beschermen, be- 

gunstigen, geregeld bezoeken;  steu- 

nen. 
patter  ['paets]  gekletter o, geratel o; 

gesnap o; getrippel o; praatje o; vi 

kletteren [hagel]; ratelen; trippelen; 

kakelen, praten. 
pattern ['pajtan]  model o, patroon o, 

staal  o;  toonbeeld  o. 
patty  ['paeti]  pasteitje o. 
paunch  [pD:n(t)J']  pens, bulk. 
pauper  ['pDipa]  arme, bedeelde. 
pause  [p3:z]  rust;  pauze;  stilstand; 

vi pauzeren,  even rusten,  stilstaan; 

nadenken, zich bedenken. 
pave  [peiv]  bestraten,  plaveien;  — 

the way for, de weg banen voor. 
pavement  ['peivmsnt]  bestrating, 

plaveisel o\ trottoir o. 
pavilion [pa'viljan]  paviljoen o, tent. 
paving ['peivir]] bestrating; plaveisel o. 
paving-stone  ['peivigstoun]  straat- 

steen. 
paw  [p3:]  poot, klauvi'. 
pawn  [p3:n]  pand  o;  pion  [schaak- 

spel];  vt verpanden, belenen. 
pawnbroker  ['poinbrouka]  lommerd- 

houder. 
pawnshop  ['pDinJap]  lommerd. 
pawn-ticket  E'pDintikit]  lommerd- 

briefje o. 
pay  [pei]  betaling, bezoldiging, loon 

o,  soldij,  gage;  /'«  the  '~  of,  in 

dienst van; pt betalen;  Cde moeite) 


lonen; boeten (voor, for); — at- 
tention, aandacht schenken (aan, 
to), opletten, acht slaan (op, to); 
'~~' a visit, een bezoek afleggen; — 
one's way, zich (zelf) bedruipen; 
'-•'in, storten [geld] ; ■ — ' into an 
account {a bank), storten op een 
rekening (bij een bank); — out, 
(uit)betalen;  vieren  [touw]. 

payable  ['peiabl]  betaalbaar. 

pay-box ['peibaks] loket o, bespreek- 
bureau o, 

P.A.Y.E. = pay-as-you-earn {income- 
tax) ,  loonbelasting. 

payer ['peia]  betaler. 

paymaster ['peima:sta] betaalmeester; 
stand ■ — ■, betalen. 

payment  ['peimant]  betaling; loon o. 

pea  [pi:]  erwt. 

peace [pi:s] vrede; rust; — !, stil!; 
at '~, in vrede; in ■ — ■, in vrede; 
met rust. 

peaceable ['piisabl] vreedzaam; vrede- 
lievend. 

peaceful ['pi:sful] vreedzaam; vredig. 

peacemaker ['piismeika]  vredestich- 
ter. 

peach  [pi:tj]  perzik;  perzikboom; 
snoesje o, juweel o; vi klikken. 

peacock  ['piikak]  pauw. 

pea-hen  ['pii'hen]  pauwin. 

pea-jacket ['piidssekit] pijjekker. 

peak [pi:k] spits, punt, top; fig hoog- 
tepunt o, maximum o, record o; 
piek; klep  [v. pet]. 

peaked [pi:kt], peaky ['pi:ki] puntig; 
smalletjes [v. gezicht]; spits, scherp; 
peaked cap, pet. 

peal [pi:l] gelui o; geratel o; a •-^ of 
laughter, een schaterend gelach o; 
vi schallen, klinken, galmen. 

peanut  ['pi:nAt]  apenootje o, pinda. 

pear  [p£a]  peer. 

pearl  [pari]  pare!;  vi  parelen;  pa- 
rels vissen. 

pearly  ['paili]  parelachtig. 

peasant ['pezant] boer, landman; --^ 
farmer, eigenerfde (boer); a] boe- 
ren-. 


peasantry 


198 


penknife 


peasantry ['pezantri] boerenstand. 

peat  [pi:t]  turf. 

peat-bog E'piitbDg] veengrond, veen o. 

peaty  ['pi:ti]  turfachtig,  turf-. 

pebble  C'pebl]  kiezelsteen. 

peck  [pek]  pik; kus;  vt pikken; bik- 

ken;  ~-  at,  pikken in  (naar);  jig 

hakken op. 
pectoral  ['pektsrsl]  borst-. 
peculiar  [pi'kjuilis] bijzonder; eigen- 

aardig;  —  to,  eigen  aan. 
peculiarity  [pikjuili'seriti]  bijzonder- 

heid, eigenaardigheid. 
pecuniary  [pi'kjuiniari]  geldelijk; 

geld-. 
pedal ['pedal] pedaal o &l m; vi ped- 

delen,  trappen,  fietsen. 
pedant  ['pedant]  pedant,  schoolvos. 
pedantic  [pi'd£entik]  pedant,  school- 

meesterachtig. 
pedantry  ['pedsntri]  pedanterie, 

schoolmeesterachtigheid. 
peddle  ['pedl]  (rond)venten. 
pedestal  ['pedistl]  voetstuk  o\  — 

cupboard, nachtkastje o. 
pedestrian   [pi'destrisn]   voetganger; 

a] te voet; voet-; jig alledaags, plat- 

vloers. 
pedigree  ['pedigri:]  geslachtsboom, 

stamboom; afkomst; -^ cattle, stam- 

boekvee o\ •-^ dog, rashond. 
pedlar  ['pedb]  marskramer. 
peel [pi:l] schil; candied — , sukade; 

vt schillen, pellen. 
peep  [pi:p]  (glurende)  blik;  the  — 

oj day, het aanbreken van de dag; 

vi gluren, kijken (naar, a/); piepen. 
peep-bo  ['piipbou]  kiekeboe. 
peep-hole ['pi:phoul] kijkgat o. 
peep-show  ['pi:pJou]  kijkkast. 
peer  [pis]  pair;  gelijke,  weerga;  vi 

turen,  kijken;  gluren. 
peerage  ['pisrids]  pairschap o\ adel- 

(stand); adelboek o. 
peeress  ['pisris] vrouw van een pair; 

vrouwelijke pair. 
peerless  ['pialis]  weergaloos. 
peevish  ['piivij]  korzelig, gemelijk. 
peg  [peg]  pin;  kapstok;  vt  vastpin- 


nen. 

pegtop  ['pegtDp]  priktol. 

pelican  ['pelikan]  pelikaan. 

pellet ['pelit] balletje o; propje o\ 
kogeltje o. 

pellicle  ['pelikl]  vlies(je)  o. 

pell-mell ['pel'mel] door en over el- 
kander;  holderdebolder. 

pelt [pelt] gooien, beschieten, beko- 
gelen, bombarderen; neerkletteren 
[regen]; iat) jull — , zo snel mo- 
gelijk. 

pelvis  ['pelvis]  (nier)bekken o, 

pen [pen] pen; (schaaps)kooi, perk o, 
hok o\ (baby) box; vt (neer)pen- 
nen,  schrijven;  perken;  opsluiten. 

penal ['piinal] strafbaar, straf-; — 
servitude, dwangarbeid. 

penalty  ['pen(3)Iti]  straf,  boete. 

penance  ['pensns]  boete (doening). 

pence  [pens]  meerv. van penny. 

pencil ['pensil] potlood o\ griffel; 
penseel o; vt (met potlood) teke- 
nen,  optekenen,  (op) schrijven. 

pending ['pendig]  (nog)  hangend, 
onafgedaan;  gedurende;  in afwach- 
ting van. 

pendulum  ['pendjubm]  slinger. 

penetrate  ['penitreit]  doordringen 
(van,  with);  doorgronden;  binnen- 
dringen. 

penetrating ['penitreitirj]  doordrin- 
gend, scherp. 

penetration  [peni'treijan]  doordrin- 
gen o\  binnendringen  o\  doorgron- 
den o\  doorzicht  o. 

penguin  ['perjgwin]  pingui'n. 

penholder  ['penhoulda]  penhouder. 

penicillin  [peni'silin]  penicilline. 

peninsula [pi'ninsjub]  schiereiland o. 

penitence ['penitans] berouw o, boe- 
te, boetvaardigheid. 

penitent ['penitsnt] berouu^'ol, boet- 
vaardig. 

penitential [peni'tenjsl] boetvaardig, 
berouwvol; boet-. 

penitentiary [peni'tenjari] verbeter- 
huis o. 

penknife  ['pennaif]  pennemes o. 


pennant 


199 


perhaps 


pennant  ['pensnt]  wimpel. 
penniless  ['penilis]  arm. 
pennon  ['penan]  wimpel; banier. 
penny  ['peni]  stuiver. 
penny-in-the-slot machine  ['peniin- 

Sa'sbtmajim]  muntautomaat. 
penny-wise ['peni'waiz] — and poimd- 

joolish,   verkeerde  zuinigheid   (in 

kleine dingen en verkwisting aan de 

andere kant)  betrachtend. 
pennyworth  ['peniwsrB, 'pensO]  voor 

een stuiver. 
pension  ['penjsn]  jaargeld  o,  pensi- 

oen  o;  vt  een  jaargeld  geven;  ■ — • 

ojj,  pensioneren. 
pensive  ['pensiv]  peinzend,  zwaar- 

moedig. 
pent  [pent]  V.D. v. pen. 
penthouse  ['penthaus]  afdak  o,  lui- 

fel. 
pent-up  ['pent'Ap]  op-,  ingesloten; 

jig  lang  ingehouden,  opgekropt. 
penurious [pi'njuarias] karig, schraal, 

behoeftig;  gierig. 
penury ['penjuri] armoede, behoeftig- 

heid, gebrek o  (aan,  of). 
pen-wiper  ['penwaipa]  inktlap. 
peony  ['piani]  pioenroos. 
people  ['pi:pl]  volk  o\  mensen;  lie- 
den,  personen;  men;  my  ■ — ^,  ook: 

mijn familie;  vt bevolken. 
pep  [pep]  fut. 

pepper  ['pepa]  peper; vt peperen. 
pepperbox  ['pepaboks]  peperbus. 
peppermint  ['pepamint]  pepermunt. 
peppery  ['pepari]  vol  peper;  gepe- 

perd, scherp; opvliegend. 
per [pa:]  per; as — , volgens. 
perambulator [p(a)'r£embjuleita] kin- 

derwagentje o. 
perceive [pa'si:v]  (be)merken, ont- 

waren, waaroemen. 
perceiving  [pa'siivig]  scherpziend, 

pienter. 
per  cent  [pa'sent]  percent  o. 
percentage  [pa'sentids]  percentage o; 

percenten, commissieloon o. 
perceptible  [pa'septibl]  merkbaar, 

waarneembaar. 


perception [pa'sepjan] waarneming, 

gewaarwording. 
perch  [paitj]  baars;  stokje  o,  stang; 

vt  gaan  zitten,   roesten   [vogels] ; 

neerstrijken  (op,  upon);  be  ■ — ed, 

(hoog)  zitten. 
perchance  [pa'tjains]  misschien. 
percolate ['parkaleit]  (laten)  doorzij- 

gen, filtreren, doordringen. 
percolator  ['paikaleita]  filter;  fil- 

treer(koffie)kan. 
percussion  [pa'kAjan]  schok,  slag, 

stoot. 
perdition  [pa/dijan]  verderf  o,  on- 

dergang. 
peregrination  [perigri'neijan]  rond- 

zwerven  o,  zwerftocht. 
peremptory  C'peramtari]  gebiedend; 

afdoend,  beslissend. 
perennial  [pa'renjal]  het gehele jaar 

durend; voortdurend, (over)blijvend, 

onvergankelijk,  eeuwig. 
perfect ['pa:fikt] volmaakt, volkomen; 

echt;  [pa'fekt]  vt volmaken, verbe- 

teren,  perfectioneren. 
perfection  [pa'fekjan]  volmaaktheid, 

volkomenheid; volmaking; to ^^, in 

de  perfectie. 
perfidious  [pa'fidias]  trouweloos, 

vals. 
perfidy  ['paifidi]  trouvvreloosheid, 

valsheid. 
perforate ['pa;fareit] doorboren. 
perform  [pa'fDim]  volvoeren,  nako- 

men, volbrengen, vervullen; verrich- 

ten;  presteren;  uit-,  opvoeren,  ver- 

tonen, spelen; doen; optreden; -^'ing 

elephant,  gedresseerde olifant. 
performance  [pa'fDimans]  volvoering, 

verrichting, vervuUing; op-,  uitvoe- 

ring,  vertoning,  voorstelling,  pres- 

tatie,  werk  o,  spel o. 
perfume  ['p3:fju:m]  geur;  parfum o 

Si m; [pa'fju:m] vt doorgeuren, par- 

fumeren. 
perfunctory  [pa'fAtjktari]  (gedaan) 

omdat het moet; in a — way, ook: 

voor de leus. 
perhaps  [pa'haeps]  misschien. 


peri] 


200 


perspire 


peril ['peril] gevaar o\ at your {own) 

— , op uw eigen risico; he was i n 

—  oj  his  life,  hij  was  in  levens- 

gevaar. 
perilous  ['perilas]  gevaarlijk. 
period  ['piarisd]  tijdvak  o,  tijdperk 

o\ periode. 
periodical  [pisri'Ddikl]  periodiek, 

tijdschrift o; aj periodiek. 
periphery  [ps'rifsri]  omtrek. 
periscope  ['periskoup]  periscoop. 
perish  ['perij]  omkomen,  te gronde 

gaan;  vergaan  (van,  with). 
perishable  ['perijsbl]  vergankelijk; 

aan bederf onderhevig. 
periwig  ['periwig]  pruik. 
perjure  ['p3:d33]  —  oneself,  vals 

zweren,  een meineed doen;  — d, 

meinedig. 
perjurer  ['psidsara]  meinedige. 
perjury  ['pardsari]  meineed;  woord- 

breuk. 
perky  ['p3:ki]  parmant(ig), brutaal. 
permanent  ['paimanant]  voortdurend, 

bestendig,  blijvend, vast. 
permeable  ['parmiabl]  doordringbaar. 
permeate  ['paimieit]  doordringen, 

doortrekken; doorsijpelen. 
permissible [pa'misibl] toelaatbaar; 

geoorloofd. 
permission  [ps'mijan]  permissie, 

vergunning,  verlof  o. 
permit  ['paimit]  schriftelijke vergun- 
ning;  verlof  o;   [pa'mit]   vt  ver- 

oorloven,  toelaten,  vergunnen;   — 

of,  toelaten,  dulden. 
pernicious  [ps/nijas]  verderfelijk, 

schadelijk, fnuikend. 
perpendicular  [paipan'dikjula]  lood- 

lijn; aj loodrecht, rechtop. 
perpetrate  ['pa:pitreit]  bedrijven, be- 

gaan,  plegen. 
perpetual [pa'petjual] eeuwig-, altijd- 

durend, eeuwig; levenslang. 
perpetuate  [pa'petjueit]  vereeuwigen, 

bestendigen. 
perpetuation  [papetju'eijan]  vereeu- 

wiging, bestendiging. 
perpetuity  [parpi'tjuiti]  eeuwigheid; 


doorlopende lijfrente. 
perplex  [pa'pleks]  in  de  war  bren- 

gen, verwarren, onthutsen. 
perplexity  [pa'pleksiti]  verwardheid, 

verlegenheid. 
perquisite  ['paikr^azit]  bijverdienste; 

foci. 
persecute  ['pa:sikju:t]  ven,'olgen; las- 
tig vallen. 
persecution [pa:si'kju;J'an] vervolging. 
perseverance  [pa:si'viarans]  volhar- 

ding. 
persevere  [pa:si'via]  volharden. 
Persia  ['pa:Ja]  Perzie o. 
Persian  ['pa:Jan]  Pers;  het  Perzisch; 

aj  Perzisch;  '-—  blinds,  zonneblin- 

den. 
persist  [pa'sist]  volharden,  hardnek- 

kig  volhouden,  blijven   (bij,  in), 

doorgaan  (met, in); voortduren. 
persistence,  — ^cy  [pa'sistans(i)]  vol- 

harding; hardnekkigheid. 
persistent  [pa'sistant]  volhardend, 

aanhoudend,  blijvend;  hardnekkig. 
person  ['p3:sn]  persoon. 
personage  ['pa:s3nid3]  persoon,  per- 
sonage o & v. 
personal  ['pa:san(a)l]  persoonlijk, 

personeel; eigen. 
personality  [pa:sa'n£eliti]  persoonlijk- 

heid. 
personification  [pasDoifi'keiJan]  ver- 

persoonlijking. 
personify  [pa'sDnifai]  verpersoonlij- 

ken. 
personnel  [paisa'nel]  personeel  o. 
perspective [pa'spektiv]  perspectief; 

fig  verschiet  o,  (voor)uitzicht  o. 
perspicacious  [pa:spi'keijas]  scherp- 

ziend,  scherpzinnig,  schrander. 
perspicacity  [paispi'kassiti]  scherp- 

ziendheid,  scherpzinnigheid. 
perspicuity  [pa:spi'kjuiti]  klaarheid, 

duidelijkheid,  helderheid. 
perspicuous  [pa'spikjuas]  duidelijk, 

helder. 
perspiration  [paispi'reijan]  uitwase- 

ming; transpiratie. 
perspire  [pas'paia]  uitwasemen; 


persuade 


201 philanthropic 


(uit)zweten,  transpireren. 
persuade  [ps'sweid]  overreden, over- 

halen, overtuigen. 
persuasion  [pa'sweisan]   overreding, 

overtuiging; geloof o, gezindte, rich- 
ting. 
persuasive  [ps'sweisiv]  overredend, 

overtuigend. 
pert  [p3:t]  vrijpostig,  neuswijs,  bru- 

taal. 
pertain  [pa/tein]  —  to, behoren bij 

(tot);  aangaan. 
pertinacious  [paiti'neijas]  hardnek- 

kig, vasthoudend. 
pertinacity  [paiti'nsesiti]  hardnekkig- 

heid, volharding. 
pertinent  ['paitinant]  toepasselijk, ter 

zake  (dienend), zakelijk. 
perturb  [pa'taib]  (ver)storen,  in be- 

roering brengen, verontrusten. 
perturbation  [pa.ta/beijanj  storing, 

verontrusting, beroering. 
peruke  [pa'ruik]  pruik. [zing, 

perusal [pa'ruizal]  (nauwkeurige)  le- 
pervade  [ps'veid]  doordringen, door- 

trekken, vervullen  (van, with,  by). 
perverse [pa'vais] onhandelbaar, onre- 

delijk; averechts, verdorven. 
perversion  [pa'vaijan]  verdraaiing, 

omkering;  bederf  o. 
perversity  [pa'varsiti]  onhandelbaar- 

heid, slechtheid, verdorvenheid. 
pervert  [pa'va:!]  verdraaien  [v. 

woord]; bederven;  verleiden;  mis- 

bruiken. 
pessimism  ['pesimizm]  pessimisme o. 
pessimist  ['pesimist]  pessimist; aj 

pessimistisch. 
pessimistic [pesi'mistik] pessimistisch. 
pest [pest] plaag, pest; lastpost, scha- 

delijk dier o, schadelijk insekt o of 

gewas o. 
pester  ['pesta]  lastig vallen, kwellen, 

plagen. 
pestiferous [pes'tifaras] verpestend. 
pestilence  ['pestilans]  pest. 
pestilent  ['pestilant],  pestilential 

[pesti'lenjal] pestachtig, verpestend, 

pest-; pestilent, verderfelijk. 


pestle  ['pes(t)l]  stamper  [v. vijzel]. 
pet  [pet]  kwade  luim, boze bui;  lie- 

veling,  tarn  dier o;  aj geliefd, ver- 

troeteld; lievelings-;  —  name, troe- 

telnaam;  vt  (ver)troetelen,  liefko- 

zen, aanhalen. 
petal  ['petl]  bloemblad  o. 
petition  [pi'tijan]  smeekschrift o, 

verzoek(schrift)  o, petitie, bede; vt 

smeken;  verzoeken. 
petitioner  [pi'tijana]  verzoeker, 

adressant. 
petrel ['petral]  stormvogeltje o. 
petrify  ['petrifai]  verstenen. 
petrol  ['petral]  benzine. 
petroleum  [pi'trouljam]  petroleum, 
petticoat  ['petikout]  rok, onderrok. 
petticoat government  ['petikout- 

'gAvanmant]   vrouwenregering;   be 

under — , onder de pantoffel zitten. 
pettifogger  ['petifaga]  beunhaas; 

rechtsverdraaier,  chicaneur. 
petty  ['peti]  klein, gering;  klein(zie- 

lig) ; — officer, onderoff icier [b. d. 

marine], 
petulant  ['petjulant]  prikkelbaar, 

lastig, knorrig. 
pew  [pju:]  kerkbank. 
pewit  ['pi;wit]  kievit. 
pewter  ['pju:ta]  peauter  o  [mengsel 

van tin en lood]. 
phantom  ['fasntam]  spook  o,  schim, 

geest;  droombeeld  o. 
Pharisaic  [fsri'seiik]  farizees,  fari- 

zeisch,  schijnheilig. 
Pharisee  ['faerisi:]  farizeeer,  schijn- 

heilige; the Pharisees, de Farizeeen. 
pharynx  ['fasrirjks]  keelholte. 
phase  [feiz]  fase,  stadium  o. 
pheasant  ['fezant]  fazant. 
phenomena  [fi'namina]  meerv.  v. 

phenomenon. 
phenomenal  [fi'naminal]  zinnelijk 

waarneembaar; fenomenaal. 
phenomenon  [fi'naminan]  verschijn- 

sei  o\  fenomeen  o. 
phial  ['faial]  flesje  o. 
philanthropic  [filan'Orapik]  menslie- 

vend; liefdadigheids-. 


philantropist 


202 


piece 


philanthropist  [fi'lsnOrspist]  men- 

senvriend. 
philanthropy  [fi'lsenGrgpi]  mensen- 

min, -liefde; menslievendheid. 
philosopher [fi'bsafa] wijsgeer. 
philosophic (al)  [fil3'sDfik(l)]  wijs- 

gerig. 
philosophize  [fi'bssfaiz]  filosoferen. 
philosophy  [fi'bsafi]  wijsbegeerte. 
phlegm  [flem]  slijm o & m\ flegma 

o, koelheid. 
phlegmatic [fleg'mastik]  flegmatisch; 

koel. 
phone  [foun]  zie telephone. 
phonetic  [fou'netik]  fonetisch;  — .r, 

fonetiek, klankleer. 
phonograph  ['founsgraif]  fonograaf. 
phosphate  ['fDsfit]  fosfaat  o. 
phosphorescent  [fssfs'ressnt]  fosfo- 

rescerend, lichtend, glimmend. 
phosphorus  ['fDsfsras]  fosfor. 
photograph  ['foutagraif]  fotografie; 

vt  fotograferen. 
photographer  [fou'tDgrafa]  fotograaf. 
photographic (al)  [fouta'grjefikCl)] 

fotografisch. 
photography  [fou'tDgrafi]  fotografie. 
phrase  [freiz]  frase;   zegs-,   spreek- 

wijze;  vt  onder  woorden  brengen, 

inkleden. 
phthisical  ['tiziki]  teringachtig. 
phthisis  ['Oaisis]  (long)teiing. 
physic  ['fizik]  geneeskunde;  genees- 

middel o\ ■ — s, natuurkunde. 
physical  ['fizikl]  natuurkundig;  fy- 

siek, lichamelijk, lichaams-. 
physician  [fi'zijan]  dokter,  genees- 

heer. 
physiognomy  [fizi'Dnsmi]  gelaatkun- 

de;  voorkomen  o, wezen  o. 
pianist  ['pianist]  pianist. 
piano  ['pjsenou]  piano. 
pick  [pik]  punthouweel  o\  tandesto- 

ker;  keus;  the  —  of...,  de  (het) 

beste  van...;  vt  hakken,  (op)pik- 

ken,    (open)steken;    uitpeuteren; 

(af)kluiven; schoonmaken  [salade]; 

plukken;  (uit)zoeken;  (uit)kiezen; 

— pockets, zakkenrollen; — up, op- 


pikken, oprapen, opnemen; opdoen; 
— up a living, zijn kostje bijeen- 
scharrelen. 

pickax(e)   ['pikseks]  houweel  o. 

picket E'pikit] piketpaal, staak; pi- 
ket o; post [bij staking]; vt aan 
een paal vastmaken; posten [bij sta- 
king]. 

pickle ['pikl] pekel; zuur o\ lastig 
kind o, lastpost; vt pekelen, in- 
maken,  inleggen. 

pick-me-up  ['pikmiiAp]  hartsterking. 

pickpocket ['pikpokit] zakkenroller. 

picnic  E'piknik]  picknick;  vi  pick- 
nicken. 

pictorial [pik'tDirial] picturaal, schil- 
der-; beeld-; geillustreerd, schilder- 
achtig. 

picture ['piktjs] schilderij o & v, 
prent; afbeelding, tafereel o\ beelte- 
nis, portret o\ evenbeeld o\ foto; 
film; the — s, de bioscoop; it is 
a ■ — ', het is beelderig; vt (af)schil- 
deren, afbeelden; — {to oneself), 
zich voorstellen. 

picture-book  ['piktjsbuk]  prenten- 
boek o. 

picture-card ['piktjakard] pop [kaart]. 

picture-gallery ['piktJagEebri] schil- 
derijzaal,  schilderijenmuseum  o. 

picture-house ['piktjahaus] bioscoop. 

picture-postcard ['piktj3pous(t)ka:d] 
prentbriefkaart. 

picture-puzzle  ['piktJapAzI]  rebus. 

picture-show ['piktjsjou] schilderij- 
ententoonstelling; bioscoopvoorstel- 
ling. 

picturesque  [piktjs'resk]  schilder- 
achtig. 

picture-theatre  ['piktJaBiato]  bio- 
scoop. 

piddle  E'pidl]  prutsen,  beuzelen. 

pie  [pai]  ekster;  pastei. 

piebald ['paib3:ld] bont; geschakeerd. 

piece [pi:s] stuk o\ a -—, per stuk; a 
■ — ■ oj advice, een raad; a — of 
folly, een dwaze daad; a — of good 
fortune, een buitenkansje o; in — s, 
aan  stukken,  stuk;  vt  lappen,  ver- 


piece-goods 


203 


piping 


stellen, samenvoegen; aaneenhechten. 
piece-goods ['piisgudz] geweven goe- 

deren. 
piecemeal  ['pi:smi:l]  bij  stukken  en 

brokken, bij gedeelten. 
piece-work  ['piiswsik]  stukwerk  o. 
pied  [paid]  bont, gevlekt. 
pier  [pia]  (brug)pijler;  havendam, 

pier. 
pierce  [piss]  doorboren,  doorsteken; 

doordringen;  doorgronden. 
piety ['paiati] vroomheid, pieteit. 
pig  [pig]  varken  o;  varkensvlees  o\ 

fig mispunt o; schrokker; gieteling; 

klomp ruw ijzer of lood. 
pigeon  ['pid33n]  duif. 
pigeon-hole  ['pidsanhoul]  loket o, 

vakje o; vt opbergen. 
pigeon-house ['pidssnhaus] duiventil. 
piggish ['pigij]  varkenachtig, vies; 

gulzig;  inhalig;  koppig. 
pigheaded ['pig'hedid] koppig, dwars; 

eigenwijs. 
pig-iron ['pigaisn] ruw ijzer o. 
pigment ['pigmant] pigment o, kleur- 

stof. 
pigsty  ['pigstai]  varkenskot  o. 
pigtail  ['pigteil]  (varkens)staart, 

(meisjes)vlecht, vlechtje o. 
pike  [paik]  pick,  spies;   tolboom; 

snoek. 
pile  [pail]  hoop,  stapel;  [elektrisch] 

element o; zuil; brandstapel;  (hei)- 

paal; vt  (op)stapelen, ophopen; be- 

laden;  heien;  —  up,  (zich)  opsta- 

pelen,  (zich)  ophopen. 
pile-driver  ['paildraiva]  heimachine. 
pilfer  ['pilfa]  kapen, ontfutselen. 
pilgrim  ['pilgrim]  pelgrim. 
pilgrimage ['pilgrimids]  bedevaart, 

pelgrimstocht. 
pill  [pil]  pil. 
pillage  ['pihds]  plundering, roof; vt 

plunderen,  roven. 
pillar ['pib] pilaar, pijler; zuil, stijl. 
pillar-box  ['pibbaks]  brievenbus. 
pillion ['piljan] duo(zitting). 
pillory  ['pibri]  schandpaal;  vt  aan 

de kaak stellen. 


pillow  ['pilou]  (oor)kussen o. 
pillow-case  ['piloukeis],  pillow-slip 

['pilouslip]  kussensloop. 

pilot ['paibt] loods, gids; bestuurder, 
piloot; vt loodsen,  (be)sturen. 

pimpernel  ['pimpanel]  guichelheil  o. 

pimple ['pimpl]  puist, blaasje o. 

pin [pin] speld; pin; / do not care 
a — for it, ik geef er geen steek 
om; vt (vast)spelden; vastklemmen, 
vastzetten,  vasthouden. 

pinafore  ['pinatb:]  (kinder) schort. 

pincers ['pinsaz] nijptang (ook: pair 
of — ); schaar  [v. kreeft &]. 

pinch [pinj] kneep; klem; nijpen o, 
nijpende nood; snuifje o; at a ~', 
als 't er op aankomt, in geval van 
nood, desnoods; vt knijpen, knellen; 
op elkaar klemmen; dichtknijpen; be- 
knibbelen; gappen; knippen [dief]; 
be ■ — ed for..., krap aan zijn met...; 

— oneself,  zich bekrimpen. 
pin-cushion  ['pinkujan]  speldenkus- 

sen  o. 
pine  [pain]  pijn(boom);   vi   (ver)- 

Ivwijnen, smachten;  —  after  (for), 

hunkeren naar. 
pine-apple  ['painEpl]  ananas, 
pinion  ['pinjan]  vleugel;  rondsel  o, 

tandwiel  o;  vt  kortwieken,  (vast)- 

binden, knevelen; boeien. 
pink  [pifjk]  anjelier;  he was in  the 

— {of  condition),  in  uitstekende 
conditie;  a]  roze(kleurig). 

pin-money  ['pinmAni]  speldengeld o. 
pinnacle  ['pinakl]  tinne;  top;  fig 

toppunt 0. 
pint  [paint]  pint  [Vs gallon = 

0.568 1]. 
pioneer  [paia'nia]  pionier. 
pious  ['paias]  godvruchtig, vroom. 
pipe  [paip]  pijp,  buis;  fluit;  gefluit 

o\  vt pijpen,  fluiten. 
pipe-line  ['paiplain]  pijpleiding. 
piper  ['paipa]  fluitspeler;  doedelzak- 

blazer;  pay  the  •— -,  fig  het  gelag 

betalen. 
piping  ['paipig]  pijp-,  buiswerk  o, 

pijpen, buizen; bies. 


piquant 


204 


plant 


piquant  ['piiksnt]  pikant. 

pique [pi:k] pik, wrok; vt krenken; 
prikkeien, gaande maken; • — • one- 
self on, zich  laten voorstaan op. 

piracy  ['paisrssi]  zeeroverij. 

pirate ['paiarit] zeerover; roofschip 
o;  vi  zeeroverij  plegen;  vt  roven. 

pistil  ['pistil]  stamper  [v.  bloem]. 

pistol  E'pistsl]  pistool  o. 

piston E'pistsn] zuiger. 

pit [pit] (kolen)put, mijnschacht, 
groeve; putje o, holte, kuil; diepte; 
parterre o S<. in [in schouwburg] ; 
vt kuiltjes vormen in;  inkuilen. 

pitch [pitj] pik 0 & m, pek o & m\ 
hoogte; graad; toppunt o; helling; 
spoed [v. e. schroef ] ; stampen o [v. 
schip]; worp; standplaats; ( sport) - 
terrein o; vt (be)pekken; opslaan 
[tent &]; stellen, zetten; [hoog] 
spannen [verwachtingen] ; gooien, 
keilen; a ^-^ed battle, een geregelde 
veldslag; — a tale {a yarti), een 
verhaal doen; vi neerkomen; tuime- 
len; stampen  [schip]. 

pitch-dark  ['pitjda:k]  pikdonker. 

pitcher ['pitjs]  kruik, kan. 

pitchfork  ['pitjfoik]  hooivork. 

pitch-pine  ['pitjpain]  grenehout o. 

piteous ['pitias] erbarmelijk, deerlijk, 
jammerlijk,  treurig. 

pitfall  ['pitfDil]  val;  valstrik. 

pith [pi9] pit o & V, kern; (rugge)- 
merg  o;  kracht. 

pithless ['piGlis] zonder pit, krachte- 
loos. 

pithy  ['piGi]  pittig, kernachtig. 

pitiable  ['pitisbl]  beklagenswaardig, 
deerniswaardig, jammerlijk. 

pitiful ['pitiful] medelijdend; treurig, 
erbarmelijk. 

pitiless  ['pitilis]  meedogenloos,  on- 
barmhartig. 

pity ['piti] medelijden o\ it is a 
{great) — , het is (erg) jammer; 
have {take) — on, medelijden heb- 
ben met; vt medelijden hebben met, 
beklagen. 

pivot  ['pivat]  spil;  tap;  {vt  &)  vi 


(doen)  draaien  (om, upon). 

placard ['plaeka;d] plakkaat o, aan- 
plakbiljet o; vt beplakken; aanplak- 
ken,  afficheren. 

place [pleis] plaats, plek; huis o\ bui- 
ten o\ positie, betrekking, post, ambt 
0; Rive ■ — ■ to, plaats maken voor, 
wijken voor; take — , plaatshebben, 
plaatsgrijpen; /' n ■ — •, op zijn (hun) 
plaats; out of ~-, buiten betrek- 
king; niet op zijn plaats; vt plaat- 
sen, zetten, stellen. 

placid  ['plassid]  onbewogen,  rustig, 
vreedzaam, stil. 

plagiarism  ['pleidsiarizm]  plagiaat o. 

plagiary  ['pleidjisri]  letterdief, na- 
schrijver; letterdieverij. 

plague [pleig] pest; plaag; vt kwel- 
len; pesten. 

plaice  [pleis]  schol  [vis]. 

plaid  [plced]  omslagdoek;  reisdeken. 

plain [plein] vlakte; a/ vlak, effen; 
eenvoudig; ongelinieerd, ongekleurd; 
niet mooi; gevvoon, alledaags; open- 
hartig;  duidelijk. 

plain-clothes ['pleinklouSz] in bur- 
ger (kleren). 

plaintiff  ['pleintif]  klager,  eiser. 

plaintive  ['pleintiv]  klagend,  klaag-. 

plait [plfet] vouw, plooi; vlecht; vt 
vouwen, plooien; vlechten. 

plan [plsen] plan o, ontwerp o, schets; 
vt ontw^erpen (ook: ■ — ■ out); in- 
richten; beramen; plannen maken 
voor; — ned economy, planmatige 
huishouding,  geleide economic. 

plane [plein] plataan; schaaf; (plat) 
vlak o; plan o, niveau o; vliegtuig 
o\ a] vlak; vt schaven; vi vliegen; 
glijden. 

planet ['plasnit] planeet. 

planetary ['plfenitari] planeet-, pla- 
netair. 

planish ['plaenij] polijsten; gladmaken. 

plank  [pL-erjk]   (dikke)  plank. 

planning ['plaenir)] planologie, plan- 
nering. 

plant [plaint] plant, gewas o; in- 
stallatie;  materieel  o; outillage;  fa- 


plantation 


205 


plenitude 


briek;  vt planten, beplanten, poten, 
(neer)zetten. 

plantation [plasn'teij'sn] (be) planting; 
plantage; vestiging; volksplanting; 
plantsoen o. 

planter  ['plaints]  planter. 

plaster ['plaista] pleister o [stof- 
naam], pleister v [voorwerpsnaam], 
pleisterkalk; gips o; ■ — • of Paris, 
gebrande gips o\ aj gipsen; vt (be)- 
pleisteren. 

plasterer  ['plaistara]  stukadoor. 

plastic ['plasstik] plastiek o [kunst- 
stof ] ; aj plastisch, vormend, beel- 
dend; fig kneedbaar. 

plate [pleit] naambord o, plaat; bord 
o\ schaal [voor collecte]; vaatwerk 
o\ goud- of zilverwerk o\ tafelzil- 
ver o\ harnas o\ vt platteren: ver- 
gulden, verzilveren, enz.; pantseren. 

plate glass  ['pleitgla:s]  spiegelglas o. 

platform ['plsetibim] perron o\ terras 
o\ balkon o [van tram]; podium o\ 
politiek  program  o. 

platform ticket ['plstfDimtikit] per- 
ronkaartje o. 

platinum ['plsetinsm]  platina o. 

platitude ['plstitjuid] banaliteit, ge- 
meenplaats. 

platoon  [pb'tuin]  peloton  o. 

platter  ['plseta]  platte schotel. 

plausible  ['pb:zibl]  aannemelijk, 
schoonschijnend;  aangenaam  [in de 
omgang], innemend. 

play [plei] spel o, speling, speelruim- 
te; (toneeljstuk o\ vt spelen (op), 
bespelen; — the game, eerlijk spel 
spelen; • — the game of, in de kaart 
spelen van; — into one's hands, 
in iemands kaart spelen; — them 
off against each other, ze tegen 
elkaar uitspelen. 

play-bill  ['pleibil]  affiche  o  &  v; 
programma o. 

player  ['pleia]  speler. 

playfellow  ['pleifelou]  speelmakker. 

playful  ['pleiful]  speels;  schalks. 

playground ['pleigraund] speelplaats; 
ontspanningsoord  o. 


playmate  ['pleimeit]  speelmakker. 

playpen ['pleipen] babybox. 

plaything ['pleiSirj] (stuk) speelgoed 
o\ fig speelbal. 

