Skip to main content

Full text of "Gerechtigkeit (Justice)"

See other formats


YIDDISH BOOK CENTER NEWSPAPERS COLEECTION 
NUMBER KC5780-I85mfv07iI3 


GERECHTIGKEIT 
(YIDDISH JUSTICE) 

Volume 7 Issue 13 
Mareh 1925 


THE KHEEL CENTER FOR LABOR-MANAGEMENT 
DOCUMENTATION AND ARCHIVES 
CORNELL UNIVERSITY LIBRARY 

YIDDISH BOOK CENTER 

AMHERST; MASSACHUSETTS 


This collection was made possible with the support of 
Abby Joseph Cohen and David M. Cohen. Gerechtigkeit (Vol. 7, Iss. 13) 


Keywords 

International Ladies' Garment Workers' Union, ILGWU, Gerechtigkeit, labor unions, clothing workers, textile 
workers, garment workers, garment industry. New York, United States, Yiddish, Jewish 

Connments 

Justice was the official publication of the International Ladies' Garment Workers' Union ILGWU from 1919 
to 1995. Editions of Justice were published in English, Italian, Spanish, and Yiddish. When compared side 
by side, the content of some of these different editions of Justice shows significant differences. 
Gerechtigkeit was the Yiddish-language edition of Justice. 


This article is available at DigitalCommons(a)ILR: https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gerechtigkeit/372 


|io W'anK 
•”inw ,inJv> 
n |iii ,T*» «9»’J 
l*«i Dim 
IDlV*'i 


Wfnn <npi»3 
.fli^ ii>i 

(.0 ,t*i 

i“9 1* 
1'i I'D t'<? 
^jrii 11N ,pi*iv 
■W9^»9 I'l in<« 


PRICE 3 CENTS 


New York, Pridax March 27, 1936 1925 ,0ia*l|tO n;«27 ,lEB'nc 


lyseya ]yiy*BCKVio:j; n? ^i'ik o)j»njH oyi oia ivo’'n 

_ ,pj;B7Hn ,t?n oajn'tpi-Dj'ii jib oi'DvmK ,j3''d'd 

.BTsiHO ]»t3i cp ,j»oo3n ,ji'0'D'ij?:d>*o nyj'BS’ii 

. I \f I 

-yni^B ^yDvy^ ij;i py ^ 

|yv:yiyD:i^p yr:’’« lytDijJ 
5>^D:iitp opnoDn Djn pc lynyDeni^D 
pD yo’ovp y o'o lyoun^ vj tio 
DWO'Dpoyn D-iyo’^B ,Diypi>D n 

po lynyocni^D pK ,41 

DiywDpyc^jKo n 
.D:y?Dnii{'i’no Dyi ly^'isa 
Difi ,inyry:DnH oy oi^n px ’ 
n .p’noD « IV lyoip lyno oini oy 
.tPO'aya cynsi^j lyai^ in Di^tn yitj^, 
iy:ijniDyr'3 oyi iv Di^n 


y35»y?y p.j5 yn^n yv3w » lyj lya 
.Iy^’^tJJyDJn•lJ w '"oniyi^ 
iy3M^ nyp’onpnio«iyi3'5» yf’y 
lyi o-.yii lyrjyruB o’o .113 oy-i 
jm PIP)) u lyouyaj^^ ^13 
|jn3ytyf» div omjyo^^pyi oip)) ip 
-o:yr3ni ph dp ipsif T)m x^iy 
•3ii'yTy^> ^y3’’oy:^y in r» ,Diyn 
••3 PH ,T3 Dyi iy:y'’^ dip^> 
pc yDD’rya in o^o lyiyn o^yp 
-DPH yin'H yf*ii o'o lyrj^H 

-ysHP iH'H pc ip^mc PH jy^jiro 
inyo ID H Dy ph ,iy3yf» lyn 
•o'D yiPDpy n on ,DiypD:yrj'P 
“’’jp ^«iPH^> nyt:iH y^'H pc lyi**^; 
jy^y? ,^^33 ■'ny3Dyo n p.H ,d:j^ 
inyii D:Hpy3 py 113 oyi 'jp:p^^f> 


^if)) n Difn iHonpyo 

D:yt3D'*DO ly^y*v^By |g gp^ry^DPig 

•g5» y>g pc iigy3 yipoipyipy n iv 

,y’vgpj«rg lyiPH pc ojg^jp f»gp 
•j’H lyTjiH pc yDD^ry; n Jivg3 ph 
rn Dgii ^gJgryryD 

PH ,OHDigc ^13 PH lyj’sny pniv 
.ySH^OPH yi1£D3H1B H 

iy;yp ph /'D’*pro3yiy3^ n PH 
lys'irya f’gD yP3’’H ^i3 oyi 
- 1 HD ^PH pir |y3Hn i’d .inypy: 
n pc /'Dppyi^ yrp’H oyf>ojpDP 
lyp'onp - i:DHiyD’5> poDJpnptp:jif 
•gn I’o PH ,iiHiir ipgf^ffm ipi pH 


ispo^ewo H ;ycnyiP'H igpv n ogn 
lyoosyii jyopi; pH )yo^o iy3 
•yaigc DJyoniH iyi ph oigi pn 
m ioiy3oytD n ihd lyiinpya 03gi3 
•D’Pi pc lyigiiya Di^oyng ?'h aro^o 
-yayo iyi ,jfiyi^Hn .m Dayipyii 
•yDD’H ‘’Hagy'’’aiyoa'H oyi 11c lyrn 
iy .DayoDiHcn Day^vHPanaig |yi 
ogp 1n’^aD’o n igtJ Diy^piy Dgn 

.(!« O'M O'.^r) 


taDjfT pH jycDfp nn’H yf»H d^o 


It Dgn iy .oyiagiHs 9^) 


Da^'ic 


|yo PH Dmv n’'3 cDginyaopJ 
Dy .DPiayDriHD h iv ivtsipya ph 
•' lag IH ingpya D''3iHy:DnH t'H 
lyovy^ Dyi »iph ,t'h lyD^yn ,oayD 
•3g ,agD’nc lyagDDHiHD rayiycagp, 
lyn .Dmv yi"D pD ingiiya lyouya 
pc tytapa^B y^H D^gncay Dayo>naH 
,Tno PH DayonaH lyamyn^ic Dn 
•''31H n .lyaaiiyDysDPH ypa^K O'O 

n PH ::)iP3pr, g ipk iyDipg3 nyta 

.DynTMi 

,rDigD |yD21 oyi ,agD''3 nntp 


-ya iy3gn Dgp jyaan’Dg® ya^DSPi 
pc iy3y5» PH y'^g1 yopia g dVbd^ 

.y'Vgpagaig iyi 
PH TT oiyi oyi lyayp ypgD pH 
•pyD Dgii oayoD’aDD ly^y'V'cg cyi 
•yaDPig ayD n ogn igigs igon 
•a'H lytaiH pc c^gpg^ yf’g ^v op’ir 

.f’gagjr^'aiyo 

PI '^IP Dtyf’ DayDD^DD iyi 

: Da^gs 

nc DiiHtjtn irtsipptpp n IS 
ij;i ne D3H'3V !skpk!s yJH 
, 11.3 *.!).« 

iDDnaya d'p„ 

•.V Dagpg3 ‘n^'g I'o DnyiD Dy^ 
•yasm oayovy^ t*h Dy Dgi *iy3gD 


p1g^p in pD niHg3 oa'grn iyi 
’Pit DV'H Dgn iH'ar lyanoDm ph 
•D'Pi .Diyrnyayo opncDn y^'a 
D^nymy ph p'Dr^nyg Dain’tync 
•Hii^ on pc lyrnyayo lyiniiya 
-im 'inn3 pn ''iHrpiin iropyo 
inmiya oPnypiy rn iHosgn dV? 


.iHD^ppn Dm oyi pc lymyayo 
"D"pa'D3nya^ n pc lyty} n iv 
,Dagpg3 Dia lyagnyg ’niv n lya^n 
'n taiH IHD a’Dpa o^a r^H Dy pn 

••.lypyonvigc no h 
D gn p'or^iyc oannnB o’Pi 
-D'lH inMi ,|yaHiDya’’3 id h inyt 
1' lysHiDDyn pn pagf>p n |y3y!>iv 
IHD T'H y3!>yp ,iaHPip>p pc in^a 
piiioD oyanHPiHD on iga ,o’’v k 
. iy3igoryaiH pa p?h pnaya 1911 pc 
H pH iHPP yay^ oa^cya lytav’H 

pv inyDyo k ph ,iagonv lyoia 


gijgo n pc lya^'H jyigpya dih'd 


layai'H pnaya oy ph p pi ,iago8y 


in^H pc yoDwa lyi pH lync lyp 
H igDyaa^ng Digi Dgn ly .\p 2 pb 
.(14 BtM i)MM 01^) 


tngpya lysyayaiyn^n ph Dgp lyo 
,iigg3 P’Dipyrpy f’giyaya lyiaan av 

(.i« D"t n’lM Diar) 


aa'a^i iyi pH pn dv)) aaiD^Hniyo 1 
'gn aapuPH igcaa^K^gp n pc Dn 

.DD yDl6 PH D'’'f'B aapiiPH ,'?)PO 

-ny^ n pn lyDayiaoD n ran g 
''3 iyf>yp ,ia"iD yiy'p e-'o iyi 
lyoapcnaav inn y) D'^nayay^ya iyi 
-g^ yiyraan pc Diyncyo yaa^Dpg n 
•V iyi PD yoDHyD n ,D:g'aa’ ^hp 
-" pany, in pc la^nD y^n pn fg'a 
.jg'ia' lytaan pH D’^pa^oyo 

-H3 Dgn VD'Dgp DDayoiPtiaHiH n 
p.H ,DDayDsyyiEyi ypHDK^ya caigr 
-yiyoa^H ih DyD'nH3igD inn Dgn 

-H3 ■ .DHiagiB lyiP'^HP'Tao lyDaHD 

-’'DH3 |y5>yaa lyoD'DiH yDDanaa 
•ayiHD T? Dyaa Dayaan lyi .|ya'5> 

.lyvaHD D'D jyan 

DTnaHiH Diyaa *3aab^HmyDaan n , 
P'P PH ,^'Daagp-|yDayiaoD on pd 
-HO av DTiiBSpya o’a oiyaa n'o oajy 
tan oagDyiyoa^K Mtg oayaaH on ]PD 
lypyi av .I’^ayD iga pa cnyayaan 
-HaDPH n pc Dya"^p g rogs 
g 1KC DayD 36 oayonya oiyaa apd 
-any pc D'cg pH tyoapHS av ,oyp'0 
yolC DDyaa 3 ,DayoDiHin 5»Hagr''p 

.onoD 

Tt D^yciHc !y3gn Dgaa ya^ay' n 
ly^Mi pg Doyp'o o'o |yaigaH3 av 
-g^ ,aaiohtmyoaaH n lya^anaa^n ym 
.aaao^gmyoaaH in av osr lyoap |ya 
.tybigi boyp^o lyoapga ly^yaa 'n 
one oa^ns tag ooap .aagaa^iK o^n 
.yoagpHD pg la'nc ny^'g 


Dyaa ,Dayaag pn 7.30 on 
n PD aaaD^»HniyoaaH n lyoapigc 

-lyDa'H n pD lyiny^ pH lyoanaoD 
-IH PD PH DiyDayD 'O'aa^ ^gagtr'^a 
“f’gniyDaaH n .byD^Diyax'aan lyo^n 
IVDanaoD yaytyaaya n ihd t'g aaao 
-aan n .ya^DV'H n ihd .;aa oaa ^aig 
13 tyDu "B^pi'tssyiyj 


n>i MB •nniia or»rn mb «'e'o .2 om 
.r’D loa^ — lO'jv lyagooy-iT hr no?P 
,iiM«a ivp>wtpy PD igy'O'D ..a D"| 
.'glDigB Daaparfi - 22 ibpb? 

D1» via .IJI2'DI»3 ?lH»r"PViP .4 0"| 
• ■ - .-lODpinn 

,io'P' eiprM'B lyij'B .6 
iBUF^iP .IgD"n ? — 9 

.fgopapD .n -» 

Diyaojfo n i» oa'nga e'r'Drt>iii» .« D'’l 

.2 aoroa no • 

8 —^ (aaianniF) owijn^VL^JJ^”* 

— (oa'iyj) iFpiirn ,'jm 

.tyt'ogj y9yag'%p«in .« 0’’f 


oijray no aa'oa|j^,^^.Jjjf 

iffjiH m o'a»a> .ifj 
,7 — ycni Mfi J’f 


.mm .11-?- va iiaw’ma 

>4iwra«r mv .ii| 
tt93y»f»'o*img WH avoai iwgt .i4{ 
Mgporinyaa^ Hi 

MayDi»«enjmii .i ovt no tHH^ M t 

V*. ^ f -■• M H’ M'W-'^r.v'v V 4 

^ ^ .... • aA- A. « 


tr3«j»^n9hvr n jw b«4 ri 

ss'B'D Bn w mnp w DwnmBB^M 

n no ^vwntsnm |y3)n3B*e ym jw 
4 

.3J10''V •’jn r« 

n !y3Hiiry5D''.n Di^n iro'o ijn 
pK p't5e*>nyB o:yi’Tyni-D'ni iv pjkt 

.?•<pn^ oyi pD lyoi^j 

P'Ds;*:5-iyi t3:y-j'tyii-D'*ii ,«?^H 

•y^ or'H lyrivy^P'-iiv opy-in yi c^n 
DpymrH ,McpK^ Dyi pc nyrnyj 
•“lyaiD lyi r'rn ly tDSvj’a lyaH 
Dyn PKpH^ lyn ^uk ^lyi'^n 

•yi PD DDMD'^K n nyi5:’iK I'n -|»j»j' 
t'Hiy^y: iyT:iK pc yo't^Kp ny^y'vy8D 
DD'DrKD T'K'DHn ,“nKJ|^2 IVUPVTpy 

*iVD")n iKt:rT L3:yn'tv-:fi pc iy-iKiiya 
‘"^^yEK n pE ::irr'K',KD n lyin'o 

.P“,K' V: pH D>HPH> II^D 
»» I I 

The Women’s 

Garment Workers 

A History of the International Ladies Garment Workers Union 

;x'3r D“,>’pi>‘n a33;a>*j c'T'P nj?-i iis yaD^t:*y5 n 

• • 

lyir^yj jnys' t2^<a^!j:s lyc':*; cnyir- 6 I's T- ** 


' r •» 71 •itt*"' 

' - le ^ '<*#*• 


.;;:K'r ;-r*-:»|:Kpy y,H nyiin p--,^ -k: ]',k "-iii7p:^<-B DT’-^tp1pr z. r-c 

« 

iyaj;n si'",iX3 ly'nex in ij?zNn dP'ii -n'N z'in 
. 113 Dj;i IS iD'j D^nj,'eiNB ia ,rnjj;TyP iyr3j;r,NB lya'ac^j n 

.IK^NI irB T'N 113 CJ?n IB ?"1B i>n 
t'’“S CB^pn nsB T 2 K jyttipNn ipt^* t'wtjryjnycj'K nytr.s ;':s nyrTia's 

$ 2.50 

V)'?2 y2 c>n p;o*pS2 p/r i^ns c>n nsD 

.3 JO 3826 DDPn 3 PS 38 Efp:’ 38 :'S iptilS HB D'BS 1'8 

njjT'I’jB'o n '13 ,t2rKii.se 6.30 t'2 jyeu yt D'Cb* lyi oy” itjDciyJtji’rx itjBibc 

' .t 2 " 2 iK iyi. ye i’nyrij;: 712 cyi lyi'ip ;yib? ly 
M D^>njmiy tsawi 
lyoenr UK iKaiycis 

* IHOIVrOT'll 
V 
■t. 
(1 0«*t fifi 019V) 


Dri^rn pH DJHE^nri pn Dyc'Dx -i 
lyr'T Dy’ynwDHpy-i n pn ,i-ihh 3 
n PD ysJHo .lyiHuya lyo'^nyaDi: 
M lyDnyaomn lyai^n Dy*vHn:y!DK?yi 
rn oy pH ,D’’n:yi'*jnHD-D::ir'«3 
H lyapyii pn ^y^oipon h lyrDipyrnD 
.DrP’'ttH3 I’T iy3i^n iyo:HtDH3y"i *id 
-H 3 -|’1H in t:i^n y^DiPDn ivi pn 

iy .iHorr onno Djyinyii 

PD lytDPjiB yr:'’H DinnH3 ui^n 
PH^,Dy’yHijyiDHpyn D';iy3:''D nyin3 
ojn 1HD rD3m nn oy ni HyTniy;:H 

'n iyi pD iy;yi lyiyuM^^ 

•lyiyn iy!3i:y;:»^ lyt'j^T 
•nHD T'H Di^n ,Dyn |y:yn inyt: 
jyavyp Dyi ri^in ly-inny: D^y^:K^v 
n lypyii ,nHH3 pc :yo-2 

'"V iyi pD 2 D'n rpiH lyroya lyry^ 

.DDnH3 11HH3 DJ't^L-’TI Dyi pH ;:1D 


lae ",B uBaip:j?aNtis “,j?n 

n ;iB lynyp iin ijraap 
n3{y .ivcN^p .1*1 .3 .N 
traiNtt ijfe28 Dj?n ,a3j?’nK 

•;r‘j’Hn iyi pE Dn-3r:''i' i'h 
cyi ,n3e^ ,^ipd 'h.i ^rir.nH iho 
' o:yn)^ pn lyrnn 7 /j’diho iyD28 - 

“**5? n PD DEJip:yoHnv iyi pn oyn 

.lyiny?’ n pn ijr> 

•y: lyf'yn ,D''n:y:y5>y3 iyi ''d 
iyT:iH pD iy^'c» yrtsy’H pn y:ytyn 
•jyD 'D':r ,»yDniyir:iH * lyu^'DiH- 
yiyi:H lysnnD D)^n n pd iih oiyo 
yiy^n D'D jyDiPjyoHnv in ,iyDHf>P 
■tD'’D’I^H lyiny^ yiytiiH pn i:''id 

•1HD IV IHW lyTJIK PE ytnDHHD 

jyrjyaiHD pn iyi:iDr i^i h iy::'nD 
inn lyf^yn pn ,DDHjy^yfy) lyoia pn 
^ ."DDjjrsrjjiEyi^ yPHorya • lyo'^ya 
D'»D |y3:i:y in ojni iyi 

•^yr Djn »inH Din’'>:'rn,pH nyo 

- .H^fD |y3 

•:hih Diyii DD:ip:yr5HPv iyi 
•^yii ,^^d:ihp iyo:yiioD c':is Di*m 
iHD PD i3^yory>:yeHTiv t'h lya 
IV D1H .fysH^P yiywiH pd lyojno 
Di^n ,iy3H2DnH n pD k |ypn 
36 lyjyDy-' iv lyo^^^rHD vo*^i$p n * 

.tD^yronD 2 ^'H o:yo' 

oDHGy) pnr tvp 

r^wivi ;pi3jni Tf IVP ?r9 .iruni 
IV ooyp'o 1HD ^'13 H im mil 
3 ,D2yoDiHijn ^Hw^'pviy lytitu 

.onoD me DDyii 
tv oyomiiy oiyti et m 'nti 
•'o lip Ijn3yii,nn ijr^ mjro 
win mm ,nf^ ifi vtf (?y ni ^oyp ^ i 
* iww tv urof^D vonsiiP n 
pmpnp: m yawn yiytaw tv atf " " ; 

PH owtp^HMutv m t» ,opa^«iva 
.rmw ^ 19028 OTT > joaitui 


ij?efnj^3j?o-.pj» 1HB 
• na»Dp —2?Kpij 


(.1 a*n tn 


in pH laynyosron jyrn dhii 

.!H':v 

yoni) '1 DH 1 pyci^i iv rn dp 
in oyn ihphi dvi p.d n**ip2DPD 
-oniH pH invn iyi pH lyrl'^oHS 
-yo Dyi :ivH3 pn ly^n.ifiHi 

.lyoyipyD'iyniy: 
“y:BH 2 PHPH1 DHn n3r lyovyl 
aro'O'iyDrsyo t'Hiyayrti h lyoinn 

lyDlyn inn ^Dinyo^'i lyoynjH*^ pn 
“ 0 "V iyi ,p'psrMyi oayinyii'D'm 
wnn ,>HPHi PD lyniyjyr: lyri^m 
’3111 lyiHcyio'iH t'H oy iiu oyoyn 

::ivt'y’3C’Dn:iv 'i jy^yi pH ijrn'civ 
]-H pH 17 !1H li ,1 31HPH1 
oiHBy-' H ]y3y:y:Di^ 

DiKsyi oyi pH .D*'P3'i3yi3 I'n pd 
,iyo''Priyiir yin 'i ;yTniy3:H lyiyn 
t'H pH '1TH '11 PH ,iyiiy3 lyP'T DH11 
iyi 11H ,iyiHiiy: i3;'D"tH3 i'ii:y 
.tyoDyD H I'lH DV'H in crDy) ihph? 
'1 ly^yii oiHBy-r oyi .iyiH3 lyiysn 
|yD"iiv H I'lH opmy: lyroya -yiy^ 


If 3 r n* TO Dim 

■ : '^ii'IBfipP 

D'a'iS 'iBT 


O'M no onr» 

•pp P’lB arnm *1 dhi pyii^ny: 
IHnr iyi pd lynyoyii^E pc yo'i: 
Di 90 Pin:s:HP iyi pc lynywi-iHC pn 
o’l: lysyjtH Tt iHt !H-*''H'cifD0H 
iyi pD iyi"D '1 tH ,D’'3".H ‘yi 
•J*J Ilf: r^'iiiyi ly:"? ci^n ,oyii 
gyp'll MiypD yu^'0':’H3 iyo:iH 
DH1 ,in.yii oiiD'ny.iDy: lyiift 
ryii H PD lyiy' r>;T *j’'v iyi 
J>imy?o jyDiD'orHD h lyor.n p't 


.P'li 


•HOD iyi cifii ,o*'V "yi iyj:'H 
lyvyr n pn iy::H;y;:K T’h ytiyB 

JVDH'I ,01HOPH1O:ifP’IKnv *1 PD 

•D'liH jp::hdp::p Diy 3 Hrn y 3 :Ho 
.lyiyr ir:v'P': pH 0'',3ih iyp'B» 
•HoriHD T'H oayoioyo dvi "3 n 3 y 
jy 5 >ift Diyanm 'i ohi jyiifiiyj ly: 
y:y' pd o"3ih 'i ly.i'vp'T.v if'HD 
•y' PE d-hdphio:hp 'i iyi"D ,iyByD^ 
‘iftapyD '1 iyi'T':if':v lyryn lytyy y: 
-yr y:y' iyiyiio:y ^o’-n on .c'l 
lyiif lysyy’iH'an i"?: lyiyn lys 
.iy:'ivy;p'iiv i 3H3 oiyn d"3ih 'i 
• 1 HD DH1 inn i",h o*yii oy 
;yEiHi D-y3Hyn 'i chi ,!y:Hor 
IH':v pH iH- 0"3iH -y'n lyp^r 

pp:n '1 I'T oony: O': lyn .lyiyr 
‘yiyv yc'^yn i:y:i‘H ;ih ,D3yi Difi 
iy;y) P"vjc h ly^yrpiy iv ,Dy':H*3 
•jyii DH 11 p.ycHrn lyrpyn i:y:i'H 

jH'JV’O': pH O'^c-H iyp'C’O'HH 

IHJ oyii ;H':r n pn .Bny 
;:yiDc* p't ryn'-s 'n iryo 
iy::i:jyioy:H y^n .cp:id cyi pH 
yrn 'i th ,iyiyii ocHoy; lyHn 
iy"T lynr: inifT Diycxcii Pddh 
. lycyr ih'Jv pn ih: o^dih 
*11 on *iTH PH':i' lycHocyii 'i 
—yi'ii i*T ;yo ,hdi: lycHocyii 'i 
::h:d'ih cyi o-o ryi'iioH-n 5 hoh 
[ y*3ipy; t*h dhii p-myiHOD cyi pD 
iy:*n'iiPiyo iyi pc OHo^'iTyi cf'H 
,iD ;:ii:^h:i y:nyf *i pn i'Pb'VD'I 
lycHi lyi't'io'o *1 .lyi'no'o 'i 
PH ,o:"riy3*H p.n 11 H 13 o^y^:H^y: 

iy*j*'iHT?HD inyr h I'ik lycnn 
'iH '1 orH2y:D'iH i'i*jp:*B idih 
*1 ,o**^ 1 yc•*J BHy yiy'*T iiD ciyi 
.BHC’ i*H iH*:i' iyi ps 'yoyiDiHD 
lyon H i**T ,i'^ta:yDH- ,cyii dhi 
M'H D*DH3y^H.1 y‘?H '1 •'HD JifDP^ 
cy3:H*3 i*T iy>*ii dhii ,1"io cyii 
• 1 ' ’'.ycKocyii ?i TH ,iyiyi:"H 
jyocyD T'*p I'T lyojiH 0 *: oifn IH': 
’ 1 ' iyi PD inyo Iy^y 11 'n .iyiH3 
,rypi'ii Dvn DH 1 .|yp:yi o*: 'ith ih': 
’D'lH o**POD:iy inyo d'o iy^HT "T 
.i3:yi3'i:H’i"io cyi |y;^H2 


100 ilB 33107Nmj?031N 
iy“nj?is UK ;j?03j;*i 


ojrn ,*"o^.NO U ’008 cn ,o:vvu r^ny 

*1 liB ::io?iir.-rB:iN i-3nyr v iyair>^Kt 

•yi ;iK !ve;;*T,eo ;’:'os*n ;in r;rr;*in ’3 
'13P tiK lyoK-? •K;Kri-:7yt3:'N 'i nc ^y* 
.lysi'T ,Do:yBy’y'By7 r’l ly'yn oy lyo 
.3;ic?‘Kn7yB:iK y3'*'Bcitr*’yty3 nw lysiKB 
•yi Byii Dun B3yD 3:» bd»p opp'b n 
'T jy3N3D'1N 'T Tit ^"0 K T' 1‘'3 jyi 
?N:K3*”Pviy T-N :y:i."N3*:yi3 cbit-o 
. c^"BD PBlc BOV" .B:yoo‘.Neyi 
invoinpyo I’NON? 


tii'btrn Dyi ix KD'BKp-iye n 0^1 lyrKO ts CKtiiiyoevK t^k 2 'D'u ikb TyDl>»n td 
t2"X TIB D:''''1>yiB".iK DiKpbl’ 't "mK Tyiy':': y:^;ii .DDjyecycK yiyiiK "^yl'K jik iiK^t2 
oyi T'® '1 riVK Dl'Kn ih’k yriyn lyi'l’iD'o I'ntjx "i d'*, 1> DD'ot?K 2 Diyn ,d"x tx 

tsyn cp .T8'3i' Diypi'Kn oiyoiK: ci-'l' rNuttryiiyDi'K iyi jib DjyoDiKByi ii8pp 
DjyDBi«Byi lyt'i tx t®'** iy^"X*®« 5» "'’k Tjn'oiKBi'K ix n 2 ';D iy"H i'k pn iy 2 ''iyn 
Boyj I'l'iB'o iyi 1>.'m .nyi n'litx j*n d^ji iya .BB'nDtr in'K lysl^tii lyasya nny’ ly^yii 
ijnaK yal’yn uyai'K s'l-tx lyitj .on t’k liyiyarpn t'tt iy ,i»Biyi lynj lyBDiitiB k 
| t» KB'BHpiy® Ty1’"453{ Ty®i«f T>**»> DiK?t»l> ;.Kn ,y7yB rh^dikb Bjm d»i jw .innw 

.trtt lyyt b"? .yxNt' 3 »:n> iyi T'h inys an natta jyi'n yz^>y^^ .oiyaBya ikb CBiyaDyoK 
Bjn pK i'l^'.r Ty2'1’:y3 pk lyeaya lyiyryiBcy; iyi oin lyD^m ^’Bm jyom 

.Dn'K D2’'iBiy in'K o^rn ,3NB 

iy"K»“*-iyi'i3 

. A. SCHOOLMAN, 

^ Director Record 4 Pub. Dept.^ I. L G. W. U* 


■m‘ 


•*^1 

irjfii woifi W’ii 

•pni i^f iwojro tv 

|Mf nirr ivt « tyaf Jur 
Ml »Pj1i r’31g WMgl ^in lifi 1V11 
grM |ifi OM1 pri^wmpii g'^flVir iy 
n ijfg^gmgfiMg ifeojnige 
fg ,|gaf)Jfnga’g igg^Mi ogn 
'rfuim ivigiig) oagtsjfj op 
n |iB iga^a n igaiiwjrDiig ogjgo 
gpjiB on inn’fiain |ig oigagrn 
g’^aig p’p fi ,Djmjn«i or’) on no 
-g^j m invii op^ry>oMig o<a ^vt 

,oin |iB igdigiiTjr I’o ,imr 
jra^fgi? fn*P3V^ji’ ia ig ggn 

.-ijffyr ounjin 

ganga pM gri;y*^gfi ogn.iy 
-lyjg iM nyaovo n iv vun^^yig 
ggn iig g’^aig ipyiifi im |g iyo’?r 
pingMPiyn opp^o tg ,o^»’W)ona 
omppi ipy^t ojyrgonnB n igo 
16 igMM nn |iB D’og I’g iv-igiiw 
onvaoyg y^g pg .d^dd yg2l coyii 
inv^ ivoiB IV DingBWBMg jnyii 
D’Bg pg nnBin pg ivrvg 7 igo 
gyp’i igo ivB^n pg igMv -IV1 po 

.D’’31g 

•guy; tyD'%iv;DM T'g os^-iga pM 

•in 

pg oanga iigga iroipytpy "n 
•’^g du:m 3 igD lypngM n 
V’Dipon yjny3y^ g ig; Mg Dojym 
•gn D*)y3oyo n pg lyigiiy; ivoiay^jg 
; 3 in:gn ipi \pm oi’gDyggio |y 3 
•ngr n lyr^Pwig ligg 3 orgrn pfi 

•in 

b?»nyMiy Mg igo-iyoM .o iyin3 
.g “vyooyiir i)g igoiyro lyngMva 
srg:yia on pB ngojnpyo tmgn;gip 
.jvogjgg’m VDopyj n ngo 

pB lyniyjyo ,rMigign inn3 

Dgn gjyDbngiyi tgtp^'g^Dgpg on 

pg iVByjynyB’g oiy3oyo n igo 
,''^yiwo^ DV''; oyi osgoy; igpp 
tyD24 on ocgnp pg png ony: ogp 
bjni "?ynypo^ lyrigi lyi .ngn3yD 
•m po lyMni n iy3’’?:DMg lyoPyn 
•’cngo pg gagoy; lyiyii ogii oyo 
Mfg .lyagyn iVBPyt jib nyiyt^ y:n 
lyijni onnjyyi m Pynypo nn mi 

ly Tg ^VT’MIOMlg IM Wni Dy 3Mg 
ipi Dgn ,n:ypyDrjnnBiv d’J D»nng 
lynnB •;y3’g o?»njgnya D'5 aa'O’o 
•g3 Mg ny3f»yM ,D3ng3 D'rMgngn 
lyM'DgDigBj'g ig PB tyngMy: DSgnD 

.-iyDpgng3 

Mpyrpy nyn Dgn D3ng3'Dyn ng; 
DDng3 on lyoijyjBMg nngg3 )vo 
j^D’o sTDiyna ny^>MiT3gn3 on pB 
nyDoyv.y T'g ;md'd oy^y^ nng 
IgonyB^D lyigMy; D^nymy ngog .g 
PB ngDjnpyo p'Dtn^g; .o “ynn3 pg 
y;n;yDip n ngD rD;n3 on 

.lyDg^gD 

-y;y;ny3’g dwi D3ng3 oyn pg 
•gMy; Diy’^fy; Mg ;:^d'o o^n I'g ,iy3 


•yfpy iiv mim vn ,vwip won 
pfl ngif6 i fygyayi |ig roga iPoip 
fgf M <ia ^mgi oipvw VO Ma 
yiMpgiyogiP g inn^Bivjg naa pm 
n fi /inyV.y igfl m *B<<n lyoif 
iy;jjnanifl ogii .lyvMyD ygonny® 
,o^n ny»if nn^g pg fgr^'pgi! irM 
V^D nyopni i pg wang ivmm 
-ytMg PB onyaoyD ivmm pb 

.IgMM 

-.n^g lyigiiyj lyogf-rga i^g oy. 

.yD^ggp ragJ^o in iv lyp-r iv 
n-.g3 lytnppwp m ogn onags - 
-py igo ojgir^M^Dga fg .lyogfrga 
on iMg .oiyaDyo ingga ivoipyi 
,tyigoyga^iig ivmm ogii n po rgf»i 
-;yoip on ipg inj6i oawsya iv^gt 
jMD^D nyawa f’giy^y) lyrn 
ytaopya n ojiglga^g ogii 
irtaipytpy lyn ogn jy^a’D^o srDjyia 
-gt onyaovD ya>yii D^Morga nigga 
IV lyaa’D’D yaMgn n pm |yP 
pg lynyii Din’fva iv^'gf ’m tg jnyt 
. j;img 

•y;M’ig Dgn yo^ogp ragro 
lyrM ^M pg lyoanga nn^g Dagia 
-Di; aaiMagnigft nyanyny; g nga 

.ingiiya ivo^nya 
iMg Dgn nigga ivDipytpy nn 
p^o n ogii ^yagiB n D^nagnngo 
D 3 gnay;a^ng Dgn yD'ogP D^oyaya 
pg inytaig nyagyo ivpagnp g lyayn 
100 D’o iyv’Dr IV on^g lyogf'O'ga 
Dgii D^oyaya lypagnp n nn g nyf'gn 
.lyoipga DV’g M3 pitr Dgn ny 
•ngB n po ppoiignf»ga nynina 
Mg ,|yDCgypnyiiya yrn^g yDaM’^g 
•nga iMDipyfpy Pngo lyDgiDyaoMg 
-nyinyp yrtgn n tg ,DP’’DyaD’D pg 
Dyn ngo p^iogp g Ig' Din^b Dogt? 
-ogp lyaMgn on no .1*P2^n igMV 
g p^g M Dajmg jn'vaga^B iv p^o 
-21 on ngo aailyorngo "D’^an^o^ 
m rPaag^ngo Dgn ny pg .nyo ivd 
•’D lyBMP Igt nngga ivDipytpy nn 

.pDyp 

•ngo pM tngiiya IyDg^^rg3 Mg oy 
•yaga’B nn iv lyMMigivnya^g aag^ 

.yD*Dgp 

-y; lyogig^ga Mg agf’ngo g iMg 
nnga iVDipytpy nyvVga nn tg- jngii 
-gi pB :ainMgDoa’g nyn iv inya 1'gt 
lyaiyt on ngo doip Dgn ,2 Igp 
,:a'nf»'a f’gagryanyoa'g nyn pg oayiig 
po VD’ogp g pg ,DnDO yol6 ddpii 3 
•ayogn nnma pg anyan^ga nyDoyiir 
tyoMP IV ingiiya Df’nyiiny t^h anya 
-gDoa'g-nyn iv lyaana 'M pg ivoif’a 
y^vg^iDgna pB pinnoMg |g Df»g a;in'f» 
-?y iyDi'Miny ’’a oiv lyraigii yoia pg 
.2 f’gpgi ]iD nngga iroipy? 

y 


lyvO^HV 
If fi gygaM 

MTNrf^ ggy 
,rim jwan 
np g^a fyagt 
ft ingn pg 
«3 gMg nya^< 


tyoanga n aamagnngfl yanynya g 
Da^grn oyn mn g ^lyo^^nyaoia 
*ngii n-MJ^fwivig oiPrga nngga 
•’’g oyai^a ^lyonog^ pg jyp 
.Dayoi^ngin oym oyn-ngo oeayrn 
nyg^Mi Dgn mgga ii’DWtpy-'nn 
pg iyaM>'’oga iv dm im lyogMpga 
-inoDa^g pg "'DDayooa’ggg^ n 
,Dpn pg ^gaongi nnna n ' |yi 
-pnn iig nngga bn pB ny’^ao^D 

po aa^D^D CIV lyoip iv o’a ^ongo 
•gn n 1PD9P0 nngn Dgn .yo'ogp nyn 
•gl tg ^‘iMg pg .oDayoDaMog yaM 
n lyo’^nDia D^a oyii 22 ^gp 
Da'gnn narr ogii ,*'ooayoDrgBg^ 

•lyagD DM 1 nngga 
•giiva iVDiayaBMH lya^M onag; 

•’o roayna n p,B ivoanga n lyn 
-ya lyDngnyaog lya^M ogii ,|yaa'D 
-ayo fyoio on ,;gDrnyagn jyngii 

.ngin 

•’o roayna nyaigo-fign oyn "a 
lyayayaig nyango nymna ogn aro 
PB D^'pa'Dyo nyn ivayii oanga g 
ny .Dayoongon'oag'vgtMgang on 
-yaya n Mg ^tyiMiyaag Dmyiv Dgn 
Dnyorga yD'ogp-oag^vgMagang !?gn 
Dgn ^onyaDVD ig^av yagfia^'g po 
IV Dn'oynyoa'gngfi i^npiMi lya'M 
nn PB nyD^'ang n ignM^agang 
D^'ang nn^g pg ^ynooina'g onn 
nyn ngo yDoa'oaMi n po ya'^g Mg 
,DM niD p'p Mg oy .y’VKMagang 
oarvgt^agang ynyiaig yng rgnb tg 
nnr Ig inn^B nna ogn oa^’BDgp 
Igj n^D lyagn , 0 Mg nng^ Mg P’g 
•a'g yvaga n onn^agang o'a r^g 
•y» law mi'^ya oy ,nog .y^nDoin 
|gMM nybaig lyl'yotp iv nng’ fyn 
-yo Dnnain yag^oy Ignbagp 
-ga n pg nyDpgngi nn nyag ,nyB 
ogn gtg T'g n'^no nytaig po mo 
lyigr nng^ jpip^ rg ,y^:po oago 
Dgn ,nyiyy n pif rgno on iMg 
^nyiyip y’^a lyayoy \nM lyagongo 
.lyBoyp IV lyagn vo y^^yn d'o 
tg M'nayoMi ,ynytaig Dnyaoyo n 
-ya onjni D'’ang-oag*vgt'agang n 
-gn ,Dny?''agang yolngvga pB igo 
oa'^B n IM iMg b^n'cya o^a fya 
nn pg lya'^'Dga iv iropg nn 
lyvagaa^K im lyagn 'm .o^ang 
po lyrayo yagf’oy n nng otg^ngD 
n .oayDDngin-oag'Vgt'agang oyn 
yoina tg tg ,g?g nyag t^g D'^ang 
Ml 'M lyayo jyravD ya^'pva^'g po 


Iifi o^Bg pg .ngnafo fft»24 mi 
, onoop iS/at Doyn 16 jdmm nin 
.ag nynma pB rtngo on nyoaiiJ 

Tf ivagn nvivip pb oyo^agp* 
lyaagngo yan’^ongo iro Dynaynyj 
nyaMi ogn nngga iMDiwrtpy nyn pg 

.•^yiagnya 

Dgn yo’flgp-oag^vgPagang n 
-’o on po oamga g oagnayaaM-^ 
iyD24 oyn ognyr ogn m ogn mi’D 

^nginayo 

|g ,nya’g m o^a oanga o’pg 
•figrpnynya ym’g yoa'a’^Migc. n 
g D*o Dyn:yiiya rt lyagn ''|yg 
'M1V lyp’r Iy^gT n'o tg ,;:g>ngE 
n Dgn ^ravnyoagp g iv iyDg;ynjn 
-ya IV p'g boin oBgcnyinyp vngn 

IV Mtg m lyro'D pg lyayn jya’g 

^ .Dag'ar nypya n lyonyri 
Ig’av n^no oay^Mi,, n tg 
tg ,Daagn.go Donnv g^ nnin ogn 
Dgn ,og^y>yn g lyp^iP lyrg? yi^ 
D’’3 ^gpg^» nytaig fyoynongc 
ngiiD'o lyoipngo oyn ogn ,nyn-igg 
-aoyog nyn ngo ^nginayo lyoJO ojrt 
ngo ffn oyn lyayn ^aga^g pg n 
ngo igiroD^'ang yanalorMS g 

.lynnai 

tg ,nyfi^g nyo'Mi dm po^oh? n 
•anga ogn 'gaongo nnma m umJ 
,iytn PB nyo^tnyayo nyn ogn ,Dyo 
DO'Djryaiv Mnyaa^^B nynina ,nnyga 
iyp’DDMng ly^gt n^o tg ;cyn i3 


in fg ,opoo^ 
iwm 164 /r 
^f J OtgDbl 
If b^^ang oM 
Dgn rovo 
onfa ny fg 
ogn o<gg nr 

IV yo’Dgp I 


IV ivngny; oy 
-lono^ n fg ,i 
fOl9 Doyii 3 
po lyngniya' 
.ifaigf»3^ ngo 
-M n yon’o 
-ra .P’noo 
ogn nyo’Mi i 
n ogn avD i 
-gn 260 PB 1 
fj lyagDir.gi 
-ttg^ogog |gp 

•ng O’: nyo’M 
n ."onngn: 
.irgnyj lyjai 
-ngj y?g lyp 
1% ,promt c 


rt nmtp n rpm Tvrnra 


g lyoipga T 
pg rngpv’g^ 
-ng ,onD3 Pi 
-^noo g 
•nyo:ig f’g ■ 
-ya D'a Mg t 
O’^ang p*2yt 
O'Og nin .oa 
oi'oanngo r 

3 ga .DigDoy 
I oyDMgiyn 
Dgn pg ig^ 

tg ng?gn 1 
•ng 0*3 myo 
.yon’B -lynaj 
onr.i oa'iga 


ly^gt ongn nyo^'ang n tg ,|nyt 
•gpyn M .onyaoyo ig^ar I’m v?i 1 
nngga iroipytpy nn tg /jnnayd 
•lyo^mDia oanga cyn igl 
•gpyn IV lyognoga ing ogn m 
nngga iroipytpy nyn tg jynnavb 

^gpgf* PB lyaro’o ogr lycn igt 

nyoaig jya’ByaivoMg nnn:D'!: ^ 
pg lyo’nng 'm iy:ai;ang3 yaryif 

.lyayL- r*l 

-pyo nyn tg ,ig m dmmi nyo'^ii 
tiMK Dgn pgaongB nynna ,nyDy1 
-Dyo n Tg ^oyoanga aa^D^D nn'g 
.na -lya'^pna oyn pa lyaa'o'o nya 
n ?'Mi ,|yDPgnya dm >goa"P lynyij 
pg pg pngi gnga pg ivargii ogif 
n IV DM Pgoa'n lybip o’Dn noya 
-yangB nyanyn Dgn ny ,\p:ro^o 


.oanga on] 

nyn tg ^Dvoa^ 
pg ynoDinaM 
-ng n pg ly 
IV ivragayap^- 


f'gt jroayna nyn oig tg 


Dag’VgtMgang oyn pa Danga nn lyn 


iroipytpy pa aaivM y^y'vvBo g 


pniya oglogn D^g 11 ,pnMg'v?aig 
M1P pg rgiB aa'D’o g lyanigiva'^g 
n pg fylMgii ogn n na ,n:gr'g 
g tyagn ly^gt lyoayaya ya^g^myn 
>n .aa'D’o div lyoiP iv D'^nay;y^y 4 
-ngB ro’D DO'Dtpyaa’'g ogn yo'ogo 
-gpyn ya^ytDgn lyog^rga pg ag^'D 
.nnggga iroipytpy oiv lynnayo 
lyoiayaBMg irg ogn yo'Dgp n 
ngB D^gn yanayofp lyayr yagis 
lyDgitrga pg lyaa^D’o tyojyna y^g 
PB igonyjPD nyn tg lynnayogpyn iv 
lyoHtiv ,yo'Dgp oag'vgtMgang nyi 
•gt ,troayna iny^ po igonyro rDna 
y^g ngB Dlgn lyn^rtagng • |y^ 

.fyaa'O'D roayna 
-gpyn IV lyDg^rga iMg ogn m 
• ayDip n nga ign g tg jynnayb 
^gnyaya g ^g? lyaa^o'b roayna yan 
.inn lyo^gnyaig aa'O'o nyaoyo 

ptan yagnB n oaag^gaog ogn 
ynytaig ngB pyog’^an g fynnagoy 
•gpn IV tVDg^rga m ogn ,bnyaoyb 
tg ,nngg3 iroipytpy div lynnayo 
pyog’^^a^a g tyanga^'g ?y^gt nna 
onyaoyo n .tM.n ig^ai’ nytaig pg 
IV Dngn D'nayay^ya g fyagn iy>n 
•aynangfi pg mognyo^^ yoia lya^np 

g pg W 


-g^ ,tgMr nyageoynn nyn pB nngga 
,n3B' lyngiiya lyo^gnyasg pg ,22 pgp, 
,;gMr njn pB D^cg pg nyo ivo? oyn 
oyn lyoaiH ,DnoD yo21 Doyr 16 
.pBif* .3g nynin3 po rrngD 
nngg3 oa'grn Mnyaa^'B nymns 
nng3 iroipytpy pngE ogn ,nyrnvayo 
PB yagf» nya’DV’g nyn vm lytMiyaag 
iyii tg .ony^pny ogn ny .vno oyn 
-:ig oayonag lya’ov'g oyn Dgn \yo 
onyagrn n lyoMiv t^g ^lyanrfanyo 
,iyngiiy3 oD’oryaa^'g igMr nyn pg 
-oagngB PM ly^'gt onyagrtn n tg 
o’nng n ogn t^ni pngB n^^ongn 
tgii lyo'Dipga IV na pg lyoogp on 
pr^^'o yayn'^rngD n po lyoogp n 
;gMr n oyii ,pM ;yfgT Doayonga 
|gr’'g'DgDg DngDPgnoagp nyn d'd 
-' no PB "^lynypD,, g tyo'nngoMg 
/f'ltrnypD,, gtg pb lyrna n .jyt 
-ypDy;„ dm Mg Dgii o^nng pb nyng 
irn oayanyaoMg ly^gt /o^irtn 
nn ^gB pg .'"Dpa^’^a nynng„ n MMg 
ya’M |yf>ngv dm on ngopgnoagp 
•DMg lya’M Dgii lyM’no n nyo^nng 
njmg,, yaMgn n MMg oayarya 
DD'oryaa^'g t^g oy mi om^ "opa^’^a 
•ag„ pg ''n^ionypD„ n nM'g lyngnya 
nyagtm nyn ^gt ,o'nng ^n^otnypo 
ngB n’f*ongiioagngB fynyii lyo^gnya 

•lyrng n og 

inya lya’M onriropywago n 
tMf»3 Mg Dgn tg ,pnna'’g on nyoaig 
on pg ig^ai' nyn pD raigii nyoia g 
•jMp o)ni nyng yngyo g lya^’^angB 
f*yatr Mtg .inn onMMOpgig dm ^go 
•gog ongopgnoagp n pg ig'ai’ n m 
gtg IV DD^ooyaiv lyagn igr^^g^o 
MM onyagm n lyagn ."'5imypo„ 
ogM ,iyMni n ly^ngv w oagtoag 
.ngo oa^no ^^mypo„ nn 
.oagnayaoMng ogn nyaa^'o nnma . 
n pg yooany tg nnyt t'g yag> n tg 
aai^yoo g lyoya lyongn on ig^ai^ 
.inn^Bivann oayonag on 
pg nn'^aona nngga iinaioytpy n 
n lyagn trsv nyn po yoogga n 


•gang -^yn tg 
ov'g onyr nj 
.ynooina’g oj 
fyomy on l 


-anga o^o n 
Jgw0 n 110 
tyngiiya lyogl 
-g) n IMB OPJ 
5gt nngga o 
ogn tg pg nf; 
-gg lyomy cj 

Ig nMg oyo 
-aihoga iyf>n 
nngga orgor 


oy .nano nyoyayaag 
nyoBg Dgii »MJ|^ig fypn^ MMg on 
.IgMr nn pg lyoip ig 
Mga ogn nngga iroipytpy nn 


,ttrB tBMi 


VHi n PB w^iurriMD wnmn If 
*D'iM tw tvouvMv ^rxmjpoifprt 


Dwn•am>’D njma n ibs'^pw 
tnyupjiu'uf •mm tpeneiiio )| 
*w^3 n tra9tm w r>rwB3ipp o*4 

HBJBWr PH .D^KPIP 

*]n tw 'MaMf ivj irvi»fi rt. i«tf 
miB B*'a imiy *unjw mvomrm 


tfM'mimt I 


•!t8 m jwm va ori >»’•» Tirt 

^riB 'MB ifproet^a'iN jrmJKHC 

•ynta tnifotvm p* •nwp ^ ^ 

*atto IM9I18 PM mu Bin PB M 
esniD *iiMp Bimn *an pM .*Nin 
■mBPii *ainaiC an m 

nga lagfi liggoiRMf non ht in iinrwi 
90 in ei^riif 
wj nifU ifDt^s 
9pmr§%m*mihv 
n m injrf i» r\m $2 


: *• •;- .a ^ .1 ^ 

. .OPUS ,|llSt1J ^1 ^ 

* V I 

m jnpiinp 
.WfiB #niv?n J 

.inomi^no ,iip^os .S 

.w^ftnnp /HHis’s ,4^ 

.innrn /no’anp / 
-nsSPS^rfi ,«^»nin \6 ^ 
Difoanw yo^ssp ISrpy^jr H 

|yo^o«' 2781 ifj’M irontia tg ,ym 

.ingups 

.ttonno vo^bvp r^wro 

’! ig opoanga yo’ogp ngj^o n 
-.gc iwjgfrgfi Mg^ov ognyj ogn 
•rgD ogi sinjyogpai }ig wtsp 

: jnjy; 

••.irr iy3'^s:y3yii g /'lypyiu "iin 
lyrn’g oyi pe jysyjyjo’ng ,>g; 
Ir3y;y5 ^gT ,i3H3igD |y»^’oo’?g^ygo 
^P’Oimng ^yo-|yD g fy^yn 

.•.yoi: 'gTD lyony oyi pg om 
^gr ngg3 orgtrn iyi Tg -j^ig 
nt / oyi pc ooyp'o 6 lysyj 
•Jig ig »'i*ig oin*c y:^yii ^p^g^gc 

.jjioyj^yo 

rJgJ'c oyi pc Dy'vgi:y»:gpyT n 

.iyD’My;t5i3 |y-iyii yt5*3gp 

C3nH3 irnyjyo 7Hiyjvtrn 

g ogi ,oyj 3 ng 3 j-iy 3 J''o ijnna 
-013 iy3gn Iy^gpg^ n pc oyong'g^ 
3ivg3 y^vg-ijyogpyi p't lyo’^ny; 
'^lya ij/ins pc ojyooj’gig oyi 
•giB Dyn tic lyrnyjyo o^g p’or 
o-.y^’Piy '.y .ojyooigijn ivopyo 
•jg lysnyi oyii p'or7iyB -lyinUg 

•jgoiyi Dyi pg o”3ig p'T iy3:gc 

;yo2;3 oyi ,3go:go ,o3yooigiyi ivo 

.ro-.go 

--ly p'Or^-IVB 03 yi'Ty-, 2 -D'ni 
pc oyong'go g nig Dgi o^y^p 


J9imm nwn n tnjfn fyay^yj 

onjirnyiyo 

W li iwfiinna wiPo iniia 
T 0 H 0 n (0 on sifsoyjig ogn 

¥im JWaM 601 ,"iy 7 ^S | 1 g IND 

IP o^j fgagn ogii on ay^Mv 
Pf ingn fig ojnitrj^g -n 07ngy 

g g^ig 07ya’’7 n ly^^jivjg ojgto3g 

.oojyongj 

nni w^fow o'^pyi7o inna 

«iyo’’ny;oi 3 

in tg ^oyoanga nyooir lyina 
«m 104 /nonwyB .iy^ nc igr 
MgooiOBg t^g .onoo yo27 
19 b^^aig O’llg OP’S iy jy-i 
opi fsi’O n .lyiy*' Ig’ 3 r-o *3 
9093 iy tg o’Dg on oi'oigcj^g 

9 gn o’tfg im itg , 093 Pa iic o’l-ig 
19 yo’ogp g of»voyy3pyiig ^^'^3 

.lgr oyi lyrogii 
19 lyigiiy; oyocnga pir t^g oy 
■onB.. n tg ,oigopyin iig ngga n 
rol 9 -00931 39 ^''^Jgiogp pigf*p gp 
pg jy-igiiyj' oiyf’ppy pg ,o*poo 

1931073 ^ pgB |yo’’ 3 ig pgc p^noo 
•V n 901^0 93^911 19393 /'oiyigia 
•m .P’noo g |g ov’g oin’c tg^j 
9gi lyo’Mi 0903ng3 lyooir nn 
n ogn ,390 2 po crnyagoD g igj 
•gi 260 pc p’B g o7ngyg3 yop'c 
•93 ;93gtMr.gB ipg pg oy pg ^g^ 
•♦♦g’ogog jgpnycg pjn o'o |yigii 
ig O’: lyo’Mi oyii yo-i’c n tg igr 
n ."oingaa 1 y 31 g^ 3 „ -igc lyo^a 
,|ngvy3 19331911993 I’lg Pg yOl’C 

ig3 y?g lyp’B’ivpmv ,oiigp iin 
1% ,ypoigc o’3 iHt yj’opgc ,00:90 


^•n3>* PI Mtg ogp oyotpnga J’gpgf* 
•bigan ipopyogni oyi int |y;:n 
n3 lyigiiy: omjyogpyi jyj’M o:yo 
Djn pg ivjjnyoyaigB tyjjyiaivj^^g 
/Paii ,rti inna pg ,o:yooigBn 
on |1B lyrnyjyo lyjnynnc iyi 
93’^ 1111 ,o:yooigiyi ipopyognt 
,03yooigiyi oyi pg iy3:iingcny 
on fyoyjigc iv oogoyjiv lyoya 

*00 g 

ol’oigBj’g J’gpgf’ lyalyt iyi 
on I90’^ny30i3 lyagn tg I’lg 
iigga oj’grti oyi pc 7gPgogiB 
-ga n I’lg ’11 ,troigo tyo6 oyi pc 
oigopym iig Iigga n pc lyosn 
1904 091 pg 'gnayc iyo2G oyi po 

.ro-.go 

•gn ”? Dg1 Ol’OlgCJ’g 21 7gpg‘’ 
pc ^gpgog1i oyi iyD'My3oi3 jya 
lyolo 091 pc Iigga oj'grn oyi 

.roigo 

-gn ”1 Tg oi*oigc:*g 22 ^gpg7 
pc r'gPgtJk^lB D91 I90”n9:D13 192 
19013 091 jic -i^gga oj’grn on 
191 tg yogjopg 191 o’o troigo 
091 Igc pi’np ly’a'O pg lyrnyjyo 
*91’ cyoj’gBg t97gr igrpivi oyii 
ogn Iigga iroipytpy ly^r .fyi 
o:9oo:*gBg oyi lyi'ny.T’-'iv i’ik 
lyrnyjyo o^g ,p’t35:’‘’iyB lyina pc 

.0390019891 irOPyOgIB 091 pc 
*gn ”T Tg Ol’OlgCJ’g ^gpg^ 
pc 19 >gpg 0 g 11 n | 9 D”n 93 D 13 193 
pg 1906 091 pc Iigga 03 ’grTi 091 
oiy’iiga ^gpgi 191 . 9*0190 I 90 l 3 

pg p’oo’nyB miia tic ::i! 1 to 9 * n 
*190 ”T ;oog 091 pc I’T iy:gTo:g 


ngg: 03’gm oyi pc 3:’0’o g 
,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 0^gpg^ ’1 pB 
pg 89 pg ,82 ,64 ,48 ,46 ,36 ,23 
091 ,3go”iB iyigiiy3 iyo7gny3Bg 
yoJ6 00911 3 pg 1925 ,9*0190 iyo20 

.O’lOO 

.^yo:g 19111 a — jgoiyro 
-ag ;9:**T i9og39r9i yijyjigc ’i 

: ijytyii 

.•'9o**noii«i — fgpgi 

.19I1P ~ 9 igpg^ 
.DPgl 22 7gpgi 
Jiyaiig: - - 23 ?gpg? 
.lyoayr — ;j6 f*gpg!’ 
.;goi’ic — 64 r’gpg^ 
.•Po:’c*gi — 82 ^gpg^ 
’pvgiiig: -- *^** 0:913 i9*j*n’iB-on 

.y’opgp pg 

ivovyl 091 pc ^gpgOg1B 191 
01911 Iigga o:’g*j*Ti 091 pc ::*o*o 
in O’O i9D’M9:oi3 tig lyTyf’yjigo 
091 pc OgO*V 091 t’g ::i1’391gp 
r’33’lil9 tg 9 J’gpg^ tTC OC’inV 
-911 t939:93 0*: ^gT 0”01911g 190 
tg':r 191 tic 19D‘’Dg P'p pc t91 
Ogl ^”11 ,I9i:9Dr01g 93”P 190319 
-?go:9ogi:iD n tifi 9:'’g ov9!ngD 
.tg’3r i9T:ig tio t9*'v:*iB 900 
in*g ipg ,Iigga oj’grTi ’i 
Tg lyog^’rga ogn ,;:*o'o tvovy^ 
•911 1939393 T'na typ r’ja’niy grg 
i9ig Digoiyi'i Iig Iigga *1 tic t9i 
.ivrTiyjyo r’gi9:99»Ti tm 

.py'ocnriic 

OJ'gan oyi oi’oigcrg 2 igpg^ 
□91 •t9D'’n93013 t93gn Tg Tigga 
T*.gga 0:'gC*T1 091 ?1D > 


gPgOgIB 


193013 tyagn t9^gpg> n 


;gga orgsn on pc 19 : 


T93nr 


‘DPg 191 0*0 ,*j*oigo t 9 oI 3 on pc 
9 ^gpg^ 19 : 9 : yjgrp m t^o yog: 
tig 0 : 9 D ; 3 o iPg Din t 90 P 97 gP igo 

inyo tyopyf'gp' iv i’T t 9 ^gT 03 g igo 
yoga , 19139 ’ pg DPI Igll p’g ’11 
0193090 919 ”? fg opgc g Pg Oy 
»l’ 1 g DPI ty^ngvga o 7 g 1193 , t 93 gi 1 
•Igll g 0390 50 191 g 36 PD 0”1 091 
I’lg Di’oigcj’g ^gpg^ lya^yT 191 
-gP 91 ’1 t 9 D'M 93 DP l? 3 gn 'P Tg 
'9390 f’giyjy’J’TI 091 tic 9 ’Vg 13 yo 
tic 9 ’VgP 3 g 31 g 91 191 3 ivg 3 IVni 
091 t'g 00390019891 9 : 9 i”ymo ’1 
* 03 ’gBg 191 I’lK 'P ,"ngg 2 03 ’gm 
*90 Df’g p’or 7 i 9 B mna t^D 0390 

*019291 1 P 0 P 90 g*fi 091 t^C 19 rT 193 

pTg Dgi lyag I 908 ’ing 3 ”t .0390 
* 939 : DH'X ogn tg 03 'T 0 : 91 'T 9 "!I ’11 
T 9 in*E 1 V 3 g "039039 Iig IP**,, g t 9 a 


oog 091 tg “»9 0093 ,039003’gBg 
ipopyogll 091 t'E 199*119390 Of'g 
' .0390019891 


g lyoipga t’lg ogn o’cg 191 

pg P’ 11 gpy’g„ 901 ’D ’1 rg 03 ”!iB 0 gP 

-Ig , 0 ’ 10 D yo 20 00911 15 ,''t 9 '‘H|^ 
•”100 g ,"?9P’0 .099*0,, Igc 0”3 

-190319 t’g Bgc* iyi .yol’D yijyp 
-93 0’3 t’g oy lyag ,t 9 igiiy 3 oait 
0 ”aig y*ai’D ’i tg t 9 igtiy 3 ty^tc 

O’Bg in .OV’g "f»yT”0 .Dg9*0„ Igo 

oj>oanigB r 7 g' lyag yoi’D ’i ogn 

3 g3 .oBgooy3Bg Bgy 091 ogn p>g 
1 oyo’tgByi 901’c ’i ogn' 390 2 
ogn fig ig7gi 300 tiD ’o’ippyo 
*f tg ig?gi 160 pc p’c g o^ngvga 
Ig 0’3 inyo 0D31P1V m pg 0911 
.yoi’D in39P”ioD 191 IgD t90”a 
oir.i oa’iga o'lyoovy 19111 b 

.I9D”n93013 


*’T 91 B-D ”11 1 ’lg tyPI’P t 9 T-nB IV 
OOK D 9 VfV 0931 V 3 g f'' 09 *^ 19 ^ D 391 
-19 191 pg t 90 ”P;M 9 D 9 :”T Z’^IV 


omga .Di 8 t 2 ;:>’m pg iigga 
.oyo’ogp 

*090 ,6710 •’yrnyf’ .pyoo igyTi 
. 1 „ flD tgD 19 C*D tig 2 f»gpg 7 I’C 193 
, 0 ’ 10 D 903:3 00911 2 ,'" 190190*1 

Digopyi’i Iig Iigga ’1 oi’oigc 3 ’g 
19 D’a tg' 3 P ’1 090 P 97 gP ogn 19 Tg 
’13 ,Bgy 091 pg 190 ” 31 g ’1 pa 
ogn igpg> 191 .DPI ’1 ty^ngvga iv 
-IV t 90931 V 3 g Ogl 0 ;gT 03 g 193 g 1 ’T 
*19 191113 191 .Igloy Igigl 091 3 ’^ 
t 91193 tV 3 ”t 190 ” 21 g ’1 Tg D 19 ^P 
*91 t 92 gn tig 17 Igpgl tie D 192090 
09 *' po t 9 i 3 'D’b ’1 OaiTga 0*3 193*1 

191 engp t”g D ’3 ony? 19 .?gpgf» 

.t 9 Bg 10 *yK 2 ”T ^gT tJgpgi 
t'lgc 9 :g 1 D g pg Dgi *11 ’ITg 

ngga ’1 oo’i*yg 3 ,^ 903 ’^•y IV ^gpg** 
TV | 9 P’yiV 193 *g Dgi Digopyi’i Iig 

.2 ^gpg 1 

/'Diyigia lypgf'a,, tie 9 D'ogp g • 
- 939.1 033 g^ 1 gc ,p: 9 ii 9 yoya’T 498 
Tg tny^piy ”r .o’cyaya P”iod yi 
IIK t>^ i^’gi D 01 P noB 210 DP in 

- 39 ^ g 0’3 tPr t 9 D” 31 g ”T ’11 ’ITg 
-PP 193 pg 1 ’t 191*093 ,D”V 93 

.injyoiroig y^y’vjgj’c 90 
t 9 a 9 : 93 i 9 a’g 01911 jjg^igc 191 

.C’Cg 01 V 

.jyofinviv 

Iigga ’1 oi’oigcj’g 22 7 gpg 7 
1 P 01 P 9 TP 9 19 ”T Tg OlgOpn ’1 Pg 
’» 93 g 1 D ’1 OI’OIPD '1 Ogn Tigga 
-Ig IV inyii oa’niy ty^gr oiyaoyo 
|yog 7 rga ogn tig ,D” 0 i 9 iig tyo’n 
OV’g t’g 09 ogn 091 29 ’f»iv Tg 
-Ig 31393 gO ’3 pg 09 pg IgPO 191 

22 ^gpgf• flD 192090 p'P Igo , 0 ”a 

*19 I 91 ”D D” 01911 g t 9 D" 21 g D ’3 
-9393 in’g mg C.l’g 01911 8 ** 33 ’^ 

•Igc 7 gpgi 191 .22 ?gpg^ tiB tJ^a 
-’9 7 gr ontrga m tg p’lg oajg:* 
op’ioo’i 979 IV tnyii op'tryaiya 

091 tie lyo’cg p’p Tg tiK oyo’Bg 

tyiyii oa’i 7 iy 7 gt iigga' oj’grn 
-oyo IV D 9 ’ 3 y 7 ’ipiB ya 7 yrg tyay: iv 

.22 7 gpg 7 fie oiya 


mna tk oi*oigc:’g 35 7gpg? 
t’g i9igiiy: o^”1119 T’g p’oyogi .* 
rg7c on pg Iigga D3*gm cyi 

ogn 1937911 ,193397 . 9 .7 191113 PC 

.01’33'T91 

.t9Tg^931V oi?ii mna iyi 
-gn ”T Tg oi’oigcj’g 48 7gpgi 
fie 7gPgOg1B 091 t9D”n930i: 193 

19013 oyi tie Iigga oyi 

•.yo^go 

-gn ”T Tg O^'OlgCJ’g 82 7gpg7 
fie tV^'gt’gOglB *1 t9D”ny3D13 t92 
1906 091 lie Iigga 03'grTi oyi 

-93 on IPg ’P ,y 01 g 0 t9Dl3 fig 
-911 7gT t''oy7'9B lyina Tg Di7y 
ipopyogifi cj,n TIC 19 *^ 119:90 t9i 

.0390*019291 

p;taa’i.s2 

0903’gBg pg yam ,90'ogp *1 
-7911 ,9:giP n tvaiTivi9o:ig lyigiiy: 
-113 pc tyigpy: 03gi9;:”ig T’g ya 
-IV 19393 .35 7gpg7 ,T”Dy:9iga iyi 
091 IV ,2 7gpg7 P921P 19111 a |9Tg7 
191 tg 0T’1390gP91 , 11 gga 03’g*:*T1 
.t91911 I9Tg^931V ^gT 19ira 

- 9:013 01911 9’Vgl390gP91 ’1 

.I9D”n 

Tg oyoa’iga yo’ogP Igyp979 *1 

-”T D039t9T1”g D93T’a 913937gD *1 

0911 on* Igc t91gPV3 0^”V119 193 

— *.1926 mg’ Tigc tgs^tPPi 
% 

■ .22 7gpg7 

.yTi ,tgo7’fiD .1 
.’390 ,09793 .2 

.opgo ,p'Dyi72 .3 
.tgO”D ,192190 .4 

.igl’T’g ,:i9aD”n .5 
.090 ,tgD3’7”3 .6 

.oiyagi ,i 92 igc .7 

' .39 ,01900 .8 

.39 ,p'DC*-1I^2 .9 

.9339 ,D1gn3giP .10 * 

.o ,rypinp '.il 
.n ,197*0 .12 
.n ,3iya3’i3 .13 


.taanga D'lyyTTyjyo bwiyayrn 

iyi Tg ,OyD 3 ’ 1 g 3 31933**0 191113 
pg 9 ’ 100 n 3 ’g 0911 191 pg 793 g 10 
•Ig ’1 iig ingiiy: 0902 * 7 ^ 9 : piy 
nt t 9 ::g: 93 P’iiv pir 193 ”? 190**3 


91 1 PDP 90 g -2 091 t‘B D 


0”V 19379T191 PK PX 039OO1gB 
-19 i 1 g 0 -pg- 01 g Igo 1 ’IX 19 0911 
C9 T*g ,!’g:g*y”:-'903’K 191 igc 0**3 
-’':i90:*g *1 Tg 3*03*1 tig DgTnogl 
•go t*’T lyT'.-gvga Dn*g I'g? ig3gy 

,’191 

lyagn ’*t Tg ,Di’oigD3*g 3 igpg? 

291 tic tyigPgOgiB *1 | 9 D”. 19 :D ’3 
-13 t1« I9D6 091 pc Tlgg3 OJ’gyTI 
pc oa’iga cyi -i*ig *11 ,yoigo I 90 
□91 tic Digop9i*i Iig ngga *1 

.yoigo 1904 

mna tg ,oi’oigD3’g 9 7gpg7 
t’g tyigiiy: D5»”in9 T’g pyaojn 1*90 
-pagi ^>9*1393 mna tiDvrg7a-Dn 
.Tigga 03’grTi D1V pga 
.t9Tg7y3iv 01911 pgaoyi lyina 
19”? Tg Ol’OlgCi’g 10 7gpg1 
’1 t9D”n93oi3 Ogn Iigga iPoigyTpy 
-9390 791939^?! tiD y’vguyogyyi 
-D”n l903’gBg 3ivg3 31933*16 WTI 
lyyTiyjyo o7.g pw^ya ojnpyiB 
-iy ”T .o’og u’opyogis .oyi po 
-gP9i *1 *11 ’pg ogl I’lg tnjr7p 
ttc tngpy: iyo”ny»i3 t’g y’vmayo 
ttD |90g3y7n ’T po oyong'So g • 
-vy7 m’g »i’ig Iigga oj’grti on 
- 7 i 9 « mna tm ”? tyogn .jjtt’t lyo 
.009 oyi t9by33g oyp p’or 
-013 *1*19 ogn 7gpg7 Ty37ynyi 
.yn on pc 7gpgD9iB on fyo’Mjr: 
n 0-0 ,rDigo lyolS on tiB .Tigga 

:fyo930’ig yi3yj7gc 
typiiyjp’Tiv ogn 7gog7 TrP- .1 
ngga 03’grn on po JjyrMOu n 
7gTy3yrn on po 307yor n mna 
.-poao 22 7iiyg7 on pg TyoTryiyo 
,jiya3”c miTai tg .imammti ”f 
-tv g DP’ryj ogn iy Dgtt ".on Ttn 
DVirTTgo Dgn ,22 7iByg7 vt og’W 
Tw $2 03'grti on pa otTna^on 

5 rvb^^g ^t t”7g iy tg 
22 7gpg7 TliiiojyfyTin tt o^Twe 
*. .yo’ogP* tgiwTy in’pg 
^g pg 7g{Hi7 iyi" %2 
o7g •fvw- nn ommnrnm ^ 

»*jt B*ygcprg -M 
m .r’mo-gin ivopytig^i 


vbig 191 Tg ,i’ig 0903 nga 19 
BV’g 01911 1937911 ,t”BOgp tgC‘''T ’3 

S’lDonpg oyn iyi pg om’cyjjg 
[90019 on inyii 19393930*19 0911 

.7'18g 

jiyp oa’iga o'r. 92 :”D lyina 

.t9D”n9X3l3 

onga y’D mirtno-igeyipyo 

kgpl^ ’1 ttO 33 ’ 0 ’D g IPX tg ^OVO 

ngtiy: lyogTrxa px 0190119:90 
g$ n TIB opyo go’BXP i 9 b m tg 
>gT ngga orifrn on iv lyixp 
)gT tg px i 9 aoyo ivb 0:90 14 p’t 

BX 190019 on OSXTP PXJ” 1 X 7 g? 

.1926 ,7’1 

g n’lx oyoa’Txa O’C .lyiiia 
aihoxa ty7yii oiyrnyayo 7xpg7 ’i 
Iigga 03’gyn on pb in7ir ’i tvD 
.onx 390 yag7oy px 
igpg^ ’1 PB y’vxijyogpn n 
BPBXP 191 n ^ivxa oiyyny3yo 

.|yo”ny3Di3 oiyii 

91 33’0'o in 01911 cn o’o 

.t9Dg7y 

mHytnongoyrpyD 


jnrffwn^uppiy^ 

HU 'wumr PB nfO”3nB n .I's 
■Wk .J30 bbSM per. 15 .3«r o'<V'' 
Mn 0*0 UUU BHT B V3 D^POtT 
mpi jwp Tnrb oiirtr’* wit’a 
inro .IHDMBW nPfJIB . 
yw nduerpm «. on .'Pcnma •’>’* 

tm. fSHt,.r»y» ytns PM igB ojyt 

mti DgT IWMi pgirtt TO px 

nyo’Mf mm pm opnryoittfj.ijnn: 

K i V. V > ' 4rai' in px royo 

fwm- *1 -r ,n»ogo .3 


PuMithed etery Fi^y by tb» IigtruatiMMl htSm* CiuaMt Workers’ t'nioa 
' ‘ OBm: S Wetl lilih St., Ifw Yodt, If. T. 

bfORRIS SlClfATi. PtmUkmi YANOFSKY. EBgof 

4. BAROFF, 9ecV-Tw^-: ■ B. A. SCHOOUtAN, Bm i nrm Maaaggr 

» ’ SU bt c ripTfcw 'pride nakl iw adfifgt flXtO per igtr._ 

dTvfir^b: If; . New YorkV Fr iday lia rch 

Qmm wmm 14, IWH •« tWw YvA, H Y« 

vaitf g» Ml «f Ammi 91. 1912. 

ftr MgilUg «!’gMU twe Mttam P Mf id ed <•« Mcti a w Itfll. 


” r . 4 MIII 1 


T 

\in i‘H in .l«J omw i»»n vmm 
nyro |ymi”n«#»in Bin |WJH»i 
-lyij’H -19 in i»n -m 

•im on in I* -MJf'wrw /!»tp 
-u**3i« in M m on iJ»n m*j 

BKiyj ivfl’iB I'lr i»3*i 1*9 
•igioin ’1 w>yii I'n oyo”p tr^int 
-»jy)0’ii« i»3i>n w’'iim> wr’«"9 
yiptjm ijjno ,oJW*'’on IV3 

no oiniyj M*'n ,tnf39w 

■e'*w**omt8in i 1 HB oifii ,o^'P m 

IC'V » IKS 0«>11 I1K <On B”P 

'<on 

*’niB ;<•? mo m IBP 1M on rn 

iyB'’«"oi*t'3i« I'O'in ;»3Bn O’J 1>3 

,I*9ipn» 

o’j cv t’H -ivoijyj b;ii3 r« 

’1 no mr n lo'o 'ifi 

-s; tPoiBii i'9 in .yo-Mpru yr 
ipr t« -Bjyo’un rn bp^io « en 
nr po ijytnsu t'n ipb^sib i« 
on’P bb 3 iyi iBT ,B”np)i»ip 3'M» 
iy jyii B”3iB in i» lyoyjin ivtw 
-jiy in o>Bii -•**' r* p’I’^ 
-*’bimoih iyBor’B"BimoiB -mo 
lyBDJiJ 1* BJ'poi'w iBBiytro lynn 
cy .Dyo”P ysWf* I’H IB'JI’ m 
*yt}”3in to -BOB invt ,yiB Btno 
in^-PB ”T lyii irfTiHroD’i injm 
-inyo inB IBH B nr pn b’j vf 
P’P 1B3 B”» in 1111 DBS in )Po 

,0V':"V3 t’K DI^I -IPSBn ITJ t»’'3iB 
nr I’K imp iPtw iyB"3iw n 
tw ,jyB ”iiv y>« lyiB -3B8 n* 
”1 lyjBP r’3B ,1'PB'iBP inJWO 
Dosyn t'B DV -DSiwpn n in’riM 
nn IP”3«»3 o”3 |y>Bt i’9 « ij”B 
yslytB I’m lyDBOO’in Bjyo’UB 
P’T DiysByn yiyiim inBi -npo 
tM I’t Bono DV m lysB -bjiipj 
p'p lys’T t’H -pjBiO bw iyj”B 
n’lH 1B3 on 1 * >Bt IP *• /0'3 

-sum B PB IP3”.13 3B31P OlB 


•"SHB n IB ,B'3 irv P’li tm I'm 
B”y I’B ;bb yiB iPt'o ipib* ipo 

I'l ;y^Bf .yyr PH imp PPl'O po 
'BB inyi lyiB D'’niyi3’B IP»'» IPJP9 
* 1 BB 3 'B IBi' DBS iyi PH ,D3HS'T1 IPS 
•BDBl 1111 “^PIB IB’31’ ’1 IPI'* 
•-H B1 fH'D ivil iya”31H ’1 B11HP 
."1 11H1H3 IPB PH 0”3 


tfH1P3'1’9 |P3Bn 1B11 IPBPPI P3 
•)P11 ’1 ,piB>0»"3ii >P0’3 rs’n B 
I’lH IVSBn BMPP] IPSBP PS 

1P3B <|P3B11 ei’31MP>0’1H B’J 

BP ,M*3 KBB imBUPl »’B >B8B B’B 
"OPBP* >P’B ’WO IPOIPWrUH PH 
9 ’; IPSfn 119 ti -OIPB’J’O 1H0 

nr.p ’1 PH -IPP’B W IP 0 V 11 BBnyj 
BP Bpwr ’11 tr: ttA bpip ipipr n 
in I’H OPiB f’3 D”31B IP8 ,PH 
.JHBPt |1N nsv ^tpaOBB IW B3B) 

ip1 I’H I’t inJn ipipr npBPs ’i 
•Bf iPB”3iB n r’ft’mp iho ib’ji* 
’11 inP9 , 0 ”OifiiB inJior psh) 

IB I’lM PB -es’mp BlPD’DH 1P1 
naw |PO”31H IB |#3’1>1P ”t >B» IV9 

ipine Pbbb -iiNuit inB .12 ibi 
‘IP IB 1B3 inin I’t D’BBSPiBS 
- 1 H IB 0hP»’3’D psnep 1HD r’33’l) 
V’11 ,12 IBt nor nilBT 8 IPB”3 
*1B IPO’IIPJ B IPT’i’OO’IH IPI19 ”t 
.>HB in B’3 Bn.. PH B3”n .iyi 
*”3iH IB nas’inp ”t ipl’ii B3”n 
,)BB IPB3H) 8 IIWMIt mB nsr tPB 
1 ”H 183 ,OiPr’3’B ’1 1HB 1’113 B’3 
1’9 -Biponi im D1BB”1PfH '1 1HD 
*3’iny P3>ytH nm ipa rn iPP)n 
*31H 1B1 tm BB1 BB -IPSPS B’3 r’3 
I’t IBV’B B’BBSP^BS ’1 ,P’f'3B1H ipt 
IPO IIBt’B Bn |P33Hfiiy3B B’3 
IPSBII 4 P3 OiniB ’1 B’o D1B11 
B IPO B3HO ipn3«3 |1M ,noi 1HB 
B’lm 1P0”31H ’1 |1B dJB’ IPB ,'P3 
1811 B I’M ,IP3P^ I'B’O B31tP3 on 
IBor |”P bb’ 3 I'lr PH nog ihb 
313P3 IP3BO D'*OB3Pl83 ’1 .D"31M 

*'D IP3B11 PSM^P ’1 I'H IPB’BBig 
,V.B* P3M3 K m’OO’tpy |y3PP IB IBI 
1P0”31H ’1 .1P0”31H ’1 D’3 1V3B 

’1 B’O IP3H0 0’3 IP3P1 t”P 1P3BP 
OBt IPO IP11 ,IBt*B IPSBII P3Hl>oy 
VB’H |yO”31M IB H’DM |P3*1>1P ”1 
.|P3’1)1P ”t IPlPII IPBBPIP nP”t 
-1P11B tB ,3313”0 in O’O 1P3”I I’O 
|PB3M33’i( DBinHS |PO BBH O’lB 
1111 . op 1H3Bt IPSBfl TO .IPDHrBB 
*3BP -B ”3 IPSB^JIBB P’BllBtn B 
,lM3Br”3ipo3“H m |iD iBriyil 
oJyBryiB’iiB ipsbi iyo”3iH't 
D^H 3BO*OB”31M |y3’131Dir03H On 
-’H D’O D’n3 ’Py3 ’1 IB 331inBI> 8 


PH UTV3V3 1pt31H PB t3”B '1 
^0 B 1B3 IV3B1 TO pH ,03VnB3 1B3 
iyoi3V3 tyspn ys^vii y^H .dbvp’o 
iy”1B IB IVBySVI 1V3”I ,DByP’B 
p,H ,Oy IVE’IPIHB IB Boys iy”1 

.Biyi '1 iyp’riB3”iH 

■^HB PH D‘CV3y3 IPI IB .OPSPIP: 

'1l3 .OP’I’OBB VPBtiyiH3D’13 ”11B 
.iHoiyooie' iyin3 pn ’pbpdbb in 
pB 11’OPB IPliyi 33Bl IPinB’ IP3"t "t 
t3’3 1B3 lySBH ySf'VII ’1- .|B’31’ ipi 
IV 01 P IV ivoysys iy3”t -Doyp'o p’P 
n I’O ivoys Bi’imys'B .dbvp’o ib 3 
•ip IB lygyr viyoyii ’i pb B”1 iyrB 

•IVB'IPIBB IB DBVP’B IVOV3 PB IPO 
;:i0P3iPB3iH ’1 ivsHo d:bp in’H 
IVUlHiny TO PK ,DPDP10 B IBB 


,JB*'OB”1B |PP13BnP‘8 IM IP31M11 

iponpr IB inner» ib ,iPP3n I’O 

I'O’O inB rrMO 0”3 ,|Pt”H 0"3 

,313P3 3381 t’B ,1P1B3 
pn IBH PUB B 0”31H IPO IP11 
IH rn 001 ,‘0”BipiiB» in3ior IP 
|1H ,313P3 1P3’B PB ,1811 M insior 
IflHBPJ B oiro PB IflPO |PB”31H 
001 ,1PO”31H ’1 |1B ontPl I'lMB 

•’11 OBmHS 1P0”31H mP’ OBfl 

-IPD 

BB11 ,1H1B1 H100PP V^H^BP ’1 
1B3 3’13PO”31H IPS’IIHB IBP 1P8 

•IHB I’H PBB13 PH ,innor pshIbp 

•IHB IPB BB11 B311P3 On B’O 1”?3 
IPPpariHB ,inP’iiB3 dlv ,Bi’f 
,0’3 01P3OVO nP131M po PlP’B OP 
”3 0)811 ,|B»’B IP3B11 1B0 *1 B01P 
|1H 3lj0 1PB”31II IB B3P1 1P11P3 ”f 
lO’CH |1H 380 |py3H3 M nsB ,B3B3 

.380311 

•’0 iBr B 0BnP3 I’O IPSBH BB 

|yB’iiy3 H po Dipr’;’e o’o 33’a 

,I31H IB IP01PP3 |P3”1 P3)P11-,IHr 
)P3B10 on IP3”)3B’1H IPlBt I’O tB 
BtB PH IVOIBf -OHr I’M ”» ”3 
•”31M OIPT’S’C P3H)0P : P03’rP3 
H IB ”t lve”3iH ,n3r b’3 ipb 
B IHB |V3Bn IB ’13 ,6 1B3 ntlBT 
IPO 0”31H -OPrtT’ll TBlI P>1B 
‘Bn ”t iP)’ii ,o”oiyiiB 0181 1P3B 
1 P1”3r P3’1P3’H ’1 B’O 1”>3 IPS 


IBD 11B JSIO^KmptDaW 


evil ,ro->ito utsiM oyn nar oyn 

n nc 3:io^».vyi3riH y:nvr « iPoip-i*B 

•p? im IPDiPIlOO P3’Dt»K nw P3PTP11P) 

•im im ipow?? ?»3»rpnyo3m ”1 tm iin 

,1P33'T ,D£j:P 0 rP 1 CPt I’M IP^PII DP .tPD 

, 33 m?»mpD 3 m p 3 ’?Dfi«r?piy 3 im ipif 3 »o 
*PT oyii D*i .d:po 80 taoup bpp’O k 

n .1P3IJ3DMH n 11D ^'’’D tt 1M?3 1PP 
•:”iK D”3 ,n3r ipoi?k3 ipo mp dopp'o 
.? vo-'’n 33'inMK t*tM3'rnM iPT im ,3:i») 


,lp;3«)iBS ”t .nsr tPB”3iB psppn 


8 P3 IPB”31H |PIB> ”t >Bt IPO tB 
iPSBn Bvr t’3 -tSSjniH i’m ip3”t b 

•IBB in t3iH B3p)B fi'tiaro'vi ”t 

to ,1P 03B* BBP’ ,|P0”31M IPIB) IHO 
,BPir ’itM ”t D’O inpfor 0’3 ibp ip 
« 7 t’3 ’11 inpo ”t BtB) TP PM 
1’B tH ”t IPP’ll ,|P8”31M B’3 1P3”I 
lUtB) 1» ”» BB3 fin tP33’11B pt)Bt 
TO IP3Bn .iP3”t 8 8 l’3 IPD”31M 


‘«*l3p?t!tp !lM3^tPP3iPQ3*N 

iw * 


IPII tB ,|P03P0131M nPlJIM .0380 


IVBV 0’3 ”t ;V30P 3 P3 |PB”31» ”t 
T’P jyatpn ,iyfno pp rn 
i'lUt IVfMV « JPOV3 iy D’3 
* 1^1 PDm^y n 3 ’My t« im ipd 


y.t o»»v ijn 

§yw oyi I’M OfT Bonnjn I'HfVa 
B’^BD n;]r*D 809 .1$P ]1M 19O09\1 ]10 
pM vptw fa niaM^o ’Ira n ijnsfaio 
lyfnp t%a 9 .oa^: 