playwright  ['pleirait], play-writer 
E'pleiraita]  toneelschrijver. 

plea [pli:] pleidooi o, pleit o\ veront- 
schuldiging;  voorwendsel  a. 

plead [pli:d] pleiten; bepleiten; aan- 
voeren [gronden]; — (not) guilty, 
(niet) bekennen; — illness, ziekte 
voorwenden. 

pleader  ['pliida]  pleiter, verdediger. 

pleading  ['pliidi.^]  pleiten  o;  plei- 
dooi o. 

pleasant ['plezsnt] aangenaam, prettig. 

pleasantry  ['plezsntri]  scherts, grap, 
aardigheid. 

please [pli:z] behagen; bevallen; be- 
lieven; ■ — •.', alstublieft!; om u te 
dienen!; // you ■ — ', alstublieft; nota 
bene, waarachtig; — God, zo God 
wil, God geve dat...; be -—d at, 
zich verheugen over; be — d with, 
blij zijn met; / shall be — d to, 
bet zal mij aangenaam zijn; — 
yourself, doe zoajs je verkiest. 

pleasing ['pliizirj] behaaglijk, aange- 
naam,  innemend. 

pleasure ['plesa] vermaak o, genoe- 
gen o, genot o, plezier o\ (wel)- 
behagen o; believen o, welgevallen 
o, goedvinden o\ at — , naar ver- 
kiezing, naar eigen goedvinden. 

pleat  [pli:t]  plooi;  vt plooien. 

plebeian [pli'biisn] plebejer; a] ple- 
bejisch. 

plebiscite  ['plebisit]  plebisciet  o. 

pledge [pled3] pand o. onderpand o\ 
borgtocht; belofte; toost; vt verpan- 
den; (ver)binden; plechtig beloven; 
drinken op dc gezondheid van; — 
oneself, zijn woord geven, zich ver- 
binden  (om, to). 

plenary ['pliinari] volkomen, volledig, 
geheel;  ■ —  powers, volmacht. 

plenipotentiary [plenips'tenjsri] ge- 
volmachtigd(e). 

plenitude  ['plenitjuid]  volheid, over- 


plentiful 


206 


pocket 


vloed. 

plentiful  ['plentiful]  overvloedig. 

plenty ['plenti] overvloed; overvloe- 
dig; rijlcelijk. 

pliable ['plaiabi] buigzaam; fig plooi- 
baar, meegaand. 

pliancy ['plaiansi]  buigzaamheid, 
plooibaarrieid, soepel-, gedweeheid. 

pliant ['plaisnt] buigzaam, plooibaar, 
soepel, gedwee. 

pliers  E'plaiaz]  buigtang. 

plight [plait] staat, toestand, conditie; 
in a sore — , in sorry ■ — ■, er slecht 
(naar) aan toe; vt verpanden, be- 
loven. 

plod [pbd] ploeteren, blokken, sjou- 
wen. 

plot [pbt] stuk (plekje) o grond; sa- 
menzwering, komplot o\ intrige; vt 
in kaart brengen, uitzetten, ontwer- 
pen; beramen; vi plannen maken, 
intrigeren; samenzweren. 

plotter ['pbts]  ontwerper; samen- 
zweerder;  intrigant. 

plough [plau] ploeg; vt (om)ploe- 
gen; doorploegen [het gelaat] ; door- 
klieven [de golven]; — through a 
book,  doorworstelen. 

ploughshare  ['plaujes]  ploegschaar. 

plover ['pUva] pluvier; ook: kievit. 

pluck [plAk] rukje o, trek; moed, 
durf; vt (af)rukken, (af)plukken; 
trekken (aan, at); be —-ed, zakken 
[bij  examen]. 

plucky  ['pUki]  moedig,  dapper. 

plug [plAg] prop, tap; stop; pruim- 
pje o (tabak); vt dichtstoppen; 
plomberen  (ook:  -^  up). 

plum  [pUm]  pruim; rozijn. 

plumage  ['pluimids]  pluimage. 

plumb [pUm] (schiet)lood o\ diep- 
lood o; a] loodrecht; vt waterpas ma- 
ken; peilen. 

plumber ['plAma] loodgieter. 

plumbing ['pJAmir)] loodgieterswerk 
o, sanitair o. 

plume [plu:m] vederbos; veer, pluim; 
vt van veren voorzien; [de veren] 
gladstrijken;   —   oneself  on,  zich 


wat laten voorstaan  op. 

plummet ['pLvmit] schiet-, dieplood o. 

plump [pUmp] gevuld, vlezig, mollig, 
dik; a — lie, een vierkante leugen; 
vi (neer)ploffen; vt neerkwakken; 
'~-', plof; pardoes, botw^eg. 

plum-pudding ['plAm'pudir)] rozijnen- 
pudding. 

plunder  ['pUnda]  plundering;  buit, 
winst; vt plunderen;  (be)roven. 

plunderer ['plAndsra] plunderaar. 

plunge [plAnds] in-, onderdompeling, 
(onder)duiking; sprong, val; make 
{take) the — ', de (grote) sprong 
wagen; vt dompelen; storten, sto- 
len (in, into); vi zich storten, dui- 
ken; stampen [v. schip]; — d in 
thought, in gedachten verdiept. 

pluperfect   ['plu;'p3:fikt]   voltooid 
verleden  (tijd). 

plural  ['pluarsl]  meervoud o;  aj 
meervoudig. 

plurality [plu'reliti] meervoudigheid, 
meervoud a; menigte; meerderheid, 
merendeel o. 

plus  [pUs]  plus. 

plus  fours  ['plAs'f3:z]  wijde  golf- 
broek. 

plush [plAJ]  pluche o & m. 

ply [plai] plooi, vouw; draad [v. ga- 
ren]; laag [v. plank]; vt gebruiken; 
hanteren; uitoefenen [beroep], drij- 
ven [zaak]; volstoppen; voeren; vi 
(been en weer) varen (rijden, vlie- 
gen, gaan). 

plywood  ['plaiwud]  triplex o & m. 

P. M. ^ post meridiem, na de mid- 
dag. 

pneumatic [nju'ma;tik] pneumatisch; 
lucht-;  —  tyre,  luchtband. 

pneumonia [nju'mounja] longontste- 
king. 

poach  [poutj]  stropen. 

poacher  ['pout fa]  stroper. 

pocket ['p3kit] zak; be 5 sh. in ~', 
5 sh. rijk zijn; 5 sh. gewonnen of 
verdiend hebben; be out of — , 
er op toeleggen; vt in de zak ste- 
ken;  stoppen  [een  bal]. 


pocket-book 207 

pocket-book ['pDkitbuk] zakboekje o\ 
portefeuille. 

pock-marked  ['pDkma:kt] pokdalig. 

pod  [pDd]  dop, schil;  peul. 

poem  ['pouim] gedicht o. 

poet  ['pouit]  dichter. 

poetess  ['pouitis]  dichteres. 

poetic(al)  [pou'etik(l)] dichterlijk, 
poetisch,  dicht-. 

poetry  ['pouitri]  dichtkunst,  poezie. 

poignancy  ['poinansi]  scherpheid. 

poignant ['poinsnt]  scherp, bijtend. 

point [point] punt v Si o [= (lees)- 
teken]; punt m [=■ spits]; punt o 
[andere bett.]; stip(pel); decimaal; 
spits; stift; (ets)naald; kant; stop- 
contact o; fig pointe [v. aardig- 
heid], zaak; ^~~'S, wissel [v. spoor- 
weg]; the — s of the compass, de 
streken van het kompas; to the — 
ter zake; vt (aan)punten, scherpen 
spitsen; richten (op, at), mikken 
wijzen met [vinger &] ; — out 
(aan)wijzen, wijzen op, aantonen 
te kennen geven. 

point-blank ['point'blastjk] vlak in zijn 
gezicht,  op de man af. 

pointed ['psintid] scherp, puntig; op- 
vallend. 

pointer ['pDinta] staande bond; wij- 
zer;  aanwijsstok;  aanwijzing. 

pointsman  ['pDintsman]  wisselwach- 
ter; verkeersagent. 

poise [poiz] evenwicht o, balanceren 
o; houding [v. hoofd &]; vt in even- 
wicht houden of brengen; balance- 
ren; wegen;  houden. 

poison E'poizn] vergif(t) o, gif(t) o; 
vt vergiftigen, fig vergallen. 

poisonous  ['pDiznas]  (ver)giftig. 

poke [pouk] scharrelen; stoten, ste- 
ken;  tasten;  oppoken;  (op)porren. 

poker ['pouka] (kachel)pook; poker 
o  [spel]. 

pok(e)y  C'pouki]  nauv/;  klein. 

Poland  ['poubnd]  Polen o. 

polar ['poub] pool-; — bear, ijsbeer. 

Pole [poul]  Pool. 

pole  [poul]  pool;  paal, pols,  stok; 


polytechnic 


disselboom. 

polecat  ['poulkaet]  bunzing. 

polemic [pa'lemik] — (j), polemiek; 
aj polemisch. 

police  [p3'Ii:s]  politie. 

policeman  [p(3)'li:sm3n]  politie- 
agent. 

police-station [pa'liissteijsn] politie- 
bureau o. 

policy ['pDlisi] staatkunde; (staats)- 
beleid  o,  politick;  polls. 

poliomyelitis [pDlioumais'laitis] kin- 
derverlamming. 

polish ['pDliJ] politoer o Si m; poets- 
middel o; glans; fig beschaving; vt 
polijsten, politoeren, poetsen, boe- 
nen. 

Polish  ['poulif]  Pools. 

polite  [pa'lait]  beleefd; beschaafd. 

politeness [ps'Iaitnis] beleefdheid. 

politic ['politik] staatkundig, politick; 
— s, politick, staatkunde. 

political [ps'litikl] politick, staatkun- 
dig. 

politician [pali'tijsn] politicus, staat- 
kundige, staatsman. 

polka ['poI-, 'poulks] polka. 

poll [poul] kop, hoofd o; stembus; 
(schriftclijkc) stemming; (uitge- 
brachtc) stemmen; lorretje o [pa- 
pcgaai]; ^^ of public opinion, pub- 
lic opinion '~-, opinie-ondcrzoek o\ 
vt toppcn, knotten; (stemmen) ver- 
werven;  vi stemmen  (op,  for). 

pollard-willow ['pobdwilou] knot- 
wilg. 

pollen  ['pDJin]  stuifmcci  o. 

polling-booth ['poulif)bu:5] polling- 
station ['poulirjsteijsn] stcmbureau 
o. 

pollute [p3'l(j)u:t] bezocdclcn; ont- 
wijden; verontrcinigen. 

pollution [p3'J(j)u:J'3n] bezoedeling; 
ontwijding; vcrontreiniging. 

poltroon  [pDl'trum]  lafaard. 

polyp  ['pDlip]  poliep  [diet]. 

polypus  ['polipas]  poliep  [gezwel]. 

polytechnic  [pDli'teknik]  polytech- 
nisch. 


pomade 


pomade [pa'maid] pomatum [pa'mei- 

tsm]  pomade. 
pomegranate  ['pDmgraenit]  granaat- 

appel, granaatboom. 
pommel  ['pAml]  degenknop; zadel- 

knop;  vt  beuken,  slaan. 
pomp  [pDmp]  pracht, praal,  luister. 
pompous  ['pAmpss]  deftig  doend, 

hoogdravend, pralend; gezwolleii. 
pond  [pDnd]  poel, vijver; wed o. 
ponder  ['pDnds]  overwegen, overden- 

ken; peinzen  (over,  on'). 
ponderous  ['pDndaras]  zwaar,  zwaar- 

wichtig,  zwaar  op  de  hand. 
poniard  ['ponjsd]  dolk. 
pontifical  [pon'tifiki]   opperpriester- 

lijk;  pontificaal;  in  full  ■ — s,   in 

pontificaal;  in  vol  ornaat. 
pontoon  [p3n'tu:n]  ponton. 
pony  ['pouni]  hit. 
poodle  ['pu:dl]  poedel. 
pool  [pu:l]  poel,  plas;  (zwem)bas- 

sin  o\ potspel o\  inzet,  pot; syndi- 

caat  o;  vt  samenleggen  [v.  kapi- 

taal]; samendoen. 
poop  [pu:p]  achterschip o. 
poor [pua] arrn, behoeftig; armoedig, 

schraal; gering, pover, armzalig; er- 

barmelijk;  slecht;  my   —   father, 

(mijn)  vader zaliger. 
poorly  ['puali]  arm(elijk),  armzalig, 

erbarmelijk;  niet  erg  gezond. 
pop  [pop]  pof,  plof,  klap,  knal;  vi 

poffen,  knallen,  ploffen;  vt  doen 

knallen, afschieten;  • — 'at, schieten 

op;  — /■ n,  (ergens)  binnen komen 

vallen;  —  off,  wegwippen,  hem 

poetsen;   uitknijpen,  kreperen;   — 

u p,  opduiken. 
pope  [poup]  paus. 
popgun  ['p3pgAn]  kinderpistooltje o. 
poplar ['pDpla] populier. 
poppy  E'popi]  papaver, klaproos. 
populace  E'pDpjulis]  volk o, menigte, 

massa; gepeupel o. 
popular  ['pDpjub]  populair,  volks-. 
popularity  [pDpju'Isriti]  populari- 

teit. 
populate  ['pDpjuIeit]  bevolken. 


208 Portuguese 

population  [pDpju'leiJsn]  bevolking. 
populous  C'pDpjubs]  volkrijk,  dicht- 

bevolkt. 
porcelain  ['p3:slin]  porselein  o. 
porch  [pD:tJ]  (voor)portaal  o,  por- 

tiek. 
porcupine ['pD:kjupain] stekelvarken o. 
pore  [p3:]  porie;  vi '—' at  {on), tu- 

ren naar, staren op;  —  over  (on), 

zich  verdiepen  in. 
pork  [p3;k]  varkensvlees o. 
porous  ['pDiras]  poreus. 
porpoise  ['poipss]  bruinvis. 
porridge  ['poridsl  (meel)pap. 
porringer   ['psrindsa]   soepkommetje 

o;  (diep)  bord o\ pannetje o. 
port  [pD:t]  haven(plaats);   geschut- 

poort;  patrijspoort;  bakboord;  hou- 

ding;  port(wijn);  —  of  call,  aan- 

loophaven. 
portable  ['pDitabl]  draagbaar,  ver- 

plaatsbaar,  koffer-. 
portal  C'poital]  poort; portaal o. 
portend  [pDi'tend]   (voor)beduiden, 

voorspellen,  betekenen. 
portent  ['p3:tent] voorteken o, 
portentous [pD:'tent3s] onheiispellend; 

vervaarlijk, geweldig. 
porter  ['pDits]  portier;  drager,  sjou- 

wer,  besteller,  kruier, witkiel; por- 
ter [bier]. 
porterage  C'pDitarids]  draagloon  o, 

hestelloon o. 
portfolio  [pD:t'fouliou]  portefeuille. 
port-hole ['pDithoul]  patrijspoort; ge- 

schutpoort. 
portico  E'pDitikou]  portiek. 
portion  ['pDiJan]  dee! o, portie, aan- 

deel  o\  huwelijksgoed  o;  vt  verde- 

len,  uitdelen;  bedelen. 
portly E'pDitli] deftig; dik, welgedaan. 
portmanteau [pDit'maentou] valies o. 
portrait  ['pDitrit]  portret  o;  schilde- 

ring. 
portray  [po/trei]  portretteren,  (af)- 

schilderen. 
Portugal  ['pDitjugsI]  Portugal  o. 
Portuguese  [p3:tju'gi:z]  Portugees, 

Portugezen; aj Portugees. 


pose 


209 


poultry-yard 


pose [pouzj pose, houding; aanstelle- 
rij; vt stellen [een vraag]; plaat- 
sen; zetten; vi poseren. 

poser  ['pouza]  strikvraag;  moeilijk- 
heid;  poseur. 

position [pa'zijan] ligging, positie, 
houding, rang, stand; betrekking; 
plaats; standpunt o; toestand; stal- 
ling; / am not iti a ■ — ' lo..., ik 
kan niet... 

positive ['pDzitiv] stellende trap; po- 
sitief o; aj stellig, bepaald, volstrekt, 
zeker; positief, the — degree, de 
stellende trap. 

possess [pa'zes] bezitten, hebben; like 
one ■ — ed, als een bezetene; — - one- 
self, zich beheersen. 

possession fps'zejsn] bezitting; ei- 
gendom o. bezit o\ bezetenheid; 
take — of. in bezit nemen, [een 
huis]  betrekken. 

possessive [pa'zesiv] bezit-; bezittelijk. 

possessor  [pa'zess]  bezitter. 

possibility [pDsi'biliti]  mogelijkheid. 

possible  ['pDsibl]  mogelijk. 

possibly  E'pDsibli]  mogelijk,  mis- 
schien; he cannot ■ — ■  come, hij kan 
onmogeiijk komen. 

post [poust] post; paal, stijl, stut; vt 
posten; posteren; aanplakken; boe- 
ken; jig op de hoogte brengen; • — 
up, afficheren; bijhouden [boeken]; 
fig op de hoogte brengen of houden. 

postage ['poustid3]  port a & m. 

postage stamp ['poustid3St£emp] post- 
zegel. 

postal  ['poustsl]  post-. 

postcard ['pous(t)ka:d]  briefkaart. 

poster ['pousta] aanplakbiljet o, af- 
fiche o 8i V. 

posterior  [pos'tisria]  later. 

posterity  [pDs'teriti]  nakomeling- 
schap, nageslacht o. 

post-free  ['poust'fri:]  franco. 

posthumous ['pDstjumas] postuum: na 
de dood geboren;  nagelaten. 

postman  ['pous(t)m3n]  (brieven)- 
besteller,  postbode. 

postmaster ['pous(t)ma:st3]  directeur 

Eng. Zakwrdbk. 11 


van  een postkantoor; P- —  General, 

Directeur-Generaal  van  de  Poste- 

rijen. 
post office ['poustDfis] postkantoor o\ 

post-office order,  postwissel. 
post-paid  ['poustpeid]  gefrankeerd, 

franco. 
postpone  [pous(t)'poun]  uitstellen. 
postponement  [pous(t)'pounm3nt] 

uitstel o. 
postscript  ['poustskript]  naschrift o. 
posture  ['pDstJs]  houding,  pose; 

staat;  vi poseren. 
post-war  ['poust' wd:]  naoorlogs. 
posy  ['pouzi]  ruiker,  bloemtuil;  fig 

bundel. 
pot  [pDt]  pot;  kan;  kroes;  vt potten; 

inmaken,  zulten. 
potable  ['poutsbl]  drinkbaar. 
potash  ['pjtaej]  potas. 
potassium [pa'taesism] kali. 
potato  [ps'teitou]  aardappel. 
pot-bellied  ['pDtbelid]  dikbuikig. 
potency  ['poutansi]  macht, kracht, 

vermogen o. 
potent  ['poutantj  machtig,  krachtig. 
potentate  ['poutanteit]  potentaat. 
potential [pa'tenjal] potentieel, moge- 
lijk, eventueel. 
pother  ['pD5a]  rumoer  o,  drukte. 
pot-herb ['p3tha:b] groente. 
pot-house ['pDthaus] kroeg. 
potion  C'poujan]  drank  [medicijn]. 
pot-luck E'pDt'lAk]  wat de pot schaft. 
potpourri  E'pou'puri] potpourri. 
potsherd ['pDtJa:d]  potscherf. 
potter ['pDta]  pottenbakker; vi strom- 

pelen;  sukkelen;  knutselen. 
pottery  ['pDtari]  pottenbakkerij;  aar- 

dewerk o. 
pouch  [pautj]  zak,  tas;  buidel;  krop 

[v. vogel]. 
poulterer  ['poultara]  poelier. 
poultice  ['poultis]  pap,  vi'arme  om- 

slag. 
poultry  ['poultri]  gevogelte  o, 

pluimvee o, kippen. 
poultry-yard  ['poultrija:d]  hoender- 

hof. 


14 


pound 210 


pound [paund] pond o [16 ons. 
453-59 gram avoirdupois, 373 gram 
troy-weight\\ pond o sterling; vt 
(fijn)stampen;  er op los  slaan. 

pour [p3:] (uit)gieten, (uit)storten; 
(in-, uit)schenken; stromen; stort- 
regenen. 

pout [paut] gepruil o\ vt vooruitste- 
ken  [lippen];  vi pruilen. 

poverty ['povsti] arnioe(de). 

poverty-stricken  ['pDvatistrikn]  arm, 
armoedig. 

powder ['pauda] poeder o Si m [stof- 
naam], poeier o Sa. m [stofnaam]; 
poeder r' [voorwerpsnaam], poeier 
V [voorwerpsnaam]; (bus)kruit o\ 
stof o\ vt tot poeder stampen; poeie- 
ren, bestrooien. 

powder-puff  ['paudspAf]  poederdons. 

powdery ['paudari] poederachtig, fijn 
als poeder;  gepoeierd. 

power ['paua] kracht, macht, gezag 
o, vermogen o\ energie; bevoegd- 
heid, volmacht; mogendheid; — s, 
ook: geestesgaven, talent o; vt ener- 
gie leveren,  aandrijven. 

powerful ['pauaful] machtig, krach- 
tig, vermogend, sterk, geweldig. 

power-house ['pauahaus] elektrische 
centrale. 

powerless  ['pauslis]  machteloos. 

power-plant  ['pauaplarnt]  kracht- 
installatie, 

practicable ['praektikabi] doenlijk, uit- 
voerbaar; bruikbaar; begaanbaar, be- 
vaarbaar. 

practical ['prsktikl] praktisch; a — 
joke, een handtastelijke, ruwe aar- 
digheid. 

practice ['praektis] be-, uitoefening; 
praktijk; oefening; gebruik o\ ge- 
woonte; '^ makes perfect, oefening 
baart kunst; keep {oneself) in — , 
zich blijven oefenen; put in{to) -- , 
in praktijk brengen; be out of ■ — ■, 
lang niet meer geoefend hebben. 

practise ['pra?ktis] uit-, beoefenen; 
oefenen, instuderen [muziekstuk], 
zich oefenen  in  of op;  gebruiken; 


precious 

praktizeren. 
practised  ['prsektist]  bedreven,  erva- 

ren. 
practitioner   [praek'tijana]   praktize- 

rend  geneesheer  {medical  — )  of 

advocaat   {legal   — );   beoefenaar; 

general  — ,  arts. 
Prague  [preig]  Praag  o. 
praise  [preiz]  lof, lofspraak; vt prij- 

zen;  loven. 
praiseworthy  ['preizw3:3i]   loffelijk; 

lof-, prijzenswaardig. 
pram  [praem]  kinderwagentje o. 
prance  [pra:ns]  steigeren;  trots  stap- 

pen, pronken. 
prank [prserik] streek; poets. 
prate  [preit]  snappen, babbelen. 
prattle  ['prasti]  babbelen. 
pray [prei] bidden, smeken, verzoeken. 
prayer  ['preia]  bidder,  biddende; 

[prSa]  gebed  o,  (smeek)bede; ver- 

zoek  o\  the  Lord's  -~',  het  onze- 

vader. 
preach ['pri:tj]  prediken, preken;  ~ 

a  sermon,  een  preek  houden;  • — 

d o IV n, preken tegen, ijveren tegen; 

afbreken; — up, preken ten gunste 

van,  ijveren  voor;  aanprijzen;  op- 

hemelen. 
preacher  ['priitjs]  predikant,  predi- 

ker. 
preamble [pri:'asmbl]  inleiding. 
precarious  [pri'keariss]  onzeker, 

wankel,  hachelijk. 
precaution [pri'kDiJsn] voorzorg, 

voorzorgsmaatregel . 
precautionary [pri'koijanari] voor- 

zorgs-. 
precede [pri'siid] voorafgaan, gaan 

voor;  vooraf  laten gaan. 
precedence [pri'siidans]  voorrang. 
precedent ['presidant] precedent o. 
precept ['pri:sept] voorschrift o, stel- 

regel,  bevel (schrift)  o. 
preceptor  [pri'septa]   (leer)meester. 
precinct  ['pri:sir]kt]  grens;  gebied  o. 
precious  ['prejas]  kostbaar; dierbaar; 

edel  [metalen];  kostelijk;  geducht; 

verbazend;  '~  stones,  edelstenen. 


precipice 


211 


preliminary 


precipice  ['presipis]  steilte;  jig  af- 

grond. 
precipitance,  '-^cy  [pri'sipit3ns(i)] 

overhaasting,  overijling. 
precipitate  [pri'sipitit]   neerslag;  aj 

steil;   overhaast,  haastig;  overijld, 

onbezonnen; [pri'sipiteit] vt (neer)- 

storten;   (neer)werpen;  aandrijven; 

(o)verhaasten, bespoedigen;  (doen) 

neerslaan. 
precipitation  [prisipi'teijan]  neer- 

storting;  overhaasting,  haast,  over- 

ijljng. 
precipitous  [pri'sipitas]  steil;  over- 
ijld, overhaast. 
precise  [pri'sais]  nauwkeurig,  juist; 

stipt, nauwgezet; precies. 
precision  [pri'si33n]  nauwkeurigheid, 

juistheid, precisie. 
preclude [pri'klu:d] uitsluiten; de pas 

afsnijden,  voorkomen,  verhinderen, 

beletten. 
precocious [pri'koujss] vroeg(rijp), 

vroeg wijs, wijsneuzig. 
precocity  [pri'kositi]  vroegrijpheid. 
precursor  [pri'kaiss]  voorloper. 
predatory  ['predatsri]  rovend, roof- 

zuchtig;  rovers-,  roof-. 
predecessor  ['pri:dises3, pri;di'ses3] 

( ambts ) voorganger. 
predestine  [pri'destin]  voorbestem- 

men, voorbeschikken. 
predetermine  ['pri:di't3:min]  vooraf 

bepalen; vooraf vaststellen; voorbe- 
schikken. 
predicament [pri'diksmant] staat, toe- 
stand;  (kritiek) geval o. 
predicate ['predikit]  (toegekend) pre- 

dikaat o\ (grammaticaal) gezegde o. 
predict  [pri'dikt]  voorspellen. 
prediction  [pri'dikjsn]  voorspelling. 
predilection  [pri:di'lekj'3n]  voorlief- 

de, voorkeur. 
predisposition  ['priidisps'zijan]  vat- 

baarheid, ontvankelijkheid. 
predominance  [pri'dDminsns]  over- 

heersing,  overhand,  overwicht  o, 

heerschappij. 
predominant  [pri'dDminsnt]  over- 


heersend; ^-'ly, overwegend. 
predominate [pri'dDmineit] overheer- 

sen, op de voorgrond treden. 
pre-eminence [pri'eminans] voorrang, 

superioriteit. 
pre-eminent  [pri'eminsnt]  uitmun- 

tend, uitstekend, voortreffelijk; — ly, 

bij  uitstek. 
pre-fab  [pri:'fsb]  montagewooing. 
pre-fabricate [pri/fsbrikeit] prefabri- 

ceren:  vooraf  de  onderdelen  ver- 

vaardigen van; ~-^ house, montage- 

woning. 
preface ['prefis] voorrede, voorbericht 

o\ inleiding; vt inleiden, laten voor- 

afgaan; voorafgaan aan. 
prefatory  ['prefatari]  voorafgaand, 

inleidend. 
prefer [pri'fa:] verkiezen, de voorkeur 

geven  (boven, to, before of above) 

verheffen,   bevorderen   (tot,   to) 

voordragen,  indienen;  — red,  ook 

preferent. 
preferable  ['prefsrsbl]  te  verkiezen 

(boven, to). 
preferably  E'prefarabli]  bij voorkeur, 

liefst;  — to, liever dan. 
preference ['prefsrans] voorkeur; pre- 

ferentie;  —  shares, preferente aan- 

delen. 
preferential  [pref^'renjal]  preferen- 

tieel  [v. rechten], voorkeurs-. 
preferment [pri'faimant] bevordering. 
prefix ['pri:fiks] voorvoegsel o;  [pri- 

'fiks]  vt  voorplaatsen,  laten  voor- 
afgaan. 
pregnant ['pregnant] zwanger; vrucht- 

baar;  rijk  aan  gevolgen;  veelzeg- 

gend; pregnant. 
prehistoric  ['pri:his't3rik]  voorhisto- 

risch. 
prejudice  ['predsudis] vooroordeel o; 

schade,  nadeel  o;  vt voorinnemen; 

benadelen,  schaden. 
prejudicial  [predsu'dijal]  nadelig, 

schadelijk. 
prelate  ['prelit]  prelaat. 
preliminary  [pri'liminari]  vooraf- 
gaand, inleidend, voor-. 


prelude 


212 


preservation 


prelude ['prelju:d] voorspel o; inlei- 
ding; vt inzetten [met een voor- 
spel]; een  inleiding vormen  tot. 

premature  ['premstjua]  ontijdig; 
voorbarig. 

premediate [pri'mediteit] vooraf be- 
ramen (overleggen) ; •^d murder, 
moord  met voorbedachten  rade. 

premeditation [primedi'teijan] voor- 
bedachtheid, voorafgaand overleg o\ 
with  — , met voorbedachten rade. 

premier ['premjs] minister-president; 
aj eerste; voornaamste. 

premises ['premisiz] huis o (en erf), 
gebouw o, zaak. 

premium ['priimjam] prijs; premie; 
at a ' — •, boven pari, hoog, duur; 
met winst; jig opgeld doend. 

premonition [priima'nijsn] (vooraf- 
gaande)  waarschuwing. 

preoccupation [priiokju'peijan]  be- 
zorgdheid;  eerste  zorg. 

preoccupied [pri/skjupaid] van eigen 
gedachten  vervuld,  bezorgd. 

prepaid  ['pri:'peid]  vooruitbetaald, 
franco. 

preparation [prepa'reijan] voorberei- 
ding, toebereidsel o\ (microscopisch) 
preparaat o, bereiding. 

preparative [pri'pasrativ] voorbereid- 
sel o; aj voorbereidend. 

preparatory [pri'pseratari] voorberei- 
dend; voorafgaand. 

prepare [pri'pea] voorbereiden; (toe)- 
bereiden, klaarmaken; zich voorbe- 
reiden, zich gereedmaken; we are 
— d to, wij  zijn bereid... 

prepay ['pri:'pei] vooruitbetalen; fran- 
keren. 

prepayment ['prii'peimsnt] vooruitbe- 
taling;  frankering. 

preponderance [pri'pDndsrsns] over- 
wicht  0. 

preponderant  [pri'pondarant]  over- 
wegend, van overw-egend belang. 

preposition [prepa'zijsn] voorzetsel o. 

prepossess [priips'zes] innemen (voor, 
in favour of; tegen, against)\ be- 
invloeden; a — ing appearance, een 


innemend voorkomen o. 

prepossession [priips'zejan] vooringe- 
nomenheid;  vooroordeel  o. 

preposterous [pri'postaras] averechts, 
ongerijmd,  onzinnig,  mal. [o. 

prerogative  [pri'rDgativ]  (voor)recht 

presage ['presids] voorteken o\ voor- 
gevoel o\ [pri'seids] rt voorspellen; 
een  voorgevoel  hebben van. 

prescribe  [pris'kraib]  voorschrijven. 

prescription  [pris'kripjan]  voor- 
schrift o, recept o. 

prescriptive  [pris'kriptiv]  verjaard, 
oud [v. recht]. 

presence ['prezans] tegenwoordigheid, 
aanwezigheid; voorkomen o, ver- 
schijning; persoonlijkheid; — of 
mind,  tegenwoordigheid  van  geest. 

present ['prezant] tegenwoordige tijd, 
heden o; geschenk o\ make a person 
a —^ of something, iemand iets ten 
geschenke geven; at ■ — ■, nu, op het 
ogenblik; for the ~, voor het 
ogenblik, momenteel; aj tegenwoor- 
dig, aanwezig; onderhavig; the — 
writer, schrijver dezes; [pri'zent] vt 
presenteren; voorstellen [aan hof of 
publiek] ; aanbieden, voorleggen, in- 
dienen, vertonen; bieden, opleveren; 
begiftigen (met, with); — itself, 
zich voordoen [gelegenheid &]; op- 
komen  [gedachte]. 

presentable [pri'zentabl] presentabel, 
toonbaar. 

presentation [prezan'teijan] aanbie- 
ding; indiening [v. stukken]; voor- 
stelling [aan 't hof]; voordracht; on 
— ,  bij  aanbieding,  op  vertoon. 

presentation copy [prezan'teijankapi] 
presentexemplaar  o. 

present-day ['prezantdei] hedendaags, 
tegenwoordig,  actueel,  modern. 

presentiment [pri'zentimant] voorge- 
voel o. 

presently ['prezantli] aanstonds, da- 
delijk, z6  (meteen), weldra. 

preservation [preza'veijan] bewaring; 
behoeding, behoud o; verduurza- 
ming. 


preserve 


213 


pride 


preserve [pri'z3:v] gereserveerde jacht 
of visserij, wildpark o; fig gebied o, 
terrein o\ — s, conserven; vt behoe- 
den (voor, from), bewaren; inma- 
ken,  inleggen, konfijten. 

preside [pri'zaid] voorzitten; preside- 
ren. 

presidency  ['prezidansi]  president- 
schap o. 

president  ['prezidsnt]  president, 
voorzitter. 

presidential [prezi'denjsl] presidents-. 

press [pres] pers; drukpers; gedrang 
o, drang; drukte; (kleer)kast; at 
■^, in the — , ter perse; vt (uit-, 
ineen-, op-, samen)persen; drukken 
(op); aandringen; kracht (klem) 
bijzetten; achterheen zitten, besto- 
ken; tot de dienst pressen; vi knel- 
len; (op)dringen [menigte]; pres- 
seren. 

pressing ['presirj] dringend; nijpend, 
dreigend. 

pressure ['preja] drukking; druk; put 
(a) ■ — ■ on, bring — to bear on, 
druk uitoefenen op. 

prestige [pres'tirs] aanzien o, invloed, 
gewicht 0, prestige  o. 

presumable [pri'zjuimabl] vermoede- 
lijk. 

presume [pri'zju:m] vermoeden; zich 
inbeelden; — to..., het wagen, de 
vrijheid nemen... 

presuming  [pri'zju:mig]  verwaand. 

presumption [pri'zAm(p)J'3n] vermoe- 
den o, (ver)onderstelling; aanmati- 
ging, verwaandheid. 

presumptive [pri'zAm(p)tiv] vermoe- 
delijk. 

presumptuous [pri'zAm(p)tju3s] aan- 
matigend,  ingebeeld,  verwaand. 

presupposition  [priiSAps'ziJsn] 
(voor)onderstelling. 

pretence  [pri'tens]  voorwendsel o, 
schijn; pretentie, aanspraak. 

pretend [pri'tend] voorwenden, voor- 
geven; (ten onrechte) beweren; doen 
alsof; ' — to, zich aanmatigen; aan- 
spraak maken op. 


pretender [pri'tenda] veinzer; (huwe- 
lijks)kandidaat;  (kroon)pretendent. 

pretension [pri'tenjan] pretentie, aan- 
spraak; voorwendsel o\ aanmatiging. 

pretentious [pri'tenjas] pretentieus. 

preterit(e)  ['pretarit] verleden (tijd). 

pretext  ['pri:tekst]  voorwendsel  o. 

pretty  ['priti]  aardig,  lief,  mooi, 
fraai;  tamelijk,  vrij. 

prevail [pri'veil] de overhand hebben; 
heersen; ■ — on {upon), overha- 
len, overreden; — ■ wit h, ingang 
vinden  bij,  vat  hebben  op. 

prevalent  ['prevalant]  heersend. 

prevaricate [pri'vcerikeit] uitvluchten 
zoeken,  draaien. 

prevent [pri'vent] voorkomen; belet- 
ten, verhoeden, verhinderen. 

prevention [pri'venjan] voorkoming, 
verhoeding;  verhindering. 

previous ['priivjas] voorafgaand, vo- 
rig,  vroeger;  ■ — ■  to..., voor... 

previously ['pri:vjasli] (van) te vo- 
ren, vroeger  (al), voor  die  tijd. 

pre-war  ['pri/wa:]  vooroorlogs. 

prey [prei] prooi, buit; beast of — , 
roofdier o\ vt — {up)on, plunde- 
ren; azen op; fig knagen aan. 

price [prais] prijs; koers; waarde; vt 
prijzen  (voor, at). 

price-current  ['praiskArant]  prijs- 
courant. 

priceless ['praislis] onschatbaar; kos- 
telijk, heerlijk. 

price-list ['praislist] prijscourant. 

prick [prik] prik, steek, punt; prik- 
kel, stekel; fig knaging, wroeging; 
vt prikken (in), steken; door-, open- 
steken; prikkelen; de sporen geven, 
aansporen; — the ears, de oren 
spitsen. 

prickle ['prikl] prikkel, stekel, doren- 
tje o; vt prikk(el)en, steken. 

prickly  ['prikli]  stekelig;  stoppelig; 
netelig. 

pride [praid] hoogmoed; fierheid, 
trots; luister; vi — oneself on, trots 
zijn op; zich beroemen op, prat gaan 
op. 


priest 


214 


proceed 


priest  [pri:st]  priester; geestelijke. 
priesthood ['pri:sthud] priesterschap o. 
priestly  ['pri:stli]  priesterlijk. 
prig  [prig]  pedant, kwast. 
priggish  ['prigij]  ingebeeld,  pedant. 
prim [prim]  gemaakt, stijf, preuts. 
primarily  ['praimsrili]  in  de  eerste 

plaats, voornamelijk. 
primary   ['praimari]   oorspronkelijk; 

eerste, voornaamste, hoofd-; grond-; 

— school, lagere school. 

prime [praim] eerste, voornaamste; 
oorspronkelijk;  prima,  best;  in  the 

— oj life, in de bloei der jaren. 
primer  ['praima]  boek o voor begin- 
ners, eerste beginselenboekje o. 