•y;3f 33r*» IPyii njrB”ai« n 
n ylfB BO 1«T V?8 ty*>9e DTI B3«T 
fiM asirHPii n enn ipjyn nyB^ais 
35’B’O oyi Tf3 yp#® Ijmya 
Dy3T’a V iw i’m p’lit 

% eavofa myn lya^pi Bayvirm 
oy*i T^aiBya Bfn wyw pN 
yf ly^i ifi ii« tyof^mMB b«bp 
nra on’M f M ivoot^fB f ttaf^iaya B^n 
man n .bw pn tnyawM-^f 
yNl ypy$ tys”! 4»f ,iyBf^n no lyjMi 
•••u lyi i» irHJilyi Daroyj lyrw 
or3»’ii ijny» e^n ya^i inwa oayii 
25 B’O «B<pBV9:i ’'f tii 


Djr iD’a’irn n 00 in nn^ 
|M ’n Dty^>w ”? ;y I’f tx^n ,Daifyj 
”f Dftf^ fyo aMM .Dari oiy oyrm 
•i^n J I’a iy::v'> lyo^ann oo 
-’B n ivo m oijni^yj lya 
ny D’a ,nar lyo^ain ya^jni ^oiyro 
nnyo D’a lyo^ann iv |ya’i5> 
-invD lya^n do iy>i»i .6 pa 

.taiM 1M0 

8 nilB 091 PM Diri yrD”00 
yop» pn oVn nn’n 
-,y:y’ d’o lyai^nMO in jD5ni "W’m 

Bin a’My fjnynaifi 1 ’’^ nyaiii \o^yii 
19 : ,DO m’M o^ni D’oiM jnnor • 
BMs^ PB oiyefa’D yHi tm o>ni -wi’n 

:v^ 9 i ”? 1”M a’Mt ly^Mt 

.o”pzfi’M ny”M TMD fy^nMyMa 
•yj DO I’O lyaipn i ”0 imd 
lya”! ”f fM , |ya”yiy3’M DaiftP 
•aMP^v WHIM |yp^ ^n PM ,D3jny»iM 
roMM ,?aiM •I’lM ^ya pm pm yo 
-’a’c ’1 •i’lM PM jMr PB iMoiyro 
-iwa PM nar |yo”anM ya^yn ,ow 
”T iiM .lom npi M inaiDT 4 tya 
-oyo yDony n pB o’a n^’^n lya”? 
oiyoMiy 0’3 ’11 opni or* .Diya 
-iM ^’B’11 PM TMa PM imp waiM 
ty^yii I’O P3 iM^ lyaipn ina 0 ”a 
w DBM«nn’>jo’o yo’ina n pwi’ino 
.a’lynya ’ii pay )m inyDBHMB 


I”P D’ r-iya’M ^'i^<i l"'Ji — 

ivo 09 ^^ niinyB D 1 V ddi^b iin lyonijn ps ,] 9 i 
15 P3 10 pD p’M Dl^l .ty^ni^VCnM mMl 

ivn I’^anynya oonya oy Di$n D”y lyi p.D ayo 
.DDi^B inn Mpnyo8 pD ayii yyaca ’n op’c^ iyo 
nytyn imd oayayi lyo Mnoopp ^'ya’a n 
pi^a PM (1 "lyoo) 0099 inn ’ii inyo d’iitid 
• jnaM 190 oayo 25 pm naM^on 190 oayo 35 
oni^ii |yiy’ 190 oaya 6 o'o lyoMPv iinayf» n 
PD DV119 PM iyo.#a ,yoiD) rnyDyo cyn pM 
09i^P9 PM Di^i ;if'ya n oyip nya^yn n^nyi 
•’'P nyi lyf’ni^y i”^’» “'o oi^n yoiD yaf'yt ’i 'ii 


P’BJ^yB ,180101 ^9D 

IM iya*^9BmNi ’D*np tn*m iHf 
^wywD 11M n i» ijiiBnM 

fpyi ♦»! lya^ii pM ^-qn’nr lyi'm 
ifB’ai ya’Bayo 9 irwPBitaf lyinayo 
081IIH .p”iBO V yM wrn 9 ipapn p»» 
Ti88a «a«8vn lyi !« oiyomf 
lyoyaifB’iN imni l y a p riB B PM ly^fi 
*yBO pM n pt imaMHtHP 

Toa yM’08P *1 ,oiri’»Mr ifT'8 ^yi^ 
0M*iBa’»8 •! Ijn’snyi u ym bo»^ 
Bjyo J’rvi O’O loSn ”*1^ 1* 

*811 ifMyo yiMM IMO fryo TffV^9 PN 

n ijn 18 iyo’So8 ^808 b’o t8^ 

•180 

• • • 

n lynfa p^i^ MM’Jio 8 

pnii Ti’-un oibp^mi Ofri uni^’Mi 


n|(l3 TUB 


mi B'o .P1B09D '^Tv$ ipocnf 3jn < BgWt- 

PFa”P "tpopfi'i • « YM*’ W’*s^ wr *»nm djv? ,’38MD0D wy 

.mi no o« 7 pn i imm ipodmm vm Dfi» op im <• irbii f ^bcbd i ■ 

njr mil .d^pj n o^wnp tmpi n E^« 2 Ul i^SSC 

•op^i mo tm tpoMfiip o» oun if m rt ow i 8 

ni o'ni tP37Pi opi ’im m p'tm ”t vo m m bbmbw mmjb 

j)7p} •! opmPBmo fiW mPB 

AMERICAN EXPRESS OO 

«6 BROADWAY. NEW YORK 

18 Cbathani Sqnwe 17 WM SM 8f 

OpM Monte, natfl • P. M. Cofter Mb Ami 

118 Wgst lath Stfwt 2U1 Bmi 


.tnBnvx PiNiB I’M iyo”rM |« 

-”3nK ’nn ntaBn b D3ymt3 e’3 bbh 
mipiBi a3 itp3~ I’H ny itw .ipo 
no D3Bt ,o*^nR nn it umpvs iw 
imfiio inr Tt oim iPo m onm 
•vm V niiB93 *qt DBtt Jur* M 
B >i*rM I’M jr3i’ nn r* fiinst 
*nm • IW nrsp n m 'mannm 

Tf IfD BMpn .fOOM IPI |w WMHD 

-wmm yn oimo err 

joaOnKi OBR (TIP nn pe nM 

III Ifinp nPD’^m IPl Ml 


I i 


i 


I 


i 


I 

i 


1 
0 )PDD 189 ST:>R 3 Kr'P)nS? 


ffriwnio pH tinjiDT ii$u g ?p:rna 
ir»jni jig ,tstrx^^vm ivdu pg 
/oojjrorrtan^ jrpgbry^ ryo':»3 

tn) iM^iy in om D:jnig njn 
•>gi ojn ing pg fijm 

♦II^C \V2 

•amg oigii DBjipjjrogttv nn 
•^jni ,^’OJigp jyojyinjo o'jid o-i'rt 
igfl- p8 g^yg«rywognv ?'g lya 
liKO>g .|yog>p nyi:ig fio -lyojne 

r ffgagaoMg n pfi ^^'0 g jypin 
}pmr\ iy ryogf»rg3 yo’cgp n 
♦o^yronor'g ojyo 


wurwia n)ro’'3"r* yrn^H 
li» oifpigii ojpongj 

r7* on> oirii vi’ii OM ,j»wv? O’in? 
.ivurn 0Jir«3 


*1BDJIB DBjpjyaKmt lyT 
'1 nfc ivnj;:> iw lyujyi 
nsB ,iyDM*?p / .n .a .!> ^ 
fi^triMO iytD28 Dyi ,o:yii^ 


nrirgn iyi pc Dir;3n'n pg 
Djn ,^>po ' 'gn arinng jgo 

,D3yiig pg nyrng 7 ,roigio lyo^H 
-H5> n pD t5Djip:yogTiv lyi pn cyu 

.iviny^ n pg iy^> 
•y3 ly^jni ,i5’’n3wyf’y3 ijn ’^3 
nyt:ig pc ty^'ty yj'ov’g pg yjyryn 
-jyo iD':v ,tDyoniy3v:ig-nyo’'3ng 
inJHJg ivanga Dgn n pD pg dipo 
jny^n D’o |yov:yogn» in ,rjrDg^p 
•o’D pg iinny^ yiytJig pg 

ngD IV ig'jv lyTjig pD yt3ogg3 


Dpo'nsn ’318 npB’’ 3 n 8 Jswraa'.sDj's 


aa'in'w wtisaanaw 

.Pig’ vj ,o’i!Do yol6 pg D”^Borm’^g 


< — ■ 

^n»giyo’^ ‘‘.y:gp’iy!:g pg yr’f';jy ’i„ — .treiyto n^t328 cp 

, • .iyBf»gOD .’ .3 — 

i ^'Ug3 ^yl^g^p g ivDipga dup oyi pg i’T tyr^”Dg3 Dgn ’i 

.iiDgiytD’^ iy:gp’iy!Dg*r’^3;y lyi po 

-;nj;3'H lyi’iropy^ ejm pn^np iioik — nne lyi p« io .30 , 3 ^ 5011 ? 

^ .''Dyt3D"D lyr^cgjgpy lya^ca'^M lyi ps y'3g‘7g2'D9^ 

pyaiyigo lyi pc ::^^p'*•,':D3« y^noD'.irg — 11.30 , 3 gc 33 iT 

.J»Di^?P .n — .''Qcgy'ryTya 
IviynDDiirg on p 2 ::’!v'no:g "n pd oi-nor g t’g ogi 

.igir pg pg gpnytrg pg 


jsn^'a ^a^MPya-iyeaHi n i^h lyenp 

rj .onoc jnai6 coyn 3 


pD D't»*3 ■:yr'*:»;«»pv -,n. — lyol Djn ,6^ ,D3jri« i^no-D 

.■tpf’iJK.iB’D’B unjKopy^R — "DWtrf'ytyj pynyiip lyi 


01 SD 3 PD 'D'yi' 58 :! 5 WnPDr« n 


."lyisayD 'B'aT' tt box 

.UfBynjKO .T'lpv.y yocny lyay^ .nnoo jm4 — ^ 

n*.m3 yr>o>5J^j?y rw n. — ^.45 ,Biyn« 

.Bnp3!?’ii ^ .K — "yBB'ryj nyjKp'ijintj ijn 
y^y^iODnj'H yo’n: n oanona lyiyii chip dvt fit 
’Vivi fyaijn t'x J^CTyoroJit oyojm ,oy’Y«3’3n»p 

.DPTJDnpop»nis3 ypjnjit*3 ijny? 3y3itpnpott wri iy3SJ 
r« B'lrwiyDrK .nyuyBJe ntto Bjjny^yj anyii v^'?::y 

•I'^a in aTneDnyrryi .icayn 


W’TT'l W 3 PDDP 5 


Sepg^ po Don 3 g^p n pg iwopy^ g — .roiyo jye 27 nyi , 3 ^<D’ns 
igi lyo’g |yiirDpyf» oyn lyrj ,r .Dpjgia p’jxniy igoji’sygr 1581 pg ,2 

".in g inyorigo pg. lyiV”^ n : yoyo 
•uny^ pg lyoiyiiDO n po oojipjyogitv g — .troiifD ljnD 28 jyi j-nr 
in po on 33 n’n pg jyoipigo on ogi .lyogf'P ^gjgryjiyoj'g y^’g m 
.o:yo 36 D’iD 3 ”g'. 33 ’ 03 yi iw DDjyomoyi .^i>d ”n ajnnng fgoiJ’rgn 

pg ,)3gry3-|y8n3 pg owigp g — ,^nog jyiDll oyi ram 
,i 9 ovw omT)m .oo’g pigo gjgogip pg .od og^igo* ,61 5 ipd P’^ago 


•Digwn ^g3gv»”prly po D’og pg — .Rp^no j;Di'!myi iv Doyp'’D 
lg£ ooyp'D fynwa iv i”g oroDinic ogn iigp g jyongo M’k ojgp o^yo 
•0^3 in o’o 1’? Dvng3 .lyt’no voi'vnyi iv lyoiyvjgp P'3goign5»’D ’i 

.tr’Hjya 


•ng on po ijnyo^ lyagowg^p yivo 
•y3 iy ^’11 ogii ,i3y3y3 ?yt53giDiyi3ya 
yv”i’g y^gp’igi g in3’P ny”? lya 
“”f innoo’min lyig? ^’? ,33in’viy 
Dy |y3gp 'n .>ir in igo inrp yiy 
n3«r pg 8 in 4 po ojyiig iviy’ igo 
.3gD’03g: 2 in 10 po 3g031T pg 
pg OlglgO pg l''g pjgl .^'g 

,on: jgnr I’no o'o a”f’ 3 *sgD 
,?g>igp ’-lyn 
.2064 ^yrTly^ ,2 f»gpgf> 


'n'"'?iy{yB lyn lyn'BayTyiB 


*ro3jny3„ po igopgiyi lyoijni 


M 


0”P 


‘3y3^gD ;ypni w i”g lyoya I’o 
*”3iyD3’g nytiig pg nnnp iga yi 
: "D”P3’D3yiy3„ n jgng ^g3ge^ 
D”Sng§o po iyo”3ig ’i ,i’p 
•’ll ,.Dc :yo26 Doyn 134 ,.gp oni 

V/ ;:uypiy3g yoDD’o lyraig o’lg jyp 
cgn yo’ogp n) ’I’^iyro lyrjig 
D'n’'^’iyro lyi |yayiiv:g lyoyngc 
•’^I'Diyng iii’g igo (.in — .lyogj 

iyT3ig igD D"3ig ly'noy^ pg -lyD 

D’o iiTg jn’D:yTyiB I’o pg .Bger 
ii’g |y*ir3'n I'D .:jn ijgo'n g 
iy3’iiyo”yi in'g pg a'^^goiy pg ninD 

.D’nig iyoi3 

: yo'Dgp •g;^• n 
.yrgi ,yt3y' ,4(ti"g nyn 


ntropy^ yDawynyBa'K ;« 


•pya'a .t? pr 


giyo’f’ lyrn’g lyoo^gi^ga lyi 
•VJ’DPy^ oyn nyrj .ly ,iyp'onp no 
pg ,2 ^gpgi po Don ag^p n pg jyi 
•’g ,DP3gia p'jyiiy tg093’{rgn 1581 
pg |y:y'n :yoyo lyi lya 

."in g inyorigo iv n 
|y:giD pn |y^yn inropyf* I'agj 

.OnDlPD’l pg 

in’^aD'o ’1 igo 'no D’iDj’’g 

.f’gagr”jiyo 3 ’g lyrjig pc 
pc oi’n 3 gig rnmr DiirDpyf» ’i 
po D 3 yoDigBn ^g 3 gtr”pi’iy on 
.^g:gr”jiyo3'g lyrjig 


■iPBjjO 0 !S 5 n FJV 

DSTl 


’igii pir oiy^> Dy \v)) ,iyDV'g 
y^g ’1 in”f> IV ig innr|ya:gD ,iyo 
|y33gD ’1 ."lya'o tyagn ogn 
D^yn ig':v pg .lyi'^f* pg tvDn ig 
-gp ,D'1D0 |yol7 DO'g 131 ,iyD3yD 
.33nyDa”ngo g jyoipga ”t fy: 

.rn”^ ny"T iv 

D”i3 pg iyo3yo D^yn jgnp in 

*”^ Dgp n |ya3iv’iBr3”g lyago iv 

n3n”^ ’1 3'ig ,ngfin in po ^yi 
.D”V I’g jyon ig3 |yf»yp 
oyp ^’IBg Og3gO po 33gD3g pO’D 
n iyDy3jg lyojyo o^yn ignv lyi 
"lya’D ”n„ tn Dgp ,iyD3y’vgB 
•^yr I'lgo ,inyn DnDy3 ryf’yp "j fig 
oayany: ”t ogn lyo pi j'ns ^ya 
m Dgp tyojypfgB n .rnng’gigo 
Df'n3gng3 Dgn lyojyo o^yn tg’3P 
niP’T ?g ,prD”P mg’ jyovy^ 
pg ,tngpy3 Diyay^pigo lo g tyj^n 
on tnyp rgDy3 I’lg igp yn^yr Dgi 
-igo p’3’^p in pg mg' on .fgpo 

Digi ty3gp Dy itg ingpy: oiyDn: 

•Igo ’p |yo3y’vg3 inyo lyiyp D'loy: 

.rnng’g 


iwptnsn ra Ana 


j’PDPgjg’ .tr ,igopgiin lyoiyii 

l”g lypjgiga IV I’O oa’i^iy 
lyoiyp igB yijyroiDiy iy”g igo 
.3Pt?"v lyowry; iy’'g pg to iv 
Diyp lyiyoyi; g po d’J pg ig? p^p 
pg yoojiy ig PI ly^ooj’p g igo 
‘ig pn no 33ivyirBg yo^yrf’vpj'g 
•Bg ijyoyiD DD3yn ogn i.i’g .o’n 

D0”3 oyi jyjgorigB pg ovgsry} 
’1 Igo ID I'g ogp ,o”3ig in po 
•n:ga pg ,mg’ inyv yovy> 
f’gpp g pg oy .p’? )yo Dy ’ii ovyj 
P’D pg ,1'0 IgD P’^3 pg 1"10 po 
I’^g lyp ,ijniy) Df»gp pi^ lyoDVi; 

.DSi’Dy3 ’pg tyo^i nyi3g 
•3yi yD’^rjyo igo lyooyp g Df>g 
ogn lya^yp ,iyo”3ig on igo yo 
iyD”v yoay^r y^^yfg D3goy3ain 
p’T igc yooyp yiyo’3 y^^y|g pg 
pg T^yoD’Tpy lya’^rjyo g "I’lg oayi 
D:giD yoKD pg lypy; pg ly3^yp 
IH’g Tg l’n'0g3 Dy ?’g ,*|Ogp pc 
pg 3PD”ig3 yiyayn ’i iny? of’g? 
•0D3’P in Dgp ,|yayf' po lya’iv on 
in .?yp’iiivD’ig oayior ly? 
Ijngayip'g pg >n’Dy; lyr’oyoDy 
’1 I’lg pg pg ,iyr3yo ?ny’ pg 
pg .pniD’ig-DDa^’yr igo D’jOTiga 
pg ivayi Diji-j lyoyn Igo ,iyr3yo ’i 
inyo iy3”T ,3pp'ny yoony fg 
PT lyiyayn t"T inyorigo iv ^31DO 
■lyp yr’oyoDy y:'n lyvynvig pg 

.iro 

•agya y:'oa’i D'lyo'nig on 
lySi'D lypigor p'l pg lyaiioag 
]V^^ ,^npniD”ig 0"3ig p’T lyago 
•ngDiy yp'T lyf’umngc ooy: ly 
.Digc' W’iyf’oo3’p g pg iyi:n 
Igo i^»yo pngoiyijwn g ♦!!« i»g 
oyo lycriTv 0”pPDyD yr’oyooy 

^”p ,|g'vgT’jgng iy"g pD Diya 
•3g p:yp ’ng igi i’t oingo oy 
yfij^oyoDy jyijna w jawanoc; 
oy:gDg3go Dyi tv p’^3 pg I'ne 
.iyo”aig*BgB’ Byi po lyay^ 
*owig3 ly”# Igo I’Tg pjgi I'g 
•ya f”TT I’g pg tyo^yn iv 0”p:’5’n 
•yrjTg lyaTTga iv lyry^ ny”g ?yo 
f’lPD-oig lyi pg iy33if’yDro’ig yi 
pg D3y”^’g ^»g:gr”ppiy lyi po 
,Di^Dtp PD in3y3y3 nnag n pg 
TV D”v po Di'trT3gig inyp ya^yTi 
I’tr yo3iy^y33Tg ogTT inyr pg ,d”V 
pg oy DgTT .p^oD'Tg |y3yp 03nyf’ 
pg Dyiyorg iyDb3iy |g pg ,3 ’om 3 
.^’V po D”PDD3iy n 
’1 DgTT .,|yi'iDTV my? pa I’g 
ngTT o3yoii^D’i”^ 5’g3g4?y3iyo3'g 
Di’03yTnByi jyTiya pg rg'3i' oiyp 
ivai^n I’D DijpT ,ii^y«ro3ii^^ tun ^n 
*3yTyiByi ’i igo Dyo^gotyagigo 
,Dy'vgP3g3U^ iyo”3ig '1 po |yo3g 
Di^n ya^’yTT ,tni^p .o g’3gD dd’d ii^ 
pg Dyiyopg fyo’o g iyppy30’Tig 
.^TPD in po 0”3ig lyi 
,1’g tr3’TT lyvign iyv3g3 p’o o’o 
*gT’3g3ig iy”g PD piyaoyo ’i on 
•y: lyi o’o iyvT3ga i’t jy^g? jnv 
,jyoiTp nyT3Tg lyoy: iv D'’n3y3y^ 
•3yo. IgD ^ipD lyi pg |y3'3 I’o Dgii 
D’D I’T tn’Dyiyo3’g ya^yii ,|yr 
”D pg ^yig’DyogiB ”D , po3ifi 

.^mo 

,iy”g DD3iy ' 


•f»ip 


( 


»\ 


D118“1taD^^ K33K 


f'g3i^c”'pTny f’PiD Dig lyopyi'i IS K TIB . 

nj?3KOpT^j!5p 
! igDpgin lyn lyoiyii 
P’liv jyogago I’D iyDy:oig ons 
,i’3yiiy D3’pf”ii 1422 pg in ogn 
33’! lyo’nig tB 03yDyy3 ,DP3gi3 
pit? ogn 0”v lyviip lyT'i inn 3ir 
pg I’T iy3iy5» Dy Tg ,tyT’iigD >ir n 
o^g ,1'g .in3’p Din3in lya’g img 
-y3 iyT3ig Tg ,3’i3yoni ,iy3»opig^ 
-pig^p ^’0 inyT po 03’igiiga pg layj 
Diigpn ’1 oaity3ag31’g agn ,iJOifD 
jyiy’iiga D’n3 p’o iv pg fi\m iyi iio* 
-3’P 3’3”ii inyT Dgi ,|y3iDy31'g apin 
’1 tyaiTga lyaigapig^. pi in 
-n3giB y^g IV I'g T^ysg Dim 


D^Hp^^ j;oi'g'^>'’£K jis yiyoyipyo y^g rpig oiyi^o 

Rmi5 oyi ngoyn cga^ro jyiy'' 

yDn« 3 '’"« m p'g lyn^ntr *»'? i»ii lyoy^a "pin y^» .1 

.Diynoya yiyTaig po 

Djpn ijny' i«d dtih? opyirn yo^nsyaiv ^y^iryso n .2 
.ipnoyo oyayoiayarng-pniv lyiK jyoimyoDagio 

DHTi i'^30'D nny^ iy3y'p ]yo^m^>yv3''*H y^g o^o oigsyi h .3 
f .jyiHiiya iyn^orya Dg3go oyi ini t'H 

jyo'^n '»n lyii jg lynn ciynoyo yn^yii jyoyng jpn n .4 

.Iy33i3'ign yirn , 

* I 

‘MB nmni BMtnavib K ]pp meacniojtfP nptrM cn^ 

.jnraowBant lyrt^DunKB 

l^n w oJtra^ jnyTxiK pb jnsowa n ijanjn ipBpa to 

.^'^BprB BpitjoaK 

.OTU ipT^nyrna B'd ' ,- 


jm BTtMPDT 13«> yiriB 

.oinwom 

,l)runi» tPOB^r«3,«iio D 1 S rit oy 
-niup iroipytyy ivjnayoiy o**3‘ht 
-in tan Ty3*it y’oipon n >*f uw 
IB .Min tram oxyiyxnBS p» pupt. 
oMPiu DU ^ TNMp irDWPWi w; 

D'nv lyjip pK yM> •m tro'vjint 

•wPpg • pnVw 

JP 90 f'oxnn 
lin fjfsf’rii bm^» ,m 
•rnrt iipj o>vr«a Mpt -ii;^ 
?ipf lysiiir m in ii« , 011 ? 

I'Dnj wy»orrMioii mys^igc pi? 

gfg no 091 .oiD^ro 

ti ptijn iw’na lytio oyii oyoo^o 
•'o’oyjya lyo’^aio m oyii do 
yj’M iwnp tjyii ny -dkiii ,eyi o^o |y-i 
IIK ,iyo’'PrnyD yro oo? 

DO Djnt ^^•^^o•^y3 lyamir -.jn th 
-H p3 110 jyiyii lyo-w^iiyao'nn 
lyi TO lyaa’na fyiio dvii cy 
IinnipaoP iyJVP*o"^ oyn w-dviid 
yi eyii oy po jotp lyivova cyi 
ivajna^voo D•Dllay^^l3 n |yrir» do 
po oiyanjrn lyiyii ,iyiyK» 

PH oaHoyacoH d^'s-.h nv'o ivaon 
.DOMDIH af’on 100 ,iyoyL*’ m)D 

IVdiocvt VT'i TO ,2o^a yn 
IVTiD po lyiyTi D''3->oy;D'iH iy:y? 

.ynoonro iyi I'h lyiyii oi'cyar^H 
,Di'pa’03oi lyooyia iyi pc iva^o ''T 
-yi ’OTV n jiD aan'ca'^H iyi d'd 
vyi^vn n pc id 0 |y^y ^1 ly^nijD 
-^yii pc ^ynDona’H lyn po ly^z’K 
lycoryaio lyD'^aio in yo 

•lyin 


r<50»<^OOOOWOaCK«^Q<PW 

|y"irD'iH Dn*H yi won 

-103 Di*H DDH# py .rypy j^e 
P'T *.y pH*i*?OHB lyaMoi oyi ,do 
''2 ]v::vr, ;yt'i y20i3 'i .»53iy 
,nr.rD "ith iyD:r,H ro-i^Dayi 21*0 
lyayirocyssj? lyw^'o ;h '*2 **.1 oth 

.yrDH'ip 

lyawr.v T'H iy ivoh lyaor. T'3 
lyiyv, lyooya “y doi , 20 ; py civ 
D"PD23iy yrtoi to ,Dr'^iy2*H 
'1HE 0 'V, inyD CO 103 T^H ny"T 
- 1102 ^^ Dif'.i D'.iHii /.“oyiycr 

D'V*-^B “03 ;y3"T iy:on2 C'C *PD 

CD:iy lyiov.y; 

.-i'T ’o iy 2 *T |y“0Tiy3 t^h iy p.o 
iy20i cy^'os yro •'■ycaio iro2 to 
K CO cvKi£y;c'*.K y^H oonoo 'O 
•c:''i I iy T*o co — :iyc 2 yiya 

lyv'PD o'aoo 

cn^o T'K 1^02 TO CDyioir lyn 
'V ,iKoiy::r 0 lycpya jyaypbao io3 
Di'O jyp iy 00^1 ,“^Tn2 0 i03 irco 

•y: T’H po ,DO DI'H DD'pi ilH DO 

I'^ia lypTpTvrno op'o iPya 0 ly^i 
ooayaDin t'h oyiDo: po ,DOfi po 
lyc^r.v iyi I'th io3 h lya 

,DO i^’io o lyp -y D^^^ ,003 c'o 
-ya pip 0 in'o I'lo con iy to ph 
i’c'c ly^^'cr lyooy: 10 'T con ,iOD 
pD'iH ivnyn i't ,p’c:ot PS iycayn 
^'2 pv 2 * T'o .lyiD'^cr po pnoP 
TO ,!y’ny3 co ped iypyi 2 p'P cn'K 
D'D pic* cariP dooc^ y^3o: n 

. .yV'PD D'JODDD^^ C'D jlH DP/H 

po TVEoi Twaya^ ©on ly iio 


lyaaoayaepiH ph 'peiytrD^o |yii 
OOP /iya^nr-;yo^po oyi looes^p Pb 
yi lotaiyi’HO ion Doionya do iy 

naoD 100 

lya'yaiy© lyoof'yi iy t^h oop — 

D’D T^H iy iao ? iyOo©D3’> 10 P01 
DO .Daopoa T^ayT1y• . lyanoca^f' 
•oo^y^ 1 Ho ya’O pc do’oi iocd 2 ^^ 
0 0011 y^HD ,rytoi D'o yo 
,..oy8rTiD 0 ly^Hca’'H ?ooo top *y3 
01 ;|y;o»nyn iV^oya tt con iy 
T’H iy D 1 yfD 1 ^yaD 1 H pi ,moa 
,p’iH Tpn po bi'H iy ;yco^y33'nH 
•D3*f» my ...lyco’D ...my — 
cyii rni’H ...cnycriHc m^o ...ihc 
T‘H oy ...yy^po ly’^o ...^ya^^^^oay 
•1HD m^H ...f’ajp p’p DO ion 
DOO ...yo2*B*y3 y2^yT n ,onyDtp 
...iy 2 ’nrHa po lycya 
con po jyaoDC’ya t^h iodddo 
oyn : cyayaiB’o 0 pi Dpipyaao on^o 
?^onyDriHc„ dop )yan^»>rDay„ 

'r'yD3'{rya„ lyoop 
po pity con iy m oyiDoa po 
D 01 TO Tyaoipy3Doio d'ip dh^h 
cn'H *’2 yca^ry; n to :iy ca^'o 
DTH con o ©OP D 01 J'yTOi -ta'o 
-'on ,iyaoiD03 a^cDviDiyio pto 
,rOHioo 110 ^ynycHD on-'o dio 
-Di^ oyi 100 lyeoyaoPH on^o po 
-^yT Doi^paii T'O — >oyoi iva^# 
T'o pH Ty2nrH2 Don iy doii ya 
;ocv3 ^ya^w 0 iy con — .yv'po 
cnya ,Dnya„ : caoTya on^o con po 
ly^'H DO jyp TO , 10 a i^’P CO c^'T 
iy'*H TIC 00 O'Mi I'H 110 ,fyTon 

..."yDD'yya 

T 10 lyToi CO iy ivp Doiya pa 
f»OT .yoD'rya ly^o 11 c do dd'^ii iy 
0011 ,P’ctr iTco TO tycoaao iy 
•on 0 nnc raoa 1^02 on'o con 
"Vyv'po D'looDD’f' lyTylya,, : lobya 
'y .DOioa I'lo non iy cc’oi — 
m'O oaoT DOi^ ,^trD^ piyaToa 
— "?ca’'n yymc o'aoocD'f* 100 
-*D po ;a>f>yi1i cn'O iy ©on ^ito 
• locya aoT 0 lya^iyi lyc 
0011 aiy21^03 CD ''11 TPaoii pc pa 
lyroiy 110 on'o tytmiy i't did oy 
0 Ditri cy 101 T'o ? ryToi 
0 lya'o cay"^» tray© 0 Inyairc 
TO i''o on'o of'OD oy po ,yy'PD 
oy iyii po ,Dn'o ly© ca"© coi 
in jyiyn loo anc 0 c'a cn'o f> 0 T 


-ya 110 locya oo3 0 i't Don^iv 
PO co'o in po p'Mi pycM? lyco 
D 011 :paoiy; 0 iy©wacpio on'o 
P'lo Dio I'T Diyp piiy:' to po cyii 
-y‘'o 103 ion jya’M lycoy© .P'lio 
10 103 C 21 T y© ^'0112 yiTii ly© 
.lyiaioii o'oyav' po jv^on iy 
-D'lo cn'o i*T con a'layc'ip po 
:103 on^o c'ntr pv.yi to ,iyT'iiy3 
-'la 0 — ! 'PDiye^c'c ppcnytrc'c,, 
C3:no2©i0 on'o tio iy .iot ya'D 
.yypD o'ao©D 2 *P jyayii ivayic 
yio c'D 'ITO lycoiya t'O iy 
.cpipyacio c'a yi cOn |io Tvccyip 
!c"niycyyTiy |y"ir iy ^0T — 
c^rnciyi lyao I'ltr con iy )yii 
Dnno CB 02 piiyp po ,0'co*»0 to 
-y;iO Ti ny con ,POi 0''2 pitr 
iy .lypirciio fy©iaya iio cf’yoD 
piiyi ,;yc''T y^o I'lo cpipya con 
.inyTya D»a ly© con |ya 
iy' TO lyaocnoc con iy po 
D 011 nyaiv'© po p'lo o«ain c 2 ’ip 

• •' .iyc"ii ^020 
lycic’B 0 ion iy con co ,cnoii 

•yp P'P c*:i03 101 crryT ly© ,t"iio2 

cn/o 101 c"nr iya"p |io ,iya'ii 

.103 D'a 10 a 

Ii|; .lya'Dryao'to con ny jio 
,ir.*o iy ni©iPn yPo cPycoayao'io 
-lyi'a '1 ,'T con D 01 .jytoi iv 
a'CD'*3 PI 8 cirB on'o ,ya' 02 nc 

! ci'a'011 

-02 nry© nyra lyao con iy 
pc pyaypoao ayii piya^o to ,cpiy© 
I'D TIC o'ino DPi^ ,PyD'.'pp o'a'pPoi 
.C20P TV© 110 man yyaoa 0 
cpiy©03 iy con nian’ iyi lyr'iiy 
I po'aiiPDoi m ,paii3 py'a'aiia 
caoT iy .iyin'cao iyi doi t'o ly 
man po ,ya"T fyy'ii yanytr n iy 
Dion T'o DO po ...110 .10 oPyiip 
I'lo lyB'P yaoia 'i d'o ppD^ 1 o•'^ 
TO .D'i ly© non lyiny© .lytrniy 
cnya ,iyDOTiy lya"? lyp'a^y "iiy n 
•"^p yyaoa doi ocnoo dioi T©r 

...Doionoa Pyc 

•1108'^ 10 cpiy©03 con iy po. 
lyayiioa ly'n 10 pyo'^ yaoia d'^pd 
* yii p'T D'© ny CBOip doi to ,1'T 
-cD'f’ lyayii po pyToi c'© on'o jya 

.yy’PD D’ao© 

iyiiyi*piOD ©‘’oi^ya Tt con iy 
-DOC '1 ,"T^.iyi"DD '10 ,D"T 0 TO 
-IT D011 ,D1ynya-a'^"^ n .Dypo’anp 


-ayayiy: iyi "a I'O ^'11 Di^r ciy 
-iy po lyayTyiiya iyi lypaoioa c'*n 
; 2 f'OPO^ 11B niooa ivcipyTpy lycc^ 
ivcipyTpy m pid lociytrc oyi 
-'CPO y^o 110 , pf’Doa lyma ,moo3 
iy"T IOC io'3v iyi pc lyiTac’© yii 
jyayaya i'© lyaon "T doh .m^nc'© 
-aoi03 I'lo ^ni I'o .c^aio iyi I'o 
DOI ,2 ^opo^ pc 1y1'^aD'© vTii lyp 
'1 pp lyi'^ac'© yayTyiiy: 'i CD^n 
-yBOO^ ny^n iod 17 lio 11,1 d^opo> 
TO ,ion I'o .c"3io iyi ro y^yoi 
P'O I'O lyooTiy y^o cy'o riay^t 


pyayp oyaya^o iy"T lyiPDyaioD iy 
-10 lyyaoa oyi Tic ryayf^ doi ino 'ii 

.DO^P iyD"3 

iy"a 1V1 Tynaoioa I'lo Tn I'o 
py'iiDiy cyi loc iiooa ircipyTpy 
iyi 10D Dpaytrya i'© lyaon 'n doh 
D' o lyiiya pa I'o doii .c'^y lyyiip 
11003 ivoipyTpy in n'li I'o ."t 
T'O 3f>0Diy P'byaf'O po ^opo^ cy-i po 
,2"r2ioc po lyaaicyaiycaio yiy^T 

,1'f*iyi'i2 
,J"DtniVB I'HD 
.11 .a .0 .TyiB-D"ii 


?iyo Die DOII : I'T iy i nayc 
VE'iPcao T'yaiy lyio 2 *io c©ip 
in ino P"io ciyn iyi 
...liyayi c^i 

I?i'© iv 'n jyaon con — 


(.1 oni D*.^) 

•on DiyiiB’DpyDiaoD 'i .i^'ic po 
'loc-^aoD 0 iy D©"cry:iy I'lo jya 
,Doay©ioa yf'o I'lo iy2"i lO'an 
Don tO^ar n .pio' va po ni cp:ia 
I'lo jyaaiiyayn yoniy; lyaioiiya I'lo 
po P'pD aic'r© 0 iio cyriTni n 

.T'lD 

1 ''ia cr.y; cayc'iao ly^a in 
lyc^K^:o moi po ,cdkip po p'lo 
.192t) ,iy 2 ©yyyi lycny cyi t^a 

cj?n ?1B D^BK UDimn cbj;-: 
•-nws^B arKtrn 

;yiiya ion yoyyp T'k Dayi ,aya 
yyiip 0 noD oaop'c* |'0 ddo: o 
0 cycoDtpyaBO con iy po c"y 
©a'oni iyi p.c d'eo I'o inoa 
lyaoDDyn iio pio^P iyi pc iiooa 

•iO'ar 

0 lynya ar^i© t'o cayi ycoay; 
Donya iaop con iy •lo^'an m ain 
-y^o. .lyaiToa iy m'o lyaoisinoD 
-Dia ivayiBrioE pn iy con lyc 

.caoDya 

nyi TIE D'DO I'o t'O oayi ycoaya 
D'l*.. D'D ivioiya jyciayaB'io lo'ar 
-D'lo con iy ino iio aaiiycD''ao3 
nn 10 E ::iiycD"'aoa i"T cp'iiya 
-'I'O yci'T'aoaio m noD iio ,iO'ai' 
raoa po 03op'tp iic ivc'^aio yc» 

.plan op'nyco 

,paoiy: cyi cp'iivac'io con iy 
Iran Poao 2 ’"aiytDa'o lyiaio iy doi 
jio cDoria"iD inaiToa o iy dPh'd 
DV 110 ,c"p:nai3yaiy po o iP'eo 
P o D'ae iPEnc iy I't dh'o cnnE 
-'i:D'c (10 lynyotrioB 'i C'o C'ae 
c'T'P Poaoc*"aiyDa'o in pd in 
•lO'ai' Diypi'011 caycnoa 


lyo TO 103 nyiao c'a t'o ,jnf'P d 


iyiiy'yi'iyio lycm pd loa lya 


-to — lyaycr iy cn'o cv ca"o 

.ly'pnn 

•cy lyaaoayaBo nyzo t'o iy lyiv 
DD10103 I'T con iio ,c'ic yaoP 
,l"io Doa iyc"iiy o po lynn'piOD 
po BoPp 0 cPn'Ein c'yiPB iy con 

.yy"PB 

,opipyaoio lypoiny i't ©on ny 
T'O 001 TO inynn con iy iio 

.piiyp 

' 1 T 0 oyiy DOII .lyaio© cia — 

? caoioioB 

oaoTyac'ro i'liyp on'o con Djn 
.jyEoPcao iPic T'O po a'iayP"o 
-Doa con ,TnyDiy lya'Pap t'o iy 
: D:"yiya'o inoi^ya -t'o po ©pipya 
-yaiyoaio lyii dh'o ©on doi to 
cia^ 0 lyayato Dn'o Pot iy .©P'o^ 
Bot5p 0 lyay: on'o Pot po "lyaioo 
Dn'o Pot iy lyii to |To .yy"PB po 
-"lo'io po ,p'iiy TO© w 0 103 
DH'o iy ©yii ,Dnoii o dto d'© \tn 
-o3'P ©'© ocno© iy©ipa"io nPoo 

.yy'PD D'iOO 


lyn i'o i"io lyao on'o t'o oy 
Pot i'Pcay3"0 Domoo : y'y'aoo 
©i>n iy ? :yii oyi iyoyi©BO "t ny 
Dya"P po .oy'aaa’oa c'a Dya"P ion 
DoryPr |"p D>a"p po ,Dyain'ya o'a 

.locya C'a 

in D'yanP iy I'lo con ny tio 
D' a'pPoT ''310D y©0D inya cToPya 

.Pyc"Pp 

iy .niaqpy C'© lyaaoaya t'o iy ’ 
lycrn C'l© n to epn^oya ©on 
.a'oyoPyayn ©'a oyty lytoPp en'o 
0 D'© iyii DH'o ©Poll oy ni 'ito 
.©lyoaoPaya ''t lyipniy 
-lyao c'n'ia’ya lyao I'T ©on iy 
"aioE T'O iy .nihip on lyoPon 
C'a Di'o con iya"P po lyaaoaya 
iio man yyaoa 'n .cPyctryato 
c'© i'aiia ,iyp'a'y "iiy 'n ip'co 
0 C'O lyaocjry: |ya"T ,i''PDiioft'P 
'n‘ c'© 'pDiioB'P .coaiy oyano© 
on 3'Piy en'o ©i^n ,|yB'P ysoia 
oy TO ,Dio'© nto Ba"yyaD'io DDr,y 


D©aynn"o oyat'a iod lypnon 'n 
©a'onn on iio TOrt'ivn oyin iid 
on ,aocD:'n lyoipyanoD t'o nnooa 
aanynoDD'io lyn o'lP ,ir©io© |ycl7 
PD mooa ii'BipyTpy Poiyayrtn po 
.Poaoo^'^anyoa'o lytaio 
cne Diy fyaaoaya iya"t n'o iyii 
-ya 103 jy© ©on ,ioiic'o |yao©aoiOD 
©tny lyaoP I'o po jyo'Dc^ 'i oPnyy 
IID ©ODPnyn oyi lyaoo ©aopoa ©y'o 

.lypnoii n 

my iya"T iVDon'n^p nayaPob 'n 

^ : moiiya cPnyii 
,|OoP'BD nytonn : 22 Popo^ po 
Dpoo ,DoPo3 ’avD 40 D'P"a Pyicyo 
noTT'o ,iyaioD ioo"D ,p'©tr'iP3 
■onnao ,iyanoD Biy30i ,aiyaD"n 
-aonp oao ,i"orjnya oniao ,oio©o 
,iy^'o myn ,r©yiioiP i'oo ,cnion 

.nyaa'ia oc"n iio 
•3yT"o ioo"n :36.popo^ po 

' .Tootia DPOO, tto ©no©o^ 
,0^yitma ^aooao : 89 Popo^ po 
mop ,'oftjoa moOTt ,otvPo p3oid 
|io oP'oo noooiiPoo ,'Ponao' o^pd 