primeval  [prai'mi:vl]  eerste, oer-. 

primitive  ['primitiv]  oorspronkelijk, 
oudste, oer-; primitief. 

primordial [prai'mD:di3l] eerste, oud- 
ste, oorspronkelijk,  oer-. 

primrose ['primrouz], primula ['prim- 
jub]  sleutelbloem. 

prince [prins] vorst, prins; ■ — ■ royal, 
kroonprios. 

princely ['prinsli] prinselijk, vorste- 
lijk. 

princess  [prin'ses, 'prinses]  prinses, 
vorstin. 

principal ['prinsipsl] hoofd o, chef, 
patroon; directeur [v. school] ;hoofd- 
persoon, lastgever, principaal; hoofd- 
som;  aj voornaamste,  hoofd-. 

principality [prinsi'paeliti] vorstelijke 
waardigheid; vorstendom o. 

principally ['prinsipali] hoofdzakelijk, 
voornamelijk. 

principle ['prinsipl] beginsel o\ oor- 
sprong; bestanddeel o; principe o\ 
on ■ — •, uit principe; principieel. 

print [print] merk o, teken o, spoor 
o\ stempel o Si m, afdruk; plaat, 
prent; a book out of — , uitver- 
kocht; vt drukken, bedrukken; in- 
prenten;  --^ed matter,  drukwerk  o. 

printer  ['prints]  drukker. 

printing-office ['printirjofis] drukke- 
nJ-_ 

printing-press  ['printirjpres]  druk- 


pers. 
prior  ['praia]  prior;  aj vroeger,  ou- 

der,  voorafgaand;   ■ — ■  to...,  voor, 

voordat... 
priority  [prai'Driti]  prioriteit,  voor- 

rang. 
prism  [prizm]  prisma  o. 
prismatic  [priz'msetik]  prismatisch. 
prison  ['prizn]  gevangenis. 
prisoner  ['prizna]  gevangene;  arres- 

tant,  (de)  verdachte;  —  of  war, 

krijgsgevangene. 
privacy  ['privasi]   afzondering,  een- 

zaamheid;  stilte,  geheimhouding. 
private  ['praivit]   (gewoon)  soldaat; 

aj  privaat,  prive,   eigen;   geheim, 

heimelijk;  vertrouv/elijk;  onder- 

hands;  particulier,  persoonlijk;  ge- 
woon [soldaat]. 
privateer  [praiva'tia]  kaper,  kaper- 

schip o\ vl ter kaap varen. 
privation [prai'veijan]  ontbering, ge- 

brek o, gemis o. 
privilege   ['privilids]   privilegie   o; 

voorrecht o\ vt bevoorrechten; vrij 

stellen  (van,  from). 
privy  ['privi]  geheim, verborgen. 
prize [praiz]  prijs; beloning; buit; aj 

bekroond; vt op prijs stellen, schat- 

ten;  prijs maken  [schip];  —  open 

{up), openbreken. 
prize-fight ['praizfait] bokspartij. 
prize-fighter ['praizfaita]  bokser. 
pro  [prou]  pro,  voor;  the  — s  and 

cons, het voor en tegen. 
probability  [proba'biliti]  waarschijn- 

lijkheid. 
probable  ['prababl]  waarschijnlijk, 

vermoedelijk;  aannemelijk. 
probation  [pra'beijan]  proef,  onder- 

zoek o; proeftijd. 
probe [proub] peilen, onderzoeken. 
probity  ['prabiti]  eerlijkheid. 
problem  ['prablim] vraagstuk o. 
proboscis  [pra'basis]  snuit. 
procedure  [pra'siidja]  werkwijze, 

handelwijze,  procedure. 
proceed  [pra'si:d]  voortgaan,  verder 

gaan;  vervolgen;  gaan,  zich  bege- 


proceeding 2 1 5 


profuse 


ven; voortkomen; te werk gaan; 
de weg van rechten inslaan (tegen, 
against). 

proceeding [pra'siidir)] handelwijze; 
handeling, maatregel; institute legal 
'~j, take '-~'S, een actie (vervol- 
ging)  instellen. 

proceeds  ['prousi:dz]  opbrengst, 
provenu  o. 

process ['prouses] voortgang; verloop 
0, loop; handeling; werkwijze, pro- 
cede o; proces o; vt bewerken; ver- 
duurzamen. 

procession [prs'sejan] stoet, omgang, 
optocht; processie. 

proclaim [pra'kleim] afkondigen; ver- 
kondigen; uitroepen tot [koning&]; 
proclameren. 

proclamation [pnkla'meijan] procla- 
matie;  afkondiging;  verkondiging. 

procrastination  [proukrassti'neifsn] 
uitstel o. 

procreation  [proukri'eijsn]  voort- 
brenging,  voortplanting. 

procuration [prDkju'reiJan] verschaf- 
fing, bezorging, verkrijging; vol- 
macht, procuratie. 

procure [pra'kjua] (zich) verschaffen, 
bezorgen,  (ver)krijgen. 

prod [prod] prikkel; priem; por; vt 
prikken, porren. 

prodigal ['prodigal] verkwister; a] 
verkwistend; the ■ — ■ son, de verlo- 
ren zoon. 

prodigality  [prDdi'gsliti]  verkwis- 
ting; icwastigheid. 

prodigious [pr3'did33s] wonderbaar- 
lijk;  verbazend,  ontzaglijk. 

prodigy  ['prodidsi] wonder o. 

produce ['prodjuis] voortbrengsel o, 
voortbrengselen, produkt o, (land- 
bouw)produkten; opbrengst; colonial 
—', koloniale waren; [pra'djurs] vt 
voortbrengen, produceren, opbren- 
gen, opleveren; teweegbrengen; in 
het licht geven; voor 't voetlicht 
brengen, opvoeren, vertonen; te 
voorschijn halen; aanvoeren, over- 
leggen. 


producer  [pra'djuiss]  producent. 
product  ['pndskt]  voortbrengsel  o, 

produkt  o;  fig vrucht. 
production  [pra'dAkJan]  produktie, 

voortbrenging;  voortbrengsel  o; 

overlegging  [stukken];  vertoning, 

opvoering. 
productive  [pra'dAktiv]  produktief, 

vruchtbaar;  produktie-. 
profanation [prsfa'neijan] ontwijding. 
profane [pra'fein] profaan, on(in)ge- 

wijd; goddeloos; werelds; vt profa- 

neren,  ontwijden. 
profess  [pra'fes]  belijden;  betuigen, 

verklaren;  uit-,  beoefenen. 
professed [pra'fest] verklaard; van be- 

roep,   beroeps-;   voorgevi^end,   be- 

weerd,  zogenaamd. 
professedly  [pra'fesidli]  openlijk; 

ogenschijnlijk. 
profession [pra'fejan]  (openlijke) be- 

lijdenis, betuiging; verklaring; kloos- 

tergelofte;  beroep  o,  stand;  by  — , 

van beroep, beroeps-. 
professional [pra'fejanal] vakman, be- 

roepsspeler;  aj vak-,  beroeps-, 

ambts-; van beroep. 
professor  [pra'fesa]  hoogleraar;  pro- 
fessor. 
proffer  ['prDfa]  toesteken, aanbieden. 
proficiency  [pra'fijansi]  vaardigheid, 

bedrevenheid,  kundigheid. 
proficient [pra'fijant] vaardig, bedre- 

ven, knap (in zijn vak). 
profile ['proufil] profiel o. 
profit ['profit] voordeel o, winst, nut 

o\ baat; ,*; a — , met winst; vt voor- 
deel afwerpen voor,  baten;  helpen; 

vi profiteren  (van, by). 
profitable  ['profitabl]  winstgevend, 

voordelig,  nuttig. 
profiteer  [profi'tia]  profiteur;  vi on- 

geoorloofde winst maken. 
profligate  ['profligit]  losbol;  aj  los- 

bandig. 
profound  [pra'faund]  diep;  diepzin- 

nig;   grondig,   groot;   — ly,   ook: 

hoogst, zeer. 
profuse  [pra'fju:s]  kwistig, verkwjs- 


profusion 216 


propagate 


tend;  overvloedig,  rijk. 
profusion  [pr3'fju:33n]  overvloed. 
progeny  ['piDdgini]  nageslacht  o, 

kroost o. 
prognostic [prjg'oDstik] voorspellend; 

■ — ' sign  (symptom) , voorteken o. 
prognosticate  [prDg'oDstikeit]  voor- 

spellen. 
prognostication  [prognDsti'keiJan] 

voorspelling. 
program(me)  ['prougrjem]  program- 
ma o, program o. 
progress   ['prougres]   vordering(en); 

voortgang, vooruitgang; loop(baan); 

gang  [v.  zaken];  tocht;  [pra'gres] 

vi vooruitgaan, vorderen, opschieten. 
progressive  [pra'gresiv]  voortgaand, 

(geleidelijk)   opklimmend,   toene- 

mend;  vooruitstrevend. 
prohibit  [prs'hibit]  verbieden. 
prohibition  [proui'bijsn]  verbod  o. 
prohibitive  [pro'hibitiv]  verbiedend; 

— duties, beschermende (invoer-) 
rechten; • — ■ price, afschrikwekkend 
hoge prijs. 

project ['prsdsekt] ontwerp o, plan o: 

[pr3'd3ekt]  vt ontwerpen;  projecte- 

ren,  ( vooruit)werpen;  vi  vooruit-, 

uitsteken, uitspringen. 
projectile  ['pr3d3ektail]  projectiel  o. 
projector  [prs'djekta]  zoeklicht  o, 

projectietoestel  o. 
proletarian  [prouli'tearian]  proleta- 

rier; aj proletarisch. 
proletariat [prouli'teariat] proletariaat 

o. 
prolific  [pra'lifik]  vruchtbaar. 
prolix  ['prouliks]  wijdlopig, breed- 

sprakig,  langdradig. 
prolixity  [prou'Iiksiti]  wijdlopigheid, 

breedsprakigheid, langdradigheid. 
prologue  ['proubg]  proloog. 
prolong  [pra'brj]  verlengen, rekken; 

— ed,  ook:  langdurig. 
prolongation  [proubrj'geij'an]  verlen- 

ging- 
promenade  [promi'naid]   promenade, 
wandeling, wandelplaats;  vi wande- 
len; vt rondleiden. 


prominent  ['prominant]  (voor)uitste- 

kend,  hoog(staand);  voornaam, 

vooraanstaand, uitstekend. 
promise  ['prDmis]  belofte; of (great) 

— ,  veelbelovend;  vt  beloven;   ■ — ■ 

well, veel  beloven. 
promising  ['promisir]]  veelbelovend. 
promissory  ['pr^missri]  belovend; 

— note, promesse. 
promontory  ['prDmantri]  voorge- 

bergte o. 
promote  [prs'mout]  bevorderen;  op- 

richten  [maatschappij] . 
promotion  [pra'moujan]  bevorde- 

ring. 
prompt  [prompt]  vaardig,  vlug, 

prompt;   contant;   vt   voorzeggen, 

souffleren;  ingeven.  inblazen;  aan- 

sporen,  (aan)drijven. 
prompter  ['prompts]  souffleur; voor- 

zegger. 
promptitude  ['promptitjuid]  snelheid, 

vaardigheid, speed; stiptheid. 
promulgate ['promalgeit] afkondigen, 

uitvaardigen;  verkondigen. 
promulgation  [promsTgeiJan]  afkon- 

diging, uitvaardiging; verkondiging. 
prone  [proun]  gebogen,  vooroverlig- 

gend;  '-'  to,  geneigd  tot;  aanleg 

hebbend  voor. 
prong  [prDi]]   (hooi)vork;  tand  van 

een vork. 
pronoun  ['prounaun]  voornaam- 

woord  o. 
pronounce  [prs'nauns]  uitspreken; 

uitspraak  doen,  verklaren  (dat). 
pronouncement  [pra'naunsmsnt]  uit- 
spraak, verklaring. 
pronunciation  [pranAnsi'eiJgn]  uit- 
spraak. 
proof [pru:f] bewijs o, blijk o\ proef, 

drukproef;   sterktegraad   [alcohol]; 

/'«  —  of,  ten  bewijze van;  aj  be- 

proefd,  bestand. 
prop  [prop]  stut,  steun;  steunpilaar, 

schoor;  vt  stutten, steunen. 
propaganda  [propa'geenda]  propa- 
ganda. 
propagate ['prDpsgeit]  (zich)  voort- 


propagation 


217 


protestant 


planten,  verbreiden,  verspreiden. 
propagation [prDps'geiJsn] voortplan- 

ting,  verbreiding,  verspreiding. 
propel Lpra'pel]  (voort)drijven, voort- 

stuwen, voortbewegen. 
propeller  [pra'peb]  voortdrijver; 

schroef. 
propensity  [prs'pensiti]  neiging. 
proper ['props] eigen; eigenlijk, echt, 

rechtmatig; geschikt,  behoorlijk, 

juist,  gepast;  fatsoenlijk;  aangewe- 

zen. 
property E'propati] eigenschap; eigen- 

dom  0,  bezit  o,  bezittingen,  land- 

goed  o\  properties,  rekwisieten;  a 

man  of  — ,  een  grondbezitter. 
prophecy  ['prsfisi]  voorspelling. 
prophesy  ['prsfisai]  voorspellen. 
prophet  ['profit]  profeet. 
prophetic  [pra'fetik]  profetisch. 
propitious  [pra'pijas]  genadig;  gun- 

stig. 
proportion  [prs'poijsn]  evenredig- 

heid,  verhouding;  deel  o. 
proportional [prs'poijanal] evenredig, 

geevenredigd  (aan, to). 
proposal  [prs'pouzl]   voorstel  o\ 

aanzoek o. 
propose [pra'pouz] voorstellen; opge- 

ven  [raadsel];  een  dronk  instellen 

op; zich voorstellen, van plan zijn; 

'^ to a girl, een meisje ten huwe- 

lijk vragen. 
proposition  [propa'zijan]  voorstel  o\ 

stelling, probleem o; zaak, zaakje o. 
proprietor  [pra'praista]  eigenaar, 

(grond)bezitter. 
proprietress  [prs'praiatris]  eigenares. 
propriety  [pra'praiati]  gepastheid; 

iuistheid;  behoorlijkheid,  fatsoen o. 
propulsion [pra'pAlJan] voortdrijving, 

voortstuwing,  stuwkracht. 
propulsive [pra'pAlsiv] voortdrijvend, 

stuw-. 
prorogation  [proura'geijan]  verda- 

ging, sluiting. 
prorogue  [pra'roug]  verdagen,  slui- 

ten. 
prosaic(al)  [prou'zeiik(l)] prozaisch. 


proscription  [pras'kripjan]  vogelvrij- 

verklaring,  uit-,  verbanning. 
prose  [prouz]  proza  o. 
prosecute  ['prasikjuit] vervolgen. 
prosecution [prosi'kjuijan]  (gerechte- 

lijke)  vervolging; voortzetting;  uit- 

oefening  [v. beroep]; the  ~, ook: 

de eiser; counsel jar the ■ — ',  (amb- 

tenaar van)  het Openbaar Ministe- 

rie. 
prosecutor  ['prosikjuita]  vervolger, 

eiser; the public — , de Off icier van 

Justitie. 
proselyte  ['prosilait]  proseliet. 
prospect  ['prDspekt]  uitzicht  o,  ver- 

schiet o; vooruitzicht o. 
prospective  [pras'pektiv]  te verwach- 

ten, aanstaand, toekomstig. 
prospectus  [prss'pektas]  prospectus a 

Si m. 
prosper  ['prospa]  voorspoed  hebben; 

gedijen, bloeien. 
prosperity [pras'periti] voorspoed, 

welvaart,  bloei. 
prosperous  ['prasparas]  voorspoedig, 

welvarend, bloeiend; gelukkig; gun- 

stig. 
prostrate  E'prastrit]   uitgestrekt,  ne- 

dergeworpen,  (terneer)liggend, ver- 

ootmoedigd, uitgeput;  [pras'treit] vt 

ter  aarde  werpen,  nederwerpen,  in 

het  stof  doen  buigen;  vernietigen; 

uitputten. 
prostration  [pras'treijan]  knieval, 

voetval;  nederwerping,  diepe  ver- 

nedering;  verslagenheid;  uitputting. 
protect  [pra'tekt]  beschermen,  be- 

schutten, vrijwaren. 
protection  [pra'tekjan]  bescherming. 
protective  [pra'tektiv]  beschermend. 
protector [pra'tekta]  beschermer. 
protectorate  [pra'tektarit]  protecto- 

raat o. 
protest  [ proutest]  protest  o;   [pra- 

'test]  vt  (plechtig)  verklaren,  be- 

tuigen; vi protesteren. 
Protestant  ['pratistant]  protestant (s). 
protestant  ['pratistant]  proteste- 

rend(e). 


protestation 


218 


publicize 


protestation   [prDtis'teiJan]   (plechti- 

ge)  verklaring,  betuiging,  verzeke- 

ring;  protest o. 
protocol  ['proutak^l]  protocol o. 
protract [pra'traskt] verlengen, rek- 

ken;  ^~^ed,  ook:  langdurig. 
protraction  [prs'trcekjsn]  verlenging; 

getalm  o. 
protrude  [pra'trurd]  (voor)uitsteken. 
protuberance  [prs'tjujbarans]  uitwas, 

knobbel. 
protuberant [pra'tjuibsrsnt] uitste- 

kend,  uitpuilend,  gezwollen. 
proud [praud]  fier, trots; prachtig. 
prove [pru;v]  bewijzen; de proef ne- 

men  op;  blijken  (te  zijn). 
provender  E'prDvinda]  voer o. 
proverb  E'prDvab]  spreekwoord o. 
proverbial  [prs'vaibial]  spreekwoor- 

delijk. 
provide  [prs'vaid]  zorgen  voor,  be- 

zorgen, verschaffen; voorzien  (van, 

with,  of) ;  voorschrijven,   bepalen; 

— against,  (zijn voorzorgs)maatre- 

gelen  nemen tegen, zorgen voor. 
provided  [pra'vaidid]  '~  {that), 

mits. 
providence C'prDvidans] voorzorg; zui- 

nigheid; Vrovidence, de Voorzienig- 

heid. 
provident  ['prDvidant]  voor(uit)- 

ziend,  voorzienig;  zuinig. 
provider  [prs'vaida]  verzorger;  ver- 

schaffer;  leverancier. 
providing  [prs'vaidir)]  —  {that), 

mits. 
province  ['pnvins]   (win)gewest  o; 

provincie;  gebied  o. 
provincial  [prs'vinjsl]  provinciaal. 
provision  [pr3'vi33n]  voorziening; 

voorzorg ( smaatregel ) ;   (wets)bepa- 

ling;  proviand,  voorraad;  provisie; 

vt  provianderen. 
provisional  [pra'vissnal]  voorlopig. 
proviso  [prs'vaizou]  beding o; voor- 

waarde,  clausule. 
provocation  [prDvs'keiJsn]  tarting; 

provocatie;  aanleiding. 
provocative  [prs'vokstiv]  prikkelend; 


provocerend;  be  —  oj,  uitlokken, 

(op)wekken. 
provoke [pra'vouk]  (op)wekken, uit- 
lokken;  prikkelen,   tergen,  tarten; 

provoceren. 
provoking  [prs'voukir)]  tergend,  tar- 
tend,  prikkelend,  ergerlijk;  lam, 

akelig, vervelend. 
prow  [prau]  (voor) Steven. 
prowl  [praul]  rondsluipen. 
prox.  [pnks]  aanstaand(e), a.s. 
proximate ['proksimit]  naast(bij- 

zijnd). 
proximity  [pnk'simiti]  nabijheid. 
proxy  ['praksi]  volmacht; gevolmach- 

tigde, procuratiehouder. 
prude  [pru:d]  preuts  iemand. 
prudence  ['pruidsns]  voorzichtigheid, 

omzichtigheid,  beleid  o. 
prudent  ['pru:d3nt]  voorzichtig,  om- 

zichtig;  beleidvol,  verstandig. 
prudential [pru'denjal] wijs, voor- 
zichtig. 
prudery ['pruidsri] preutsheid. 
prudish  ['pruidij]  preuts. 
prune  [pru:n]  pruimedant;  vt snoei- 

en. 
Prussia ['prAja]  Pruisen o. 
Prussian ['prAjan] Pruis; a] Pruisisch. 
pry  [prai]  giuren,  turen,  snuffelen. 
psalm  [sa:m]  psalm. 
pseudonym  ['sjuidanim]  pseudo- 

niem o. 
pseudonymous  [sju'donimss]  pseudo- 

niem. 
psychic  ['saikik]  psychisch, ziel-. 
P. T. O.  =  please  turn  over,  zie 

ommezijde,  z.o.z. 
pub  [pAb]  herberg,  kroeg. 
public  E'pAblik]  publiek  o;  a]  alge- 

meen, openbaar, publiek;  '— house, 

herberg, kroeg. 
publican  E'pAblikan]  herbergier. 
publication  [pAbli'keiJan]  openbaar- 

making, afkondiging, bekendmaking; 

publikatie, uitgave. 
publicity  [pAb'lisiti]  openbaarheid, 

publiciteit, reclame. 
publicize ['pAblisaiz] openbaarheid ge- 


public school 219 


punt 


ven aan, reclame maken voor. 

public school ['pAhliksku:]] (particu- 
liere) opleidingsschool voor de aca- 
demic [in Engeland]; openbare 
school  [in Amerika en elders]. 

publish  ['pAbliJ]  openbaar  maken, 
bekendmaken;  uitgeven  [boek]. 

publisher  ['pAbliJa]  uitgever. 

puck  [pAk]  kabouter; rakkertje o. 

pucker  ['pAks]  kreuken,  rimpelen, 
plooien, (zich) fronsen (ook • — ■ tip). 

pudding  ['pudig]  pudding;  beuling. 

puddle  ['pAdl]  (modder)pias. 

puerile  ['pjusraii]  kinderachtig. 

puerility  [pjua'riliti]  kinderachtig- 
heid. 

puff [pAf] windstootje o, 2uchtje o, 
wolkje o\ trekje o [aan pijp]; 
poeierdons; pof [aan japon]; soes; 
reclame; vi opzwellen; blazen, hij- 
gen, puffen; vt op-, uitblazen; re- 
clame maken  voor. 

puffy  ['pAfi]  puffend;  opgeblazen; 
gezwollen, bombastisch. 

pug  [pAg]  mopshond. 

pugilist  ['pju:d3ilist]  bokser. 

pugilistic  [pju:d3i'listik]  vuistvech- 
ters-;  boks-. 

pugnacious  [pAg'neiJas]  strijdlustig. 

pugnacity  [pAg'naesiti]  strijdlust. 

pug-nose  ['pAgnouz]  mopsneus. 

pull [pul] ruk; trekken o\ trek; roei- 
tocht; teug; // is a hard —^ , het is 
zwaar roeien; het is een hele toer; 
vt rukken, trekken (aan); roeien; 
• — ■ d o w n, neertrekken, omverha- 
len, neerhalen; — off, aftrekken, 
uittrekken, afzetten; — it off, het 
winnen; het klaarspelen; 
through, er bovenop komen (of 
helpen) ; — together, een lijn 
trekken, samenwerken; weer op- 
knappen [een zieke]; ■ — oneself to- 
gether, zich vermannen; — up, stil- 
houden, blijven staan; optrekken; 
uittrekken; bijtrekken [een stoel]; 
— a person up, iem. tot staan 
brengen,  tegenhouden, 

pulley  ['puli]  katrol. 


pulmonary  ['pAlmsnari]  long-. 
pulp   [pAlp]  weke  massa;  merg  o\ 

viees o [v. vruchten], moes o, pulp. 
pulpit  ['pulpit]  kansel, spreekgestoel- 

te 0. 
pulsate [pAl'seit] kloppen [v. hart], 
pulsation [pAl'seiJan] slaan o, (hart)- 

slag. 
pulse  [pAls]  pols,  polsslag;  peul- 

vruchten;  vt kloppen,  slaan. 
pulverize  ['pAlvaraiz]  fijnstampen, 

fijnwrijven;  doen  verstuiven;  fig 

vermorzelen. 
pumice ['pAmis] puimsteen o Si m. 
pummel  ['pAml]  beuken,  slaan. 
pump  [pAmp]  pomp;  lak-,  dans-, 

gj'mnastiekschoen;  vt  (uit)pompen; 

fig uithoren. 
pumpkin  ['pAm(p)kin]  pompoen. 
pun  [pAo]  woordspeling;  vi  vi'oord- 

spelingen maken  (op,  o«). 
punch  [pAnJ]  pons,  doorslag;  stoot, 

stomp,   por;   durf,   fut;   punch 

[drank];   hansworst;   Punch   and 

Judy, Jan Klaassen en Katrijn; pop- 

penkast;   vt   pbnsen,   (door) slaan, 

knippen [met een gaatje] ; stompen. 
punctilious   [pArjk'tiliss]  overdreven 

nauwgezet,  stipt. 
punctual ['pAijktjual]  stipt  (op tijd); 

precies,  nauwgezet,  punctueel. 
punctuality  [pAijktju'asIiti]  stiptheid, 

nauwgezetheid, punctualiteit. 
punctuate ['pAfjktjueit] interpungeren. 
punctuation  [pAgktju'eiJsn]  punctua- 

tie;  —  mark, leesteken o. 
puncture   ['pAijktJa]  prik,  gaatje  o, 

lek o [in fietsband]; vt (door)prik- 

ken; a '—'d tire, een lekke band. 
pungency  ['pAndsansi]  scherpheid. 
pungent ['pAndsant]  scherp, bijtend. 
punish  ['pAniJ]   (af)straffen,  kastij- 

den;  flink aanspreken  [de fles &]. 
punishable  ['pAniJsbi]  strafbaar. 
punishment  ['pAniJmant]  straf, af- 

straffing. 
punitive  ['pjumitiv]  straffend, straf-. 
punt  [pAnt]  platboomde  rivierschuit; 

vt voortbomen. 


puny 


220 


put 


puny  ['pju:ni]  klein,  zwak. 

pup  [pAp]  zie puppy. 

pupa  ['pjuipa]  pop  [v.  insekt]. 

pupil  ['pju:pil]  oogappel;  leerling; 
pupil;  — -teacher,  kwekeling. 

puppet  E'pApit]  marionet. 

puppet-show  ['pApitJou]  poppenkast. 

puppy ['pApi] jonge bond; fig aap, 
kwast,  kw'ibus. 

purblind ['p3:blaind] bijziend; kort- 
zichtig. 

purchase ['paitjss] aankoop, (in)- 
koop; verwerving; aangrijpingspunt 
o;  hefkracht;  spil;  vt  (aan)kopen. 

pure  [pjus]  zuiver,  rein;  louter. 

pure-bred  ['pjuabred]  rasecht,  ras-. 

purgation [pa/geijan] zuivering. 

purgatory  ['psigatari]  vagevuur o. 

purge  [p3:d3]  zuivering;  purgeer- 
middel  o;  vt  zuiveren,  reinigen. 

purification  [pjusrifi'keijan]  zuive- 
ring, reiniging,  loutering. 

purify ['pjuarifai] zuiveren, reinigen, 
louteren. 

Puritan  ['pjusritsn]  puritein(s). 

purity  ['pjusriti]  zuiverheid, rein- 
heid. 

purl  [p3:I]  kabbelen. 

purloin  [p3:'bin]  kapen,  stelen. 

purple ['p3;pl] purper (oj; purpe- 
ren. 

purport ['p3:p3t] inhoud; zin, bete- 
kenis, strekking; bedoeling; [ps:- 
'pD:t] vt voorgeven, beweren; te 
kennen geven, inhouden, behelzen; 
van plan zijn. 

purpose ['p3:p3s] doeleinde o, doel o, 
Gogmerk o\ bedoeling; vastberaden- 
heid; for all practical — s, feite- 
lijk; 0 n — , met opzet; t o the — , 
ter zake (dienend); to good '—, met 
succes; to no — , zonder resultaat, 
tevergeefs; ft zich voornemen, van 
plan  zijn. 

purposeful ['p3:p3sful]  doelbewust. 

purposely  ['p3:p3sli]  met  opzet. 

purr [ps:] snorren, spinnen [v. kat- 
ten]. 

purse [p3:s] beurs, portemonnaie; bui- 


del; premie; vt samentrekken, fron- 

sen  (ook  ■—  up). 
purser  ['p3:s3]  administrateur  [aan 

boord]. 
purslane  ['p3:slin]  postelein. 
pursuance [p3'sju;3ns] nastreven o [v. 

plan];  voortzetting;  uitvoering;  in 

— of, ingevolge. 

pursuant [pa'sjuisnt] — to, overeen- 
komstig,  ingevolge. 

pursue [pa'sju:] achtervolgen, vervol- 
gen, voortzetten; najagen; volgen 
[weg,  zekere politiek]. 

pursuit [p3'sju;t] achtervolging, ver- 
volging, najaging; streven o (naar, 
of); ■ — s, bezigheden; in ■ — of, ver- 
volgend,  uit  op. 

purulent  ['pjuarubnt]  etter(acht)ig. 

purvey  [ps/vei]  verschaffen,  leveren. 

purveyance [p3:'vei3ns] verschaffing; 
leverantie. 

purveyor [psi'veis] verschaffer, leve- 
rancier. 

push [puj] stoot, duw; drang; stuw- 
kracht; energie; at a — , ineens; 
when it came to the — , toen het er 
op aankwam; vt stoten, duwen, 
dringen; drijven (tot, to); schui- 
ven; pousseren [een artikel] ; ■ — ■ 
one' s way, zich een weg banen; ■ — • 
o n, voortduwen; pousseren, voort- 
helpen; aanzetten (tot, to); voort- 
rijden, doormarcheren, verder roei- 
en; --^ t h r o u g h, doorzetten, 
doordrijven, klaarspelen. 

pushing ['pujir]] ondernemend, voort- 
varend, energiek. 

pusillanimous [pju:si'lasnim3s] klein- 
moedig. 

puss [pus] kat, poes; — in hoots, 
de  gelaarsde  kat. 

pussy  ['pusi]  poesje o;  katje o. 

pustule ['pAstjuil] puistje o, blaartje 
o. 

put [put] zetten, stellen, plaatsen, 
leggen; steken; doen; fig uitdruk- 
ken, zeggen; [een zaak] voorstellen; 

— down,  ook:  opschrijven,  op- 
tekenen;  ~-  /'/ down  to  his  nerv- 


putrefaction 


221 


quarrel 


ousness, toeschrijven aan; — ;' « an 
appearance, zich (even) vertonen; 
— in a word, een woordje mee- 
spreken, ook een duit in 't zakje 
doen; — in a word for one, een 
goed woordje voor iemand doen; 
'~-' /'/ i 71 1 o Dutch, zeg (vertaal) 
het in het Hollands; '~ ojj, uit- 
stellen; van wal steken; ■ — ' one ojj 
with talk ijair words), met mooie 
praatjes afschepen; — o n jlesh, 
dikker worden; — on to..., (telefo- 
nisch) verbinden met...; be ■ — out, 
van zijn stuk gebracht of boos zijn; 
blijven steken; will you ■ — • tne 
through to...?, wilt u mij (te- 
lefonisch) aansluiten met... ?; he was 
hard {sorely, sadly) — to it, hij 
had het hard te verantwoorden; — 
up, onder dak brengen, logeren; 
vooruit afspreken; — up with, be- 
rusten in, verdragen; V.T. & V.D. 
van put. 
putrefaction [pjuitri'faekjan] (ver)- 
rotting, rotheid. 


putrefy ['pju;trifai] (doen) verrotten, 
rotten. 

putrid  ['pju:trid]  rottend;  (ver)rot, 
bedorven. 

putridity [pju:'triditi] verrotting, rot- 
heid. 

puttee  E'pAti]  beenwindsel  o. 

putty  L'pAti]  stopverf. 

put-up E'put'Ap] a — job, een door- 
gestoken kaart. 

puzzle E'pAzl] verlegenheid; raadsel 
o; puzzel; vt verlegen maken, ver- 
warren, verbijsteren; ■ — • {oneselj, 
one's brains), piekeren, zich het 
hoofd breken; be ■ — d about (at, 
over), niet weten hoe men het heeft, 
er niets op weten, voor een raadsel 
staan. 

pygmean  [pig'miisn]  dwergachtig. 

pygmy ['pigmi] pygmee, dwerg. 

pyjamas  [ps'dsaimaz]  pyjama. 

pyramid  ['pirsmid]  piramide. 

Pyrenean  [pira'niisn]  Pyrenees. 

Pyrenees  [pira'niiz]  Pyreneeen. 


Q 


q  [kju:]  (de letter)  q. 

quack  [kwjek]  kwakzalver;  vi  kwa- 

ken. 
quackery  ['kwasksri]  kwakzalverij. 
quadrangle  [kw^'draeggl]  vierkant  o, 

vierhoek;  binnenplaats. 
quadratic  [kws'drjetik]  vierkant, 

vierkants-. 
quadrille  [k(w)3'dril]  quadrille. 
quadruped  ['kwadruped]  viervoetig 

dier  o. 
quadruple  ['kwodrupl]  viervoudig. 
quagmire  ['kwasgmaia]  moeras o. 
quail  [kweil]  kwartel;  vi  de  moed 

verliezen, bang worden, versagen. 
quaint  [kweint]  vreemd, eigenaardig, 

zonderling,  bijzonder,  ouderwets. 
quake  [kweik]  beven,  sidderen,  tril- 

len, schudden. 


Quaker  ['krweika]  kwaker. 
qualification  [kwDlifi'keiJan]   be- 

voegdheid; geschiktheid, eigenschap; 

kwalificatie, nadere aanduiding; be- 

perking, wijziging. 
qualified  ['kwDlifaid]  gerechtigd, ge- 

diplomeerd, bevoegd, geschikt. 
qualify  ['kwolifai]  bevoegd, bekwaam 

maken; kwalificeren, betitelen; bepa- 

len; wijzigen; matigen; zich bekwa- 

men,  examen  doen. 
quality  ['kwoliti]  kwaliteit,  (goede) 

hoedanigheid; eigenschap. 
quandary  ['kwondsri]  verlegenheid. 
quantity  ['kwontiti]  kwantiteit,  hoe- 

veelheid; menigte. 
quarantine  ['kwDrantiin]  quarantaine. 
quarrel  ['kwDral]  ruzie,  twist;  vi 

krakelen, twisten. 


quarrelsome 


222 


quite 


quarrelsome ['kwsralsam] twistziek. 

quarry ['kuori] wild o, prooi; steen- 
groeve. 

quarter ['kwDits] vierde (deal) o, 
kwart o\ kwartier o\ buurt, (stadsj- 
wijk; kwartaal o\ 28 Eng. ponden 
[2.908 hi]; no — /, geen genade!; 
my — s, mijn kwartier o, mijn ver- 
blijf o, mijn kamer; at close — s, 
(van) dichtbij; come to close — s, 
handgemeen worden; jrom a good 
— , uit goede bron; jrovi all '—'S, 
van alle kanten; in certain ■ — s, in 
zekere kringen; vt in vieren (ver)- 
delen;  vierendelen;  inlrwartieren. 

quarter-day  ['kwD'.tsdei]  betaaldag. 

quarter-deck ['kwDitsdek] achterdek o. 

quarterly ['kwDitsli] driemaandelijks 
tijdschrift o\ a] driemaandelijks, 
kwartaal-. 

quash [kwDj] onderdrukken [opstand]; 
vernietigen [vonnis]. 

quaver  ['kweivs]  trillen. 

quay  [ki:]  kaai, kade. 

queasy ['kwi:zi] misselijk; kieskeurig; 
walglijk. 

queen [kwi;n] koningin; vrouw [in 
't kaartspel]. 

queer ['kwia] wonderlijk, zonderling, 
vreemd,  gek,  raar;  onlekker. 

quell [kwel] onderdrukken, bedwin- 
gen, dempen. 

quench  [kwenj]  blussen, uitdoven, 
dempen,  lessen;  afkoelen. 

query ['kwisri] vraag; vraagteken o; 
vt vragen; in twijfel trekken. 

quest [kwest] onderzoek o, onderzoe- 
king; nasporing; in — of, zoeken- 
de naar. 

question ['kwestjsn] vraag, kwestie; 
interpellatie; pijnbank; no ■ — ■ about 
it, er is geen twijfel aan; beyond 
— , zonder twijfel, buiten kijf; 
thafs out of the '--, daar is geen 
sprake van; without — , zon- 
der de minste bedenking; ongetwij- 
feld, onbetwistbaar; vt vragen, on- 
dervragen;  betwijfelen. 

questionable  ['kwestjsnsbl]  twijfel- 


achtig; verdacht; bedenkelijk. 

questioner ['kwestjana] vrager; inter- 
pellant;  ondervrager,  examinator. 

question-mark  ['kwestjanmaik] 
vraagteken  o. 

queue [kju:] queue, file, rij; vi in 
de rij staan; — up, in de rij gaan 
staan. 

quibble ['kwibl] spitsvondigheid, chi- 
cane; vi chicaneren. 

quick [kwik] levendig, vlug, scherp, 
snel; levend; — march!, voorwaarts 
mars!; — march {step, time), ge- 
wone pas; be ■ — I, vlug wat!, haast 
je!; to the — , tot op het leven; 
tot in de ziel. 

quicken ['kwikn] verlevendigen; aan- 
moedigen,  verhaasten. 

quicklime  ['kwiklaim]  ongebluste 
kalk. 

quicksand(s)  ['kvt'iksaend(z)]  drijf- 
zand  0. 

quicksilver ['kwiksilva] kwik(zilver) 
o. 

quick-tempered  ['kwik'tempsd]  op- 
vliegend. 

quick-witted ['kwik'witid] vlug (van 
begrip), gevat. 

quid [kwid] pruim (tabak); pond o 
sterling. 

quiet E'kwaist] rust, stilte, vrede, 
kalmte; aj rustig, stil, vreedzaam, 
mak; stemmig [japon]; on the — , 
stilletjes; vt kalmeren, stillen; be- 
daren. 

quietness  ['kwaistnis] , quietude 
['kwai3tju:d]  rust,  stilte. 

quill [kwil] schacht;  (ganze)pen. 

quilt [kwilt] gewatteerde of gestikte 
deken; vt stikken, watteren. 

quince  [krw'ins]  Ivwee(peer). 

quinine  [kwi'ni:n]  kinine. 

quip  [kwip]  schimpscheut;  geestig- 
heid;  spitsvondigheid. 

quire ['kwais] boek o [24 vel pa- 
pier]. 

quit [kwit] vrij; — of it, er van af; 
vi weggaan. 

quite [kwait] geheel en al, heel; hele- 


quits 


223 


rail 


maal, volkomen;  zeer;  bepaald;  ~' 

(so),  precies,  juist. 
quits  [kwits]  quitte. 
quiver ['kwiva]  pijlkoker;  trilling; vi 

trillen,  beven,  sidderen. 
quiz   [kwiz]   snaak;  aardigheid;  en- 

quete,  vraag;  vt voor  de gek hou- 

den;  begluren;  ondervragen. 
quizzical  ['kwizikl]  spottend;  guitig. 
quondam  ['kwDndsem]  voormalig. 


quota ['kwouta]  (aan)deel o; contin- 
gent o. 

quotation  [kwou'teijan]  aanhaling, 
citaat  o;  prijs,  koers,  notering;  — 
marks, aanhalingstekens. 

quote  [kwout]  aanhalen, citeren; op- 
geven,  noteren  [prijzen], 

quoth [kwouO]  zei (ik, hij of zij). 

quotient  ['kwoujant]  quotient o. 