.oPoi m oPOPO'^rn 


nypjyn /yn 

.lyeiD^'pyB .t re 


n .r» tDfiwyt5>«i» nn 

r® 1 JW* w unsjjniBD 

n TIB DiaipooMiTit lya'Pmy'm 
myBa'ooyi Ttt umP 1t» lyBayiieo 
tui 4Pi'nBiT«aT« ifottaTN Subvio 
fom lyoTinoB Oft) tmgnspn 'B'ai* n 
33*3'^ t«« ^VOIMD TIitfS DTT JiayiMT 

'HO ttb on 

-ID >PB 3 y O O B] > 1Bin t**t Df .PipD 

•'i' . vastMrr tto P*t 

lya^T DofP'B n .mod 85 ••nM^'o 
nrr Pioor'ptni wfetpiP t» 
-r'YiO'S 4» fvtt.yi rjuiMniB 


^la'^'D nya^omn ,nyoKtima pna 
,BaHn r^'t yn o n oy: 
D 2 'm ion nyoatyp nyn t^o 3 ^b pnD 
.oaoDT 2 ao 2 nyBr.H pna yw)/r\ |ih 


“IHB^ TPB'J rK apTi ipo 

r« 

©ioyD"P i03"P njrpnoD-0103 lyn 
.P'nio inayp^p lO'ia iv to I't ©aaoD 
Diy DyPo iy©"na doii oyonaop yPo 
-03 Drnia O'© a'oy© |yo"3no lyna 
-lya'o It |y3nBmoD "t .aanobB'n 
O'© aaiayiMf3 nyir'sno yyaoa n ?ym 
Dn po iy'i3 wrt jm ©"pPoar non 
>^0i ono3 |tD Pftoyo nye"3no wria 

• .P5P«S' 


.nay *.» rw r»« ny. ,i*atrn T'o 
.nmm tin rmn D?ip njn 
Djyn yj«n '•ne nfi. .nyjjjyn ,^n 
} onujya yn it to r*» nj^ 


fias ,wnHD lyear ,3»B^nc 


B ’ ' P 1'0 3 


•jrr |i>^JV“ 0’3 pw ph naiy iw 

. 11 .! .H nyi^vo:iH ,iyi 

0 pH ,|yiyii Bi'By: 3 in fio Dri 

finy’ w ,!inyii lyouyaiH no rvm 
•in B '3 in oyii lys^yn ,-ti^D’nywi 
•00 fyiy’ iyoi0»n o’j ^lynnoo'fij^n 
fiM ny 1 N 11 jypyfiroivB 0 ohj 
ny pni ^innoD'K^nyi in lyoip on 
• 10*100 yoniya 0 ?« — ,r 0 ^B pn 
•yjoniH D'H >inH r^onoHonn ^> 0 ? 
,Ti 0 ri 0 nv y^y^yyio 0 .pnyn or^^ 
DnD >jnr3i0D pH lynyn D30oy3 P0r 
>y 3 ' 3 *l 0 nn I'cnn 1011 ,m 0 p-oin ijn 
•un 1 H 11 ,tV3'nnifj0 rn^^e I'n 5>0r 

.D’' 3 i 0 •iy 3 Dyo 

000 |yiy' pD Di0O'nyBH n — .3 

lya^rnio'J 3rD'o'D00 0 |y30n lyno 
nn0 py^o — 00^00 0 > 00 . p'h ni 
-nnyjDnH .nT 0 no oyoo'D lyi .n'3 
-ya00 |y50r tyaj'o'p.n th ,inyn.D''!J 
:rm 03 ivDipytpy n pn ,iyiyii lyo^nn 
,tmyo 0 lyjj'D'B ytn |y^ 0 T Diysoyo 
-J 0 P 0 ty30n iy:yp ^ 0 ? |0’3v n ns 
. I’lH Djni 001 .100 oyi -lys'H ^ 0 -lo 
oyi nyBy 0 n I'h onysoyo n jysya 
n T0 .iyT^0io30P IV DIO lyronj 
iyp0T .iyD’ni0 ^n ys^yn pH ^lysyr 

•00 i'D’iH 10J on ,nyBy 0 | 0 nn pn 
.|y 3 yr» pn inn i 0 : ,i's 

m .inyr inn no ^hp 0 ^ -.jn — .4 
0 fyi'DDin ^ 0 ? TIH03 Dn 00 Ti n 
n tys^yii dm^ /'oyoo'D :r> 0 nDHB^ 
pt-O'C 0 opnoon lyiy^ pc oiysoyo 
iyi'> 0 iD 0 B iy^ 0 t i"iH 03 Dn 00 n iyi 
jyD 10 .lyD'onn ^n ihii ^pnjyjy: n 
iyi 0 30 OJ 1 T tiH n30 lyo'mH on ^* 0 ? 
•DID inn PH ,iyino 0 ys'^yry^oiH 
ITT pH nH3 0^0011 iyi |yfif»yn 
l 0 nr“D’: n pnnn 0 nr iv D'mn 

•tyopnoon yiy^n pn lysyr 
D ^0 iyoy :30 no :’hp 0 ^ lyi — .6 
0^0 lyoiiH pH 3yn 0 lya'cya iv ^^3 -8 
• 0 iyB 00 P PH |yo'm» iv lyuyoroiK 
pD imoiv jyMfi oyi lyrip jih y^v 
•Tno pi0f»p D'jic D^HP0^ yiyian n 

p^HP 0 ^ ninjH n o'o in lyo’^ionH 
pH 10100 t 0 nv -lyj'^oy^^H iyi did 
• 0 D D 1101 .^y’vyBo i 0 D'nyBH oyi 
iyo3iH ^01 ^itp 0 ^ nyrn th ,in D"iyi 
n D'o iyD*'3i0D’o iyi3yD0oiH y^^H 
fy^ 0 T "T TH ,tnyT pH o>hp 0> yiyiJH 
.2 t>HP0> D'O lyD'niHD'O 

•'D 3 ’’H I'na tid ^hp 0 ?> iyi — .6 
IH 11 ,DyDO'D O'ByjysnypJHiP h lyn 
pn iyt> 0 T | 0 ' 3 V iyi po biysoyo n 
•011 n im yoHjn'H ih d'd D310TH3 
lyTn .iyD»’3iH on lyjyp ^n lyn .jys 
•y33’'H lyp oyDO’D o'cy^ys |yp3HiP 
-ODpy yo^yii ijyjTH inn ly-iyn d-i'q 
D 01 .nysoyo Djn *ihd lyswonn hi 
iyi 00^1 ,Din n iin iy-iyii rnoya lyp 
. 10 nn iyi pn dv'H d^ 0 v lysoyo 
Dnt> ^yoD'D D3jni0:'H ih — .7 
4 0 iyj 0 iD 5*01 lynoyo ny-iy' ^y^^y 11 
0101 po':>H 0 IktJHi oiyi:in 5 nyi 0 . 
^1 t0Dy3 lyp 001 .i^nni Di'cyai'^n 
IH 11 ,5103 on nnn dd"^ nn: lyi 
0 iH^Hi 2 iy^ 0 V f’HT lynoyo lyiy^ 
•HI Diyinn 5 iyi0 4 0 iy 30 n tin 10 ' 

.'O'^HS 1 H> 

•ya >1101 0011 ,D" 3 i 0 n t'h 001 
n |yt»yD0iv3"H i"^3 oik ,iyiyn 100 
•oyc PH lyDJiTv: 8 ^nn y'VHT'lHJiH 

.iyi 03 lyo 

:iy: 0 is i"id 31 v 03 ph 
•unir 103 T'H D3yo0o \vvi pn 
•n30P o'i03iyii03 n 0011 ,iy30T iv 
•iy 30 iy 3 'n oy .|jnn 3 yD 0 pyi oyn 100 
iny»H n yi^jni jysHT "iiv ihIhd 
•^1100 lyjyp IV D1H ,iyT '0 lyiio 0100 
b 0 iiDy 10 D'D onysoyo yiy'n lyiys 
—: iy 3 'n D 0 i ph ,iy 3 y^> lyiyoys 
10 PD '030103 Dio'no 0 — .1 
•J'H iyi pH fyiyil Dl'Dy 33 "H TIO D "3 

n T 0 .i'^3yo r 303 t'h oy .y'loon 
b'3 ^0D jyT'l pH 001 Dyil |H0'O0? 
on 001 ty^ 0 T "T 3 'iH .iyin 3 yo 0 pyi 
•^00 0 103 iyoy3 lyTio oy oyn ,100 
no I'T Djm ^HPH^' lyi 1 ih .d"v ^yp 

pH ijn'Bivsiii 001 |yo"iy3i0D ivt 
yoos'Dsni 001 t'h 001 ?^ii ,iy3y^ 
'030103 yin .oiyDoyo yiyT3iH ihd 
•03 n ;D30ty3 lyoys iyi0 ,d "310 pc 
• 033 '»H lys'^ny' iyD'iiy3 0 iid ' 0:01 
ty 33 'n 3 Dyil iyD" 3 i 0 pny' 10c ^ 
100 p'T ?0T lysoyo lyi th pviyi 
003 iyi .;y 30 b iv |y3y^ 0 d'd d310t 
n |y3y3 iv D'H iy3:iHiivy3 P’t byn 
1303 n ly^yit oyi 1111 ph ,d"310 
nnv pH BHri'H !y3"!»3i0D lyTio ly^ ■ 
|yiy' PH lyiyii DP'0y3O'ii0 d': \vy 
.lyiyii IV o 30 oy 3 D'iH B0r oyno 
•onn OTiHi oyn ^hph^ iyi — .2 • 
t'^ii lyi ni 0 ni ^oyoo'D 0 |yo"3i0 
n 0 O"iyBH oyi iid o'niH iin ihd 
'I Ml .inyit oi'> 0 iD 30 P ly^yp > 0 ] 
hft v^m^m 0 11300 ,ov '0 n .0 y30> 
Bnnp IV o»'n3y33r^3 'i b'O03y^03 
W iyon3i0 yrnHHn 80 iyi0 70. 

• iH^m 66 nn0 60 100 !yo" 3 i 0 
o^arm ym ^ umimfiB fw 1011 
Tw mo ,nwm n ph^'h 

•NUio o an 

.TP 


P'10 D'3 |y3"T 11003 iVDipyTpy lyi 
,iyi'>3D'o y3'iiyD yiyiJH 'i pc ^ 0 v 0 
I'H .D0P03 f'DiH iyiiy3 lyrn y3^y11 
•n pD in'P3D'0 >0V 0 T0 ,110 P3"l 

oPiyiny |y3"T iih 03 ivoipyTpy lyT 


D1P3DJJID1 IS D3183 D'3 WlJIS 


iy3"T "I 0011 ,i0Diyi D'3 iyi0iiy3 
* 0 ^ d' 31D |yr3yo yDD3'iiyD n noH3 


2 ? w mv D wijjss P 185 P ns 


'B'IH iy30il "T 0011 ,10Diyi 103 ,PHP 
IV iy33Hf»03 PH DIST'H Vr^HD Iy3'1iiy3 

. ^ y T'' > p iyip'D'> 0 B lyo'wys oyi 
tyo 0011 ,Dyi amv th ,110 pm i'h 
n I'T iy30n ,D3f'0cy3 d' 3 I'o 001 
*py>y oyi pn iym 3 D'o P0v yooyn 
,|y^ 0 DlHD T'H oy .O3'^"D03 DO 100 ' 
01101 pH ; iyi 0 iy 3 100^380 PH oy 
P'T lyoiHi 11003 iroipyTpy yT'i oyn 
010 ,O"310 IH'H pH 3^D3'T10D >yB 0 D 

lyi T0 .oiyioyo 'i |y3"viy3'H iv 

pH y330o "3 in D 3 'Dy 3 D 011 ,irn 
.lyo'^HD 0 T'H ,iyvi0n 
• 3 n 3 y 3 "^ 3 i 0 E ,D'n p'o pc ,i '0 
“'Dr 0 10 D i 0 D 0 iDO' 3 'oi 0 lyi 10 : 
I'H iyDf»ynD'o lyon ^yii ,d'iv ^yp 
I'H PH ,D0D flH D 01 DID D"310 "'yi 
I 0 D IV lyoiPD'IH D'3 Dyil I'O TH ,» 10,1 

*30 lyoip pc D"3i0 yoyjy330oiH n 
“yc '1 11003 ivDipyTpy lyTn lyrw 

.D30O 'T 0011 ,iyiy> 
lyi 10D Dyn8i3yo0pyi y:"o 

“0^ pD D"3i0 iy3n^’03 iyniiyD"ii 

:yi3y3^»0t |y3"T > 0 p 
pD D"310 iy3n>iy3'H lyi ihd 
“ yii i0Dy3 Dyi3y3f’0fi tid i0nv lyi 

—jyi 

TH ,tyD0DD'1H TID ^HP0^ lyi — .1 
|y^’0T DiyoDyo 'i pc DD3"^eD0P n 
> - yiy' 10 PH ,iyiyii DyijyoH ^y:^ 
DVijyii iy3DyD lyi ijo^yn D'd ,y3 
*y3 D'H ^0T ,|0'3V ^HP0; pi PK in 
'1 T0 110 4jnyi DiyDD3yi0E 3'iyn 
pn iy^0T i0nv ^hp 0> lyi ps lyi'o 
!?0T ly inn ,iy3DyD irry' ihd ryD0 
iy3yii iyi''i:yD0Tiv I't lyoip iy:yp 
“HID iyi0 Dr'^BO0P rys^yn i3y3i'H 
|yoy::0 iih 5»0 t 1 kP 01, lyi .y: 
T"iB lyi TH ,iiiyT IV ly^D'D y33y"Dr 
'y3iy3'0 Dn ^ht i0D'nyB0 oyi pD 
“y^03 '1 pD Djyn 'i pn lyiyi DT0i 
"'11 4n"ir D01 |y!>0T 'n th ,d'D03 

.00^3 riHl iy"T ‘’'D 
TIO 0113 i0r"iDD'rTiyi 8 — .2 
y^H 1011 jyijni D!’yDry33"H i"i3 
,D"3i0 |y30n y3^yv. ,n ,Di 0 D"iyBK 
,D"3i0 p'p Dn iy30n yslpyn ,'i pn 
P'H PH ; iviyii DinDO'rTijn lyrio 
i 0 D"iygH lyiy' ii tid d030o h ^ 0 o 
“V3 | 0 r"iDD'rnyi lyT'i iv lyijyn 
I'D'iH D" 3 i 8 iy 'V ,iypyrDiv 90 01 

lyiy' IV pH ;Dn 'v ,r0!'D fy3f'yT 
,r0>B P'T D'''3 10D"iyBH |0 ]V)^ ,D"V 
10r"iDD'rnyi n pyssin ly tid 
| 0Dy3 TID 001 .!'HP0^ lyT'l pD 0113 
"'0 iy3'Dsn 0 iy30n iv '13 ,tyiyii 
i0D"iyBH oyi iyin0iD:0P iv Dyoo 
.D"2i0 ly }yii PH 1011 ,iyoii iv, pH 
^0V yo'iiy: 0 th ,iy3n p3 I'k >'ii 
D vi iy^0v yDf'yii ,iyin3D^D 'i pd 

•yrnypo pH lyo^aiH ,^HP0>^yi*iv 

"T |yD"3i0 y!?y2 id 0 pn pn ,iy2 
D30:"3 PH BHr i0nr 0 pn :0D"3 


(.1925 ,tyDi8D f/0i4 ,n3?y ,33 'D'o "lysoyo h rpin |yTy^yn0fi) 


'H D30i3y3 in D\D |y30n ; nnnon 
“VTpy y3'DV'H '1 .oyoDVir 'h ,oyoi3 
“y33yD0T1V T'H 'T '11 ,11003 IVOIP 
“3'>^ D'o 100 IV D'3“'03 D0n ,o!'yor 
,DPHD H T'H oy ."DT'DDyi„ iyi0 "orp 
“ipyTpy lyT'i PD D0"3 lyl3yD"^ lyi 
“'^0B 0 D'D iyi31310C T'H 1-1003 11'D 
“D'O yi'H Dn y3>yii ,"0109 lyr'D* 
“30rriy^0t ’i 11 ,Dy'vpnoD3'H lyin: 
lyi'D I'T ly^HT 'n 'ith 11 pn (yn 
'.oy'V0T'j03i0 yr'D0:0py yiy^n pn 
PH I30j» pny' pH T0 ,DP0D H T'H oy 
yr'D'^0fi VT'i 1011 i^HD lyiy' pn 
D1^E3"H oyi |y30ipy3 001 "DIHB 
““'0 '1 iy3'n ,y'V0TnH3i0 lyi iy3'y 
Di'3'Hii IIH Diyoyonv oy'VHTnH: 
D'3 oyi 001 TH ,fi0n I'H .iyi0iy: 
,•101 I'H .T31H "3 01 iHD lyi pi 

iVDipyTpy lyT'i pc iyin3D'D 'i th 
yr'D030py ly^n Iy^yDr iviyn 11001 
“'i0B ly'n 11 ,iy3yn I'd y'V0T':03iT;i 
lyviHii pH iy30 .y'VHTn03i0 yr'b 

,103 ly'vygo ,119 0 p'10 101 dihe 
10D iy2y3y3 30.1 I'k 0011,001 'i lyr. 
iVDipyipy y’l n 'ith 'ii ,|yin0ii n 
TH ,iyiyii DiyDry33yD0nv >0 t 11003 
*1' lyi PD lyojyoyiy y3yi'ri0D n 

•"310 pH iyo0iDi0s pi Iy^0T 10': 
“0iiy3 |yDi:y330 d': T'k ,|yD0Tiv ivd 

18 lyiiy: T'h oy th ,P 3 "i i'h .jy- 
•yTpy lyi pn iyDy3iv:"i0 D'3 nry 
oyi PD oiyDoyo i0v 0 11003 ivoir 
D^0ii 001 lyii .17 1HP01 cyjyTyry; 
•y; lyD'T 001 a‘'0ii ,iyi0iiy3 i0Dy: 
•y3i inyo pH ly'noH lyi iv iyD!'0r 
.Di0D"iyfiH '1 p.£ 3:iiyi'i3i0£ iy‘ 
•yn iviyii o:0Ty; |yp yof’yT 001 
Dy3yTyiiy3 oyi pd oiyDoyo n ly: 

,Cyi D'D TH ,P:"1 ,1'H .11 ^HP0l 

DJ'0rTi lyi PD iHOiyrD lyi 0011 
“y3 iyDi0iy33iii t'h lysiyn ,11003 
Di0D"iyBH pi0!^p '1 iy30n ,iyi0ii 
'V ,Dn o'li I’H i'll ,iyi0f»i0c !"e 
1000303 OV'0 DW1 11003 D:'0rTl '1 
D3yD0D ivrDV'H oyi pH ,iyinyiiy 
lyT'i PE lyEoyo 0 ,o:yDD3':"i',DH 
11 Dyi30: ,|0DiyrD i'h dih ihp 01 
PH roH^ 0T0 ty3y:y: i'h D0.i jyo 
•IHoiyrD I'H Dyo'Eyi pn ana 
'1 TH ,iy30D DHTPiyoD'IH I'll I'H 
D3'0rri pE 'I'r.ijtDiyro pD ysHis 
,011' PD y;HlD 0 103 D'3 T'H 1*'.H03 

19 PH D'n3 IIS ySHlE H T'H Oy 103 
TH ,l'f'13yDri0DDO3l>1 T'H Dy .lyo 
•'H PD Dy3"H lys'ip ;up iH»10l H 3'1H 
I'H iyi'>3D'D 11H03 11'DipyTpy yi 
,I0'31' lyi pE DDH IVDD3'D3'11 DVI 
0 I0D DDH iy:'D3'11 0TH 1*11 'T lyp 
'1 pH D10D"iyBH* '1 10D oy'ju ID 

myo 0 TH ,i'i0 p:"i i'h .-yByr 

p0 001 ,oyi D'D iyi0iiy: Dsnoy: t'h 


2 ?»P 85 ns Dr'ijo n 59 n»rB lump 


1,000.00 -D3yi O'E0 

PK D:yDDyD0 ,DBOyDD IHD 
“iyD3'H lyi IV D'0ll1D 

8,797.42 -i0:0r"3 

1,200.00 -niDin y3yi"riHD 

62,600.49 iJ0E-.Dy3y3 ii'D9D0d:0P 


$20,004.12 


127,135.96 ~ ni3in 10000 
D'3 iy3"T ni3in n pn) 
D3'0rTl '1 D3y3yiy33"lH 
cyi IHD lyDHlD'lH 11003 
(.10113^2 D030D 


10,000.00 

4,681.26 

6,000.00 

4,900.00 

1.000.00 

3,000.00 

1,000.00 


17 iiB t23j;at:’''»r2D 


26,000.00 

2 , 000.00 


.1 y D 1 0 n 1 y 
6,000.00 P:H3 I0':i' .3'H p.E P0DD 

1,000.00 -D1303 

I0rpyi0P 11003 D:'0rTi 
6,936.90 — .11 .T .0 Di'i 10D 

D:0rpyi0p 11002 D3'0rTi 
1,077.00 -iyc0iDr iHB 


1,000.00 

14,000.00 

200.00 

200.00 


13,013.90-^:n •^d 


:DSi0vy3D'iH 

: 11003 D3'0rTl D1V 

7.642.41 DyD:yBDpy yD'5»D0:0D 

3,493.00 -•I'J'yi P"iOD 

Djn n'lH D3yD^yDyD 
2,611.10 130C-1H^01 10'^'D 

2,737.60 -^130D 33'n>Hiin 

: 3'i^ir 

6,97a00 ^H30ry3iyD3'H irr iv 
,33i"DiyinH ,D3n 
600.00 .11.T.H 'iy30r"Do 


16,800.00 

6,000.00 

200.00 

1.237.84 

280.00 

27,000.00 

3,200.00 


9,812.78 


y 3 y D 1 0 D 

— —-;^yp 

: Di:03 

-'D3H103 f’yD"D 

.0P .^VD ?y3 iiynoHD 
.0P 33'if‘0n iiniyi0i3 
I0ir"DD I0'3i' 030P'r 

- D1303 'Diy3'^ 

-lyiB D'‘'0D 

D1303 'D'D P10' 1'J 

:DP0DO 

— p:03 I0'31' .D3'0 
"iy?y3 yii'OHiyB00P 

103"^ ^'113013 

-O'Hyo"^ 

lyojyo HD^yn i0':i' 

— DD01D i0r"iyiyD 
^y'iDD0i3'H iy'r0i 

: iyn':?i0B 

-.' .11 .3 .^> .0 

- 11003 D3'0rTl 

f'HIPD pyiHD DP3013 
-y3yi"en0c 

— D'THBjn D:yi pn Ty: 

— D:yDDDyi13'H 33'lf"3 

--— a:'i^'3 

DlltrDDP'D PH 11C*D'31'1D 

'1 pD PH O'B0 |1fi 

— DOn“D0iP DP3013 


166,515.99 iy3yDlHC ^KD0D 
iy3yDi0B ^Dn“^D cyi pH) 
in |yo0^ry33"H d'3 t'h 
Din 11B “130D a3'ii^Hiyi„ 
• (.HH03 D3'0m 


23,980.01 — mam ^sn no 

HffiiSJl no vynpoim o rr 


ji 1 3 1 n 

51,286.00 130D .fiya|3 irDBD8Da0P 

1^000.00 — PJ83 m^2v. 
I'* 1 


- fe/'JV-’- 

(Di^r) 

^'10 3311'C3"H lyi D'D ,03J?DiyD 
“10 '1 3yi1 iy3'DyD'D3K'V0T'30310 Ig 
T'T lyo D0n ,^Hp0i oyi lyi'B pB d "3 
D3'0rTi lyi lyBiyn iv iyDy3 DTioya 
inyo 0 niH in'T'303i0 iv I't 11003 
inyT PH ,:yi iy 3 'DyD“O 30 'VHT' 303 i 0 
,DyD3yBDpy ^b 'ith iyi"3nyo3ii8 
001 PH .1'f*3yD 103 T'H oy f»'C'n. 

TH ,iyi'C1VD111 niH PH ,iyi'D1V3in • 
oyi lyoyjiHB P 0 T i 0 D"iyBK lyi 
“iVBiyp • 03310^011106 lyi pH rn^B 

D 0 n ly lyD^yii ,i 0 ni' lyTjin pB DBnr 
iyp0T I'D D1H — ,iyoy3i0D OBiHiya 
•01 ,0013018 iyT3iH lyi'DDiii iy3yp 
iyD03yiyi 'i th ,Di'By33in I'o lya 
•0T 11002 D3'0rTl lyi IV 2 ^HP0^ PD 
y3'DD'ii y^0 pH iyD0iDi0D i"T iy> 

PH ; 11003 Dj' 0 rTi lyi pB 01 ^ 130 ? 

•303 iyiii3 ,iyDH3y‘’yi 'i pB iy 3 "H 
lyi PB IHDWD iyi01iy3 T'H ,pS 
•D'D iy"T D'D PH .11002 D 3 ' 0 m 
•H310yi H Dl'Ey32111 I'D iy 20 n tl^'l 
DVDjyflDpy '1 ly^^y ^1 p30i 0 ,y'V 0 T '3 
“"102 iy3"T 11002 D3'0m lyi IID 
I'D pH .iyi0iiy3 Diy3y>piHB i3yD 
“'3H310yi lyT'l D'D T 0 ,iyD'r iy 3 "T 
• 0 T " 11 V I0Dy3D'1H I'D iy 20 n y'VHT 

: ryo 

•ypiiHE lyD^Hiy: iy20n i'd (1 
D3'0Dii iyi ps iy203D'iH '1 lyiy: 

PH 11002 

•yo '1 lyiyoyisiHB iyBf' 0 ny 3 (2 
*)1K 11002 D 3 ' 0 rTl in pD D"P 3 'D 
•10 '1 TH ,' 1 TH IE 1 H lyoHTPl'II liyo 0 
“O 0 P 31V02 PH ,nr^' im ps o "2 
I0oy3 Diyii ,Diy2oyD 'i iid D3"f>B 

.^y^y 3 r iih iyoy 2 
iy33HDy330 T" 11 ^y^D '2 iy 20 n I'o 
d5»hp 01 yiyT30 n d^o iyD" 2 i 0 iVD'o 
PH ; ID 1 H iyD'^iyi '12 iiyD h H'ih 

I'D iy 20 i , 1 'T iyD"iDn 0 D 0 Dr 30 
•3yDHTlV PH lyil'E IV iy330By330 
iyD'113 P'H pH i0'ji yrn lyv^yor . 

.y'V8T'3H3Ti0-DBDHP iy 2 '^iyi '13 
pc D 01301 B lyoriy lyi , 0 t ^0 

H fi'iH y'V0T'303i0 '1 iy?’yor 3 "H 
•D30'V0T'30310 pH iyr'D030py inVD 
•y3:0 T"ii 2 y^D '2 T'h d'T 02 iy3'Dyo 
.iy 2 y^ I'H iinyi iv Di'By32in iy330D 
•10 ID 0 ,10 0 I010D 103 iy20 T'H oy 
10D"iyfiH lyi D1H ,Tyi'E1VD111 D"D 
D^HP0^ yiyi30 '1 pB DlVDOyD '1 IIH 
•yoyDiHD i'^'DBHr3"Dy3 iviyp iy^ 0 T 
C3y2y> '1 pH lyoy^ Qy3y3"H iy"T pn 

lyTiD I'D i>"ii .iV'^'DHB yiy"T po 
IVTIIH T'H D01 T 0 ,iyii:"'Ty3 lyO'H 
•310 Dl'DD'TPy cyi 10D pH ,yD03C'1H 

.I0'3i' lyT 

,DD"^'B I'D DQ'^llHB 1'f»3yTiyB 
•"11 D"n3y3y^y3 'i d'3 20 n i'h d 01 i 
oyi D'D iyi3i2iHB Dpyi'i P'T IV lyo 
lyi pH iyi'B 30 iy 3 yp iv dih ,>hi> 0 ^ 

•ySK '1 10 C Dpyi'l D"210 '1 DE31P1V 
•310 PB DiyODyo '1 10B IIH P10D"1 
rH^B lyi .p'Dy3^H pn- i0nv ly? 
pH iyoy3“!0B f’mi i'h lyo^yn ,iy2g 
5»yi1 I'H TH ,0T0 P'T Dim ,|0'31 HH 
n D'O iniuiHc P'T DPinn3'H nga 
lyBf’yno'D lyo'T ^yii pn oi0O"iyBg 
•nyiiiy oyn i'h lyD^yn ,Dy 3 "H tny' 
fyc^yi IV '12 ,D" 2 i 0 lyn ihb ti^ 

1101 lyo^mi ,D 0 i 30 iB on lyi'Doirr 
'1 TH , 10.1 I'H .lyiyii Di'ByiDin 
D3yovy^ T'H yo^yii ,11002 ii'Dipytpy 

I'H T'H y2^yii PH iyi0iiy3 D^^Imly 
pH y2H3C'1K y0'113 I'H D "11 ,008 
,T'H 3'iyny3 'ii d "210 I'h ihd oyn 
'ITH 11 ,3yi1 lyi T 0 ,2'1?3 I'H rD03 
•y3 DSiyniy t'h iihh3 ii'DipyTpy n 
•HT1V DV'H T'H 'T '1T0 '11 PH lyiHII 

*y3 0 P'T D2"f''c oyn ,Df»yDry 33 yD 
05*0 .D"2i0 lyi pH 33iiyor yo'ii 

lyt'i pc Diy 2 DyD 'i iy3"T y 3 ?»yv 3 "H 
oiy2DyD .iy5r3yD 11002 iVDipyrpy - 
“101 y5>0 I'D y 2 !'yii iv ,i0'3i' in iiB 
1'IH lyBlHl I'D .ly'iiDiv iy3H.i tvo 
“lyBiyp 0 Df8 ly'iioiv iy30n "t it 
PH o^^y11ly "t iy20n I'o .dbht 
iyD 0 ,"T IV ly'iiDiv mnn pmo I'o 
H |y30T I'H TIO D"n3y3y^3 ijn "3 

,y 30 ^ iyv 303 ijn lyiyn lyoiyit ihb " 
“IP ri3iv oyn ohi to ,3'i^3 

. .0p31P1V "BH 18D ?yo 

“ 1 V 01 H ^'yo's 0 no ,3n3y^ni 0'3 ^ * 
,?yvi 0 .i I'H |y3y'333'3'n8 rt lynio 
-y?py y3'ov'H n tg , 06 "i 3 ga im |yn > 

PD Dnwy33yognv ng rm$a n* 0 )p 
lyo'nyj g IV iW3g5gD jTD^i ,iyrgro * 
j'ngniyBg ?"i t* im ; 54' 

pg '"yp3''5,, PD iri'n nna pnv 
no ,ir3i' vn rit lyaanamga fS*- 

TO? n tg ,ipyt imjQgg vp W 


1 i t mim |M60 tlo37 an 
Wf Daii ’*1 .^inj’P asi |ii 
mv} vn fi^po I'a osmrafi ai>fi 
% fin :jiT'?»p r^f j a 
Sp^i ipay^-ifaw na tyo’^ps’^opiip 

y?M pa ^11 jyiiPi 
Wir ipnrtJ^'ia aiin y’Voaa P’t 
Ijnijiiy; oMt pa iv ipn .ovin 
\g_2Piy: DH^a jv^a aan ,nna’ inn 
iy ,nyoolij^ a laa iy3iy^> yi 
nsa^o n lya^^ay; d'J nnyi lyaip 
ha^ lytDao P'T pa ,'ny»oiiP pa 

ayjya”a p't lynyt’ lyoiiya on^a 
1868 pa /'-lyaaiD jynarD ,i’na 
.pia’ V"P jyaipy: y^f^oae n f^a 
>y'B P’^raa ivi pa pna' va I’a 
•yj oyn ^yaa^a iyi .|y::a3y3 lyoya 
.nyaa ^o'^pona po v^a oan 

,Y^o^ pa y'vat'^anaoyn nyi ina 
' 'a lyaa .nync'ia la pa ta^^aia pa 
^y lyr jr.:Dar» pa viyeDaowa la 
•jiMva n ivT^'iiD’ra |yaMny::a *5an 
tMB' pa iy |yn ,t3DaKnyin'D naa t)”p 

Diitsr nyi Dan ,iaD ly^rn a jyiiyj 
) 3 i 3 y^^a 2 "iVD^’a’ia iin pa 3:an pa 

«Diaaiaa OiTa 

D'j pa’sp'p y^ Divioaa 
^vofiyDia vrian ’n po lyaMny^D^na 

fv'D Dan ny nyaa ,o’’Pona pa |yi 
a^Payofirtu Dan ny .laoyaa’ia inyo 
6^3 lyanaDrv: T'a ny pa p’l DPtaa 
nia t:p:iB rn^VD'^ana ^nya^n Py^a 
••a'an IV ^a'a^/ dp:ii pa nypr 

/'DyD'? 

•n'E 'n u^^ 2 w'v; ny^an 1677 pa 
pa ::r.'T':ana nyn pa y^^an yn^vn 
•''a nxc .la’^'n nyaao jynaPD nyn 
•jyjyv-ai i'M pn'iy^ ny ra nna' vp^ 
lya^any; ny Dan 1881 pa .dd’’ 3 nyn 
•a'var.VDra oyn lyi^yna iv n:ao«Piv 
-DD's ;‘« Dyn::aP 

•ap:ar ;-; ypn Dan 1882 pa oma 
iap'-y-s« lyDXJ cvn iyo^:y3:a 


ji9s?9iir mwitji ra 


ttrra f«f (j>iim t'* /^yin’o ox 
‘MflJlfMX'OIM*’ l”f -ww*jooin 
f«K 9wn fim n'oriyi oon iib”i 
»M>a i»iiw o'i- x .tx» 8 noJ 

d’j IM#n yjXii ,’*1 w T>iJ’no 
‘‘MO Mon ny .on’N lyiyi M^ypyi 
•mi |yf«Mii«»o*n8 oojip n lyjgBir 
•trvnn |«f -mbits’? |ib B”w*n 
*yi flfl’M eyn vjrsitnynvu nyiT'8 
’ll ,i’*Hyt>iTJB'8iiO’?yn i”t is bsbo 
tf^yoBs oyn IBS ooBiy) I’t uyn ey 
•yj t’B ri38nn |”» .jBnyo n |ib 
y]«p unyttry) b’3 pb tBOjyio pni 

o’j t’B y’BBnpBoyn |”i .(yjBie 
.ys’Pn’UiJ B n*} -vbsbovj b lytivj 
l”t I’B B”P3’nnny bjvpivjb BBn ny 
g B’J oy t’B,, .BJir tvBsnyB’s 
.rirs nyBJBoynyBPB stB SBn ,nBiT 
gtB I’t PB lysBo ?Bt ,nyoDBB ’P 

mad mat aikadat T/CB 


lyusBnO w fys’pjyj iwpo X ix 
o>B* ,y;yi”B yj”» |io ix T MjO 
,i’f 6yn I’B nyi’ii jib ,ny’nBi>yxna 
|i3 i’B« ,oyrn”fl iyi*np «f obu 
ii’SnB |1D y’>XBO « no 1’?3B’9 8 
t'lB* — ,eon’nB3 *i’f ny »Bn /*ny» 
i'3 B”3nByj lysgn jn”f |ib nygBO 
•”8 ”3 8”3nByj 3Bfl I’B ,i”n8 g 
.nrg’ i’»3BiiB |iB Bpyt ngo oyj 
i”8 ■nyB”3ng jyf’f njnj’P y3”9 
-gntBJyBB g t’g ny83gg*)yp’j”B 
'BB i”9 itB nyi’>jB’9 n .ypBO’o 

lypBd PB lyttyj nyg’B |yj”t y’)’9 

ngt i”P I'B .''ny8”3nB iy3”>3 ib 


*yi B?”8niBnBB ny t’B 1908 pg 

*3BP nBB iB»’nB nng’ g iv ingp 

|g IB ]iyB3 I’g migP tig BBBfB 

•’BB nyB”3ng in lytyi igrptBrrD’g 
rtnjyn n;y pbbd dpns nyn tpig egp 
B’s-ivi’ni i’g t’g ny .v’MiDg? 
on’g Bgn op nyp .nysg ,|yDyty] 

B13’8 |”B I’lB B’J Bgn ,0}PPP) ngt 

B3”8y> Dv Bgn ny o'gn ,o?ye”ttyy] 
Bgn ny ivp ,ODrny lyfiOD’B pp b’d 
B’jng] Bgn igt’nB iyn„ oigtyt 
IVP ivoy |”B ,n’B nBB Dy3’>p»ir 
lyp mag nyn pB ,ny3BB3”B i”t b’j 
nyBBjy l”i .'DyBiJ P’D igo n’o 
ivityj t'B igiTPJgrtnj’B on *i'ig 
:BniB ing pB fnijor pig opjn 

yr8B1?'B5BO ViT’BlftBfi t’1?3, 
nyn ogn ,iv3V3is B’j |y?’n ufo:n 
•pjgiTtnrB 0*0 n’tnao’B-BtJin’jn 
|y:”t' ”t .npD’n di» 0 ”niT otgg 
IVDBn8-B?Biiy; vs’nBS’ipt v'bim 
.ypm I’B BPJiBT’or B njyjTH pg 

•yoB nyn pc ysBJt’iH OB’in n 
iy t’B nB3”7 itg |Br”nynyB ihp’i 
• nB von’t’JBjng b’j n in’t’JBtng 
nyj’3”B B3”9 ogn OgP ,".jrB”3 
lyosP’OBitnvDJBP ovn lytvt noNp 
•DgJ ovn nyoPB .nBO’BBp pe ?"o 
in’B I’B ,1882 D”i o*rin‘Bi»i 
ynBp pc lyoPBiiyj •'snyaovo 
n ,3,000,000 otnB iv t’3 60,000 
lytn PB B”3nB yj’otn ytroipyipy 


ngt |"P I’B 
nyB”3nB otB B”n3y3y3ny3’B |”f t’B 

pg ’11 njnn’n ’itB |yiiyi 8*3 ob?p 
.M^ yon’ngs nyBBirsPgn nyj’tgn nn 
ly ?”ii ,B3*i>3y3 Bgn ny ysxn .I’B 


rg ,’W”» tyj’njyoe' g nyojig opiim 


onytogj pg ,0’r« rngnio lyryj 
poennpo *n I’t *i’ib lyjgnoy: ogn 
yr’BPgB n’lg *11 ,yii’Og^DO'3’3ng 

opge nn .|VB”P3’?Dngiit}:gigo 
•nyD’’3ng y3’?nyj'g y:**! ogn ,t’g 
-nnyo lyoipyjnge iy3”i iy”nyrnp 
’11 ,oy?3gnB lysnytoyn lytyn ojyoo 
‘’f'jgjng 13 |yoDy3 pg lyDonyte’gg 
•gn n’o .nyo” 3 ng yoognB ’n in 
•Vi Bnyiiy: n’t Bg,n ny ’ii ,ir!yty; ty3 
nn I’B jjinnngc y^gp’iBn ’n lyj 
po 33io”nPBngc 'n ngo ig*'”nnyD 
'D’lng Sgn ny .t”tooiBiig3'|yDg?p 
I’g B”PoigBry3J”g ysW’n lyt’iiyj 
gD'3 T'B' Dy„ ,ngB*BgP 013 313g3 
•j”B ny ogn — "ongii 3’33”g i”p 
yiinj B 13 bpyn’nj’g ojgtyj ?go 
•yi 3gn 'Tg ogii. — lybo’^go'igp 
bgii jugno ..nyb”3ng nyn nys’g ojgt 
ryjBiB, |y3”>3 ?gt o^giiyj b?gii I’g 
ngV by lyjgoBs 13 in"D .otgt 

."nypngoe' 

iy3yji3Bg lyiiyj nyiiif' B?gii oy 
t”t nys’g ?”BniB lyr’O’np ISwd b 
t’i ?3 lyiiyj t’g ysSyii ,’DPgnBDnB 
-g3 13 nyoy3 bgn T’ o’b ,ogi3'n 

,133'** 


,’i(g fs ny ti« ,ojyn'tynB B7g B>’.’ii 
nyoociv’ nyn *,3 ivngnyj B3gn3y3 
lio yoDTy: nyn pg yny’ngp'noBP 
^3 ny Dg,n nng’ Dpyt .p’?3iByn nn 
|y33g3 oyn nysgo ngi’o o?g B”3ng 
sgB’tn p’t tyD?gni3:g Dig ,3gD ipsjg? 

TtD iKP’nyog nn pd ojn'tnB bPg 
hns pg •.B3g:”3 ng3”? iig igs!'”nn 
tarn ,1896 nng’ on piryogJD’ig nn 


tg .ijngiiyj b3Boy3 bs’iJ’n nytn 
,bib'-nngg3'ii’bipyTpy ’i bgn ,Dy?B 
n’bipytpy ’i bgn ,b3yD nny 
lynyn bsinsyj tio ,o'ig b’3 nnggs 
*?yn ,DB8mn’>30’0 nyb’inj nn w 
D1B ,|yb”nbij nyn’no bgn tio n 
tyjyp bgn >gt nnggs ivbipytpy ’n 
yj’nnyn’no ’n |ib 33U”b *n .|go 
lysgf yb’iiyj tg ,bnngg3 inbipytpy 
* 0*0 ’n ngo lyjjynsngB ”f lyonin 
”t lytngn lysgt nnsg pb nn’?* 
jr?gB g nnyt t*g .lyunsnge b’3 
nngg3 n’bipgtpy ’n bgn ,igt nr 
*bn3 nn t*3 nybD3y?p nn po .ow 
ngb- tynyn bsgnsyjngo no ,’igt nyo 
n’Dipytpy ’n pg ,nn’?3D’D ’n 
,|yB’>rg3 13 osyn |”P ogn nnggs 
■B’D ’n ngB |y?gt lysgt yo’iiyi fg 
.inyn osgnsyjnge o’3 nrwj 
13 ai 3 g 3 pg ,010 ’t ogn .oypg 

|y3gnB*e3g'3gn3g3ng ,iy3gnfi'n”iD 

bgn 0*0 ,oy>B pg •.lyagno-owJ n« 
,Di>rg3 nny pb ,in ooyjngD ji 
(Hgt yny’ pg ,B3gey3 onyn ogii 
tg P’t no ,on’DipD’n onyn ogir 
m pg onyaoyo rn ngb ii3 nyjyw 
gnyn osgnayjngt pg onngp^ 

..'jyn |y3’oyo-03g’3gt’3g3ng ib 

** « 

/. 