R 


r  [a:]  (de letter)  r. 

rabbet  ['rsebit]  sponning. 

rabbi  E'rsbai], rabbin  ['r£ebin]  rab- 

bijn. 
rabbit  ['rsebit]  konijn o. 
rabble  ['rsbl]  grauw o, gepeupel  o. 
rabid  ['rjebid]  del;  razend, woest. 
rabies  ['reibii:z]  hondsdolheid. 
race  [reis]  wedloop,  wedren,  wed- 

strijd;  loop;  loopbaan;  ras  o,  ge- 

slacht o;  vi rennen. 
race-course  ['reisk3:s]  renbaan. 
race-horse  ['reishD:s]  renpaard o. 
rachitis  [rae'kaitis]  Engelse ziekte. 
racial  ['reijal]  rassen-,  ras-. 
rack  [r£ek]  pijnbank;  rek  o,  rak  o, 

rooster;   heugel,   tandreep;   ruif; 

zwerk  o  [v.  wolken];  vt spannen; 

fig folteren;  uitmergelen;  —  one's 

brains about, zich het hoofd breken 

over. 
racket  ['raskit]  raket o & v\ leven o, 

kabaal o, herrie; stand the ■ — ', het 

kunnen uithouden;  (het gelag)  be- 

talen. 
rack-railway ['riEkreilwei]  tandrad- 

spoor 0. 
racy  ['reisi]  (ras)echt; krachtig, geu- 

rig [v. wijn]; sappig, pittig, fris. 
radar  ['reida:]  radar. 
radiance  ['reidigns]  (uit)straling, 

glans. 
radiant  ['reidisnt]  stralend  (van, 

with). 


radiate  ['reidieit]  (af-, uit)stralen. 

radiation [reidi'eijan] (af-, uit-, be)- 
straling. 

radical ['rjedikl] grondwoord o; wor- 
tel [uit getal]; aj radicaal, gron- 
dig; ingeworteld; grond-; wortel-. 

radio  ['reidiou]  radio. 

radish ['raedij] radijs; black — , ram- 
menas. 

radium  ['reidiam]  radium  o. 

radius ['reidiss] straal; ■~ oj action, 
actieradius,  vliegbereik  o. 

raft  [ra:ft]   (hout)vlot  o. 

rafter  ['raifta]  (dak) spar. 

rag [rseg] vod o & v, lomp; lap, lapje 
o; lor o & v; dock, zeil o\ (stu- 
denten)jool; in — s, in lompen ge- 
huld; aan flarden; vt pesten; er 
tussen  nemen;  vi keet  maken. 

ragamuffin  ['rsegsmAfin]  schooier. 

rage  [reids]  woede,  razernij;  rage, 
manie; vi woeden, razen. 

ragged ['rsgid]  voddig, gescheurd, 
haveloos; ruw, ongelijk, getand. 

rag-picker  ['rasgpiks]  voddenraper. 

raid [reid] (vijandelijke) inval, aan- 
val; (roof)tocht, klopjacht; vt een 
inval (aanval) doen, een razzia hou- 
den; plunderen. 

rail [reil] leaning, rasterwerk o, hek 
o\ slagboom; rail, (spoor) staaf; 
■ — -(j), reling; by — , met het (per) 
spoor; vt omrasteren; vi schelden, 
schimpen,  smalen. 


railing 


224 


rape 


railing ['reilirj] reling, leuning; ras 
tering, staketsel o, hek o  (ook ^ — s) . 

railroad  ['reilroudj  spoorweg. 

railway  ['reilwei]  spoorw'eg. 

railway-porter ['reilweipDita] stations- 
kruier. 

raiment  ['reimant]  kleding,  kleed  o. 

rain [rein] regen; — or shine, mooi 
weer of niet; vi regenen; vt doen 
(laten)  regenen. 

rainbow  ['reinbou]  regenboog. 

rainy  ['reini]  regenachtig, regen-. 

raise [reiz] doen rijzen, doen opstaan; 
ophalen; opslaan [de ogen]; optil- 
len; (op)bouwen, verbouwen, fok- 
ken, kweken; verhogen [ook v. 
loon], oprichten, opwekken; verhef- 
fen [stem]; opwerpen, ter sprake 
brengen, maken [bezwaren]; wer- 
ven; opbreken [beleg]; opheffen 
[verbod]; — one's hat to, zijn 
hoed afnemen voor; — a loan, een 
lening uitschrijven; — money, geld 
bijeenbrengen, loskrijgen. 

raisin  ['reizn]  rozijn. 

rake [reik] losbol; hark, krabber; vt 
harken, rakelen, (bijeen)schrapen; 
af-,  doorzoeken. 

rally C'rasli] hereniging, verzameling; 
bijeenkomst; (signaal o tot) ,,verza- 
melen" o; herstel o\ vt & vt zich 
(weer) verzamelen, (zich) vereni- 
gen; zich herstellen. 

ram [riem] ram; vt heien, aan-, in-, 
vaststampen;  rammen. 

ramble C'rasmbl] zwerftocht, uitstap- 
je o; vi rondzwerven, (rond)dolen; 
afdwalen [v. onderwerp]; raaskal- 
len, ijlen. 

rambler  ['rsembb]  zwerver;  {crim- 
son)  ■ — s, klimrozen. 

ramification  [rsemifi'keijsn]  vertak- 
king. 

ramify  ['rsemifai]  (zich)  vertakken. 

rammer  ['rsms]  heiblok  o;  straat- 
stamper. 

rampant  ['rasmpsnt]  (dansend en) 
springend,  uitgelaten,  dartel,  weel- 
derig  [groei]; toenemend, heersend 


[ziekten]. 

rampart  ['rsempait]  wal,  bolwerk  o. 

ramshackle  ['raemjjekl]  bouwvallig, 
vervallen;  rammelend. 

ran  [rten]  V.T. van run. 

rancid  ['rsnsid]  ransig, garstig. 

rancour ['raerjka] rancune, wrok; bear 
— , wrok koesteren. 

random ['rasndam] at — , in 't wilde 
weg;  lukraak. 

rang  [raer]]  V.T. van ring. 

range [reinds] rij, reeks, (berg)keten, 
richting; draag^'ijdte; schietbaan; 
(keuken)fornuis o\ bereik o, om- 
vang [v. d. stem]; jig gebied o. 
terrein o\ verscheidenheid; a t short 
■ — •, op korte afstand; within — , 
onder schot; vt rangschikken, orde- 
nen, opstellen, scharen; gaan langs; 
doorlopen; vi zich uitstrekken. rei- 
ken, dragen [geschut] ; varen, lopen 
[in zekere richting]; zwerven; ■ — 
between... and {from... to), varie- 
ren tussen; — with (among), op 
een  lijn  staan  met. 

rank [raerjk] rang, graad, rij, gelid o\ 
stand; the ■ — and file, de minde- 
ren; fig de grote hoop; vt (in het 
gelid) plaatsen; indelen; — 
a m o n g, behoren tot; • — • wit h, 
dezelfde rang hebben als; op een 
lijn stellen (staan) met; aj weel- 
derig [groei]; sterk (smakend of 
riekend); — nonsense, klinkklare 
onzin. 

rankle ['rzerjkl] etteren; fig kankeren, 
knagen. 

ransack  ['rsensaek]  af-, doorzoeken, 
doorsnuffelen;  plunderen  [stad]. 

ransom ['rasnsam] losgeld o; afkoop- 
som; bevrijding; vt vrijkopen, af-, 
loskopen; brandschatten. 

rant  [raent] oreren, uitvaren. 

rap [ri:p] slag; tik, getik o\ it slaan, 
kloppen,  tikken  (op). 

rapacious  [ra'peijss]  roofzuchtig, 
roofgierig;  roof-. 

rapacity  [rs'pKsiti]  roofzucht. 

rape  [reip]  gewelddadige ontvoering, 


rapid 


225 


razor-strop 


roof;  raap-,  koolzaad  o;  vt   (ge- 
welddadig)  ontvoeren,  roven. 

rapid E'raepid] stroomversnelling; aj 
snel, vlug. 

rapidity  [rs'piditi] snelheid. 

rapine  ['rsepin]  roof. 

rapscallion  [raeps'kieljan]  schurk. 

rapt  [raspt]  opgetogen,  verrukt. 

rapture ['rsptja] verrukking. 

rare [res] dun, ijl; zeldzaam; buiten- 
gewoon  (mooi). 

rarefaction  [resri'faekjan]  verdun- 
ning. 

rarefy ['resrifai] verdunnen, verfijnen. 

rarely ['reali] zelden. 

rarity  ['resriti]  zeldzaamheid;  dun- 
heid,  ijlheid. 

rascal  ['ra:sk3l]  schelm,  schurk. 

rascally ['raisksli] schurkachtig, ge- 
meen. 

rash [raej] (huid)uitslag; a] overijld, 
overhaastig; lichtvaardig, roekeloos, 
onbezonnen. 

rasher ['raejs]  reepje o, sneetje o 
[spek]. 

rasp [ra:sp] rasp; gekras o\ vt ras- 
pen,  (af)schrapen, krassen. 

raspberry  ['ra:zb3ri]  framboos. 

rat [rset] rat; onderkruiper; — si, on- 
zin!; smell a — , lont ruiken. 

ratchet  ['rjetjit]  pal. 

rate [reit] tarief o; verhouding; snel- 
heid, vaart, tempo o; prijs, koers, 
maatstaf; klasse; rang; (gemeente)- 
belasting; — oj exchange, (wissel)- 
koers; -— oj interest, rentevoet; — 
oj pay (wages), loonstandaard; a I 
any — , in ieder geval; at the ^— 
oj, met een snelheid van; ten ge- 
tale van; tegen; at the -~ oj 400 
a week, 400 per week; come (u p)- 
o n the '~j, armlastig worden; vt 
aanslaan, (be)rekenen, taxeren, be- 
palen; schatten; vi geschat (gere- 
kend) worden, de rang hebben (van, 
as)\  — at, uitvaren tegen. 

rate-payer  ['reitpeis]  belastingbetaler. 

rather ['raiSs] eer(der), liever, veel- 
eer; heel wat; nogal, vrij, tamelijk; 

Eng. Zakwrdbk. 11 


Rather!, En of! 
ratification  [rtetifi'keijsn]  bekrachti- 

ging. 
ratify  ['rsetifai]  bekrachtigen. 
ratio  E'reijiou]  verhouding, reden. 
ration ['rsejon]  rantsoen o, portie; on 

(ojj)  the ■ — ■, op (van, niet op)  de 

bon;  vt  rantsoeneren;  zijn  (hun) 

rantsoen  geven;  distribueren  [van 

overheidswege] . 
rational ['raejsnl] redelijk, verstandig. 
rationing ['r^Jsnii)]  rantsoenering; 

distributie. 
rattan  [ras'tsen]  rotan o &i m  [stof- 

naam];  rotan m  [voorwerpsnaam], 

rotting, 
rattle  ['riEtl]  ratel,  rammelaar;  gera- 

tel  o,  gerammel  o;  reutelen  o;  vi 

ratelen, rammelen; reutelen; vt doen 

rammelen &; rammelen met &;  ze- 

nuwachtig maken. 
rattlesnake  ['rstlsneik]  ratelslang. 
rattletrap ['rsetltreep] rammelkast. 
rat-trap  ['rsettrsep]  ratteval. 
raucous  ['rDikss]  schor, rauw. 
ravage ['rsevids] verw^oesting, plunde- 
ring; vt verwoesten, teisteren, plun- 

deren. 
rave [reiv] ijlen, raaskallen; razen (en 

tieren). 
ravel ['rsevl] rafel; vt uit-, ontrafelen. 
raven  ['reivn]  raaf; aj ravezwart. 
ravenous  ['rsvioas]  verslindend, 

vraatzuchtig, uitgehongerd. 
ravine [ra'virn] ravijn o, gleuf, kloof. 
ravish  ['rasvij]  (ont) roven, wegvoe- 

ren, meeslepen; jig verrukken. 
raw  [td:]  rauw,   guur;   ruw,   grof; 

groen, onervaren; puur [drank]; '~ 

materials, grondstoffen. 
ray  [rei]  rog  [vis];  straal;  vt  be-, 

uitstralen (ook '~ jortb) , 
rayon  ['reiDn]  rayon  o Si. m  [kunst- 

zijde]. 
raze [reiz] doorhalen, uitwissen; slech- 

ten, met de grond gelijkmaken. 
razor  ['reizs]  scheermes  o\  electric 

— ,  elektrisch  scheerapparaat  o. 
razor-strop  ['reizastr^p]  aanzetriem. 

1& 


re 


226 


recapitulate 


re  [ri:]  inzake... 

reach [ri;tj]  bereik o, omvang, uitge- 

strektheid;  vt  bereiken;  komen  tot 

[akkoord]; aanreiken, overhandigen; 

toesteken,   uitstrekken  [hand];  vi 

reiken,  zich  uitstrekken. 
react [ri'aekt] reageren, terugwerken. 
reaction  [ri'akjan]  reactie. 
reactionary  [ri'aekjanari]  reactionair. 
read  [ri:d]  vt lezen  (in),  af-,  ople- 

zen;  —  out,  uitlezen; voorlezen; vi 

lezen;  studeren;  zich  laten  lezen; 

klinken, luiden; [red] V.T. & V.D. 

van read; ook: belezen. 
readable  ['ri:d3bl]  leesbaar. 
reader  ['ritda]  lezer;  lezeres;  lector; 

leesboek  o. 
readily  ['redili]  dadelijk, gaarne, ge- 

makkelijk;  sell  -~,  gerede  aftrek 

vinden. 
reading-book ['ri:dir|buk]  leesboek o. 
ready ['redi] bereid, gereed, klaar; be- 

reidwillig;  vlug;  —  cash  {money), 

contant geld  o;  —  wit, gevatheid, 

slagvaardigheid;  the  ■ — ,  contanten, 

duiten. 
ready-made  [redi'meid],  ready-to- 
wear  ['redits'wea]  confectie-. 
real  ['rial]  wezenlijk,  werkelijk,  ei- 

genlijk, echt; vast  [eigendom]; the 

■ — •  article  {thing),  je ware. 
reality  [ri'a^liti]  wezenlijkheid,  wer- 

kelijkheid. 
realization [rislai'zeijan] verwezenlij- 

king;  realisatie;  besef o. 
realize   ['rislaiz]   verwezenlijken;  te 

gelde maken; opbrengen[v. prijzen], 

maken  [winst] ;  beseffen. 
really  ['risli]  werkelijk, waarlijk, in- 

derdaad, in werkelijkheid, eigenlijk; 

toch. 
realm  [relm]  koninkrijk o, rijk o. 
ream  [ri:m]  riem  [papier]. 
reap  [ri:p]  maaien,  (in)oogsten. 
reaper ['ri:p3] maaier, oogster; maai- 

machine. 
reaping-hook  ['ri:pii]huk]  sikkel. 
rear  [ria]  achterhoede;  achterkant; at 

the — of, achter; vt oprichten, op- 


heffen;   opbrengen;    (,op)kweken, 
fokken, verbouwen; vi steigeren. 

rear-admiral ['ria'rsdmiral] schout- 
bij-nacht. 

rear-guard  ['riagard]  achterhoede. 

reason ['riizn] rede, redelijkheid, ver- 
stand o; recht o, billijkheid; reden, 
oorzaak, grond; by — of, op grond 
van, ten gevolge van, vanwege, we- 
gens; // stands to — , het spreekt 
vanzelf; vt (be)redeneren, redene- 
ren over; bespreken; — one into 
...ing, overreden of overhalen om... 

reasonable ['riiznabl] redelijk, ver- 
standig, billijk; matig [prijs]. 

reassurance  [riis'Jusrsns]  nieuwe 
verzekering; geruststelling. 

reassure [riia'Jus] opnieuw verzeke- 
ren;  geruststellen. 

rebate  [ri'beit]  korting. 

rebel ['rebl] oproerling, muiter; rebel; 
aj oproerig, muitend, opstandig; 
[ri'bel] vi muiten, in opstand ko- 
men. 

rebellion [ri'beljsn] oproer o, op- 
stand. 

rebellious [ri'beljas] oproerig, opstan- 
dig, rebellig, weerspannig, hardnek- 
kig [zweer]. 

rebound [ri'baund] terugspringen, af- 
stuiten. 

rebuff [ri'bAf] weigering, afwijzing; 
vt afwijzen. 

rebroadcast ['ri:'bD:dka:st] heruit- 
zending [radio]; vt heruitzenden; 
ook V.T. & V.D. v. rebroadcast. 

rebuke [ri'bju:k] berisping; vt be- 
rispen. 

recalcitrance  [ri'kslsitrans]  weer- 
spannigheid. 

recalcitrant [ri'kselsitrant] weerspan- 
nig. 

recalcitrate [ri'kaelsitreit] tegenstrib- 
belen, weerspannig zijn, zich ver- 
zetten. 

recall [ri'k3:l] terugroepen; herroepen, 
intrekken, opzeggen [kapitaal] ; her- 
inneren aan;  zich herinneren. 

recapitulate [riika'pitjuleit] in 't kort 


recapture 


227 


record 


herhalen,  samenvatten. 
recapture  ['ri/ksptja]  heroveren. 
recast ['ri:'ka:st] opnieuw gieten, om- 

gieten; fig opnieuw bewerken,  om- 

werken  [boek &]. 
recede  [ri'si:d]  teruggaan, -wijken. 
receipt  [ri'si:t]  ontvangst;  kwitantie; 

regu   o;   recept   o;  be  in  —  oj, 

ontvangen  hebben;  ontvangen,  krij- 

gen,  trekken;  on  ^^  oj,  na  (bij) 

ontvangst van;  vt kwiteren. 
receive [ri'si:v] ontvangen; opvangen; 

krijgen; ondervinden; opnemen; He- 
len. 
receiver  [ri'si:v3]   ontvanger;  heler; 

curator  [v.  failliete boedel];  klok; 

hoorn  [v.  telefoon]. 
receiving-set [ri'si:vir)set] ontvangtoe- 

stel o [radio]. 
recent  ['ri:snt]  onlangs plaats  gehad 

hebbend,  recent;  vers,  nieuw,  fris, 

laatst. 
recently ['riisntli] onlangs; in de laat- 

ste  tijd;  as  ~  as  1930,  in  1950 

nog. 
receptacle  [ri'septaki]  schuilplaats; 

vergaarbak;  depot  o &  m. 
reception [ri'sepjsn]  ontvangst, ont- 

haal  o;  receptie. 
receptive  [ri'septiv]  ontvankelijk. 
recess  [ri'ses]  terugwijking;   inham, 

(schuil)hoek,  nis,  alkoof;  opschor- 

ting  [v. zaken] ; reces o. 
recipe  ['resipi]  recept o. 
reciprocal [ri'siprskl] wederzijds, we- 

derkerig. 
reciprocate  [ri'siprakeit]  vergelden, 

beantwoorden  (met,  with),   (uit)- 

wisselen;  iets  terug  doen. 
recital  [ri'saitl]  opsomming  (der fei- 

ten), verhaal o; voordracht; uitvoe- 

ring. 
recite [ri'sait] opsommen; voordragen, 

opzeggen. 
reckless ['reklis] zorgeloos, roekeloos, 

onbesuisd,  vermetel. 
reckon  ['rekn]  rekenen,  tellen;  bere- 

kenen; achten, houden voor... 
reckoning ['reknig] rekening; afreke- 


ning;  berekening. 
reclaim  [ri'kleim]  terugeisen;  terug- 

roepen;  bekeren;  terugwinnen; 

droogleggen, ontginnen. 
reclamation  [rekb'meijsn]  terugvor- 

dering, vordering, eis; reclame, pro- 
test  o;  (zedelijke)  verbetering; 

drooglegging. 
recline [ri'klain] leunen, laten rusten; 

achterover  leunen,  rusten. 
recluse   [ri'klu:s]   kluizenaar;  aj  af- 

gezonderd, eenzaam. 
recognition [reksg'nijan] herkenning; 

erkenning; erkentenis. 
recognize  ['rekagnaiz]  herkennen; er- 

kennen;  inzien. 
recoil  [ri'ksil]  terugspringen, terug- 

deinzen; teruglopen [kanon]. 
recollect  [reks'lekt]  zich herinneren. 
recollection [reka'lekjan] herinnering; 

to  the  best  oj  my  '-^,  voor  zover 

ik mij  herinner. 
recommence ['ri:k3'mens] weer begin- 

nen, hervatten. 
recommend  [reka'mend]  aanbevelen, 

aanraden. 
recommendation  [reksmen'deijan] 

aanbeveling. 
recompense  ['rekampens]  beloning, 

vergelding,  vergoeding,  schadeloos- 

stelling;  vt   (be)lonen;   vergelden, 

vergoeden, schadeloos stellen. 
reconcile ['rekansail] verzoenen; over- 

eenbrengen,  verenigen  (met,  with, 

to). 
reconcilement ['reksnsailmant], recon- 
ciliation  [reksnsili'eijsn]   verzoe- 

ning. 
reconnaissance  [ri'kDnissns]  verken- 

ning. 
reconnoitre  [reks'nDits]  verkennen. 
reconquer ['ri/kogka] heroveren, her- 

winnen;  weer  overwinnen. 
reconstruct ['riiksn'strAkt] weer (op)- 

bouwen; reconstrueren. 
reconstruction  E'rirkan'strAkJan]  we- 

deropbouw;  reconstructie. 
record ['rekDid] aan-, optekening; ge- 

denkschrift o, (historisch) document 


record changer 228 


reduce 


o\ gedenkteken o, getuigenis o & 
v\ staat van dienst; verleden o, straf- 
register o\ record o\ (grammofoon)- 
plaat; — s , archief o, archieven; bear 
— oj, getuigenis afleggen van; be 
on — , opgetekend zijn, te boek 
staan; [ri'ksid] vt aan-, optekenen, 
aangeven, registreren; boekstaven, 
vermelden, verhalen; vastleggen; op- 
nemen [op plaat]; uitbrengen [zijn 
stem]; '—ed music, grammofoon- 
muziek. 

record changer ['rek3:dtjeind33] pla- 
tenwisselaar. 

recorder [ri'kstds] griffier; archivaris; 
registreertoestel  o\  blokfluit. 

record library ['rekDidlaibrari] disco- 
theek. 

record office  ['rekoidofis]  (rijks)- 
archief o. 

record player  ['rekoidpleis]  platen- 
speler. 

recoup  [ri'ku:p]  schadeloos stellen, 
vergoeden, goedmaken. 

recourse  [ri'kois]  toevlucht; regres o. 

recover [ri'kAva] terug-, herkrijgen, 
terugvvdnnen; terugvinden; goedma- 
ken [fout]; (zich) herstellen [v. 
ziekte]; wear bijkomen [uit bezwij- 
ming]. 

recovery [ri'kAvari] terugkrijgen o &; 
herstel o [v. gezondheid]; beyond 
(past) ~-, onherstelbaar, ongenees- 
lijk. _ 

recreation  [rekri'eijan]  ont-,  uit- 
spanning. 

recruit [ri'kru:t] rekruut; vt verster- 
ken;  (aan)werven,  rekruteren. 

recruitment  [ri'kruitmsnt]  rekrute- 
ring;  versterking. 

rectangle ['rektjerjgl] rechthoek. 

rectangular  [rek't^erigjub]  rechthoe- 
kig. 

rectification [rektifi'keijsn] rectifica- 
tie, verbetering; hierstel o. 

rectify ['rektifai] rectificeren, verbe- 
teren,  herstellen;  zuiveren. 

rectitude  ['rektitju:d]  oprechtheid; 
rechtschapenheid;  correctheid. 


rector ['rekta]  predikant; pastoor  [v. 

parochie]; rector. 
rectory  ['rektari]  predikantsplaats; 

pastorie;  rectorswoning. 
recumbent [ri'kAmbsnt]  (achterover) 

liggend;  rustend. 
recuperate  [ri'kju:p3reit]  herstellen. 
recur [ri'ks:] terugkeren, terugkomen; 

zich herhalen; — ring decimal, repe- 

terende  breuk. 
recurrence  [ri'kArsns]  terugkeer, her- 

haling. 
recurrent  [ri'kArsnt]  (periodiek)  te- 

rugkerend, periodiek. 
red  [red]  rood. 
redden ['redn] rood maken; rood wor- 

den, een kleur krijgen, blozen. 
reddish  ['redij]  roodachtig, rossig. 
redeem [ri'di:m]  loskopen; in-, aflos- 

sen;  verlossen;  (weer)  goedmaken, 

vervullen  [belofte]. 
redeemer  [ri'diims]   bevrijder;   the 

Redeerner, de Verlosser, de Heiland. 
redeeming [ri'di:mir)] verlossend; the 

one — feature, het enige lichtpunt. 
redemption [ri'dem(p)j3n] loskoping; 

verlossing;  af-,  inlossing. 
red-handed ['red'hasndid] in: be caught 

{taken)  — ,  op heter  daad betrapt 

worden. 
red-letter ['redlets] ~' day, bijzondere 

of gelukkige dag. 
redolent  ['redsbnt]  geurig;  fig  her- 

inneringen wekkend  (aan,  of). 
redouble  [ri'dAbI]   (zich)  verdubbe- 

len,  toenemen,  aanwassen. 
redoubt  [ri'daut]  redoute. 
redoubtable [ri'dautsbl] geducht. 
redress  [ri'dres] herstel o\ vt herstel- 
len,  verhelpen,  goedmaken. 
redskin  ['redskin] roodhuid. 
red-tape  ['red'teip]  rood  lint  o\  fig 

bureaucratic; aj bureaucratisch. 
reduce [ri'dju:s]  ( terug) brengen, her- 

leiden;   verminderen;   fijnwrijven; 

klein  krijgen;  '~'  by  famine,  uit- 

hongeren;  ■ — ■  to  ashes,  in  de  as 

leggen;  in  — d  circumstances,  ach- 

teruitgegaan,  aan  lagerwal. 


reduction 


229 


refund 


reduction [ri'dAkJsn] terugbrenging; 
herleiding; verlaging, verkorting, in- 
krimping, vermindering, afslag, re- 
ductie. 

redundant  [ri'd.\nd3nt]  overtollig, 
overvloedig. 

reed [ri:d] riet(je) o. 

reef  [ri:f]  rif  o. 

reek [ri:k] damp, rook; stank; w dam- 
pen, roken;  ~'  oj, rieken naar. 

reel [ri:l] haspel, klos; rol, film- 
(strook); Schotse dans; waggelende 
gang; {straight) ojf the — , zonder 
haperen; vt haspelen, opwinden; vi 
waggelen [als een drookaard]; wan- 
kelen; 7ny brain — s, het duizelt mij. 

re-elect  ['ri;i'lekt]  herkiezen. 

reeve [ri:v] baljuw; wijfje o van de 
kemphaan. 

refectory [ri'fektsri] rafter. 

refer [ri'fo:] ~ to, verwijzen naar; 
toeschrijven aan; in handen stellen 
van, onderwerpen aan; zich wenden 
tot; raadplegen, naslaan [een boek]; 
zich beroepen op; betrekking heb- 
ben op; zinspelen op; vermelden, 
noemen, spreken over, 't hebben 
over. 

referee [refa'ri:] scheidsrechter; refe- 
rentie  [bij  sollicitatie]. 

reference ['refarans] verwijzing; zin- 
speling; referentie; referte; 't raad- 
plegen, naslaan [v. boek] ; opdracht; 
betrekking (op, to); itz {with) — 
to, met betrekking tot; book {work) 
of — J . — ■ book {work), naslagboek 
o, -werk o. 

referendum  [refs'rendam]  referen- 
dum 0. 

refine  [ri'fain]  raffineren,  zuiveren, 
louteren;  verfijnen;  beschaven. 

refinement  [ri'fainmant]  raffinage, 
zuivering, loutering; verfijning; be- 
schaving. 

refiner  ['ri'faina]  raffinadeur. 

refinery  [ri'fainsri]  raffinaderij. 

reflect [ri'flekt] terugwerpen, weer- 
kaatsen, weerspiegelen; bedenken; 
nadenken;  — ■  on,  overwegen;  aan- 


merking(en)  maken op; een blaam 

werpen  op;  —  credit  on,  tot  eer 

strekken. 
reflection [ri'flekjsn] weerkaatsing, af- 

spiegeling;  spiegelbeeld  o\  overwe- 

ging,  gedachte; hatelijkheid;  afkeu- 

ring;  on  {better,  further)   — ,  bij 

nader inzien. 
reflective [ri'flektiv] weerkaatsend; 

(na)denkend. 
reflex ['ri;fleks] weerkaatsing; reflex- 

beweging, reflex. 
reflexion,  zie reflection. 
reflexive  [ri'fleksiv]  wederkerend. 
reflux ['rirfUks] eb; a —' of opinion, 

een ommekeer  in  de openbare me- 

ning. 
reform  [ri'f3:m]  hervorming;  (zede- 

lijke) verbetering; afschaffing [mis- 

bruiken];  vt  hervormen;  (zedelijk) 

verbeteren, afschaffen [misbruiken]; 

vi zich beteren. 
reformation  [refs'meijsn]  hervor- 
ming, verbetering. 
reformatory  [ri'tbimstsri]  verbete- 

ringsgesticht o; aj hervormend, ver- 

beterings-. 
reformer [ri'fDima]  hervormer. 
refract  [ri'fr^kt]  breken  [stralen]. 
refractory [ri'fra;kt3ri] weerspannig, 

hardnekkig; vuurvast. 
refrain  [ri'frein]  refrein  o\  vi  zich 

bedwingen,  zich  weerhouden;  ■ — ■ 

from, zich onthouden van. 
refresh  [ri'frej]  verversen,  op-,  ver- 

frissen, verkwikken. 
refreshment  [ri'frejmsnt]  verversing, 

op-, verfrissing, verkwikking. 
refreshment room  [ri'frejmantrum] 

buffet  o,  restauratie. 
refrigerate [ri'frid33reit]  koel maken, 

verkoelen,  koud  maken. 
refrigerator [ri'fridssreita] koelvat o\ 

koelkan;  ijskast;  vrieskamer. 
refuge  ['refju:d3]  toevlucht,  schuil- 

plaats; asiel o; vluchtheuvel. 
refugee [refju/dsi:] vluchteling, uit- 

gewekene. 
refund  [ri:'fAnd]  terugbetalen. 


refusal 


230 


reiteration 


refusal  [ri'fju:z3l]  weigering; optie; 
preferentie  [op huis &]. 

refuse ['refju:s] uitschot o, afval o & 
m, vuilnis; [ri'fju:z] vt weigeren, 
afwijzen,  afslaan. 

refuse collector ['refjuiskalekta] vuil- 
nisauto. 

refutable ['refjutsbl] weerlegbaar. 

refutation [refju'teijsn] weerlegging. 

refute [ri'fju:t] weerleggen. 

regal  ['riigal]  koninklijk. 

regale [ri'geil] gastmaal o, onthaal o, 
traktatie; vt onthalen, trakteren, 
vergasten  (op, with). 

regard [ri'ga:d] aanzien o; achting. 
eerbied; kind — s to you all, met 
vriendelijke groeten; have {pay) ■ — ■ 
to, acht slaan op, rekening houden 
met; in — oj (to), with — to, ten 
aanzien van; without — to, geen 
rekening houdend met; vt aanzien, 
beschouwen, houden voor, achten; 
hoogachten; acht slaan op; betref- 
fen; as — s me, wat mij betreft. 

regarding [ri'ga:dig] betreffende. 

regardless  [ri'ga:db's]  onoplettend, 
achteloos;  —  oj,  niet  lettend  op, 
onverschillig voor. 

regatta  [ri'gsets]  roei-,  zeilwedstrijd. 

regency  ['ri:d33nsi]  regentschap  o. 

regenerate  [ri'd3en3rit]  herboren; 
[ri'dsensreit]  vt  weder  opwekken, 
herscheppen,  doen  herleven. 

regent  ['ri:d33nt]  regent, regentes. 

regimen ['redsimen] stelsel o\ leef- 
regel, dieet o. 

regiment  ['redsimant]  regiment  o. 

regimental  [redsi'mental]  regiments-. 

region ['riidgsn] (land)streek, gewest 
o\ jig gebied o. 

regional C'riidjsnl] regionaal, streek-, 
gewestelijk. 

register ['redsista] register o; lijst; vt 

inschrijven,  aantekenen;  vastleggen, 

boeken;    registreren;    aanwijzen 

[thermometer]. 

registrar ['redsistra:] griff ier; ambte- 

naar van de burgerlijke stand. 
registration [redsis'treijan] registratie, 


inschrijving; aantekening [v. brief]. 
registration plate [redsis'treijanpleit] 

kentekenplaat. 
registry  ['redsistri]  inschrijving;  re- 
gister 0,  lijst;  kantoor o van regi- 
stratie; bureau o van de burgerlijke 

stand. 
regnant ['regnant] regerend, heersend. 
regret  [ri'gret]  spijt,   leedwezen   o 

(ook:  — s)\ vt betreuren, spijt heb- 

ben van. 
regretful [ri'gretful] vol spijt, treurig 
regrettable  [ri'gretabl]  betreurens- 

waardig. 
regular  ['regjula]   regelmatig,  gere- 

geld;  vast;  beroeps-;  a  —  devil, 

hero &, een echte duivel, held; '—s, 

geregelde troepen. 
regularity  [regju'lseriti]  regelmatig- 

heid, regelmaat, geregeldheid. 
regulate  ['regjuleit]  reglementeren; 

ordenen, regelen,  schikken. 
regulation  [regju'leijan]  regeling, 

schikking;  reglement  o;  a]  regle- 

mentair;  model-;  dienst-;  —  j^re, 

gewoon tarief o. 
rehabilitate [ri:(h)a'biliteit]  rehabili- 

teren,  herstellen. 
rehearsal  [ri'ha;sal]  herhaling;  repe- 

titie; relaas o. 
rehearse [ri'hais] herhalen; opzeggen; 

verhalen;  opsommen;  repeteren. 
reign  [rein]  regering, bewind o\ rijk 

o\ vi regeren, heersen. 
reimburse  [ri:im'ba:s]  vergoeden,  te- 

rugbetalen, rembourseren. 
rein  [rein]  teugel,  leidsel  o\  vt  in- 

houden,  intomen,  beteugelen  (ook: 

reincarnate [ri:in'ka:neit] re'incarneren. 
reindeer  ['reindia]  rendier o, rendie- 

ren. 
reinforce  [riiin'fars]  versterken;  — d 

concrete, gewapend beton o. 
reinforcement [riiin'faismant] verster- 

king. 
reinsure  ['ritin'J'ua]  herverzekeren. 
reiterate  [ri:'itareit]  herhalen. 
reiteration  [ri:ita'reij"an]  herhaling. 


reject 


231 


remember 


reject [ri'dsekt]  verwerpen; afkeuren, 

afwijzen. 
rejection [ri'dsekjan] verwerping; af- 

keuring,  afwijzing. 
rejoice  [ri'dsois]   (zich)   verheugen, 

verblijden; be ■ — d, verheugd zijn. 
rejoicing  [ri'djDisirj]  vreugde,  geju- 

bel  o, gejuich  o,  feest o,  feesten. 
rejoinder  [ri'd33ind3]  antwoord  o\ 

dupliek. 
rejuvenate  [ri'd3u:vineit]  verjongen. 
relapse   [ri'laeps]   (weder)instorting; 

vi  terugvallen,   (weder)   instorten 

[bij ziekte]. 
relate  [ri'leit]  verhalen;  ~-  to,  in 

verband  staan  (brengen)  met. 
related  [ri'ieitid]  verwant  (aan, met, 

to). 
relation  [ri'leijsn]  betrekking;   rela- 

tie;   verwantschap;   bloedverwant; 

verhaal  o,  relaas  o\ in  —  to,  met 

betrekking tot. 
relationship  [ri'leijanjip]  verwant- 
schap, verhouding. 
relative  ['rebtiv]  (bloed)verwant;  aj 

betrekkehjk;  ■ — ■ to, betrekking heb- 

bend op; met betrekking tot. 
relax [ri'lseks] verslappen; verzachten; 