-goyn PD • D’33’nt nyj’tgn 
*3g ti’tg ngsnjyvug •pig t’g y’orw 
•jg •wtng pt lyoBgmygnyp 
0**3 13 0**3 PD |33gn 33731^ >W 

Tfj tgpt ogn |ig ,oyn ig ly oyngg . 
pg iBsjnyor. oVd ngt t3 ontw 
•nrt n33gj)”M*0PBTg’3i’ xtiw 
tg ?9>yti *00 JU31 p’t -X* ^ . 
vnrug^B ir|goonw*g*»' r» S— 


m BTBJiuni on<g owi ogn 4»i'»-nBenB0 'BmrtBBi in n's ’n 

«’» I”! nM D’O ynv ■ 4nm tf t’B ibviiiimb nren? nri 


131133 t’g D01?*D3VaP? p’t .bjgiyt 
131133 I’g ngoifi p’t ; |gb3gDBn”n 
131133 t’g pg ,3’nnyDyo ’g «i’o ’g 
g ngo bgn ,3’n3y?iyii3 ,3’n3ypvDV3g 
.twin ognyj ogn v lys’tysngD 
•33 o’3 igB3”g ogn n3’’n6 t”t 
”t 1311 .0303370 ognoy igo osgp 
Dgiioy tgb 13 ’11 o7n’Dy3 tyagn 
033033 DH’g by ”1 tysgn ,0337318 
Dgii ,D”p3’3nyn3yDg |g O’O lysgt' 
ogn ”t lysiA' .lyi’ibr 13 tynyi t’g 
33383 |”t I’t pD lyDngnyiDgng ny 
iTirbig ’n lynys ng pg ,B”PnD’3 
ifnnyt Dn’g<egn ipo ivn „b037yt 
•08”p3’n7ir D’Wigogjpyo nn’n3 pi 
|iD onyD”OB3n ’n , D7g • ,33riy7pny 
“D 0 ” 0 , 037301338 og7 nn 


y3”t .pDnyn yyn’g ’n 0r3’73yj ogn 
pg nng orammo |y3”t nynj’O 
-”7p pg nyig ,03ggn ny37yrB”ii 
*300 nyjgp’nyog rvtpg mji'O Pi. 
•y)3nn 3’j”ii nnyt lyp’t onamnutr 
*’0D nyr’ngevXni nyn ons oMit 
-33 ogn I”7g ^D0g3 pg ,r3g7g3 
|1D 3”113 lyoO’ T gngB g PD oogor 
•’’nooy-r’n’g nyrwvgoo’ng nn 
y37jni ,rnyDog3 rT’ogo ivtro 
ny3ni30Dgn nn i3 o^potvm ogn 
•7go p”7Dortrr» yonn3 y’nyDO’g 


.yony7y3 |ig ny3yoeoggor ,iyogn 
nyp’bgovogo nyosgpgsTngn nn 
g ,ny88g3 |’0’33, og3gnoog pg 
•go Tg’gn yno<i3 nn po -nysoyo 
-gbo’n nyoon’ng3 m pg ,’or’o 
-gyo ,ni8>iD -mroni nn iw: nyon 
yo”ii |yny3 lyr’t ,nyDog3 ngn 
,131133 t’g n’g.byonyiegt. Jt’stnb 
,Dono g r3Vo> g ,ong onyt oy ’ll 
ny ogn ,| y n n 3 g t i oin g Ttd *hm pg 
*13 bgn pg nsgTgn pg Oyytgs I’t 
^ oytytjtgpyyt.p’t otgTygs nyo 
*ng 013 o g TrTB' o on ne ttgrva 
nyogo pn, pg *ty3g ,og7P iyD*’3 
jjnptgttotg • PT'ngongng, *i tig 

on pg' jrmsaoBXB g tmas-pir 

•nmrvb30 Oft po Xongo tKrnti 
,n3g7gn 


ny t’g 

tbgnngg ny”t po' 01137133 ’ 11.131133 
•pye pin.typ .,.‘|g7pnr pg ogn. 
ny Ogn ,o’inBngo. n’o oTgii figegj 
I’g »g O’! rTg 3*173 ;y’i7ir pg 

t’3 Tg . .|y3y3y3b’ng'. on.’g oTgn 
not ,Dn Tig tnyoonts i3.0”ng3 
•omg.bb’g OTgii Tg tg , 0*3 3’i73 
o’> ny3*t oTgn t* .*»y3B .1333333 
•pg ,Dn’g pg iiptibngo p.’D onyTmt 
oTyj p’p 1388893 013 ,ny3’t' o7gii 
ogn D 9 >iog » /3»3’n”DngD j”t ngo 
.13837.183383 p’t :07giu eoeypgs 
.ng |g 131133 t’g gngogipge' nyag 
7Rie on*g 03 oTgit ny pg |g 8 *oo **3 

,131133 


ny ogp onynstn 
jynnor on tw ptP’ ayt e ig 03 pg 
w Iiffiin |fb jhmMO 

mi w i^'t d’iivj iy?io ir 
^ jf^i n ijraip Avviim fr^jiwy 
|ftp tj’o ><^tnjn ijraipn vrn 

tr^proii irM lyrniwomu iig? 
D’j yf ijraipn v^n r^vmy n iw 

III v^riisn yroMj n ivfiiiyaon-iii 

,nin3 yiy^if pK i^h di^h ,om jifo 
••J lyD oiin n iiid 

.ly^nyinyo^H ujypyj d^; 

iv^ lyp iyijye*ft3iM n lytj^in 
)yo iy-!i^ :b’D 3 ’I’l ivti^^iHD 

.fV^nyfi uyiT jyo iyi9f jyisvits eyii 
no 0 ’’v “.yoory lyrrn pn ,p ^3 

ijn 0^0 roa^ni^B iny? pn lyo 

*0jMiMB tinn lynyo ]it 
•y; oi^n'iyo pn ,iyryor y3'^d-ll^^^ 
ya^yn ,yr:y’ n o^j Iy^•Iy1ny ono 
•01H yopiy; iyD;iH o^bk ^ivo^i^n 
liB lynMiomifi D:ypy; lyijyo^j' 
ya^yn /i ph rnya 

n O'O. o:y3''yy:D'iH "Jin pity jyai^n 
HUB »)MH lyoBW^jyr'K yoiyii^Byj 
4t)’'ProyD“ii!^':v pE lyD'ay; 

A 

•lyrnH oniin lyi'^iom: I'o 
*l^^y3 inyt oyi iv "nHi^a 

•H3 y^'j yy'T pB ^nyrD'iK cy^yo 
orii^rn oyi jy-i'^iDHi; -.'o .yooij 
,0’ji:yo8nM ys'D n i»b 
oyi pH iyriiiy3D'r,H • oifn ny dh^i 
I yo1^Er'HH3 0TH>y3 o': pn ^hc 
IV’Jv n Di^n ,D'H:ity yoony n pB 
lyn'Momj vd .oHny^ o^n 

T/' ^yooHHa yo^nyiry yf*H n ^'ih 

H -IHC OH" ysf’yil lie iyi 
jya^yii »;'*k •^yc-Do^proyo yo^n; 
OH! |yi:yi 3 D'r,H iy:yp t^yii ly-iy^ 
Diy DH'H pH H"^ T'H DH^i .yooy3 

IV pH ,0{ypyiy ,ih':v pyi pB lyvij 

.ovy^iv ,ony-ip Di:yr'H pn 


riCHfyi Dy"» OByponajH oyii 
ov'H py T'H ,iPHHa ornt-n oyi pB 
iy 'll r-y^yi:* ih rvvjn; ph oyoa 
iyoH:H’3 yD'^oy I'lPa o'o lyny: t'h 
-'•T yDpyii ,yD0HH3 yf'H 'p .p'-iiv 
ypy"T PH ;jH^ 'ith iPr lyiiyj |y: 
""o o:ypy: oyn nyr^n ih nyooy 
1V1 oPHi PiK’ ly^yii ”1 o^l jyj 
,“iyiH ,"yD^y lyB o -ly'M P3 lyayp 
lyiH^PHB iyv:H: pH jy^yii 'p T'3 

•H*>oy3»i^ iy2H" ,M!^t3*nyi3H' lyinn 
pH ,ninn □':■ ihb thpi oyi pro 
□nn ’lyiiya o'j ph nya^yii ,iyr’H 
oPHtJ’n PB D'BH I'H o"v nnH' H 
OHH "ly IH ^DP'oy; o?hii '""tHH3 
ov'H 001P "ly lyii ,t:yrnjH^3iHB 
□yi PB "'.yrny:yo oyi nn h .pnn 
•j"B D:yipy,B‘D'Pi ,tihh3 
□yi pc '.yrnyjyo oyi pn ,3'iy3 
‘py,B‘D'Pi ,o:yoD^Hfiyi ;:’3Hm 
y": y^H ov'h lyj"? ,iyi:Hii D3jn 
•’’DV'H ijn ^r’trof’ ,ph pth .iyB’:yo 
“'B "yina "iy"iitt’Tyio*’!HoyipyD lyj 

•'!DH"a v:h: troHs ,"iy2>yii ,iyty 
y^y;:y!' h ihd ^HPH^ p'l pn ojy: 
-H3 r:yii r:H3 jv^'ya ".yan t'H ,d"v 


ny lyann "i .rn^i iyi:H ih »i'ih 

•y; pH oi: PTH iyo3'f*c y^y^n o?'c 
"lysH ;o:ypy3 lys^n 'p pi pno 
‘>Hnyi ry»*“iyn iy3'iny;:H oi^n Dy 
nw ’1 lyoJiH IH ,^^.'cy3 -y:"oy: 
•jp n '*i'i 03'opj lyijyoroiH y^: 
-'3 H PH ,mn3 y ' -I c pn ih' 
-0Hi0''3iH inyo ,y'r.y:y inyo f’yo 
PB inyoBHHB iy*yo"i3 h ph 'o^’p 
• yijy n pn jyf»'v ih'3v y^'OD'T n 
•DV2 Dyi »|PH iyoipy3-iHD t'h j:n 
•IciH iyoD3'Dyo'iH':p ivo 
• A 

-yi y^H onyip lyay; lyiio to 
’’3 DHi ,nHH3 oPHK'n pB iyt:H;yf’ 
‘yiiHB "I lyann 0"n:y3y‘’y; lyi'-: 
DHii ,P'0'f’HB y3'?:"^p n ih lyo 
PH lyiHiiya 0"in'By::H i^v'h P3 ph 
•y3 lysHH pH ,iypnp y:yn’':jnHB 

•y: iy3Hn "i jyoyii p-i ihb oo'ok^ 
-HB n PH yoornyc n ihb lyo^nn 
"D'pi .lyooy yip'n -ihd vi 2 ai:vD 


|y3Ho 0'3 "I'o ivpyn 

iyv:H3 in pn ih ,3:ioB'inH3 n 

,P'Dr^^yB i*'H P1^3 PH IH'3P 
ooH Dyi lyoyjiHc iv phi ph dhu 
iPOpyoH"'B iyi pn iytrny:yo pB 
"3Hn DP^im p'H lyiH JHK’Pin 
y^yoB^ n |y*:y:iHc |yp dhu ,|Ho 


T? 'I'lH onn p'otrPiyB ojyi'iyie 


n Pfi lyp'ip yo'na ^ t^n ojhp 


n pD pHV iyV3H3 Dyi iy3'ivy3EPiH 

*3P iyi lyo'iH iyo3H3no3'H yon 
iy”i IH ,iy3Hi i"^3 m i^oh'’ .ih' 
y3H3 H DHil DI'H ]Vm DHH pH PHV 
lyiH^’iyi o'3 OH" "IV iyoi3 

PH PH H^HP'D^ pH man y3'iHi 'i 
'y3 OHH iy ih3 1 H 11 PH ,i:Hf'ir^p 
’^>y3 n lyiyii iv ,D"P3'f»3yo n onn 
iyi3iH' pH iy2y3-iHO n pn n^ni 
n iy3'H iyy33y3 "i onn iy .ih'3p 
‘ y3 lyann "i |yvi oyiy’ D:yn 
n |yBH31HB IV nillHC HIH ODHO 
|y3Hn 3'^ 'p lyjyp Pi io .IH'3v 
P0HBDyTIH'21\ HIH ,mw HIH 

"I PH /Py3H’vpHyi lyviHiitr,, hth 
" 3yioiyi'3 iy"i n'ln Dvyny3 ivann 
"I PH .on'H iy3y3 iy3"Dr iy3'0 

m ^»Hi2 dhi ih , 03"*5y3 pitr lyann 

"H5> .1PH"iy2'lH jyOiPDPIH "I iv!’ 
pniv 33H^ D'3 ony onn 2 f*HP 


cyi .iy3H0-Dyi-; pn lyaHO’PiH^ 
PH lyaiyii pan lyina pB rn!^ 
lyenyjyo iyi 33H>*iyiiiH’ lyiiyj 
-1HB ,iHB*npi iropyoH"!® on pa 
‘>iyB 03yT'iyiB*D'Mi ov'h ooyj 
'H3 013 inyi trona pya^^yn ,P'dv 
PH pyanopiHf’P n lyr'iiv d3hp 
pyiiH iyiiy3 lyinn’ y^'B ihb lyan 
'113 inyo iPH ho'2 .pih' V3 PB 
‘yo iyiiy3 ph lyaiyii ,ODHinB lyn 
lyra'H h ihc lyoonna d5h 3'd 
PB lyrnyjyo in .lyinn' ^yo’i 
■icrn ov'H PH iHB'Pivi'oyn on 
'vyi Dyi onn lyaiyii ,iH03Hn dp^ 

11H11P112 PH 03H131HB IIH’ IVO 

iy3yp *^'1 lyoya dhi dih ,6riiy>HP 
'PH Dm'h pc iyi i'H lyaHo 
D^H ,yiynHP'D3y2y;p lyoSiyinyo 
iy DHii PH nyin'B pn lyto-inw 


•yipy '1 IP ooy3 DinPH^* yoDinyo 
PI ,DypyTiinB inyo iihh3 ipoip 
to"v iyi o'o .D3'03yiH3 Dy ph p 
n IHB •!l'l |y03H1DH3 |H P 03Pn 
•oyo n IH ,1H3 D0y31HB PH ,IH'3P 
•H3 .nyi H DVBy ^'ih lyann oiya 
lyiiTB 0 "v iyi o'o oy no ,i’^i'o 
fyiyii ^H» B'tn.yaoyo n ih pvin 
IV 3'D^':3"^3 inyo pn inyo r^»H 
pnyo PH inyo ^'ih ph ih'3v iyi 
nyi IV iyo3'5»B yi.i'H |y3'Dy>2H3iHD 
pp 1H3 iy3yp lyoa'^B cni^ii .ih'JP 
->p oy iHii ,oiHi oi'Eiy lyiyn pn 
|P>3 .yo3yi yo'iiy: iph ht iy3 

\vm ,yo3yi m ph ^lyoa^^B 
k IHB Dy]''? PB lyiyii 03f'HDy30PH 

oyi in lyn'O'v i^o .o'^v yiy35y^ 

b'P'OrnyB pB ^H13H1HB iyV3H3 
•yipy yiyT3iH jyoya I'o pn ,oanH3 
b^>HPH^ y3yT'K^iHD PD Dyipoip 
J|P "I ly^H^ .iyo:HioH3 013 di^h 
, pjPH 00 |y^i3Hn "I 3PH ,iy3yiD 
^lya ojyi'iyiB'D'Pi pi ,idih oyi 
nn iy3'p I'o .oy oiyii'tr p'or 
jny"i a'^iv DyppiytriHa n iy3y3 
••on PH iy33i^i3Hn y^^onipHopn 
fi pp IV n’T Iy1y^P1y I'o .i3h!’ 
hyoDi3yny3'D’Pi iyi pa iy33yn3H 
l^'^H iy33ny5»piy lyan .y^oHipHon 
5boin lyiiD 'P Ji3y3 op jyj'p 
^yi yiyi3iH niii iviyii oinoo 
pn nyai^ 3PH .|y33i5»i3Hn yr'OHip 
tinvif I’D |y3'P ty33i^i:Hn yiyi:iH 
.•yin’H O’D 1^3 ^IlfOHOpn ,tyDHip 

IHB ^p I’o rnyf'piy lya'^ yi 
ni ,iy3iy ihi i'd iy3’'i ,y'DHiPHo 

iniHB TO lyoyii ^Dyppiyr^i^a n 

mn B^oi^a lyavii 

\yt pnn lyano iv oib iy3nypiD 

^3 ,\vm ’P IHll ,PH ,y’DH1PI>Dn 

Wi jyoi^ioyi nryo ’p iy3'D!’yn 
m IH lyano yoonna yiyniH i3yi 
^fyoHiPHoxn yor'iDi^a jib f^yoip 
•HP 0P31B 'P iy^13Hn |y713Hn jlH 

iy3n3yioiy3iH ih t'h dhi ."ipb 
^ana ^sip o’o no lya^yn ,i3Honv 
.iyv3yipyi3HP y3nypib mi m 


'13 iy3'03"n pH pH lyovy^ pn 
iy3'>D3yByiHB ''0’’p3'D3yiy3^ lyo 
D3yi'iyiB'D'Pl PB D3nH3 ‘oyi I’D 
'H> pB iytrny3yo d^h ,p’DB^^iyB 
'H3ir: ya’^oy yovy^ n ihb 2 ^hp 
\VDMVi DHn iy DHll ,0”31H IH—,iyD 
oyi DHny3 o^n iy ^»’pi op ,yi nPH 
013 inyi DHn iy .iviyi ptrn lyooia’o 
iyo”P3npir. h ihb dhp ^oowpya 
IHB DHii pH ,iHB Dn’H lynyor oy 
lyno oyii iy iyo3yoHD yoy3y;3H3m 
iyoi3y3:H lyan onn iy .lyanoDin 
pB 03yi'inB iyi ^'pi ,0Dj nyi 
‘J’Hbh on'H oHn ^’H3H8ry3iyD3’H iyi 
iy’noy3 pn iyoi3 h pi .oyo 
lyiiH cyi 03^Hcy3 iy o^n ,ohi^hd 
• y30'iH cnof PH ,^Hiy3y3 pp pa 
p;i pc iH^P Diyii Dy pi ,Din’D 
iypD2'^3yo'ODy2 oyi ^ph ^oanna 

•IBIH 


pp o'o oinoD3H»yi I3yv3yf»3 ohp 

_ ♦ /• 


IH oSiyinyoPH 


,yo’DHPnroipyiry 
^yoy>3 yr’ODPiOHP dhi ^ya^’yn 
DTH pc lyoya oyn ,03yDyiy3 onn 
IH ,n’T onn . iyrH^y3DPH .DiyiiH 
PB yipoipyipy yo^nyinyoPH n 
'y3Hi yin3H m pb ph 2 f^HPH^ 

'OlH IP onn Df’HPH^ yp3’^ yD3H3 
'HI n IV ni^’no'nf’H po’o oinypy3 
'01H1103H1HB n .iy3y3'iniH vti 
, oo’otry3 lyann inn’D'iH'3r ya'^ 
-lyDPH iy3Hn ’p .lyinib'IH’n’ pi 
iyoDHioH3 ’P lyoyi pi oSiyn 
'y3iHD' ,yoDy3 pH yoD3’nyD n ihb 
3’5»iv DP’tr?Hl ys’Vior n aniyb 
’p .iHPn nn.PB lyoyiyoj’H. n 
y'VHi3yDHpyn . n iyoi3y33H tyinn 
•yo PB ,tH03n D3yipyiH lynin na 

n PB D’3..pn ,3iy33”D iyri-ftf3 
Diy3iy .lyana'iH’Jr y3’i”DbPH 
oy DID .^H3 D’D ’p |y”Br pp py 

-DP1H IP OHH .oy •nH3n 0Piy3 ijih 

•3’D Djn* DP lyann ’P dhi ,|yrny3 
-^nmnyopH n ^ph di>b3”h lyooyi 
•jiH DPH D’3 b3Ho ,iyin’B*jH’3v yo 
-yTy3 lyann ’P 3y^B lyaayn lyo 
D^nypiyopH jyj’p ’P iyi”H ,of^p3 
-y^H 1H2 #nH DHI lyan .iJnnnyj 
lyann I’o j’oapi pth dp jyo 
•y3 Dyi pH o^yD'Pivy3 op ^hd^^’P 
•oyo yiypiM po laHomHfi fyoap 
IV DDHjr”ioya ly’P pH pH oiya 
^H02"P ivann 1*0 pn .iHPn lyn 
IHB DiyBH^a yopi n D3 hidh3 dp 
•I ran n ‘ihb inHBya y'r.oH fn 
jypayi I’o o’l^ ,dhi ,nH a’oapi 
PH lyin’B y’P ya’ov’H y^H tyrp 
-HB n nHHa oa’HB'n ori 

•ya oaypya Dfp fyo dhp .yooiayo 
|yp i’nyaoyo n dhi ph jyj’B 
inya o’oya lya’mi inyo g o’o dv’h 
, tyD”v yooaiy rana n traypoag 

IP pH |yo!>Hn ,^yB”nv inn ,y3>Pii 

lyap ov’H ayo i’myaoyo ’1. .fyo 
tyayp oyn ryo oifn ,oy^H tg ^pn 
on) tnyii t$ow3 oyn ;fHo tyno fw 
1 HD tjrwo H Dna ,raiyjyIinyo 
fytmyaD’ng • fyaiHi oy ’n. , inyo r 

.lyaayaiHB rapp 


in’H ooip .?Hyio3Ho pn iobph 
- ya ,iaHH3 oa'Ha^n pB aa'D’o h iv 
': y ypiHOK* h oihi I'ih in'H o 3’D 
'113 ov'H I'H iHoiyro iyi : aanyi 
PIH pH .10 ^HPH^ PB ^yK’3H iyi 

.yooHH3 yiyi:H yf»H 


TO lyn’v oanna nyi iv oh I’H 
pB TP^’3 DP 0”P0HipiyOBPH ’1 
PB 1H3 ,2 >HPH^ PB B’j^iyaoyo iyi 
m PB B’triyaoyo lyvjga lyaaig 
IH ,iy3’i^a I’D 5»”ii ,D^HPH^ yiyijiH 
I’H 03H1DH3 iy ya^^jrn ^ivopaie n 
Dy3”Dy3^H IH PB iy:”T ,D3’1H3 I”l 

yoanonyiiyaan n .oyiyoa’H 

lyaa’O’D-iH'an yiyiaiH DHinHD'',y3irm 
lyiaiH pB DBiiHa oay^c^ ’iiH inyn 
nm lynya O’a ph ohi .B’lriyaoyo 
-ya PH DHI 1H2 r2 PHPH^ pH Pi^a 
nao H ,fyaHT iv niH ,I’h ph ,fyn 
•yo yiyiaiH pa iya”H onn .na’io 
PH5»oyia Dan’iyiB-D”ii ,oiyrnya 
yiyiay baiiya pg o'^jnB'ya i’3 
in pH ^yp’oiH IH pH iyi”i)va”H 
lyann yap”H O’© "©’’pa’cayiya^ 
,f”T D’a myiag jpo oy ih ,pniv 
ya’O’ia n ’3 h .ntg oia ph oy th ph 
,D’ iH OP oago JHOva oijni d”3ih 
-’0 n IV D’a lyoip oiyaoyo n ig 
iyi fyii IH ,iH^P t’h oy .jyaa’o 
-oyna oan'iyiB-D”n pD aHpriHB 
-aHP lyiHiiya oin’fiyao’iH o^h^.w^ 
IHPV lyvan: in pb o^gn ^oayiipy? 
-”D I’D ,r3H^HB^ H pna lya’^aya 

.yoDHHa ya’^oy o’© d’bh ih ^lya 
onyoenHB p’or^iyB oan’inB-o’m 
DP IH'O pg DP lyP DHI tg 4*iy3H 

laHonv HIH no mo ^a mo th ; pn 
-ai’ in pB aanaiyoaiH mv inn’B 
lyiiya nn o”3ih yoeny P’T ph ,tH’ 
-oyo ’1 lyrpviviv D’pi * na 

oy OHH iy pH jyaa’D’o m iv? oiya 
Hoyo H lyaH ph dhi .oin’Byao’iH 
-’pp I’D ya^yiT ,?hd nnag ih ihb 
.' il’^a’ia rana innivong n't lya 
^”0*on**i’iH iyt”ii3H n'o ty^ni IT 
n IH om’i'nr HHi ,o3’ih3 P’t ph 
- yipy IH fiB lyoa’^ n lyayn yana 
ya^yn ,iH'ti’ h i« "hhip nnaip^ 
-”oyj^H IH I1B I’lH ttiH orny 

ja”proo’ii lya 


-3H3 H lyoipyaiHB ,h^^h ,ph oy 
oa'Hfivn oyi pn y’vPH^iyi yv 
'lyaHopiH^P p.H 'oym ’i po iinna 
,D3yoDa.':yii .pih’ va *pB oan’ai’ 
'Hiiya 03H10H3 oy o^gn lyo”^ ”3 
yatjyii ^y’vpgnn yo’iia d5h ,in 
-11 ing lyBH^yJBH O’a lya'p o^i 
IH’2P nyiaiH I’H .lyv’^a pH lyiyj 
-HB ya’^anyiiya rana H lyag oy ph 
,^>’ 08 y rana ihb ooip ya^yn ,3aii’o 
0H1 PH ,iypiyoH3 IV D’a ’ii oyoa 
•aiH DH11 D’D ,0HiiDy n'^pn'11 ph 
oy .in’v>HO«^ noH3 ay© iH’an lyt 
pg lyp DHI ’11 ,yooHH3 iyo”3 
y 2 P> H pH I”? O’a nnag Bin 
ya’O’ia n lyag ,ooHriirBiyp lyan 
•anyiiya in’g o’o ih onya o” 31H 
lyoona’D on mn ^Hooyo fyo'^ 
aaiayiina g pg lyaHTiyt .o^gnBH 
,0”pa’03’ii lyo’iia no ypHD |ya”r 
lyayp dhii ^lyaaiaynna iHum fin 
po aaiinay n T»n lyi”^ piHor 
aaiayiiga ’i uni ^oinanga .iWHnyi 
o”P3Hiiiy 'po yiHo in pH yi oa’oya • 
iy3”^a ypHO ph ,0”p3’^ayai’. pg 
;yoDHH3 ’1 iyo”3 iv lya’ayii ogii 
•’r DHI O’a ?ypHr,' :^iyii on 
/innypiya’H bhi B't fyp oy . 
yo^yiH B’lH iHsiayiiaH inyt ph 
.oy’vio’ooa’H' pg tyatiaynna yaan 
-yao’iiH pir. lyag ph wm nyraiH 
in o”3 oy- .yiHo m.pDvfyopiii 
m PB Byoo-^iyvana in oyoo dih # 
oa’Hrn on rOogmynyp lya’oayo 
OH ’h IV orora oy^g m n* »TiHn " 
Wf IH jytmmiy y^g pg ,iyow« , 
ni ,iyoy3' pn ov’g . W 5^,^ 

^ . . ♦lyfl'llJ 

njn.m.nn'imrj'rn Din ‘ 

W3 iw’nn yti iw urw '•ino‘% : 

99 4 vran m w r mnniriiiiit 

fKMi mvnw'i^ 


D((tn 04 

rtjm oJnyinyT i”Br 

ryin j’K :wi9 n jjnifiiPJ fn oy, 
niii|3 iroipytpy n t» iyi 

nM iP»My)}9 ^'1 Bifn |io 

.*» t'ti 0**3111 in*K I’K »u .tyoyj 

,ijn*>3b*D *1 i» T>oiipiojn»iB 
tv pn ,D>nymy in*« lysiin ysJyii 

nri>yj *1 |i« ,010 *t DHII ,Dy>B 
e3in3yrHB iiimi .oupbo *r dhii 
•DM IHB .*in’>Jo*D *1 IHB tnm 

l*r tV3HR H^yB 'yo*iiy> i*n .3rD**n 
^KH3 -ivmpytpy ys*nyn*iB n 

%t13M31H *1 OSmONS 

9n ’Jt DHM ,tHWJ l93Hn n» 9’* 

nniHB',l*D*M l*M 09 • ,DP3919] 193 
ro- 4FI0 0«11 .DP^K tH 4'‘M90 
jhU*Uin ii» 191911BsroyriHB 

jBTrfMriMriiwn 1 19 onn .191 


liTfi oi(|ii ’1 O’o fyo fin 

DSiioyi ^tJDwnjyoira onn 

Mill yr’iiiP’?3iiyr’UJg 

^vt53Mify3 01^) pD lin 

cy pH iin^3y3oM>ii 

-31H yr’0’f>H* ’*1 Ot’MlH3 

-^»y?H D’o |yii ^lyc'O’n n pc o’^pD’n 
iy3»!3 m ]vp ly^D'o vi^'^pnwv) ys 
111 lyi^n oy ijni IH ’^3 

DV11 .^n’Dya ini^ fyriyo lyrniir 
yDf»jni ,oyrow3V tu lynyomw 
ly^n po iHP n yoH^3 o’o lyoiHiiM 

D’D PH Djyn lysjns jpo »inn ,n3i?»o 

-f’nnii D'o fy3M^H3 pt’ ohok^^h 
D 3ny3 H iy3iDy) im ohh oy ,i)m^ov 
oyi onnya OHn lysMni ,3“P3rw»o pH 
t« jyiy^pijn iv inyoo' oyjiyi^p 
|y33Hi*3 dhh ,03yi’Tyii ijn ^oiysy 
oyi nya "ttHnHDiJH? iyr’ooni% h 
PD ina^younv i'ihd p^noo'^inpw 
-jrypyioiH y35>yTH ?y3’P .non^o ijn 
VimpniniH rv2iy r>^jfo lyo^’PO’? 
lyjiiDO’rHa yf>H ri im ohh Diy3y 
^''DiiH "lyaiuyiaHo ojn lyuiTHa pn 
DHi PH fyvmn oiy ^pifcor iyoi;y3 
|y;;ilp .|y3^f"l3y3^yo3^H i3py3 pp oi^n 
oy^H*'* lyinayiiHo pc ynpiin ijn 
,y'tH-:yBH n eay^yaan 3 jh^ w ly o^n 
.oyiK' w pniyj ppp T'h oy t^3 


tsnyay 


11^1 o-.yay ?'h lyjyptDoyi po fin 
-*'H ,D"y lyj’oan lyi pn lyaiHO*^^ 
-ya “I'T tsKH ly ijn^’H ,D'Bnn ya’3 
.lyay^ lyojv.nc pH pnyppnay Dcin 
tDinnaHP 0^3 >ip lyo'PW H o?hp ly 
|yii PH DajnpyiB'HDiPo pc ooh^'ihd 

lyD'T -ly of’ijip ,DinnaHP ly 

.iy>Hoy;3in 

V'VPHyi n IHO'DinVlB D^H 

w PH pDiTi w on'H DiynyacpH »'3 , 
P’T ih: .tyay^ oip ly'oiH’o'iHc 
yopia n dh'h ohh omo lyc’^aHio 
-yayaai^ p^i^c lyc^o^n d'pd D’^nmyo 
pviya'H CH'H nD ,ii33 lo H iy3 
,iyi3''piyD'2 pH mavT3 y^n ihc lyoya 
iVD fnyouivcMH DHnya oi^n ly onn 
•yiay!^3iHD 'i ivp pH ^:’’D'DP^MD 

PH IPH .|y>’'0*DP^HO yo 
13 P i''T iHD Bijtp oyi oanaya ivo oi^n 
Mhv h Pi>* oy'VHDoyo'aHO pH pn 

.pi3? p’T Diryy: 

yni^oDM ".yi I'H y^>i^i o'oiyay 
pc lyooyaoH ivjyp ;yo dvp 

jpr .yr.'opyBDiys lyrni^DD'n ijn 
tDHn ly TH »iy3i#t lyaijt lyo lyp ov’h 
PH rp>yo y^H oiyBiypinc pn 
•jn'^H'VHO lyjTD'n lyi pc rpanon 
D'P pyrya v lyaifn I'o mi ,y’OHiPHO 
|yD"P">Ho;j^ jnn'H y^H ,1914 odpmh 
D ayp^^ya o’*: lyp oy .iyD"P3HPsr pH 
•pi’n M OSH’S D''V lyay' d'M th .lyiyp 
anayoc’ pc jayiHpyi pc ii^nyc h 
- y^ya yoMia n th ; bhih aina inya : 
lyi pc inaayoHfiv oyi tic o'Maya : 
aanyo'c^-iyi iin pc pn y^ainavo 
’HOiriHD O'^ M DHH Dt'^'HO'BHP C'aiD 
5>ya:H’D inn onn n th pyvTaTVOMH jya 
yiayi^e^oaH n pH osnnp pn pio pH 
-pHs P'P lycHO’ya o’a ayo yrnnoon 
ysnE^naHSOTH \h inn o^n pn lyo 
-yM p-iHO'j’ nyiMi oTH^ya aan:y^3nHD 

I'T tysHH y3!’yM na^c-op^HC n ivn 
-ina yny'M pa \y\m k’H'd onnya par 
-PHoyn ^H'VHC yta^o’n n .oy^ay^Mi 
lyo’^oD'^Honnc iv k onnya dhh y'onn 
MT opaia ,y'DHnpipin njn pc »inaH3 
-nyoaiH po'o — aan^ayn D^’poaynyp 
pc inyoL»^nHo o'^pDaynyp dhit ,i’'iy 
DTV onn^cya onn y’'tDHnpip5n nin 
yr'OD'f’Honnc DHi ^vi 
ivo y'OHnpHoyi "ijn pc inyoenno 
ohh y'OHnpHoyr^H'acHO nyro'n nm 
-nnaHO'^^’Hri lya'o^'H dtv oananya 
•HO yro'n n pni .D'K^ryn lytr'tDon 
|yM ,o^H?3yn o^hp y^OHipHrsyi ^H'V 
|ya"T lyos'^j* ynayrnyn nynnc n 
-Hos^nHB ,D^D n '’’3 lyay^ya b»do nn^H 
yr'aHP'^aTByn ya'oan h lycnr av lya 
“onya iVB^'aHP'^aTByn y^a h ,yyonH 
iVtr'aHP'^aTByn oy^a h ph DToaytD 
nyn nna dhi ta!*HP ,DH^P“nyo3n 
-HD-o^yiT oyn pn yn^OD'H nyro^n 
MT aaTo'nna nnyo id h onnya 
.lyoSH^r-^nHP yayaamaya yonman 


t^TtsaytyiB 


:ti»’XP«ijn v^3^y11 

I'K typi-- w ivoyayj tj’n "CT’K 
D((T "o"p3'o:yiyj„ nyaw tyoopp) 

: ynjyjf'^c 

li»t CPI ;^B nyB''3''» 't ,i’o 
,23 r'UPif?' ,EKr Dpnn ,r’iiifi¥Oi«P 
!"» n«*B n»iw unna typ3in»3 

d5k 0”n3y3yny3'K tm t3”P3’B3*B 
|1B tyB0P3 f'K D^y IKOiytTB 

.Iif' 2 v -jn tiB iiK ayB”m» n 

,Onj D’B 

: yD'oij^n 


an w \r*mytw VIP't»D'^a'y 
‘pjta ipi'M oaii ,i)a0ip^*i»r'iveaii 
10130' *110 pya 1*0 in#iiy3 jyoJan 
,1919 >*ia 0 HD oartyaeoa i '0 110 
,03n’»nB in ipupi 33*03013 1*0 
iiooop'i, | 1 B ysoio *1 t *0 nv3 1*0 
inoiiy3 B>yory3 "y'onpfsyi ivia 
in |y3y3 y*»i>otvi *1 ,n»s' P303 
y'BoiPOon in • mo 110 hobop'i 

IPO ,tyBB3 D'33*B3Bia |y3B10y3 1300 
-30 y?Boi0B i**p oin*By33in d*3 000 
.331O*OBBrVa01B 0 103 ,3319*OB' 
*n yB1*0*>B *1 **3 t*0 33*03013 
3*>i» |nyiy330 pi0or iyiiy3 |y33n*3 

0 D >0 p 0 non>o in i» 33i3yoi!’ i**t 
001 ,000100 |yo*n3 iib loo-nsiio 
D30 ipoipys r*3i» pi 0 otr on ’0 1*0 
lyppyB 1*0 iyoyioi0B ivr*iyiiip 
"1003 iynB*i0 in0 001 iy 1011 ,i3i3 
•"PS'Danysow *1 |yiyoy3i*D*iK 0**3 
iitn n'aio luo 


|h' mo ,DTMy lyPHonyii o'aio lyta 
-M njn mo ^lanPro’n o’o i^naoMH 
in mo PH DiPr^oPyiT oaao aanya 
ma yopniiyoaiH n iio aaian’'onHO 

•lyoyonna^o yinan’y 
-yaoiH ivMya ly ?’h inyaijr pn 
yiyayn n i^h imh lypTB^B I’Panyii 
-nya onm onn ivo .fyiyoo yPH’vno 
-jnTr po a^ayp lyoanipyaaiH,, lyi lyo 
H pa im onai ,oanf»iB'tjaH„ /'in 
^''y’oyoHno P'o ph onn /OonnHaip 
lyayainory; in oantya dh’h onn 
ma lyony ly’M ”3 a’ayp lysrnynsy 
I’a ly vn nonPo in .aaiayaya 
•nai^o D'aiD lyo^n oyi imh lya^otrya 
•’’0 Pno y^’a’m lyiiya t^h ly .]V 2 V^ 
-lyoo’a^o Pip ’ni pn lyoo’a’o rana 
-IQ lyr’DD’m’vno • pH oayinyiB 
^it’HanPVo D’a .oya’aHp-ooyonna 
ITO OHP mi lyaiya tm aa’tuHia in^ 
-nna’o lyr’oonH'yno- lyocny on 
-ya »Hn omia n ^oya’anrotayo 

•inyr 

-aytHa h ^’an ly rm lyainorya 
-M10H3 PH oinyya ,0’npaHiP pw 
n .p^no lyrnmiB^ lyarana oaio oiy 
•]nv<y po '’DiHB ytr’OHipipyT^H'yHD 
-'iHO DMO pn ma in o^n'O in 
n lyof’Hnavan oonn n lyan ooan^ 

.oyivnni yoiyanm 


,!^y:HecHi antm 
/ ,'a^yp'B oyo 
.wmo moH 


nMia^ n^iy t'h o i y a y imno 
PH iDTH lyiyian rana h imh lynya 
□yi pH .inayoroTH yiyian rana ’’a 
-’’am lyann lan^sro’n lyromano 
mo oanpya o^a lyoo’^nmno pn lyo 
'n ,o’’>'naa5>o Di>H nynnp p’p iva 
-^mo P’P pn oaypya on t>’oh lyann 

ina .iyiny^Ttrop^>HO pH 

-HT'anann jyDonaHaHBnm yonia o^H 

^n lyann lynnuayoH^mB pH lyino 

om i’>oya ,oonnH3 inana oa^pya 
?m oy /'iyf»yTya yTH^^oian^iyoHo,, 
-nnaav lan^iro’n th ,:’ona pnaya 
n PH non^om^yaa lyi ph inyaa lya 
lyoiHP H na lymconaay y^ainano 
mT lyoaHoayTnByi nnm pn ^>yT’'n 
naypan h po T”o na lyon^oan ly^ 
iy>HT lyoHiPHoyn ^>HmHO na 
in ^nn inyaa av o^yoirya pn naaT 
yro’n n lyrnaar .naa^o in Po rmr 
Tm ©''^-naa^ yr’OHiPHOJn mnno 
-'•niny^’OHT iya'^>HOH •an ^oiyay 
lyi inn lya^^aya lyooaay^ dh ,iyo 
,oa’nain onn ly onaa ,n3iio lyann 
"'m lya^n onan yi»n y>H ©yoa nya 
-ya ©in''^nT:pnav tnnan pana lya 
-no lyaaya ©lyay tm inn’ 6 .|y»Haa 
6 ,p'^3aBn lyro'n in po oann 
yoaanotyyaan rimao ,innr nyaao^ 
ya'^nnnr 4 n ina ,nayanDnH pn 
''3 inn lyai^n ©naa ,innH'Ta©n^>o 
-mo inn .inn 'nav oaniyapyaan onm 
in pH DDH ty©D3yn on anayonya 
11 © p'P on ly ©HH ^P'^aaan lyw'n 
DHaa ,yDoyp n .lyay^ po onnya nnan 
PH anyaaam innm a» onnya onn ly 
yanayoi? D'lan^tro'n ^lyonii fyayp 
n ivo ly^ny^yaap pn tyaaainniy. 
pH o’^payonav DiaH^tro^n ^yoim^m 
inn lyann yooyp yiyam yanayoiy 
yoDiyaae^ n oay^yaonm oyt^no ya^n 
oTH^a D’a onm tyain pn nannnn 
-yBH^PTmn inn pn :iht mn ano p'P 
po pa^a on ipainorya am ly .ira 
lyan ina ,ynirayBH lyayaaa^ya on h 
n po iy^»''D yoyooniHO n po ma 
.p'^aaeyi in po la^m 

-HO^ PH lyoonmaHo n na in nan 
pntp lyoeny on m^ fyoonna 
-a’no 'n im onaa ,y'va^Haayi in fao 
'aa PH lya^'a n pn *i'o ,>i'd innHoy? 
H m ay lyoapy: ,:aav n lyoaayaan 
lymn ,D’i3n ya^n pn poiyay pan 
Din inyo'amo onm lyoaaya in ^n 
on omr pn laor ay tyaHopM fyay^ 
ay noyau n onnya oin ^na^t 
onn tyo .im^ lyoyrago 

urt^afr^ pn ch^iHryiipiliiyam ^anm 

i f i, J . ‘ . 