(zich)  ontspannen. 
relaxation [riljek'seijan] verslapping, 

verzachting;  ontspanning. 
relay [ri'lei] verse paarden, jachthon- 

den,  enz.,  ploeg;  pleisterplaats;  re- 

lais o; vt relayeren. 
relay race  [ri'leireis]  estafetteloop. 
release  [ri'li:s]  ontslag o\  vrijlating; 

bevrijding;  ontheffing;  overdracht; 

vt   loslaten;   vrijlaten;   bevrijden; 

vrijgeven;   losmaken;   overdragen 

[recht, schuld]; ontslaan, ontheffen. 
relegate  ['religeit]  verbannen,  over- 

plaatsen;  verwijzen;  verschuiven. 
relent  [ri'lent] zich laten vermurwen. 
relentless  [ri'lentlis]  meedogenloos. 
relevant  ['relivsnt]  toepasselijk;  — 

to, betrekking hebbend op. 
reliability  [rilais'bihti]  betrouwbaar- 

heid. 
reliable  [ri'laiabl]  betrouwbaar. 


reliance  [ri'laians]  vertrouwen o. 

relic  E'relik]  relikwie; overblijfsel o. 

relief [ri'H:f] verlichting; ondersteu- 
ning, steun; hulp( verlening) ; aflos- 
sing; versterking, ontzet o; reHef o. 

relieve [ri'liiv] verlichten; ontlasten, 
(onder)steunen, helpen; aflossen, 
ontzetten; sterker doen uitkomen. 

religion  [ri'lidsan]  godsdienst. 

religious [ri'hdsas] godsdienstig, 
godsdienst-; geestelijk, kerkehjk; 
vroom. 

relinquish  [ri'lirjkwij]  laten varen, 
opgeven;  afstand  doen van. 

relinquishment [ri'lirjkwijmsnt] laten 
varen o, afstand. 

relish ['relij] smaak; (bij)smaakje o\ 
scheutje o\ kruidensaus; vt zich la- 
ten smaken; smakelijk maken; ge- 
noegen scheppen in; ^^ oj, smaken 
naar. 

reluctance [ri'lAktans] weerzin, tegen- 
zin. 

reluctant  [ri'lAktsnt]  weerstrevend, 
onwiHig;  be  {feel)  -~  to...,  niet 
gaarne..., slechts node... 

reluctantly [ri'Uktantli] met tegen- 
zin, schoorvoetend, node. 

rely [ri'lai] -~ on {upon), zich ver- 
laten,  vertrouwen, steunen op. 

remain [ri'mein] overblijfsel o\ rui'ne; 
^-'S, (stoffehjk) overschot o; vi 
blijven; verblijven; overblijven, (er 
op)  overschieten. 

remainder  [ri'meinda]  overschot  o, 
restant o\ rest. 

remark [ri'ma:k] op-, aanmerking; vt 
opmerken,  bemerken;  aanmerken. 

remarkable [ri'maikabl] opmerkehjk, 
merkwaardig. 

remarry  ['ri/mseri]  hertrouwen. 

remedy ['remidi] (genees)middel o, 
remedie, hulpmiddel o\ rechtsmid- 
del o, verhaal o\ beyond {past) -~-', 
ongeneeslijk, onherstelbaar; vt ver- 
helpen;  herstellen;  genezen. 

remember [ri'membs] zich herinneren, 
denken aan, gedenken; bedenken; — 
me to him, doe hem mijn groeten. 


remembrance 


232 


reparable 


remembrance [ri'membrsns] herinne- 
ring; aandenken o\ — s, ook: groe- 
ten. 
remind [ri'maind] doen denken, her- 
inneren (aan, o/); that — j' me, 
apropos. 
reminder  [ri'mainda]  herinnering; 

waarschuwing. 
reminiscence  [remi'nisans]  herinne- 
ring. 
remiss [ri'mis] nalatig, lui; slap. 
remission [ri'mijan] verflauwing, ver- 
mindering; kwijtschelding, vergiffe- 
nis. 
remit  [ri'mit]  verzachten,  temperen, 
(doen)  afnemen;  vergeven;  kwijt- 
schelden; overmaken, remitteren; uit- 
stellen. 
remittance  [ri'mitans]  overmaking, 

overgemaakt bedrag o, remise. 
remitter  [ri'mita]  remittent. 
remnant  ['remnant]  overblijfsel o, 

overschot o\ restant o. 
remonstrance  [ri'mDnstrsns]  verma- 

ning, vertoog o; protest o. 

remonstrate   [ri'mDnstreit]   tegenwer- 

pen,  aanvoeren;  protesteren,  tegen- 

werpingen maken. 

remorse [ri'mDis] wroeging, berouw o. 

remorseless [ri'mD:slis] onbarmhartig, 

meedogenloos. 
remote  [ri'mout]  afgelegen,  ver. 
removable  [ri'muivsbl]  afneembaar, 

verplaatsbaar; afzetbaar. 
removal [ri'muival] verwijdering, ver- 
plaatsing; verhuizing; wegruiming; 
opheffing; afzetting. 
remove [ri'mu:v] bevordering; graad 
[v. bloedverwantschap] ; he did tiot 
get {he missed) his — , hij ging 
niet over; vt verplaatsen; [in een 
hogere klasse] doen overgaan; ver- 
wijderen, ontslaan, afzetten [hoed 
of ambtenaar], uit de weg ruimen; 
verdrijven; wegnemen; uitwissen; 
overbrengen; verhuizen; be — d, 
overgaan [naar een hogere klasse]. 
remunerate [ri'mjuinareit] (be)lonen, 
vergoeden. 


remuneration  [rimjuina'reij'an]  belo- 

ning, vergoeding. 
remunerative [ri'mjuinsrativ]  (be)- 

lonend. 
renaissance  [ri'neisans]  herleving; 

renaissance. 
rend  [rend]  (vaneen)scheuren,  ver- 

scheuren. 
render ['renda] (over)geven; terugge- 
ven, vergelden; weergeven, vertol- 
ken, spelen; vertalen; maken; — 
help, hulp verlenen; '--' service, een 
dienst (diensten) bewijzen; '— 
thanks, (zijn) dank betuigen. 
rendezvous ['rondivu:] rendez-vous o, 

(plaats van)  samenkomst. 
renegade ['renigeid], renegado [reni- 

'geidou]  afvallige. 
renew  [ri'nju:]  vernieuwen;  verlen- 

gen; hervatten. 
renewal  [ri'njursl]  vernieuwing. 
rennet  ['renit]  kaasstremsel  o;  renet 

[appel]. 
renounce [ri'nauns] afstand doen van; 
opgeven, laten varen; verloochenen, 
verzaken. 
renovate ['rensveit] vernieuwen. 
renovation [rens'veijsn] vernieuwing. 
renown  [ri'naun]  vermaardheid;  be- 

roemdheid. 
renowned  [ri'naund]  vermaard,  be- 

roemd. 
rent  [rent]  scheur;  scheuring;  huur, 
pacht; vt huren, pachten; verhuren; 
V.T. & V.D. van rend. 
rental  ['rentl]  huur,  pacht. 
renunciation  [rinAnsi'eiJsn]  verza- 

king;  (zelf )verloochening; afstand. 
reorganization  ['ri:3;g3nai'zeij3n]  re- 

organisatie. 
repair [ri'pes] herstelling, herstel o, 
reparatie; onderhoud o; i n bad 
{good) '~, slecht (goed) onder- 
houden; out oj — , slecht onder- 
houden, in verval; under — , in 
de reparatie, in de maak; vt her- 
stellen; repareren, verstellen; — to, 
zich begeven naar. 
reparable  ['repsrabl]  herstelbaar. 


reparation 


233 


repugnance 


reparation [reps'reijan] herstelling, 

reparatie, herstel  o. 
repartee [repa/ti:] gevat ants\'oord o\ 

quick  at  ~',  slagvaardig. 
repast  [ri'pa:st]  maal o\ maaltijd. 
repay  [ri:'pei]  terugbetalen, aflossen; 

betaald zetten, vergelden; (be)lonen. 
repeal [ri'pi:l] herroeping, intrekking; 

vt herroepen, intrekken. 
repeat [ri'pi:t] herhalen, overdoen, na- 

zeggen &; repeteren; opzeggen; over- 

vertellen. 
repeatedly [ri'pi:tidli]  herhaaldelijk. 
repel  [ri'pel]  terugdrijven, afslaan, 

afstoten. 
repellent  [ri'pebnt]  afstotend. 
repent  [ri'pent]  berouw  hebben 

(over),  berouwen. 
repentance  [ri'pentsns]  berouw o. 
repentant  [ri'pentant]  berouwvol. 
repercussion  [riipa'kAjsn]  terugkaat- 

sing; terugslag, reactie. 
repertory  ['repatsri]  repertoire o. 
repetition  [repi'tijan]  herhaling, re- 

petitie, opzeggen o  [v. les]. 
replace  [ri'pleis]  terugplaatsen;  ver- 

vangen;  teruggeven, vergoeden. 
replacement [ri'pleismant] vervan- 

ging; 

replenish [ri'pJeniJ]  (wear) vullen. 

replete ['ri'pli:t] vol, verzadigd. 

reply [ri'plai] antwoord o\ make no 
— , geen antwoord geven; vi ant- 
woorden; ■ — ■ to, antwoorden op. 

report [ri'pDit] rapport o, verslag o, 
bericht o; gerucht o [ook =: repu- 
tatie]; knal, schot o\ vt rapporte- 
ren, (zich) melden, berichten, ver- 
slag doen  (van), vertellen. 

reporter  [ri'pDita]  verslaggever. 

repose [ri'pouz] rust; vt laten rus- 
ten, (doen) steunen of leunen; -~ 
on, berusten op. 

repository [ri'pDzitari]  bewaarplaats, 
opslagplaats, depot o & ?«. 

reprehend  [repri'hend]  berispen. 

reprehensible [repri'hensibl] berispe- 
lijk. 

reprehension  [repri'henjan]  bens- 


ping. 


represent [repri'zent] vertegenwoordi- 

gen; voorstellen. 
representation [reprizen'teijsn] verte- 

genwoordiging;   voorstelling;   ver- 

toog o, protest o\ jig stap. 
representative  [repri'zentstiv]  verte- 

genwoordiger; aj representatief, ver- 

tegenwoordigend, typisch. 
repress [ri'pres] onderdrukken; beteu- 

gelen. 
reprieve  [ri'pri:v]  uitstel o, opschor- 

ting;  gratie;  vt uitstel,  opschorting 

of gratie verlenen. 
reprimand  ['reprima:nd]  (officiele) 

berisping;  vt berispen. 
reprint  ['ri:'print]  herdruk;  [ri:- 

'print]  vt  herdrukken. 
reprisal  [ri'praizsl]  weerwraak, re- 

presaille. 
reproach [ri'proutj] verwijt o; schan- 

de;  above  {beyond)  "--, onberispe- 

lijk;  vt  verwijten. 
reproachable [ri'proutjabl]  berispe- 

lijk. 
reproachful  [ri'proutjful] verwijtend. 
reprobate  ['reprsbit]  verworpeling; 

snoodaard; aj verworpen, goddeloos; 

snood. 
reproduce [ri:pr3'dju:s] reproduceren, 

weergeven. 
reproduction  [riipra'dAkJan]  repro- 

duktie, weergave. 
reproof  [ri'prutf]  terechtwijzing,  be- 
risping. 
reprove  [ri'pru:v]  terechtwijzen,  be- 
rispen. 
reptile  ['reptail]  kruipend  dier  o, 

reptiel o. 
reptilian  [rep'tilisn]  kruipend  (diet 

o). 
republic  [ri'pAblik]  republiek. 
republican  [ri'pAblikan]  republikein; 

aj  republikeins. 
repudiate  [ri'pju:dieit]  verwerpen, 

verstoten;  verloochenen. 
repudiation  [ripjuidi'eijan]  verwer- 

ping, verstoting; verloochening. 
repugnance  [ri'pAgnsns]  afkeer,  te- 


repuqnant 


234 


resound 


genzin, weerzin. 
repugnant  [ri'pAgnsnt]  weerzinwek- 

kend,  terugstotend;  tegenstrijdig 

(met, to). 
repulse [ri'pAls] terugslaan, terugdrij- 

ven; afslaan;  afwijzen. 
repulsion  [ri'pAlJsn]  afstoting;  af- 

keer,  tegenzin. 
repulsive [ri'pAlsiv] af-, terugstotend; 

weerzinwekkend. 
reputable ['repjutabl] achtenswaardig. 
reputation  [repju'teijan]  reputatie, 

(goede)  naam,  roep. 
repute  [ri'pjuit]   reputatie,   (goede) 

naam;   by   '~,  bij  gerucht;  get 

into — , naam maken;  vt houden 

voor;  he  is  ill   {well)   — d,  hij 

heeft een slechte (goede) naam; his 

'-—d  father,  zijn  vermeende  vader. 
request  [ri'kwest]  verzoek  o;  (na)- 

vraag;  in  great  — ,  veel  gevraagd; 

vt verzoeken  (om). 
require  [ri'kwaia]  (ver)eisen,  vorde- 

ren;  nodig hebben;  behoeven. 
requirement  [ri'kwaismant]  eis,  ver- 

eiste o 8i v;  — s, ook: behoeften. 
requisite  ['rek^\'izit]  vereiste o 8i v\ 

— s,  ook:  benodigdheden;  aj  ver- 

eist;  nodig. 
requisition  [rekwi'zijsn]  vordering; 

vt vorderen. 
requital  [ri'kwaital] vergelding, belo- 

ning;  weerwraak. 
requite [ri'kwait] vergelden, belonen. 
rescind  [ri'sind]  vernietigen;  intrek- 

ken,  afschaffen. 
rescue  ['reskju:]  redding,  hulp,  ont- 

zet  o\  bevrijding;  vt  redden,  ont- 

zetten,  bevrijden. 
research [ri'sa.tj"] onderzoek o, onder- 

zoeking, nasporing. 
resemblance [ri'zembbns] gelijkenis, 

overeenkomst  (met, to). 
resemble [ri'zembl]  gelijken  (op). 
resent  [ri'zent]  kwalijk nemen, zich 

beledigd  voelen  door. 
resentful  [ri'zentful]  lichtgeraakt; 

boos;  haatdragend. 
resentment  [ri'zentmant]  boosheid, 


haat, wrok. 
reserve  [ri'z3;v]  reserve,  voorbehoud 

o\  terughoudendheid;  reservaat  o; 

vt  bewaren  (voor  later),  reserve- 

ren,  zich  voorbehouden;  bespreken 

[plaatsen]. 
reside  [ri'zaidj  wonen,  verblijf  hou- 
den, zetelen, berusten (bij, in). 
residence ['rezidans] woonplaats, ver- 

blijfplaats,  verblijf   o\   inwoning; 

(heren)huis  o\  take  up  one's  '—, 

zich metterwoon vestigen. 
resident ['rezidant] inwoner; resident; 

aj woonachtig;  inwonend. 
resign  [ri'zain]   afstaan,   overlaten; 

neerleggen  [ambt]; aftreden, ontslag 

nemen;   —  oneself,  berusten;   — 

oneself to..., zich onderwerpen aan 

..., berusten in... 
resignation  [rezig'neijsn]  berusting, 

gelatenheid;  aftreden  o,  ontslag  o, 

afstand  [v.  troon]. 
resigned  [ri'zaind]  gelaten. 
resilience  [ri'ziljans] veerkracht. 
resilient  [ri'ziljant]  veerkrachtig. 
resin  ['rezin]  bars  o  &  m. 
resinous  ['rezinas]  harsachtig,  bars-. 
resist  [ri'zist]  weerstaan,  vv^eerstand 

bieden aan; zich verzetten tegen. 
resistance  [ri'zistsns]  weerstand,  te- 

genstand, verzet o. 
resolute  ['rez3l(j)u:t]  resoluut, vast- 

beraden. 
resolution  [rez3'l(j)u:J'3n]  opiossing, 

ontbinding;  resolutie;  besluit  o, be- 

slissing; vastberadenheid. 
resolve  [ri'zDlv]  besluit  o\  vt oplos- 

sen, ontbinden; besluiten;  doen be- 

skiiten. 
resolvedly  [ri'zDlvidli]  vastberaden. 
resonance ['rezanar.s]  weerklank. 
itsonar'  ['rezanantj  weerklinkend. 
resort   Lri'z3:t]   toevloed;   (ontspan- 

nings-, vakantie)oord o, plaats; toe- 

vlucht, hulpmiddel o\ ressort <?; in- 

stantie;  vi  in:  —  to,  zich begeven 

naar;  (geregeld)  bezoeken; zijn toe- 

vlucht nemen tot. 
resound [ri'zaund] weftgalmen, weer- 


resource 


235 


retardation 


klinken;  — ing,  fig  ook:  klinkend, 
daverend. 

resource [ri'sDis] hulpbron, -middel o, 
redmiddel o, toevlucht, uitweg; — s, 
(geld)middelen. 

resourceful  [ri's3:sful]  vindingrijk. 

respect [ris'pekt] aanzien o, achting, 
eerbied; opzicht o; i n — oj, ten 
aanzien van; vanwege; w i t h ■ — - 
to, ten opzichte van; have ■ — to, 
betrekking hebben op; give him my 
■ — s, doe hem de groeten; send one s 
■ — s, iemand de complimenten doen, 
laten groeten; vt respecteren, 
(hoog)achten, eerbiedigen; betref- 
fen; as • — s, wat betreft. 

respectability  [rispekts'biliti]  ach- 
tenswaardigheid, fatsoenlijkheid, fat- 
soen 0. 

respectable [ris'pektabl] achtenswaar- 
dig, (vrij) aanzienlijk, fatsoenlijk, 
net; solide  [firma]. 

respectful  [ris'pektful]  eerbiedig. 

respectfully [ris'pektfali] eerbiedig; 
yours  ■ — ', hoogachtend, uw dw.  dr. 

respiration [respi'reijan]  ademhaling. 

respiratory  [ris'paisratsri]  adem- 
halings-. 

respire [ris'pais]  ademhalen, ademen. 

respite ['respit] uitstel o, schorsing, 
respijt  0. 

resplendent  [ris'plendant]  glansrijk, 
luisterrijk, schitterend (van, with). 

respond [ris'pDnd] — to, gehoor ge- 
ven  aan,  reageren  op. 

response [ris'pDns] antwoord o\ jig 
weerklank; in ■ — • to, als antwoord 
op; gehoor gevend aan; ingevolge. 

responsibility  [rispDnsi'biliti]  ver- 
antwoordelijkheid, aansprakelijkheid. 

responsible [ris'pDnsibi] verantwoor- 
delijk,  aansprakelijk. 

rest [rest] rust, pauze; rustpunt o, 
steun, steuntje o\ rest; vi rusten, 
uitrusten; blijven; • — ■ on {upon), 
rusten op; steunen, berusten op; it 
— s with you to..., het staat aan u 
om...; vt laten (doen) rusten; steu- 
nen;  — ■ oneself, uitrusten. 


restaurant  ['restsrDi]]  restaurant o. 
restful  ['restful]  rustig,  stil;  kalme- 

rend,  rustgevend. 
restitution  [resti'tjuijan]  teruggave, 

vergoeding, herstel o. 
restive  ['restiv]  koppig, weerspannig; 

ongeduldig, prikkelbaar. 
restless  ['restlis]  rusteloos, onrustig. 
restoration  [rests'reijan]  restauratie, 

herstel o; herstelling; teruggave. 
restore  [ris'tD:]  restaureren,  herstel- 

len; teruggeven; terugzetten [op zijn 

plaats]. 
restrain  [ris'trein]  bedwingen,  terug- 

houden,  beteugelen,  inhouden. 
restraint  [ris'treint]  dwang,   (zelf)- 

bedwang o\ beteugeling, beperking; 

gereserveerdheid; under — , in hech- 

tenis. 
restrict  [ris'trikt]  beperken,  bepalen. 
restriction [ris'trikjan] beperking, be- 

paling;  voorbehoud o. 
result  [ri'zAlt]  gevolg o\  afloop, uit- 

slag, slotsom,  resultaat o\ as a — , 

dientengevolge; as a —  of, ten ge- 

volge   van;   vi  volgen;  ontstaan; 

voortvloeien  (uit,  from);  uitlopen 

(op,  in). 
resume  [ri'zju:m]  hernemen;  hervat- 

ten;  herkrijgen;  resumeren. 
resumption  [ri'zAmJan]  hervatting. 
resurrection [reza'rekjan] opstanding; 

herleving. 
resuscitate  [ri'sAsiteit]  uit  den  dode 

(doen)  opstaan,   (doen)  herleven; 

weer oprakelen. 
retail  ['riiteil]  kleinhandel; sell  {by) 

— , in het klein verkopen;  [ri'teil] 

vt in 't klein verkopen, slijten; om- 

standig verhalen;  rondvertellen. 
retail  dealer  ['riiteildiib],  retailer 

[ri'teila]  kleinhandelaar. 
retain  [ri'tein]   (be)houden,  onthou- 

den;  (in  dienst)  nemen;  vasthou- 

den,  tegenhouden. 
retaliation  [ritasli'eijsn]  wedervergel- 

ding, weerwraak, represaille. 
retard  [ri'ta:d]  vertragen,  uitstellen. 
retardation  [ritai'deijsn]  vertraging; 


reticent 


236 


reverse 


uitstel o. 

reticent ['retissnt] niets loslatend, niet 
erg spraakzaam; achterhoudend, ge- 
sloten. 

retinue  ['retinju:]  gevolg  o. 

retire [ri'tais] terugnemen; pensio- 
neren; (zich) terugtrekken; zijn ont- 
slag nemen, aftreden; uit de zaken 
gaan;  naar bed gaan. 

retired [ri'taisd] teruggetrokken; af- 
gezonderd; gepensioneerd; place on 
the —  list, pensioneren. 

retirement [ri'taiamsnt] teruggetrok- 
kenheid, afzondering, eenzaamheid; 
ontslag o, pensionering. 

retort [ri'tD:t] retort; vinnig antwoord 
o\  vt vinnig antwoorden. 

retract [ri'traekt] intrekken, terugtrek- 
ken, herroepen. 

retractation  [ritrask'teijan]  intrek- 
king,  herroeping. 

retreat [ri'tri:t] terugtocht; terugtre- 
ding; afzondering; wijkplaats, rust- 
oord o\ vi (zich)  terugtrekken. 

retrench [ri'trenj] afsnijden, besnoei- 
en, beperken; verschansen. 

retribution  [retri'bjuijan]  vergelding. 

retrieval [ri'triivsl] terugvinden o &; 
redding, herstel o. 

retrieve [ri'tri:v] terugvinden, redden 
(uit, jrotn)\ terugbekomen; herstel- 
len; apporteren  [v. bond]. 

retroactive [riitrou'sektiv] terugwer- 
kend,  van  terugwerkende kracht. 

retrograde  ['retrougreid]  achteruit- 
gaand, teruggaand,  achterwaarts;  vi 
achteruitgaan,  teruggaan. 

retrogression  [ritrou'grejan]  terug- 
gang, achteruitgang. 

retrospective [ri;trou'spektiv] terug- 
ziend; terugwerkend; ■ — ' view, te- 
rugblik. 

return [ri't3:n] terugkeer, terugkomst, 
terugreis; terugweg; teruggave; te- 
genprestatie; terugzending, vergel- 
ding; opbrengst; winst; opgave; ver- 
slag o\ — s, statistiek, cijfers; many 
happy — J- (of the day), nog vele 
jaren  na  dezen;  by  ■ —  {of post), 


per ommegaande; a; terug-; re- 
tour-; vi terugkeren; antwoorden; 
vt teruggeven, terugzenden; terug- 
betalen, vergelden; beantwoorden; 
opgeven; uitbrengen; geven [ant- 
woord]; afvaardigen [naar het par- 
lement &] ; ' — ' thanks, zijn dank 
betuigen. 

return ticket  [ri't3:ntikit]  retour- 
kaartje  o. 

return visit  [ri'tsinvizit]  tegenbezoek 

0. 

reveal  [ri'vi:!]  onthullen, openbaren. 

reveille  [ri'veli]  reveille. 

revel ['reval] braspartij, feestelijkheid; 
vi brassen; — in, zich verkneuke- 
len in, genieten  van. 

revelation  [revi'leijan] openbaring. 

reveller ['revsb] brasser, pretmaker. 

revelry ['revslri] feestvreugde; bras- 
serij. 

revenge [ri'vends] wraak, wraakne- 
ming, wraakzucht; revanche; vt wre- 
ken. 

revengeful  [ri'vend3ful]  wraakgierig. 

revenue  ['revinju:]  inkomsten. 

reverberate  [ri'vaiboreit]  weerkaat- 
sen;  weergalmen. 

reverberation  [rivaiba'reijsn]  weer- 
kaatsing. 

revere [ri'vis]  eren, vereren. 

reverence ['revarans] eerbied; ontzag 
o; verering; pieteit; his ■ — ■, zijn 
eerwaarde; saving your ■ — , met uw 
verlof; met permissie; vt eerbiedi- 
gen. 

reverend ['revsrand] eerwaard; eer- 
waardig; the — John Smith, Do- 
minee Smith. 

reverent ['revarsnt], reverential [re- 
va'renjsl]  eerbiedig. 

reversal [ri'vaisal] omkering, omme- 
keer,  kentering. 

reverse [ri'vais] omgekeerde o, te- 
gendeel o; keerzijde; tegenspoed, te- 
genslag; nederlaag; in — , in omge- 
keerde richting of orde; aj omge- 
keerd, tegengesteld, tegen-; vt om- 
keren. 


revert 


237 


rifle 


revert  [ri'vait]  terugvallen,  -keren, 

-komen  (op, to). 
review  [ri'vju:]  herziening; overzicht 

o\ parade; inspectie; recensie; revue, 

tijdschrift o\ vt overzien;  de revue 

laten passeren;  in  ogenschouw  ne- 

men; beoordelen [een boek]. 
revile  [ri'vail]  smaden, beschimpen. 
revilement  [ri'vailmant]  smaad;  be- 

schimping. 
revise  [ri'vaiz]  nazien; herzien. 
revision [ri'vi33n] herziening, revisie. 
revival  [ri'vaivsl]  herleving;  reprise 

[v.  toneelstuk]. 
revive [ri'vaiv]  (doen) herleven; weer 

opwekken,  aanwakkeren;  weer  op- 

voeren of vertonen,  in  ere herstel- 

len;  oprakelen. 
revocation  [reva'keijan]  herroeping. 
revoke [ri'vouk] herroepen; intrekken; 

niet  bekennen  [bij  't  kaarten]. 
revolt  [ri'voult]  oproer  o,  opstand; 

vi in opstand komen; walgen; vt in 

opstand  brengen;  doen  walgen. 
revolting  [ri'voultir)]  oproerig; weer- 

zinwekkend,  stuitend,  walgiijk. 
revolution  [rev3'I(j)u:J'3n]  omloop; 

omwenteling, revolutie; toer [v. mo- 
tor]. 
revolutionary  [rev3'l(j)u:j3n3ri]  re- 

volutionair. 
revolve  [ri'volv]  omwentelen,  (om)- 

draaien; overdenken; zich wentelen, 

draaien. 
revolver  [ri'valva]  revolver. 
revue  [ri'vju:]  (toneel) revue. 
revulsion  [ri'vAlJsn]  ommekeer. 
reward   [ri'wDid]   beloning,   vergel- 

ding; loon o; vt belonen, vergelden. 
rhetoric ['retarik] retorica, redekunst; 

holle retoriek. 
rheumatic [ru'msetik]  reumatisch. 
rheumatism  ['ruimstizm]  reumatiek. 
Rhine  [rain]  Rijn. 
rhinoceros  [rai'n^ssrss]  rinoceros. 
rhododendron  [rouds'dendrsn]  rodo- 

dendron. 
rhomb  [rDm(b)]  ruit. 
rhubarb  ['ru:ba;b]  rabarber. 


rhyme [raim] rijm o; rijmpje o, ver- 
zen; without — or reason, zonder 
slot of zin; zonder reden; vt (laten) 
rijmen. 

rhythm [riGm]  ritme o. 

rhythmic(al)  ['ri6mik(I)]  ritmisch. 

rib  [rib]  rib; ribbe; vt ribben. 

ribbon ['ribsn] lint o, band o [stof- 
naam], band w [voorwerpsnaam] ; 
hi  '-~'S, all to  — s, in flarden. 

rice  [rais]  rijst. 

rich [ritj] rijk (aan. in); machtig 
[voedsel]; vol [stem]; kostelijk 
[idee]. 

riches  ['ritjiz]  rijkdom. 

richly  ['ritjli]  rijk(elijk),  ten  voile. 

rick  [rik]  hoop, mijt;  hooiberg. 

rickets  ['rikits]  Engelse ziekte. 

rickety ['rikiti] rachitisch; waggelend, 
wankel, wrak, zwak. 

rid [rid] bevrijden, verlossen; — one- 
self of, ook: zich ontdoen van, 
kwijtraken,  zich  afmaken  van. 

rid(ded) ['rid(id)] V.T. & V.D. v. 
rid; be '— of, bevrijd (af) zijn van; 
get  ~'  of,  zie  rid  oneself  of. 

riddance  ['ridans]  bevrijding, verlos- 

ridden ['ridn] V.D. v. ride. 

riddle  ['ridi]  raadsel o; zeef; vt ont- 

raadselen; ziften;  doorzeven. 
ride [raid]  rit; go for a — , een ritje 

gaan maken; vi rijden; vt berijden, 

rijden op. 
rider  ['raido]  ruiter. 
ridge  [rids]   (berg) rug,  nok;  rand. 
ridicule  ['ridikju:!]  spot,  bespotting; 

vt belachelijk  (bespottelijk)  maken, 

bespotten. 
ridiculous  [ri'dikjubs]  belachelijk, 

bespottelijk. 
riding-crop  ['raidigkrDp]  rijzweep. 
Riding-hood  ['raidirjhud]  Little Red 

~', Roodkapje o. 
rife  [raif]  be — , heersen; veel voor- 

komen;  in  omloop  zijn  [verhaal]; 

' —  with, wemelend van. 
riff-raff  ['rifrsef]  geboefte o. 
rifle  ['raifl]  buks, geweer o; vt  [een 


rifleman 


238 


ritual 


geweerloop]   groeven;   plunderen, 
leeghalen,  wegroven. 

rifleman  ['raiflman]  scherpschutter; 
jager  [militair]. 

rift  [rift]  spleet, scheur, barst. 

rig [rig] (op)tuigen; inrichten, uit- 
rusten [als...]. 

rigging  ['rigirj]  uitrusting,  tuigage, 
tuig o  (ook = plunje), want o. 

right [rait] rechterhand, -kant, -zijde; 
rechtervleugel; recht o\ put {set) 
to — s, in orde brengen (maken); 
by — (j), rechtens; eigenlijk; you 
are (in the) — , u hebt gelijk; o n 
your — , aan uw rechterhand, rechts 
van u; / a the — of, rechts van; a/ 
rechter; rechts; recht, rechtvaardig, 
bilhjk; juist, goed, in orde; echt, 
vi^aar; all ■ — ■/, in orde!, vooruit 
maar!; get ■ — ■, in orde komen 
(brengen); — about... (turn!), 
rechtsomkeert! ; vt overeind zetten; 
in orde maken; recht doen. 

righteous ['raitjss] rechtvaardig, ge- 
recht(ig),  rechtschapen. 

rightful ['raitful] rechtvaardig; recht- 
matig. 

right-handed ['rait'h^ndid]  rechts. 

rightly  ['raitH]  rechtvaardig; juist, 
goed;  terecht. 

right-thinking ['rait'Girjkir)] welden- 
kend. 

rigid ['ridsid]  stijf; streng, star. 

rigorous  ['rigsrss]  streng,  hard. 

rigour ['riga]  strengheid, hardheid. 

rill (at)  ['ril(it)]  beek,  beekje o. 

rim [rim] veig [v. wiel]; rand [v. 
kom &] ; montuur o Sc v [w. bril] ; 
vt omranden. 

rime  [raim]  rijm, rijp. 

rimy  ['raimi]  met rijp bedekt. 

rind [raind] schors, bast, schil, korst 
[v. kaas], zwoerd o. 

ring [rirj] ring, kring; circus o & 7n, 
arena, renbaan; kliek; combinatie, 
consortium o\ klank, geluid o\ gelui 
o\ there is a ■ — ■, er wordt gebeld; 
give the bell a '~, (aan)bellen; 
three  ■ — s  for...,  driemaal  bellen; 


vt ringen; — about (in, round), 
insluiten, omsingelen; vi luiden, 
klinken, weergalmen; bellen; — the 
bell, (aan)bel]en; — at the door, 
aanbellen; ■ — ■ out, weerklinken; 
uitluiden; — one u p, iemand op- 
bellen;  — with, weerklinken van. 

ringleader  ['rirjliida]  belhamel. 

ringlet ['right] ringetje o\ krulletje o. 

rink [rirjk] ijsbaan; kunstijsbaan; rol- 
schaatsenbaan. 

rinse  [rins]  (om)spoelen. 

riot ['raiat] uitspatting; relletje o, op- 
stootje o; vi zwieren, zwelgen; op- 
roerig worden. 

rioter  ['raiata]  oproerling;  herrie- 
maker. 

riotous ['raiatas] ongebonden, bande- 
loos;  (op)roerig. 

rip [rip] openrijten, (los)tornen; los- 
gaan, scheuren; als de bliksem rij- 
den. 

ripe [raip] rijp; belegen [v. wijn &]. 

ripen ['raipan] rijp worden; (doen) 
rijpen. 

ripping  ['ripig]  fijn,  enig,  prima. 

ripple  ['ripl]  rimpelen;  murmelen. 

rise [raiz] rijzing, opkomst, oor- 
sprong; helling; opgang [v. d. zon]; 
promotie; stijging; verhoging; give 
— to, aanleiding geven tot; be on 
the — , (voortdurend) stijgen 
[prijzen &]; in opkomst zijn; vi 
(op)rijzen, opstaan; opgaan, opvlie- 
gen [vogels]; stijgen; promotie ma- 
ken; zich verheffen; opsteken 
[wind]; ontspringen [rivier]; voort- 
spruiten (uit, jroni); uiteengaan; — 
to  be a...,  opklimmen tot... 

risen  ['rizn]  V.D.  van  rise. 

risk [risk] gevaar o, risico o & v\ 
take — s, lets riskeren; at your own 
■ — ■ and peril, op eigen risico; vt 
riskeren,  wagen. 

risky  ['riski]  gevaarlijk,  gewaagd, 
riskant. 

rite [rait] ritus, kerkgebruik o, plech- 
tigheid. 

ritual  ['ritjual]  ritueel. 


rival 


239 


root 


rival  ['raival]  mededinger, medemin- 

naar; aj mededingend, wedijverend; 

vt wedijveren met, op zijde streven. 
rivalry  ['raivalri]  mededinging, wed- 

ijver,  concurrentie. 
river  ['rival  rivier. 
rivet  ['rivit]  klinknagel;  vt  klinken; 

fig  vastklinken;  boeien   [de   aan- 

dacht]; richten  [de blik]. 
rivulet  ['rivjulit]  riviertje o, beek. 
roach  [rout]']  voorn. 
road [roud]  weg, rijweg, straat; rede 

(ook — s); by ■ — ■, per as, per auto; 

te voet;  te paard. 
road accident  ['roudseksidsnt]  ver- 

keersongeval  o. 
road bridge  ['roudbrids]  verkeers- 

brug. 
road-hog  ['roudhDg]  woest rijder. 
roadstead  ['roudsted]  rede,  ree. 
roadway ['roudwei] rijweg; brugdek o. 
roam [roum]  (af-, om-, door)zwer\'en. 
roar [ro:] gebrul o, geloei o, gehuil o, 

gebulder o, geschater o\ vi brullen, 

loeien, huilen, bulderen, rommelen. 
roast  [roust]  gebraad   o;   gebraden 

vices  o\  aj  gebraden;   vt  braden, 

roost (er) en, branden [koffie]. 
rob  [rob]   (be)stelen,  (be)roven; 

(uit)plunderen. 
robber  ['roba]  rover,  dief. 
robbery  ['rsbsri]  roof,  diefstal. 
robe  [roub]   toga;   (boven)kleed  o; 

(dames)robe;  (doop)jurk;  — s, ga- 

lakostuum o, ambtsgewaad o. 
robin  ['robin]  roodborstje  o. 
robot ['roubot] mechanische mens, au- 

tomaat;  —  plane, radiografisch be- 

stuurbaar vliegtuig  o. 
robust  [rou'bASt]  sterk, flink, fors. 
rock [rDk] rots, gesteente o; vt schom- 

melen,  schudden, wiegen. 
rocket  ['rokit]  raket, vuurpijl;  vi de 

hoogte  in  schieten,  opvliegen,  met 

sprongen omhoog gaan. 
rocking-chair  ['rokirjtjea]  schommel- 

stoel. 
rocking-horse  ['rokighDis]  hobbel- 

paard o. 