M 11B. O’lB 01X 
B'^^STDI^O vb^bb’’ 


•pJnya 


BaraJ#*or»? iyi'’Hytr”H nyaant p> 
.B^onai>:»Twa ]t$p 


•»n lyann ,oyonip’Ho-" 0 'aHi n fan 
onan pn on^oPn yamynno ya 
,noty oyay' om lyoiyaana qn onm 
mo on o'oaHm'mo nan oi^n o^^aa 
Dsn pH .iyiayf> yiyian pn oa^mm 
-iao>iP lyann in onm in oa^na 
-ania' .p^ho lytr^maai? oiao aytf 
H lyiyaa lyoaiyaan IP^ la^^n o'aam 
-ly po ipaanaya am ly .Dya’^p'>3 
nairnoaH nyaw pn amoiy ay a5>Ho 
-lyam ly onn ipaaaiyo’Bny pn lya 
n po ipo’o im jn’na'lHi oayf’pa 
im’ ovlyaanaiHO o'po iPinn' njryo 
pH ipii^aaya of^^naya ly am pinaan 
-mo't^H’yHD lyony om oayoH!?mi 
1911 PH .inyaacr pH oHoain lytJ' 
r»tr in 'inn ipanorya pair ly am 
64 po yntPHio'DoaybHfnHB h no 
-ya am Mnaa yanin n .lyoHoaon 
I'lHC *ioHP G'po 0H0^aan nn ipaa 
in oi^aa ,03yi->r!Haa oya^wam 
lyoaan oi^n oynHoymio lyrnyaasr 
ocHtnyin’D lyop^rya o'aa^oaHia 
iyooam^>Haiya lyi O'o oonypyao^aH 

.ymyay 

n ipa’n non^o'o^'yaa in nya 
in po pH D'aam'aHia Dy'DH»o'’D 
-ya ymHiPHoyn'^H’VHD lyo^nyaar 
pH ,yoim'm n po o’n n •mn ipaa 
^ynnaraiaa lyirnyaar lyi av iin 
ymot^ ooiary: ipaaya am yo^yaa 
•’•a po iPoayoaaiH n .ro’aimm 
na ya^yan iPaaya ipa^n ipo^n n 
-oyp'oaaaomir y^^yaH anaa oaopoan 
n mo .innaaya oin^cya iva’^a yo 
n. iPaaya iyro>»i n ipa^n ya^m 
n iHO nya ,iy>yio-iaof’ap yoni: 
-nm n ipaaya 'n^ ipa^n nnan 
IpaypbaH ,oanHO’^’D o'aao lyoaHoaya 
.iycoyp-OD''n”iB n ^yoirn^m n 
,iyaaya mao lyoyisr onn laamaHia 
am nonf>o lyi ay aaa^^yoir pn an 
-a>m n liai mnnya oo'orHa on 
liai m^ ,yoim'm n yaaaa oyn 
p^HO iPirnyaao^ pH onaa ,ophd on 
-a'nn aaaayio»’ ypiHor h iPaaya am 
-iro'n nnn non^’o in im lyoyioav 
y 3 ’> non© nay on ,o'’n o'laHf* 
pH ay nnac^ non© na ,iaHf»ro''i ay 
-yaaypyam na pn ^laH^oai mo Hiao 
o'o iTMam-iayf^H n lan^oai fao iPo 
nan .3aaiypf»ycH3 lytrnyaar ly'n 
•oanp in po am laH^ro'n na 
ly oyn ^ipiyaaya oD’^ynmo ^miHB 
lytrnyaar in po lyan^oiHo om 
•inn ip^yoo' in oaaoya oyo’^Hio'n 
'n pH yoirn'm n po o’^a lyi 
|yaa .ipamo yanni pn iP^yoonH 
pH ^HiD'n ipa'^aya am inyaar 
IP^nia n pc inyaapa oyaapaninHo 
-ma H pH oyi am ,non^ lyi po 
.ooaniHO D'aamaHia oyo lyo 

lyK^mo'^H'yyo lyo^na in im 
IPiyaaya oanpHa aamania am o^yaa 
IHO o’^aiH iytymD'f»HmHD pn iiai 
-yoayp Daf»r in nya pH oa^e^ on 
am iaHf»Dai pH na onana .ran 
oyn ,yma5yaan n ipayiayaonn 
oyaa oy ay ^aaaaoyn n oy^^ayaony 
-yb on iPinnHaiyyi av I'^ayo pn 
pH rnaymyaiyoam lyrmo^mm 
-H’vyo yamoyip y iPoyaayiyoaaH 
am of»yon- .y^ypiroa^r yr^oo^^ 
-rnay^yn in inyaaya onanaya 
in mo oyo'oyp lyrnayanaypo 
iyrmD’»mnryo y fao aaaoaionaav 
oyaa ,ranyo3iip ly^yaymyaiyoam 
PH inyaa ipomnyaiy ©map^ tayn 
-ania .1917 lyoaa -im o^ynpHoo 
-OBnn n po lya’m paya am :am 
-nayananpo-rnay^yn on pH lyao 
ya^yaa ^ipaaaaoyn n .oyo'oyp par 
^nm inyt ipaaya a^naapo^m ipa^n 
,inyaaya o^min on lyay ipa^n 
-imny n po ipoo^mmyo n ^'na 
ay oayayaBy m fyayn inay^ yo 
yro’n n om rm pm 'n ipyn 
-yaayaH^tya n .lyompyon-f’H'yyo 
•mo tm ranyoayp ya^myaf*© yo 
po mar y im inyaaya o^nayaa 
-ay^yn o'aao ipyanyoayp ya^l’m 
om oyomyp tyrnayanayponr'i 
•jp yan'^nyo n lao oyntyay^n 
nyo am n .n .i .orarya tan m 
jao mir.y pn ipiyiaw o^nmaa 
-mt yynoo^^ynn^ n fio ayiy^bJyo 
-yy my tawy ipayn yawa Birna 
, .norte m im p«i y ipoups tpo 

-yp mrtp yny 


•yoyT’H in oyn lyaa pm py 
po <nay iray^iHO oi^mmyo ly^^m 
oyaa ,innm yooiayo’nya ya^n 
y o>mr)i oyn ^n lao lya^^om 
-naapo pyi pn an^a on y>yi yoma 
PH inn ly^ no ipay? 

•onm ^mania : fm’>yrDf»yaa lyi 
PH ,inyaar lac oannni-iyo 
-ro^n no oannym-naa^o ,oiyay 
PH ,aaaij»n pH ,^yaopy>yoam .ijh> 
-^’3 ipayn iP^narr^aiW yip^n 
an^na ‘ onnya lyo^’panaytiyB n 
pn lyopyiya im may ^a^i'naonara 
IPO ipp yn’> lyrm’^yB in im 
y>ym in’m ’^a inmnocayp 
-103 iurn ^n .ipa’ior yan'naonar 
-iH nyaar iiai inyaaya onia yi 
-lyo’^aiH D'po Doan o'py o'^a 
•ya n’’a iva’n ^n ;p^yo py dh^p 
iponoiHo yayaymryaonH inyaa 
PH ,D?^^ynfyo lyrmo'oiyon o'aao 
yayafo lyi po lym yi^a lyrn 
,iy3y> ly^n po yan^a ipoo^ao o’lm 
.iyo>y iya^»y? on immyoa pn 

oyn ijra^yaa ^aamaraa mom^n 
-ya ipa^^ayoiHo y po ©oyoryaiy 
lyoyo pn) inn iprnyaar ipoyi^j^a 
-oyaon po lyoitAyii y ipaaya am 
,aaanmiy yoaa y onnya byn ,(pm 
-H3 y ipa^^pyaay layaa^ pn py oyn 
nny ipona pc ^»ho’Bhp inayo^n 
liai am im ipo’aya yan'^rino 
yooamana ^ni n po Dnoayp pn 
nay ,ro’n—-ipaymr yrmysyi’m 
-ya anayor — ^rnnyamc py rn 
onaym pom opHoayp py ipanor 
•aoD om par .o^»yaa-laD^ap in po 
-yo ona lyoaamo in ly oyn ojn 
-ny^» in iPiyaaya am ny .Da'f»H'v 
-'’31H lyrnyaar po ly.i'viy py lyi 
oyn ly3^yaa ,onm lyo .Dy^»p lyta 
am ,ymyayioDH oinaor lyino 
Ipaaya nt>'nr3^ DT'^H’vyo in Imh 
- m iyf»H’vyD y ,ymyayiDoy po h 
naa^r an’na oynya oyn oyaa ,myi 
-ya^m pn pc ipay^ lyrmPHne oav 
-^m po py na^ao iv^rvyD ly: 
’n'- pH am lyiyaar .lay^’ cyaya 
-am oyoa lya lyaaya i'5>oya iwv 
n py ,DnynB po naaf'o y lyvaya 
lyaiyiyo lyi fic yooyp y^nmyo 
lyaaya lya oiyi lya^n ynoDaiam 
in oyn O’^v lyn om .oaypHaoay 
py oin'^nnoDaiam inn lyiyaar 
-yo y lyopHaayaony oiyi am oy 
•am-am oyaa ,OHnyoy^yiB lyaiyi 
.nyBcrn pn iyoaay lyanorya lyvana 
ly oyn oo^n pn po ^ycoyor oyi 
-yb lyaaa^ in nnn taroyaapyaomy 
lya'^ocnrpiyaaya lan lyrmo'f’Hm 
-ony oyn ly .TJnyaar po aaaayaaHa 
-ay n .onm^n po lai y o^yorya 
-*'3iH n ya^yaa om ,y3'^> py aaao 
-am yrmo'^ymyo n py lyonb lyo 
-naypo po py inyaar po raya'^yta 
av anayor in lyayn ,^>^33 ivnaya 
-m inya y pnaya T’H ,iyanvH3 onm 
-nih in lyaa ,iyoyBr a^»'DH .yo 
in lyoaan in oyn iny^^yp 
•,oinaaayaiy nyorn lyrmonaoyp 
ly na lyayaa yinan lyaanaya am pH 


ipon on ?pj>»B3iu .tpiiiryj ros'") 
fnjna tm ,ootp 'm D«ti .onm nt jy:»o nn 
.tymu « !?m lya^na vi onu n»» m? 
.ma’i K trsto It .ntp 19 onm n*B im ann 
-Minv 7 nn'^io* o«m onm jmd diiii w 
piy.ny Hpnyog ?m nrinm 
-ly *n»n D*it »o .I'n on inyo marn 
?Dnm up'iyo# o«n tm mmyoB 


■i 


tm riioiiwitmai ,tm tB'ir lyr'O'n .•lyjit 
oyn t^B nynnm otnn oyn tie o^iroryj nyn 
•opn tm WBP tynf:«»»n«i)yn tyrmon»nyo 
tyn*iif3 tyo'nyaomg ?voii nmni tm ,n:»? 
ny3p'*ym«o:ye »n r>in o»'n:yoyjniiB 1 "t no 
o«n ,i93W3D^m 09 n tyo .yoyna nyrjm tto 
onmynp aoi? nyn oyn p'nm nny’ tya’t om 
■DM* Tt oyn nt-mn .tnnya tm mii ryany 
-y*yvo yrmtn »n tm nw oyn tm iyo?*yng3 
Dnm oyn ^imia d»v .lynyjyminytmrfyoa'? 
nyoypyimni tm tymr oyn nyy onyoryao’m 
nyn tm you yr«j*m oyn .tynyj tm ny oyn 
9t393 »n oyn yyty nyn ,tm yeamya ny»:yj 
yanoy ^n oyn aiy tm oaypya o’m 

tyo tm 4)yn ma oaioya tayn nr Dyn .nny^ 

•'n .niorynya aya’ojn tyaiyyaony oyn 
am pjnr o«o 911 iity qnm nyb amya tya 
wry nyy omn 0*10 nyi^t^va in on .nayr’y 
nryy ypyo tm • ri»« ay aynya 

lnyay*yimnrii y pB<y ymy B *1 Dm .nya^^yj _ 
rj ny .uriymay djoti ma omH ty^ ^ 
rm tm toiff m iwyimaBB 

**¥> V r*w 

1926 iyt27 


-jf3M oin ruyjyay-i ^ ,in^ 

n nc sDf»ya yoni^ic^ 

tsrn Di>n n .on 

K oypWD# n IVD^iorpniv o:ypy; 
Di^n 01^1 pw nynnc •>)) -lyoya ^d 
•DMH lyo'ni oiyoryi d'j in^K 
»’ Ml — ,0''proyo lyo'naiv 
Mr^>p pK D;yony»Dpy ijn nys’^oo* 
jDjyiitrj'K lyti^^DD'mK o'o i:k! 5 
•O'M nnyr iyi po ::iD'n 2 DMH n 
Di^i ,D»nroyo ^»KJi^c*'nviy nyro 
D'^n yjy^’^K IK ,rMn y^^j k lynacMK 
-:nj OKI pK ,D^£K ^>»“iy:yj’n piKc 
, .PJ»3 V |yi 

nKnyi'^sp n p.c y2K:fiMK n 
PH oy ■ ,0'5 >bdkp d^j ikj T’k nyo'n 
nypK .ikoivd^k ^id k 
-;ki yjP'D^^KB 2’^iv pny:np y^n 
ryp'T oy'raoK yD'^'ynye pK oyo 
^OKP nyi ; |y“MKMr"iKD o^: 

DKM /'ypj'^ pK "yoryi,, lyr'r.y 
ony3 DKM ,5Mj"Kny IK pn iv or'u^ 
^K^ojnyMys mi t'k nyiMi ooip pk 
lyT pc lyoPKM i'lKD ;jr.yDL-’ k 
* i'no Djn pc lyr^r.v yr:Ko ; ik'Jm 
oy Ml d-immk:"ik tD': r^K •qK: lypM 
•;kp IV opy'KiB lyn ; pM ',v fnKTKc 
ny3^yM pK ^y^noon^K n lyi'f'K'^o 
,ny"'.ip:KP yc^.Kr k?k ik t^'y: oy 
DyvK"iB oyi |yD"iKMnyoMK vh p.k 
yj'np pK ,::r.yonsnv'EKr m’is 
•2KD pK d’,kopk-,o:kp pd ".ysy^' 
•JK Q"3 opK'* ,D*''y*i^ropyEi:Ko 
.lyiHK'njnrp pK r;,^: ,::kd 

•MViy lyp'T dkm ,“y"'^:D'r: n 
“O'o nycEK iyi:y ^2 iv lyn^My: ly; | 
iyi pc O'mK nyn px lycpymv 

VH OKI Ml ,::nyoD'';K2 d^k ikmm 

,|yfiOKP yocny n pK :^kd -.yT lyryj 


»D m-njitrn po 


pK ^ysKO'OD'Mi n pc o^KMy“ "yi 
•yn lyoipy; vh |ki pn ,1WJ -.hk^ 
,1910 pc P’'“0Dny2K0PiK^P “yoM"; 
pk oim^jk^k "^oya pc -lyiy^ 
n Ml oin'oy: oiyrryopK •^nyo 
*v 02K"3y; okh dki .y:n“*ynnc 
n lyy^rv opno:^? "yi tk ,cyi 
*yM pkt D'OK2y^K3 n pK -yo'n-iK 
M:y3 roc'M ^lyrosyo pK »nKr ivn 

pK ,iyopy'K"i9 yjMTK lycnvD'nK 

lyiKMy: |y:Mvy;:'nK t'k oy yr^y^^ 
“KPy n D'o — .ynoonrK yy:K: n 
*K3 OKn DKM ,|yi:yDC’*:iK yr^oif: 
'nrr'K ,::r-;:Kn D:yoy?K op:y-',r 
‘319 cyT pK c't:K3y?K3 n ;n:yD 

.DIPT 

•i#0K‘2‘D:yi’PD -yo»:r.'“iK3 -ly-; 
n PK IKTM n Iy3^yM -.yo:iK .f'KP 
'^It'KD K 03K0V; |y3K* D'0K3yPK3 
|yD''r.:y;ypy::K y-y^r iy*TMyn iy 
*KM K |yvy: vh ,1916 tt 1910 pc 
lyivopypK* K ly.MTKTK iv ivc 
,r"ODnrK “yi -,y3'K rK"i3:*jtp 
PTK DTTKTV Pyi Ml DM 'ITK DP31S 

ly-'.MMK^K 'IV iycKM K |yry; t'k 
pc D'Trr'K n i-in ktk 

Ml ,r'KPi^OK"ie pyi .^yo'n-iK n 
•y: DKH ,iy::ipy-:D:y ypK'VKO y^K 
K pK OD:yODDKV*nK V'M D“.yiKC 

lycKD’y: o^n oy ; pf»B'VDn y^M 

,|yDpTE:KP p.K Dy'VKP'^BDKP y'T 

'HKC-.y! ^nn DCPKiy: o^r, dki iik 
pM roKD .ly-yi D-i'y^cn^D ;:n 
^'^"!:y T'K nyi'TKo yc’'c*vyED 
")y3K Dy dkh ,iypKi*y3 iy3y;y3£MK 
Dy'V1D'DD3'K ' f’K"D:KP DM3y:B*^ie 


f jy* Miy ivcoyp lyo;*^*! y^yi^B^ 
2*^n 'M .iyi:yD*j*DiK n |y:y3 pK 
rv'CTKo iy T^E^y P'P '‘-y3K 

•lyiiKonv n 

‘•n MK DyvK^B'lyf'K'VKD *\yi 

yDTjyr'^yB on D3yMy3 
iy33ioy“iDr yc'o'f’Ks Iik 
,D y D:"r lyD'Mf'yyr'K n 

p'p DM *1^3 iy3Kn 
K |yM tkt -iyv:K3 
T'K DKM ,‘!yD3K3KK3 
MIEKC’KD n pK DP'D 
y^K'VKD ,yDjy3T 
"lyi pc DDiKMy: dm 


‘K"'B K d:^i ,D:KDy-iyDrK T'k oy 

“"IKC MTK Dvn iKMM yDJiM'S 

‘31K1DEMK yoM'.; yp*K ;jr:j*v. dokic 
"Myj DKH M OKI .Dy’vp:iD ;ik |y: 
IV *D»'DK:Kpy lyDjyDysiTKP k lyc 
ori'K DKH pK ,yD3'try: ip*k lyz'ns^ 
IKC lypD^D pK D"y ;My: iy3y:y: 
"inyo ^k3 t'k Dy pK .d'tik py- 

DM D^n IKMM n DKM ,D:KDypyDrK 
'PK P'T Py3'K PITjyV p'p DD'ljy^DMK 

pc D3 :k!’PKD TMP3 DKH jyo ; D'n 
'••K ^TD'H pk PKr’P ^KT py .DH'K 
"T D^n py m lyopKC n lycyipya 
,D''p3''D3M'i pyvjKJ py'M pK ,|nyTy: 
MniKCDiK lyDH’M -Myr'K tk py3K 
'DKP .|y331K1D£MK n PKC CMP lyO 
"iD'D'f'31B„ Pyp D'D ^MK lyD^'f*: 
■PKC DKP pypK ,iyD"P3T:yr"ys pkc 
.D'DTKB ypy'V'DK H pD jy^n^'D 

IK'3m k pc iy3nry: ,yD:?^ry 3 k?k 
IV o TK inyocTKC Djypy: dk.p dkm 
.D pyii iy3Mn k pc pM no ,Dy tipm 
Dpyn pK oypyoj'K pyp -'jmk 
‘ yp3 PyCK T'K *^13 cyp DK p.c 
lyoMK 3JKCJK |ic Dy T'K lyo 'r ,pyD 
lyrM M 1 K po yDDPnyn n .;yMy: 
pc lyj^'cny c’n lypKMyj D“'y3MVK3 
MK P'^DiK„ 'D^yn Ml pyrn yc^^ytK 
IV ’^MPKC K lyDKD DKM ,"'PKDD'n 

“3K3 pyp pc yD3'cry3 n lySpyypjn 
.33KC3K yDKD Dyp f'c (D'^riT^yo pyv 
lyoipKD 3Mpy3MyK3 yo'^y.y jk pk 
'K 3 Dy D»DKC ,yD3'6ry3 pyp po I'D 


Oy'V'DDK 
PK DKM 
'M TK 
pyp IV nr 
Py3'D1^2D^KP 
•ypyDrKPKc 
‘yOJ'K IK pc 
PK3 d^km 
n pc yoD'o- 

,1900 PT-K' cyp ^k 3 ‘yD"3PK*pyp'TP 
•pyn'PC 'P DDKPDK3 TMP3 D^KM.IIK 
iPyty; d'^km pk ,ppk' 3'D"pp yrp 
pyp pc Iy^KD pK fpyDSTDjy dkp 
;PK3 DJKT'D 'P D'T ,y'VKTMK3PK 
Dy PM 'M ,DDKPDK3 D^KM Py |yM 
pK lyjMPH'D n iyt'3y3 pM lypKn 
D^KDyp lyrM Dy iy::r.n'D y3PyM 
‘K3 dpkm. py lyr. ; lyny: DBMnpyc'K 
|y3Kn D>KDyp pyp.p'c n 'm ,D3kpd 
•D'P |yP"DPKD IV 'M DDIKMyj D”: 

n DDKMtyy^BK dkp dkp dkm ,|yDiB 
DKipy: |y3Kn "t okm d3kd f'yD'3 
"C'lK DDPKPK3 3'D'M Dy lyCKP pK 

— ,|yoy!'3KPfl y'noK ypy^r lyoyjiv 
lypK^PKc |yv:K3 pk p^ck py dpkm 
pyp pK ty3'T: dkp iik mmckp 'p 
'IV p'IK PyD"3PK 'p lie D"p3'nyc 
pyc'K ^kpd:kp lycPVM p:y:p'K lyc'K 
-yp py"T py3'K pk y'PDDipj'K pyp 
•'iP: IV D3KDy; dp'k dPkm Dy .|y3 


P'D UidPkm pyu'^PK- ynp d#p ,4y3 


DKM ,D2y^y:py 


3'K DP'K lyCK.P DKM 
|yDf»K'"!y3 dkp Dy ; |y3'^3PKc |y:'M 
‘PK JK IV fy^P'MDJK P'T IKMM pyP 
DK.P M PK ,Dr':K3PK lyM'DK^DDM'O 
‘CMK PH'K iyp'PD:yv:KP lyjJKcyjJK 
*3yD p.c iyDy^J3KPfi 1V D^PDKTpPyD 
'13 ,|ypyM DT"5'y: lyciKi dkm ,pm 
lyp'f’Myp D:y3'^yDPK lyjyp ^Kt lyD 
dkp ,py:"Dr K ,Mi -- y'PDDnrK 'i 
IV D3yp D'pyD'UPK oyp ly^'P^DiKc 
‘PJ 1 C M'bipyTpy. n pm dkd^tp p't 
‘DCKrjyO'M DKP ,DK3yf‘K3 |r€ Oy'V 
'p PK lyr^PB pc ly^yDjrr'K vdt 
. pyBysr 'p pK ikd*"D':kd 
M'K pyp |yoipy::K mk oy lyM 
pyp D'D 1921 pc D'T'pp pyl'ynDcn 
'y:K3 oy dkp ,y'vpKyp CKr-iysK 
y:yDPKMKiv yM'f'KDK 'p dm .Djy: 
‘pyD3*K ysKMC’ n pn djkmv f*KPK"’ 


3MK pK ,D3"P3Pyp D'3 Dy3f’yTK !'K12 
‘'M1VPKC |yV3K3 PK D'J D^KM Py 

K pK pf’pp n D3iiy3 py Df'KM ,Df»yc 
‘K3 n p.c y'DK'PKDMK yj'P'nMDHP 

.D'DKCy!’ 

T'K r':y6:’'oiv pyp pc ,pkp py^K 
‘KD K lyPKMyj DP'Dryjo'iK dpkc 
T'K yOKD 'P .MIPiPKCPyP yf»K'V 
'p lyoyjivJK M"P lyPKMya 
'p D3ypK3 pyn'pc dkp dkm ,ikm'M 
‘P3y T'K Dy PK ,y3'V3"K 'p ,yD'f>Dy 
‘KD yrD'M 'P lyPKMy: lycKsrya 
|y3KP yD'f’oy 'p .pf>fi'VD'p y^>K'v 
'KwiyoaiK ^'T 'M Djypy^y: 

'KyD y^y'VVBD ypy"T d'd lycPKM 
py"T ,DT'^Kn'M'pj'K py"T — ,|y'P 
Py"T ,DT'f’K'VKD Py"T ,DT'3PKJK 
— ,DT'JKMM P"PD PyBD'D pK PMB^ 
'P D'D lyDpy'KPS yDD'D6yK3 'P IV 

y^K yepyn pk ,Dy'VKTD'o yc'^ppMi 
'p .5 >"djk IK lyoya D:ypy3 iy3KP 
"T ,pyDy‘i3 lyPKMy: lyr'T dp"pdd 
‘ aiKTDC'iK -TV Dpyo:y:pyp ^'t ;y3KP 
lyDPKPyacMK oaypy: iy3KP dkm lya 

•inyi' 

■pyC'P 'P pc P"PDD Dyp ^K3 

lyoipya T'k ,1907 ppk' pk ,py3KD 


"T — DayDypy iyD*'pKt5opp Dy:y' 

•ya lya'DPKc k pk pii** p'pk lyDip 
‘yM Day>ya d': pkt oy "y3K .Dcyr 
•yMty ya'DV'K 'p p".k D 3 'Mya Tc |yp 
D3iTya D5rpy3'P DpyM oy ; fyD'na'P 
-ayDD'PKc ypyoyc k iv lyDip iv 'm 

‘D3r.D K IV lypp'c ^Kt dkm ,3aM'p 
•si'T Df'yrstr dkp pk .ik'vpk pyMc 
|y>yDr y3a»D pk .-^13 cyp pn bk 
MDK PK pjypp'p ,p:y:Ksc’ oy t'k 
• rayD K p.c Dnyvpyp Dy ; d:kt 
-"P iryaa"PK lyj^T dkm ,|yDPyM yrT 
|ya'>KDK Dyp pK ly^Knya Dpyp 

.i^yDiD 

pc |yD3KPDK3 yM'Dpy'3K dkp 
yiy'K''DPKBD1K '1 PK lyMIP'DKB 'P 
IK 3'D"V3"5'a lyT'MT ,::‘.:;’D"DDMK 

lyoKfiyy: t'k dkm mmppk n P'ik 
. aair'DTV pya'^K^K pyp pc lypKMy: 
Dyp iVP'payDKPyp ni!=»yD n dk p.k 
pyD"3PK"pypMf>p n *v T'if'3 dm t-d 
•^ yM ^Dyr'K ivpy' iv riyp:KT ,P'^k 

PyPK ,PK^P MTK I'T "3 DM T'K py3 

IVDKTaiK^ Dyp lyiyM -^'t ddkpdpkc 
lyc^iyiKD TV lyj^jyD Dyp pc pdkp 

* .Dmi P'T PK •^'T 


03j;*ij;a r:r3 "t ."cv;,, “jce 

py .fyayn ”t rrsy) m? *>-•%■> ?:« 

D'ny DM wn ip3»t "t d«ii cr'-n-HD 
lypyTiHD 3’0M3 *«tB Dy lyoMtn PK ,iycii 
?yt3o JitMny'i pk OKor tk oyi d'o 

Din no d:'’k D"kyn:3ijrji* ,DT'*yf*v lya'^a 


,Dyiiynr'rKix -.ick: m ’I't okh m-i'ii P’ik 
’vr yaTrjyo ronyipn" DyDSM-Ko D*n pk 
no ^;mkt ?y;iiM‘o pk lyjuM'o pk D;ra 
MU DM -rail rpKT jyo .yyK''i *iy3Mr:yo 
*m3 ,*^ynTi'p bx'k t'k *iok: 't tu ,ir:r: 
n PK M .“vnne pk oy lyp m pvokt 
". yo'yipn pk ’iyD;ypio o'o pi .ya'yt 
*n'K .p'-.iv iv'.ni’ jy:*M'D pk “yDjyp-'.D 
.DOPvy::”K 3 m’pi r3K3 nt: r3ro "yi c*n 
y“n'K jyaKo e3y^D^ m th ,!'kok .dm -.nyo 
DD'.Kv.y: oy ?y:m ,pk oy 3 kp ‘ly’-yo'Dr,. 
PC lyoMys D?y^*i lyam yaryp ,'n pira 
.nc-yn D?yp y»:K3 ’t vM3 d'pi bv'k .“-’k 
eany: Miit fyvr3 dm my m t’k t;'*k 
D oO-iKs -y-j T'K TKo-yT ,?yr:yD no Dty’Ka 
.^y:yT? ?*o ,:'b lyvya D:yay? ?yr:yD pk 
no ddttkc lyo'm: oyi DcrTOKa:K dkti pk 
* r: I'K KnumuD pd ktk d^kp ,cic;y:"K 
KTK jyaKT-iTK-KB D:mf3 D'3 .Ter .r“K'* 
“'o PK ’iK^oiycr ''T PK 'p .lyiKy* iyc'*.*i3 
*'M “rT"rT 'T TKT1 ,K:Km3*K PK 'KP^'K /ITT 
ty?KT TK ,B'Tay3 iKPr rv pr t**:"} '» jy: 
■Dy'Tcr jyD'i“3 k ^:y^.*K jyDT'Kno'iK jy:K? 


i-i/n T'K D'DO nKnyv.KS *iyt:'4( 

D*T .onrr'DyjO'TK oyn ny .■^p yetyr tko jw 
DK 3yD pk ■iy:3y» yr'any'jaTij?-, yp't y?K 
•'orTt ,ry?'TT -ly"! ijuyj .lyj^r /?3DyoK m 
•yjyrpiKB -nn3yD'"JKa k pb tn^i i"t Tt 'iyo 
nnyo n »p 'ttk lya* i>DyirD«?;'K itb 3 np 
ly^nKV D3'pyiy^ pm nyijr? y*>ymM tMi fDO 
I'M 3*T?3 .DpyDtiKpj^K 3M"p 1^393 KT*'t1*l|? 

*'oy>yo3'M oTKor "t ^kt nryo 'i tk .D'j 
•?yTT .f'3y TyiJK tK Pf Tya'M hyj tk pk .ly-r 
/yT’oy'iyDS'rf nnyo "? .TSfBK .cyp pya 


.nyoT3 Tnyt k T'k i'vpni •y3'iK'» lyn 
I P’DpK^i -.yT PK DTn'ty3a"iTT lya* py oTy.T 
fyo!'*ny3 ?":k lyi’K ro*.iD n ryoJKTt pk 
lypys c?K',T BKBr -jn lyp .I'ypni Dr» pd 

? OKcr *yy'n'K k 


'I’K ty? .lyn'rn pd pto t"-! 'i'k tk itk 
'*'K PD 'a'T'KDTo p:yn oyi ?y3Kc-iyi d’3 d’ 3 
DT>Kmy .oo"n oy 't*. ,'i'T okh ny .jy'^KO 
">y Typ ,}yT'pT tv dtk pk ,d"pp3k*':> t"? itb 
py ITK j"DirTy3"? k pk P'^k iy t'k ,T'k 
'TT ,iyoTjy30T'iK i'* 2 M TT tpaKn a"? nyt pk 

Din DKTT ,o?Ty "lyi .ip'^d yeT3 yo^K "ttv 
pv .nna ttd ty?»KTTry3 oTri D*n ,?nyTy3TV oy 
.T'K *:'!'KOTo *.y’'T p?yn k “kd d*tt j'i3ynyT 
T'K 3:TP'0K1 'Ty3'TKP ■'VP “KD 33TPyT*.y 

'aMKDTD ".TK 'TT .Dyp "iKD 'TT ,y3>yt '1 oyoa 
.pKOKorj’p pyr'ay'^KO'K “yi }y^KTTy3 oy t'k 
D» n '3'?KO',o lyoyp d'o ,3"? pyp 'k ,yp "3 
yr'3y'rKO'K dkp 'k pk ,DBKay»TPK p*t 

•oypp ITK P?'TT IPyiO'TK PD PP3 |y3"T .pPKfc 
'PTH yOTITK "T fy3"t ly'fTOK pyp PK .T? 
oyp lypK^PKB ?y»3K3 T'k lyagp yai^yTT ,ryp 
PK fyTTy3 pk: iy:"t "t lyiT .na itk dto 

.P3KDrnr*iTDK3 py"t 


■•"3 'P T'K wn — DKP'OPKD I'K PKn"D 
ppyo PK pnjro rt'K .t'pkb pk ypKo yco 
MK T'PKB t'« iyDK3 'P I'K P'T |yT"TT ly'TPD 
D'TK .pyp"?? yopyayo pk iyv:K3 pk iKors 
•'K T'PKi TTD iye"PirPKB P't ?kt yPKo 'p 
djtt th pk ,o?yTT pys'pya'K pyv:K3 pyp'pya 

IK IfSKD 0?yTT 'P ?KT DTPKTT ,p;TP 3 PI D'3 
pyn'pD Kyp ^yPKo pyp o'o ypKPs bk3d*tk 
*K)?KOK IK TV lyoT? lyTTo PKP pyoy*r pyPK 
■yo pfl ,03KMT' "TTV y“.yT3TK |yr*T'.V^33*.P'D 

•T' Pn"3rpy'TPK^ 'p pk ik’:t' pyp"3trpy3 
.'p D"» yoTPy 'P p'T -iy?yTT 0PTy3 .ikm 
imyioKn 0iK'3T'-y;yp"enKD 'p pd •'ypn»D 
pyr'pi3 pfp Pa ,''y'v?'PD'PT'* pyp pya'K 
P'l inm "T UK ,iypjPi otk'o "T oyrr 3*Pt» 

. .y3'?P"DPKKOTK DKP T» lyayspyoiTK 


P'P D'3 ITK ,pypyp3K I"? DM T'K p:y “lyp 
PKTT yo»y? .rTP'?T? D3jrp'Ty“>» 'tt ,“ypy 3 yay 
T'K Djyp'Typi pyT3TK TK ,TnyTy3e'TK oy dkh 
py dkp Pk .DK:yD ro*o o"d k pkb s'dpkd 
.PO ,P3'iPt ?"T "3 ^"er iyD?KP ti dip 

MPKDK D?K ,OP':*OK3 OKH PK IKOri'.nniP 
D'3 DKH OK3R3 pyp lyoriT UK ,?VPf3f6n 

osyp'Tjrpi pd ?yor:K pn .!yo"nBu Mnis 


pyp I'jt :;T3yT'K3 ryp'or k ik kp ony; oy 
TK ,oypKbi“D y“yT;TK lyr'TTV D"Tf pyevy? 
•pyp lya'TPjK p'tk c?tpo pprT:TK pk ?kt :ro 
*yri'*o T*K T'K :TK'3*?yp pyp:'p 'p c'o ly: 
*KPi ppKor pr»3yp"PD 'p Tyajro iyD"v r3'p 
-y30'TK .T'K r3TK1T KTK 5K3 lyTT .Ijr'ODFO 

o»'K .pr:'PTryoK3 y-yTyiK ttd HnK'Tys dp'-'p 
•I'TK lyawn ya-rn .t^'k 'p kptp oy ryr-T 
•PKD .Dyp 1V393 DoyoKPi imKor k lya'inys 
Trr ,Ty3r3KP fyT'F3‘»': fyoPKn "t .p't onyor 
M'p 'P b'o oaypypya.ofT?* -p t'k oiKr* tfd 
, tIO"TT "t./p 'PK pm .TKMnjn JKT'P'K pyp 
DTI TTK T90 03"0 IK*r^ UPP'K 'P DM TK 
n PKs 'p ,f»n»p O': rrjn:* r*p orr ifo 
in •TTtnm .’m ijo^f 
TP tfMP vnrp'r^iht J*t nii m ,ibw 


r?K pk: '3'rKOTo t*k .hdt: pyp3K tk o't? 

*»3y3 T'K D"?TP3KPy t"T B»P PK .P3KPP PnyT 
PK ,PyD:KP M PD DP"? py .PK5?"noiK P'P 
TM-^ p'K .lyaPKor py oyn rya'r pk dkp 
py ifp .p?Ka Pf D3P«or .noKa 4r: irPK oy 
pyp o?K ,p?yn opk lypyiT pp'oompo w: 
?«oK mn irm*K oon ,iao pyoeoPKOr 
T'K .pfMf? pfra K pyaK py oay?' .oma 
irm»K o«7 .?y8'nrf pfDrM*B„prT KOM 
vn ypKpya pipk om aiKKorm y?m v% 

mm tm BPimi<b »*i nraa'ififl 


IPK Of"! 0 pir T! p'TK OKP ?yp:'pa 
w^'K turn pKoprTMp M'pP'a K .oyt 
‘B'ipk dbii ,ar«rP3 .py dkk #py^p DayT'it a 
m: Pit pf UTK j|QK PK kk'r pd orofTTpya 
bip y% pk pkobop'P pyp lyirya 

Hfi si«j| o*s py a«Ni tt .p^rmnoo 
iKf»TVKi .Pf0"ap« jw-t nram 

pyp 


t«t) ts^m 

tmif Mfi 4nrP3 tfi 


Wf • hi 

<ff iWiii il^ ^ 

/ffiW ^ 

lit II rm ^*** 

M MU *1 

§P IfIfjMI <|MH HDIj^lfiUMII I* tftt^ 

MU 

‘ifiMin Ifjf? Ipf0i *1 Ml ♦I 

.flf^Hfl riMH firaiM ‘M iHM Mf90 fPI 

mi riwfi ?fiii» - •* ■* 

r<ii f*!! <*1 f^H 

iin«tiii itfi wiM-TlHiy mi***i*^$y^ tMl 
•mi M*? ns^^i# Min^ .9ii MU 
♦1 ffafDf o*i •i‘>iMi -fiH 
ifii ,•«*» ^Mn MU •^ifitm *1 ftn tmi 
im -»fj MU »ii^ fri*m nn tf^n an 
"M*ii ifMaMj ifUif if i^i^ 

Ml fn ,0^3 ffmj v§ ^v*ti ttp^m 

,i*^jrj rj f^ii •**♦*'•' wi*i iiM if^ 
If^’l 1*11 Ml ‘.MU Wi MJ if Mi m 
/f’T.ij af»f’ ri ^3 wi*n^9rv 
fr I ?ar I'O’i t^f ^fi Mi- i ^fmfi 
•^’o iiMa*i ‘^ii'.n Mi *! r»ii"»iJii i 


• .f3ii •I’lH fvain •*pa*inii b’j 
N .•I’la i3’3 jya*^i33y*y*ii 

o»3 nna® t3ii v^v^m r® *’« 
1 a^i .M3a*Jic’'n oai 

.iir33jr*'aianiB taopi* f”3 M’f 

’« ?*jrp*oii ^ViV* — .2 

PM ti Mi )3to*»a -ae3io-iyi r*i 

:n3 i ,ro*’*i •iMi BjToiif Ifc mi 
* 0 Dia .ru’^T iPTMi — *^yo^yii 
t Tjm Ml ,33i3'’a P3P’ ^iB ‘^fai 
pi .u’3 I't ly oBii 
o3»« M'? fyain o’3 iy:yp .3330”a 
MM 'M liB .niec^y^a** o*i9 fia*' 

.!yB*iiiy3eMii ^yr'O 
^i’dh: r3«3 — .mof’ySMD .3 

K nwi -Mitlllll !»ll Min ’0’33’ ’1 Ml 


fIMifi ifn ia<i — PiOlif^CIi ,11 
'lA, in f^i nrfeifinii ^-^a ny-i 

w in /ffin fi# .-*fi^vi*oayn 

‘iif# fffiirfi Mi ‘if iff^fM a»^ia ,i*a 
' 3 ii f^i in Mi /fmm iriifiyi mm „yi 
-rii unfit lii iM fnfM nmfi yvt 

j«4y ff fff g4| -fMi lin fpiy^yoj 

Mi iff'i nr<i ffw nii fnfn *.13 
yiy<«f If fiiiiMi ffifi Mfi Mi 

.m*§v yr’oyesy 

'fiffiy iy«‘i f«i ty *M J3if* — .i .M 
‘ifa^i fff3ii3"i iiMi ‘ms lyafn ,)3*i 
f‘i J3ifnnif ^f’’i MiMi a^) I'i 
Vi sptP V9 Mmi if3 .tifMnnvn Mfii 
.ifiifj ii3ifi««i fi e*t lyiM^iia 
'nrfMti^iPfin jmfinmfj f3i3 i mp ey 
Mi inaiii m • ^^i d’3 Mi m hm jtj 

i j iiiiyi in iiti .t’fhyi lyiMi jryrri 

iin^’iyi #ifti i3ii«*f iy®'«aii lyn jis 
ffif^i BMi /iiii f^ia ni Mi -i^yr c'i 
yj If ra yifpiMir m^P t«i w -yo?‘i-'ia 

‘i^iii’iii nn mb liaiiir lyi Mi ,fy)’B 
*nyfiy if*'i f*i t^i^i ii^t**'^ ^vwo 

Mi fii .initiiMiayr inira^’i ;k )yr> 
'fi lyi f«i .ipa i'^i /i'ny) .r^ifi '.nyt 
ififtya i J3io*’f iyii«*aii li jib -rjiii 
'<of‘ii»«ir» i Ml liopiiyi lyi ,r:y3 
ly iin M«ii i’iijn mik* ajia-v -,y;y 
003“i Mi r.ifJia Mi fy»’«?3‘nyB vyi o‘vcr 
ot^tiia lynaMiia Mi fyor'inyOMi oyi pb 

inyra i .lyiay^P'B lyoya i Mi ny Dm ,-y 
y3**T BBM-i-iB Dili pyi 'v. ,r:yo -y'aij 
'^iiiywMi fii lyaMi oyi if lyap^'f^ya’i 


If r3 lyiyflyj -jai V9 .fy33im‘f yiy"» 
iyi yyii^iaMi in f^i ffii lii .aiii tn 
.lyiifiil-MM »*3 Mi .i‘fP«i<i 

DM Mi lyjiiyi »n •I'i ii*i — M .3 
i«9 iy3yi ,If nay ifi Mi •yiafMi^^i'ia 
iyiiiyi3i ifan i^a 'WNi .t^fii^i® ^^ai 
lyai iy i«i .iriia iy3*oa*i i.i*i '^a lif n 
nyiainia lyina lyi en fiMf fi 

on ly leymayi yayi^M mi lyaiw imm 
** i03«i oii /iyayia*fir3M ofi eiflnny *^1 
pyayiaiiB iinyiiy li I’M if ttP — ifiaii 

V iiP Mi iimii*3v i lyin**^® fff m wii^ 
.i3»*iB MM <in*i o’3 Mi ly iM in lifiyi 
ynytjli JIB UJn^’iia If^^B If fM 13113 M"f 
,i«i yi33i»jnyt33*i on .ifo^fM ffwi 
n oiiii i”P O’O •• m3 03yi*’i n'i wn 

pyopio yoai-ayi' 