rocky  ['rski]  rotsachtig,  rots-;  the 

Rockies,  het  Rotsgebergte. 
rod  [rod]  roede,  staf, staaf; stang. 
rode  [roud]  V.T. van ride. 
rodent  ['roudsnt]  knaagdier o. 
roe  [rou]  ree; viskuit. 
rogue  [roug]  schurk,  schelm;  snaak. 
roguery  ['rougari]  schelmerij. 
roguish  ['rougij]  schurkachtig; 

schelms,  snaaks. 
roister  ['roista]  bulderen;  snoeven. 
role [roul]  rol  [toneel]. 
roll [roul] rol, wals; cilinder;  (rond) 

broodje   o;   rollen  o\  slingeren  o 

[schip];  deining  [zee];  (trom)ge- 

roffel o; lijst, register o\ — s, archief 

o\  call  the  — ,  appel  houden;  vt 

roIIen   (met),  wentelen;  oprollen; 

walsen;  roffelen  op;  ~'  and pitch, 

slingeren en stampen. 
roll-call  ['roulk-Dil]  appel  o. 
roller ['roula]  rol, inktrol; wals; lan- 

ge golf;  slingerend  schip  o. 
roller-blind  ['roulablaind]  rolgordijn 

o. 
rollicking  ['rolikii]]  uitgelaten;  leuk. 
rolling-mill  ['roulir|mil]  pletterij. 
rolling-pin  ['rouligpin]  deegroller, 

rolstok. 
Roman  ['roumsn]  Romein;  a]  Ro- 

meins;  rooms. 
Roman Catholic  ['roumon'kjeSslik] 

rooms-katholiek. 
romance  [ra'msens]  romance;  verzin- 

sel o. 
romantic  [ra'masntik]  romantisch. 
romp [romp] stoeier, wildebras; stoei- 

partij; vi stoeien, dartelen. 
roof  [ru:f]  dak o;  gewelf o\  the  — 

(oj the mouth), het verhemelte; vt 

van  een  dak voorzien,  overwelven. 
rook   [ruk]   roek;  kasteel  o  [in  't 

schaakspel]. 
room [ru:m, rum]  plaats, ruimte; ka- 

mer,  zaal; jig reden,  aanleiding. 
roomy ['ru:mi] ruim (gebouwd). 
roost [ru:st] rek o, roest; (roest)stok; 

vi gaan zitten; neerstrijken. 
root  [ru:t]  wortel;  strike  {take)  ■~, 


rope 


240 


rub 


wortel schieten;  /'/' wortel schieten; 

geworteld   zijn   (in,   in);  ^^  up 

{out), ontwortelen, uitroeien;  ■ — ed 

to  the spot,  als  aan  de grond ge- 

nageld. 
rope [roup] reep, touw o, koord o 8c 

v\ rist [uien]; vt (vast)binden; om- 

strikken; vangen. 
rope-ladder  ['rouplasds]  touwladder. 
rope-maker  ['roupmeika]  touwslager. 
rope-walk ['roupwsik]  lijnbaan. 
rope-walker  ['roupwDiks]  koorddan- 

ser(es). 
rosary ['rouzari] rozenkrans; rosarium 

o. 
rose [rouz]  roos; rozet; rozekleur; aj 

roze;  V.T. v.  rise. 
roseate  ['rouziit]  rozig, rooskleurig. 
rosemary  ['rouzmsri]  rosmarijn. 
rosy  ['rouzi]  rooskleurig;  blozend; 

roze(n)-. 
rot  [rot]  verrotting,  rotheid;  rot  o; 

vuur o [in 't hout]; onzin; talk '--', 

kletsen;  vi  (ver) rotten. 
rotary  ['routari]  rondgaand,  draai- 

end,  draai-,  rotatie-. 
rotate  [rou'teit]  (doen)  draaien. 
rotation  [rou'teijsn]  (om)wenteling; 

afwisseling;   by   {in)   — ,  volgens 

rooster,  om  de beurt. 
rotatory ['routatsri]  (rond)draaiend. 
rotten ['rotn]  (ver) rot, bedorven; be- 

roerd, akelig, snert-; — I'ipe, beurs. 
rotund [rou'tAnd] rond; hoogdravend; 

vol  [stem]. 
rough  [rAf]  ruw,  grof,  bars,  streng; 

onafgewerkt;  oneffen;  a  —   copy 

{draught), een k!ad o; vt in: • — it, 

zich  er  door  been  slaan. 
roughen  ['rAfn] ruw maken (worden). 
roughly  ['rAfli]  ruw; globaal, zowat, 

ongeveer. 
Roumania [ru'meinja] Roemenie o. 
Roumanian [ru'meinjsn] Roemeen; aj 

Roemeens. 
round [raund] rondte, rondreis; sport 

[v.  ladder];  salvo  o;  aj  rood;  in 

de  rondte;  rondom;  om  (...heen); 

in  de  omtrek;  all  ■~,  overal;  fig 


in alle opzichten; (genoeg) voor 
alien; all the year — , het hele jaar 
door; — about, om... heen; langs 
een omweg; — trip, reis heen en 
terug; rondreis; vt (af)ronden, om- 
ringen; omzeilen; ~- up, bijeendrij- 
ven; omsingelen; oppakken. 

roundabout ['raundabaut] draaimolen; 
ai omlopend; omschrijvend; wijd- 
lopig;  a —  way,  een omweg. 

roundly  ['raundli]  rond;  ronduit. 

round-up  ['raund'Ap]  omsingeling; 
klopjacht, razzia. 

rouse [rauz] (op)wekken, doen ont- 
waken; op-, aanporren; prikkelen; 
opjagen; ontwaken. 

rousing ['rauzirj] (op)wekkend; be- 
zielend;  geestdriftig;  kolossaal. 

rout [raut] troep; lawaai o; alge- 
mene vlucht; put to ■ — ■, op de 
vlucht jagen; vt op de vlucht ja- 
gen;  omwoelen;  vi wroeten. 

route [ru:t] route, weg. 

routine  [ru:'ti:n]  routine;  sleur. 

rove  [rouv]  (om)zwer\-en. 

rover ['rouva] zwerver; zeeschuimer; 
voortrekker  [bij  padvinders]. 

row [rou] rij, reeks; roeitochtje o\ 
go for a — , gaan roeien; vi roeien. 

row [rau] kabaal o, herrie, standje o. 

rowdy  ['raudi]  ruwe  kerel,  herrie- 
schopper; aj rumoerig. 

rower  ['roua]  roeier. 

royal  ['roial]  koninklijk. 

royalty ['nialti] koningschap o; dc 
koninklijke familie, vorstelijke per- 
sonen;  tantieme a. 

rub [rAb] wrijving; botsing; moeilijk- 
heid; wederwaardigheid; steek on- 
der water, veeg (uit de pan); vt 
wrijven; inwrijven [smeersel]; boe- 
nen, poetsen; — shoulders {elbows) 
with, in (intiemere) aanraking ko- 
men met; — down, afwrijven, 
boenen; ~ ;'/ i n{to them), — 
things in, iemand eens iets goeds 
zeggen; er telkens weer op terug- 
komen; // will '^ o f f, het zai wel 
slijten. 


rubber 


241 


runner 


rubber ['rAba] rubber, gummi o &. m\ 

robber [whist]. 
rubbish  ['rAbiJ]  puin  o;  uitschot  o, 

afval o 8i ?n; bocht o 8i m, prullen; 

rommel; — .', klets! 
rubble  E'rAbl]  puin  o\  steenslag  o. 
rubric  ['ru:brik]  rubriek. 
ruby ['ru:bi] robijn o [stofnaam], ro- 

bijn  m  [voorwerpsnaam];  rode 

puist. 
ruction  ['rAkJan]  herrie;  standje  o; 

strubbeling. 
rudd  [lAd]  ruisvoorn. 
rudder ['lAds]  roerblad o\ roer o. 
ruddy  ['rAdi]  (fris)  rood,  blozend; 

rossig,  ros. 
rude  [ru:d]  ruw, grof, streng;  onbe- 

schaafd; lomp; — things, onbeleefd- 

heden, grofheden. 
rudiment  ['ruidimant]  grondbeginsel 

o; eerste begin (sel)  o. 
rue [ru:] betreuren, berouwen. 
rueful ['ru:ful] treurig, droevig. 
ruff [rAf] geplooide kraag; kemphaan. 
ruffian  ['rAfjan]  schurk, booswicht; 

aj woest, schurkachtig. 
ruffle [rAfl] fronsel, rimpeling, plooi; 

vt frommelen, fronsen, rimpelen, in 

(door)  de  war  maken;  verstoren; 

vt roffelen. 
rug [rAg] reisdeken; (haard)kleedje <?. 
rugged  ['rAgid]  ruig, ruw; hobbelig; 

grof; hard. 
ruin  ['ru:in]  ondergang,  verderf  o, 

ru'ine;  puinhoop,  puin  o\  bring to 

— ,  bring  —  on,  rui'neren;  vt ver- 

woesten,   vernielen;   rui'neren,   te 

gronde richten. 
ruinous ['ruiinas] bouwvallig; verder- 

felijk. 
rule  [ru:l]  regel;  liniaal,  duimstok; 

bewind o, heerschappij; as a — ^, in 
. de regel;  vt linieren;  besturen;  be- 

heersen;  beslissen;  —  out,  uitslui- 

ten,  uitschakelen;  vi regeren,  heer- 

sen. 
ruler ['ru;b] bestuurder, regeerder, 

heerser; liniaal. 
rum  [rAm]  rum; aj zonderling, raar. 

Eng. Zakwrdbk, 1% 


rumble ['rAmbl] gerommel o; vi rom- 
melen;  — forth  {out), opdreunen. 

ruminant  ['ruiminant]  herkauwend 
(dier o). 

ruminate ['ru:mineit] herkauwen; — 
over  {upon),  overpeinzen. 

rumination  [ru:mi'neij'3n]  herkau- 
wing;  fig  overdenking,  gepeins o. 

rummage E'rAmids] rommel; gesnuf- 
fel o, doorzoeking; vt doorsnuffe- 
len, doorzoeken; vi rommelen, snuf- 
felen;  —  out  {up), opschommelen. 

rumour ['ruima] gerucht o, faam; 
■ — ■ has it that..., er loopt een ge- 
rucht dat...; vt (bij gerucht) ver- 
spreiden; uitstrooien; it is — ed that, 
het gerucht gaat dat... 

rumple ['rAmpl] kreuk, vouw; vt ver- 
kreuk(el)en, vouwen, verf romme- 
len, in  de war maken. 

rumpsteak  E'rAmpsteik]  biefstuk. 

run [rAn] loop, aanloop; bestorming 
[v. bank]; toeloop; wedloop, ren; 
reis, rit, tochtje o; traject o; reeks; type 
o; a — of ill-luck, wanbof; a — 
of luck, bof; at a — , op een loopje; 
/' n the long —-, op de (lange) duur; 
vi (hard)lopen, gaan, rijden; in 
omloop zijn, geldig zijn; deserteren; 
rennen; vloeien, stromen; luiden [v. 
tekst]; — cold {mad), koud (gek) 
worden; — low {short), opraken; 
vt laten lopen [treinen &]; drijven, 
besturen, leiden, exploiteren [zaak 
&] ; smokkelen [geweren &] ; — the 
show, de lakens uitdelen; — 
down, omverlopen, -rijden; op- 
sporen; uitputten; fig afbreken, af- 
geven op; • — ' for it, het op een 
lopen zetten; — out, ten einde 
lopen, af lopen [termijn]; opraken 
[voorraad] ; — with, druipen van 
[bloed  &];  V.D.  van  run. 

runaway E'rAnawei] vluchteling; de- 
serteur; aj weggelopen, op hoi 
(zijnd). 

rung [rAf]] sport [v. ladder]; V.D. 
v. ring. 

runner  ['rAna]  loper:  boodschapper; 

16 


runway 


242 


sag 


uitloper; klimboon. 

runway ['rAnwei] startbaan, landings- 
baan  [v. vliegtuig]. 

rupture ['lAptJa] breuk; scheuring; vi 
8i vt (ver)breken,  (doen)  springen. 

rural  ['ruarsi]  landelijk. 

ruse  [ru:z]  krijgslist, list. 

rush [taJ] bies; vaart, haast; bestor- 
ming; paniek; stroom, hoop [men- 
sen]; geruis o\ aj in: the — hours, 
de spitsuren; vi (voort) Snellen, ijlen, 
rennen; zich storten; stromen; rui- 
sen; vt losstormen op, bestormen; 
overrompelen; haast maken met. 

rusk  [rAsk]  beschuit. 


Russia ['rAja]  Rusland o. 

Russian  ['rAjsn]  Rus; aj Russisch. 

rust  [lASt]  roest;  vi  (ver)roesten. 

rustic ['rAstik] landman, boer; aj lan- 
delijk, boers;  boeren-,  land-. 

rustle  E'rAsl]  geritsel o, geruis o; vi 
ritselen,  ruisen. 

rusty  ['lASti]  roestig;  stijf,  stram; 
tnr72  ■ — ■,  nijdig worden. 

rut  [rAt]  wagenspoor o, spoor o\ fig 
sleur,  routine. 

ruthless  ['ru:01is]  meedogenloos,  on- 
barmhartig. 

rye  [rai]  rogge. 


s  [es]  (de letter)  s. 

sabbath  ['saebaG]  sabbat. 

sable ['seibl] sabeldier o\ sabelbont o\ 

aj zwart,  donker. 
sabotage  ['saebstais]  sabotage;  vt sa- 

boteren. 
sabre  ['seiba]  (cavalerie)sabel; vt 

neersabelen. 
saccharine ['stekarain, -i;n]  sacharine; 

aj  suikerhoudend;  fig  suikerzoet. 
sack  [sask]  (grote)  zak;  plundering; 

give one the ■ — ■, de bons geven; vt 

in zakken doen; de bons geven; ont- 

slaan;  plunderen. 
sackcloth  ['s£ekkb9]  zakkenlinnen  o\ 

in — ^ and ashes, in zak en as. 
sacrament  ['saekramsnt]  sacrament o; 

Avondmaal o  [b. d. Protestanten]. 
sacred ['seikrid] heilig, geheiligd, ge- 

wijd, geestelijk, kerk-. 
sacrifice  ['saekrifais]  offerande, offer 

(?; opoffering; sell at a — , met ver- 

lies verkopen;  at the  —  of..., met 

opoffering van...; vt (op)offeren. 
sacrilege  ['saskrilid3]  heiligschennis. 
sacrilegious  [saekri'li:d33s]  (heilig) - 

schennend. 
sacristy  ['saekristi]  sacristie. 
sad [sjed]  droevig, bedroefd; treurig; 


donker. 
sadden  ['sasdn]  bedroeven,  somber 

maken  (worden). 
saddle ['ssedl] zadel m of o\ schraag; 

rug-,  lendestuk  o;  vt  zadelen;  -- 

ivith,  opschepen  met. 
saddler  ['sasdb]  zadelmaker. 
sadly ['sasdli] droevig, bedroefd, treu- 
rig; bar, zeer,  erg, danig. 
sadness  ['saednis]  droefheid, treurig- 

heid. 
safe  [self]  brandkast; provisiekast; aj 

veilig,  ongedeerd,  gezond  en  wel 

(ook:  ■ — ■ and sound); betrouwbaar; 

solide; zeker. 
safe-conduct  ['seif'kandakt]  vrijgelei- 

de o. 
safe-deposit [seifdi'pszit]  kluis. 
safeguard  ['seifga:d]  vrijgeleide o\ 

waarborg;  bescherming;  vt verzeke- 

ren, vrijwaren, waarborgen, bescher- 

men. 
safely ['seifli] veilig, ongedeerd, goed 

(en  wel);  gerust. 
safety  ['seifti]  veiligheid. 
saffron  ['saefran]  saffraan. 
sag  [sasg]  door-, verzakking;  daling; 

vi (door-, in-, ver) zakken, doorbui- 

gen;  slap hangen;  dalen. 


saga 


243 


sand 


saga  ['sa:g3]  saga. 

sagacious  [sa'geijas]  scherpzinnig, 

schrander. 
sagacity  [sa'gaesiti]  scherpzinnig- 

heid, schranderheid. 
sage [seidg]  wijze, wijsgeer; salie; ai 

wijs. 
sago  E'seigou]  sago. 
said [sed] V.T. & V.D. van say; (bo- 

ven)genoemd, voormeld. 
sail  [seil]  zeil  o\  zeiltocht;   (zeil)- 

schip  o\  wiek;  set  ■ — ■,  onder  zeil 

gaan; {in) full ■ — ■, met voile zeilen; 

vi zeilen;  uitzeilen; afvaren; varen; 

stevenen; zweven; vt bevaren, door- 

klieven  [het  luchtruim]. 
sailcloth  E'seilkbO]  zeildoek o &  m. 
sailer  ['seib]  zeilschip  o; a fast  — , 

een snel lopend  (stoom)schip  o. 
sailing  ['seilir)]  het  zeilen;  afvaart; 

— ship, zeilschip o. 
sailor  ['seib]  matroos, zeeman. 
saint  [seint]  heilige;  aj  sint,  heilig; 

vt  heilig verklaren. 
sainted  ['seintid]  heilig;  zaliger. 
saintlike ['seintlaik], saintly ['seintli] 

als een heilige, heilig, vroom. 
sake  [seik]  for the  '—  of,  ter wille 

van; for God's ■ — ■, om godswil; for 

your — , voor u. 
salable ['seibbl] verkoopbaar; gewild. 
salad  ['sasbd]  salade,  sla. 
salamander ['sasbmsnds] salamander. 
salary ['ssbri] salaris o, bezoldiging, 

loon o; vt bezoldigen. 
sale  [seil]  verkoop,  veiling;  — (j), 

uitverkoop;  on  (for)  — ,  te  koop. 
salesman  ['seilzman] verkoper. 
salient  ['seilisnt]  vooruitspringende 

punt;  af  (voor)uitspringend,  uit- 

stekend;  opvallend. 
saliva  [ss'laiva]  speeksel  o. 
sallow  ['sselou]  waterwilg;  aj bleek, 

vaal. 
sally  ['s£eli]  uitval;  (geestige)  inval, 

kwinkslag;  vi  een  uitval  doen,  te 

voorschijn  springen. 
salmon  ['sseman]  zalm. 
saloon  [s3'lu:n]  zaal, salon. 


salt  [sD:lt]  zout  o;  fig  geestigheid; 

zeerob;  ■ — s,  Engels  zout  o;  reuk- 

zout o; aj zout, gezouten; gepeperd 

[rekening];  vt zouten; fig peperen 

[rekening]. 
salt-cellar ['sD:ltseb]  zoutvaatje o. 
salt-maker  ['sDiltmeiks]  zoutzieder. 
saltpetre  [sD:lt'pi:t3]  salpeter. 
salty  ['sDtlti]  zout(acht)ig, zilt(ig). 
salutary  ['saeljutsri]  heilzaam, welda- 

dig, zegenrijk; gezond. 
salutation [saelju'teijan] groet, begroe- 

ting. 
salute  [s3'l(j)u:t]  groet,  begroeting; 

saluut(schot)  <?;  give  the  — ■,   de 

groet brengen; take the — , de pa- 
rade  afnemen;  vt  (be)groeten;  sa- 

lueren. 
salvage  ['sslvids]  berging;  bergloon 

o\  geborgene  o\  vt  bergen. 
salvation [sasl'veijsn] zaligmaking, za- 

ligheid,  redding;  Salvation  Army, 

Leger o des Heils. 
Salvationist  [ssel'veijanist]  heilsol- 

daat, heilsoldate. 
salve [sa:v] zalf, balsem; vt insmeren; 

sussen,   verzachten,   helen;   bergen 

[strandgoed]. 
salver  ['sselva]  presenteerblad o. 
same [seim]  zelfde, genoemde; eento- 

nig; all the '~, (geheel) eender; hoe 

dan ook, toch. 
sample  ['sa:mpl]  staal  o, monster o\ 

fig staaltje o\ vt bemonsteren; keu- 

ren,  proeven;  ondervinden. 
sanatorium [sasna'toiriam]  sanatorium 

o. 
sanctify  ['s£er)ktifai]  heiligen. 
sanctimonious  [saerjkti'mounias] 

schijnheilig. 
sanction  ['ssrjkjsn]  sanctie, goedkeu- 

ring,  bekrachtiging;  vt  wettigen, 

bekrachtigen; goedkeuren. 
sanctity  ['s£er]ktiti]  heiligheid. 
sanctuary  ['sserjktjusri]  heiligdom  o, 

Allerheiligste o\ asiel o, toevluchts- 

oord o\ [vogel]  reservaat o. 
sand [s£end] zand o; zandbank; zand- 

grond; ~-s, zandkorrels, zand o; the 


sandal 


244 


save 


■~j-,  het strand;  de woestijn. 
sandal ['saendsl]  sandaal. 
sandalwood ['sEndalwud]  sandelhout 

o. 
sandbag ['ssndbasg]  zandzak. 
sand-bank  ['s£endb£er)k] zandplaat. 
sand-glass  ['s£endgla:s]  zandloper. 
sand-paper  ['saendpeipa]  schuurpa- 

pier o. 
sand-pit  ['sandpit]  zandgroeve. 
sandstone  ['ssendstoun]  zandsteen  o 

& m. 
sandwich  ['ssendwitj"]  sandwich  [be- 

legd   boterhammetje] ;   vt   leggen, 

plaatscn of schuiven tussen. 
sandy ['sjendi] zandig; rossig. 
sane  [sein]  gezond  [van  verstand]; 

verstandig, (goed) bij zijn verstand. 
sang  [saerj]  V.T. van sing. 
sanguinary  ['sEeggwinsri]  bloeddor- 

stig;  bloedig. 
sanguine  ['szeggwin]  volbloedig; 

bloedrood, bleed-; jig hoopvol, op- 

timistisch. 
sanitary  ['seenitsri]  sanitair,  gezond- 

heids-, hygienisch. 
sanity  ['sseniti]  gezondheid,  gezond 

verstand  o\  toerekenbaarheid. 
sank  [s£er)k]  V.T. van sink. 
Santa Claus  ['ssenta'kbiz]  het  kerst- 

mannetje. 
sap  [saep]  (plante)sap  o,   vocht   o\ 

mijngang;  vt fig  ondermijnen,  slo- 

pen. 
sapid  ['saspid]  smakelijk. 
sapient ['seipisnt] wijs; eigenwijs. 
sapling ['sasplir)]  jong boompje o. 
sapper ['saspa]  sappeur. 
sapphire  ['saefaia]  saffier   o   [stof- 

naam], saffier m [voorwerpsnaam]. 
sappy  E'saepi]  sappig, saprijk. 
sarcasm ['saikaezm]  sarcasme o. 
sarcastic  [sa/ksestik]  sarcastisch. 
sardine  [sa:'di:n]  sardine. 
sardonic [sa/danik] sardonisch, bitter. 
sash  [ssej]  sjerp,  ceintuur;  raam  o, 

schuifraam  o. 
sash-window  ['siejwindou]  schuif- 
raam o. 


sat [saet] V.T. & V.D. v. sit. 
Satan  ['seitan]  satan. 
Satanic  [sa'tasnik]  satanisch. 
satchel  ['ssetjal]  (boeken)tas. 
satellite ['sjetilait] satelliet; — toivn, 

randgemeente. 
satiate  ['seijiit]  verzadigd, beu  (van, 

with);  ['seijieit]  vt verzadigen. 
satiety  [sa'taiati]  verzadigdheid;  to 

— ,  tot beu wordens  toe. 
satin  ['sastin]  satijn o\ aj satijnen. 
satire ['ssetaia] satire. 
satiric(al)  [sa'tirikfl)] satiriek, heke- 

lend. 
satirize  ['saetiraiz]  hekelen. 
satisfaction [saetis'faekjan] voldoening; 

in — of, ter voldoening (kwijting) 

van; / o the —  oj, naar  (ten)  ge- 

noegen van. 
satisfactory  [sajtis'fcektari]  bevredi- 

gend, voldoend. 
satisfy  ['sstisfai]  voldoen  (aan), be- 

vredigen; verzadigen, stillen; be sat- 
isfied that..., overtuigd zijn dat...; 

satisfied with, tevreden over  (met). 
saturate ['scetjareit] verzadigen; —d 

u'ith,  ook;  doortrokken van. 
saturation  [sstja'reijan]  verzadiging. 
Saturday ['saetadi]  zaterdag. 
satyr  ['sasta]  sater, bosgod. 
sauce  [sa;s]  saus;  brutaliteit;  vt sau- 

sen, kruiden; brutaliseren. 
sauce-boat  ['sa:sbout]  sauskom. 
saucepan  ['saispan]  steelpan. 
saucer  ['sa:sa]  schoteltje o, bordje o; 

flying — , vliegende schotel. 
saucy  ['sD:si]  brutaal. 
sauerkraut  ['sauakraut]  zuurkool. 
saunter ['sainta] toertje o, drenteling; 

drentelpas;  vi  slenteren. 
sausage  ['sasidsl  saucijs,  worst. 
sausage-roll  ['sasidsroul]  saucijze- 

broodje o. 
savage  ['saevids]  wilde(man);  aj 

wild,  woest,  wreed,  onmenselijk, 

beestachtig, gruwelijk. 
savagery  ['scevidsri]  wild-, woest-. 

wreedheid. 
save  [seiv]  behalve,  uitgezonderd;  vt 


saving 


245 


scatter 


redden, zaiig maken; behouden, be- 
waren, behoeden (voor, from); 
(be)sparen. 

saving L'seivir|] behoudens, behalve; 
aj reddend, zaligmakend; spaarzaam, 
zuinig  (met,  of). 

savings  ['seivigz]  spaarpenningen, 
spaargeld o, spaargelden. 

savings-bank ['seivirjzbaerjk] spaarbank. 

Saviour  ['seivja]  Zaligmaker. 

savour ['seiva] smaak, smakelijkheid; 
geur; vi smaken, rieken (naar, of); 
vt  smaak  vinden  in. 

savoury  ['seivari]  smakelijk, geurig. 

savoy  [sa'vDi]  savooi(e)kool. 

saw  [sd:]  gezegde  o,  spreuk;  zaag; 
vt zagen;  V.T.  v. see. 

sawdust ['s3:dASt] zaagsel o. 

sawn [sD:n]  V.D. van saw. 

Saxon C'saeksn] Angelsaks; Saks; a] 
Angelsaksisch;  Saksisch. 

Saxony  ['saeksani]  Saksen  o. 

saxophone  ['sjeksafoun]  saxofoon. 

say [sei] zeggen, opzeggen; never — 
die, geef het nooit op; — the word, 
zeg het maar; 7 — /,  ■ — I, zeg eens! 

saying ['seiir)] zeggen o, gezegde o, 
zegswijze; as the ■ — ■ is, zoals men 
(het spreekwoord)  zegt. 

scab [skoeb] roof; schurft; onderkrui- 
per  [bij  staking]. 

scabbard  ['skabad]  schede. 

scabby  ['sksebi]  schurftig;  armzalig. 

scabies  ['skeibii:z]  schurft. 

scaffold E'skaefald]  steiger; schavot o. 

scaffolding ['skaefaldirj] stellage, stei- 
ger. 

scald [skadd] brandwonde; vt broei- 
en,  schroeien. 

scale [skeil] weegschaal; schaal; toon- 
ladder; maatstaf; schilfer, schub; 
aanslag; ketelsteen o Sc m; the '~J 
{a pair of ~'J'), de (een) weeg- 
schaal; turn the ■—', de doorslag 
geven; vt wegen; (met ladders) be- 
klimmen; overklimmen; (af)schilfe- 
ren,  schillen,  afschubben. 

scaled  ['skeild]  geschubd,  schubbig. 

scaly  ['skeili]  schubbig;  schilferig. 


scamp  [skaemp]  schelm, deugniet. 
scamper  ['skaempa]  galopje  o,  hol- 

letje o; wandelritje o; vi hollen, er 

vandoor gaan. 
scan  [sksen]  scherp opnemen,  onder- 

zoeken;  aftasten  [bij  televisie]. 
scandal  ['skaendl]  aanstoot; schandaal 

o, schande; laster. 
scandalize  ['skasndalaiz]  ergernis  ge- 
ven; belasteren; be — d, zich erge- 

ren. 
scandal-monger  ['ska:ndalmAf)ga] 

kwaadspreker. 
scandalous  ['skaendalas]  ergerlijk, 

schandeHjk;  lasterlijk. 
Scandinavia  [skcendi'neivja]  Scandi- 

navie o. 
Scandinavian  [skffindi'neivjan]  Scan- 

dinavier;  aj Scandinavisch. 
scant  [skaent]  gering,  schraal,  karig 

(met,  of);  vt  krap  houden,  krap 

toemeten, bekrimpen. 
scanty  ['skaenti]  krap,  schriel,  karig, 

dun, gering,  schaars, weinig. 
scapegoat  ['skeipgout]  zondebok. 
scapegrace ['skeipgreis] deugniet. 
scar  [ska:]   schram;   litteken   o;   vt 

schrammen; vi een litteken vormen, 

dichtgaan  [v.  wond]. 
scarce  [skeas]  schaars, zeldzaam. 
scarcely  ['skeasli]  nauwelijks, ternau- 

wernood;  (toch)  wel niet;  '~  any- 

thing,  bijna  niets;  '^...  when..., 

nauwelijks...  of... 
scarcity  ['skeasiti]  schaarste,  zeld- 

zaamheid, gebrek o  (aan, of). 
scare  [skea]  plotseHnge  schrik,  pa- 

niek;  vt  doen  schrikken;  afschrik- 

ken;  —  away, wegjagen. 
scarecrow  ['skeakroa]  vogelverschrik- 

ker. 
scarf [ska:f]  sjerp; das, sjaal. 
scarlatina  [ska:Ia'ti:na]  roodvonk. 
scarlet  ['skadit]  scharlakenrood;  ■^ 

fever,  roodvonk. 
scathe  [skeiS]  beschadigen, deren, 

terneerslaan, verpletteren. 
scatheless  ['skeiSIis]  ongedeerd. 
scatter ['skaeta]  (ver-, uit)strooien, be- 


scavenger 


246 


Scot 


strooien,  (zich) verspreiden, uiteen- 

jagen,  verdrijven. 
scavenger  ['skaevindsa]  straatveger. 
scene  [si:n]  toneel  o,  tafereel  o; 

scherm o, decor o\ scene. 
scenery  ['sirnari]  toneeldecoraties; 

(natuur)tonelen,  landschap  o,  na- 

tuurschoon o, natuur. 
scent  [sent]  reuk, geur; parfum  o & 

m\ reukzin;  lucht;  spoor o\ vt rui- 

ken, de lucht krijgen van; doorgeu- 

ren;  parfumeren. 
sceptic E'skeptik] scepticus, twijfelaar; 

a] sceptisch,  twijfelend. 
sceptre ['septa]  scepter. 
schedule  ['jedju:!]  cedel, lijst,  tabel; 

dienstregeling;  rooster,  program  o\ 

ahead of — , voor zijn tijd, te vroeg; 

behind ^-^ , over tijd, te laat; on --, 

op  tijd;  vl  op  de  lijst  &  zetten, 

opnemen, aan-, opgeven, vaststellen. 
Scheldt  [skelt]  Schelde. 
scheme [ski:m]  schema o, ontwerp o, 

schets, plan o, bestel o; vt ontwer- 

pen, beramen; vi plannen maken; in- 

trigeren; vt beramen. 
schemer  ['skiima]  plannenmaker;  in- 
trigant. 
schism  ['sizm]  schisma o, scheurmg. 
scholar  ['sksb]  geleerde;  kenner; 

leerling;  beursstudent. 
scholarly  ['sksbli]  geleerd, weten- 

schappelijk,  gedegen  [kennis]. 
scholarship  ['skobjip]  geleerdheid; 

wetenschap, kennis; studiebeurs. 
scholastic  [ska'lastik]  scholastiek, 

schools;  school-. 
school  [sku;l]  school;  --^ of thought, 

richting; vt onderwijzen, oefenen. 
school-fellow  ['sku:lfelou]  school- 

makker. 
schoolmaster  ['sku:lma:st3]  (hoofd)- 

onderwijzer, schoolmeester. 
schoolmistress ['sku:lmistris] (hoofd)- 

onderwijzeres. 
schoolroom  ['sku:lrum]  schoollokaal. 
schooner  ['skurns]  schoener. 
sciatic  [sai'aetik]  heup-. 
sciatica  [sai'astika]  heupjicht. 


science  ['saians]  wetenschap,  kennis, 

kunde; natuurwetenschap(pen), wis- 

en  natuurkunde. 
scientific  [saian'tifik]  wetenschappe- 

lijk. 
scientist  ['saisntist]  natuurkundige; 

geleerde. 
scintilla  [sin'tib]  vonkje  o. 
scintillate  ['sintileit]  vonkelen,  flon- 

keren,  schitteren,  tintelen. 
scion  ['saian]  ent,  spruit,  loot. 
scission  ['sijan]  deling,  splitsing. 
scissors  ['sizaz]  schaar; a pair of — , 

een schaar. 
scoff  [skaf]  bespotting,  schimp- 

(scheut); vi spotten, schimpen. 
scold [skould]  (be)kijven, een standje 

maken. 
scolding  ['skouldir)]  standje  a, uit- 

brander. 
scoop [sku;p] schop, schep(per), hoos- 

vat o, spatel; vangst; winst; buiten- 

kansje o\ at one  ■ — ■, met een slag; 

vt  (uit)scheppen,  uithozen;  uithol- 

len;  bijeenschrapen. 
scooter  ['sku:to]  autoped,  step; 

scooter. 
scope   [skoup]   oogmerk  o,  doel  o; 

strekking;   (speel)ruimte,  vrijheid; 

gezichtskring, gebied <?; omvang. 
scorch  [skD:tJ]  (ver)schroeien. 
score  [skD:]  kerf, keep; rekening, ge- 

lag  o\  aantal  a   behaalde  punten, 

stand;   twintig(tal   o)\   four   — , 

tachtig; -—s of times, talloze malen; 

on that ■ — ■, wat dat betreft; on the 

—  of,  vanwege, wegens;  op grond 

van; op net punt van;  vt inkerven, 

(in)kepen; optekenen; boeken  [suc- 

ces];  behalen  [punten];  vi  punten 

behalen; succes hebben. 
scoria  ['skatria]  metaalschuim  o. 
scorn  [skD:n]  verachting, versmading, 

boon; /'/// to — , beschamen; vt ver- 

achten, versmaden. 
scornful ['ska:nful] schamper, honend. 
scorpion ['skoipjan] schorpioen. 
scorzonera  [skaiza'niara]  schorseneer. 
Scot  [skDt]  Schot. 


Scotch 


247 sculpture 


Scotch  [slotj]  Schots;  the  ■—,  de 
Schotten. 

Scotchman  ['skDtJmsn]  Schot. 