•liviy Tiiayot'iiiioaiyi — .n^Wf 9 
lya'i i3ii mb mmip M‘? ma n^i oya 
Bill ,*^T*i y a i itiy*a *1,/ /fori mayiaifi^ia 
.yaiyr. Mi ;i‘o -i^i Mfi iiiP fMr rn 
,ijmy ii»i If opytoyi lytMia oMi mis* 
,!yi Bill 103 .lyiyii o**!*^*'^ 0*3 I'^ii 
33i3’^o iyT3ii Mi Bill .tyoMi ©•'♦n ii«i 
*y 3 in'i MB on nifS' Bin .flfi jyjf^* 


‘MiHi OM fyiiya iy3*M ’m jyv .lyo^^a'i 
MB yjii yra*i i ’M rya^i^ of*i t«i ,oim 
ffiyor-iB D 01 00 .Mf'iyiy lyaya^i ly^M 
.M iyf3i3 i*i jy3*’lJ iy**i Mi i'*i •oifa 
iy”i 1111 0’3 lyoii oyii 3;inyBya ’i Mi 
iyi 0*3 fy?yn J**ii iyo**fii ’i iy3**iy 
y 3 y 3 *’i yny**! a*iif fi ,iy3*fyjoMi o*’f 
Mii 13*3 jyirj Mi e’3 *m lyayi tyByif03*i 

.fy?i3n 3♦‘fn31n^'1f’11 

0*3 01*11 in*i a*ii — .’PDi’f’ 

M*ii 1*1 lyaofl **T ti /fliyn lytaii ifonyaai 
lyini ivoo’ioii li iy3’ip if oii miomya 
•1330 in*i DMo py33io**f ’1 f^i 03r:t**D 
'♦nr iyM*n? yr*oo’3ion yaM *1 To ti lyo 
lyoiiii .fyarir o^B By ofyani tii oiya 
,Bjn fyjyn ba’iyya'O’a rt i**i o’o i’B 
fyiy» MB 03yooiiiy*rT*ooM iyi lymi 
liBiyi Mi Bii Mi /ifoo’aioiB ’i mb iimi 


•lyM ,’i D*ii oi”0 ; IV3it i' l”i U- 
103 .fy33io”f '1 iiti i*t ryt’'Diyiiii ya 
. 1103 V 0 o*'yn 'b* 3M T*i oc-.yif onys .oviy 
yj’D 3 '“ *1 jyays D*i*y3 “'’k la’s ov't o*oi 

.nv 

lyjyii ocoia *'1iy*i — .IHOl'IE 
t 3 ii .0*3103 i*l:ytivB t3ii lyiyo*? t:ii 
lyayp ”t 001 ,D'*P3’iayo *1 lyao oo’iniB 
-'M i»D ip^iyii O’D .Tit iyi lyiitr irco 

.jyiaiaiiD lya 


•ayjio yii mb lauynyrtiiB n ?**t mo -70 
iyi .t«*a Bfi^i MB iyo**vf iyi no .lyi 
rayo lyiy* .lyBr/ya Mii 0 * 3 /mo rjyo 
V’i viil Mi ,ri3iiBn <i fiiyo ’i 001 
Mf | 3«3 ujpi 10 ] i <0 By : 110 i fy*noiiB 
f*M Mi iiiinyTiyo**aii m dbi .lya 
'•*i lyiaii Mi .rayo lyiysya i y a o a 
ffayy ro oy vo tys'^n aaniiB-.y lyava 
'iyi3**aii j**r 0*3 Mi jy3*’if' yaiyn .ly^’ayo 
•’’i Mi yo*3 y;i3 fy:**t *•? Mi jyaaiu***^ 
tf 33 io*«f *1 liB iy3’*iB* **t ^ ifrayo vlvi 
•ai Mi fill M*? fy3*Byj 0*3 iy:fy,**t i”*i 
iiB Mi fyi’oaytyiByi Bn .fy33io**f yiyi 
Mi .iym*aii ’i mb lyByiyoMi n irrv^o 
iTMi ifn iyoiyiriya’*iy ifaya’^o lytaio 
'i*yio you lya’M ya^yn .yi^B loa lya’sya 
iiuit Mi ’*t iy3**t in Mi iyoo*l 

.fyaaie<*y ynomfi’fio 0*3 mb yiyopiiyi 


ro tpayo oioo « iob oum 
? iynya DiyBtsoa 


“’DD'o'DBi# Dyjya"H P't p« pk ,yi 
n jy>^^ ;oyi *»ni lyfiDjy iw 
opjyi t'le non>o 

lyo'iaii n 041 ...Dip 

-pip ly-iyn tDnjn^^rya 

"! D': t>40 

njn lyjyii D^n'Dyj i3i^n oiyBoi^j 
,Mn< DP3m *iyD''an« n po 
ny “i5n lyjjni o'Tn^oya oi^n ni 

. IVl PD 331D^^I^ 

D3'n3-iin D'>n3y3y:iy3'i hth 
tiD TfD tin ^'ipDMia pD nm: ayn 

^iipanipooaMrT pn T’H ddiio pn 
pn Dini3ip"«in ny nya^yii o'o 
-n fill D?n ny .»id«p pn pn ii^nyi 

iy Pi .TiT’i'i? pi lyayayjDMi tya 
nfDuya 0^3 n^D n in 5>ip3"p Dipn 
D'^n tyaniforya t'i ny .oy lyj’Dya iv 

PDiD Pi pi P't PD ypD yoio 

• .aim pn pD 

,oy^i T'i o’lD iti Pi 

,\V2V‘> PD tMji^iiD Di^n ny oni 


»»D Mi /1*’B liv ?3yi ojn lyr’nf ’*0 ,!fr 
f*i oyi i*i lyao .nrM irwMi n ryr*if 

i tffaiaa'i lyuyi Mi lysiyii ,liB fya’o 

li n f*M oaorya o’a oy ogn ,i»imB*iii 
-iia o»oiyi im oimi iy .ii»ir i mb o»» 3 
iy .oayooiooyi oyi mb lyaMi *i Mi oi*o 
•yB3ii yfaoa M*t fyMiif»*iii o*o*iyi omn 
*M oygii iy Mi "0**310,, 1 **? liB o*»P3»n 
ja'nayo in*i .yiyor !**» lyiniiB i**l3 lya 
iy?ii **t Oil tyayaif 0*3 oayp in*i doi 
r»i.i*o .nriitya ann’^ mto nran 
•**f? 0 iM ii3i ina lyofon on m ,ffa»t 
•yaiy ne i*fjyD*aio lynyaia ’*1 4a’»w*a 

o-pr3*^tP i oy Mi ♦’! ’*3 .oayanaiiB jn 
i*ii o*Piaia y3**oy3 »*iiyii lyoaiioito’ii 
IiB 3*0*13 Mi oy lyii . 0 : 0 * 31 * fio iy3iT*iyB 
Mali •iyB*oyi»fo.. iy**? .oyara rimu 
mio noan lymna i*m po i**Pi tt on 
.ooiivya iyo*i oy lyagi via .oyi i*i lynya 
•3*0 oyi lyiiMiiB on nan ya’in ’i to 
.D**p3**i:yor3i no in* mb. 1*1303 lyooyi 
ny*’T Oil ,030Dn903*i Tfn*ii mo oy lyao 
*i!i .i*BiBn 3 lyayayaif op on TOi:ot*in 
**T Dill .lyao T*i nif *i .ou *iTi ,o**ii 
rt*n yi*B loa mo nsyi’M^nran Ty?»i*ii 
••■?§ yiy**i li lyoya **t .niminyo**aio 
iri**i »*T Mi yaoo yi*Da*i *i liB Ty***irf 
io*3 Mi oy ti .pyii ayo tyo fi ,r**i i*t 
•*’ t MT Bn Mi . 0*3 100 lyo oon .lot ito 
Mi oy .Dcyo y3*>pyir i tyomaran 'i IW 
0*3 D3*:i3 Bjyony 0011 .i*>a fyp’or i loa 
0*0 Bill .83yo**iif . 0**11 nny? oiio3**i ip*»f 
t M’li n ’u 103*3 * 1*^*1 no lyaaiTiaon ny**? 
in f'o !**oy3io MO oon ,o:jro»ii no . 0*110 
iyr*loii*a lyoow paoa 0 no onyno3 rape 
rn ?y3iiiiiB 0*3 iy? lyo lyaiyii ,^*Bys 

.lyof’Boo **nno 

00.1 .TynyenoB to *ii — .fiOiya .i 
•oi3ifo*m D3yi P 00 I 1 B Oil looimiyi in 
•010 100 030*«)03 ir Doti .lyp'oio ro in*p 
ly .lytyf ra**? no J3io**f M*f iob layooi 
•oioiiiyoiiB MO oon 4onfi ii*»**o «*i mi 
•**!• yoofiB *1 uratfi i«B*iin fio *ii no .rf 

OBOUroy»^lHI |«f MO 


m fyo no 430*^11 in*o *11 .lysyi 0 .iFBiyi 
ifoya 0*3 oa*t3*n iyi mo lya**! ”t tyaio 
•or ya^yii iyo**3io *1 *11 .lyaif 0*3 mo 
9**11 0*3 .iyoo*9oo*iiP fi lit nii*ry jyB 
in tyan ”T .lytio *’t 1**11 loa .fyi*ii **t 
lyayy m*f lyoiy? lyi Mi .ni*i3 r*? o*: 
•*oo*9iMrio Mi iy3**ir yoiyii .tyravo to 
H i iyi3io»*fiyB**3ii iii yr*oo*3ii:i >vv 
iyo*i 0*3 0**11 eiiviya’t raw ya**! 1*0 
Hi lyin’Bpj nnu oin in ’m ty3*’ir 
iy3*»ir 3*i« #•’1 in’omi iy33i3**fiy3’ii 
lysi ♦*! lino ,iyiau***iy3*i yiy’**» lyaya 0*3 
"r*jjwor. tywp on*i fwyn om raoa 
yr*oo*9omii? .ryaaio*** yoBinyo n 1*0 
000 /’O’loi- yo*iiy3 *1 oy Mi .yiyiai mo 
m*Bo*ii in .lyo’iiya in 0*3 Mi /Oi’ayi 
*03 **01 nn^o wm *^*0 ooi .t*o on na 
r*iy 9003 *p 0’3 myt .osyir ipyt yiyopn 
noB 0*3 oyii aaiffiffif if”o 

.tyiyii oa*l037BP 


•»oo? Bojyornaino i'iob .“y"~ » •' 

If j:iio 93 »*o iy*;i — . 1 * 0310 ? ooayiioB yo 
MO .nyo tyoM on .r3r on n'nrar iy ”0 
MO .lyoiiiny .ivo »*?i 33 * 111*111 ii033*riii 
iya*o3'ii f 303 M*p M*f 0*3 ii3 oyii oy 3*io 
oon 43 U 1*1 mn*B 0*3 ,lrof /ti ,o 9 i.ii 0 
in 1*0 mo o*aoBO if in**i ovooi ooi 
•fifiioB 0*3 D’nyi 1*0 lynrr .o*’f ifofff 
m 'I MB ^fO*W no 1’*0 0*5 M’l w *f^ 
1F13HI 13**mriXI on T 1*0 0011 .IPOOf f®^* 
0 090 1*0 tyo3oioo3 i»*i 0*0 tyaa rmy 
10 py MO .oayony : lya’ayjioB lyoOfiOi 
noi lir^ryrayo fnyD9y 10 loo oiaya Tfooi 
3*10 .yj 3 i* Mi oionyiya iin 1*0 lowf^ 
1*10 tyawi oy no 4390 if 0*3 Mir ni if 
•mit Mi oiRi 43iri*ii nww'iioB * 

* 1 ^ f iu one o3 - j O i i D^ iif fj* 

inan ifii.#nr*i •0 jrfwr, pkp. ^ 
09i typin y vf iw lyoamflf •• 


oyi nyr\T yny^n jid cj^^npaK-ip lyi'^onnc 

PD I'niyt lyro^'x 


DP 81 


171*91371 lyaoo lyaoTPiis iyi 

B3”1> nn'« myp .jyj»’1'D yjy’ ]id nyrnt o-j B«t nrrH s^im 
-H3 Dp8l*Dpy DW1 ,Dp>»y^ lya’na lyroyamt 

HVH jyiHiya 'n Djyp nmit iiyair o’j mimi nn'H jB'n 
.nywiyo jm .^o r« .wr J’H .dw j'd’w .o’no jw oner njnjn 


ly^nynp th ipyn 0|>ii .np^rtaya opu^^opy lya 
.lyaajo I'TKB w pwVopy ^•o npiianpaum h 

dpmMjpp lee'wnim leos'Hm ni'oruine tin 
.0V0PK3 oaso'60 pH 25 ,10 pK 


tffiJiif if ii*«^ 
mao M*p 0*3 no .ly f» Mtnrmm 9 
i9»io .1*^900 .tytjynoffsn •f -fyi**9 ,iy I 


1 . 170 tffi? UK? 

. ^ BJJffMB 

inn HI Hii ,B-ir?p*,jr }K 9 j<f 

iijnffni w ing Iir^yil BMsyj 

rt ffijfii 0 <ia)fj i,r,i fin 9 «i .e^n an ne 

fin .H^i fivjij ifn B-B fiN ana ajini n 
fHnnj K B<i * 0 nfp^ M nfB’o f«B fyagn uyii 
I’K .njfnj’p nuB uiKnj-«f?i « 
.nvv*3Tm M fMf 
M’f Bjfii "'nirB'i. lanjnyuirryBMM 
nyiJH 1 K§ ?in utbmij m /afngtj’i’w "yn 
nil <JlJjiii?inny 8 jiK irsvKiBrfjffjfj mt lyjj 
.u<nB ynjfMf nyjMKima n I 

.319? -ywvijrjjMg }g ,M, ongn gy,, 

•PJff fa ‘’nn fig |m| Pu:jf 5 t 3 nj<in it 

.9on 

n j:fi onii3?>nn 

iSfifi nil -^bjik rn eai^gnt -y^,, 

111 enfurna ikh o-,fonnn vm n*Hga m 
B’ l’n 9Knirijnnjrn nn ;ib DU‘aoio nre 
111 Oniaan ’fia ; ig-v D-'iruiin ojiannj 
PijHijniDrg mirpi’oiin f n ein neg^n -yn 

D’lm’KII IfB IT I'B 01131510 :fB*:v 

’n 111 oniaoifo ’nil ; ignr ‘gJirynerM 
li’if-ngagrijiitJj^M onypn^gn orr1ny^ 
fiB Ofpi’n o’Tg® HM rofigiggn b’^'b iig 
•Uia fg’jv 'gjgri:iyt3fg ly-t 

•gingrfg r9in«p Bill oBgriiBifp 

lynfii tiaDiJO’ng om pgoo ng ijnyn ts-.-i 
nin fg DOJlOongfg lyuniJ lyiyn eg.. ,T n 

n Ml nrr?ji}fo ,y , 05 ,,.^ ^^.,^.,3 

Jiiio n Di’igf5gjng*Tyo”aTg voigonyn 

unjfii ,fjr9nii3Mg n?ga ,yBT„T |y,y„ 

*.ii9yj Il9jfi ’’f Bon vb’ 11 .on jg ^n 

*JW oin uvviyjiva'i) iva^n i’« ' 

I’® omo^'oo ivif 
D^iv nifjiK nr /'ivano nn nnin 

n t3’0 nin lyniDinifOj'K lyaro’^y 

PH ojrJV ny?jiK iTt nyjy^t yo^n? 
y^u n nyfyn jny^n nya^H lyan ° 

yr^jfm .lytj.’Anyv ;; 

DPJfioyn inyo omu onyo*n iircin 
IV-^Wr; K -r D-? DKI !f V 


,gB n fj*nn’civa-n tyoinyj -.yai 
on oageyj nn oiyag-rn *-r jya^n jyjy., 
.lysKnisngB ogiiey jyagn ..7 tg j.T^yp,., 
iir Juyj ijriiyj t*g p”i»o lyrago-i lyvi^ n 
IliiMg 13*0 fg Diyagrfn 'l !;'3*'^-;y3*g 

•lyoipig e»; pgT *’r ly'y.i ^..•>g 
*’f Djyonyoyo Byn nc ryo-n 5 ;-yj..g .t 
• 3*11 0*3 n..-o ^y-T ,..yp.,^ 

o*.yagy.-;n .n ngr-uiMT .•» j.p 

oiyniropyuiago 11:^7 ,t 3 :iv'’*);:g lyagn 

,gfi B*Ta*rDigiit3:g-go .i i;*?g-o ry^yr ;ig 
*3g3 .eigBpgie:g,i n nc lytyr ^ t.g cv-u 
?*‘noD nyn *77 ay,, -y„, 

I MB fy-,3 lyDay-i j*g .iy-g.*yj D''n’cy:jg ng 
’ ang yig lyagn jgp ty'yn ipo’o i*g ,?gT'e 
■'yn Mb 9.nyDg3 lyr'cg^aypya oyn o*'i ,-;•/ 
IHB B*0 MM B**3'g n 03 **'*y 3 pyv,g ,jg.p. 

.lyfB*gO *1 V 3 ,yy,, 

on jy:**! ^nygyr *n iyTg‘*-igB o*: fy:gn "? 
—lyoyp'B ng fyi*iB03goyn fyo'rn pg d*i'k 
on igj ^nyBytr *n fg lyana-gD iy;'n 

3*m3nyi IgB g ,t3**3-g TgBS» p”? jgoyj 
B:yf*7o **111 lya'g pg •'yo*’:Tg o:ypio 

•KTlgD "^-gaTy-ing,, K a.Q 7 ^ 3 ^^^ 

.ny:-g pi ypg , 7 .* 1 .^ 3 .r;,..,, 1 

'•» .fg’f* lyn PD Di^-ga cyn oa^gtyaong 
f#< oy .yfy*T;g*3 nog rg lypyj pg jp^^pi 
lyoyiycfg *i tg .tyj'pie’-.gc 11 s'o"* e** 
'V'^Vi ?gO Cgl ly-p D-gDPg-OJgp .T ;.^ I 
'n lynyorig - -yo-a-g itc p- yran-f-t ! 
■y»K ,’n tyo’iip'g ;iK n..na .,g 7‘:y-,7T:g-' 

Vi n*c Bgn Dgn .Diyagyn 't pa 
*.’o .Vi ny.n fya--,3Tn ‘yc^ang .t 


M M3J/^ oy3>*np 


lingooyn *1 *yD« 
1 IK .iyegn pg jp 
n'gciy p;g e?:iB 
.."'Oo-yagyn -yn 


'« -T n lyT fto 3:70!*Mnfi*ig 

icycoyrrg oyn «i*ig t 3 ;yigni 
1 nyn o'o ayn r*in yiigj ogn 
’’Ignp *T ly ,iy:gpiyB y?g .i 
.iy3*igii Bngn 
nyn a’ig„ 
fn 11 typpi 

*B*'"j D;g*:7* 

^ fg ,Bnger pc :yi’*D 
.iyB?*iD0*m3:yoy:yo *n 
yng3 yocinyo *n nyoi’g 
ig Dgn igq:*f-.io« 

’ ynyn:g a*ig egn 
fB nnyvgli n lyj'gc 
11 'gBtpg nnyo sy oyi^ 
n*o*cg-,B*t3:yi„ ocn ly- ogp 

fg ogii ,L*’-yT:g Dyty 
yn fib »!iD eyi up? .iy-,gp 

.r;::ntyy: 

'n lyanyp »i*ig T;g*s 
yrpii ipr opcya tyiyp 0*73 
nyr f7g ogo t7g yoM) 

T'g DrgnD:gT g .Dp:g-a n p** 


ly'yii o*p'-,i 
'y: »;ogp -y 


nyn*na nxb pjg-i g 


*o*ng T’f ay 77 B:y 
•9yng3 *n fypp 

ynyn;g pg ya^yioi 

’11 .niyjya tyiypya 
iy:pgii By igi7 , 
•iyi3**aig ? 
,p;gny3 oyn op*inp3o 

'303 iy?y77 fyina'fgni 
"if’n yanyfg lypa 
oyn 11 *“,13 g fyfgo 

n:y3i'g P7 n 
*13 fgBio oyn fy;y 3 
"'on'*o-D"'yi7 


■gnyeggp ly'ia 7 ^ igpe py 

nypTi B3yot3gngBK yn'o 

t3«in n^*:r lyrr.K -ty-i 

Djyt:vy 

0 .UBi? yivtD^nyBi^i^p 

1 y3f>yii pK ,Dy'^'*ogtE yiy*’? ni 
o'Dy-3 r:»: rn cn -lys 
»3 ly^i^T -iyi**n .-J 
yoDva pK yt^vyf' o’*d P*r c»^3n« 

fr' .Iv;jnyDy3nKi 

pc yoy ifi iyv:K 3 nm pk 3*1 or 
'DonKO'iKp n if»’CK .TJKf’ rny3’i 
iy^i^y 3 C**,K oy |y 3 iin iy3jio'’v vt 
--’3 n injypmonK ,T^‘i:'n£ r:l 

I3yii 33ionyj"iyu;^K Kt)< dht jut. 
lyriynyj f*K lynjyD^n^r cl'^^ 
•fKU lynyfK' cyi lyr’^f* lycSyn 1211 ^ 
cy. P2 iy:HnD *n nx Dy^rKip-mpi 


J ij’*nc "iyD*yii 

* 1^1 n lypmiVBif t 3 y 3 npi# 
•yo^viVK -lyi PK nr.yz^ vrr 

IvrMiivn ("o D'im pm tk’”'’ 
n« njp«3n«i3'D y3”o sH ix pjiti 
MB' oT»oBi»n nM nwMc. ne nj-no 
»)?’n nys’^jnns iy:nyr ly^ir -.kc 
iw ,D’mpjkip lyj'uyy’ ri*n 1 * 1 # 

«•*’ jy-unAiM S 

T rj 1, 7|*K jriffiiun iy3'f'tyjyt3 

.iJityi pn iy fytDyfK 
»Dn3 jy3'^>ny-in3 
^ . ,3Ki3^»^o n:r!2 

'2 ^KPK^ pD 1V2DVD 


...t3PiyOg3:7K PK DD1K11K2:iK 
ly 001 P ni |y;yiD igi -m’K oyn 
fn?g3nK3 lyogj ijn ^y;;'K irn^’K jk 
")yi : nryo k [k-ikd y^n fyj'nrr t^k 
lyo’V'.yi ogn nys^yn iy:iir ytDgo 
« no imt nr? lytiyi t'l^pK lorn 
ngD O'^prgiujf g ognyi ogn ,igrn 
•yj iy ogn fn’i yt .fgofn fyogj or? 
iyog3 on mvm lyoy^g pg ogn 

WPjni lyoMi f»gT |yo n3 *ig: .igrn 
'T ym inr w ny ogn ,pk oy igrtn 
I’M ogii tytDgj g Ig 2 D:ny3iy m^T 
Tum-i 'jiMog ny?3iK iy pg jo'o g 
03y^y:iy igc^n jyogj oiy -ly ogn ^gn 

.n^g3'ng: jyogj or? 
O 3 ’'oy 3 ogn |grn yogo nyn 'y 
JJng ,| 0 'D g ng^ fyog 2 g ni nnyo 0^2 
Tgt DH'g ^’3 tg oi’^oyi yogo ogn ny 
*iwy’ Ml ,nyDoyp g ,ini? g fyopgreng 
•03 O’i pg ,y’^go’K |iD n^gsngj 
51 ,pg fyo'Mi I'o ogii r^'g .ooigii 
P’P on> n^rnga igrrn ogn nng' 66 
M Dgo p’g pip ony pg Dgno p'g 
gi . ’n^3ngi igynrn )g oigonn 
WO lyoMg .yif'go'g no nyobyp 


ny^’nii .t pc 


*iy"i in ,Dpgo'f»p nytr'ogognn 


T’g lyngii .3 D^ngro og 2 :go-nyp?y 
PD lyngiiya lycngny^rnn f’go *niy 
ogn ,^gny:yrjn 'jnnpg csg ogjyo 
p'P ?'g oy tg ,oDg:ngo nrg Df*iy oyn 

on iynyn:igtig3 iy |y^,y 3 

yrtn 'jn'iog cy^j oyn pc binoc'ig 
pc ,02yrTn-igD n^grngi igrtn J'gnyj 

. .a'gonn pigj>ni!> 
iy2gn iy::io-y yf’gpngn ngs g 

oyn ojy3"yg3 ocgc’OJMKnyj pc 
'Pgyn g Df'it f'giyjyf’tn *r.nog oy^'j 
pg .|ypy3 gyv oio'yn pg .ny^g^y 
Igrtn .n^>iy fg t^g ,i*g 3 M ^3 ,Dgn 
i?"t o'j f g p ojyrtnngD npgsrga 
g t'g ny:giypgyn g .nyjg^ypgyn pip 
Djyrtnngo ,no .e*jyo n y o c y c' 
ys^ytg nMg pg ,0210 300 omg o^yii 

-jyonii lyi'M ^t tg lyo 03gY mo 
?y:g?r im o'j ,iy;gp ^t — ,fyc^ 

...lycM^-oig 013 pg 
ny3'03iD-nyn3in ^nn g oing ojgor 
fig ^3'D ,1’r-14-pio yjin ono jgo 
Ding oigno pg nigigcgj nngi iiysyi 
*gi tUDgr g oyi’^^ wns yj^i ip^g 
on fg) ogn o^n n ,nog 


9 ' rr onyj mjMcn n fio yjiip nynn 
yni g fic iyf»nyo ogn m fg i^n» 
y '• g Dgn ong Dgn .nyDD'i'o'ny'ts 
^DDyjngc n3g> rigyegni’g fg f-g -ty^o 
.j'ny^ |y3’^^y3 n^tjn gp'iyog f'g t'g 
I ^ .ny'oync nyn o^nyo oy 

nyoynpyo nyn t'g ny3g ngenyn 
jy/D^ig fic nyoo'w'o nyn ,0 "od iig 
D1P03 ^yp'or g gn lyny; .D'j'jy yc^n 
‘yog nyn fic piD:gogn n .nyioy’^a 
Dyn f'g fy^y^y? t'g p’D'^gB nyjgp'n 
^ ’*1 fic .DiinyoD'j'o fyr'njy^OMg 
fyo onyn ynyr^ig fyngoD'jio ynyn 
lyii nyng fysngor "t fn nynyuojy 
fio I'rri Ml ’•itg fig .fyniji'tyn "t 

•’33Mn ny^Myii -fgj pg fy^ngor "t 
po 00 PxojMy ypuQ fyo'onyn ir? 
*n po nyoo’^iQ nw'yjug nn *.’n 1 
njtonpjro nn t'g ,oyay onyn fyo fyo 
03go ny ,nion5o o3go ny .o"od ng 
,oyiy 010 ny ^D'enno orgo ny 

•oo’g bo onyn fyo 


- -w,- , r7D-iiciiD3K-:icD fy:»*r wf 

in o'o iirtio nn t.to t.H 

!•?» I» 11 W |rD1«» -I op;,, 

,». emirweijim 

t>» WJ'-t ,1000 m 0-0 

.iwmjTjo.>i, UK or.i M«.oBl«oi<V nn„ 

ontnn iwnj on ira'inKJo ipsgn 
.».iotmj'ie |.H oroo'o jj-optio tpi inii 

X'nii t>« 110117 07j»< no i».-o on 110 

wrj WDY'K •! tjBTtinjjo'io nn tnnpjj 

1 « K D'O .nnwjoni no owpo no 

•1 wnpi w.:i. iToimcm ,,,, o,^„ 

*®®**^ 1 ^ w***o..j.o N nm.DmMH 

>•> « WJWnj) (»';v 73571 

•1 IJTO'tJM 7J'5'’R | 1 R —-*- 


gjn^nw o»n’3 iryjs’iwM k 
25f’P iw o”» r’« DjDpro o>i»sf 
Wno’BDjipp njn imw uafnaniD 
• >0 iwv oo’an w>»tl nya* 
p IwmoDiruip n jm 

’jno* i«.p iw 

f ^ ’PP T»P**n* n no e?n 

: *u ’’^’Tiu inm 

IBrnn ym inSfj |.n hn m* 
P y 1 WW* no far • |..i w o»?j 
[M y rono-nn m tw» Jiarrirw 
KOOP rTBwm .j^noM w tsinn 

E522E1? SET f 

RJWi'A-a»w HD .n»*nw 


no P’OiUOir n t’H MVDSV^ 
OTinojine P’O’^wiwopnpo* irt 
.'O’j'o twnjy^iN ’ 0 P 1 (u |irttnw> 

in .Binaeo. 1.0 rH3en'4n WtnnfD 
n. inwuM' w ViwmT'rt.w» 
invpnpQV m iw nit.B nrasom 
ip*JOio 3000* .oisoP ^0 jnrto 
>oi*o««iie jTiMBriitnvs 

WPP^on' 

» r:po^^vrm 


ojn no o*n o?ni 'r .non .nJuan 
^3.'P BJOtMim no IHO iVOMI} 
Ti>o^i Dgn M Ml ocitg ,onytiyiii%i 
no |go 0 y 3 ,^» > p on ftt) onyn 
“no g otHi iMi ny3>yii*o»M30 jya^yi 
ogn n^ngs fyogr in mgjoiyi'i. 

g eyy> ggn iy 4 W 1 otgAiR o^i 
wi#a fm gM0r f i • o*j w .nrn 

-nw g oM( MNi g?Bg9 mi gmrir li no tpi'x ”3 no® 


l»if’'oyj t3*yii ,nei ait» ov ijH' I 
•)it or> I'w 1*8 ty*'*n '*3 "p 
jnnw po iin’K ’T ”3 *11.181* iw 
mm ’1 .v’f« n* npne* p* iy»»>8 ■ 
.miMnavn p* **i ”3 pj*iw oiyii 
p* o:i»tyj inn nya* *i Piyii KJivi 
|y^t lyij'P n* tV’iiB n na r*a«i« 
tTWi'** ”t ivaifn pyn yin ,inyor*ipo 
pir |y:”t oi>ii o’Pi'* P* o’nofo 
~93 imn p* tJnn*’ ■iypnjn3in o>ii 
lyyjpj lyn pd r*p**no d” 3 iVJJif 
jw o’lioio n PB no V .y’^’OPB 
iyara”v ’M ,B”a*i# p* |y3”i d*oi’» 
.‘wr'oy*B lya’Ti’iwnpo ons d*i* n*t 
.nj^OT » ?’* P33 ny”t ?i* .m’pjnyr 

.nya*>iy”B*)’DyBm 1« 

IPD »’* noB any pc oapi nyi p*. 

"IP w pn’H in’rP'ii ’t "a jnu n’t 
mm ,Byp jny”t lyoy ii* nw^’vayr ty> 
an nat » fit Dtp .tyomaw*# Inn'll 
uraipn fnpo^ rvtrm oi»ti ,noi laip 
mam * .■i3«^ p 8131* P* imw anpo 
n jmtyj p* tyo PtaynangB aip ov 
nyt”r n p* *Pi:i» n*' ooiP JnptiJP' 
Ttj PK noB aiD ov ~vi .oatBO P* 
*^r») inyii oy ivn P”y ’i n’^apvn 

*3”» tyiyti o”> yJ3v 'T ive 

|jnyD>y n po nyi”n 't I’* pnn^yt 
o’jntno '1 II* n*^''”® 'I IPPiP™'* 
« tv pratp p* n*fiyi n't iy3vjy3*3 

.o’rpypnyp 

n ”3 tvo Bjy^D P'liv pnnB’ O'O 
«n ntvo lyPBJ ipt* nyi'Ptr'u 
I’n pynv Djy^c oy 'tt ,tBi« lya^yt 
tn^np-myonj n p* .nyo^B-nyD’o 
owtvut ynyvip y^y’vyBD ijnty; iyj”t 
tjny* Djy>B nyvyf’B yivay^p ’i p* 
.nrtyj-t'tn p’t tub nivo lypua P’>* 
*giD n lyaij, Dtfn ivintf' yDvy1> n p* 
-j’nit lya'tnyj:* n’l* P*t3 itJ'nyr'j 
n .I’rt^a nyo”ti nyn p* lyavinv 
PK 0*11 .ivo ro’iiyr'JBO 
n*! o'o opm ,o^yii nyvi*) nvi tya’* 
tp^a O’: f^'P ."nvf'j nap, i’s * d'ih 

irPK iitii Dit»Dii« ■)*: Hpnvo* p* 

nvo )'D’iiyi('’3*o ’T iyj”t n't iWByj 
-’**3 PK ip!>ib*b iPBpi-i*nB'nvo p* 

.pyp’H iva 


■vj p* p'ni» Tuit'vm ■..»« 
•ynvB' n^Jirti n immiw oma’n}' 

O’O r*fl>3i' nyiJiit 
n*'airn *i ,m*3n* •»3 *>o*«b'>ihm 
yjy*i"in*o mn.B**ani i*r’!nnya 
pn* BP’r *1 ,ojpyiP»3iin3Wi’ 
irt B'o niyap n ;d3«w» 3 .nysari 
.•a'oyo ny3jn**«n*B 

p* p*i*’ 1*3 I**, lyn** ’n pB d’*p 
yBD'tBi* uyap un lyr’ii* bs'ip 
. py’vitpttoj’* yp'iiyj iM ‘iyo”ai* 

.Dy’»10*»D3’*' *1*B n*J B’3 ^p*- 

pp’ryj ijnyii iyD”3'irn’BJi>*ii *1 

'OBjnB DV .iyo”n yoBiPiB p* n’l* 

,nyoio yo’i* t* .nyoio • »* .bb* 
3W3 p*>« B'3 typ p* nBIIB Biyil 
lyB’t* .irta’P *n * 1 * 1 * tysPa aaiBa« 
•a*a’B BV'orya Biyii *1 b*ii on 
,>yT’s » tyanp 1 * |yo Bnyt ,>y’* 
V ?Bo ” 11 * nyn* >*oa”* f*t 0*11 
.nria'P 'i b’o iny»’n* n*ii 
nyB”3nm’Bai>ipii 200 nya** 
I*iP”nriyB“irairfT im nan iya”t 
P* m*’ lyBypl* inmiya PP’bi* 
.oy’viD'DDJ’B y3jn”fn»B 
( I "p 


1PW 
ti o^nymyn B*n ppayi irnfirn 
pi'iyityr « Baynywao*m i*t oiyfl iy 
p* ny B”f i*Bt”nrWB nn iib o”3ni 
tm Mbt pyBa’n oyn 1 * 1 * .nyBsn v 
n B)’n P’DPi inyt n lyoipyao’i* M’* 
lyBiri B*p .’T i» imyv'W’WB 
PM yv'Br t* n’t lya’B'ia BfM .J’*” 

-ynyB 't iyB)yn i» B3*tyjiy B*n ny 


nw ny^i r^ttnrnj 
HfyoPtt rirn 


p,M nviyo war voaya'^jnaa’M aoo 
.BO’toT* lyarriM nrine 
PM D”) yaav. y>'B iri*B p* oy 
->*Ti DMTi .m*’ ra p* iriiB yaar 
Ijnim3”>n*B t* oyoy i*Bya pya lyo 
nyaii .nyaraB’o iny”t pB B’la 'i 
P’P lyitya B’a t'* pnw aa*> o’a pa 
*0'iM ^*t 0*11 ,y'if*pa*a'i* ya*D*B 
•yao'B p* n»n D’'i*ii rn’t iy*ia 

■>n’B 


Dr. Maurice Perlslein 

IjrcmTiD ivcrj'D • 

1310 Morris Ave., Bronx, N. Y. 
Tel. Bingham 9315 


D1PDP1S 

Dpig^p n® 


•*0^3 nrni n dii^t ivom D"t 
•ir3 nn oy\^‘?v^y ijoyii 
Dt'K 1*3 if3^^n n’o 

yosyaym n o'o Dsnoyj 

ny-ii^ i:yii 
no o-.y^'Piy iy:’'i 

•ow -iw Ti^opi^T-ni^opyD iy? 
liD niipj lyi im ,iytr nr.ty: 
•KJiiv n m lyi yiDonmiK^v n 
•)4P ^ iy):jn3 iii^p yi:yi 

Diyoys oy'': iyT:iK orr 
y3^y:i ynya^p '7 id'd 

n na irn^i^y: D:ypiy:B t'k 
• jre^ini pn lyoiyiopy yi:oy-3 

ooayn ibo 
•IB^ oyna vj 
n "3 iyow3 


Bt^^e iKpnsnas 
•mt Km 5 sm rs 

'mas^ 


I'J viyiiy poBro 123 
.2120 *uiinhi moy^yo 

iD9«*»V n Vi» Yfi'ipnM *1*0 
B«D B'BO yjyyiTB .onyo'ib ^"bo 

e:'V 90 jotpj'i IMN lyayn 

im yaoya n ~ 


nrwwnn wx> 

* • * 

sistno irsDir’st' 

HtE^) 'SPOWimSi 


!»nb''5'9 0''n.,' 


I 

JL 


im 


33*n n5B"318 


ny^uP'nBn.nyoopnBBBt jw nyooyna nyn pn 
.o^u ’lyn ti'w ]yn*i» nyo’onjj i,vv^m 

tZJXojoOOM -r 
83^X30 — ■Un'?5D'0 
740 — DJ3»03jn3 


•7ip ipi ?'• 7y7 

•n»ii ijn py lyBay* 7 ib 
j:i:nniy3 7yB»»a7y nyr 


-y* WI'W^ «'7 *371 7y7 

•*oywy 

.■lOBp tyr»B»3fi py lytr 


•■n'K nyj’xr'M iin th an m 

•n«t3':«o Dyaya''« w tsgn iw AV"^ 

nnsBa^jffla^itp ya'n 'mt or 


ra 18 PB nyo^y PK lyoiayarn# lynyr onyaoyo 
' .nnw' 46 


1 1 * n”>a T» BO’Jiy .rJaBiB p’P B’a n*3 o”t up* a’l* 


nyi inmiyj ojy>ya n*9m-3 

•ipy »”yati»yB nhu nym’ia po p'»r 
• .nttB t»t* nn jib in** n ly* 
po fyB3*e y>B po nynyoin** ’i ■ 
•n I’t |ya”f n”D oo’* nyr’i’* lyn 
M Bnanaya tya*fl p* mptayow 
*yB nn« nn po irBayna n”D bo’n 

-l*r'nyi 

91 ynn’M Bna iBB’inynyj non* n 
0*11 a'Ptii mPM ra B*n tytr*era« 
*B0’* nn PB in’* ^ pb iya*ipyj 
•y>ya om* ra r* bo*^ y*a*a n ,i”o 
-ynaBB pb inayaya oyara 't »i’im u, 

480 

-yiB nyn ,nyriiayB*a ,? »iyt*yn 
B*n |*r”nnyo nm* nyn po Daynv 
y>* PB nynyom*B 'n i» oynayiiyj i-i 
■*t ”1 t* ,n”D oo’M nn po lyoa’r 
B*ii:,nya'n « n’l* Boya ya”i i"i m 
|y3*n oy ,?yB*n nyoBn’a p* o’a ny 
*ya r* oy .lyBa’ir yn* lyomyji* ^t 
oy ,1'PayB B'tn*yin ,pyn«nii .a lyoip 
nyn po nynyBm*B lyotpy: iy:”i 
in ,>*m’iB*P oayB'B ’i ,pa*3 d”oo 
>*a*r”a ?*B’Byp 'i ,pa«3 nnonaMoo 
•’Boa’* ny3”o bo’* nna* y?'B p* 
.|ya*inyB yBBivni p* oy’vio 
**a onynya iy3*n ov *ii oyn n*a 
PM i”Bmn*a .rtn M3*rtn .nypiiayo 
ivrnya bmh p’orayi*? imom^mo .nn 
•'Boa’M 91 ’n PB nynf’a ynBiMnyoo 
‘panMB tya”t b*ii 4yBn*Btpa« oy'vio 
•pnyoB'iM PM i*r”nnyB nyn p* lyn 
eo*p i*r”nnyo nyn t» oaciBya o«i 
.0>ya o*n 11B iy3”np B*n a'ayn nnyt 
*ain PM ,B3yv*nB n’B yva*: I”p o’a 
n’t iy»ia*3 m’M nnayrio nyonyn 
l*y”nnyB nn po lyBngoya* ’n d'o 
y'oipo'n ya’nyayn » |ya«B*j'o:K pm 
lyoiaya r”B;» lyayn oyoyanyu p* 

.nayiyiia* yn* oyoa 
•yaa* pyn»?ii .a o*n nvn p’t i’m 
y>M PB Ba’^B ’n p’t »in*n oy t* ,iyt'ii 
on PB ,t*y”nynyfi ’n ivony- iv in'* 
■*o B’a oyn po ’ii oia ’it* BD’n»’v*o 
nyn o*n , 0 ’im b’3 ddmo oy .oo’n*'* 
p’t B’3 ?*t oy 0*11 ,Ba»tya nyanyn 
Baya nn’M ,npnv lyayii api”o ny”* 
*■* B’a tvo |yp npnv B’o t» ivonKn 
nya* .ivrayo ’n pb in”> in lytMc 
•n«ii iyB”n b’ 3 lynan”? oyn lyp lyo 
IV1VOV9* po b3’>b ’n t’K oy p* .|yo 
•’ina nP’M pM t*r”nnyD ’n lyo^yn 
t’M .on’M Baa»>«a3* o*ii .B" 3 n* nyo 
n*3 oyii ivo 0*11 ,r>» 1 *b i» D”na ny 

.on’M pB iynn*B 


tiynayii T» rwa’penii n*a 


THE WORKMENS CW 

175 EAST BROADVATt WEW YORK, It T. DW? 

M2 BROADWAY, NEW YORK 
T< lB yli—I WbtA iill-SIM f t: 


2^1 
m 


(Vm 


& 
I 


Bjn |iB *i»rnwv>9 
jhwnj’n DO’*n tw Dm in iie 


1 ’t on -wj D«n nuBD in o* ivii 

1WIMP18?P I’B'9 IW?80B*PJe’1JlV 


pjhiB iwsipn t'« ,iimi>3 Bj’n'n 


rnifPwp ii«”P iimipna dpi rn 


IP iPn .:jn?’3 inpo |ptprj”»» I’t 
*3« ,1P f’« ,D11P I"J Di’UjnHD Dpn 
'fn’JiPDJ’H DPP tPIPIIVJ DPPBC'PJ 
IP Bpn 0;PBVPP ,iPf«3PJ1H PKi 
-plfpp n . B'njpjip 3>pDip B'o 
MIP1B389 'I’B npjpp I'K BP'’1BB 
'pjr M IP Bsmspj |>M ,*03i(n*B (ii* 

.B3P01PBPD IPP 

t*K Dip'rnpiPB p"3 ’IIP ’T 
•yam D’vpj mpii nppa oj’ifrn 
PiPVt t’B P'3ip:p ippit B’B IVB 
D’llPJ IPPPn opi ilD UK JPBBK P”J 
•’PJO’O ’1 tlK Ilf’jv '1 IPI’B’DK*,* 

- .'PI 

'PPP BmPBPi ipnp: t'K DP '11 
f’K ,''0”PrDDPip:„ *1 !'K IKII VO 

on IP ipiijiipj DPnvilip i”Brf’*pi 

B’B JJ’B'O iiKi^a D:'K'.?n D”a bok 
ip ’ll ’itK ipaK .ipniifi iKii K 
•IP PMD ’1 IPOIpKa B'J Blt^BPI BMn 
DIP IPBK3PPP1 PiK IIB ino'B'." 
BJptpiiip 1’t IP DKn ,Tikiji3 BJ’Ksrn 

•BDK on IPBnPJIV.'K 
B^n “Kll 1P1 |1B I’lr^KD I’K 
•’o ’1 tPll : PUPIPKB DK1 BI'DKB 

•’B iiKpa Bj’BBn op:p’ cb dbu 
n 1KD inKliPJ tPWPPJIKB I’K :3’B 
B’O — ,0?KPBP PPK IPaifn .DIKPKP 
iP3KODPn on 11 B BKJD’IK I”K 1 P 1 
0 ’J” 0 B'> 1 PD IPO”nPJD 12 —,22 PKPK-’ 
Din tin ,DBK DPI IP 3:1^^p1np 
■”•3 |"t iPB”3 iKt -IP ,b:ki:pj bk,-! 