Scotland  ['sk^tbnd] Schotland o. 

scoundrel ['skaundrsl] schurk, deug- 
niet. 

scour  E'skaus]  schuren,  wrijven; 
schoonmaken; [de zee] schoonvegen; 
af-,  doorzoeken;  aflopen;  doorkrui- 
sen. 

scourge [skaidsl zweep, gesel; plaag; 
vt geselen; teisteren. 

scout [skaut] spion; verkenner; pad- 
vinder; wegenwacht; verkennings- 
vliegtuig o\ vt verkennen; verachte- 
lijk afwijzen. 

scouting ['skautii]] verkenning; pad- 
vinderij. 

scout-master  ['skautma:st3]  leider 
van een verkenningspatrouille; hop- 
man  [van  padvinders]. 

scowl [skaul] dreigende blik; vi het 
voorhoofd fronsen; -- at (on, up- 
on), nors, somber, dreigend aanzien 
of neerzien op. 

scramble ['skriembl] geklauter o\ ge- 
grabbel o; gedrang o; gevecht o; 
throw it for a ■ — ^, te grabbel gooi- 
en; vi klauteren; grabbelen (naar, 
for); elkaar verdringen, vechten 
(om, for); — to one's feet (legs), 
weer opkrabbelen; ■ — d eggs, roer- 
eieren. 

scrap [skrasp] stukje o, zier; (uit)- 
knipsel o; plakplaatje o; oud ijzer o, 
schroot o, afval o & m; ruzie, klop- 
partij, gevecht o; a '--' of paper, een 
vodje o papier; vt afdanken; slo- 
pen;  vi een robbertje vechten. 

scrape [skreip] gekras o\ kras; verle- 
genheid, knel; vt schrapen; krassen 
[op viool]. 

scratch [skrastj] schram, schrap, kras; 
streep; kloppartij; aj bijeengeraapt; 
vt krabben, schrammen; (be) krassen; 
schrappen; (be)kriebelen; afstrij- 
ken [lucifer]. 

scrawl [skr):l] gekrabbel o, krabbel; 
Vt Si vt krabbeleq. 


scream [skri;m] gil; // was a ■ — •, het 

was om te gieren; vi giUen, gieren 

(van  't lachen,  with laughter). 
screech  [skriitj]  schreeuwen, gillen, 

krijsen. 
screen [skri:n] scherm o; beschutting, 

maskering;  doek  o  [v.  bioscoop] ; 

grove zeef; vt beschermen, beschut- 

ten (tegen, from); maskeren; ziften. 
screen star  ['skri:nsta:]  filmster. 
screw  [skru:]  schroef; peperhuisje o; 

vt   (aan)schroeven,   vastschroeven; 

verdraaien, vertrekken. 
screwdriver  ['skruidraiva]  schroeve- 

draaier. 
screwjack  ['skru:d3aek]  dommekracht, 

vijzel. 
scribble  ['skribl]  gekrabbel  o,  krab- 

belschrift o;  vt  krabbelen,  pennen; 

bekriebelen. 
scribe  [skraib]  schrijver;  schriftge- 

leerde. 
scrip  [skrip]  briefje o, bewijs o van 

storting; recepis o 8c v. 
script  [skript]  schrift o; geschrift o; 

handschrift   o,   manuscript  o  [to- 

neel],  draaiboek  o  [film];  druk- 

schrift  o;  schrijfletter(s). 
scriptural  ['skriptjaral]  bijbels,  bij- 

bel-. 
Scripture  ['skriptjs]  de Schrift. 
scroll  [skroul]  rol,  lijst;  krul(versie- 

ring). 
scrub  [skrAb]  schrobben,  (af)boenen. 
scruff  [skrAf]  nek;  taJke  one  by  the 

—  of the neck,  iemand  achter  bij 

zijn  nek(vel)  pakken. 
scruple  ['skru:pl]  zwarigheid,  (ge- 

wetens)bezwaar o; scrupel o. 
scrupulous  ['skruipjulas]  nauwgezet, 

angstvallig. 
scrutinize ['skru:tinaiz] nauwkeurig 

onderzoeken. 
scuffle  ['skAfI]  kloppartij, handge- 

meen o; vi plukharen, vechten. 
scull  [skAl]  wrikriem. 
scullery  ['skAbri]  bij-,  achterkeuken. 
sculptor ['skAlpta]  beeldhouwer. 
sculpture  ['skAlptJs]  beeldhouwen o, 


scum 


248 


secrecy 


beeldhouwkunst;   beeld(houw)werk 

o\ vt beeldhouwen. 
scum [skAm] metaalschuim o, schuim 

o\ jig uitschot o. 
scurry  ['skAri]  hard  (weg)lopen. 
scurvy ['skaivi] scheurbuik; aj schun- 

nig, gemeen,  min. 
scuttle  ['skAtl]  kolenbak;  luik  o  [v. 

schip]. 
scythe [sai3]  zeis. 
sea [si:]  zee; at ■ — , ter zee, op zee; 

he at — , het mis hebben; in de war 

zijn;  by  — ,  over zee. 
sea-going  ['sitgouirj]  zeevarend; zee-. 
seal   [si:l]   zeehond,  rob;   zegel  o\ 

jig stempel o & ;«;  (af)sluiting; vt 

zegelen, lakken, verzegelen; sluiten; 

bezegelen. 
sea-level  ['si:levl]  zeespiegel. 
sealing-wax  ['siiligwaeks]   (zegel) lak 

o &i m. 
sealskin  ['si:Iskin]  robbevel  o. 
seam  [si:m]  naad;  litteken  o\  mijn- 

ader; vt aaneennaaien. 
seaman  ['siimsn]  zeeman, matroos. 
seamstress  ['semstris]  naaister. 
seamy ['si:mi] vol naden; the — ■ side, 

de lelijke kant, de keerzijde van de 

medaille. 
sea-plane  ['si:plein] watervliegtuig o. 
sea-plane carrier  ['siipleinkaeria] 

vliegtuigmoederschip  o. 
seaport  ['si:p3:t]  zeehaven. 
sear [sis] doen verdorren; uitbranden, 

(ver)schroeien. 
search  [s3:tj]  doorzoeking;  visitatie; 

onderzoek o; in ■ — ■ oj, op zoek naar, 

om  ...  te vinden;  vt onderzoeken; 

(door)zoeken; '~ jor, zoeken naar; 

—  into,  onderzoeken;  • —   out, 

uitvorsen. 
searching  ['ssitjir)]  onderzoekend, 

doordringend;  diepgaand,  grondig. 
searchlight  ['s3:tjlait]  zoeklicht o. 
seascape  ['siiskeip]  zeegezicht a. 
seasick  ['si;sik]  zeeziek. 
seasickness  ['si:siknis]  zeeziekte. 
seaside  ['si:'said]  zeekant;  go to the 

^^, naar een badplaats aan zee gaan. 


season ['si:zn] seizoen o\ tijd; tijd- 
perk o, jaargetijde o; in — , tijdig, 
(juist) van pas; out of — , te on- 
pas, ontijdig; vt toebereiden, krui- 
den; rijp laten worden. 

seasonable ['siiznsbl] geschikt, gele- 
gen; van pas (komend); •~-' weather, 
weer  o  voor  de  tijd van  het  jaar. 

seasoning  ['siiznirj]  toebereiding; 
kruiderij. 

season ticket  ['si:zn'tikit]  abonne- 
mentskaart. 

seat [si:t] zitting; (zit)plaats; bank, 
stoel, zetel; zit; kruis o [v. broek]; 
zitvlak o; ■ — s, please! , instappen!; 
the — oj war, het toneel van de 
oorlog; vt (neer)zetten, laten zitten; 
plaatsen; be — ed, zitten; be — edl, 
gaat u zitten!; — oneselj, gaan zit- 
ten. 

seaweed ['si:wi:d] zeegras o, -wier o. 

seaworthy  ['si:w3:Si]  zeewaardig. 

secede  [si'si:d]  zich afscheiden. 

secession  [si'sejsn]  afscheiding. 

seclude [si'klu:d] uitsluiten; afzonde- 
ren. 

seclusion [si'klu:33n] uitsluiting; af- 
zondering. 

second ['seksnd] seconde; secondant, 
getuige; helper; a] tweede, ander; 
— cousin, achterneef, achternicht; 
every ■ — ■ day, om de andere dag; 
be ■ — to none, voor niemand on- 
derdocn; — best, op een na de bes- 
te; niet volmaakt, minder volmaakt; 
vt  bijstaan,  helpen,  ondersteunen. 

secondary ['sekandsri] ondergeschikt, 
bijkomend; bij-; — school, middel- 
bare school. 

second-hand  ['sekandhsend]  t\veede- 
hands. 

secondly  ['sekandli]  ten tweede. 

second-rate  ['seksndreit]  tweede- 
rangs-. 

seconds hand ['sekandzhaend]  secon- 
dewijzer. 

secrecy ['si:krisi] geheimhouding, hei- 
melijkheid, stilzwijgen o; afzonde- 
ring;  in  — ■,  in  't geheim. 


secret 


249 


self-conceit 


secret ['si:krit] geheim o\ in ■ — ■, in 
't geheim, stilletjes; aj geheim; hei- 
melijk, verborgen. 

secretariat [sekri'teariat] secretariaat 
o\ secretarie. 

secretary ['sekiitsri] secretaris; minis- 
ter. 

secrete [si'kri:t] verbergen, (ver)he- 
len; afscheiden. 

secretion [si'krirjan] verberging, he- 
ling;  afscheiding. 

secretive [si'kri:tiv] geheimhoudend; 
geheimzinnig  (doend). 

secretly  ['sirkritli]  heimelijk; in 't 
geheim, stilletjes,  in stilte. 

sect  [sekt]  sekte,  gezindte. 

section  ['sekjan]  snijding, sectie; 
groep, geleding; gedeelte o, deel o\ 
(door)snede. 

secular ['sekjub] eeuwenoud, eeuw-; 
wereldlijk;  leke(n)-. 

secure [si'kjus] zeker; veilig; goed 
vast(gemaakt); vt in veiligheid 
brengen, (goed) vastmaken; (op-, 
weg)sluiten; beveiligen, verzekeren; 
(zich) verschaffen, (ver)krijgen, de 
hand leggen op. 

security [si'kju3riti] veiligheid; (on- 
der)pand o, (waar)borg; securities, 
ook: effecten, fondsen; social '~, 
sociale verzekering. 

Security Council [si'kjuaritikaunsl] 
Veiligheidsraad. 

sedate  [si'deit]  bezadigd,  rustig. 

sedative ['sedstiv] kalraerend, pijn- 
stillend  (middel o). 

sedentary ['sedntari] zittend, op een 
plaats blijvend. 

sediment ['sedimant] bezinksel o. 

sedition [si'dijan] opruiing; oproer o. 
seditious [si'dijas] oproerig; opruiend. 

seduce [si'dju:s] verleiden. 

seduction  [si'dAkJsn]  verleiding. 

seductive  [si'dAktiv]  verleidelijk. 

sedulous ['sedjubs] naarstig, ijverig, 
onverdroten. 

see [si:] (aarts)bisschopszetel; dio- 
cees o; Holy See, Heilige Stoel; vt 
zien; inzien, begrijpen; be-, opzoe- 


ken; ontvangen; er voor zorgen 
(dat); /'// — about it, ik zal er 
voor zorgen; ik zal er eens over 
denken; — one i n, binnenlaten; I 
must ■ — ■ into it, dat moet ik eens 
onderzoeken; --- one off, iemand 
uitgeleide doen, wegbrengen; — one 
o II t, iemand uitlaten; ^~- t o the 
door,  uitlaten. 

seed [si:d] zaad o\ zaadje o\ fig kiem; 
go {run) to ~', in het zaad schie- 
ten; fig verlopen. 

seedy ['si:di] vol zaad; in het zaad 
geschoten; sjofel, kaal; onlekker. 

seeing  ['si:ir)]  ziende;  aangezien. 

seek [si:k] (op)zoeken; vragen [raad]; 
streven naar; trachten (te verkrij- 
gen); ■ — ■ after, zoeken; ■ — for, 
zoeken naar; — out, opzoeken, 
opsporen. 

seem [si:m] schijnen (te zijn), lijken. 

seeming(ly) ['si:mir)(li)] ogenschijn- 
lijk, schijnbaar. 

seemly  ['si;mli]  betamelijk, gepast. 

seen  [si:n]  V.D.  van see. 

seesaw ['si:sD:] wip(plank); vi wip- 
pen; op- en neergaan; aj op- en 
neergaand of wippend. 

seethe  [si:3]  zieden, koken. 

segregate ['segrigeit] (zich) afzonde- 
ren, afscheiden. 

segregation  [segri'geijan]  afzonde- 
ring, afscheiding. 

seize [si:z] vatten, (aan)grijpen; in 
beslag nemen, bemachtigen; aantas- 
ten, bevangen. 

seizure ['sirss] bezitneming; beslag- 
legging;  aanval,  beroerte. 

seldom  ['seldam]  zelden. 

select [si'lekt] uitgekozen, uitgezocht, 
uitgelezen; keurig, fijn, chic; vt 
(uit)kiezen, uitzoeken. 

selection  [si'lekjan]  keur,  keus. 

self [self] (zijn) eigen persoon; ik- 
(heid); eigenliefde; my poor ^^, 
mijn persoontje; he is quite hts old 
— ,  hij  is  helemaal  de oude. 

self-conceit  ['selfkansiit]  verwaand 
heid. 


self-conceited 


250 


sentiment 


self-conceited  ['selfkansiitid]  ver- 

waand. 
self-confidence  ['selflonfidans]  zelf- 

vertrouwen o. 
self-conscious  ['selfkonjas] verlegen, 

bleu;  zelfbewust. 
self-denial ['selfdinaial]  zelfverloo- 

chening. 
self-determination  ['selfditsimi- 

'neijan]  zelfbeschikking. 
self-indulgent ['selfindAldjant] ge- 
net-, gemakzuchtig. 
self-interest  ['selfint(3)rest]  eigenbe- 

lang o. 
self-interested ['selfint(3)restid] baat- 

zuchtig. 
selfish  ['selfij]  zelfzuchtig, baatzuch- 

tig, egoistisch. 
selfishness  ['selfijnis]  zelfzucht, 

baatzucht, egoisme o. 
selfless  ['selflis]  onbaatzuchtig. 
self-love  E'selflAv]  eigenliefde. 
self-made  ['selfmeid]  door  eigen 

krachten er bovenop gewerkt. 
self-possession  ['selfpszejsn]  zelfbe- 

heersing. 
self-righteous  ['selfraitjss]  eigenge- 

rechtig. 
self-sacrifice  ['selfs^krifais]  zelfop- 

offering. 
self-seeking  ['selfsi:kir|]  zelfzucht; a] 

zelfzuchtig. 
self-service ['selfsaivis]  zelfbediening. 
sell [sel] bedotterij; vt verkopen; beet- 

nemen;  ~  ^ >>  auction,  veilen;  — 

off,  uitverkopen;  —  out,  (uit)- 

verkopen;  liquideren;  - — '  well,  ■ — 

like  hot  cakes,   (veel)  aftrek  vin- 

den. 
seller  ['seb]  verkoper;  best  — , arti- 

kel  (boek)  o dat 't meest verkocht 

wordt,  succes o. 
selvage,  selvedge  ['selvids]  zelfkant. 
semblance  ['sembbns]  schijn. 
semi  ['semi]  (in  samenst.)  half-. 
semicolon  ['semi'koubn]  puntkomma 

V of o, kommapunt v & o, 
seminary  ['seminari]  seminarie o, 

kweekschool. 


semi-official ['semis'fijsl] officieus. 

Semite  ['semait]  Semiet. 

Semitic  [si'mitik]  Semitisch. 

semolina  [sema'liina]  griesmeel  o. 

senate  ['senit]  senaat. 

senator  ['sensta]  senator. 

send [send] zenden, verzenden; — a 
person mad, iemand del maken; — 
him rolling, hem doen rollen; — 
/ o r, laten halen, ontbieden, zenden 
cm; • — ■ / n one's name, zich laten 
aandienen; ■ — ■ off, wegzenden; ver- 
zenden;  uitgeleide  doen  [persoon]. 

senile  ['si;nail]  seniel, ouderdoms-. 

senior  ['si:nj3]  ouder, oudste  (in 
rang),  senior; eerste  [bediende], 
hoog, hoofd-. 

sensation [sen'seijsn] gewaarwording, 
gevoel o, aandoening; opzien o, op- 
schudding. sensatie. 

sensational [sen'seijsnal] gewaarwor- 
dings-;  opzienbarend,  sensationeel. 

sense [sens] gevoel o, zin; verstand 
o\ besef o\ begrip o\ gevoelen o\ 
common ■ — ■, gezond verstand o\ 
what is the — of...?, wat voor zin 
heeft het om...?; he lost his — s, 
hij verloor zijn bezinning; in every 
— ■, ook: in ieder opzicht; vt ge- 
waarworden, merken; begrijpen. 

senseless ['senslis] gevoel-, bewuste- 
loos;  onverstandig;  zinloos. 

sensibility  [sensi'biliti]  gevoelig- 
heid. 

sensible  ['sensibl]  waarneembaar, 
merkbaar;  verstandig;  bij   (voile) 
kennis;  be '—  of, zich bewust zijn 
van;  gevoelig zijn voor. 

sensitive ['sensitiv] (fijn)gevoelig, 
teergevoelig, gevoels-; — plant, 
kruidje-roer-mij-niet o. 

sensorial  [sen'sDirisl]  zintuiglijk. 

sensual  ['senjusl]  zinnelijk. 

sent [sent] V.T. & V.D. van send. 

sentence ['sentans] vonnis o, oordeel 
o, uitspraak; (zin)spreuk; (vol)zin; 
vt vonnissen, veroordelen. 

sententious  [sen'tenjas]  kernachtig. 

sentiment  ['sentimsnt]  gevoel o. 


sentimental 


251 


set 


sentimental [senti'mentsl] sentfmen- 
teel. 

sentimentality [sentimen'ta?liti] senti- 
mental iteit. 

sentry  ['sentri]  schildwacht. 

sentry-box ['sentriboks] schilderhuis- 
je  o. 

sentry-go ['sentrigou] do ■ — ■, schilde- 
ren. 

separate ['sepsrit] (af)gescheiden, af- 
zonderlijk, apart; three -~ tnnes, 
drie verschillende keren; ['sepsreit] 
(af)scheiden,  afzonderen,  verdelen. 

separation  [sepa'reijan]  (af)schei- 
ding,  afzondering. 

sepia  ['siipjs]  sepia;  inktvis. 

September [sep'temba] September. 

septic ['septik] bederf veroorzakend. 

sepulchral [si'pAlkrsl] graf-; begrafe- 
nis-. 

sepulchre  ['sepalka]  graf o. 

sequel [''siikwsl] vervolg o; gevolg o. 

sequence ['siikwsns] volgorde, op- 
(een)volging, (volg) reeks, suite [v. 
kaarten]; beeldenreeks, toneel o [v. 
film]; gevolg  o. 

sequestration [siikwes'treifan] afzon- 
dering; beslaglegging, selrwestratie. 

Serbia ['satbjs]  Servie o. 

Serbian ['saibjsn] Servier; aj Ser- 
visch. 

serenade [seri'neid]  serenade. 

serene [si'ri:n] helder, klaar; onbcwo- 
gen, vredig, kalm; doorluchtig. 

serf [s3:f]  lijfeigene, horige, slaaf. 

serge  [ssidj]  serge. 

sergeant  ['sa:d33nt]  sergeant. 

serial ['siarial] feuilleton o 8c m; aj 
serie-, in afleveringen verschijnend; 
— number, volgnummer o; ■ — • tale, 
feuilleton  o &  m. 

series  ['si3r(i)i:z]  serie,  reeks. 

serious ['sisriss] ernstig; bedenkelijk; 
solide; vroom; / am ■ — ', ik meen 
het  (ernstig). 

seriously ['sisriasli] ernstig, in (voi- 
le)  ernst. 

seriousness  ['si iriasnis]  ernst. 

sermon  ['s3:m3i)]  vermaning;  preek; 


the Sermon on the Aioiint, de Berg- 
rede. 

serpent  ['saipsnt]  slang. 

serpentine  ['sarpsntain]  slangachtig, 
slange(n)-; jig kronkelend. 

serried  ['serid]  (aaneen)gesloten. 

servant ['s3:v3nt] knecht, dienstbode, 
meid, bediende; dienaar, dienares; 
oppasser; beambte, ambtenaar; do- 
mestic ■ — ■,  dienstbode. 

serve [s3:v] dienen, bedienen; van 
dienst zijn, dienst(en) doen, baten; 
opdoen [eten], schenken [drank] ;be- 
handelen; serveren [bij tennis] ; '~ 
him right'., net goed!, zijn verdiende 
loon!; — one's purpose, geschikt 
zijn voor iemands doel; — the pur- 
pose of..., dienst doen als...; — 
one's time, zijn tijd uitdienen; zijn 
straf(tijd)  uitzitten. 

service ['saivis] dienst, nut a; servies 
o; bediening; verzorging [v. au- 
to]; beginslag [tennis]; (kerk)for- 
mulier o\ the — s, de krijgsmacht, 
de strijdkrachten (te land, ter zee 
en in de lucht); divine — , (kerk)- 
dienst; als aj militair; vt bedienen, 
verzorgen  [auto]. 

serviceable ['ssivisabl] dienstig, bruik- 
baar,  nuttig, geschikt. 

Serviceman  ['ssivismsen]  gemobili- 
seerde. 

serviette  [s3:vi'et]  servet  o. 

servile  ['ssivail]  slaafs,  kruiperig. 

servility  [ssi'viliti]  slaafsheid. 

servitude ['s3:vitju:d] dienstbaarheid, 
slavernij;  servituut o. 

session  ['sejan]  zitting. 

set [set] stel o, spel o, servies o, 
( radio )toestel o, garnituur o, span 
0, ploeg, partij, serie; kring, troep, 
kliek; stek, loot; vt zetten, plaatsen, 
stellen; schikken; omboorden; plan- 
ten; gelijkzetten [klok]; op elkaar 
klemmen [tanden, lippen]; vaststel- 
len, bepalen; -^^ going, aan de gang 
brengen of mak.-n; in omloop bren- 
gen [praarjes] ; vi stollen, vast wor- 
den;  ondergaan  [zon];  jig  tanen; 


set-back 


252 


shake 


-"-^ about it, eraan beginnen; het 
aanpakken; '— d o ivn, neerzetten; 
neer-, opschrijven; — i f e e, in vrij- 
heid stellen; ■ — ■ /' n, intreden; — 
o j j, uit-, afzetten; vertrekken; aan 
de gang maken; doen afgaan, tot 
ontploffing brengen; doen uitkomen; 
goedmaken, compenseren; — on, 
aanzetten, op-, aanhitsen; aanvallen, 
aanvangen; be — on, verzot zijn 
op; — eyes on, te zien krijgen, zien; 
— out, op reis gaan, vertrekken; 
-^-^ out to..., zich ten doel stellen, 
trachten; — to..., beginnen te...; 
V.T. & V.D. van set\ a] gezet; 
strak, stijf; vast; bepaald. 

set-back ['setbzek] terugzetting, terug- 
gang; tegenslag. 

set-down  [set'daun]  standje o. 

settee  [se'ti:]  (zit)bank, sofa. 

setting ['setirj] montuur o & v\ mon- 
tering; omlijsting, omgeving. 

settle ['setl] (zich) vestigen, vaststel- 
len; vastzetten (op, on); in orde 
brengen, afdoen, vereffenen, regelen, 
beklinken [zaak]; zich (neer)zet- 
ten; afrekenen (ook • — ■ up)\ ■ — 
down, zich vestigen; zich installe- 
ren; bedaren; een geregeld leven 
gaan leiden. 

settlement ['setlmsnt] vestiging; rege- 
ling, vergehjk o, vereffening, af- 
rekening, liquidatie; schenking, jaar- 
geld o\ bezinking; volksplanting, ne- 
derzetting. 

settler  ['setb]  kolonist;  beslissend 
woord o, dooddoener. 

seven ['sevn]  zeven. 

seventeen  ['sevn'ti:n]  zeventien. 

seventeenth ['sevn'ti:n9] zeventiende 
(deel o). 

seventh ['sevnG] zevende (deel o). 

seventieth  ['sevntiiB]  zeventigste 
(deel o). 

seventy ['sevnti]  zeventig. 

sever ['seva] scheiden; afsnijden; af-, 
verbreken; breken. 

several ['sevral] verscheiden; onder- 
scheiden; eigen. 


severally  ['sevrali]  elk voor zich. 

severance  ['sevsrsns]  scheiding, af-, 
verbreking. 

severe [si'vis] streng, hard; zwaar; 
hevig. 

severity [si'veriti]  (ge)strengheid. 

sew [sou] naaien, aannaaien; innaaien. 

sewage  ['sjuiidsl  rioolwater o. 

sewer  ['sjua]  riool o & v. 

sewerage ['sjuarids] riolering; riool- 
water o. 

sewing-machine ['souirjmajiin] naai- 
machine. 

sewn [soun] V.D. van seic. 

sex [seks] geslacht o, sekse, kunne; 
seksualiteit; a] seksueel. 

sexton  ['sekstan]  koster;  doodgraver. 

shabby ['Jaebi] kaal, haveloos, armza 
lig;  schandelijk, gemeen. 

shackle ['J^ekl] boei, kluister; beugel, 
koppeling; vt boeien, kluisteren; 
koppelen. 

shad  [Jaed]  elft. 

shade [Jeid] schaduw; lommer o; 
schim; kap, stolp, scherm o\ (kleur)- 
schakering, nuance; zweem; tikje o, 
ietsje o [beter &]; vt schadmven; 
beschaduwen, overschaduwen; van 
een (licht) scherm voorzien; jig be- 
schutten, beschermen. 

shadow ['JasdouJ schaduw; schaduw- 
beeld o\ afschaduwing; geest, schim; 
schijn, spoor o; vt beschaduwen; 
(als een schaduw) volgen; afscha- 
duwen  (ook '~ forth'). 

shadowy ['Jasdoui] beschaduwd, scha- 
duwrijk; schimachtig; hersenschim- 
mig; vaag. 

shady ['Jeidi] schaduwrijk, bescha- 
duwd; schaduw-; jig niet zuiver, 
verdacht;  twijfelachtig. 

shaft [Ja:ft] schacht; pijl; spies; steel; 
lamoenboom;  (drijf)as. 

shag [Jseg] ruig haar o\ shag. 

shaggy  ['Jasgi]  ruig, borstelig. 

shake [Jeik] schudden o\ schok, be- 
ving; handdruk; trilling [v. stem]; 
in two — s, in een wip; vt schud- 
den, schokken; jig doen wankelen; 


shaken 


253 


shed 


uitschudden; •— hands, elkaar de 
hand geven; vi schudden, beven; 
trillen  [stem]; fig wankelen. 

shaken  ['Jeikn]  V.D.  v.  shake. 

shako  ['Jsekou]  sjako. 

shaky ['Jeiki] beverig, onvast, wan- 
kel; fig zwak(staand), onzeker. 

shall  [Jasl, Jal]  zal, zullen; moet, 
moeten. 

shallow ['Jaelou] ondiepte, ondiepe 
plaats, zandbank; aj ondiep, laag; 
fig oppervlakkig. 

shalt [Jaelt, J (a) it] zult. 

sham [J£em] voorwendsel o, schijn- 
(vertoning); komediant; r/ vein- 
zen, voorwenden; vi zich aanstel- 
len; — asleep {dead &), zich sla- 
pend (dood &) houden; aj voor- 
gewend, onecht, vals, schijn-; • — 
door, blinde deur. 

shamble  ['Jasmbl]  sloffen, schuifelen. 

shambles ['Jtemblz] vleeshal; slacht- 
bank; fig bloedbad o\ ravage. 

shame [jeim] schaamte; schande; put 
to — , beschamen, beschaamd ma- 
ken; for -^/j foei, schaam u!; vt 
beschamen, beschaamd maken. 

shamefaced ['Jeimfeist]  beschaamd, 
beschroomd, verlegen. 

shameful  ['Jeimful]  schandeHjk. 

shameless  ['Jeimlis]  schaamteloos. 

shammy ['Jasmi] zeem(leer) o\ zeem 
m  Si  o  [stuk  zeemleer]. 

shampoo  [Jsm'pu:]  hoofdwassing; 
haarwasmiddel o\  vt het hoofdhaar 
wassen. 

shamrock  ['Jsmrak]  klaverblad  o. 

shanty ['Jaenti] hut; keet; matrozen- 
liedje o. 

shape [Jeip] vorm, gedaante; leest; 
model o\ take — , vaste vorm aanne- 
men; put into — , fatsoeneren; vt 
vormen, maken, modelleren; regelen, 
inrichten (naar, to); vi zich vormen 
&. 

shapely ['Jeipli] goedgevorrad, beval- 
lig,  mooi. 

share [Jea] dee! o, aandeel o\ ploeg- 
schaar;  vt  delen;  verdelen;  samen 


hebben  [een kamer &];  vi  deelne- 
men. 

shareholder ['Jeahoulda] aandeelhou- 
der. 

shark [Ja:k] haai; fig gauwdief. 

sharp [J'a:p] scherp, spits, puntig; fig 
bits; scherpzinnig, slim; inhalig; 
vlug, snel; oneerlijk; '~'j- the 
word'., vlug wat!; at ten — , cm 10 
uur precies; look ~, scherp uit- 
kijken; voortmaken; / am ^-^ set, ik 
ramrael van de honger; be — set 
on, fig gebrand zijn op, hunke- 
ren naar. 

sharpen ['Ja:pn] scherpen, (aan)pun- 
ten;  fig verscherpen. 

sharper ['Jarpa] bedrieger, valse spe- 
ler. 

sharpshooter ['J'a:pJ'u:t3]  scherp- 
schutter. 

sharp-sighted ['Ja:p'saitid]  scherp- 
ziend; scherpzinnig. 

sharp-witted ['Jaip'witid] scherpzin- 
nig. 

shatter ['J^sta] verbrijzelen; fig ver- 
nietigen; schokken [zenuwen]. 

shave [Jeiv] scheren o; sneetje o; af- 
zetterij; /'/ tfas a close {narrow, 
near) — , het was op het kantje af; 
have a ■ — ■, zich (laten) scheren; vt 
scheren; schaven; fig het vel over de 
oren halen; get ^^d, zich laten sche- 
ren. 

shaven  ['Jeivn]  geschoren. 

shaver ['Jeiva] scheerder; scheerappa- 
raat o; snuiter. 

shaving ['Jeivir)] het scheren; — s, 
krullen  [bij het schaven]. 

shaving-brush  ['JeivigbrAj]  scheer- 
kwast. 

shawl  [Jd:!]  sjaal. 

she [Ji:]  zij, ze. 

sheaf  [Ji:f]  schoof,  bundel. 

shear  [Jia]  scheren  [dieren &]. 

shears  [Jiaz]  grote schaar. 

sheath  [JiiO]  schede. 

sheathe  [Ji:3]  in de schede steken, 
(in)steken; bekleden. 

shed [Jed]  loods; afdak o; vt vergie 


sheep 254 


shirk 


ten, storten [bloed]; verliezen [het 
haar &]; werpen [v. licht &]; V.T. 
& V.D. van shed. 

sheep  [Jiip]  schaap  o,  schapen. 

sheep-dog  ['Jiipdag]  herdershond. 

sheepish ['Ji:piJ]  schaapachtig, be- 
deesd. 

sheepskin  ['Jiipskin]  schapevel  o, 
schaapsvacht, schapeleer o. 

sheer [Jia] 2uiver, rein, puur; louter, 
enkel; steil, loodrecht; totaal, par- 
does; vi gieren [v. schip]; (op zij) 
uitwijken. 

sheet [ji:t] laken o\ blad o [papier]; 
vel o\ plaat [metaal]; schoot [v. 
zeil]; a — of fire, een vuurzee; a 
— of ice, een ijsvlakte; in — s, in 
vellen [v. boek]; in stromen [v. re- 
gen]; vt met lakens beleggen; be- 
dekken, bekleden. 

sheet-anchor ['Jiitserika] plechtanker o. 

sheet-iron  ['Jiitaian]  plaatijzer o. 

sheet-lightning ['Jiitlaitnirj]  weer- 
licht o & m. 

shelf [Jelf] plank; boekenplank. 

shell [Jel] schil, schaal, peul, bolster; 
schelp, dop; schild o\ granaat; vt 
schillen, doppen, ontbolsteren; be- 
schieten. 

shell-fish  ['JelfiJ]  schaaldieren. 

shell-proof  ['Jelpru:f]  bomvrij. 

shelter ['Jelta] beschutting; schuil- 
plaats, bescherming; onderdak o\ 
(tram)huisje o; asiel o\ lighal; 
schuilgelegenheid, -kelder; vt be- 
schutten, beschermen; huisvesting 
verlenen; -— {oneself), schuilen; 
zich verschuilen. 

shelve [Jelv] van planken voorzien; 
op een plank zetten; fig onder het 
loodje leggen, laten rusten; afdan- 
ken. 

shepherd ['Jepad] (schaap) herder; vt 
hoeden;  (ge)leiden, loodsen. 

shepherdess  ['Jepadis]  herderin. 

sherbet  ['Jsibst]  sorbet. 

sheriff ['Jerif] schout. 

sherry  ['Jeri]  sherry. 

shield [Ji:ld]  schild o; vt beschermen 


(tegen,  from);  dekken. 

shift [Jift] verandering; verhuizing; 
(hulp)middel o, uitvlucht, list; 
ploeg (werklieden) ; make — to..., 
het zo schikken (aanleggen) dat...; 
77iake — with anything, zich met 
alles weten te behelpen; vt veran- 
deren, verwisselen; verruilen; (ver)- 
schuiven; vi zich verplaatsen, (van 
plaats) wisselen; zich behelpen; 
draaien; — (about) tn one's chair, 
zitten  draaien  in  zijn  stoel. 

shilling  ['jilirj]  shilling. 

shimmer  L'fima]   ghnstering;  vi 
glinsteren. 

shin [Jin]  scheen. 

shine [Jain] zonneschijn; glans; vi 
schijnen, glimmen, blinken, schitte- 
ren, uitblinken; it doen glimmen; 
poetsen  [schoenen]. 

shingle ['Jiggl] dekspaan; rol-, kie- 
zelsteen; vt met dekspanen dekken; 
kortknippen. 

shingles  ['Jiggiz]  gordelroos. 

shiny  ['Jaini]  glimmend,  blinkend. 

ship [Jip] schip o; take — , scheep- 
gaan, zich inschepen; vt inschepen, 
innemen; overkrijgen [stortzeeen]; 
verschepen,  verzenden. 

ship-breaker ['jipbreiks] sloper. 

ship-broker ['Jipbrouka] scheepsma- 
kelaar;  cargadoor. 

ship-building  ['Jipbildirj]  scheeps- 
bouw;  - — ■ yard, scheepstimmerwerf. 

shipment ['fipmsnt] verscheping, ver- 
zending; zending, lading. 

ship-owner  ['Jipouns]  reder. 

shipper  ['Jips] verscheper, exporteur. 

shipping  ['Jipif)]  inscheping; versche- 
ping;  scheepsruimte,  schepen; 
scheepvaart. 

shippiog-agent ['Jipirjeidsant] expe- 
diteur. 

ship-shape  ['Jipjeip]  in orde. 

shipwreck  ['Jiprek]  schipbreuk;  vt 
doen  schipbreuk  lijden;  be  •—-ed, 
schipbreuk lijden. 

shire  ['Jais]  graafschap o. 

shirk  [J3:k]   verzuimen,   ontduiken, 


shirker 


255 


shorthand 


ontwijken, zich onttrekken aan [zijn 

plicht];  lijntrekken. 
shirker  ['Jsiks]  lijntrekker. 
shirt  [J3:t]  (over)hemd o; lose one's 

— , nijdig worden. 
shirt-sleeve  ['Jaitsliiv]  hemdsmouw. 
shiver E'Jiva] splinter, schilfer;  (kou- 

de)  rilling, siddering; give one the 

{cold) -~-s, doen rillen; vt versplin- 

teren,  verbrijzelen;  vi  rillen,   sid- 

deren, huiveren. 
shivery ['Jivari] rillerig, beverig, hui- 

verig;  broos,  splinterig. 
shoal  [Joul]  school;  menigte,  hoop; 

ondiepte,  zandbank;  aj  ondiep;  vi 

samenscholen. 
shock  [Jsk]  schok,  botsing;  schrik, 

(onaangename) verrassing, fig slag; 

stuik;  bos  haar;  vt  schokken;  aan- 

stoot geven, ergeren. 
shocking  ['jDkig]  aanstotelijk,  stui- 

tend, ergerlijk. 
shockingly  ['pkirjli]  schandalig. 
shod  [jDd]  V.T. & V.D. van shoe. 
shoe  [|u:]  schoen; hoefijzer o; that's 

where the  ■ — ■  pinches, daar wringt 

hem   de   schoen;  vt  schoeien;  be- 

slaan. 
shoeblack  ['Ju:bl£ek]  schoenpoetser. 
shoe-blacking  ['Juiblcekirj]  schoen- 

smeer o Sc m. 
shoe-lace  ['JuJeis]  schoenveter. 
shoemaker  ['J'u;meik3]  schoenmaker. 
shoe-string  ['Ju:strir)]  schoenriem, 

veter. 
shone  [jDn]  V.T.  & V.D. v.  shine. 
shook  [Juk]  V.T.  van shake. 
shoot [Juit] schoot, scheut; schietwed- 

strijd;   jacht(partij);   waterstraal; 

stroomversnelling;  helling;  vuilnis- 

belt;  losplaats;  vt af-, door-, near-, 

uit-,   verschieten;   (dood)schieten; 

storten [puin]; vi jagen; steken [v. 

pijn]. 
shooting-gallery ['Ju:tir)gasbri] schiet- 

tent;  schietbaan,  schietlokaal  o. 
shooting-range  ['juitirjreindg]  schiet- 
baan. 
shop [Jop] winkel; v/erkplaats; atelier 


o\ talk — , over het vak praten; vi 
winkelen, boodschappen doen. 

shop-assistant  [jDpa'sistant]  winkel- 
bediende,  -juffrouw. 

shop-hand ['jophsend] winkelbedien- 
de. 

shopkeeper  ['J^pkiipa]  winkelier. 

shoplifter  ['J^plifts]  winkeldief. 

shopper  [']'3p3]  winkelbezoeker. 

shopping ['Jopir]] het winkelen, win- 
kelbezoek o; do one's ■ — •, (gaan) 
winkelen,  boodschappen  doen. 

shopping bag ['J^pigbsg] boodschap- 
pentas. 

shopping quarter ['J^pirikwDits] win- 
kelwijk. 

shop-walker  ['jDpwsiks]  winkelchef. 

shop-w^orn  ['J3pw3:n]  verlegen. 

shore [Js:] kust, oever, wal; schoor, 
stut;  vt stutten. 

shorn [Jdid] V.D. van shear; — oj, 
fig beroofd van,  ontdaan van. 

short [jDit] kort; te kort; klein [ge- 
stalte]; bros [gebak]; krap, karig; 
te weinig; be (come, fall) ■ — ' of, te 
kort komen of hebben; gebrek heb- 
ben aan; minder zijn dan; niet be- 
antwoorden aan; blijven beneden; 
• — ■ of money, niet goed bij kas; 
cut ^, af-, onderbreken; fall — , 
te kort schieten; run — of pro- 
visions, door zijn provisie heenra- 
ken; stop ■ — ■, plotseling blijven stil- 
staan, ophouden; blijven steken; — s, 
korte broek; for ~-, kortheidshalve; 
in — , in het kort, in een woord. 

shortage ['jD:tidg] tekort o, schaarste, 
nood. 

short-circuit (ing)  [J3:t's3:kit(ii))] 
kortsluiting. 

shortcoming  [jD:t'kAmir]]  tekort- 
koming. 

shorten ['Jjitn] (ver)korten, vermin- 
deren, beperken; kort(er) worden, 
afnemen. 

shorthand ['Joithaend] stenografie, 
kortschrift o\ aj stenografisch; ■ — ■ 
typist, stenotypist(e); ~- writer, 
stenograaf. 


short-lived 


256 


shrubbery 


short-lived ['Joit'livd] niet lang le- 
vend; kortstondig. 

shortly ['J3:tli] kort (daarop); bin- 
nenkort, weldra,  spoedig;  kortaf. 

shortness  ['Joitnis]  kortheid. 

short-sighted  ['J3:t'saitid]  bijziend; 
kortzichtig. 

short-tempered  ['J'3:t'temp3d]  kort 
aangebonden,  heetgebakerd. 

shot [J3t] schot o; stoot; schroot o, 
hagel, kogel(s); (scherp)schutter; 
opname, kiekje o; putting the — , 
kogelstoten o; V.T. & V.D. \. shoot. 

shot-proof  ['Jjtpruif]  kogelvrij. 

should [Jud, Jad] V.T. van shall, zou, 
moest, behoorde; mocht. 

shoulder ['Joulds] schouder, schou- 
derstuk <?; give {show, turn') the 
cold "^ to, de rug toedraaien, met 
de nek aanzien; vt op de schou- 
der(s) nemen, schouderen; op zich 
nemen;  (ver)dringen. 

shoulder-blade ['Jouldableid] schou- 
derblad o. 

shoulder-knot ['Jouldsnot] epaulet, 
nestel. 

shout [Jaut] geroep o, gejuich o; 
schreeuw, kreet; vt roepen, juichen; 
schreeuwen; ■ — ■ at one, schreeuwen 
tegen iemand; iemand naroepen; vt 
uitroepen. 

shove [Jav] stoot, duw, duwtje o; vt 
duwen, schuiven. 

shovel  ['JavI]  schop;  vt scheppen. 

shovelboard  ['jAvIbDid]  sjoelbak. 

show [Jou] vertoning; tentoonstelling; 
(praal)vertoon o; geurmakerij ; 
(schone) schijn; optocht, (toneel)- 
voorstelling; komedie; onderneming, 
geschiedenis, zaak; give away the 
■ — ■, de boel verklappen; make a ■ — ' 
oj ...ing, laten merken dat...; doen 
alsof...; they are on — , ze zijn ge- 
exposeerd, uitgestald, te zien; vt 
doen of laten zien, (be)tonen, ten 
toon stellen, vertonen, (aan)wijzen; 
aantonen, bewijzen; — one i n, 
binnenlaten; ■ — • ojj, beter (doen) 
uitkomen;  —  ojj  one's  learning, 


met zijn geleerdheid te koop lopen 

(geuren); — one out, iemand uit- 

laten;  -^  one  u p,  iemand  boven 

laten  komen;  iemand  aan  de  kaak 

stellen, ontmaskeren; vi zich  (ver)- 

tonen,  zich voordoen,  uitkomen;  // 

— ^j-  white,  het  lijkt  wit. 
show-bill  ['Joubil]  reclamebiljet o. 
show-case ['Joukeis] uitstalkast, vitri- 

ne. 
shower  ['Jaus]  (stort)bui,  regenbui; 

jig stroom, viced; vt begieten, neer 

doen  komen. 
shower-bath ['JausbaiQ] stortbad o. 
showery  ['Jausri]  regenachtig,  buiig. 
showman  t'Joumsn]  spullebaas  [op 

de kermis]; directeur v. circus, va- 

riete enz. 
shown  [Joun]  V.D. van show. 
show-room  ['Jourum]  toonzaal. 
show-window  ['jouwindou]  uitstal- 

venster o. 
showy  ['Joui]  pronkerig,  opzichtig. 
shrank  [Jrsrjk]  V.T.  van shrink. 
shrapnel [' Jtcepnal ] granaatkartets ( en ) . 
shred [Jred]  lapje a, stukje o, ziertje 

o. 
shrew  [fru:]  feeks, helleveeg. 
shrewd  [Jru:d]  schrander,  scherp- 

(zinnig), fijn. 
shriek  [Jri:k]  gil;  vi gillen. 
shrift  [Jrift]  give short — •  to, korte 

metten maken met. 
shrill  [Jril]  schel,  schril. 
shrimp  [Jrimp]  garnaal. 
shrine  [Jrain]  relikwieenkastje o; al- 

taar o, heiligdom o. 
shrink   [Jrigk]   krimpen,  ineenkrim- 

pen; slinken;  -~  back,  terugdein- 

zen;  •-—  j r o m,  huiverig  zijn  om, 

terugdeinzen voor. 
shrivel  ['Jrivl]  rimpelen;  verschrom- 

pelen. 
shroud [jraud]  (doods)kleed o\ vt 

(om)hullen. 
Shrovetide  ['Jrouvtaid]  vastenavond. 
shrub  [JrAb]  struik, heester. 
shrubbery  ['JrAbori]  heesterplantsoen 

o\ bosje o. 


shrug 


257 


sight 


shrug [JrAg] schouderophalen o\ give 
a '--^, de schouders ophalen; vt (de 
schouders)  ophalen. 

shrunk [JrM]k] V.T. & V.D. v. shrink. 

shrunken ['JrArjkn] (ineen)gekrompen. 

shudder ['jAds] huivering, rilling; vt 
huiveren, rillen. 

shuffle C'jAfl] geschuifel o, schuifel- 
pas; gedraai o\ uitvlucht; vt (door- 
een)schudden, (dooreen)mengen; vi 
schuifelen; sloffen; wassen [de kaar- 
ten] ; jig uitvluchten 20eken, draai- 
en. 

shun [Jad] schuwen, (ver)mijden. 

shunt [jAnt] rangeren [trein]; shun- 
ten  [el.  stroom]. 

shut [jAt] toedoen, sluiten, dichtma- 
ken, dichtgaan; '-^ your head, hou 
je mond dicht!; • — ' down, dicht- 
doen, sluiten, stopzetten; '— - up, 
sluiten; opsluiten [in gevangenis]; 
wegsluiten; zijn mond houden; ■ — ■ 
upl, hou je mond!; V.T. & V.D. v. 
shut. 

shutter ['jAta] sluiter; luik o, blind o. 

shuttle ['jAtl] schietspoel; — service, 
pendeldienst. 

shuttlecock  ['jAtlksk]  pluimbal. 

shy [Jai] gooi, worp; werptent; jig 
veeg uit de pan, steek onder water; 
vt smijten, gooien; vi schichtig wor- 
den, schuw worden; aj schuw, ver- 
legen; schichtig; be {jeel) — oj, 
huiverig, bang zijn om te...; niet 
gul zijn met. 