•OBK DPI IP'SnPJ;K 11K JJ1J 

ri’ID 1P1 I’K JKDJPB DPI ,KI?K ' 
*Pi I’ltp tKBDpn tiK ;’'DE'1-;pe ipj'-r 
DP”3 ip”t I’K B"31K ^p-l ”2 [PH 

.BBK 


i(fi33w im rwipfi 
■P3P0 DP'WI T'J 

nw3 .W 1 r« ois®n 


a”t ]ic 3*.?ip) 


v:v2vr,vz*n P’? |*,k y*r.y:y yoiw 

•lyi ikb 

iyormyj oyi ■ Damaya 
tic ' |yDaHP’•‘,3Kc•^H^p yyMjtoc' n 
5 :k‘' n lyaiitn cun nawMvrp 
PK ,iyDni tsrnv.v: c*: jn^:v iyi pc 
n D"•y^l ^•1 yi:yrno u 2 y#o"ii*B tyai^n 
lyai^n ^lyccypjea iv iM':n 
tny22"-n pK ,iy:ypiy:H Dp»3fa 
■:nranKC'Dpn-o;KP pK -,n'K c'o 
K “.H3 IVIV"! tVCpMS n DIft pH ^jy; 
.•yic‘IK':v D?H p'crr.yi ihc -|o 
“HD T'K 12HnV*'P PH .DHn 

H C'r "D'^ycy"! nn “i”'h»^3„ k ihi 
n PH ,iHO'y:*o ;yr'*H’'D-',HiciH 
l'7:r:y D'an “•p k Ph T'h 'lya'rH’a 
cyi p,D ny:'rH!D lyi w 
''.yc-H^'D-'Hi-aiH ’ -.yi pn /'i-ni^a 
cyi PH -lyai^n -'o dhp ^iHJ^nyro 


lyp^n l it rn onn ^yaw 


p*Dc*r*-y» PH .cyp-.K’a lyrn 


'yvH“8 -yi pH ::nr:HB-iy id h cijtn 
H -!Ha D''? K iy;2''-iaiHD pc'nn 
•'IP’OIHBCIH }H p.H "-J-.HHa 

aar-HHc-.y pn pn .i^o^vro lyc^ 
n typi pH ir:vpv':n‘ omjJa cm 

• “ycHcpii^pp yjM 
iviyn c;HTy2 -ph ly? DyD'?:r!y 
O'ay; i'dph ,iH’:rKn “yina [yjyn 

.I'nc Dm pD 

iy lyc^H-y: ?y’D iHoann 
PH oy"n n d*d ' 'i »inH lypyoc^ 
"H> ,h;hp^i‘' Pd iH':r nyano dd'pi 
PH lyoipy: cynan: T'h ny .10() ?hp 
^H-. y2y; -,yi lyinnya pn 


n: 


pwniyttitM)) 
a'a nsa n 


'liiic’nsa ,^"iy»‘nsa ra'i’ij;{yai>*a 
noB iirfi lyi — *nj?a*p7p 
■3t<!5 ^yn ^ya'K ;yi^K lyj^'^S’a lie 

.a^yn “lys 


¥'T¥ /L‘y;'t:*o ,.¥r» ra'*‘Vi."':Ka IP^rn lyrayc yiye^y ypn 
iyr’? 22 y on no nvy n ;y:>HD tyanp 
pH I'YHic^ lyoD''? H lyan ^ihcphi 
1 HD nyan oyn lyoyn oyinyc^ h 
. oaHMo'oo nyeia -inyT h pn |yiDy>H 
^1yo^y n pd Ocmp D^airi'niHc n 
ly^n PH ,Dm; pth d’2 t'h lyrara 
>y’B ntH D '2 pir t 2 "‘jnHD "lyiiyp 
viH’ yannyn'iD n J'h ni ,:rY''nH2 
“2''H niH ,tyoMi tnm iro .|y^ 
n iHt yoyn y^nynyj h jypyoriv 
»piHn yeyn n .jytrara y•lyo^y 
.,p’»r lya'ayn ,b:yorny : lyc^pr 
yiy;y>p pn lyoy nyocH ,D:yt3^mv 
•H3'niHD oa^a ^Djyom pn jyDi^ 
O'j ivijn |y^Hr dhp ,iyT"iB^ y, 
2':yn iv c’j ,ry'Div d'j lyDnomn 

^HCiK 

DKii ,|yr2yo n th ,iyj'Dy; -I'o 
,iyD>y fycy'D h oa^n^nyi lyann 
n I'H |ypn ,->y:>p “noa oytaa lyjyr 
IV pc D'ni fyny; tyinn' yjnynnD 
•D-.nyo fyai^i tiH-.o'HaiDi a*'!? pn 
"yn 2'Dy!DD’20?*ymHD typy^y^ ojyc 
.lyinH' y1yD^y n ^inn r^'^c r: 
Iya'^P'^2 H “'.HD c:yom2iD 
tsiy^yapyiiH taiyi^ nyp^y lyoany; p.n 
PD i^nvB lyotny iyirtDpH*Dyi pn 

.|y2y> 

•y: 22nDaH cn cyn pro an: a'ln 
pH yoo'Dc^na yniy; lyoMCH pn ly^ 
PD lyc'vjns y-.Haip'conH ca^'r’ 
‘lyi lyo cm ,y:yn'n ^yanaypiyi 
DHo5>nyi ayi .“|o k nnyr lya'n: 
lyjiTO'D yrnv'j'n y^'ocn-HD pc 
“ID H -'.Hi pH cyn |yo th ,P't oyn 
,TyinH' y^ylD^y n iya'^-a-iyi ly^no 
'*•'0 PH yi'DD'n ''D ,nina y>H pn 
"HI ,pnyn c'nyiiH ^y^y 1 ,yt?n'D 
H T^n ny9t»y n 

yiynr k pn iv BHcrjK ,iy 2 ny:“iHa 
.D .*? .c .bdh!’ 


“yB?y riB ysy'S'p 

ivn TH H'^J^yny: tycnvD 

ryoay ;yo*ny2 k iyr"“::nyi '»f 


pir r-m ijpd .cnn t*:'h pir t*H 


•yay;!jBnH d^'ihjih 


PH yy*n*a yiy* , 
yovy? cm r^n ,D"rpoyc y-'oo'*!) 
.DH>'*3y2iya'H ph ;yay? pc oira 


^tri'HD pH -.van t*h om 


’"T ',V CHOy 
'yj'^y 'T 


"05W"5„ 538 D’3 
! D353"5 OT’ 153'''? 


•'aHanH yrn'R n iv 5 >'Ch -lyTaiH 
“'coa'H ya'^tDCHtp^yTya pn oy^VHT 
H lyT’niD'nn |y5»i^T 'n th lOy'vitD 
-i'> IH'an Djn iv Dyiyoa'H lynyoyia 
•yvyTDcnc' nyip^iiH lyi pc ^ya 
“8H lyonnii k lyaicya tdhh ih''Jp 
"' l^aD'o nyo'na lyi lyc^'nv aan^p 
iyi .DV'vita'Doa'H yTn pc'ccHc^iy*! 
finn ^y3"> i'ihd aan^aHC 

^lyoyna tynnnya T'h lyc'^aimpm 
riniH fy^yoe^ ly^nypni y^'C nyan 
/'D^>ya"^„ y-HaTy^>DiH ^ytai'^c^-iHa 
H ni inyo tD’a nona lya^n ya^yn 

.y'VHD’O'H yDay>{y 
Tn5»a TH ,Dnyi lyny^pnyi -I'o 
'iD'D lya^Dcytyna ya^yn ly'nypm 
“HH IH'JV nyvyTocnc^ nyn pc nyn'^a 
IHnn H |y5»yorivDmH oayn x lya 
.iyo''aiH-pm *inH f'ya''^ 
•Ty5> T>H ^ya''> ly'noH ih 
• •D'tyT*tjn H D'n ijn ''a »Hn pn nna* 

M .Dia iTH'an .nc'ta .onma^n yiyayiryD 'i'kpj?*? Dp MD’Wp-iye '1 D^tl Jp3«0 ',t C«?P15DB'1K T^K 3’BMJ 1KB I'D 

IIB B3"^aB''i1K O^KP^J^ '1 *1'1K JVipil .DDJyDDyOK P)n3*< "Pyl’K rx T1K»3 

Bjn PB nys'a n h'ih a^Kir^n'K y3l>yii ijn’^aB'o n d''! 3 DB’BrKn oiyn ,d"x ix 
Dyii Dy * •W’J'i' Diypi'Hii BjyoiKa d’t'I' iKJijeryaiyBj’K ip jib DipciKByi ntjpp 
BiyoBiBBp TV^’t ly iBiK ;y^y^B8 jk ii'ik jp'oiKBrn ix naio ip'K j'k i"t lya'ip 

Boys T^JB'o ip ^'31 ,Bp a'irtx r'l PP 3yo .b3"idb m'K lys^yn lysop jyiy' lyjyii 


r>pjM y3^3 Tjyai'K Vrat ip8 ,dp J'k i3y.iyBirp'n t'K iy "m ,ikbip iptj lyBoamD k 
• jm KBW^yB ly^rujx ipim ly^^t d1'kp<j 3 inn ,y^B nn”oiKB ayn ogi jw .ikitim 


ijm ijw B"t .y'x«rJ8anj iyi i'h inp b' 3 noKa iy3”» ya^n ^lysoyo ikd oDiyocyoK 
ojn rw lya'ioyi T'k ?'»< •ty^Dyo lyiyrparya ip dp jy^ljn 3 'b'ii lyon lynj^ 

X.TK B3"1DB' Ifl'K C^ll ,3»JD 


iy"« I'^ipna 

SCHOOLMAN, 
D irec t or lUc^ t INib* De|H.» I. L> W. U* 


'?h"iv:h lymcHa -h: I'.im jyo 

,t2aniy:a"a2 lyrcc’n fyc'ny; h jm 
p.c rnnp h ty-y^^ t?yv. '•yc“*y •! pn 
“:h ,iyr:y:3Hc pn c^ra-cynpHa 
.D’^rycHc H I 
'nn^n'T'c hth -h: vh 
pn d*:-h: ••-h"? chv, .;:ryn:y y^f 
noH pn |HP ;yD .Dny:ya:HDm 
lyan .tv-irn' y-^ycry 'i pn “I'r.r-; 
lyan* "aiya rD'U -.h: t'h oy 

‘VO yiv'T'c pH yrcD'n vr‘vry: n 

PH fye^’m} 

ja:n:yj |y:i'T ivrayo ynycry 
•yn iy:iHT pn fy.nyi'P :n:yDD^ 

■i: H .roJvntH jy-yii pn ,-;'t ‘jvj 
•yjy,.s ''VO’O '“'yo 

n PH ty‘'H:-:Trr pn iy;:x'"v n 
,jyn"a ,'!iDmyD'r“o?yn yr'cn^y 
‘Vi:h ipiH ’'•'y'“»Ht:D ytaa^n .lyayn 
DHn jyo"a^H yyn'c y-.yoa"a pi 
PH DHia yD'ny: h pninHO 

,on -nn jy:"? ,rar 
nc'DD ,ycn k *'hcddh cy 
taory: jvo fyn ,2:'!Pn3n vyijvr> 


'n"iy?H PH lycnyc y-iyc^y p^n 


n 

TH 


w w 

rj 
. I 

D'c lyajr.cry; pn |y:2n-ir,HD 
,iyr.-:'D d*: ^-.m ;yc .y-.y2rH 
pic* “"y T'H ,»''H T'H rjyc h •''ni 
lyrr-cna ^v DrDr;nH3 c': -.nyD 

.tvay? pH "in 

IH lyrn lycH^intH Hnn-; 'i 
.lyfcTjyc yavcry n -’hc i>‘'i -y'noH 
|yi"^ DHn ,ya^yTH -hc Diyijni: 
-ay^r h -,yiH -lyrya jyannr k 

.TH^ -lyD 

I1H cjHcy-.rca'H t'H k'-ih-. -.yn 

|H ?HCDOH T'H pH ,j'"i:y*3r3y'»Ha 

*Dm"^Hp -yi* c'ra .dd*''id 
^D yajme oyi pc ::'.-iy*T2y lya^'CH? 
T'H DHn ,2n^"mHC h k'ih-i Dn 
*':y'rn pn ^irM yo'n; k cdh ^nyr 
H T'H pnio H'lHi yen .pr ipip 
PCD 'aa Die pH ,iy:'2yj")HE lyc'nu 
®T:m jyo .0C12 ^y'g *->.npf ‘'hccdh 

;n tix ^r'y'Div lya'r.ao'c o': -lyan 
,HT Dmama h'ihi h c:HDy-.yD:'K 
-n D": Dvi av'Mv pra ,pn on 
.oaHj -yi pH oysv’ m ly^ 
•'HD lyj'n Dxn ,Iyoy^amE "to h 

PD yoy^aH’'.B yayn'n ‘ipi o'o lyijia 
DHn ,Dyi ay'^iv ^'pih jyoip .-yo'^y 
•yacH lyiyn’ iyo3'pnnyc y2'0D"a n 
py .iyc^:yo y"3yD^y n "a oannr 
'HD * 1 ?"^ yo'n; h pn -ya'iH"! oyn 
lyn ^yoay-iPH'HD n pa p'Tr'\xn eyi 
‘y.o ir.vo lyT'niD'nH "t iv oy'.i jy© 

.DT'O'OfiH pH 0**p^y0 

"nynvan ornya fyj'n 0"^ vo^k 
“lynayiT k -.hb "liHonv ly^r ryo 
;JH Tyvann'H lyrn "t Tvn ,?yoD:"iy 
lyn .oya I'h on lynp iiH-iHoya 
,1'T 03H^pHa cnyo ayiyoi'y fn ^yan 
OH^a 'UH 'jriH ny'o "jn o>rT'c ly th 
" jy TH ,DHTom T'H ,iyDy>H o'o on 
.oya pH ano h lynnan nycya ^ht 
lybaynpH'Ha k iri'H oanp ?hooch. 
,0"npamp h pa iynyoK"i lyc^ayo 
‘IHD pH yoa"t» DH'H o'a "t.-i'h tyn 
"yrnyp p'T o>Kn pn lyT^ac^ yiKyn 

‘amna Day-ianna P't snm 
*m ^an'’>p nyanynya "lyn o'o a'O 
inyo>y n |ic lyaaia'H yiy'T’c tih yo 

^ .lyjfjyo 

,nyinyp pc o^ponnit' 'n iv^hdih 

*Hn n nD ,aai3'H wrT'B ^n oninHO 

^ D'^pon 

T'H DHn ,iHopm 1yr'^aay tk 

,Q>H -mTH' 60 imnnya aaH^ o'j oriy 
'V' pnanya iv ana'ia T'h oy th O'ht 
ipniD in V1K I’VKBB’ K "kb ;n 
pnn ,D'iH o'a ina odho oy ,odi> 

-ytayn'H ihc 
WHO D'a >HT ira th ,iyaH cayneii 
|yo t a ^f^'ciy tyaa^a'RsjTty'T'c p^p 

.oiyoHo"THi> onjni 


•na^vnJH yerrK n 

'oj;''oijD (anvi anw) 


vw e^fonM yreutpif ir?* ot^vfi 

vm VI 'ti m ♦'"irjMW lurr iSSS 
ee'» -ui’K '»’;*'»nrii» »’• 

•jnwB * 


♦ r 


M-IN -Ji’K wvs»n rjM, B’» 

• ijTH 0*0 


.**nB ci^Hesg T*H on tin oin 
^ ,.x*?:yT-n om? nrwi ca*'-y 

M‘V9 • n«r nio'iii v>' 5 o *»»■ 
."imH i 1*3 - mam ™ 


H»31t 

ICVMI 3CKICin.Ti;aAL tOOTTr. tit I 

0^1 
I tw 

IM »)'} 
r*! tWI o)ini 

4 

IjflJTMg 


»r»ptnn ’nn*a 
.ninn MPi 

(.a , 1 "* 

‘j'Ksrv) ]*'a t« 
Tf T* t^an •"? 
11M 

.tytv^•y •<} *in*« 


Piucfi a cKNis 


1926 ,^>nw jpea .j^a^ne 


New York, Friday, April 3, 1926 


'iMfi yo'D^np raviyraiip irjr n® h rn bbii iHor? isayn-ipiB 

] H Ijrrjrn wcroup BT«!I3TO3 jr ;^“r,5 

0 oayrKB ansinpoaiH ijn pB bhjbj;i — lyn iib 

m ]v:n:> T *2 iyf> on-* ov ; o’^am « r’t IVtt Bi^n pni^ nyyiip ii o*o 

}^n !v:a9 im Diaa oSa-svJ iwgn oar ,iyeiWD»p n ?,T'5?i.™Ma 

r?H IW 13 P 3 l» 3 kn ,»»itiyB3ia n nk V^V'Wio n i« ,iJ0i«rv3 irir 

f-ixB "3n'n„ ;yir,„iT»jV , ojkpyl lysyn *'t oyr inaryi esmv] v» oar .^rsitipD 

latP y'D’O^jp -.n l« Dt':»3P0 1W39J BV1 

t« pyrv nyi na in«D 3*33y3gn ,|y33i> .oi’njjnaB i**,** ra ,y* 0 ’oap ly^yiv 

fe D^«o -pyra lyBt-y - 33i3itivo3ia 'lyi \^t ,o**y ty3y3 otnaiyj iy3a can oy 

JIB laoiyyB ojib «At 3 enra-ijn”‘'p *i iy''yBy 'kr o*iao”3’ooyr3’a >yrvBD *1 ra 

iv.'”o2n S'^an oar "yn*3 lyS I*S lynyoWya a rS pa oiaiyn iy**t oronaB-.aB lys 
«e ?.V j-?mBa 3 'K oar .D'nny y^a 't n3iD> p*t ?at *in in - .inaryj opnnyjBa i*a ov 

Jsaa iiu«'a!u 3 Miu-i *i'i pa 0J*OEyra3 pa lyowiaB lyj ,iyo’'» yopn^jj 36® of' anujy pn»t 

gpas ey3\ oao^ryi ^ i iuB-,ai iia l?’*ioon 3 *a ,twm ins iw ra pa .o a oia B i^ s 

*B 33 *Tn in *i’ia in * oyi pc lyB ,ai pa y loonj a ,i» 

im -ap aBM uiawi on ipjyr‘-wBa 'i-»'a-piaip n lysiyr pa .uaor 

!^i5S^yrS -lyi I’o -IPJat B*3ia3 BW* ro lyj .oiry’ n’t opByj Pia’ VJ pb y’loo 

T,v n in ’r .ojnsa; Btny tao lyjkP dv "Vpyyy y^a la oi’i Dia«yi -yi 

IB13 iiTa LjV aJ lyByjyjiM’a iy’»’Ba on naan .y’loonj’a-piaip lyo’na lyi pb ny> 

n»BBiB-ai via nnta ’1 pa la’Jv lytJia i» jnyr PO Ii[»a» »>« ra I"ia bjj’-.t ny 

’ojoa olylfroSS '^aP la’tr m b< 3 iy3ai oar ,o”nf 

1°T. -B 11 Biaavb Birny ,ty33in'»a3'opno v< B,”r otasyi m .Ba ey'a »i’ia 


)»p»> m'Ji’ B-.vri5 i"» ey.’t»^rj .2 .VP 
W'frn I 1 B 33 'D’o .0 — w 

fi'iv nypitoDyn nn pib?p n ns i-iK«a 

•IT’D ~ 

,m*:r *-» .a D*'t 

11’OipBtpjf tiB jro’p n .IM'm 3 — i» 
DV7iirn — -rj :kpb‘' nit»a 

— a ?«,’?•? /tii’av lyano rvtovo .4 D’'T 
.iinr’OBa ?M;Br*-pviy .PSH .1 

DKn3 ".pruopif?? n’ln ]m ,5 

.Hjro’'n .? — JiOJif lyijiia-.K 

ntn nyj'cvK ".jn pb 0”P3’orj 'n .0 D’’f 
Dr?iB*n — 22 no f’vk-.oo’iio 

M WVn (53iPnyii->y> nyiDya "vn ,7 O’^t 
.1ICDjn3 .{TTH—3:nny??ny ya'r:yT*'yi 
.iyv'D»3 ypy;»*v?inyT ,8 
lyoc*? D3**a‘H PK DfOPi’ornj'B .9 


1$ — iytD"a^.8 yo*^M’3wnw m»b 33nM 

- P8 r^‘p f\Va6 

,n — ■)in:ypwp ? 8 :Bry:-iyDj’it .3 .3 

.Iir 3 ?iPD 

M .oy 7 y — nor: nyn P 3 r.nio .n C 
noup « .PUDt^n .V .3 — n*f* n?yB 
.n:K?33y ph opna 3*?*3 -.wb 
•? yp3'D ? — iy33iD’'V ynyn;M pb .i:: t 

— (i»ey’?yc) -.8?»n»i :‘b a’?pf 

.-iyriy3y? iin 

.Tyoyior jrvnn? .t:{ t 
ryD 3 ?r .DD 3 yoT’*Dny,nn .v* p« u £ 

.oy 3 yn”rn«B pit 
013 }yo*'n it3itt>T PB ny:itopii?p .!« t 

pb ?yoi?r .D'rK ’3 .’S — D 3 yo'n 3 i» on 

.1 D'M 


-lywnijj njn nnc lyo^triiia yrr^H w laoyj 


Di^i ,iyii^iiP3 |yoi^f’r«3 oy .;yi 
Dy:t’3 n ’'r.» y^» 

Djn no in i^d Dt)3yrn’’« 

n o'tD :3'D'o n lyoi^n ^opnoon 
nyiy' . ."iviyr n po nyorunfo 
->D If |y3ifn 5»ift D:yrn’’« dv2V2 
•yjy n po iVonoito n o^o 33'0 

Djn pK ny oi^i •lyi 

,DD3yB^n’'ii oyjt's 9 in IW'V 0 ’di> 
lyo^unyaiif ly^jni oy oin oy 

(.16 O’M »|M 6 m^V) 


1 ^: 3«Driy:^-T oyi aro^o yB" 0 |fP'T'’nfi j-.h 

.i5rD»p D^Hoyir^eo p« — 


•oyn pK oSyon^is -ly^': iyi 
-''K in pK oifn v: po Tno 
-y^r’K lyoim ,iyo?^^» y’’^ yrj 
"lyi po iy3y^ oyi pH lyiyn di’d 
- ya in o^n iif’av n pn ^ynoona’H 
,0”3-iH ijn iv rmyay n«a fyoia 


na ,1'a nTi<! jy-iyn ii^oya chi 

.1'^3yo "ina 

y"j yf’Hamifp oenn n lyrnw 

1>T oa'oya cayo^naH oyn i^h lyopai# 
nano ’ oamra^H iytH‘’DtD’'3nH nyi 
DHT .^y3"^ nuD-ano ijn^pn 
-a'^H ,i'^3yo -.HJ ni mth 
in »Hn iipar n pn ,iynyn Df*yoe*ya 
IV dht ia''3ii!t ““.yn iv jrsiay: 

.!H0 

?yDr.y::"K o^yn pynv oyi •ihc 
•'' piyro ,ta''^»iyrD n po :a'D'o h 
oynl n pa Dyo'OHP't""'* '*i I^h on 
|yD2 Djn ,aHDr-iyaHi oy ,nyiyr 
PH ,D''3"ii!! lyi ina i"^3 
.nayny yD2 140 ,h^''dhp oaHonv^DD 
lyyn oiny^pny ojna aa'D'o on nnn 
•ytr Dyn n p.D -lyDyiDiHB n *ihd 
t» ,|yyn inoya oy onn ,"^y9 
in lya'Bya onn ,|yopaiB y^n y5>H n 
anynya m ,|y^Ht rOiyn’i^H oyn pn 
.lyayf* pn lyyn OToyaa^H if>H3 ,T'H 
I^iyn Dn'DyTiH layn aa'O'o ly* 

: lyaHTiyB yiaya^HD n pb 
- aiH PB oayinyiB jHoan onno 

.^>HaHr''aiyDa'H lyr 
nyn'.rTyiD nnoy-ipyo .3 h 

.‘•Hany'aiyoa'H nytaan po 
-yayo ^Hiyaya ,any3a''B ^vn^vn 

.TIHH3 Da'Hy"» PB lyrn 
•n ,tron'.HP 0 H^ nayn m 
ma'H oy-'H pn *^y pc 

.ynoD 

PB -syrnyayo ,iHODHn oa'^wn 
, -nnifB D3'Htm Pd inicnnan om 

PB nyrnyayo ,'ai^oaH wi'hi^ 

•HO DD'ni PH oy-i ytray'^uo’H n 
pn^n ojn^ ny) 89 5 »hph^ "jyo 

I'H 

IHoiyro ny .5'yraH .K lyma ^ 
nan pn oyn ,thiip oa^Htm |id 
.aa'tanD oy 1 ib itonyro 


."o’'"pa''03yiya^ n lac pajna^Boy-nap yTy^aryeo 
-ano I'K "lysHopiH^P n onn lyoani 

*K3' ty^HH HDayHD pH PH ^Hino 

,D"3nH iH'an n jyayn pn lyoip 
,|y-jn’BjvaH a'ona ovy^ rn nys^yn 
ni tyaananH3 n lyoyHmvBnn dih 
iyaanyDy3'%HB y'^a- lyn'Ba^H inn 
nn n lyooaia iv ynoona'H iy pH 

nyo''3 

•yoipya 5>y'vyBD inn ,iyo'nw h 
- irn iyai3 pniya t'h ,Tyaiy lya 
npya ^y^vyao t'h "ly .iitocifn on^ 
nnoaip n iv oaatyyn h fyant IP© 
ny lyoyii o^o ,iy3HopiH^p i0h 
D 3H yovy^ n ihb o'^B^nya oifn 

.o''V lyoHaH© 

pH ohh lH03Hn oa'^irn nyii3 

iy3'H p’^3ny3'H ih fysyaya ijnnip 
iT'V ny IHB y’VHna^D lyyayp iy 
PH yan? n ; laniya oun vn ^sv 
•HH lysHo piH^p lyyay n ysJyiv 
•ny Dtv T'H iy ijni lyaiby: in jya 
lyo^na iy pn .jyoipyj ^ip ijw 
,paiTOD Dy fiD nDcnn 
PB yayB n omnno ofn, iy.» 

Dya^'oya^N ih pd ynrNtoKaup 
o«e Da^^yyao^Hi pm opaaonMier 
•royii lyoamirjM pm ipdpmb 
-MIOIU 1 M lymaiwpy yn po o^^p 

.. '. .(M yt vMi Boin.t , 


PH nnB iy pn anoan lyovy^ 
lyotny iy lyoapyaiHD ^nr^ts:t$D pM 
•an Dyi D^n ,aa’0'D lyoHay^yiMiy 

.p^'iDO PB aaHB 

lynya ph bhip pjh^p “lyy’ oyoa 
,DHay^y-BHiP oy nn |yDHiO"iMB 
yiropH PB yo'oHP h yn inn ni 

,*IHPHPHB .0 .13 •DMT pB lyT^aO'D 

•MO pB lyoapya ^’vyio ?'m lys^yp 
•^yoHnMB n oi'oyiH dhp >Hoay 
•ya n •inH lypiiyaan onn iy .yo 


qom .ws^t ijotiDpiii^p n 

in ww, jfBjnnrw nyn 
ncpt yin r n Brn^nwii nW' 


*W 3 rov omi’anii n vs v 
rttma Bnivn pe tfnsfiift 
PM xsBn ipp nsv 


pnmi Tfvrxfi wn 0^.3^ >,3^ ro ijnlni oiwpi Bpn iqnyii r* 
MmBWlP iqner ejm pn Bril’ nFr t» jnravp ogpr u n y 

' , . . I , • ■“ .pojni 

' .nriT* nBanBorn PM pBi^ tbBO tngvn pe bbhm pm ' 
.njrriyjjoB^ ’.V; 4 

f«a trum tmmn wa*** e. 
■rvwsmn 


■ - ^ 


I ' fw ww^w 1'^ r f^ 

»traemm im invn er'^ioMiM 
ojNcn*Mi n i<*f >nf ojnieyoN m 

*<?]B*s y^M 110 ,i9<«a*iM ) 0 B |i<N no 
. ' .IB’JV Tjn tio IVT 
yro’D-iMOM) wttttf on *iM« 
iBO wmo n »’* >on lyuBavn i'b 
D iWOK) n mio lyimiyj tjsmayj 
r^tnmwm n im ,>«?*> Bin no 
*Bij • I’B Tinna ivijipytpi; on no 

.I»1B11V3 IVB"nVJ 
,Bin ,i}9sn maoyi ivijpsip 
.« ipatfn 41 ?|BPB> BP11 ,nifo ivusi 
m I’B ,33’8?0 ipaopo |PB”11V 

.BDjni 8 ,«n>'3 >Bj*r''3ipBrB 

.iJimrBPJBB I’B’m .b’ibb polo 
MWinO, W’BB’II P3*J”B I»n ;jjMf 
’ll j”t BP11 tPJiriB n iiB p:”b 
■ ipyf BBII Mil BJJWBPBB IPT vm 
, Mu iBor n na ,ip-iyii bjbbpjb’ih 
> j«*o-i>y3 pj’B’u n tpaifn iffga 
. ,Mf’*JB3*D >IIPII> DVT IVJ’BDVCIia IS 

ivanva- nn iMia ivjiip ?»ii wo but 
nrojB’siii’jHnH ipro-u ivt is 

.T”1B DVT I’H B'’a 
•«> DVT no TVT’MB’O 'T iVMit 
)V3’1imK1S’'a iV?nVDTKD B'J TK? 

.JJ'B'B DVT 


BTVTIVBPVOIHW n |1M II^'IV m 
TV1 IV11P3 BSIB I'a I’ll TV ,1'Deil 
TV im ,T”1B Dm I** TBB’'TU’aT|l 
Tvf'V’V’BB Tm TV8*'ii I’m Ba'i>aT«D 
•"MISD’III 1«D BVT I'H TBB’nB’aTH 

*is im D'awaD ome' im t”tb n iva 

B’'S |1B IBB (VOIP BB11 (VB’IBmVOBT 
'ua *T im TVD’'aTii n ivmiis b'’s iv 

.1(10 DVT IIB D'BBaV*’ 

•y“j?2yn in BD'!>tyKa jrta'a 
IH W ffloyj ]w Dn .n 

. QsysoyoN 

'I'UTB? no TTBBP 1VD1PVIPV Tm 
•na ivJj’B’B VBSVT v:”i •i'im B^n 41 
no TIIIBB' IVTV’SJBJ'B Dm bdiitd 
IBDVJ ttmt dv dpii im ,m'jr tvt 

B’B BJVB'TJB TVT '11 OVTa^J ,!VTV11 
TVDVa ,IVDHTe>y 3 fiM DVDBa*l'DOII 'T 
*3”K ,T”TB IVSJW DVT IVT’t’JWTII IS 
IS .[H’JV DJVSHTB 100 M IV>VB'J>1S 
IVaBT IVB inilT ,1’t BTVBB'TMB ,dvt 
■ipvipv Tm im tvb’b*t?v3 vj’b'ij't 
•ITTV BKT .(VBBMyiia BBT TTIIBa 11’B 


M l W CMBf 

^ ' . ; , ■, ■<! 

<rd*M n# 

fi’ln iiroipyn^^D m or 
IMr tDipn !|ir „0't3»3r^»3 n o'o ijnr 
l/r'i 0*11 jy^jnyijy n ,Dinr^pir 
.o:von:Mi on pn osuoya 

po iironyro iyi pnoyi ijnn3 
pc irsnyo^D lyn iviiy; vh 41 
4 ^ 11' jro’o oyi 

•^wj;y i« fyiira vh aro'o -ijn ' 
•’'ny:oi3 vh iD:yon;i(i lyi .nytr'oont 
oc«i*nyn'^3D'o ivi pc ly-iriiya |yo 
PM jyovy^ ^olM'P03y o^o 

iy3njpyinyp:iM '.wi 

PM -lypy’M PM ,Dmv jn''3 pc in 

.PCMip PM p:yD’-jM li/i pit' 

pc M *iMC pr p:yon)M ijn 
ojyon^M Djn im .o''v inM' 'miv 
DVOD' f'DnMD 1'T D'DM3y^M3 H lyS^H 
•nyppM pxn p'o ^’y3’’^ m iy3'n3y3 w 
IP »)PM ,Dyf>3oy 

iMPV nitD':MD„ : -lyonyp n iy3Mn 

m ivpyi PM iMD^y3''M >imd .m 
lyrpiv -lyy^yiyc^MP iMoiyro 


lyrtny nty 

The Women’s 
Garment" Workers 

A History of the International Ladies Garment Workers Union 

3V D iJ?pT Kn "iJ?T y23*'tB 


« 

9 

•V I 

\ 

• 

~ B 

* r 

S. 


;*c 


mv'T 'SI? .TT 

r»'c»)urr i'« pb bbibbbbb 

lya^jn iw mr -lytaix lyjyn ;j;'na« i« iya«n ta^'n ti'k a'lK 

.112 nyn iy:y'’?;s d'j a^nyuiwB iq ,ri:yTy^ lyriyrixe )yrac "5 » 

qrc T'K 113 Dyi jib r^iB lyn 

P iB BB^yn TUB K jyoipsa jyjyp TsiytrynyDi'n j:s TyT'Tits'n 

$2.50 

l'*.73 113 cyi IVD1PS3 IVD JS? t"•15 Cyi TS3 

.3 ..DD am Dopn 3 isuis ne d'bs rs 

!Tjn'?ao'D '1 ’T3 .crsai.ss 6.30 i'3 jyss r*T D'fs ‘ly^ oyn istsciyist rs iso^so 

.D"3ns njn ]id a'lijinya ii3 ejn lyanp jyisp iyl>st 


T53rD ijnsp 
JIB PD3TO n Wir? 

iptjw 


.U B«M 110 OPr) 

,^Jl|^^v^p PH iM:r:yp;i^p -.yn r.^^n 

Ai)J2 PM 

n ly-iMPya fysyiVioviM pm oy^ 
f*tt:ifts^^*3iyo3^H "lyinM pc yoo*y*y) 
?'3 :yiD yoriy y-.n*H pc 
•’H pc ^13 Iy^1C03nB M PM ,op^n 
y3?>yp PM jyo'*! omnn cpyi ipn 
n. |y3nK^M3 3ny3y> inyi ciyp oy 
PM ly^nc PM iyjy!D n p.c ivcoMp 
pc ,y’ioDnj’M Djyt:ni; in 
,Dn P3 i"iM8? oypD^ pc lyo^’v ri 

JMt) lyrop^n 

^iD M ty^^PM3 lysrn 
•yi pc iyajipiy*:ii3 pM "oriiy% ^lya 
PM lyiny^ pyiiropyi ,iyiMtDPMi 
-^yp pM ^oyrnyf’MP pc lyiMoycMic 
DM1 ?yiyinMiiM3 pm iy3M> ys 

.piyi^ 

n DM1 iiy^MT IV riyc'M t*m dv^ 
,D:M'n’ >MPMi yiytJ^M pc lyin'o 
“MT'jMJiM iyi pc irMi3 lyrv dmii 
PM PM inyocriMD ’'.:yj ivdimi 
y'VMT'3M3iM iyi D’o d:mpm 3 ml 
lyciMi "T ; lyi'myryiByi dmii 

yin'M y^M o'd d:mpii3 n:y3 pM 
•yi DiM.i I'M .iyif>Mciy pm lycDMP 

DMTPiytSD'IM DMTDM1 1»0 iy3n 
yjMID '1 DImT 11'H DM1 iirSMO ,1V 
iy"K 1 'iM iyDny:D'iM yz oyi fy;yi^ 
Di'oipD'i ; 3J'D'’3 11MM3 ivDipytpy 
"oyo lyiy' dmi iinyr pm cyi lyayii 
^M» 11 MMI irmpytpy ly^M pc iy3 
pc ,yDD'B»ya iyi pc y'CMP « ivsmh 
, iy3'T p3 I'M .y'VMT'jMr.M lytnM 
D^M iyD^ynD".M ^'c "i' oyii dmi tm 
. y'VMt'iMiiM lytPM p.c lyvi’D 

1MT '1 DMI ,DMtDM-l 1'IM T'M Dy 

iyi 1 MD lyiyii D3Mi3yjiMC f'Mt 
■MO pM ,^MPM^ iy"M pc B'B'iySDyo 
Dy i'DD'll '11 iDMTPiyiDC'IM "T iy3 

iyv'TM3 I'mt I'f’iD'D lyiy' tm ,T'm 
i5'd iy:ypM3 yjovi ^'t pm ,113 on 
-Mr"jiyD:'M lyijiM pc yoD'try: m 
o:mpm 3 iyDy3 iyf*MT '''t ; im':i' f'Mi 
.*yO '1 DMII iIVEDMP yf'M '1 D*D p'T 
•iMa D'T'^ iyi pc iv'nc pm lyi 
,DDM’2yaDin ivcmh y'lDonrM oayd 
■yf* |y3'!'r:yo iny^ pM “yoyn m imd 

•lya 

iy:yii oyii ih'm tm ,ri:yDMr!„ 

■IMD ,|y^i:Mn a'DD'i pn ^^M3 on 

iDiia iy3'f>iyi'i3 d'd 3"r’3 
.1M1M3 D.llhM 
.11 .> .M .^TyiD-.pyD f*Miy:yi 

oyi jyo'ipiMD Diyr'^3MB .1 
lyCM.I I'O .y'BMP M IMf’MI 5 IV '*113 
I'o DMII iy3'3 f'HMV yDp:jnrM3 m 
yiyTjiM IV ivc'ipiMC iv :'r»'ii lyi'n 

IMC ,T"1B lynf’MI M 1MC Diy30y0 

iy3"irD'iM oyii in'M lyii .$2.50 
-y:iv:M onyr .lynoyo m imc **113 m 
,DyiiM PM |yr:M: lyroD'i cyi ivs 
•ia iyrTiy5> pm f'MPM^ oyi ^'im ’ll 

.lysoyo oyi pc lyo 


yl-s r's ec'?!? ssn ,i nyai: d'es cp'tcd't jib I'^ioisp I'lytaiis iya"t csii Tysyw j3is1>p n jis D"'?Ty»B t? 

ji^asN ,u''iac nya29 “,yn jib lysyty jypnyax ji« DjyniyByirK ,ifapyB^jiB 

.l^inyaycm ,3iy2r'B a3ynnyiB'D"'ii IV lyoiiya iyiyi> 

•D'^n J 1 K -rmn ai'^jcn jib nytrnyiya ^ b b, ^ tVM-1 M 

JIB"lyBnnyjya,j’’'cty!s*iyB.aaiyi'TyiB ^ ^ ^ ^ SU vS 

memx bp".=d~, 3j[j,a3jj jpg, 


•f»MD '1 PD lyiyii Di’DjniM i'im oyn a:'D'D iyi 
: iM'JV iyi pc DD:yni"M“Dy:'3 yijy: 

mMT-rtiM n nynynoTKD I’t d'd jyaajns ix mjn^joyae’is jjnyn B”lnprB ikv n 

,mj>3‘T?»>a ,n .ny.asa. ,t o rtisro .TyDciiy .s nyr*:'® k .nyoyno m ,nina"TyB|> ]k .lyesp s iVvjyssD 

ms?'n .s ,3i’"iye<jB .d .jsl’Bsp .o .-p^a .m yivops jnjnas n jiH.D”?nyBrD m jyaypss « rs aa’O’D Djn ii» pjnix 

.•TfBSTa'rsD ;is .iyB”nay3y?yaas-js’jT’ ya’BS’n fJ»ttiyr3”H jp:jhi iH"? 

.tavi ri yi'H Wf .33'0'o Bjn «jyaip o'a thb jj;o?'a ojm aaian^itwaay rp /1 piS^p 


aa'D'D ‘?y{yyfiD « 

38 D'D3s: lyj'i* 1 ,mfti jsnas osn jia? osn 

• .si'DSP Diyoyiv'DD I's 

njmjf nnswB i40 . 


■ ■ ' J- 

_ k 


ipsttDsn'i jut ;)i87P niW 2 Bmi 


: '.V^' 


,v'V w* 
r ■ ■ ' ' '■« 

Vr Si: 
B Mia ^ Mia ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cm m a a. . a a 

♦ M yy ■ / \ ^ w u a; p L/ t g /P 


*?