Siamese [saig'miiz] Siamees, Siame- 
zen;  aj Siamees. 

Siberia  [sai'bisris]  Siberie  o. 

Siberian  [sai'bisrian]  Siberisch. 

Sicilian  [si'siljan]  Siciliaans. 

Sicily  ['sisili]  Sicilie o. 

sick [sik] misselijk, ziek; zeeziek, beu 
(van, oj)\ be ■ — ■ at heart, wee zijn 
om 't hart; be ■ — ' jor, smachten 
naar; be — oj, misselijk (beu) zijn 
van. 

sick-club ['sikkUb] ziekenfonds a. 

sicken  ['sikn]  ziek, misselijk, beu 
worden  (maken). 

Eng-. Zakwrdbk. 11 


sickening  ['siknifj]  misselijk  (ma- 
kend), weerzinwekkend. 

sickle  ['sikl]  sikkel. 

sick-leave  ['sikli:v]  ziekteverlof  o. 

sickly ['sikli] ziekelijk; ongezond; 
wee; a — smile, een flauw glim- 
lachje  o. 

sickness  ['siknis]  ziekte, misselijk- 
heid. 

side [said] zij(de), kant; wrong — 
out, het binnenste buiten; shake 
one's — s, schudden van het la- 
chen; take — s, partij kiezen; vi 
partij kiezen; '— against {with), 
partij  kiezen  tegen  (voor). 

sideboard ['saidbsid] buffet o, dres- 
soir o &  m. 

side-car  ['saidka:]  zijspanwagen. 

side-dish  ['saiddij]  toespijs,  tussen- 
gerecht  o. 

side-issue  ['saidisju:]  bijzaak. 

sidelong ['saidbg]  zijdelings. 

side-scene  ['saidsi:n]  coulisse. 

side-show ['saidjou] extra-kraampje o, 
-tent; jig onderneming van minder 
belang; bijkomstigheid. 

side-step  ['saidstep]  op  zij  gaan 
(voor), ontwijken. 

side-track ['saidtrsek] wisselspoor o\ 
vt op een wisselspoor brengen; jig 
voorlopig ter zijde leggen; afleiden. 

side-walk  ['saidw3:k]  trottoir o. 

sideways ['saidweiz], sidewise ['said- 
waiz]  van ter zijde, zijdelings. 

siege  [si;d3]  belegering,  beleg o. 

sieve  [siv]  zeef;  vt zeven,  ziften. 

sift  [sift]  ziften,  uitziften. 

sigh [sai] zucht; vi zuchten. 

sight [salt] (ge)zicht o, aanblik; ver- 
toning; schouwspel o; bezienswaar- 
digheid; vizier o, korrel [op een 
geweer]; long — , verziendheid; 
near — , bijziendheid; short — , bij- 
ziendheid; kortzichtigheid; catch — 
oj, in het oog krijgen; lose — oj, 
uit het oog verliezen; take -^j mik- 
ken; at (jirst) — , op het eerste 
gezicht; at short -—, op kort zicht; 
at  three  days'  — ,  drie  dagen  na 

17 


sightly 


258 


sincere 


zicht;  /' n  his  ■ — ^,  voor  zijn  ogen; 

in zijn opinie;  out of — , out of 

mind, uit het oog, uit het hart;  vt 

in het oog krijgen,  waarnemen. 
sightly  ['saitli]  fraai,  schoon. 
sight-seeing  ['saitsi:ir)]  bezichtiging 

(v. merkwaardigheden) ; aj kijkend; 

de bezienswaardighe.ien aflopend. 
sight-seer ['saitsia] kijker, kijklustige; 

plezierreiziger, toerist. 
sign [sain] teken o, wenk; (uithang)- 

bord  o;  vt  tekenen,  ondertekenen; 

een teken geven;  — ■  off, afmonste- 

ren;  —  on,  aanmonsteren. 
signal  ['signal]  signaal  o,  teken  o, 

sein o; vt seinen; melden; een wenk 

geven  om te...; aj schitterend,  uit- 

stekend,  voortreffelijk,  groot. 
signal-box  ['signalb^ks]  seinhuisje o. 
signalize  ['signalaiz]  onderscheiden; 

kenmerken;  te  kennen   geven;   de 

aandacht  vestigen  op. 
signalman  ['signalman]  seinwachter; 

seiner. 
signatory  ['signatari]  ondertekenaar; 

aj ondertekend hebbend. 
signature ['signatja] ondertekening, 

handtekening. 
sign-board ['sainb3:d] (uithang)bordo. 
signet  ['signit]  zegel  o\  zegelring. 
significance  [sig'nifikans]  betekenis, 

gewicht o. 
significant   [sig'nifikant]   veelbeteke- 

nend;  veelzeggend;  be  —  of,  aan- 

duiden, betekenen; kenmerkend zijn 

voor. 
signification  [signifi'keij'an]  beteke- 
nis;  aanduiding. 
signify  ['signitai]  betekenen, bedui- 

den; aanduiden; van betekenis zijn. 
signpost ['sainpoust] handwijzer, weg- 

wijzer;  stok  van  een  uithanybord. 
silence ['sailans]  (stil)2\vijgen o; stil- 

te;  pass  over  in  ■ — ■,  stiizwijgend 

voorbijgaan;  vt  doen  zwijgen,  tot 

zwijgen  brengen. 
silencer  ['sailansa]  geluiddemper. 
silent  ['sailantj   (stil)zwijgend,  stil; 

stom [v. letters]; geruisloos; be — , 


zwijgen. 
silhouette  [silu'et] silhouet, schaduw- 

beeld o. 
silk  [silk]  zijde;  aj  zijden. 
silken  ['silkn],  silky  ['silki]  zijJen; 

zijdeachtig  zacht;  fig  poeslief. 
sill  [sil]  drempel;  vensterbank. 
silly ['sili] onnozel, dom, dwaas, kin- 

derachtig,  flauw,  gek,  sullig. 
silt  [silt]  slib o\ vi dichtslibben, ver- 

zanden  (ook:  ■ —  up). 
silver  ['silva]  zilver  o\  aj  zilveren; 

vt verzilveren. 
silverware  ['silvawea]  zilverwerk  o, 

tafelzilver  o. 
silvery   ['silvari]   zilveren,  zilverwit, 

(zilver) blank, zilver-. 
similar ['simila] dergelijk, gelijksoor- 

tig; gelijk, overeenkomstig. 
similarity  [simi'lsriti]  gelijksoortig- 

heid; overeenkomstf igheid) . 
similarly  ['similali]  op dezelfde wij- 

ze, insgelijks, evenzo. 
simile ['simili] gelijkenis, vergelijking. 
similitude  [si'militju:d]  gelijkenis, 

gelijkheid, overeenkomst. 
simmer  ['sima]  (op 't vuur staan) 

pruttelen. 
simple  ['simpl]  enkelvoudig; eenvou- 

dig,  gev/oon;  simpel,  onnozel. 
simpleton  ['simpltan]  hals,  onnozele 

bloed. 
simplicity  [sim'plisiti]  eenvoud(ig- 

heid);  onnozelheid. 
simplification  [simplifi'keijan]  ver- 

eenvoudiging. 
simplify ['simplifai] vereenvoudigen. 
simply  ['simpli]  eenvoudig,  gewoon- 

weg;  alleen  (maar),  enkel. 
simulate  ['simjuleit]  veinzen, voor- 

wenden,  (bedrieglijk)  nabootsen. 
simultaneity  [simalta'ni:iti]  gelijktij- 

digheid. 
simultaneous  [simal'teinjas]  gelijk- 

sin  [sin]  zonde; vi zondigen. 

since  [sins]  sedert, sinds(dien);  aan- 

gezien;  ever  ■ — ■,  sedert. 
sincere  [sin'sia]  oprecht, ongeveinsd. 


sincerely 259 


sketchy 


sincerely  [sin'siali]  oprecht;  yours 

— ,  uw dienstwillige dienaar enz. 
sincerity  [sin'seriti]  oprechtheid. 
sinew ['sinju:] zenuw [:= pees], spier. 
sinewy  ['sinjui]  zenig; gespierd, 

sterk, fors. 
sinful ['sinful]  zondig, verdorven. 
sing  [sir]]  zingen, bezingen. 
singe  [sinds]  (ver)zengen,  (ver)- 

schroeien. 
singer ['sins]  zanger. 
singing-bird  ['s!i)ir)b3:d]  zangvogel. 
single  ['sirjgl]  enkel; afzonderlijk; al- 

leen; eenvoudig; enig; eenpersoons; 

ongetrouwd;  enkele  reis;  enkelspel 

o\  vt  ■ — ■  out,  uitkiezen. 
single-handed  ['sirjgl'hasndid]  alleen, 

zonder hulp. 
singly ['siggli] afzonderlijk, een voor 

een;  alleen. 
singsong  ['sirjsDij]  deun,  dreun;  aj 

deunend, eentonig. 
singular  ['sirjgjuls]  enkelvoud  o\  aj 

enkelvoudig;  bijzonder,  zonderling, 

eigenaardig. 
sinister  ['sinista]  onheilspellend;  on- 

gunstig  [uiterlijk]. 
sink  [sirjk]  zinkput;  gootsteen;  riool 

o  8i  v;  vi  zinken,  zakken,  dalen; 

fig verflauwen, afnemen, verzinken, 

bezwijken;   his   heart  sank  within 

him,  de  moed  begaf  hem;  vt  tot 

zinken   brengen;   neerlaten;   laten 

hangen  [het hoofd];  graven, boren 

[put];  graveren  [stempel];  delgen 
_ [schuld]. 
sinking-fund  ['sif)kir)f\nd]  amortisa- 

tiefonds o. 
sinner  ['sina]  zondaar. 
sinuosity [sinju'Dsiti]  bochtigheid; 

kronkeling, bocht. 
sinuous ['sinjuss] bochtig, kronkelig. 
sip  [sip]  teugje  o;  vt  lepp(er)en, 

slurpen;  (in)zuigen. 
siphon  ['saifan]  fievel; sifon. 
sir  [sa:]  beer, mijnheer;  Sir als titel 

V. baronet of knight. 
sire  ['saia]   (voor)vader;  Sire  [als 

aanspreking] . 


siren  ['saiaran]  sirene. 

sirloin  ['sa:bin]  frunder)lendestuk o. 

siskin  ['siskin]  sijsje o. 

sister  ['sista]  zuster. 

sisterhood  ['sistehud]  zusterschap a. 

sister-in-law  ['sistarinb:]  schoonzus- 

ter. 
sisterly  ['sistali]  zusterlijk, zuster-. 
sit [sit] vi zitten; zitting houden (heb- 

ben);  poseren  [voor  portret];  — 

down, gaan zitten;  ■ — ' ii p, recht- 

op  of  overeind  (gaan)  zitten,  op- 

zitten; he sat up at that, daar keek 

hij  van  op. 
site [sait]  ligging; plekje o\  (bouw)- 

terrein o. 
sitting-room ['sitirjrum] huiskamer; 

zitplaats(en). 
situated ['sitjueitid] gelegen, ge- 

plaatst. 
situation [sitju'eijan] ligging; positie; 

situatie, toestand; plaats, betrekking; 

we are not in a  —  to...,  wij  zijn 

niet in staat, wij kunnen niet. 
six  [siks]  zes;  —  of one and half a 

dozen  of  the  other,  lood  om  oud 

ijzer; at — es and sevens, overhoop, 

in  de war. 
sixteen  ['siks'ti:n]  zestien. 
sixteenth  ['siks'ti:n0]  zestiende 

(deel  o). 
sixth  [siksG]  zesde  (deel o). 
sixtieth  ['sikstiiB]  zestigste  (deel o). 
sixty  ['siksti]  zestig. 
sizable  ['saizabl]  tamelijk  dik,  groot 

&;  flink,  behoorlijk. 
size  [saiz]  grootte,   omvang,   maat, 

nummer  o\  afmeting,  formaat  o\ 

kaliber o; gestalte. 
skate [skeit] schaats; vi schaatsen. 
skating-rink  ['skeitirjrirjk]  zie rink. 
skein  [skein]  streng; kluwen o. 
skeleton  ['skelitan]  geraamte o,  ske- 

let o; fig schets, schema o\ kader o\ 

kern. 
skeleton case ['skelitankeis] krat o. 
sketch  [sketj]  schets;  vt  schetsen. 
sketchy  ['sketji]  schetsmatig,  vluch- 

tig; vaag, oppervlakkig. 


ski 


260 


sledge 


ski  [Ji:,  ski:]  ski;  vi  skien. 

skid [skid]  remketting, remschoen; vi 

slippen;  glijden;  remmen. 
skilful  ['skilful]  bekwaam, handig. 
skill  [skil]  bekv/aamheid. 
skilled  [skild]  bekwaam,  bedreven; 

vakkundig; geschoold  [arbeider]. 
skim  [skim]  afschuimen,  afromen; 

scheren (langs, over)\ vluchtig door- 

lopen;  -~  milk,  taptemelk. 
skimmer  ['skims]  schuimspaan. 
skimp  [skimp]  krap bedelen, beknib- 

belen; erg zuinig zijn, bezuinigen. 
skimpy ['skimpi] schraal, karig, krap. 
skin   [skin]   huid,  vel  o\  schil;  by 

the  —  of  one's  teeth,  net  op  het 

kantje af; vt met een velletje bedek- 

ken;  villen, pellen. 
skinflint  ['skinflint]  schrielhannes. 
skinny  ['skini]  broodmager;  huid-. 
skip  [skip]  sprongetje  o;  vi  (touw- 

tje)springen,  huppelen;  • —  {over), 

overslaan  [bij 't lezen]. 
skipper  ['skipa]  schipper  [gezagvoer- 

der]. 
skipping-rope  ['skipigroup]  spring- 
to uw  0. 
skirmish  ['skaimij]  schermutseling; 

vi schermutselen. 
skirt [sk3:t] slip, pand o\ rand, zoom; 

grens;  (vrouwen)rok;  vt omzomen, 

begrenzen; langs de rand, zoom of 

kust gaan, varen,  &. 
skit  [skit]  schimpscheut; parodie. 
skittish  ['skitij]  schichtig;  grillig, 

dartel. 
skittle ['skitl] kegel; — s, kegelspel o. 
skittle-alley  ['skitlaeli]  kegelbaan. 
skull  [skAl]  schedel;  doodskop. 
sky  [skai]  lucht,  iuchtstreek,  hemel, 

uitspansel  o. 
skylark  ['skailaik]  leeuwerik. 
skylight  ['skailait]  dakraam  o,  val- 

licht 0, bovenlicht o. 
sky-line  ['skailain]  horizon;  silhouet. 
sky-scraper  ['skaiskreipa]  wolken- 

krabber. 
slab  [slash]  (marmer)plaat,  platte 

steen; plak [koek &], moot [vis]. 


slack  [slask]  slap, los;  laks;  loom. 
slacken  ['slsekn]   (laten)  verslappen, 

(ver)minderen;  vieren;  zijn  vaart 

verminderen. 
slack-lime  ['slasklaim]  gebluste kalk. 
slag [slseg] slak(ken); basic — , slak- 

kenmeel o. 
slain  [slein]  V.D.  van slay;  be  ■ — ■, 

sneuvelen;  the   ■ — ',  de  gevallenen 

(gesneuvelden). 
slake [sleik] lessen; blussen [kalk]. 
slam  [slaem]  hard dichtslaan. 
slander  ['slamds]  laster;  vt  (be)las- 

teren. 
slanderer  ['slaindars]  lasteraar. 
slanderous  ['slaindaras]  lasterlijk. 
slang  [slsrj]  het  niet  algemeen-be- 

schaafd Engels; dieventaal. 
slant [sla:nt] helling; vi hellen, schuin 

(in)vallen;  vt  doen  hellen,  schuin 

houden  of  zetten. 
slanting ['slamtirj]  hellend, schuin. 
slap  [slaep]  pats,  pardoes,  vierkant; 

klap, mep; vt slaan, een klap geven, 

meppen. 
slash [slaej] houw, jaap, veeg; vi (om 

zich been)  slaan,  hakken. 
slate  [sleit]  lei  o  [stofnaam],  lei  v 

[voorwerpsnaam]; a] leien, leikleu- 

rig; vt met leien dekken; jig duchtig 

op  zijn kop geven. 
slate-pencil  ['sleitpensil]  griffel. 
slater  ['sleits]  leidekker. 
slattern  ['slsetan]  slons;  a]  slonzig. 
slaughter ['sb:t3]  slachting; bloed- 

bad o\ vt slachten, vermoorden. 
Slav [sla:v]  Slaaf; aj Slavisch. 
slave  [sleiv]  slaaf,  slavin;  vi slaven, 

sloven. 
slaver  ['sleivs]  slavenhandelaar;  sla- 

venhaler [schip]; ['slseva] kwijl, ge- 

kv.'ijl o\ VI kwijlen. 
slavery  ['sleivsri]  slavernij. 
slavey  ['slasvi]  bellenmeisje  o. 
slavish  ['sleivij]  slaafs. 
slay [slei] doden,  (,neer)vellen, afma- 

ken, slachten. 
sled  [sled]  slede, sleetje o. 
sledge  [sled^]  sle(d)e;  voorhamer. 


sleek 


261 


sloth 


sleek [sli:k] glad; gladharig; glanzig; 
fig zalvend. 

sleep [sli:p] slaap; have a — , sla- 
pen; t'i slapen;  staan  [v.  tol]. 

sleeper  ['sliips]   slaper;  slaapkop; 
dwarsligger;  slaapwagen. 

sleeping-bag  ['sli:pir)baeg]  slaapzak. 

sleeping-car  ['sli:pii]ka:]  slaapwagen. 

sleeping-compartment  ['slirpigkam- 
paitmant]  slaapcoupe. 

sleeping partner ['sliipirj'paitns] stil- 
le vennoot. 

sleepless  ['sli:plis]  slapeloos. 

sleep-walker ['slirpwDika] slaapwan- 
delaar. 

sleepy  ['sli:pi]  slaperig;  slaapwek- 
kend;  slaap-;  melig  [v.  perenj. 

sleet  [sli:t]  natte sneeuw of hagel. 

sleeve [sli:v] mouw; laugh in one's 
— , in zijn vuistje lachen; have up 
{in) one's — , achter de hand, in 
petto  hebben. 

sleeveless ['sli:vlis] zonder mouwen. 

sleeve-links ['sli:vlir|ks] kettingman- 
chetknopen. 

sleigh  [slei]  (arre)slede, slee. 

sleight [slait] handigheid, behendig- 
heid; list, kunstgreep. 

slender ['slenda] slank, rank; dun, 
mager, gering; zwak. 

slept  [slept]  V.T. & V.D. v. sleep. 

sleuth [slu:0] speurhond; fig detec- 
tive; -^  hound, bloedhond. 

slew [slu:]  V.T. van slay. 

slice [slais] sneetje o, schijfje o, plak; 
(vis)schep; a — of bread and but- 
ter, een (enkele) boterham; vt in 
sneetjes, dunne schijven of plakken 
snijden. 

slick [slik] glad, rad, vlug, vlot; pre- 
cies;  vlak. 

slid  [slid]  V.T. & V.D. van sltde. 

slide [slaid] glijbaan; hellend vlak o\ 
lantaarnplaatje o; schuif; aardver- 
schuiving; {vt &) vi (laten) glij- 
den, glippen;  schuiven; uitglijden. 

slide-fastener t'slaidfaisns] trekslui- 
_ting. 

slide-rule  ['slaidru:!]  rekenlat,  -lini- 


aal. 

slight [slait] geringschatting; put 
{pass) a ■ — ■ on, geringschatten, ver- 
onachtzamen; a] licht; tenger; zvi^ak, 
gering; vt geringschatten; versma- 
den,  verontachtzamen. 

slightly ['slaitli] licht; enigszins, iet- 
wat,  een  beetje. 

slim  [slim]  slank, smal, dun, schraal. 

slime [slaim] slib o\ slijm o Si m [v. 
aal]. 

slimy  ['slaimi]  slibberig, glibberig. 

sling [slirj] slinger; verband o, draag- 
band; riem [v. geweer]; vt slinge- 
ren; gooien; ophangen. 

slink  [slirjk]  (weg)sluipen. 

slip [slip] uitglijding; fig vergissing; 
aardschuiving; (kussen) sloop, over- 
trek o 8i m; stek; band; strook pa- 
pier; scheepshelling; give a person 
the ' — , iemand in de steek laten; 
iemand weten te ontkomen; tiiake a 
■ — ■, zich vergissen; vi slippen, (uit)- 
glijden, (ont) glippen; (weg)sluipen; 
schuiven; /'/ had — ped my memory, 
't was mij ontschoten. 

slipper  ['slips]  pantoffel,  muil,  slof. 

slippery  ['slipsri]  glibberig,  glad. 

slipway  ['slipwei]  sleephelling. 

slit [slit] lange snee, spleet, gleuf; vt 
(door) snijden, splijten; V.T. & V.D. 
van slit. 

slithery ['sliSsri] glibberig. 

slobber  ['sbba]  kwijlen. 

slog [sbg] kloppartij; vi crop los- 
sl aan  ( timmeren ) . 

slogan  ['slougan]  strijdkreet,  leus; 
slagzin. 

sloop  [slu:p]  sloep. 

slop-basin ['sbpbeisn]  spoelkom. 

slope [sloup] schuinte, glooiing, hel- 
ling; vi glooien, hellen, schuin af- 
lopen;  vt schuin houden. 

slop-pail  ['sbppeil]  toiletemmer. 

sloppy  ['sbpi]  morsig;  slordig;  fig 
sentimenteel. 

slops [sbps] vuil water o\ spoelsel o. 

slot  [sbt]  gleuf,  sleuf;  sponning. 

sloth  [slouG]  luiheid, traagheid. 


slothful 


262 smudge 


slothful  ['slou6ful]  lui, traap. 

slough  [slau]  (modder)poel. 

sloven  ['sUvn]  sloddervos. 

slovenly  ['slAvnli]  slordig,  slonzig. 

slow [slou] langzaam, traag, loom; 
saai, vervelend; ten minutes ■ — ■, tien 
minuten achter; vi (de) vaart ver- 
minderen  (ook —  down, up). 

slow-coach  C'sloukoutJ]  treuzelaar. 

sludge [slAds] modder, slik o. 

slug [sUg] slak (zonder huisje); //.? 
luiaard, leegloper. 

sluggard  ['sUgsd]  luiaard, luilak. 

sluggish  E'slAgiJ]  lui,  traag. 

sluice  [slu:s]  sluis. 

sluice-gate  ['slu:sgeit]  sluisdeur. 

slum  [sUm]  slop  o,  achterbuurt. 

slumber ['slAmbs] sluimering; vi slui- 
meren. 

slump [sUmp] plotselinge afname, da- 
ling, malaise; vi plotseling afnemen, 
dalen. 

slung [sUrj] V.T  & V.D. v. slirif:,. 

slunk [slAgk]  V.T. & V.D. v. slink. 

slur [sb:] klad, smet, vlek; vt losjes 
heenlopen over; laten ineenvloeien; 
wegmoffelen;  verdoezelen. 

slush  [sIaJ]  zie sludge. 

slut [sUt]  slons. 

sly [slai] sluw, listig, slim; on the '~, 
otiekem. 

slyboots  ['slaibu:ts]  slimmerd. 

smack [smask] smak, pats, klap; knal 
[v. zweep]; smaakje o\ geurtje o\ 
tikje o\ tintje o; vt smakken met, 
doen knallen; meppen, siaan op; vi 
•~' oj, smaken naar; jig rieken naar. 

small [sm3;l] klein, gering, weinig; 
kleingeestig; dun [bier]; fijn; — 
talk, beuzelpraatjes; — wares, kra- 
merijen,  garen  en  band. 

smallpox  ['smDilpjks]  pokken. 

smalt  [smDilt]  smalt. 

smart [sma:t] scherp, pijnlijk, vinnig; 
flink, vlug, knap, gevat; keurig, 
chic; vi zeer of pijn doen, schrijnen, 
lijden;  boeten. 

smarten  ['sma;tn]  mooi maken, op- 
knappen (ook:  -~ up). 


smash [smsej] smak, slag, botsing; 
bankroet o; go {to) ■ — ■, kapot gaan; 
over de kop gaan; vt stukslaan, in- 
slaan, ingooien; stuksmijten; ver- 
morzelen, vernietigen; — ed, ook: 
failliet; vi breken; over de kop gaan. 

smear [smia] vlek, smet, (vette) veeg; 
vt  (be)smeren,  bezoedelen. 

smell [smel] reuk, geur, lucht, luchtje 
o\ vi (& vt) ruiken (aan); • — out, 
opsporen, achter iets komen. 

smelt [smelt] spiering; V.T. & V.D. 
v. smell; vt [erts]  smelten. 

smile [small] glimlach; vi glimlach- 
en, lachen (tegen, om, at); — {up)- 
on, toelachen. 

smirch [sm3:tj] (vuile) plek; veeg, 
klad; jig smet; vt bevuilen, beklad- 
den,  besmeuren. 

smirk  [sm3:k]  gemaakt lachen. 

smite  [smait]  treffen, slaan, verslaan. 

smith  [smiG]  smid. 

smithy  ['smiSi]  smederij,  smidse. 

smitten ['smitn] V.D. van smite. 

smock  [smsk]  kiel. 

smoke [smouk] rook, damp; have a 
"-^l, steek eens op!; vi roken, dam- 
pen; walmen [lamp]; vt roken; be- 
token. 

smoker  ['smouka]  roker;  rookcoupe. 

smoking-carriage  ['smoukirjkaerids] 
rookcoupe. 

smoky  ['smouki]  rokerig, walmend; 
berookt;  rook-. 

smooth [smu:3] glad, vlak, effen, 
vloeiend; vlot; jig vriendelijk, vlei- 
end; vt glad, vlak of effen maken, 
gladstrijken, gladschaven; effenen; 
doen bedaren; uit de weg ruimxn 
[moeilijkheden]; bewimpelen [een 
misslag]. 

smote [smout] V.T. van smite. 

smother ['sniASa] smook, walm, stof 
o; vt smoren, verstikken; in de doof- 
pot stoppen  (ook:  ^  up). 

smoulder  ['smoulda]  smeulen. 

smudge [smAds] veeg; vlek, smet; vl 
bevlekken, bevuilen, besmeuren; w' 
smetten. 


smudgy 


263 


sobriety 


smudgy  ['smAd3i]  vuil,  smerig. 

smug [smAg] (burgerlijk) net, braaf, 
zelfvoldaan. 

smuggle  ['smAgl]  smokkelen. 

smuggler  ['smAgb]  smokkelaar. 

smut [smAt] roet o, roetvlek; vuiltje 
o, vuiligheid. 

smutty  E'siiiAti]  vuil. 

snack [snaek]  hapje o [eten]. 

snack bar ['sna^kba:] snelbuffet o. 

snail  [sneil]  (huisjes)slak. 

snail-shell  ['sneiljel]  slakkehuisje o. 

snake  [sneik]  slang. 

snap [snasp] snap, hapje o, beet; klap, 
knip; knak, breuk, barst; kiekje o\ 
jig gang, fut; vi happen (naar, at); 
(af)knappen (ook — off); klap- 
pen; knippen; vt doen (af)knappen, 
knallen; (toe)snauwen; kieken; — 
up, opvangen; wegkapen; oppikken. 

snappy ['snaepi] knappend; chic; snib- 
big,  bits. 

snapshot  ['snaspjDt]  kiek. 

snare  [snea]  strik;  vt  (ver)strikken. 

snarl [sna;l] grauw, snauw; vi grau- 
wen, snauwen, grommen. 

snatch [snastj] ruk, grecp; brok m & 
V oi o [muziek]; by — es, bij tus- 
senpozen; vt (weg)snappen, (weg)- 
rukken,  afrukken,  (aan)grijpen. 

sneak [sniik] gluiper; (ver)klikker; 
vi gluipen, kruipen; klikken; gap- 
pen. 

sneaky  ['sni:ki]  gluiperig. 

sneer [snis] spottende grijns(lach) ; 
vi grijnslachen;  spotten  (met,  at). 

sneeze [sni:z]  niezen. 

sniff [snif] vi snuiven; snuffelen; -~ 
at, ruiken aan, besnuffelen; fig de 
neus optrekken voor; vt opsnuiven 
(ook:  —  up); ruiken. 

snigger  ['snigs]  giechelen, grinniken. 

snipe [snaip] snip, snippen; vi snip- 
pen schieten; verdelit opgesteld 
schieten. 

sniper  ['snaips]  sluipschutter. 

snivel  ['snivl]  snotteren,  jengelen. 

snob  [snob]  poen, parvenu. 

snobbish  ['snobij],  snobby  ['snobi] 


snobachtig, poenig. 
snore  [snD;]  snurken,  ronken. 
snort  [snD:t]  snuiven,  proesten,  ron- 
ken [v. machine]. 
snout  [snaut]  snoet,  snuit;  tuit. 
snow  [snou]  sneeuw;  vi sneeuwen. 
snow-drift  ['snoudrift]  sneeuwjacht; 

sneeuwbank. 
snowdrop ['snoudrDp] sneeuwklokje o. 
snow-flake  ['snoufleik]  sneeuwvlok. 
snowy C'snoui] sneeuwachtig, sneeuw- 

wit;  besneeuwd;  sneeuw-. 
snub  [snAb]  snauw, hatelijke terecht- 

wijzing;   vt  afsnauwen  [iemand] ; 

minachtend afwijzen. 
snub-nosed ['snAbnouzd] stompneuzig. 
snuff  [snAf]  snuif. 
snuff-box  L'snAfboks]  snuifdoos. 
snug  [snAg]  gezellig, lekker; knus. 
snuggle  ['snAgI]  knus(sig)  liggen, 

zich vlijen. 
so  [sou]  zo;  (o)  zo graag, zodanig; 

zulks, dat; dus, derhalve; — there!, 

nu weet je 't!; he was glad and ~' 

was I, en ik ook; 1 believe  {think) 

■ — ■,  ik geloof  (denk)  van wel;  — 

that,  zodat;  opdat. 
soak [souk] weken, op-, inzuigen, op- 

slurpen;  doordringen, drenken; — ed 

in,  fig  doorkneed  in;  '^ed  {with 

rain), doornat. 
soaking ['soukig]  doorweekt, kletsnat 

(makend);  -^^  wet, doornat. 
so-and-so  ['souansou]  dinges,  hoe 

heet-ie  ook weer. 
soap  [soup]  zeep;  vt  (in)zepen. 
soap-dish  ['soupdij]  zeepbakje o. 
soap-suds  ['soupsAdz]  zeepsop o. 
soap-works ['soupw3:ks] zeepfabriek. 
soapy  ['soupi]  zeepachtig,  zeep-. 
soar  [sd:]  hoog vliegen; zweven; om- 

hoog vliegen; zich verheffen. 
sob  [s3b]  snik;  vi  (uit)snikken. 
sober  ['souba]  sober, matig; nuchter, 

verstandig;  bezadigd;  stemmig;  be- 

scheiden;  vt  (doen)  bedaren,  ont- 

nuchteren. 
sobriety  [sou'braisti]  matigheid,  so- 

berheid, bezadigdheid; stemmigheid. 


so-ca 


lied 


264 somebody 


so-called  [sou'kD:ld]  zogenaamd. 
sociable  ['soujsbl]  gezellig. 
social ['soujal] maatschappelijk; gezel- 
lig; a — , een  (gezellig) avondje o. 
socialism  ['soujglizm]  socialisme o. 
socialist  ['soujalist]  socialist;  a] 

socialistisch. 
society   [ss'saiati]   maatschappij;  sa- 

menleving;  vereniging,  genootschap 

0; de  (grote)  wereld; gezelschap o. 
sock  [s3k]  sok; mep. 
socket  ['s3kit]  pijp  [v.  kandelaar] ; 

kas; holte  [v.  tand] ; stopcontact o, 

contactdoos;  (lamp)houder. 
sod  [s3d]  zode. 

soda  E'souda]  soda; spuitwater o. 
sodden  ['sDdn]  doorweekt,  doortrok- 

ken. 
sofa  C'soufa]  sofa, canape. 
soft  [s3ft]  zacht, week, slap; jig ver- 

wijfd,  zoetsappig;  sullig,  onnozel; 

be  '~  on,  verliefd  zijn  op;  a  ■ — 

job,  een  makkelijk  baantje  o;  — 

drinks, niet-alcoholische dranken; -^ 

goods, manufacturen. 
soften ['sDfn]  vi zacht, week worden; 

milder  gestemd,  vertederd  worden 

(ook:  • — •  down);  vt  zacht  maken, 

verzachten,  lenigen;  jig verw'ekelij- 

ken; vermurwen. 
soggy  ['sDgi]  drassig